Stejnopis sbírky zákonů a nařízení
státu československého.

Ročník 1931

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 33 kB
7. 1. 1931 1/1931 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví celní přirážka k celní sazbě na vepřový dobytek
 
Částka 2
pdf 662 kB
16. 1. 1931 3/1931 Sb.
Vládní nařízení , jímž se prodlužuje funkční období Poradního sboru pro otázky hospodářské
2/1931 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
 
Částka 3
pdf 256 kB
26. 1. 1931 4/1931 Sb.
Zákon na ochranu osob oprávněných požadovati výživu, výchovu nebo zaopatření
5/1931 Sb.
Vyhláška o stanovení miery a podmienok započítania zákonných prirážok k daniam výnosovým, ktoré platia poplatníci na Slovensku a Podkarpatskej Rusi na náklady cirkevných škôl, do výmery prirážok, rozhodných pre prípustnosť zemského príspevku podľa § 11 zákona zo dňa 15. júna 1927, č. 77 Sb. z. a n., o novej úprave finančného hospodárstva sväzkov územnej samosprávy, vo znení zákona zo dňa 27. novembra 1930, č. 169 Sb. z. a n.
6/1931 Sb.
Vyhláška o zřízení trestních okresů pro daň z obratu a daň přepychovou
7/1931 Sb.
Vyhláška , kterou se mění stanovy fondu československých legionářů při státním pozemkovém úřadě v Praze
 
Částka 4
pdf 3738 kB
30. 1. 1931 8/1931 Sb.
Úmluva o úpravě otázek, vyplývajících ze stanovení hranice mezi republikou Československou a královstvím Maďarským (Hraniční statut.)
 
Částka 5
pdf 1353 kB
5. 2. 1931 9/1931 Sb.
Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly
 
Částka 6
pdf 2315 kB
7. 2. 1931 10/1931 Sb.
Vládní nařízení o převodních částkách a početních podkladech Všeobecného pensijního ústavu a ústavů náhradních
 
Částka 7
pdf 992 kB
7. 2. 1931 11/1931 Sb.
Úmluva mezi Československem a Francií o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních
 
Částka 8
pdf 1243 kB
7. 2. 1931 12/1931 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a Německou říší o jednotném celním závěrovém řádu pro labské lodi
13/1931 Sb.
Vládní nařízení , kterým se sjednocují předpisy o celním závěru pro labská plavidla
 
Částka 9
pdf 982 kB
10. 2. 1931 14/1931 Sb.
Vládní nařízení o zařízení, zakládání a vedení železničních knih
15/1931 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek pětisetkorunových s datem 2. května 1929
16/1931 Sb.
Vládní nařízení , jímž se stanoví průměrné ceny nejdůležitějších chemických pomocných látek a výrobků saz. č. 622
17/1931 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje opětně platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vládního nařízení ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém
 
Částka 10
pdf 1632 kB
12. 2. 1931 18/1931 Sb.
Dohoda mezi republikou Československou a královstvím Španělským o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských a obchodních
19/1931 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Španělským o uznání a výkonu soudních rozhodnutí
20/1931 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Španělským o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních
21/1931 Sb.
Protokol k úmluvě o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních, Dohodě o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských a obchodních a Úmluvě o vzájemném uznání a výkonu soudních rozhodnutí, uzavřených a podepsaných dne 26. listopadu 1927 v Madridě mezi Československou republikou a královstvím Španělským
 
Částka 11
pdf 1534 kB
13. 2. 1931 22/1931 Sb.
Dohoda mezi republikou Československou a republikou Portugalskou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských a obchodních
23/1931 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a republikou Portugalskou o uznání a výkonu soudních rozhodnutí
24/1931 Sb.
Úmluva mezi republikou Českoslovenkou a republikou Portugalskou o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních
 
Částka 12
pdf 782 kB
16. 2. 1931 25/1931 Sb.
Úmluva o řízení smírčím, rozhodčím a soudním mezi republikou Československou a královstvím Belgickým
26/1931 Sb.
Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1930
 
Částka 13
pdf 1555 kB
20. 2. 1931 27/1931 Sb.
Vládní nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany soukromé
 
Částka 14
pdf 433 kB
21. 2. 1931 28/1931 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu pro rok 1931
29/1931 Sb.
Vládní nařízení o důlních mapách
30/1931 Sb.
Vyhláška o mzdách za šití textilního zboží objednaného pro vojenskou správu
 
Částka 15
pdf 413 kB
9. 3. 1931 31/1931 Sb.
Vládní nařízení , ktorým sa upravujú obvody a sídla cejchovných úradov v zemi Slovenskej
32/1931 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií
33/1931 Sb.
Vyhláška o tom, že Jugoslavie složila ratifikační listiny k Úmluvě uzavřené 6. dubna 1922 v Římě mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o pensích poukázaných bývalou vládou rakouskou
34/1931 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek padesátikorunových s datem 1. října 1929
 
Částka 16
pdf 252 kB
12. 3. 1931 35/1931 Sb.
Zákon o státní zápůjčce investiční
36/1931 Sb.
Zákon o nabytí úseku Zadunajské místní dráhy od stanice Bratislava- Nové Město ke státní hranici státem a o pachtu úseku Novohradské župní místní dráhy od stanice Lučenec ke státní hranici státem
 
Částka 17
pdf 152 kB
18. 3. 1931 37/1931 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádějí ustanovení o soudnictví podle zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách
38/1931 Sb.
Vládní nařízení , kterou se stanoví celní přirážky k celním sazbám na některé druhy obilí, na mouku a mlýnské výrobky
 
Částka 18
pdf 85 kB
21. 3. 1931 39/1931 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců v zemi České a Moravskoslezské
 
Částka 19
pdf 203 kB
25. 3. 1931 40/1931 Sb.
Vyhláška o příslušnosti katastrálních měřických úřadů, pokud jde o obnovování pozemkového katastru v zemi České
41/1931 Sb.
Vyhláška o udělení koncese pro normálně rozchodnou elektrickou drobnou dráhu v Plzni od zastávky "Plovárna" ke stanici "Průmyslová ulice" v Plzni-Doudlevcích
42/1931 Sb.
Vyhláška o zahájení působnosti policejního ředitelství v Praze v území bývalých obcí Vokovice a Veleslavín
43/1931 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění celní sazebník
 
Částka 20
pdf 1230 kB
27. 3. 1931 44/1931 Sb.
Vládní nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany úlev požívající
 
Částka 21
pdf 186 kB
31. 3. 1931 45/1931 Sb.
Vyhláška o udělení koncese pro úzkorozchodnou elektrickou dráhu drobnou v Mostu od Wilsonových sadů do Rudoltic nad Bílinou
46/1931 Sb.
Vyhláška o stažení niklových pětikorun
47/1931 Sb.
Vyhláška o rozšíření působnosti smlouvy mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Irska ze dne 11. listopadu 1924 o právní pomoci ve věcech občanských na území britského severního Bornea
 
Částka 22
pdf 1265 kB
1. 4. 1931 48/1931 Sb.
Zákon o trestním soudnictví nad mládeží
 
Částka 23
pdf 959 kB
2. 4. 1931 49/1931 Sb.
Zákon o státním fondu pro vodohospodářské meliorace
50/1931 Sb.
Zákon o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil
 
Částka 24
pdf 265 kB
4. 4. 1931 51/1931 Sb.
Vládní nařízení , kterým se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 4. června 1926, č. Sb. z. a n., o úředním cejchování elektroměrů
52/1931 Sb.
Vládní nařízení , kterou se stanoví celní přirážky k celním sazbám na některé druhy obilí, na mouku a mlýnské výrobky
 
Částka 25
pdf 1953 kB
8. 4. 1931 53/1931 Sb.
Vládní nařízení o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb
54/1931 Sb.
Vyhláška o udělení koncese pro normálně rozchodnou elektrickou dráhu drobnou Tivoli - V táboře v Brně
55/1931 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví celní přirážka k celní sazbě na vepřový dobytek
 
Částka 26
pdf 475 kB
10. 4. 1931 56/1931 Sb.
Zákon o úpravě některých právních a finančních poměrů soukromých místních drah ve státním provozu
57/1931 Sb.
Zákon o použití úředníků vyšší pomocné soudní služby u soudů a poručenských (sirotčích) úřadů
58/1931 Sb.
Vyhláška , jíž se uveřejňuje seznam správních úřadů, patřící k Dohodě mezi republikou Československou a královstvím Španělským o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských a obchodních, podepsané v Madridě dne 26. listopadu 1927
 
Částka 27
pdf 883 kB
15. 4. 1931 59/1931 Sb.
Vládní nařízení o úředním (služebním) stejnokroji státních zaměstnanců v politické a státní policejní službě
 
Částka 28
pdf 673 kB
22. 4. 1931 61/1931 Sb.
Vyhláška o zrušení visové povinnosti ve styku s Litvou
60/1931 Sb.
Úmluva mezi Československem a Francií o právní ochraně a právní pomoci ve věcech občanských a obchodních
 
Částka 29
pdf 75 kB
23. 4. 1931 62/1931 Sb.
Vládní nařízení o výjimkách z nedělního klidu živnostenské práce v Bratislavě a v Petržalce
63/1931 Sb.
Vyhláška o sazbě poplatků za opisy, výpisy, otisky nebo snímky s operátu pozemkového katastru
 
Částka 30
pdf 3821 kB
1. 5. 1931 64/1931 Sb.
Zákon , kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnávací a odpůrčí
 
Částka 31
pdf 608 kB
4. 5. 1931 65/1931 Sb.
Úmluva o řízení soudním, rozhodčím a smírčím mezi republikou Československou a republikou Litevskou
 
Částka 32
pdf 37 kB
4. 5. 1931 66/1931 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví celní přirážky k celním sazbám na některé druh druhy obilí, na mouku a mlýnské výrobky
 
Částka 33
pdf 33 kB
5. 5. 1931 67/1931 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví celní přirážka k celní sazbě na vepřový dobytek
 
Částka 34
pdf 789 kB
9. 5. 1931 68/1931 Sb.
Smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o užívání městských objektů bývalé obce Těšína
69/1931 Sb.
Vyhláška o zahájení spořitelní služby u poštovní spořitelny
 
Částka 35
pdf 530 kB
15. 5. 1931 70/1931 Sb.
Dohoda mezi republikou Československou a Říší Německou o stíhání a vzájemné pomoci bezpečnostních orgánů
71/1931 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních soukromé odborné školy pro ženská povolání s právem veřejnosti spolku Slezská matice osvěty lidové v Novém Bohumíně
72/1931 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců v zemi Slovenské a Podkarpatoruské
 
Částka 36
pdf 28 kB
15. 5. 1931 73/1931 Sb.
Vyhláška o prominutí nebo vrácení cla u dovezeného zboží
 
Částka 37
pdf 64 kB
18. 5. 1931 74/1931 Sb.
Vládní nařízení o změně poměru míchání mouky žitné (režné) a pšeničné pro výrobu chleba
75/1931 Sb.
Vládní nařízení o poměru semílání a mísení pšenice a žita
 
Částka 38
pdf 652 kB
29. 5. 1931 76/1931 Sb.
Zákon , jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z. a n., o silničním fondu
77/1931 Sb.
Zákon o spotřební dani z minerálních olejů
78/1931 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 6. května 1931, č. 77 Sb. z. a n., o spotřební dani z minerálních olejů
 
Částka 39
pdf 1706 kB
1. 6. 1931 79/1931 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková úmluva k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Jihoslavií
80/1931 Sb.
Vládní nařízení o vysvědčeních dvouleté mistrovské školy pro klempíře, kovotlačitele a instalatéry při státní průmyslové škole v Hradci Králové
 
Částka 40
pdf 3984 kB
5. 6. 1931 81/1931 Sb.
Dohoda s Maďarskem o závazcích ze smlouvy Trianonské
82/1931 Sb.
Zápis s Maďarskem o závazcích ze smlouvy Trianonské
 
Částka 41
pdf 79 kB
3. 6. 1931 83/1931 Sb.
Zákon , jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 17. března 1925, č. 58 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 13. července 1927, č. 113 Sb. z. a n., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů
84/1931 Sb.
Zákon , kterým se zmocňuje ministr financí, aby sjednal státní půjčku
85/1931 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví celní přirážky k celním sazbám na některé druhy obilí, na mouku a mlýnské výrobky
 
Částka 42
pdf 54 kB
5. 6. 1931 86/1931 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví celní přirážka k celní sazbě na vepřový dobytek
87/1931 Sb.
Vyhláška o změně celních sazeb na hovězí dobytek a čerstvé maso
 
Částka 43
pdf 781 kB
9. 6. 1931 88/1931 Sb.
Úmluva o řízení soudním, rozhodčím a smírčím mezi Československem a Finskem
89/1931 Sb.
Vyhláška o dalších ratifikacích Úmluvy a Statutu o režimu splavných cest mezinárodního významu, Dodatečného protokolu k Úmluvě a Prohlášení, kterým se uznává právo států, jež nemají mořského pobřeží, na vlajku, sjednaných v Barceloně dne 20. dubna 1921 a o dalších přístupech k nim
90/1931 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti doplňkového protokolu k dodatkové úmluvě k obchodní a platební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským ze dne 1. března 1924, podepsaného v Římě dne 4. srpna 1930
91/1931 Sb.
Vyhláška o stažení pětisetkorunových státovek s datem 6. října 1923 (tvaru II.)
 
Částka 44
pdf 289 kB
12. 6. 1931 93/1931 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují předpisy o právním poměru k přidělené půdě (Malý zákon přídělový)
92/1931 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům
94/1931 Sb.
Vyhláška o vydání stříbrných desetikorun obyčejných
 
Částka 45
pdf 83 kB
23. 6. 1931 95/1931 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 27. března 1931, č. 57 Sb. z. a n., o použití úředníků vyšší pomocné soudní služby u soudů a poručenských (sirotčích) úřadů
 
Částka 46
pdf 528 kB
25. 6. 1931 96/1931 Sb.
Zákon o nabytí místní dráhy Litovel - Senice státem
97/1931 Sb.
Zákon o nabytí místní dráhy v údolí Gelnice státem
98/1931 Sb.
Zákon o nabytí místní dráhy Liberec - Jablonec - Tanvald státem
99/1931 Sb.
Vládní nařízení , jímž se omezuje používání zdraví škodlivých kovů a kovových směsí při zacházení s potravinami (poživatinami) a kosmetickými prostředky, jakož i při dětských hračkách Pozn.: ust. § 4 odst. 2 nabývá účinnosti až dnem 25.6.1932;
 
Částka 47
pdf 723 kB
1. 7. 1931 100/1931 Sb.
Zákon o základních ustanoveních soudního řízení nesporného
 
Částka 48
pdf 7286 kB
1. 7. 1931 101/1931 Sb.
Vyhláška o počátku platnosti nové přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. října 1924 (M.Ú.Z.)
 
Částka 49
pdf 60 kB
4. 7. 1931 102/1931 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví celní přirážky k celním sazbám na některé druhy obilí, na mouku a mlýnské výrobky
103/1931 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví celní přirážka k celní sazbě na vepřový dobytek
 
Částka 50
pdf 860 kB
10. 7. 1931 104/1931 Sb.
Vládní nařízení o opatřeních proti škodlivým činitelům na ovocných stromech a keřích a révě vinné
105/1931 Sb.
Vládní nařízení o úředním cejchování sklonných vah
106/1931 Sb.
Vládní nařízení o likvidaci škod válečných a některých škod popřevratových
107/1931 Sb.
Vyhláška o rozšíření působnosti smlouvy mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Irska ze dne 11. listopadu 1924 o právní pomoci ve věcech občanských na území Sarawaku
108/1931 Sb.
Vyhláška o zahájení působnosti policejního ředitelství v Praze v území bývalých obcí Kobylisy a Střížkov
 
Částka 51
pdf 383 kB
11. 7. 1931 109/1931 Sb.
Smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o rybolovu a ochraně ryb v hraničních vodách a ve vodách jejich povodí
110/1931 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění hranice okresního soudu ve Zbraslavi a okresního soudu civilního pro Prahu-západ v Praze
 
Částka 52
pdf 142 kB
15. 7. 1931 111/1931 Sb.
Vyhláška o výpovědi dodatkové úmluvy k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 21. července 1927
112/1931 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o prodloužení dodatkové úmluvy československo-rakouské ze dne 21. července 1927, sjednaná dne 11. července 1931
113/1931 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních veřejné odborné školy pro ženská povolání v Berouně
 
Částka 53
pdf 423 kB
20. 7. 1931 114/1931 Sb.
Vládní nařízení o doručování vyhlášek v konkursním a vyrovnacím řízení a o uveřejňování jich v Ústředním oznamovateli
115/1931 Sb.
Vládní nařízení o výběru a úhrnné odměně správců konkursní podstaty, vyrovnacích správců a znalců v řízení konkursním a vyrovnacím
116/1931 Sb.
Vyhláška o zrušení visové povinnosti ve styku s Itálií
 
Částka 54
pdf 77 kB
20. 7. 1931 117/1931 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o dalším prodloužení dodatkové úmluvy československo-rakouské ze dne 21. července 1927, sjednaná dne 17. července 1931
 
Částka 55
pdf 148 kB
24. 7. 1931 118/1931 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašují změny soudního řádu československo- maďarského smíšeného rozhodčího soudu podle článku 239 mírové smlouvy Trianonské a dohod podepsaných v Paříži dne 28. dubna 1930
119/1931 Sb.
Vládní nařízení o změně stanov Poradního sboru pro otázky hospodářské
 
Částka 56
pdf 1573 kB
25. 7. 1931 120/1931 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích
121/1931 Sb.
Zákon o podpoře zahraničního obchodu
122/1931 Sb.
Zákon o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1931
123/1931 Sb.
Zákon o státním vězení
124/1931 Sb.
Zákon , kterou se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímné předpisy o jízdě motorovými vozidly
125/1931 Sb.
Zákon o zvýení dávek pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, odpovídajícím započtení poloviny nepojištěné osoby služební
 
Částka 57
pdf 6406 kB
27. 7. 1931 126/1931 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková úmluva k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 4. května 1921, sjednaná dne 22. července 1931
 
Částka 58
pdf 142 kB
31. 7. 1931 127/1931 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u kyseliny citronové
128/1931 Sb.
Vyhláška o dalších přístupech k mezinárodní úmluvě o registrování továrních a obchodních známek, uzavřené dne 14. dubna 1891 v Madridu, revidované dne 14. prosince 1900 v Bruselu a dne 2. června 1911 ve Washingtonu
129/1931 Sb.
Vyhláška o dalších přístupech k mezinárodní úmluvě o ochraně živnostenského vlastnictví, uzavřené dne 20. března 1883 v Paříži
130/1931 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních soukromé odborné školy pro ženská povolání s právem veřejnosti konventu sester Dominikánek ve Vyškově
 
Částka 59
pdf 598 kB
1. 8. 1931 131/1931 Sb.
Zákon o soudnictví ve sporech z poměru pracovního, služebního a učebního (o pracovních soudech)
 
Částka 60
pdf 2232 kB
4. 8. 1931 132/1931 Sb.
Vládní nařízení o zvláštních podmínkách pro ustavení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech
 
Částka 61
pdf 39 kB
4. 8. 1931 133/1931 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví celní přirážky k celním sazbám na některé druhy obilí, na mouku a mlýnské výrobky
 
Částka 62
pdf 253 kB
8. 8. 1931 134/1931 Sb.
Vyhláška , jíž se uveřejňuje podle § 3, odst. 2., zákona ze dne 21. března 1930, č. 51 Sb. z. a n., kterým se provádí úmluva mezi Československou republikou a královstvím Maďarským ze dne 26. května 1928 o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakouských a uherských, jednací řád rozhodčích komisí, které byly zřízeny podle článku 13, odst. 5., zmíněné smlouvy
135/1931 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti III. dodatkového protokolu ze dne 9. února 1928 k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 23. dubna 1925
136/1931 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti IV. dodatkového protokolu ze dne 26. června 1928 k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 23. dubna 1925
 
Částka 63
pdf 641 kB
31. 8. 1931 137/1931 Sb.
Smlouva o přátelství mezi republikou Československou a císařstvím Perským
138/1931 Sb.
Úmluva o usazování mezi republikou Československou a císařstvím Perským
139/1931 Sb.
Vládní nařízení o další úpravě hospodaření lihem pod státní závěrou
140/1931 Sb.
Vyhláška o mezinárodních aktech sjednaných v Londýně dne 28. června 1929 na IX. světovém poštovním kongresu
141/1931 Sb.
Vyhláška , kterou se mění stanovy Všeobecného fondu pro podporu vnitřní kolonisace při státním pozemkovém úřadě v Praze
 
Částka 64
pdf 73 kB
4. 9. 1931 142/1931 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví celní přirážky k celním sazbám na některé druhy obilí, na mouku a mlýnské výrobky
143/1931 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti obchodní a plavební smlouvy mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, podepsané dne 27. června 1930
144/1931 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních soukromé odborné školy pro ženská povolání s právem veřejnosti sester sv. Kříže v Kojetíně
 
Částka 65
pdf 110 kB
15. 9. 1931 145/1931 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravuje clo na vepřový dobytek těžší než 150 kg
146/1931 Sb.
Vyhláška o rozšíření působnosti smlouvy mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Irska ze dne 11. listopadu 1924 o právní pomoci ve věcech občanských na území Jihoafrického Vysokého komisařství
147/1931 Sb.
Vyhláška , jíž se uveřejňuje seznam správních úřadů, patřící k Dohodě mezi republikou Československou a republikou Portugalskou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských a obchodních v Lisaboně dne 23. listopadu 1927
 
Částka 66
pdf 241 kB
26. 9. 1931 148/1931 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatkový protokol ze dne 23. září 1931 k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928
 
Částka 67
pdf 209 kB
30. 9. 1931 149/1931 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti dodatkového protokolu k obchodní smlouvě uzavřené dne 16. února 1927 mezi republikou Československou a Švýcarskem, podepsaného v Ženevě dne 3. září 1931 , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatkový protokol ze dne 3. září 1931 k obchodní smlouvě uzavřené dne 16. února 1927 mezi republikou Československou a Švýcarskem
150/1931 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních odborné školy pro ženská povolání Ústřední Matice školské s právem veřejnosti v Lovosicích
 
Částka 68
pdf 1325 kB
3. 10. 1931 151/1931 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje upravená sazba soudních poplatků
 
Částka 69
pdf 45 kB
2. 10. 1931 152/1931 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel
 
Částka 70
pdf 124 kB
5. 10. 1931 153/1931 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví celní přirážky k celním sazbám na některé druhy obilí, na mouku a mlýnské výrobky
154/1931 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u obchodního benzolu
 
Částka 71
pdf 3996 kB
9. 10. 1931 155/1931 Sb.
Vyhláška o novém zřízení Českobratrské církve evangelické
 
Částka 72
pdf 380 kB
10. 10. 1931 156/1931 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 16. července 1931, č. 120 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích Pozn.: ust. §§ 1 až 3 platí v zemích České a Moravskoslezské, ust. §§ 4 až 22 v zemích Slovenské a Podkarpatoruské;
157/1931 Sb.
Vládní nařízení o obmezeném připuštění lihového měřidla soustavy Fučikovského k úřednímu zjišťování alkoholu, vyrobeného v lihovarech
 
Částka 73
pdf 445 kB
16. 10. 1931 158/1931 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z. a n., o podpoře zahraničního obchodu
 
Částka 74
pdf 138 kB
16. 10. 1931 159/1931 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel
160/1931 Sb.
Vyhláška o povinné nabídce cizích platidel nebo pohledávek v cizí měně a soupisu cenných papírů
 
Částka 75
pdf 72 kB
20. 10. 1931 161/1931 Sb.
Vyhláška o zavedení visové povinnosti ve styku se Španělskem
162/1931 Sb.
Vyhláška o dalších ratifikacích "Úmluvy o transitním přenosu elektrické energie", sjednané v Ženevě dne 9. prosince 1923
163/1931 Sb.
Vyhláška , jíž se opravuje chyba v příloze k vládnímu nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb. z. a n., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech
 
Částka 76
pdf 102 kB
20. 10. 1931 164/1931 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o povinné nabídce cizích platidel neb pohledávek v cizí měně a o seznamu zahraničních cenných papírů nabytých po 2. říjnu 1931
 
Částka 77
pdf 115 kB
21. 10. 1931 165/1931 Sb.
Vyhláška o povinnosti připojovati zvláštní prohlášení k vývozním zásilkám zboží
 
Částka 78
pdf 126 kB
26. 10. 1931 166/1931 Sb.
Vyhláška o nabytí účinnosti Úmluvy o poštovní spořitelně uherské ze dne 7. listopadu 1922 a Závěrečného protokolu k ní z téhož dne
167/1931 Sb.
Vyhláška o ukončení soupisu úsporných a šekových vkladů, deposit cenných papírů a pohledávek na účtech v hotovosti u poštovní spořitelny v Budapešti podle Úmluvy o poštovní spořitelně uherské ze dne 7. listopadu 1922, č. 147 Sb. z. a n. z r. 1924, jakož i o soupisu těch vkladů, jež podle posledního odstavce čl. 12 jest povinna československá poštovní správa vrátiti vkladatelům
168/1931 Sb.
Vládní nařízení o úrokové míře podle §§ 50 a 59 zákona náhradového
 
Částka 79
pdf 59 kB
5. 11. 1931 169/1931 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních německé soukromé odborné školy pro ženská povolání s právem veřejnosti sester Sv. Kříže v Chomutově
170/1931 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví celní přirážky k celním sazbám na některé druhy obilí, na mouku a mlýnské výrobky
 
Částka 80
pdf 156 kB
7. 11. 1931 171/1931 Sb.
Vyhláška , kterou se jednak prodlužuje lhůta k povinné nabídce cizích platidel nebo pohledávek v cizí měně, jednak uveřejňuje opatření Národní banky Československé o způsobu, jak může býti plněna povinná nabídka u některých druhů cizích platidel nebo pohledávek v cizí měně
172/1931 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé k vládnímu nařízení ze dne 2. října 1931, č. 152/1931 Sb. z. a n., kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel
 
Částka 81
pdf 102 kB
25. 11. 1931 173/1931 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravuje tárový sazebník pro zboží s. č. 244
174/1931 Sb.
Vyhláška , jímž se uveřejňuje seznam správních úřadů, patřící k Úmluvě mezi republikou Československou a republikou Řeckou o vzájemné právní ochraně a právní pomoci ve věcech občanských a obchodních, jakož i ve věcech pozůstalostních, podepsané v Athénách dne 7. dubna 1927
 
Částka 82
pdf 1168 kB
28. 11. 1931 175/1931 Sb.
Úmluva veterinární mezi republikou Československou a Francií
 
Částka 83
pdf 190 kB
30. 11. 1931 176/1931 Sb.
Zákon o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě Pozn.: ust. §§ 8 až 10 nabývají účinnosti dnem 1.12.1931;
177/1931 Sb.
Zákon o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem
 
Částka 84
pdf 139 kB
1. 12. 1931 178/1931 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná dne 25. listopadu 1931 v Paříži
 
Částka 85
pdf 58 kB
2. 12. 1931 179/1931 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí ustanovení § 2, č. 2, zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n., z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel, jakož i § 9 opatření Stálého výboru ze dne 7. listopadu 1929, č. 166 Sb. z. a n., o konečné úpravě československé měny
 
Částka 86
pdf 268 kB
5. 12. 1931 181/1931 Sb.
Vládní nařízení o jmenování přísedících pracovních soudů
182/1931 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví celní přirážky k celním sazbám na některé druhy obilí, na mouku a mlýnské výrobky
183/1931 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví den, jímž bude zrušen cejchovní úřad v Lučenci a zahájí činnost cejchovní úřad v Michalovcích a jímž nastane přesunutí místní příslušnosti cejchovních úřadů v zemi Slovenské
184/1931 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti dodatkové dohody k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, podepsané dne 20. února 1931
180/1931 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zřizují pracovní soudy a oddělení okresních soudů pro pracovní spory
 
Částka 87
pdf 51 kB
9. 12. 1931 185/1931 Sb.
Vyhláška o změně celních sazeb na hovězí dobytek a čerstvé maso
186/1931 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti dodatkové úmluvy mezi republikou Československou a královstvím Jihoslavií k obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, podepsané v Praze dne 30. března 1931
 
Částka 88
pdf 502 kB
10. 12. 1931 187/1931 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o rozdělení odpočivných a zaopatřovacích požitků bývalých pragmatických zaměstnanců (pozůstalých) správy jmění druhdy vázaného pro rod Habsbursko-Lotrinský nebo pro některou jeho pobočnou větev
188/1931 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, sjednaná dne 1. prosince 1931
189/1931 Sb.
Vládní nařízení o úředním cejchování skleněných měr na tekutiny
190/1931 Sb.
Vyhláška o dalších ratifikacích a přístupech k Úmluvě a statutu o svobodě transitu, sjednané v Barceloně dne 20. dubna 1921
 
Částka 89
pdf 816 kB
14. 12. 1931 191/1931 Sb.
Úmluva o protokolu o doložkách o rozsudím
 
Částka 90
pdf 1427 kB
14. 12. 1931 192/1931 Sb.
Úmluva o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků
193/1931 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 12. listopadu 1931
 
Částka 91
pdf 59 kB
11. 12. 1931 194/1931 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé jako místa platebního pro tuzemské dovozce vepřů z Maďarska
 
Částka 92
pdf 1040 kB
16. 12. 1931 195/1931 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon o trestním soudnictví nad mládeží Pozn.: ust. §§ 49 až 51 nabudou účinnosti až 1.1.1932;
196/1931 Sb.
Vyhláška o hlášení tří zemí původu a určení pro vybraný úsek statistiky zahraničního obchodu
197/1931 Sb.
Vyhláška o hlášení čisté váhy ke statistice zahraničního obchodu u zboží dováženého a vyváženého ve speciálním obchodě
 
Částka 93
pdf 2842 kB
19. 12. 1931 198/1931 Sb.
Vládní nařízení o dávkách za úřední úkony ve věcech správních
 
Částka 94
pdf 5604 kB
31. 12. 1931 199/1931 Sb.
Zákon , kterým se stanoví státní rozpočet pro rok 1932
 
Částka 95
pdf 127 kB
17. 12. 1931 200/1931 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o placení za zboží dovážené z Rakouska a převodu platů do Rakouska
201/1931 Sb.
Vládní nařízení , kterým se pro rok 1932 stanoví výše zdravotní přirážky
202/1931 Sb.
Vyhláška o výměně nákladních listů, které dnem 31. března 1932 budou vzaty z oběhu, a o ceně nákladních listů pro vnitrozemskou přepravu nového vydání
 
Částka 96
pdf 265 kB
21. 12. 1931 203/1931 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon ze dne 3. července 1923, č. 143 Sb. z. a n., o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace, ve znění zákona ze dne 16. prosince 1926, č. 238 Sb. z. a n., a kterým se poskytují další právní výhody na podporu soustavné elektrisace
204/1931 Sb.
Zákon o uzavírání krámů dne 24. prosince každého roku (na Štědrý den) o 17. hodině
205/1931 Sb.
Zákon , kterým se doplňují zákony týkající se bytové péče
206/1931 Sb.
Zákon , jímž se mění zákon o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1931
207/1931 Sb.
Zákon o zkoušení a označování ručních střelných zbraní a o označování nábojů
 
Částka 97
pdf 262 kB
24. 12. 1931 208/1931 Sb.
Zákon o zřizování státních policejních úřadů
209/1931 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje účinnost a mění některá zákonná ustanovení v oboru trestního soudnictví Pozn.: ust. §§ 1 až 3 pozbývají účinnosti dnem 31.12.1933;
210/1931 Sb.
Zákon , kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče
211/1931 Sb.
Zákon , kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky všeužitečných elektrických podniků v zemi Slovenské, a kterým se povoluje užití dílčích dlužních úpisů na tyto zápůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
212/1931 Sb.
Vládní nařízení o změně pravidel o vybírání obecní dávky ze zábav
 
Částka 98
pdf 241 kB
24. 12. 1931 213/1931 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné
214/1931 Sb.
Vládní nařízení o dalším poskytování drahotních příplatků k úrazovým důchodům
215/1931 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Spojených Států Brasilských, sjednaná výměnou not v Rio de Janeiro dne 27. listopadu 1931
 
Částka 99
pdf 507 kB
30. 12. 1931 216/1931 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydává jednací řád pro pracovní soudy
217/1931 Sb.
Vládní nařízení , kterým se upravuje náhrada hotových vydání a ušlého výdělku přísedících pracovních soudů
218/1931 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u některých strojů a přístrojů
219/1931 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí v dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živností ze dne 29. března 1930, č. 36 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u koloniálního a jiného zboží, dováženého z ciziny, ve znění vyhlášky ministra financí v dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živností ze dne 24. července 1930, č. 106 Sb. z. a n.
 
Částka 100
pdf 603 kB
31. 12. 1931 220/1931 Sb.
Zákon , jímž se prohlašují dočasně neúčinnými ustanovení zákona o výrobě chleba
222/1931 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u některých předmětů k upevňování kolejnic, dále u šroubů a podobných předmětů
223/1931 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u časopisů, vydávaných v tuzemsku
224/1931 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u modré skalice
221/1931 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon o zkoušení a označování ručních střelných zbraní a o označování nábojů