Stejnopis sbírky zákonů
republiky Československé.

Ročník 1949

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 59 kB
20. 1. 1949 1/1949 Sb.
Nařízení , jímž se stanoví některé další úkoly referátů krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci
2/1949 Sb.
Vyhláška o obnově vízové povinnosti ve styku s Francií
 
Částka 2
pdf 1834 kB
26. 1. 1949 3/1949 Sb.
Nařízení o územní organisaci okresů v českých zemích
 
Částka 3
pdf 288 kB
26. 1. 1949 4/1949 Sb.
Zákon o pracovním poměru domovnickém
5/1949 Sb.
Nařízení , jímž se mění a doplňují předpisy o úředním oděvu soudců
6/1949 Sb.
Nařízení o zemědělské výrobě podle smlouvy
 
Částka 4
pdf 88 kB
27. 1. 1949 7/1949 Sb.
Nařízení o výkupu a dodávce zemědělských výrobků podle smlouvy
8/1949 Sb.
Nařízení , jímž se stanoví počátek účinnosti zákona o zlidovění soudnictví a zákona o územní organizaci krajských a okresních soudů
9/1949 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československem a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce
 
Částka 5
pdf 1015 kB
29. 1. 1949 10/1949 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon o komunálních podnicích a vydává jejich statut (statut komunálních podniků)
 
Částka 6
pdf 375 kB
31. 1. 1949 11/1949 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví sídla krajských soudů a sídla a obvody okresních soudů
 
Částka 7
pdf 359 kB
31. 1. 1949 12/1949 Sb.
Nařízení o zemědělských referátech krajských národních výborů
13/1949 Sb.
Nařízení o technických referátech krajských národních výborů
14/1949 Sb.
Nařízení o referátech krajských národních výborů pro školství, osvětu a tělesnou výchovu
15/1949 Sb.
Nařízení o nároku na služební plat některých státních zaměstnanců po dobu cvičení ve zbrani (služebního cvičení)
16/1949 Sb.
Nařízení , kterým se upravují některé nároky zaměstnaných důchodců v počátečním období pětiletého hospodářského plánu
17/1949 Sb.
Vyhláška o zrušení okresní expositury v Benátkách nad Jizerou
18/1949 Sb.
Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích sjednané dne 2. října 1947 v Atlantic City
19/1949 Sb.
Vyhláška o obchodní dohodě mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednané v Kodani výměnou nót ze dne 5. února a 4. března 1948
 
Částka 8
pdf 563 kB
10. 2. 1949 20/1949 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona o úpravě stálých seznamů voličských
 
Částka 9
pdf 811 kB
15. 2. 1949 21/1949 Sb.
Nařízení , kterým se vydávají stanovy Velkodistribučního podniku
22/1949 Sb.
Vyhláška o změnách úředních názvů míst v roce 1948
 
Částka 10
pdf 175 kB
15. 2. 1949 23/1949 Sb.
Nařízení o hospodářských referátech krajských národních výborů
24/1949 Sb.
Nařízení o referátech krajských národních výborů pro vnitřní obchod a výživu
25/1949 Sb.
Nařízení o náhradách příslušejících soudcům z lidu
26/1949 Sb.
Vyhláška o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Liberci
 
Částka 11
pdf 469 kB
20. 2. 1949 27/1949 Sb.
Zákon o mechanisaci zemědělství
28/1949 Sb.
Nařízení o zdravotních referátech krajských národních výborů
29/1949 Sb.
Nařízení o referátech práce a sociální péče krajských národních výborů
30/1949 Sb.
Nařízení , kterým se doplňují předpisy o některých vyznamenáních
31/1949 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik Pozn.: Ve vztahu k Ruské federaci vypršela platnost 30.4.2005, ve vztahu k Ukrajině 30.10.2004 - viz text 111/2004 Sb.m.s.
 
Částka 12
pdf 200 kB
23. 2. 1949 32/1949 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje přídělové nařízení pro rodinné domky
 
Částka 13
pdf 270 kB
23. 2. 1949 33/1949 Sb.
Zákon , kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1949 (rozpočtový zákon)
 
Částka 14
pdf 72 kB
24. 2. 1949 34/1949 Sb.
Nařízení , kterým se zřizuje Řád 25. února 1948
 
Částka 15
pdf 108 kB
25. 2. 1949 35/1949 Sb.
Nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci
 
Částka 16
pdf 155 kB
28. 2. 1949 36/1949 Sb.
Nařízení o finančních referátech okresních národních výborů
37/1949 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a den, jímž se některé útvary zrušují
38/1949 Sb.
Vyhláška o změně úředních obvodů některých státních veterinárních vyšetřovacích ústavů
39/1949 Sb.
Vyhláška o zrušení delegace berních správ k vyměřování majetkových a mimořádných dávek poplatníkům zvláštní daně výdělkové
 
Částka 17
pdf 86 kB
3. 3. 1949 40/1949 Sb.
Nařízení , kterým se zaměstnání v dílnách a autodílnách železniční správy u některých řemeslných úkonů prohlašuje za rovnocenné zaměstnání učňovskému
41/1949 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturních stycích mezi Československou republikou a Belgickým královstvím
42/1949 Sb.
Vyhláška o Vyhlášení mezi Československem a Belgií o vzájemném bezplatném vydávání opisů listin osobního stavu, žádaných v zájmu administrativním a ve prospěch nemajetných osob
43/1949 Sb.
Vyhláška o Protokolu k Dohodě o reparacích od Německa, o zřízení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata ze dne 14. ledna 1946, dohodnutém v Bruselu dne 15. března 1948
 
Částka 18
pdf 434 kB
4. 3. 1949 44/1949 Sb.
Zákon o úpravě právních poměrů souvisících s reorganizací velitelského sboru vojska
45/1949 Sb.
Nařízení o povinném zřízení šekových účtů místních národních výborů a o jejich povinném zapojení do šekové služby Poštovní spořitelny, národního podniku
 
Částka 19
pdf 764 kB
8. 3. 1949 46/1949 Sb.
Nařízení o vysvědčeních o ukončení tříletých odborných škol pro dámské krejčové, zřízených při některých odborných školách pro ženská povolání
47/1949 Sb.
Nařízení , kterým se vydává statut Likvidačního fondu měnového
48/1949 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění některá ustanovení prováděcích předpisů k dekretu presidenta republiky o znárodnění soukromých pojišťoven
49/1949 Sb.
Nařízení o správě státních léčebných a ošetřovacích ústavů
50/1949 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví sídla a obvody okresních soudů v Dobříši a ve Zbraslavi
51/1949 Sb.
Vyhláška o předpisech z dob nesvobody, které se přestaly používat před 15. listopadem 1946 anebo které se vůbec nepoužívaly
 
Částka 20
pdf 445 kB
11. 3. 1949 52/1949 Sb.
Zákon o hlášení obyvatelstva a o povolování pobytu cizincům Pozn.: § 22 nabývá účinnosti už 11.3.1949;
53/1949 Sb.
Zákon o cestovních pasech
54/1949 Sb.
Nařízení o letním čase v roce 1949
55/1949 Sb.
Vyhláška o koordinaci koncertních a artistických produkcí
56/1949 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby
57/1949 Sb.
Vyhláška o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění vládního nařízení ze dne 25. ledna 1949, č. 12 Sb., o zemědělských referátech krajských národních výborů
58/1949 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění vládního nařízení ze dne 25. ledna 1949, č. 14 Sb., o referátech krajských národních výborů pro školství, osvětu a tělesnou výchovu
 
Částka 21
pdf 753 kB
12. 3. 1949 59/1949 Sb.
Zákon o odnětí vojenské hodnosti některým důstojníkům, rotmistrům a poddůstojníkům vojska mimo činnou službu
60/1949 Sb.
Zákon o hospodářském plánování (plánovací zákon)
61/1949 Sb.
Zákon , kterým se upravují některé poměry v oboru stavební obnovy na Slovensku
62/1949 Sb.
Zákon o minimálních veřejných odpočivných (zaopatřovacích) platech a o změně některých ustanovení, upravujících pensijní nároky a vstup do výslužby, jakož i o některých výhodách pro státní zaměstnance
63/1949 Sb.
Zákon o úpravě právních poměrů některých veřejných zaměstnanců a příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů, kteří zůstali v době nesvobody na území Československé republiky obsazeném cizí mocí
64/1949 Sb.
Zákon , kterým se mění předpisy o uznání rozhodnutí v manželských věcech, vydaných soudy nebo úřady v cizině, v oblasti československého právního řádu
 
Částka 22
pdf 447 kB
15. 3. 1949 65/1949 Sb.
Zákon o oceňování
66/1949 Sb.
Zákon o předběžném provádění mezinárodních hospodářských smluv všeobecné povahy
67/1949 Sb.
Zákon o promlčení trestnosti měnových přestupků
68/1949 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku
69/1949 Sb.
Zákon o jednotných zemědělských družstvech
70/1949 Sb.
Zákon o Státním zdravotnickém ústavu
71/1949 Sb.
Vyhláška , jíž se stanoví úřední značky pro platinové, zlaté a stříbrné zboží
 
Částka 23
pdf 195 kB
19. 3. 1949 72/1949 Sb.
Nařízení o újezdních tajemnících
73/1949 Sb.
Nařízení o sociálním pojištění příslušníků vojenských oddílů přidělených k báňským mebo jiným pracím
74/1949 Sb.
Nařízení , kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 22. prosince 1948, č. 322 Sb.,o advokacii (advokátního řádu)
 
Částka 24
pdf 176 kB
26. 3. 1949 75/1949 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon o jednotných zemědělských družstvech
 
Částka 25
pdf 343 kB
31. 3. 1949 76/1949 Sb.
Zákon o organisaci správy v hlavním městě Praze
77/1949 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Ústředí po hospodaření se zemědělskými výrobky ve zbývajících oborech jeho působnosti a den, jímž se některé útvary zrušují
78/1949 Sb.
Vyhláška o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Olomouci
 
Částka 26
pdf 671 kB
1. 4. 1949 79/1949 Sb.
Nařízení o rozdělení území hlavního města Prahy pro účely veřejné správy
80/1949 Sb.
Nařízení o vnitřní organisaci pražských orgánů lidové správy
81/1949 Sb.
Nařízení o rozdělení výkonu působnosti pražských orgánů lidové správy
82/1949 Sb.
Nařízení , jímž se doplňují předpisy o služebních kategoriích vojenských důstojníků
83/1949 Sb.
Vyhláška o opravě tiskových chyb ve vládním nařízení ze dne 18. ledna 1949, č. 10 Sb., kterým se provádí zákon o komunálních podnicích a vydává jejich statut (statut komunálních podniků)
 
Částka 27
pdf 244 kB
7. 4. 1949 84/1949 Sb.
Zákon , kterým se mění dekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy
85/1949 Sb.
Zákon , jímž se zrušují vyživovací komise zřízené podle zákona o státním příspěvku vyživovacím a přenáší jejich působnost na národní výbory
86/1949 Sb.
Zákon o přísežných hajných k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl
 
Částka 28
pdf 210 kB
8. 4. 1949 87/1949 Sb.
Zákon o výkonu veřejné správy v oboru organisace a ochrany práce národními výbory
88/1949 Sb.
Nařízení o sběru a odbytu sběrných surovin
89/1949 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o vzájemných právních stycích ve věcech občanských i trestních, podepsané ve Varšavě dne 21. ledna 1949
 
Částka 29
pdf 519 kB
9. 4. 1949 90/1949 Sb.
Zákon o rodinných přídavcích
91/1949 Sb.
Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1949
 
Částka 30
pdf 1143 kB
10. 4. 1949 92/1949 Sb.
Zákon Branný zákon Pozn.: § 11 odst. 1 nabývá účinnosti až 1.10.1954;
 
Částka 31
pdf 209 kB
10. 4. 1949 93/1949 Sb.
Zákon o zrušení sirotčích pokladen
94/1949 Sb.
Zákon o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací
 
Částka 32
pdf 1337 kB
15. 4. 1949 95/1949 Sb.
Nařízení o některých náležitostech vojenských osob z povolání, vojenských osob z počtu poddůstojníků a mužstva a civilních zaměstnanců vojenské správy
96/1949 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňují předpisy o náležitostech vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených Pozn.: čl. I č. 2, 3, 4, 6, 17 a 18 nabývá účinnosti až 1.9.1949;
97/1949 Sb.
Vyhláška o úplném znění přídělového nařízení pro rodinné domky.
 
Částka 33
pdf 90 kB
16. 4. 1949 98/1949 Sb.
Nařízení o výkonu veřejné správy v oboru národní bezpečnosti na území hlavního města Prahy a Pražského kraje
99/1949 Sb.
Vyhláška o přenesení koncese pouličních drah v zemském hlavním městě Brně
100/1949 Sb.
Vyhláška o přenesení koncese pro vedlejší (místní) dráhu Mariánské Hory - Brušperk
101/1949 Sb.
Vyhláška o přenesení koncese pro drobnou dráhu Vítkovice - Zábřeh
 
Částka 34
pdf 171 kB
23. 4. 1949 102/1949 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje oddíl "C" sazebníku všeobecné daně Pozn.: čl. I č. 1 nabývá účinnosti už 1.1.1949;
103/1949 Sb.
Vyhláška o změnách Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (MÚZ)
104/1949 Sb.
Vyhláška o vzájemném uznávání a vykonatelnosti rozhodnutí o alimentačních závazcích osob přesídlených z Maďarska do Československé republiky a naopak
105/1949 Sb.
Nařízení , jímž se mění prováděcí nařízení k celnímu zákonu
 
Částka 35
pdf 367 kB
24. 4. 1949 106/1949 Sb.
Zákon o započtení příjmů ze soukromé výdělečné činosti na doplatky služebních příjmů a odpočivných platů některých veřejných zaměstnanců
107/1949 Sb.
Nařízení o některých opatřeních, týkajících se nevyužitého materiálu
108/1949 Sb.
Nařízení o zajištění kontroly plnění prováděcích plánů investic
 
Částka 36
pdf 70 kB
30. 4. 1949 109/1949 Sb.
Nařízení o úpravě služebních a platových poměrů civilního ošetřovacího personálu ve vojenských léčebných ústavech
110/1949 Sb.
Nařízení , kterým se upravují právní poměry zaměstnanců zůstatkové podstaty obchodních a živnostenských (průmyslových) komor nepřevzatých do státních služeb
111/1949 Sb.
Vyhláška o prohlášení hlavní dráhy Chomutov - Křimov za dráhu vedlejší
 
Částka 37
pdf 77 kB
10. 5. 1949 112/1949 Sb.
Nařízení , kterým se mění předpisy o zemědělských referátech a zdravotních referátech krajských národních výborů
113/1949 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o hudební a artistické ústředně na Slovensku
114/1949 Sb.
Nařízení , jímž se určuje, které okresní soudy na Slovensku vykonávají soudní moc jako trestní soudy důchodkové
115/1949 Sb.
Vyhláška , jíž se vyhlašují nástupní termíny příslušníků náhradní zálohy ročníků narození 1922 a dřívějších do vojenského výcviku v roce 1949
 
Částka 38
pdf 2712 kB
25. 5. 1949 116/1949 Sb.
Nařízení o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě
 
Částka 39
pdf 225 kB
25. 5. 1949 117/1949 Sb.
Nařízení o správě dílčích kontingentů vázaných stavebnin a o přidělování těchto stavebnin
118/1949 Sb.
Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 5 Kčs s datem 25. ledna 1949
119/1949 Sb.
Vyhláška o lhůtě k podávání žádostí o vrácení státního občanství osobám německé národnosti
120/1949 Sb.
Vyhláška o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění zákona ze dne 23. února 1949, č. 69 Sb., o jednotných zemědělských družstvech
121/1949 Sb.
Vyhláška o opravě tiskových chyb
 
Částka 40
pdf 2715 kB
30. 5. 1949 122/1949 Sb.
Vyhláška o dni zřízení národních dopravních podniků
123/1949 Sb.
Nařízení , jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku "Československé dráhy, národní podnik"
124/1949 Sb.
Nařízení , jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku "Československá automobilová doprava, národní podnik"
125/1949 Sb.
Nařízení , jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku "Československá plavba labská, národní podnik"
126/1949 Sb.
Nařízení , jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku "Československá plavba oderská, národní podnik"
127/1949 Sb.
Nařízení , jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku "Československá plavba dunajská, národní podnik"
128/1949 Sb.
Nařízení , jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku "Československé aerolinie, národní podnik"
 
Částka 41
pdf 185 kB
3. 6. 1949 129/1949 Sb.
Nařízení o zřizování, organisaci a činnosti sdružení rodičů a přátel školy
130/1949 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsané v Bukurešti dne 21. července 1948
131/1949 Sb.
Nařízení o přechodné úpravě k poplatkům za cejchování měr, vah a jiných měřících přístrojů na Slovensku
 
Částka 42
pdf 214 kB
7. 6. 1949 132/1949 Sb.
Zákon o úpravě některých věcí v oboru školství, zemědělství a sčítání lidu zákonem Slovenské národní rady podle § 96, odst. 2 Ústavy
133/1949 Sb.
Nařízení o úpravě služebních a platových poměrů nižších orgánů silničních, mostních a vodních v oborech ministerstev techniky a zemědělství
134/1949 Sb.
Nařízení , kterým se vydává organisační řád Státního zdravotnického ústavu
 
Částka 43
pdf 391 kB
10. 6. 1949 135/1949 Sb.
Zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení
136/1949 Sb.
Zákon , kterým se provádějí některá opatření ve věcech konfiskovaných patentů
137/1949 Sb.
Zákon o názvu ministerstva sociální péče a pověřenectva sociální péče
138/1949 Sb.
Zákon , jímž se zrušuje Svaz brannosti
139/1949 Sb.
Nařízení o organisaci lidové správy v okresech
140/1949 Sb.
Vyhláška o opravě tiskových chyb
141/1949 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby
 
Částka 44
pdf 798 kB
11. 6. 1949 142/1949 Sb.
Zákon o výkonu lidové správy v sídlech krajů
143/1949 Sb.
Zákon o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů
144/1949 Sb.
Zákon o oddlužení svazků lidové správy
145/1949 Sb.
Zákon o některých přechodných opatřeních v trestních věcech důchodkových a daňových
146/1949 Sb.
Zákon o poplatkových a daňových úlevách při postupu nemovitostí pro stavby v období pětiletého plánu
147/1949 Sb.
Zákon , jímž se vydávají některé předpisy o veřejných silnicích
148/1949 Sb.
Zákon o Národní galerii v Praze
 
Částka 45
pdf 184 kB
20. 6. 1949 149/1949 Sb.
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
150/1949 Sb.
Nařízení , jímž se stanoví odchylná úprava výměry placené dovolené na zotavenou v roce 1949 pro některé zaměstnance zahraniční služby, redaktory a členy uměleckých souborů
 
Částka 46
pdf 701 kB
25. 6. 1949 151/1949 Sb.
Zákon o Československé poště, národním podniku
152/1949 Sb.
Nařízení , jímž se vydává organisační statut Československé pošty, národního podniku
153/1949 Sb.
Nařízení o povinném hubení škůdců řepy a chmele a o odborném dozoru na zachovávání zákona o ochraně výroby rostlinné
 
Částka 47
pdf 375 kB
29. 6. 1949 154/1949 Sb.
Zákon Novela zákona o úpravě svátkového práva
155/1949 Sb.
Nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1949 Pozn.: § 3 odst. 2 věta druhá, § 4 odst. 2 a 3, § 5 odst. 3 věta druhá, § 9 a § 16 nabývají účinnosti až 29.6.1949;
 
Částka 48
pdf 356 kB
30. 6. 1949 156/1949 Sb.
Zákon o odvádění pokut a některých jiných plnění v řízení správním
157/1949 Sb.
Zákon , kterým se zrušují Všeobecný fond peněžních ústavů v Československé republice a Pomocný fond peněžních ústavů
158/1949 Sb.
Zákon o boji proti pohlavním nemocem
159/1949 Sb.
Zákon , kterým se zrušuje poplatkový ekvivalent
160/1949 Sb.
Zákon o vnitřním obchodě
161/1949 Sb.
Zákon o úpravě některých finančních poměrů dalších národních podniků
162/1949 Sb.
Zákon o zbraních a střelivu Pozn.: Ustanovení § 24 nabývá účinnosti 31.12.1949.
163/1949 Sb.
Nařízení , ktorým sa zriaďujú pobočky pedagogickej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach a Banskej Bystrici
164/1949 Sb.
Nařízení , kterým se prodlužuje účinnost zákona o poplatkových úlevách při úpravě právních poměrů přestěhovalců, přistěhovalců a některých jiných osob
165/1949 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví den, jímž některé útvary vplývají do Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a zanikají a jímž se některé útvary zrušují
 
Částka 49
pdf 636 kB
2. 7. 1949 166/1949 Sb.
Zákon o sídle správního soudu
167/1949 Sb.
Zákon o stálých přísežných znalcích a tlumočnících
168/1949 Sb.
Zákon o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. prosince 1945
169/1949 Sb.
Zákon o vojenských újezdech
170/1949 Sb.
Nařízení o přechodné úpravě působnosti v oboru státního pensijního (provisního) a úrazového zaopatření
171/1949 Sb.
Nařízení , jímž se vydávají předpisy o služební přísaze, o zkušební době, o propuštění v této době a o povolení k uzavírání sňatků příslušníků Sboru národní bezpečnosti
 
Částka 50
pdf 131 kB
8. 7. 1949 172/1949 Sb.
Nařízení , kterým se provádějí některá ustanovení rozpočtového zákona na rok 1949
173/1949 Sb.
Nařízení o přestupech některých osob, vyňatých před 1. říjnem 1948 z pojistné povinnosti veřejnoprávního důchodového pojištění, do národního pojištění
174/1949 Sb.
Nařízení , jímž se určuje, jakým způsobem se splňuje základní podmínka pro vznik nároku na dávky národního důchodového pojištění u sezonních zaměstnanců v zemědělství a lesnictví
175/1949 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádějí do dočasné platnosti Protokoly ze dne 14. září 1948, kterými se pozměňují část II a čl. XXVI a část I a čl. XXIX Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené v Sbírce zákonů pod č. 59/1948
 
Částka 51
pdf 51 kB
9. 7. 1949 176/1949 Sb.
Zákon o přezkoušení některých energetických zařízení
 
Částka 52
pdf 41 kB
12. 7. 1949 177/1949 Sb.
Vyhláška o Úmluvě mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou o spolupráci na poli sociální politiky a správy, podepsané v Sofii dne 11. září 1948
178/1949 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Lidovou republikou Bulharskou, sjednané v Praze, dne 23. dubna 1948
179/1949 Sb.
Vyhláška o koncesování pouliční trolejbusové dráhy v Jihlavě
180/1949 Sb.
Vyhláška o opravě tiskových chyb
 
Částka 53
pdf 144 kB
20. 7. 1949 181/1949 Sb.
Nařízení o některých opatřeních k zjednodušení personálních poměrů ve veřejné správě
 
Částka 54
pdf 47 kB
20. 7. 1949 182/1949 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví jednotné zásady pro podnikovou statistiku
 
Částka 55
pdf 103 kB
21. 7. 1949 183/1949 Sb.
Nařízení o náhradě za škody způsobené provedením ochranných opatření proti nemocem přenosným na lidi
184/1949 Sb.
Nařízení , jímž se zakazuje vývoz nevyvolaných snímků získaných fotograficky
185/1949 Sb.
Nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní
186/1949 Sb.
Nařízení o zatímní úpravě výcviku učňů
 
Částka 56
pdf 109 kB
23. 7. 1949 187/1949 Sb.
Zákon o státní péči o tělesnou výchovu a sport
188/1949 Sb.
Nařízení , jímž se vydávají vzorná pravidla pro vybírání obecní dávky ze zmrzliny
189/1949 Sb.
Vyhláška , kterou se rozšiřuje výpočet přípravků podrobených úřednímu dozoru podle opiového zákona
190/1949 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministerstva průmyslu ze dne 25. ledna 1949, č. 71 Sb., jíž se stanoví úřední značky pro platinové, zlaté a stříbrné zboží
 
Částka 57
pdf 108 kB
25. 7. 1949 191/1949 Sb.
Nařízení o zrušení státních obvodových úřadoven pro pozemkovou reformu a o přenesení jejich působnosti na krajské národní výbory
192/1949 Sb.
Nařízení , kterým se provádějí některá ustanovení zákona o nové pozemkové reformě
193/1949 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje podle čl. XXVII Všeobecné dohody o clech a obchodu celní ústupek stanovený v listině X této dohody
 
Částka 58
pdf 436 kB
10. 8. 1949 195/1949 Sb.
Zákon o jednacím řádu Národního shromáždění
196/1949 Sb.
Zákon o soukromém vyučování v oboru umění
197/1949 Sb.
Vyhláška o předběžném provádění Dohody o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi Československou republikou a republikou Maďarskou, podepsané v Praze dne 23. dubna 1949
198/1949 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby
194/1949 Sb.
Zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství
 
Částka 59
pdf 297 kB
11. 8. 1949 199/1949 Sb.
Zákon o propůjčování titulů vyšších vojenských hodností
200/1949 Sb.
Zákon o platových poměrech příslušníků ozbrojených sborů
 
Částka 60
pdf 668 kB
21. 8. 1949 201/1949 Sb.
Zákon o notářství
202/1949 Sb.
Nařízení , kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 14. července 1949, č. 201 Sb., o notářství
 
Částka 61
pdf 178 kB
30. 8. 1949 204/1949 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona o úpravě svátkového práva
203/1949 Sb.
Nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť sedmistého výročí vydání horního práva jihlavského
 
Částka 62
pdf 106 kB
22. 9. 1949 205/1949 Sb.
Nařízení o změně působnosti v oboru péče o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce
207/1949 Sb.
Vyhláška o přenesení působnosti ministerstva zemědělství v knihovních věcech nové pozemkové reformy
208/1949 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o zrušení zákazu dovozu a průvozu říšských marek
206/1949 Sb.
Nařízení o sociálním zaopatření československých občanů bydlících v cizině
 
Částka 63
pdf 996 kB
23. 9. 1949 209/1949 Sb.
Nařízení , jímž se provádí branný zákon
 
Částka 64
pdf 24 kB
29. 9. 1949 210/1949 Sb.
Nařízení o zevním označení osob povolaných ke službě podle § 15, odst. 3 zákona o národní bezpečnosti
 
Částka 65
pdf 81 kB
10. 10. 1949 211/1949 Sb.
Nařízení o zrušení scelovacích úřadů a orgánů a o přechodu jejich působnosti na orgány lidové správy
212/1949 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi republikou Československou a republikou Maďarskou o přátelství, spolupráci a vájemné pomoci, podepsané v Budapešti dne 16. dubna 1949
213/1949 Sb.
Vyhláška o Dohodě československo-francouzské směřující k zamezení dvojího zdanění, které vyplývá z provádění dávek z majetku nebo z přírůstku na majetku zavedených v Československu a ve Francii, podepsaném v Paříži dne 6. srpna 1948
 
Částka 66
pdf 326 kB
15. 10. 1949 214/1949 Sb.
Nařízení , kterým se vydávají předpisy k vypořádání poplatkového ekvivalentu za dobu do 30. června 1949
215/1949 Sb.
Vyhláška o Dohodě o sociální bezpečnosti s Dodatečnou dohodou, Zvláštním a Závěrečným protokolem mezi Československou republikou a Francouzskou republikou, podepsaném v Paříži dne 12. října 1948
216/1949 Sb.
Vyhláška , jíž se stanoví sídla doplňovacích úřadů I. a II. stolice a obvody jejich působnosti
 
Částka 67
pdf 130 kB
17. 10. 1949 217/1949 Sb.
Zákon , kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní
218/1949 Sb.
Zákon o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem
 
Částka 68
pdf 1267 kB
26. 10. 1949 219/1949 Sb.
Nařízení o hospodářském zabezpečení římskokatolické církve státem
220/1949 Sb.
Nařízení o hospodářském zabezpečení československé církve státem
221/1949 Sb.
Nařízení o hospodářském zabezpečení evangelických církví státem
222/1949 Sb.
Nařízení o hospodářském zabezpečení pravoslavné církve státem
223/1949 Sb.
Nařízení o hospodářském zabezpečení náboženských společností státem
 
Částka 69
pdf 219 kB
29. 10. 1949 224/1949 Sb.
Nařízení o sčítání lidu v roce 1950 a soupisech s ním spojených (o národním sčítání)
225/1949 Sb.
Vyhláška o úpravě platů některých orgánů provádějících prohlídku masa dovezeného do celního vnitrozemí
 
Částka 70
pdf 109 kB
3. 11. 1949 226/1949 Sb.
Nařízení o úpravě pracovní doby k usnadnění plynulého zásobování elektřinou a topnou parou v zimních měsících
 
Částka 71
pdf 85 kB
4. 11. 1949 227/1949 Sb.
Zákon o zřízení vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze
228/1949 Sb.
Nařízení o působnosti a organizaci Státního úřadu pro věci církevní
 
Částka 72
pdf 98 kB
5. 11. 1949 229/1949 Sb.
Zákon o vkladních knížkách
230/1949 Sb.
Zákon , ktorým sa mení názov Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy
 
Částka 73
pdf 224 kB
8. 11. 1949 231/1949 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje Ústav pro péči o uprchlíky
232/1949 Sb.
Nařízení , kterým se mění předpisy o některých referátech krajských národních výborů
233/1949 Sb.
Vyhláška o úplném znění vládního nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci
 
Částka 74
pdf 134 kB
8. 11. 1949 234/1949 Sb.
Zákon o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů
 
Částka 75
pdf 155 kB
11. 11. 1949 235/1949 Sb.
Nařízení o plánování a jiné tvorbě cen
236/1949 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví dny, jimiž Družstvo hospodářských lihovarů v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, a Družstvo hospodářských lihovarů, Bratislava, vplývají do Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky v Praze a zanikají
 
Částka 76
pdf 92 kB
18. 11. 1949 237/1949 Sb.
Nařízení o evidenci a povinném hlášení zdravotnických pracovníků
 
Částka 77
pdf 96 kB
22. 11. 1949 238/1949 Sb.
Nařízení , kterým se zrušují Fond pro invalidní a starobní pojištění zaměstnanců Československých státních drah a fondy pro invalidní a starobní pojištění poštovních zaměstnanců a upravují některé otázky souvisící se zrušením těchto fondů
239/1949 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje oddíl "D" sazebníku všeobecné daně
 
Částka 78
pdf 264 kB
3. 12. 1949 241/1949 Sb.
Vyhláška o Dohodě o režimu plavby na Dunaji mezi republikou Československou , Lidovou republikou Bulharskou, republikou Maďarskou, Svazem sovětských socialistických republik, Lidovou republikou Rumunskou, Sovětskou socialistickou republikou Ukrajinskou a Federativní republikou Jugoslávie, podepsané v Bělehradě dne 18. srpna 1948
240/1949 Sb.
Nařízení , kterým se provádí poštovní zákon
 
Částka 79
pdf 646 kB
6. 12. 1949 242/1949 Sb.
Zákon , jímž se upravují některé sociální dávky
243/1949 Sb.
Zákon o akciových společnostech
244/1949 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu
245/1949 Sb.
Zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva a knihovného poriadku zákonom Slovenskej národnej rady podľa § 96, ods. 2 Ústavy
246/1949 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje pojem kmenového jmění pro některé druhy národních podniků
 
Částka 80
pdf 396 kB
13. 12. 1949 247/1949 Sb.
Zákon o vyznamenáních a čestných uznáních
248/1949 Sb.
Zákon o věrnostním přídavku horníků
249/1949 Sb.
Zákon o berních úlevách při uspořádání některých právních poměrů družstev, spolků a jiných právnických osob
250/1949 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zeměměřický zákon
251/1949 Sb.
Nařízení , kterým se zmocňují ministři financí a národní obrany, aby některým bývalým příjemcům odpočivných a zaopatřovacích platů obnovili nárok na tyto platy
252/1949 Sb.
Nařízení o vrácení československého státního občanství osobám německé národnosti
253/1949 Sb.
Nařízení o zrušení nejvyššího úřadu cenového
 
Částka 81
pdf 336 kB
16. 12. 1949 254/1949 Sb.
Nařízení o úpravě všobecného celního sazebníku
 
Částka 82
pdf 23 MB
21. 12. 1949 256/1949 Sb.
Nařízení , kterým se Státní sázková kancelář prohlašuje za samostatný podnik spravovaný podle zásad obchodního hospodaření
257/1949 Sb.
Nařízení o zřizování a provozu výběrových a povinných odborných škol při státních a národních podnicích
258/1949 Sb.
Nařízení o úpravě vysvětlivek k celnímu sazebníku
259/1949 Sb.
Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949
255/1949 Sb.
Nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun a stříbrných padesátikorun na paměť 70. narozenin generalissima J. V. Stalina
 
Částka 83
pdf 336 kB
23. 12. 1949 260/1949 Sb.
Zákon o úředních listech
261/1949 Sb.
Zákon o organizaci výzkumnictví a dokumentační služby
 
Částka 84
pdf 21 kB
24. 12. 1949 262/1949 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje sazebník všeobecné daně
 
Částka 85
pdf 1000 kB
27. 12. 1949 263/1949 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o všeobecné dani
264/1949 Sb.
Vyhláška úplné znění zákona o všeobecné dani
 
Částka 86
pdf 1108 kB
27. 12. 1949 265/1949 Sb.
Zákon o právu rodinném
266/1949 Sb.
Zákon o zatímních změnách v některých občanských věcech právních
267/1949 Sb.
Zákon o úpravě některých organisačních otázek v oboru soudnictví Pozn.: § 3 nabývá účinnosti už 27.12.1949;
268/1949 Sb.
Zákon o matrikách
 
Částka 87
pdf 698 kB
29. 12. 1949 269/1949 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o národním pojištění
270/1949 Sb.
Zákon o finančních prokuraturách
271/1949 Sb.
Zákon o výrobě a distribuci léčiv
272/1949 Sb.
Zákon o vedení výroby a distribuce v oboru působnosti ministra informací a osvěty
273/1949 Sb.
Zákon o soustavné elektrisaci venkova
274/1949 Sb.
Zákon o vybírání náhradních přirážek k přímým daním na berní rok 1950
275/1949 Sb.
Nařízení o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
276/1949 Sb.
Nařízení , kterým se určuje den, jímž se okresní národní výbory ujímají výkonu působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování
277/1949 Sb.
Nařízení , kterým se vydávají měkteré předpisy o přístrojích na výrobu acetylenového plynu
278/1949 Sb.
Nařízení , kterým se upravuje výše některých náhrad podle zákona o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů
 
Částka 88
pdf 1036 kB
30. 12. 1949 279/1949 Sb.
Zákon o finančním hospodaření národních výborů
280/1949 Sb.
Zákon o územním plánování a výstavbě obcí Pozn.:ust. upravující územní plánování nabývají účinnosti již 1.6.1950, ust. o zastavovacím plánu, povinnostech nár. výborů a ochránných pásmech nabývají účinnosti dnem 1.10.1950;
 
Částka 89
pdf 220 kB
31. 12. 1949 281/1949 Sb.
Zákon , kterým se mění předpisy o překládání veřejných zaměstnanců do výslužby
282/1949 Sb.
Zákon jímž se mění zákon, kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem
283/1949 Sb.
Nařízení , kterým se znovu mění železniční přepravní řád
284/1949 Sb.
Nařízení o přenesení působnosti ve věcech ochranných známek a ochranných vzorků a modelů na Patentní úřad
285/1949 Sb.
Nařízení , ktorým sa doplňujú pravidlá o vyberaní dávky zo zábav na Slovensku
 
Částka 90
pdf 327 kB
31. 12. 1949 286/1949 Sb.
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
287/1949 Sb.
Nařízení o působnosti slovenského plánovacího úřadu
288/1949 Sb.
Nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů státních zaměstnanců v pomocné kancelářské službě a pomocných zřízenců
289/1949 Sb.
Nařízení , kterým se vydávají podrobnější předpisy o přípravné službě soudcovské
290/1949 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o zbraních a střelivu
 
Částka 91
pdf 76 kB
31. 12. 1949 291/1949 Sb.
Vyhláška o Dohodě o dočasné úpravě hospodářských styků mezi Československou republikou a Finskou republikou, podepsané v Helsinkách dne 6. května 1949
292/1949 Sb.
Vyhláška o předběžném provedení některých mezinárodních dohod souvisejících se Všeobecnou dohodou o clech a obchodu
293/1949 Sb.
Vyhláška o předběžném provedení některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu ke Všeobecné dohodě o clech a o obchodu, dohodnutému dne 10. října 1949