Stejnopis sbírky zákonů a nařízení
republiky Československé.

Ročník 1948

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 385 kB
9. 1. 1948 1/1948 Sb.
Nařízení , kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revizi první pozemkové reformy
 
Částka 2
pdf 77 kB
20. 1. 1948 2/1948 Sb.
Vyhláška , kterou se opravuje a doplňuje vyhlašovací doložka k Dohodě o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou (vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 167 z roku 1947)
3/1948 Sb.
Vyhláška , jíž se nově upravují nástupní termíny příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1922 a starších do vojenského výcviku a nástupní termíny lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku
4/1948 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby
 
Částka 3
pdf 14 MB
22. 1. 1948 5/1948 Sb.
Mírová smlouva s Itálií
 
Částka 4
pdf 512 kB
31. 1. 1948 6/1948 Sb.
Nařízení , jímž se provádějí některá ustanovení zákona o živnostech radioetechnické, radiomechanické a obchodu s radioelektrickými zařízeními
7/1948 Sb.
Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1947
 
Částka 5
pdf 116 kB
3. 2. 1948 8/1948 Sb.
Vyhláška , jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku
9/1948 Sb.
Vyhláška , kterou se činí další opatření podle § 2 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)
 
Částka 6
pdf 1396 kB
11. 2. 1948 10/1948 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí do dočasné platnosti Dohoda mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce, podepsaná v Praze dne 4.7.1947
11/1948 Sb.
Vyhláška , jíž se mění vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků
 
Částka 7
pdf 200 kB
17. 2. 1948 16/1948 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení ze dne 7. ledna 1948, č. 1 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy
12/1948 Sb.
Zákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství
13/1948 Sb.
Zákon , kterým se mění zákony o podpoře zahraničního obchodu
14/1948 Sb.
Nařízení o vzdělání učitelů náboženství škol obecných a měšťanských
15/1948 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vyhlasujú ustanovenia nariadenia zo dňa 25. júna 1914, č. 139 r.z., o ošetrovaní chorých prevádzanom z povolania, platné na území Slovenska
 
Částka 8
pdf 101 kB
21. 2. 1948 17/1948 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky československé o změně některých devisových ustanovení
18/1948 Sb.
Vyhláška o stažení některých drobných mincí československé měny
 
Částka 9
pdf 262 kB
2. 3. 1948 19/1948 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje železniční přepravní řád
 
Částka 10
pdf 734 kB
5. 3. 1948 21/1948 Sb.
Zákon o právním postavení snoubenek a nemanželských dětí, pozůstalých po účastnících národního boje za osvobození
20/1948 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují některé předpisy o poplatcích soudních a za ověření podpisů
22/1948 Sb.
Zákon o některých opatřeních v oboru rejstříkového práva
23/1948 Sb.
Zákon o výkonu trestů postihujících majetek, uložených trestními soudy
 
Částka 11
pdf 1010 kB
18. 3. 1948 24/1948 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje závazné znění sazby soudních poplatků
 
Částka 12
pdf 92 kB
20. 3. 1948 25/1948 Sb.
Nařízení , kterým se slučují podniky "Státní lesy a statky", "Státní statky" a "Státní lesy"
26/1948 Sb.
Vyhláška o zrušení státní obvodové úřadovny pro pozemkovou reformu v Praze a zřízení státních obvodových úřadoven pro pozemkovou reformu Praha-západ a Praha-východ v Praze
27/1948 Sb.
Vyhláška o dohodě o vyclívání jihoslovanských vín
 
Částka 13
pdf 89 kB
26. 3. 1948 28/1948 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje pojem drobného zemědělce pro paušalování daně z obratu
29/1948 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňují prováděcí předpisy o puncovních poplatcích
 
Částka 14
pdf 258 kB
2. 4. 1948 30/1948 Sb.
Nařízení o majetku, který zanechaly v Československé republice osoby přestěhované do Maďarska podle československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva
31/1948 Sb.
Nařízení o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebnictví a vedlejších stavebních živnostech podle t. zv. známkového systému v roce 1948
 
Částka 15
pdf 521 kB
2. 4. 1948 32/1948 Sb.
Zákon , kterým se vydávají základní ustanovení o zřizování divadel a o divadelní činnosti (divadelní zákon)
33/1948 Sb.
Zákon , jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení
 
Částka 16
pdf 50 kB
2. 4. 1948 34/1948 Sb.
Zákon o revizi trestního řízení v některých případech provinění proti národní cti
 
Částka 17
pdf 89 kB
7. 4. 1948 35/1948 Sb.
Nařízení o letním čase v roce 1948
36/1948 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra vnitra ze dne 16. září 1944, č. 208 Sb., o přenesení úkolů plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí na zemský úřad Čechy
37/1948 Sb.
Vyhláška o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť šestistého výročí založení university Karlovy
 
Částka 18
pdf 724 kB
9. 4. 1948 38/1948 Sb.
Zákon o Národní bance Československé
39/1948 Sb.
Zákon o platidlech československé měny
40/1948 Sb.
Zákon o trestní ochraně proti požárům
 
Částka 19
pdf 460 kB
10. 4. 1948 41/1948 Sb.
Zákon o mezinárodním a mezioblastním právu soukromém a o právním postavení cizinců v oboru práva soukromého
42/1948 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách
 
Částka 20
pdf 408 kB
10. 4. 1948 43/1948 Sb.
Zákon o zemědělském úvěru
 
Částka 21
pdf 2301 kB
14. 4. 1948 44/1948 Sb.
Zákon Novela zákona o revizi první pozemkové reformy Pozn.: Ustanovení čl. I, s výjimkou ustanovení č. 8, platí od 12. srpna 1947.
46/1948 Sb.
Zákon o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě) Pozn.: podle § 32 zák. č. 229/1991 Sb. se předpis ode dne 24.6. 1991 nadále nepoužije;
45/1948 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 3. července 1947, č. 139 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy
47/1948 Sb.
Zákon o některých technicko-hospodářských úpravách pozemků (scelovací zákon)
 
Částka 22
pdf 1107 kB
14. 4. 1948 48/1948 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o přímých daních
49/1948 Sb.
Zákon o zemědělské dani
50/1948 Sb.
Zákon o živnostenské dani
 
Částka 23
pdf 700 kB
15. 4. 1948 51/1948 Sb.
Zákon o úpravě některých finančních poměrů národních podniků průmyslových a potravinářských
52/1948 Sb.
Zákon o mimořádných opatřeních v oboru ochrany vynálezů
53/1948 Sb.
Zákon , kterým se vyvlastňují nemovitosti zapsané ve vložce č. 2423 pozemkové knihy pro katastrální území Královské Vinohrady
54/1948 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují předpisy o národní mobilisaci pracovních sil
55/1948 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech
56/1948 Sb.
Zákon o státní podpoře novomanželům
57/1948 Sb.
Zákon o zálohování výživného dětem
58/1948 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění předpisy o úředním cejchování plynoměrů
 
Částka 24
pdf 9214 kB
15. 4. 1948 59/1948 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost Všeobecná dohoda o clech a obchodu ze dne 30. října 1947
 
Částka 25
pdf 1042 kB
17. 4. 1948 63/1948 Sb.
Zákon o zhodnocení činnosti národních správců živnostenských podniků a o právech jejich vdov a sirotků
60/1948 Sb.
Zákon o potírání nemocí přenosných na lidi
61/1948 Sb.
Zákon o některých ochranných opatřeních proti tuberkulose
62/1948 Sb.
Zákon , ktorým sa rozširuje platnosť zákona zo dňa 30. januára 1947, č. 16 Sb., o umiestnění a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, na Slovensko
 
Částka 26
pdf 470 kB
19. 4. 1948 64/1948 Sb.
Zákon o převedení smluvních zaměstnanců (dělníků) ve veřejné službě do regulovaného služebního poměru a o některých změnách tohoto poměru
65/1948 Sb.
Zákon o odškodnění a jiných opatřeních pro některé veřejné zaměstnance, kteří byli přeloženi do výslužby, nebo jejichž služební poměr byl rozvázán v době nesvobody
66/1948 Sb.
Zákon , kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 16. května 1946, č. 132 Sb., o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců, na poživatele odpočivných (zaopatřovacích) platů
67/1948 Sb.
Zákon o činovném státních a některých jiných veřejných zaměstnanců
68/1948 Sb.
Zákon o zvláštním přídavku duchovenstvu v činné službě církví a náboženských společností kongruálních a dotačních
 
Částka 27
pdf 457 kB
20. 4. 1948 69/1948 Sb.
Zákon o hudební a artistické ústředně Pozn.: zákon nabyl účinnosti na Slovensku dnem 1.5.1949;
70/1948 Sb.
Zákon o sjednocení některých předpisů ve veřejnoprávním sociálním pojištění
 
Částka 28
pdf 202 kB
22. 4. 1948 71/1948 Sb.
Dohoda mezi Republikou Československou a Novým Zélandem o vzájemném uvolnění sekvestrovaných peněžních pohledávek
 
Částka 29
pdf 68 kB
23. 4. 1948 72/1948 Sb.
Nařízení o zřízení a organisaci státního podniku "Československý státní film"
73/1948 Sb.
Vyhláška o stanicích prohlídky cizozemského masa
 
Částka 30
pdf 1288 kB
24. 4. 1948 74/1948 Sb.
Ústavní zákon , jímž se na přechodnou dobu do účinnosti nové ústavy upravuje volba a pravomoc Národního shromáždění a činnost Ústavodárného Národního shromáždění
75/1948 Sb.
Zákon o volbách do Národního shromáždění
 
Částka 31
pdf 92 kB
26. 4. 1948 76/1948 Sb.
Nařízení o vrácení československého státního občanství osobám národnosti německé a maďarské.
77/1948 Sb.
Vyhláška , jíž se stanoví další lhůta k podání žádosti o vrácení československého státního občanství
 
Částka 32
pdf 517 kB
28. 4. 1948 79/1948 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 16. 5. 1946, č. 128 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku
78/1948 Sb.
Zákon , jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva
80/1948 Sb.
Zákon , kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě
81/1948 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 28. června 1929, č. 114 Sb., o výkonu lékařské prakse
82/1948 Sb.
Zákon o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřický zákon)
 
Částka 33
pdf 201 kB
30. 4. 1948 83/1948 Sb.
Zákon o zřízení fondu pro zmírnění škod způsobených mimořádným suchem v roce 1947 v oboru zemědělství a výživy
84/1948 Sb.
Zákon o závaznosti hospodářských a technických norem
85/1948 Sb.
Zákon , jímž se na přechodnou dobu vylučuje přeložení do zálohy (propuštění ze svazku československé branné moci) některých kategorií důstojníků z povolání Pozn.: účinnost předpisu do 31.12.1952;
 
Částka 34
pdf 260 kB
4. 5. 1948 86/1948 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednaná v Caracasu výměnou nót ze dne 27. listopadu 1947
 
Částka 35
pdf 441 kB
4. 5. 1948 89/1948 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 2. září 1947 č. 163 Sb., o přídělu konfiskovaných rodinných domků (přídělové nařízení pro rodinné domky)
90/1948 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. ledna 1948 č. 1 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revizi první pozemkové reformy
87/1948 Sb.
Zákon o potírání alkoholismu
91/1948 Sb.
Nařízení o dodatečném soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy
88/1948 Sb.
Zákon , jímž se mění trestní zákony a trestní řády
 
Částka 36
pdf 79 kB
5. 5. 1948 92/1948 Sb.
Nařízení , jímž se mění § 1 vládního nařízení ze dne 10. prosince 1937, č. 238 Sb., o příslušnosti krajských soudů ve věcech vojenské zrady
93/1948 Sb.
Vyhláška o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť třetího výročí květnové revoluce
 
Částka 37
pdf 465 kB
8. 5. 1948 94/1948 Sb.
Vyhláška o změně přehledů sídel doplňovacích úřadů I. a II. stolice s jejich vzájemným vztahem, obsaženým v příloze 1 k branným předpisům
 
Částka 38
pdf 494 kB
10. 5. 1948 95/1948 Sb.
Zákon o základní úpravě jednotného školství (školský zákon)
 
Částka 39
pdf 400 kB
10. 5. 1948 96/1948 Sb.
Zákon o překládání soudců do výslužby podle věku
97/1948 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb
 
Částka 40
pdf 665 kB
12. 5. 1948 98/1948 Sb.
Zákon o soustředění pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách a o některých dalších opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění
 
Částka 41
pdf 3783 kB
15. 5. 1948 99/1948 Sb.
Zákon o národním pojištění Pozn.: §§ 246, 276, 278 ods. 3 a 280 nabývají účinnosti 15.5.1948, ust. páté a šesté části, prvního a druhého oddílu sedmé části a §§ 247 až 254 a § 259 nabývají účinnosti 1.7.1948, ust. o nemocenském pojištění osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. b) a c) nabývá účinnosti 1.1.1950;
 
Částka 42
pdf 801 kB
26. 5. 1948 100/1948 Sb.
Nařízení , kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1948
101/1948 Sb.
Nařízení o opatřeních proti škodlivým činitelům na ovocných stromech a keřích
102/1948 Sb.
Vyhláška o přenesení působnosti poplatkového úřadu Praha-obvod
103/1948 Sb.
Vyhláška o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Hradci Králové
104/1948 Sb.
Vyhláška o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Karlových Varech
105/1948 Sb.
Vyhláška o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Opavě
106/1948 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje znění zákona ze dne 30. ledna 1047, č. 16 Sb., o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků, vyplývající ze zákona ze dne 25. března 1948, č. 62 Sb.
 
Částka 43
pdf 80 kB
29. 5. 1948 107/1948 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje lhůta pro podání žádostí o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti Pozn.: do 31.12.1992 "ústavní zákon";
108/1948 Sb.
Vyhláška , kterou se další obce vyjímají z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)
110/1948 Sb.
Vyhláška o stažení některých mincí československé měny
111/1948 Sb.
Vyhláška o úlevách visové povinnosti ve styku s Polskem
109/1948 Sb.
Vyhláška o ražbě a vydání dvacetníků
 
Částka 44
pdf 222 kB
31. 5. 1948 112/1948 Sb.
Zákon , jímž se upravují některé otázky trestního řízení správního v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém
113/1948 Sb.
Vyhláška , jíž se vydávají nové stanovy Hasičské výzbrojní ústředny
 
Částka 45
pdf 1405 kB
2. 6. 1948 114/1948 Sb.
Zákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků
115/1948 Sb.
Zákon o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru
 
Částka 46
pdf 1367 kB
3. 6. 1948 116/1948 Sb.
Vyhláška o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků
117/1948 Sb.
Vyhláška o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského
 
Částka 47
pdf 3366 kB
3. 6. 1948 118/1948 Sb.
Zákon v organizaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků Pozn.: Ustanovení §§ 5, 6, 8, 10, 11, 14 a 16 nabývají účinnosti 1.1.1948.
119/1948 Sb.
Zákon o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství
120/1948 Sb.
Zákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami
121/1948 Sb.
Zákon o znárodnění ve stavebnictví
122/1948 Sb.
Zákon o organizaci a znárodnění cestovních kanceláří
123/1948 Sb.
Zákon o znárodnění polygrafických podniků
124/1948 Sb.
Zákon o znárodnění některých hostinských a výčepních podniků a ubytovacích zařízení
125/1948 Sb.
Zákon o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku
126/1948 Sb.
Zákon o znárodnění některých šlechtitelských podniků
 
Částka 48
pdf 862 kB
4. 6. 1948 127/1948 Sb.
Zákon , kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem
128/1948 Sb.
Zákon o berních úlevách při uspořádání poměrů v peněžnictví a při některých převodech majetku na národní podniky
129/1948 Sb.
Zákon o nicotnosti některých rozsudků vojenských soudů tzv. Slovenského štátu
130/1948 Sb.
Zákon o národních umělcích
131/1948 Sb.
Zákon o likvidaci právních poměrů německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
132/1948 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 55 Sb., o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu
133/1948 Sb.
Zákon o splacení zápůjček zaručených státem podle některých zákonů o stavebním ruchu a o změně zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu
134/1948 Sb.
Zákon , jímž se prodlužuje platnost předpisů o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci
135/1948 Sb.
Nařízení o odměně obhájců v řízení před mimořádnými lidovými soudy
136/1948 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních
 
Částka 49
pdf 920 kB
4. 6. 1948 137/1948 Sb.
Zákon o postátnění Československého rozhlasu
138/1948 Sb.
Zákon o hospodaření s byty
139/1948 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují předpisy o směnečném poplatku
140/1948 Sb.
Nařízení , jímž se upravuje seznam přepychových předmětů
141/1948 Sb.
Nařízení o úpravě okresů a sídel revírních báňských úřadů v zemích České a Moravskoslezské
142/1948 Sb.
Nařízení o zřizování živnostenských společenstev pro živnost výroby cementového zboží na Slovensku
143/1948 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o vyrovnávání některých závazků převodem na vázaný vklad (účet)
144/1948 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o omezení uvolňování vázaných vkladů
 
Částka 50
pdf 1079 kB
5. 6. 1948 145/1948 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona o revizi první pozemkové reformy
146/1948 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků, upravené pro účely zákona o nové pozemkové reformě
147/1948 Sb.
Vyhláška o paušálu daně z obratu u drobných zemědělců v zemích České a Moravskoslezské za kalendářní rok 1946
 
Částka 51
pdf 678 kB
5. 6. 1948 148/1948 Sb.
Dohoda o kulturních a osvětových stycích mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou
149/1948 Sb.
Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Královstvím rumunským
 
Částka 52
pdf 1278 kB
9. 6. 1948 150/1948 Sb.
Ústavní zákon Ústava Československé republiky
 
Částka 53
pdf 5564 kB
12. 6. 1948 151/1948 Sb.
Vyhláška o novém znění vojenského trestního řádu
 
Částka 54
pdf 46 kB
13. 6. 1948 152/1948 Sb.
Zákon o volbě presidenta republiky
 
Částka 55
pdf 2999 kB
16. 6. 1948 153/1948 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o valorisaci některých smluvních celních sazeb mezi Československou republikou a Australským soustátím, sjednaná v Camberra výměnou nót ze dne 7. dubna 1948
154/1948 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednaná výměnou nót v Kodani dne 5. února a 4. března 1948
155/1948 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí do dočasné platnosti Dodatková dohoda k obchodní a plavební smlouvě československo-jugoslávské ze dne 14. listopadu 1928, podepsaná v Praze dne 10. dubna 1948
156/1948 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednaná výměnou nót v Oslo dne 4. března 1948
157/1948 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí do dočasné platnosti dohoda o valorizaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, dojednaná ve Varšavě výměnou nót ze dne 23. a 27. března 1948
158/1948 Sb.
Vyhláška , kterou sa uvádí do dočasné platnosti dohoda o valorizaci československých smluvních celních sazeb mezi vládou československou a vládou řeckou, dohodnutá v Praze výměnou nót ze dne 7. dubna 1948
160/1948 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost pátý dodatkový protokol k obchodní smlouvě, sjednané dne 16. února 1927 mezi Švýcarskem a republikou Československou, který byl podepsán v Bernu dne 23. března 1948
159/1948 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí do dočasné platnosti obchodní dohoda o valorizaci smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a Španělskem dohodnutá v Praze výměnou nót ze dne 4. března a 6. dubna 1948
 
Částka 56
pdf 257 kB
19. 6. 1948 161/1948 Sb.
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
162/1948 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu
 
Částka 57
pdf 140 kB
30. 6. 1948 163/1948 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsaná v Praze dne 25. dubna 1948
164/1948 Sb.
Nařízení , kterým se prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek
 
Částka 58
pdf 214 kB
13. 7. 1948 165/1948 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví jednotné kalkulační zásady
166/1948 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje použivatelnost předpisů o úpravě prodeje tabákových výrobků
167/1948 Sb.
Nařízení , jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
 
Částka 59
pdf 95 kB
13. 7. 1948 168/1948 Sb.
Zákon o doplnění Slovenské národní rady podle výsledku voleb do Národního shromáždění
 
Částka 60
pdf 505 kB
16. 7. 1948 169/1948 Sb.
Nařízení o opatřeních proti mandelince bramborové
170/1948 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí do dočasné platnosti dodatková dohoda k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, podepsaná v Praze dne 18. května 1948
171/1948 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby v zákoně ze dne 28. dubna 1948, č. 121 Sb., o znárodnění ve stavebnictví
 
Částka 61
pdf 87 kB
17. 7. 1948 172/1948 Sb.
Vyhláška o předválečných dvojstranných smlouvách, dohodnutých s Bulharskem, Itálií, Maďarskem nebo Rumunskem, které podle mírových smluv ze dne 10. února 1947 byly ponechány v účinnosti anebo obnoveny
 
Částka 62
pdf 142 kB
20. 7. 1948 173/1948 Sb.
Zákon o čestném prohlášení ve správním řízení
174/1948 Sb.
Zákon o zrušení domovského práva
 
Částka 63
pdf 38 kB
29. 7. 1948 175/1948 Sb.
Zákon , kterým se mění dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti
176/1948 Sb.
Nařízení , kterým se prohlašuje městská veřejná nemocnice v Komárně za ústav státní
 
Částka 64
pdf 165 kB
2. 8. 1948 177/1948 Sb.
Zákon , jímž se mění a doplňuje zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem
178/1948 Sb.
Nařízení o výhodách při poskytování státní podpory na stavební obnovu některých zemědělských usedlostí a rodinných domků
179/1948 Sb.
Vyhláška o opravě tiskových chyb
 
Částka 65
pdf 292 kB
2. 8. 1948 180/1948 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. října 1947 č. 185 Sb. o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku Pozn.: Ustanovení čl. I, č. 7 a 14, čl. II, čl. III a čl. IV nabývají účinnosti 2.8.1948.
 
Částka 66
pdf 1059 kB
3. 8. 1948 181/1948 Sb.
Zákon o organizaci peněžnictví
182/1948 Sb.
Zákon , kterým se rozšiřuje působnost a mění právní povaha Poštovní spořitelny
183/1948 Sb.
Zákon o Investiční bance
184/1948 Sb.
Zákon , jímž se mění a doplňuje zákon o vázaném devisovém hospodářství
 
Částka 67
pdf 818 kB
3. 8. 1948 185/1948 Sb.
Zákon o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů a o organizaci státní ústavní léčebné péče
186/1948 Sb.
Zákon o revisní službě finanční správy
187/1948 Sb.
Zákon o Ústřední radě družstev
188/1948 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují některá další ustanovení dekretu presidenta republiky o závodních a podnikových radách
 
Částka 68
pdf 814 kB
4. 8. 1948 189/1948 Sb.
Vyhláška o zřízení a Ústavě Světové zdravotnické organizace a o Protokolu o Mezinárodním úřadu zdravotnictví, přijatých dne 22. července 1946 na mezinárodní zdravotnické konferenci v New Yorku
 
Částka 69
pdf 492 kB
4. 8. 1948 197/1948 Sb.
Nařízení o výchovných a vzdělávacích oborech a naukách na gymnásiích
190/1948 Sb.
Zákon o lékárnickém studiu
191/1948 Sb.
Zákon o zriadení pobočky lekárskej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach
192/1948 Sb.
Zákon o státním divadle v Brně
193/1948 Sb.
Zákon o státním divadle v Ostravě
194/1948 Sb.
Zákon , jímž se mění předpisy o státní péči osvětové a o veřejných knihovnách obecních
195/1948 Sb.
Nařízení , kterým se provádějí ustanovení školského zákona o školách mateřských
196/1948 Sb.
Nařízení , kterým se provádějí ustanovení školského zákona o školách národních a středních
 
Částka 70
pdf 1041 kB
5. 8. 1948 198/1948 Sb.
Zákon o občanských průkazech Pozn.: ust. § 10 odst. 1 nabývá účinnosti až 1.1.1949;
199/1948 Sb.
Zákon o komunálních podnicích
200/1948 Sb.
Nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů členů Sboru národní bezpečnosti
201/1948 Sb.
Nařízení o služebních kategoriích důstojníků Sboru národní bezpečnosti
 
Částka 71
pdf 211 kB
5. 8. 1948 202/1948 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví jednotné rozpočetní zásady
 
Částka 72
pdf 513 kB
6. 8. 1948 203/1948 Sb.
Zákon o státní záruce za zápůjčky obcí na investice pro obytné stavby
204/1948 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění
205/1948 Sb.
Zákon , jímž se mění a doplňují předpisy o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků lidové správy a některých jiných osob veřejného práva
206/1948 Sb.
Zákon o zalesňování, zřizování ochranných lesních pásů a zakládání (obnově) rybníků
207/1948 Sb.
Zákon o ochraně pachtýřů zemědělských podniků a pachtýřů zemědělských pozemků
 
Částka 73
pdf 182 kB
7. 8. 1948 208/1948 Sb.
Zákon o některých opatřeních k obnově Lidic
209/1948 Sb.
Zákon o přechodné úpravě v oboru obecních dávek a poplatků
210/1948 Sb.
Zákon o některých opatřeních v oboru záloh na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry
 
Částka 74
pdf 1944 kB
7. 8. 1948 211/1948 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí do dočasné platnosti Protokol ze dne 24. března 1948, kterým se mění některá ustanovení Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948 a Zvláštní protokol ze dne 24. března 1948, kterým se mění čl. XIV stejné dohody
212/1948 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí do dočasné platnosti Zvláštní protokol ze dne 24. března 1948, kterým se mění čl. XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948
 
Částka 75
pdf 221 kB
8. 8. 1948 213/1948 Sb.
Zákon o úpravě některých poměrů k ochraně veřejných zájmů
214/1948 Sb.
Zákon o sbírkách zákonů
 
Částka 76
pdf 83 kB
15. 8. 1948 215/1948 Sb.
Nařízení o omezení stavební činnosti mimo dvouletý hospodářský plán
 
Částka 77
pdf 236 kB
21. 8. 1948 216/1948 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí do dočasné platnosti Protokol ze dne 24. března 1948 o opravách k Všeobecné dohodě o clech a obchodu, uvedené do dočasné platnosti vládní vyhláškou ze dne 8. dubna 1948 c. 59 Sb.
 
Částka 78
pdf 29 kB
31. 8. 1948 217/1948 Sb.
Vyhláška o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku
 
Částka 79
pdf 920 kB
17. 9. 1948 218/1948 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku
 
Částka 80
pdf 180 kB
24. 9. 1948 219/1948 Sb.
Nařízení o ústavech národního zdraví
220/1948 Sb.
Nařízení , jímž se stanoví části, které z pojistného v národním pojištění hradí zaměstnavatel a zaměstnanec
 
Částka 81
pdf 121 kB
28. 9. 1948 221/1948 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví sídla a obvody působnosti oblastních komisí pro technicko-hospodářské úpravy pozemků
222/1948 Sb.
Vyhláška , jíž se vyhlašují nově stanovené termíny pro nastoupení presenční služby a vojenského výcviku
 
Částka 82
pdf 47 kB
29. 9. 1948 223/1948 Sb.
Nařízení o zahájení činnosti Investiční banky
224/1948 Sb.
Vyhláška , kterou se opravuje překlad dohody ze dne 21. prosince 1945 č. 150 Sb. z roku 1947, o reparacích od Německa, o založení mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata
 
Částka 83
pdf 81 kB
9. 10. 1948 225/1948 Sb.
Nařízení o zřízení poboček pedagogické fakulty university Karlovy v Plzni a v Českých Budějovicích
226/1948 Sb.
Vyhláška o obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednané v Caracasu výměnou nót ze dne 27. listopadu 1947
227/1948 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20 ledna 1923, podepsaná v Haagu dne 24. června 1948
228/1948 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, podepsaná v Bruselu dne 3. července 1948
 
Částka 84
pdf 85 kB
14. 10. 1948 229/1948 Sb.
Nařízení , kterým se prohlašuje závaznost některých norem
230/1948 Sb.
Vyhláška o obchodní dohodě o valorizaci smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a Španělskem, dohodnuté v Praze výměnou nót ze dne 4. března a 6. dubna 1948
 
Částka 85
pdf 1226 kB
16. 10. 1948 231/1948 Sb.
Zákon na ochranu lidově demokratické republiky
232/1948 Sb.
Zákon o státním soudu
 
Částka 86
pdf 45 kB
22. 10. 1948 233/1948 Sb.
Zákon o názvu ministerstva informací a ministerstva školství a osvěty, jakož i příslušných pověřenectev
234/1948 Sb.
Vyhláška o přenesení působnosti ministerstva zemědělství v některých věcech pozemkové reformy
 
Částka 87
pdf 412 kB
23. 10. 1948 235/1948 Sb.
Zákon o úpravě některých poměrů členů národních výborů a členů jejich složek Pozn.: ust. §§ 8 a 9 nabývají účinnosti již dnem 23.10.1948;
 
Částka 88
pdf 986 kB
25. 10. 1948 236/1948 Sb.
Zákon o vojenské nemocenské péči
237/1948 Sb.
Zákon , jímž se stanoví podmínky, za kterých lze některým osobám uděliti oprávnění k vykonávání zubní techniky
238/1948 Sb.
Nařízení , jímž se provádějí některá ustanovení zákona o státním soudu
 
Částka 89
pdf 146 kB
27. 10. 1948 240/1948 Sb.
Nařízení , kterým se mění stanovy Československého vojenského řádu Bílého lva "Za vítězství"
239/1948 Sb.
Nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť třicetiletého trvání Československé republiky
 
Částka 90
pdf 825 kB
2. 11. 1948 241/1948 Sb.
Zákon o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu)
 
Částka 91
pdf 68 kB
12. 11. 1948 242/1948 Sb.
Nařízení , jímž se stanoví počátek účinnosti některých ustanovení zákona o národním pojištění
243/1948 Sb.
Vyhláška o Úmluvě a ujednáních sjednaných v Paříži dne 5. července 1947 na XII. Světovém poštovním kongresu
 
Částka 92
pdf 262 kB
13. 11. 1948 244/1948 Sb.
Zákon o státní mzdové politice
 
Částka 93
pdf 383 kB
17. 11. 1948 245/1948 Sb.
Zákon o státním občanství osob maďarské národnosti
246/1948 Sb.
Zákon o náhradě poslanců Národního shromáždění
247/1948 Sb.
Zákon o táborech nucené práce
248/1948 Sb.
Zákon o okrskových porodních asistentkách a o úpravě oprávnění k výkonu pomocné praxe porodnické
 
Částka 94
pdf 205 kB
19. 11. 1948 249/1948 Sb.
Zákon o postátnění ústavů zemědělského a lesního výzkumnictví a o jejich organizaci a správě
250/1948 Sb.
Vyhláška o opravě tiskových chyb
251/1948 Sb.
Vyhláška , kterou se ruší vyhláška ze dne 19. dubna 1944, č. 99 Sb., o rozšíření správního obvodu policejního presidenta v Praze na obec Modřany
 
Částka 95
pdf 483 kB
1. 12. 1948 256/1948 Sb.
Vyhláška o dodatečné dohodě k obchodní a plavební smlouvě československo-jugoslávské ze dne 14. listopadu 1928, podepsané v Praze dne 10. dubna 1948 Pozn.: Ve vztahu k různým signatářům Dohody vypršela platnost k různým datům - viz text 111/2004 Sb.m.s.
252/1948 Sb.
Zákon o berních úlevách při přeměně, slučování a dělení pensijních a podpůrných fondů nebo podobných zařízení Pozn.: ztráta účinnosti dnem 31.12.1950;
253/1948 Sb.
Nařízení o Fondu znárodněného hospodářství
254/1948 Sb.
Nařízení o zajištění plnění dodávek některých plánovaných investic
255/1948 Sb.
Vyhláška o obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednané výměnou nót v Oslo dne 4. března 1948
257/1948 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby v zákoně ze dne 6. května 1948, č. 130 Sb., o národních umělcích
 
Částka 96
pdf 2203 kB
4. 12. 1948 258/1948 Sb.
Vyhláška o Dodatečném protokolu k londýnské Dohodě o německých patentech ze dne 27. července 1946, dohodnutém v Londýně dne 17. 7. 1947
260/1948 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Polskou republikou o spolupráci na poli sociální politiky a správy
261/1948 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Polskou republikou o sociálním pojištění
262/1948 Sb.
Vyhláška o Dohodě o valorizaci československých smluvních celních sazeb mezi Československou republikou a Polskou republikou, dohodnuté ve Varšavě výměnou nót ze dne 23. a 27. března 1948
259/1948 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi republikou Československou a republikou Polskou
 
Částka 97
pdf 260 kB
10. 12. 1948 263/1948 Sb.
Nařízení , kterým se přenáší část působnosti Jednotného svazu slovenských zemědělců na okresní národní výbory a krajské národní výbory
264/1948 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o karanténě a ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami, podepsané v Praze dne 28. listopadu 1947
 
Částka 98
pdf 193 kB
14. 12. 1948 265/1948 Sb.
Nařízení o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony
 
Částka 99
pdf 234 kB
17. 12. 1948 266/1948 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o úpravě stálých seznamů voličských
267/1948 Sb.
Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 50 Kčs s datem 3. července 1948
268/1948 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby v částce 52. slovenského vydání Sbírky zákonů a nařízení Pozn.: oprava data vydání;
269/1948 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby
 
Částka 100
pdf 1729 kB
18. 12. 1948 271/1948 Sb.
Zákon o úlevách v plnění některých závazků, které zněly na říšské marky
273/1948 Sb.
Zákon o úpravě uspokojení a o určení splatnosti některých závazků, dotčených znárodňovacími a jinými předpisy
270/1948 Sb.
Zákon o přísaze soudců
272/1948 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují předpisy o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků
274/1948 Sb.
Zákon , jímž se mění dekret presidenta republiky o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství a rozšiřuje platnost některých jeho ustanovení na území Slovenska
275/1948 Sb.
Zákon , kterým se přenáší působnost finanční stráže v celním pohraničním pásmu na Sbor národní bezpečnosti
276/1948 Sb.
Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z národního pojištění pro rok 1948
277/1948 Sb.
Zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce
278/1948 Sb.
Zákon o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky
279/1948 Sb.
Zákon o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském
 
Částka 101
pdf 1412 kB
24. 12. 1948 280/1948 Sb.
Zákon o krajském zřízení
281/1948 Sb.
Zákon o výkonu finanční správy národními výbory
282/1948 Sb.
Vyhláška o zrušení okresní expositury v Železném Brodě
 
Částka 102
pdf 615 kB
24. 12. 1948 283/1948 Sb.
Zákon o všeobecné dani Pozn.: §§ 28 až 30 a §§ 37 a 38 nabyly účinnosti dnem 24.12.1948;
284/1948 Sb.
Nařízení , jímž se stanoví počátek účinnosti zákona o všeobecné dani
 
Částka 103
pdf 5380 kB
28. 12. 1948 285/1948 Sb.
Nařízení , kterým se vydává sazebník všeobecné daně
 
Částka 104
pdf 726 kB
30. 12. 1948 286/1948 Sb.
Zákon o národní bezpečnosti
288/1948 Sb.
Vyhláška o prohlášení vedlejších (místních) drah Slezských zemských drah za dráhy drobné
287/1948 Sb.
Nařízení , kterým se znovu mění a doplňuje železniční přepravní řád
289/1948 Sb.
Vyhláška o prohlášení vedlejší (místní) dráhy Ostrava - Karviná za dráhu drobnou
290/1948 Sb.
Nařízení o zdanění zásob zboží všeobecnou daní
 
Částka 105
pdf 1003 kB
30. 12. 1948 291/1948 Sb.
Zákon o zatímním vedení státního hospodářství v počátečním období roku 1949 Pozn.: ust. § 3 nabývá účinnosti už 30.12.1948;
292/1948 Sb.
Zákon o úpravě celního sazebníku v době přechodné
293/1948 Sb.
Zákon o celních slevách na dovoz strojů a přístrojů
294/1948 Sb.
Zákon o zvláštní dani z úroků z úsporných vkladů
295/1948 Sb.
Zákon o některých opatřeních v puncovnictví
296/1948 Sb.
Nařízení o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu Pozn.: ust. §§ 2, 15 a § 22 odst. 3 nabývají účinnosti už 30.12.1948;
297/1948 Sb.
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
298/1948 Sb.
Nařízení o přezkoušení projektů vodovodních a kanalisačních staveb pro sídliště
299/1948 Sb.
Nařízení , kterým se opětně prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek
 
Částka 106
pdf 790 kB
30. 12. 1948 305/1948 Sb.
Nařízení o některých přesunech působnosti ve veřejné správě
300/1948 Sb.
Nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci
301/1948 Sb.
Nařízení o bezpečnostních referátech krajských národních výborů
302/1948 Sb.
Nařízení o finančních referátech krajských národních výborů a o přenesení působnosti některých finančních úřadů na berní správy
303/1948 Sb.
Nařízení o plánovacích referátech krajských národních výborů
304/1948 Sb.
Nařízení o odměnách členů národních výborů
306/1948 Sb.
Nařízení o přechodu a zániku působnosti obchodních a živnostenských (průmyslových) komor
 
Částka 107
pdf 431 kB
30. 12. 1948 307/1948 Sb.
Zákon o některých opatřeních v oboru přímých daní
308/1948 Sb.
Vyhláška o zahájení činnosti odboru lidového peněžnictví Ústřední rady družstev
309/1948 Sb.
Vyhláška o zahájení revisní činnosti u peněžních ústavů
310/1948 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o soupisu pohledávek a jiných nároků vůči bývalému říšskoněmeckému majetku a bývalým říšskoněmeckým vlastníkům tohoto majetku
 
Částka 108
pdf 1918 kB
30. 12. 1948 311/1948 Sb.
Zákon o národních dopravních podnicích
312/1948 Sb.
Zákon o organisaci státních lesů a statků
313/1948 Sb.
Zákon o vázaných stavebninách a jejich přídělu
314/1948 Sb.
Nařízení o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
315/1948 Sb.
Nařízení , jímž se zřizují státní lesní a zemědělské podniky ve formě národních podniků
316/1948 Sb.
Nařízení , kterým se upravují právní poměry Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky
318/1948 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví den, jímž vplývají některé útvary do Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s ručením obmezeným a zanikají
317/1948 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s r.o. v Praze
 
Částka 109
pdf 2146 kB
31. 12. 1948 319/1948 Sb.
Zákon o zlidovění soudnictví Pozn.: ust. § 139 a § 142 č. 9 nabývají účinnosti dnem 31.12.1948, ust. § 128 ods. 1 dnem 1.1.1949;
320/1948 Sb.
Zákon o územní organisaci krajských a okresních soudů
321/1948 Sb.
Zákon o Sboru uniformované vězeňské stráže
322/1948 Sb.
Zákon o advokacii (advokátní řád)
323/1948 Sb.
Zákon , jímž se zavádí odborná justiční zkouška a doplňují se předpisy a přípravné službě soudcovské
324/1948 Sb.
Nařízení , jímž se vydávají podrobné předpisy o odborné justiční zkoušce
 
Částka 110
pdf 235 kB
31. 12. 1948 325/1948 Sb.
Zákon o prodloužení některých směnečněprávních lhůt
326/1948 Sb.
Nařízení o výkonu poukazovacího práva a organisaci pokladní a účetní služby pro krajské a okresní národní výbory
327/1948 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsaná v Bukurešti dne 21. července 1948