Stejnopis sbírky mezinárodních smluv.
Ročník 2017

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 48 MB
9. 1. 2017 1/2017 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 61/2008 Sb. m. s.
 
Částka 2
pdf 3599 kB
20. 1. 2017 2/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení
3/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení
4/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ukrajiny o spolupráci v oblasti kultury
 
Částka 3
pdf 4004 kB
25. 1. 2017 6/2017 Sb.m.s.
Sdělení o pozbytí platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, podepsané ve Vídni dne 18. listopadu 1982, a Protokolu k Dohodě, podepsaného v Praze dne 24. května 1985
5/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 
Částka 4
pdf 1182 kB
25. 1. 2017 7/2017 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 30. června 2016 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/16)
8/2017 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 14. prosince 2016 pozměňující pravidla 51 a 162 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 17/16)
 
Částka 5
pdf 9285 kB
3. 2. 2017 9/2017 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé
 
Částka 6
pdf 2126 kB
10. 2. 2017 10/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
11/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
12/2017 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 13/2005 Sb. m. s.
 
Částka 7
pdf 4083 kB
8. 3. 2017 13/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Mezinárodní úmluvy na ochranu všech osob před nuceným zmizením
14/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem lesního hospodářství Běloruské republiky o spolupráci v oblasti lesního hospodářství
 
Částka 8
pdf 1092 kB
15. 3. 2017 15/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby
16/2017 Sb.m.s.
Sdělení o změně orgánu uvedeného v článku 1 odst. 2 Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace k provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o předávání a zpětném přebírání osob
17/2017 Sb.m.s.
Sdělení o výpovědi Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic a Protokolu mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic
 
Částka 9
pdf 2321 kB
15. 3. 2017 18/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Statutu Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA)
 
Částka 10
pdf 6470 kB
13. 11. 2017 19/2017 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu - Mezinárodní standard) a Přílohy II (Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky)
 
Částka 11
pdf 19 MB
10. 4. 2017 20/2017 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
 
Částka 12
pdf 22 MB
26. 4. 2017 21/2017 Sb.m.s.
Sdělení o vyhlášení přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
 
Částka 13
pdf 899 kB
28. 4. 2017 22/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL
23/2017 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 17/2017 Sb. m. s.
 
Částka 14
pdf 14 MB
12. 5. 2017 24/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o letecké dopravě
25/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o propojení české dálnice D 3 a rakouské rychlostní silnice S 10 na česko-rakouských státních hranicích
 
Částka 15
pdf 9 MB
17. 5. 2017 26/2017 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2016 - Mezinárodní standard) a Přílohy II (Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky)
 
Částka 16
pdf 4247 kB
19. 5. 2017 27/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky, podepsané v Moskvě dne 10. července 1970
 
Částka 17
pdf 1872 kB
25. 5. 2017 28/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatku č. 3 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz
29/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatku č. 4 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz
30/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Změny č. 3 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
31/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Změny č. 4 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
 
Částka 18
pdf 3436 kB
2. 6. 2017 32/2017 Sb.m.s.
Sdělení o Protokolu z roku 2014 k Úmluvě o nucené práci z roku 1930
33/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Úmluvy Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi
 
Částka 19
pdf 2665 kB
5. 6. 2017 34/2017 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašují změny pravidel 12bis, 23bis, 41, 86 a 95 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
35/2017 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašují změny pravidel 4, 23bis, 45bis a 51bis prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
36/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky
 
Částka 20
pdf 1388 kB
19. 6. 2017 37/2017 Sb.m.s.
Sdělení o pozastavení provádění a výpovědi Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Ostrovem Man
38/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě
39/2017 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Českou republikou změn příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
 
Částka 21
pdf 930 kB
27. 6. 2017 40/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 2017 - 2021
41/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických či služebních pasů
 
Částka 22
pdf 2984 kB
12. 7. 2017 42/2017 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí konsolidovaného seznamu změn a doplňků k přílohám Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
 
Částka 23
pdf 2773 kB
14. 7. 2017 43/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bahrajnského království o letecké dopravě
 
Částka 24
pdf 328 kB
14. 7. 2017 44/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo k provedení článku 21 Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, z 28. dubna 2015
 
Částka 25
pdf 9363 kB
26. 7. 2017 45/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Změny č. 3 Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti
46/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje - Morava
 
Částka 26
pdf 655 kB
31. 7. 2017 47/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o válečných hrobech
 
Částka 27
pdf 181 kB
31. 7. 2017 48/2017 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 29. června 2017 pozměňující pravidla 27 a 28 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/17)
 
Částka 28
pdf 889 kB
15. 8. 2017 49/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a techniky
50/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o spolupráci v záležitostech obrany
 
Částka 29
pdf 5655 kB
5. 9. 2017 51/2017 Sb.m.s.
Sdělení o pozastavení provádění smluv o zdanění příjmů z úspor s Britskými Panenskými ostrovy, Kajmanskými ostrovy, Montserratem a Turks a Caicos
52/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, mládeže a sportu
53/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Minamatské úmluvy o rtuti
 
Částka 30
pdf 1614 kB
21. 9. 2017 54/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministrem vědy a vysokého školství Polské republiky o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání
55/2017 Sb.m.s
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
56/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o ochraně válečných hrobů a vojenských pietních míst
57/2017 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 28. června 2017 pozměňující pravidla 32 a 33 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 3/17)
58/2017 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 67/2016 Sb. m. s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
 
Částka 31
pdf 6834 kB
9. 10. 2017 59/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o implementaci Finančního mechanismu EHP na období 2014 - 2021 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou
60/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o implementaci Finančního mechanismu Norska na období 2014 - 2021 mezi Norským královstvím a Českou republikou
 
Částka 32
pdf 2519 kB
12. 10. 2017 61/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky
62/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Belize o výměně informací v daňových záležitostech
 
Částka 33
pdf 854 kB
24. 10. 2017 63/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2017 - 2020
 
Částka 34
pdf 4236 kB
1. 11. 2017 64/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Pařížské dohody, přijaté v Paříži dne 12. prosince 2015
 
Částka 35
pdf 782 kB
13. 11. 2017 65/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o vědeckotechnické spolupráci
66/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru
 
Částka 36
pdf 594 kB
14. 11. 2017 67/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatku k Technické dohodě k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
68/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu
69/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatkové dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu ze dne 9. prosince 1961
 
Částka 37
pdf 717 kB
29. 11. 2017 70/2017 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Českou republikou Změn Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
71/2017 Sb.m.s.
Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 
Částka 38
pdf 4177 kB
11. 12. 2017 72/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Úmluvy Rady Evropy o prevenci terorismu
73/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu
74/2017 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2017 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
75/2017 Sb.m.s.
Sdělení o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily ve vztahu ke karibské části Nizozemska (ostrovy Bonaire, Sint Eustatius a Saba)
 
Částka 39
pdf 1060 kB
15. 12. 2017 76/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi federálním ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a ministerstvem dopravy Německé demokratické republiky o elektrizaci pohraniční trati Děčín - Bad Schandau
77/2017 Sb.m.s.
Sdělení sjednání Dohody mezi Ministerstvem dopravy a spojů České republiky a Ministerstvem dopravy a mořského hospodářství Polské republiky o spolupráci při přípravě a realizaci modernizace železničních tratí zařazených do Dohody o mezinárodních železničních magistrálách (Dohoda AGC) a Dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisících objektech (Dohoda AGTC)
78/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o plavbě na vnitrozemních vodních cestách obou států
 
Částka 40
pdf 1625 kB
20. 12. 2017 79/2017 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Gruzie o spolupráci v oblasti školství a vědy
80/2017 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2017 - Mezinárodní standard) Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu