Stejnopis sbírky zákonů
Československá socialistická republika.

Ročník 1972

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 608 kB
10. 2. 1972 1/1972 Sb.
Nařízení o inspekcích veřejného pořádku národních výborů
3/1972 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech
153/39 337/71
Výnos o předkládání průkazu pro slevu na vyživované osoby u daně z příjmu z literární a umělecké činnosti a promíjení zmeškaných lhůt
4/1972 Sb.
Vyhláška o zákazu nebo omezení vývozu některých druhů zboží v turistickém styku
2/1972 Sb.
Vyhláška o kooperačních vztazích při rozvoji specializace a koncentrace zemědělské výroby
 
Částka 2
pdf 2094 kB
20. 2. 1972 6/1972 Sb.
Nařízení o změně nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 61/1971 Sb., o čestném odznaku "Za ochranu hranic ČSSR"
5/1972 Sb.
Úplné znění zákona ze dne 4. června 1964 č. 101 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
7/1972 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
 
Částka 3
pdf 2138 kB
25. 2. 1972 8/1972 Sb.
Úplné znění zákona ze dne 4. června 1964 č. 103 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 4
pdf 269 kB
28. 2. 1972 11/1972 Sb.
Vyhláška o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Barmského svazu
AS01/72
Výnos , kterou se vydávají "Podmínky pro uzavírání dohod o pracích prováděných mimo pracovní poměr v ČSAV a zásady pro odměňování prací podle těchto dohod"
9/1972 Sb.
Nařízení o úpravě celních sazeb u zboží pocházejícího z rozvojových zemí
10/1972 Sb.
Vyhláška o postupu při uplatňování snížení dovozních celních sazeb u zboží pocházejícího z rozvojových zemí
 
Částka 5
pdf 331 kB
17. 3. 1972 12/1972 Sb.
Vyhláška o hospodárení so zbernými surovinami
13/1972 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů a ochranných známek při hospodářské a vědecko-technické spolupráci
LP-252.3-19.11.1971
Směrnice o provádění sterilizace Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MZd ČSR č. 1-2/1972 pod č. 1/1972
 
Částka 6
pdf 829 kB
28. 3. 1972 15/1972 Sb.
Vyhláška o ochrane a rozvoji prírodných liečebnych kúpeľov a prírodnych liečivých zdrojov
16/1972 Sb.
Vyhláška o hospodaření s líhem
17/1972 Sb.
Vyhláška o kontrole výroby a oběhu lihu
11 018/71-R/1
Předpis o volacích značkách vysílacích rádiových stanic
SKU-207/71 (1)
Směrnice pro činnost zvláštních oddělení (odborů)
SKU-207/71 (2)
Směrnice pro výběr a výchovu osob určených pro styk se státním, hospodářským a služebním tajemstvím
8300/72-132
Výnos , kterým se vydává doplněk k výnosu ministerstva školství České socialistické republiky č.j. 25 000/71-132
14/1972 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 55 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
 
Částka 7
pdf 972 kB
26. 4. 1972 18/1972 Sb.
Nariadenie o inšpekcii verejného poriadku národnych výborov
20/1972 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvacetikorun k 100. výročí úmrtí A. Sládkoviče a pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí úmrtí J. V. Myslbeka
22/1972 Sb.
Vyhláška o určení příslušnosti Státní arbitráže pro hlavní město Prahu v některých hospodářských sporech
9/71
Výnos o mzdovém zvýhodnění dělníků pracujících v provozech strojírenské metalurgie
8632/72-25
Výnos , kterým se mění a doplňují Pravidla technického provozu městských drah a rozšiřuje se jejich platnost na celé území Československé socialistické republiky
2 (7/1972)
Směrnice o soustavách technicko-hospodářských ukazatelů v investiční výstavbě
2563/72-R/1
Předpis o rádiových stanicích pohyblivé plavební služby
2/1972
Metodické pokyny pro tvorbu soustav technicko-hospodářských ukazatelů v investiční výstavbě
1 (7/1972)
Výnos , kterým se stanoví podmínky pro uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v organizacích Českého statistického úřadu
OP/1-062-8.3.1972
Výnos , kterým se stanoví podmínky pro uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v organizacích resortu zdravotnictví
Z-1173/1971-B/13
Smernica o ochrane proti Rh izoimunizácii
Z-13 345/1971-B/34
Smernica o lekárskych prehliadkach osôb vracajúcich sa z epidemiologicky závažných oblastí
AS02/72
Oznámení , že 12. listopadu 1971 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o dlouhodobé hospodářské a vědecko-technické spolupráci v oblasti výroby a využití olefinů
AS03/72
Oznámení , že 19. listopadu 1971 byla v Libreville podepsána Obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Gabunskou republikou
AS04/72
Oznámení , že 22. října 1971 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a rakouskou spolkovou vládou o ukončení platnosti platební dohody z 29. října 1948 a o přechodu na platební styk ve volně směnitelné měně
AS05/72
Oznámení , že 9. prosince 1971 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při výstavbě pozemní přijímací a vysílací stanice kosmických dálkových spojů v Československé socialistické republice
19/1972 Sb.
Vyhláška o zajištění přípravy a realizace staveb, jejichž objekty mohou zároveň sloužit účelům civilní obrany
21/1972 Sb.
Vyhláška o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou
23/1972 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
 
Částka 8
pdf 695 kB
28. 4. 1972 24/1972 Sb.
Zákon o organizaci a rozšíření dozoru státní báňské správy
26/1972 Sb.
Vyhláška o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů
AS06/72
Oznámení , že 3. prosince 1971 byla v Budapešti podepsána Dohoda o vědecko-technické spolupráci na problému "Technické, ekonomické a technologické základy kontejnerového dopravního systému členských států RVHP pro vnitrostátní a mezinárodní přepravu"
AS07/72
Oznámení , že 3. prosince 1971 byla v Budapešti podepsána Dohoda o vědecko-technické spolupráci na problému "Použití výpočetní techniky a matematických metod v dopravě"
25/1972 Sb.
Vyhláška , kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů
 
Částka 9
pdf 719 kB
11. 5. 1972 27/1972 Sb.
Úplné znenie úplné znenie zákona z 29.júna 1967 č. 69 Zb. o národných výboroch, ako vyplýva s platnosťou pre Slovenskú socialistickú republiku zo zmien a doplnení vykonaných zákonom SNR z 28. decembra 1968 č. 207 Zb., zákonom SNR z 27. júna 1969 č. 72 Zb., zákonom SNR z 3. decembra 1970 č. 115 Zb., zákonom SNR z 28. decembra 1970 č. 130 Zb., zákonom SNR z 28. decembra 1970 č. 131 Zb., zákonom SNR z 5. mája 1971 č. 34 Zb., zákonom SNR z 8. júla 1971 č. 62 Zb., zákonom SNR z 20. októbra 1971 č. 121 Zb. a zákonom SNR z 20. decembra 1971 č. 159 Zb.
 
Částka 10
pdf 811 kB
16. 5. 1972 28/1972 Sb.
Úplné znění zákona z 29. června 1967 č. 69 Sb. o národních výborech, pokud se vztahuje na území České socialistické republiky, se změnami a doplňky provedenými zákonem č. 175/1968 Sb. o městě Brně, zákonem České národní rady č. 40/1969 Sb. o městě Ostravě, zákonem České národní rady č. 41/1969 Sb. o městě Plzni, zákonem České národní rady č. 33/1970 Sb. o finančních správách, zákonem České národní rady č. 57/1971 Sb., kterým se mění zákon č. 69/1967 Sb. o národních výborech, zákonem České národní rady č. 116/1971 Sb. o výborech a komisích lidové kontroly a čl. I zákona č. 146/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy, a se změnami vyplývajícími z ústavního zákona č. 143/1968 Sb. o československé federaci a z ústavního zákona č. 57/1969 Sb., kterým se mění některá ustanovení ústavy a ústavního zákona č. 81/1968 Sb.
 
Částka 11
pdf 325 kB
16. 5. 1972 31/1972 Sb.
Vyhláška o smlouvách o přípravě dodávek některých staveb
II/7042/72
Směrnice o hrazení vyplacených náhrad mezd při některých překážkách v práci z důvodů všeobecného zájmu
VII/4-8920/72
Směrnice o poskytování odběrních poukázek TUZEX při některých platbách ze zahraničí v neobchodní oblasti
20 194/72-III
Výnos , kterou se vydávají zásady pro normování zásob a upevnění režimu normování spotřeby ve státních hospodářských organizacích
29/1972 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 26 (Karlovy Vary II) Západočeského krajského národního výboru
30/1972 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky ministerstva financí č. 25/1964 Sb., k provedení zákona o notářských poplatcích
9/1972
Výnos Seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám a matkám do konce 9. měsíce po porodu a mladistvým
 
Částka 12
pdf 4252 kB
26. 6. 1972 11/1972
Směrnice pro určení náhrad při nesplnění povinnosti na další službu a při přerušení studia na vojenských školách a v kurzech
8.333/72-V/2
Směrnice , jimiž se mění a doplňují prováděcí směrnice k zákoníku práce z 10.5.1966 č. 20.535/66-E I/1
AS08/72
Výnos , kterým se stanoví podmínky pro uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v organizacích Českého úřadu bezpečnosti práce
32/1972 Sb.
Vyhláška o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 
Částka 13
pdf 797 kB
29. 6. 1972 36/1972 Sb.
Vyhláška o místním poplatku ze psů
Z-4582/1972-B/1
Smernica o vykonávaní sterilizácie
Z-10 839/1971-B/1
Smernica , ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva zdravotníctva SSR č. Z-7709/1970-B/1 z 15. mája 1970 o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu
33/1972 Sb.
Vyhláška o projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu
34/1972 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií č. 25/1964 Zb. na vykonanie zákona o notárskych poplatkoch
35/1972 Sb.
Vyhláška o ochraně vod před znečišťováním ropnými látkami
Z-7500/1971-B/2
Výnos o platových pomeroch zdravotníckych pracovníkov
 
Částka 14
pdf 1214 kB
12. 7. 1972 37/1972 Sb.
Zákon o okresních a krajských zemědělských správách
40/1972 Sb.
Zákon o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně-ekonomických informací
41/1972 Sb.
Zákon o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informacií
42/1972 Sb.
Zákon o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej bánskej správy
43/1972 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov
46/1972 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o provedení Smlouvy o právních vztazích na československo-polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách
VS/2-631/72
Výnos o úpravě platových poměrů pracovníků inspekcí veřejného pořádku národních výborů
PO 2065/1972
Směrnice o ochraně úrody před požáry
38/1972 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
39/1972 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 111 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
44/1972 Sb.
Vyhláška o poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí některým pracovníkům oborového podniku ČKD Praha
45/1972 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 164/1971 Sb., o tvorbě cen výzkumných a vývojových prací
 
Částka 15
pdf 831 kB
27. 7. 1972 48/1972 Sb.
Vyhláška o Dohodě o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a rakouskou spolkovou vládou
49/1972 Sb.
Vyhláška o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt
50/1972 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o spolupráci při výkonu kontroly osob, zboží a dopravních prostředků přestupujících československo-polské státní hranice v železničním a silničním styku a Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice
51/1972 Sb.
Vyhláška o Protokolu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o stavu hraničních přechodů na společných státních hranicích
52/1972 Sb.
Vyhláška o přijetí jednotných podmínek pro homologaci motorových vozidel (Předpisy č. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)
53/1972 Sb.
Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Luxemburským velkovévodstvím
47/1972 Sb.
Vyhláška o poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí pracovníkům národních podniků Slovenské magnezitové závody, Košice a Báňské stavby, Prievidza
 
Částka 16
pdf 591 kB
8. 8. 1972 14 246/72-132
Výnos o odměňování učitelů a vychovatelů za činnost vedoucích pionyrské skupiny
301 796/71
Výnos , kterým se stanoví zásady pro zabezpečování závazků přijatých při jednání o mezinárodních hospodářských vztazích ve státních a hospodářských plánech
9695/72-II/3
Výnos o zvláštních fondech tiskovin v knihovnách jednotné soustavy
112/1700/1972
Směrnice o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České socialistické republiky
KP/3-600-26.10.1971
Výnos , kterým se vydává platový řád pro učitele Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze
VS/2-694/72
Výnos , kterým se stanoví funkce pro jejichž výkon je nezbytné uzavření písemné dohody o hmotné odpovědnosti
AS09/72
Oznámení , že dne 2. července 1971 byla v Berlíně podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o přepravě zemního plynu ze Svazu sovětských socialistických republik do Německé demokratické republiky přes státní území Československé socialistické republiky
AS10/72
Oznámení , že dne 19. listopadu 1971 bylo ve Varšavě podepsáno Ujednání mezi federálním ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a ministerstvem dopravy Polské lidové republiky o vzájemné železniční dopravě
AS11/72
Oznámení , že dne 4. února 1972 byl v Praze podepsán Dodatkový protokol č. 4 k Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky z 19. prosince 1963
AS12/72
Oznámení , že 4. února 1972 byl v Praze podepsán Dodatkový protokol k Hospodářské dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou ze 14. května 1964
AS13/72
Oznámení , že 27. března 1972 byla v Alžíru podepsána Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky
AS14/72
Oznámení , že 24. května 1972 byl v Praze podepsán Protokol k provádění Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě ze 28. února 1969
54/1972 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
 
Částka 17
pdf 325 kB
18. 8. 1972 56/1972 Sb.
Nařízení o změnách a doplňcích nařízení vlády ČSSR č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad
57/1972 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstev všeobecného strojírenství a těžkého strojírenství č. 135/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků
55/1972 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 5 (Holýšovsko) a č. 100 (Kladrubsko)
58/1972 Sb.
Vyhláška o palivových a energetických základnách pro spotřebiče tuhých paliv, topných olejů, topných plynů a elektrické energie
 
Částka 18
pdf 1241 kB
4. 9. 1972 59/1972 Sb.
Vyhláška o ochraně zdraví před ionizujícím zářením Pozn.: § 7 odst. 1 až 3, § 9, § 10 odst. 1 a 4, § 11 odst. 1 a § 18 se nevztahují na práce při průzkumu, těžbě, zpracování a přepravě radioaktivních surovin;
VII/4-8921/72
Směrnice o náhradách výdajů při zahraničních pracovních cestách
9465/71-T
Výnos , kterou se vydává Telegrafní řád
 
Částka 19
pdf 245 kB
11. 9. 1972 61/1972 Sb.
Nařízení o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 20 haléřích a 2 Kčs
62/1972 Sb.
Vyhláška o vydání mincí po 20 haléřích a 2 Kčs
63/1972 Sb.
Vyhláška o stažení mincí po 25 haléřích a 3 Kčs a o stažení státovek po 5 Kčs a 3 Kčs
242/18 254/1972
Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v resortních organizacích ministerstva financí ČSR
1045/1972
Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků pracovníkům resortu Českého úřadu geodetického a kartografického
20 552/72-24
Směrnice o bezplatném poskytování učebnic a školních potřeb
60/1972 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 31 (severní část města Liberce a místní části Nové a Staré Pavlovice, Ruprechtice, Rudolfov a Kateřinky) Severočeského krajského národního výboru
64/1972 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
 
Částka 20
pdf 1269 kB
12. 9. 1972 65/1972 Sb.
Vyhláška o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením Pozn.: § 7 ods. 1 až 3, § 9, § 10 ods. 1 a 4, § 11 ods. 1 sa nevzťahujú na práce pri priezkume, ťažbe, spracovaní a preprave radioaktívnych surovín;
 
Částka 21
pdf 345 kB
18. 9. 1972 67/1972 Sb.
Vyhláška o miestnom poplatku za psov
66/1972 Sb.
Vyhláška o opatřování pozemků pro výstavbu rodinných domků
 
Částka 22
pdf 616 kB
19. 9. 1972 69/1972 Sb.
Nařízení o některých změnách v organizaci Univerzity Karlovy v Praze
70/1972 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o kulturní a vědecké spolupráci
71/1972 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě
72/1972 Sb.
Vyhláška o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
73/1972 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministra zahraničních věcí č. 50/1972 Sb. o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o spolupráci při výkonu kontroly osob, zboží a dopravních prostředků přestupujících československo-polské státní hranice v železničním a silničním styku a Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice v českém vydání
6 (22/1972)
Směrnice o evidenci cestovních zpráv
15 381/412/72
Výnos o vedoucích pracovištích vědecko-technického rozvoje
33 (22/1972)
Nařízení , kterým se povoluje úleva z ustanovení § 10 ods. 1 písm. b vyhlášky 44/1970 Sb.
AS15/72
Oznámení , že 28. ledna 1972 byla v Havaně podepsána Obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
AS16/72
Oznámení , že 9. března 1972 byla v Bagdádu podepsána Dohoda o hospodářské a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou
68/1972 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 119 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
 
Částka 23
pdf 295 kB
6. 10. 1972 74/1972 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
75/1972 Sb.
Vyhláška o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Dánským královstvím
76/1972 Sb.
Vyhláška o určení Fincomu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničně obchodních činností
1 (23/1972)
Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
77/1972 Sb.
Vyhláška o kvalifikaci odborných lesních hospodářů
 
Částka 24
pdf 551 kB
31. 10. 1972 80/1972 Sb.
Nariadenie o zmene územia Západoslovenského kraja a Stredoslovenského kraja
83/1972 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určuje ďaľší mestský a miestny národný výbor v okrese ako stavebný úrad
78/1972 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 135 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
79/1972 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 156 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
81/1972 Sb.
Vyhláška o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1973
82/1972 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných obdoroch a organizácii výchovy učňov
 
Částka 25
pdf 1248 kB
10. 11. 1972 84/1972 Sb.
Zákon o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech
9554/1972-I
Úprava o športových strediskách pri školách I. a II. cyklu
85/1972 Sb.
Zákon o postupu při uzavírání smluv o hospodářské kooperaci se zahraničím
 
Částka 26
pdf 723 kB
15. 11. 1972 86/1972 Sb.
Zákon o plemenitbě hospodářských zvířat
88/1972 Sb.
Vyhláška o prověřování a schvalování ročních účetních závěrek státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu
89/1972 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb. o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečních zvířat ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb.
VI/2-18 919/72
Výnos o dani z obratu při přímých nákupech výrobků sovětskými vojsky dočasně se nacházejícími na území ČSSR od československých organizací
153/20 148/1972
Výnos , kterým se vydává předpis "3% daň z příjmu z literární a umělecké činnosti - postup při předkládání potvrzení"
700/1972
Výnos , kterým se vydává důlně měřičský předpis pro povrchové dobývání rud a nerud
5062/72
Výnos , kterým se mění ustanovení o geodetických základech důlních map v důlně měřičském předpisu Ústředního báňského úřadu z 5.7.1962 č.j. 5700/1962 o důlně měřičské dokumentaci v hlubinných dolech
5066/72
Výnos , kterým se mění ustanovení o geodetických základech důlních map v důlně měřičském předpisu Ústředního báňského úřadu z 31.12.1966 č. 1700/1966 o důlně měřičské dokumentaci v povrchových uhelných dolech
87/1972 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 62 (který zahrnuje obce Blatnice, Doubrava, Heřmanova Huť, Lochousice, Nýřany, Přehýšov a Rochlov v okrese Plzeň-sever) Západočeského krajského národního výboru
 
Částka 27
pdf 778 kB
4. 12. 1972 90/1972 Sb.
Vyhláška o financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby a některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu
92/1972 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o letecké dopravě
1299/1971
Úprava , ktorou sa povoluje používať na trhacie práce bánsku skalnú trhavinu Danubal 2
1300/1971
Úprava , ktorou sa povoluje používať na trhacie práce sypkú povrchovú trhavinu Superit 2
1400/1970
Úprava , ktorou sa povoluje používať na trhacie práce bánsku skalnú trhavinu Danubit 1
1401/1970
Úprava , ktorou sa povoluje používať na trhacie práce bánsku skalnú trhavinu Danubit Geofex 2
1402/1970
Úprava , ktorou sa povoluje používať na trhacie práce bánsku bezpečnostnú protiprachovú trhavinu Carbodanubit
1403/1970
Úprava , ktorou sa povoluje používať na trhacie práce bánsku skalnú trhavinu Danubal
1404/1970
Úprava , ktorou sa povoluje používať na trhacie práce bánsku skalnú trhavinu Danubal 1
2451/1971
Úprava , ktorou sa povoluje používať na trhacie práce bánsku elektrickú milisekundovú rozbušku DeM-A1 0-18
424/1972
Úprava , ktorou sa povoluje používať na trhacie práce povrchovú trhavinu Permonex BP
428/1972
Úprava , ktorou sa povoluje používať na trhacie práce povrchovú trhavinu Permon G 3
429/1972
Úprava , ktorou sa povoluje používať na trhacie práce bánsku skalnú trhavinu Permonex V 19
431/1972
Úprava , ktorou sa povoluje používať na trhacie práce bánsku skalnú trhavinu Perunit 20
432/1972
Úprava , ktorou sa povoluje používať na trhacie práce bánsku skalnú trhavinu Perunit 22
433/1972
Úprava , ktorou sa povoluje používať na trhacie práce bánsku skalnú trhavinu Perunit 28
2452/1971
Úprava , ktorou sa povoluje používať na trhacie práce trhavinové telieska TNT a trhavinové telieska Np 10
3254/1971
Úprava , ktorou sa určujú základné konstrukčné požiadavky pre pneumatické zariadenia používané pri vykonávaní trhacích prác
3255/1971
Úprava , ktorou sa povoluje používať pri trhacích prácach bezpečnostné rozbuškové kliešte BRK-7
436/1972
Úprava , ktorou sa povoluje používať na trhacie práce povrchovú trhavinu Permon Extra 9
468/1972
Úprava , ktorou sa povoluje používať na trhacie práce bánsky bezpečnú protiplynovú trhavinu I. kategorie Semtinit 46
91/1972 Sb.
Vyhláška o normách lhůt výstavby
 
Částka 28
pdf 709 kB
14. 12. 1972 93/1972 Sb.
Vyhláška o smírčím řízení ve sporech o odměny poskytované v souvislosti s vynálezy, zlepšovacími návrhy a průmyslovými vzory
94/1972 Sb.
Vyhláška o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel
97/1972 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení vyhláška č. 156/1968 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakálačiek niektorých jatočných zvierat v znení vyhlášky č. 170/1969 Zb. a vyhlášky č. 124/1970 Zb.
95/1972 Sb.
Vyhláška o poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí pracovníkům oborových podniků ČKD Praha a První brněnská strojírna Brno, získaným náborem prováděným národními výbory pro práci na dodávkách pro výstavbu tranzitního plynovodu
96/1972 Sb.
Vyhláška o podnikových archivech
 
Částka 29
pdf 289 kB
15. 12. 1972 99/1972 Sb.
Zákon o zvýšení přídavků na děti a výchovného
101/1972 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb v zákoně České národní rady č. 86/1972 Sb., o plemenitbě hospodářských zvířat, ve slovenském znění
III/6-22 500/1972
Výnos , kterou se vydávají pokyny pro financování nákladů vyplývajících z přechodu domácností na spotřebu ušlechtilých forem energie na ohřev
98/1972 Sb.
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1973
100/1972 Sb.
Vyhláška o zvýšení přídavků na děti a výchovného, poskytovaných jednotlivě hospodařícím rolníkům a jiným osobám samostatně hospodařícím
 
Částka 30
pdf 1587 kB
21. 12. 1972 102/1972 Sb.
Vyhláška o plánování tématických úkolů
103/1972 Sb.
Vyhláška o správě vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů a o jejich plánovitém využívání v národním hospodářství
104/1972 Sb.
Vyhláška o řízení ve věcech objevů, vynálezů a průmyslových vzorů
105/1972 Sb.
Vyhláška o zlepšovacích návrzích
106/1972 Sb.
Vyhláška o odměňování objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů
107/1972 Sb.
Vyhláška o vztazích k zahraničí ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů
9/72
Směrnice pro řízení odběru elektrického výkonu v československé elektrizační soustavě
AS17/72
Výnos , kterou se vydává dispečerský řád pro řízení provozu elektrizační soustavy ČSSR
AS18/72
Oznámení , že 29. září 1972 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci při rekonstrukci zařízení na překlad sypkých hmot v námořním přístavu Rostock
 
Částka 31
pdf 567 kB
27. 12. 1972 110/1972 Sb.
Zákon o plemenitbe hospodárskych zvierat
108/1972 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1973
109/1972 Sb.
Zákon o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1973
111/1972 Sb.
Oznámení o úpravě § 15 zákona ČNR č. 86/1972 Sb.
112/1972 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu č. 131/1964 Sb., ve znění vládního nařízení č. 38/1966 Sb.
 
Částka 32
pdf 532 kB
28. 12. 1972 113/1972 Sb.
Vyhláška o zavedení a využívání jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství
114/1972 Sb.
Vyhláška o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů Pozn.: § 6 nabývá účinnosti až 1.7.1973;
115/1972 Sb.
Vyhláška o zavedení a využívání jednotné klasifikace zemí
116/1972 Sb.
Vyhláška o vytváření a udržování oborových číselníků průmyslových výrobků
117/1972 Sb.
Vyhláška o jednotném číselníku organizací v ČSSR
 
Částka 33
pdf 1116 kB
29. 12. 1972 118/1972 Sb.
Vyhláška o pokladních operacích v socialistických organizacích
121/1972 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce federálního ministerstva financí č. 90/1972 Sb., o financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby a některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu, v českém i slovenském vydání
18 (33/1972)
Směrnice o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu federace
119/1972 Sb.
Vyhláška o sdružování prostředků socialistických organizací a o poskytování příspěvků na investiční výstavbu a provoz některých zařízení
120/1972 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 138/1971 Sb., o správních poplatcích