Stejnopis sbírky mezinárodních smluv.
Ročník 2019

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 1111 kB
7. 1. 2019 1/2019 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropského komunikačního úřadu
 
Částka 2
pdf 2874 kB
24. 1. 2019 2/2019 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách
3/2019 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Českou republikou změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijaté v Kigali dne 15. října 2016
4/2019 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 74/2017 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
 
Částka 3
pdf 583 kB
29. 1. 2019 5/2019 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a Radou ministrů Bosny a Hercegoviny
 
Částka 4
pdf 251 kB
29. 1. 2019 6/2019 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
 
Částka 5
pdf 2153 kB
15. 2. 2019 7/2019 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí změny přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů
 
Částka 6
pdf 1200 kB
15. 2. 2019 8/2019 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti
 
Částka 7
pdf 1310 kB
28. 2. 2019 9/2019 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti
10/2019 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 61/2008 Sb. m. s.
 
Částka 8
pdf 711 kB
7. 3. 2019 11/2019 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL
 
Částka 9
pdf 298 kB
21. 3. 2019 12/2019 Sb.m.s.
Sdělení o výpovědi Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
13/2019 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Litevské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
 
Částka 10
pdf 2104 kB
9. 4. 2019 14/2019 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje změna oznámení k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010
15/2019 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
 
Částka 11
pdf 2361 kB
16. 4. 2019 16/2019 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, přijaté v Římě dne 6. prosince 1951, revidované na 20. zasedání konference FAO v listopadu 1979 a na 29. zasedání konference FAO v listopadu 1997
 
Částka 12
pdf 299 kB
24. 4. 2019 17/2019 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje oprava českého překladu změny Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR), vyhlášené pod č. 10/2019 Sb. m. s.
18/2019 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání změny přílohy Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
 
Částka 13
pdf 248 kB
16. 5. 2019 19/2019 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Rámcové dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli (ESO) o Programu stáží v ESO financovaných MŠMT
 
Částka 14
pdf 349 kB
16. 5. 2019 20/2019 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Kyrgyzské republiky
 
Částka 15
pdf 502 kB
24. 5. 2019 21/2019 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí změn příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijatých v Ženevě dne 5. května 2017
 
Částka 16
pdf 23 MB
13. 6. 2019 22/2019 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
 
Částka 17
pdf 29 MB
13. 6. 2019 23/2019 Sb.m.s.
Sdělení o vyhlášení přijetí změn "Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
 
Částka 18
pdf 1151 kB
13. 6. 2019 24/2019 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Makedonské republiky k provádění Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
25/2019 Sb.m.s.
Sdělení o úpravách Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
26/2019 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010 pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech
27/2019 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010 pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně zpráv podle jednotlivých zemí
 
Částka 19
pdf 1187 kB
13. 6. 2019 28/2019 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o řešení dluhu Srbské republiky vůči České republice
29/2019 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska o spolupráci v oblasti školství a vědy
 
Částka 20
pdf 587 kB
18. 6. 2019 30/2019 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kubánské republiky o sukcesi České republiky do dvoustranných smluv platných mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Kubánskou republikou
31/2019 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska
 
Částka 21
pdf 1960 kB
27. 6. 2019 32/2019 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o podpoře obchodu a hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky
33/2019 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob
34/2019 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje změna pravidla prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
 
Částka 22
pdf 1263 kB
11. 7. 2019 35/2019 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu prodlužujícího a upravujícího Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci
36/2019 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2018 - Mezinárodní standard)
 
Částka 23
pdf 626 kB
19. 7. 2019 37/2019 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o kulturní spolupráci na léta 2019 - 2022 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a turismu Čínské lidové republiky
 
Částka 24
pdf 26 MB
8. 8. 2019 38/2019 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje konsolidované znění Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
 
Částka 25
pdf 1688 kB
8. 8. 2019 39/2019 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích a o výpovědi Evropské úmluvy o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech