Stejnopis sbírky mezinárodních smluv.
Ročník 2018

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 14 MB
12. 1. 2018 1/2018 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí změn Akt Světové poštovní unie, přijatých v Dauhá dne 11. října 2012
 
Částka 2
pdf 19 MB
12. 1. 2018 2/2018 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách
 
Částka 3
pdf 833 kB
19. 1. 2018 3/2018 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Změny č. 4 Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti
4/2018 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Filipínské republiky o spolupráci v oblasti obrany
 
Částka 4
pdf 2737 kB
24. 1. 2018 5/2018 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje Mnohostranná dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou republikou, Islandskou republikou, Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu, Norským královstvím, Rumunskem a Republikou Srbsko o vytvoření společného evropského leteckého prostoru
 
Částka 5
pdf 331 kB
29. 1. 2018 6/2018 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o provádění Smlouvy o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru
 
Částka 6
pdf 605 kB
7. 2. 2018 7/2018 Sb.m.s.
Sdělení o odvolání výhrady k Úmluvě Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a o odvolání prohlášení k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží
8/2018 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království
 
Částka 7
pdf 2988 kB
12. 2. 2018 9/2018 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou
10/2018 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou
 
Částka 8
pdf 2048 kB
13. 2. 2018 11/2018 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Úmluvy Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány
 
Částka 9
pdf 1033 kB
15. 2. 2018 12/2018 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Nagojsko-kualalumpurského doplňkového protokolu o odpovědnosti a náhradě škod ke Cartagenskému protokolu o biologické bezpečnosti
 
Částka 10
pdf 1903 kB
21. 2. 2018 13/2018 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé
 
Částka 11
pdf 45 MB
13. 3. 2018 14/2018 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí změn příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků
15/2018 Sb.m.s.
Sdělení o odstoupení České republiky od Charty Mezinárodního energetického fóra
 
Částka 12
pdf 506 kB
23. 3. 2018 16/2018 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 13. prosince 2017 pozměňující pravidlo 51 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 13/17)
17/2018 Sb.m.s.
Sdělení o změnách prohlášení k mnohostranným mezinárodním smlouvám v souvislosti se zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
 
Částka 13
pdf 724 kB
29. 3. 2018 18/2018 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům
19/2018 Sb.m.s.
Sdělení o pozastavení provádění Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konající služební cesty
 
Částka 14
pdf 1832 kB
9. 4. 2018 20/2018 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé
 
Částka 15
pdf 1659 kB
20. 4. 2018 21/2018 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky zastoupeným Ředitelstvím speciálních sil a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Velitelstvím speciálních operací Spojených států o přidělování obranného personálu České republiky k Velitelství speciálních operací Spojených států, podepsaného v Tampě dne 5. ledna 2018
 
Částka 16
pdf 192 kB
11. 5. 2018 22/2018 Sb.m.s.
Sdělení o změnách prohlášení k Druhému dodatkovému protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních
 
Částka 17
pdf 3370 kB
18. 5. 2018 23/2018 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Turkmenistánem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 
Částka 18
pdf 302 kB
5. 6. 2018 24/2018 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody týkající se vzájemné spolupráce při modernizaci železniční tratě Vídeň - Brno - Praha mezi Spolkovým ministerstvem dopravy, inovací a technologií Rakouské republiky a Ministerstvem dopravy České republiky
 
Částka 19
pdf 604 kB
21. 6. 2018 25/2018 Sb.m.s
Sdělení , kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 25/1997 Sb.
26/2018 Sb.m.s
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Uzbekistán o spolupráci
27/2018 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašují změny pravidel 4 a 41 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci a změny Sazebníku poplatků připojeného k prováděcímu předpisu ke Smlouvě, které byly přijaty dne 11. října 2017
 
Částka 20
pdf 294 kB
22. 6. 2018 28/2018 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí změn příloh 6, 8 a 9 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR /Úmluva TIR/
 
Částka 21
pdf 651 kB
28. 6. 2018 29/2018 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí změn Římského statutu Mezinárodního trestního soudu týkajících se zločinu agrese, přijatých v Kampale dne 11. června 2010
30/2018 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí rezoluce ICC-ASP/16/Res.5, přijaté v New Yorku dne 14. prosince 2017
31/2018 Sb.m.s.
Sdělení o výpovědi Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu
 
Částka 22
pdf 6663 kB
28. 6. 2018 32/2018 Sb.m.s.
Sdělení o vyhlášení přijetí změn "Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
 
Částka 23
pdf 764 kB
16. 7. 2018 33/2018 Sb.m.s.
Sdělení sjednání změny přílohy Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
34/2018 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu pozměňujícího Smlouvu mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení
 
Částka 24
pdf 9386 kB
30. 7. 2018 35/2018 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Českou republikou změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
36/2018 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace pro Evropu 2018/2019
37/2018 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem rozvojových strategií a mezinárodního obchodu Srílanské demokratické a socialistické republiky o vzájemné spolupráci
 
Částka 25
pdf 416 kB
29. 8. 2018 38/2018 Sb.m.s.
Sdělení o výpovědi Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily ve vztahu ke Curacao
39/2018 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky
 
Částka 26
pdf 9 MB
7. 9. 2018 40/2018 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o rozvoji mírového využití jaderné energie
 
Částka 27
pdf 1078 kB
20. 9. 2018 41/2018 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti
 
Částka 28
pdf 551 kB
18. 10. 2018 42/2018 Sb.m.s.
Sdělení o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy
43/2018 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené
 
Částka 29
pdf 7952 kB
29. 10. 2018 44/2018 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o změně Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt, podepsané v Praze 3. července 1997
 
Částka 30
pdf 316 kB
29. 10. 2018 45/2018 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Změny č. 5 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
 
Částka 31
pdf 994 kB
9. 11. 2018 46/2018 Sb.m.s.
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou
47/2018 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o filmové koprodukci mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael
 
Částka 32
pdf 2790 kB
9. 11. 2018 48/2018 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách
 
Částka 33
pdf 88 kB
23. 11. 2018 49/2018 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 43/2018 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené
50/2018 Sb.m.s.
Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 
Částka 34
pdf 270 kB
13. 12. 2018 51/2018 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky o automatické výměně informací v oblasti daně z přidané hodnoty
 
Částka 35
pdf 983 kB
20. 12. 2018 52/2018 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Trestněprávní úmluvě o korupci
53/2018 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 28. června 2018 pozměňující pravidlo 154 odst. 1 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů a článek 4 Disciplinárního řádu kvalifikovaných zástupců (CA/D 6/18)
 
Částka 36
pdf 1194 kB
28. 12. 2018 54/2018 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Úmluvy č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání
55/2018 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů