Stejnopis sbírky zákonů
republiky Československé.

Ročník 1950

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 92 kB
26. 1. 1950 1/1950 Sb.
Nařízení o zrušení zemských finančních pokladen
2/1950 Sb.
Nařízení o působnosti národních výborů při stavbě, správě a udržování státních silnic
 
Částka 2
pdf 1152 kB
27. 1. 1950 3/1950 Sb.
Vyhláška o změnách úředních názvů míst v roce 1949
4/1950 Sb.
Vyhláška o dohodě o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsané v Praze dne 25. dubna 1948
5/1950 Sb.
Vyhláška o úmluvě mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou o sociálním pojištění
6/1950 Sb.
Vyhláška , kterou se opravuje tisková chyba ve vládním nařízení č. 275/1949 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
 
Částka 3
pdf 97 kB
31. 1. 1950 7/1950 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají podrobné předpisy o působnosti finančních prokuratur
8/1950 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby
 
Částka 4
pdf 238 kB
8. 2. 1950 9/1950 Sb.
Nařízení o osobní způsobilosti k vedení lékárny
10/1950 Sb.
Nařízení , kterým se upravuje způsob provozu lékáren
 
Částka 5
pdf 88 kB
27. 2. 1950 11/1950 Sb.
Nařízení , kterým se prodlužuje přechodná úprava působnosti v oboru státního pensijního (provisního) a úrazového zaopatření
12/1950 Sb.
Nařízení o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru
13/1950 Sb.
Nařízení , ktorým sa ustanovujú sídla a obvody okresných súdov v Sečovciach a v Trebišove
 
Částka 6
pdf 443 kB
8. 3. 1950 14/1950 Sb.
Nařízení o organisaci místních národních výborů
 
Částka 7
pdf 92 kB
9. 3. 1950 15/1950 Sb.
Nařízení , kterým se provádějí ustanovení divadelního zákona o zřizování loutkových divadel a divadelní činnosti loutkářské
16/1950 Sb.
Vyhláška o předběžném provedení některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu dohodnutému dne 10. října 1949
 
Částka 8
pdf 216 kB
15. 3. 1950 17/1950 Sb.
Nařízení o investičním listu pro stavby na rok 1950 Pozn.: § 1 odst. 4 a § 8 nabývají účinnosti až 15.5.1950;
 
Částka 9
pdf 88 kB
15. 3. 1950 18/1950 Sb.
Zákon o zrušení osídlovacích úřadů
19/1950 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon o zrušení osídlovacích úřadů
 
Částka 10
pdf 234 kB
17. 3. 1950 20/1950 Sb.
Nařízení o přezkoušení projektů čistíren odpadních vod výrobních podniků a nemocnic a o zajištění jejich budování
21/1950 Sb.
Nařízení o odpisu parcel na území vojenských obvodů z pozemkových knih
22/1950 Sb.
Vyhláška o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs z hliníku
 
Částka 11
pdf 182 kB
17. 3. 1950 23/1950 Sb.
Zákon o některých opatřeních v oboru vojenského soudnictví
24/1950 Sb.
Nařízení , kterým se zřizuje poradní sbor pro komunální podniky
 
Částka 12
pdf 414 kB
23. 3. 1950 25/1950 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje lhůta pro podání žádosti o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti
26/1950 Sb.
Zákon o změně zákona o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. prosince 1945
27/1950 Sb.
Zákon o státní podpoře při živelných pohromách
28/1950 Sb.
Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích za rok 1949 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců
29/1950 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o uznání nároků získaných u cizozemských nositelů sociálního pojištění Pozn.: čl. I č. 7 nabývá účinnosti až 1.1.1950;
30/1950 Sb.
Nařízení o přestupech mezi veřejným pensijním zaopatřením a národním (veřejnoprávním) důchodovým pojištěním a o přestupech ve veřejném pensijním zaopatření
 
Částka 13
pdf 467 kB
24. 3. 1950 31/1950 Sb.
Zákon o Státní bance československé
32/1950 Sb.
Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1950
33/1950 Sb.
Nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1950
 
Částka 14
pdf 51 kB
8. 4. 1950 34/1950 Sb.
Nařízení o zcizování silničních motorových vozidel, používaných pro živnostenskou dopravu
 
Částka 15
pdf 5470 kB
14. 4. 1950 35/1950 Sb.
Zákon , kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1950 (rozpočtový zákon)
 
Částka 16
pdf 210 kB
20. 4. 1950 36/1950 Sb.
Nařízení o výkonu veřejné správy ve věcech plavby
37/1950 Sb.
Nařízení o zabezpečení výroby a dovozu hodnotných léčiv
38/1950 Sb.
Vyhláška o dodatkové dohodě ze dne 18. května 1948 k obchodní úmluvě mezi Československou republikou a Francií
 
Částka 17
pdf 97 kB
24. 4. 1950 39/1950 Sb.
Nařízení , kterým se vydává organizační řád Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport
40/1950 Sb.
Vyhláška o konečné lhůtě k podání žádosti o vrácení československého státního občanství
 
Částka 18
pdf 245 kB
30. 4. 1950 41/1950 Sb.
Vyhláška o úmluvě mezi Československou republikou a Francouzskou republikou o zaopatřovacích platech pro případ úmrtí nebo invalidity obětem války z roku 1939 až 1945, podepsané v Paříži dne 1. prosince 1947
42/1950 Sb.
Vyhláška o předběžném provedení ustanovení Přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu dohodnutému dne 10. října 1949
 
Částka 19
pdf 672 kB
18. 5. 1950 43/1950 Sb.
Nařízení o organisaci a působnosti Státního zeměměřického a kartografického ústavu a o technickém poradním sboru ve věcech veřejného vyměřování a mapování
44/1950 Sb.
Nařízení o některých přestupech v sociálním pojištění (zaopatření) před 1. říjnem 1948
45/1950 Sb.
Nařízení o národním pojištění brigádníků
 
Částka 20
pdf 30 kB
19. 5. 1950 46/1950 Sb.
Vyhláška o předběžném provedení některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu dohodnutému dne 10. října 1949
 
Částka 21
pdf 27 kB
22. 5. 1950 47/1950 Sb.
Ústavní zákon o úpravách v organisaci veřejné správy
 
Částka 22
pdf 28 kB
23. 5. 1950 48/1950 Sb.
Nařízení , kterým se zřizuje ministerstvo národní bezpečnosti
 
Částka 23
pdf 62 kB
25. 5. 1950 49/1950 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví počátek účinnosti přesunu ve věci rozlučování obcí
50/1950 Sb.
Vyhláška o předběžném provedení některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu dohodnutému dne 10. října 1949
 
Částka 24
pdf 255 kB
30. 5. 1950 51/1950 Sb.
Nařízení o územním plánování obcí
 
Částka 25
pdf 67 kB
31. 5. 1950 52/1950 Sb.
Vyhláška , kterou se určuje začátek účinnosti některých přesunů působnosti ve veřejné správě
53/1950 Sb.
Vyhláška o přeložení sídla vojenského velitelství Gottwaldov
 
Částka 26
pdf 26 kB
31. 5. 1950 54/1950 Sb.
Vyhláška , kterou se určuje začátek účinnosti pro přesuny působnosti v některých věcech živnostenského a jiného podnikání
 
Částka 27
pdf 931 kB
3. 6. 1950 56/1950 Sb.
Zákon o provozu na veřejných silnicích Pozn.: §§ 10, 11, 20 a 22 a § 23 odst. 3 nabývají účinnost už 1.7.1950;
57/1950 Sb.
Zákon o úpravě podnikání v silniční dopravě
58/1950 Sb.
Zákon o vysokých školách
55/1950 Sb.
Zákon o užívání a změně jména a příjmení
 
Částka 28
pdf 373 kB
6. 6. 1950 59/1950 Sb.
Zákon o dani z literární a umělecké činnosti
60/1950 Sb.
Zákon o dani ze samostatné činnosti
 
Částka 29
pdf 915 kB
9. 6. 1950 61/1950 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o Investiční bance
62/1950 Sb.
Zákon o ochraně před požáry a jinými živelními pohromami
65/1950 Sb.
Zákon o hospodaření lesními semeny a sazenicemi
64/1950 Sb.
Zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků
63/1950 Sb.
Zákon o úpravě hospodaření s tabákem, solí a líhem a o zrušení státních finančních monopolů Pozn.: § 11 odst. 1 a 2 nabývá účinnosti dnem 2.10.1950;
 
Částka 30
pdf 2026 kB
10. 6. 1950 67/1950 Sb.
Zákon o pracovních a platových poměrech soudců z povolání, prokurátorů a soudcovských čekatelů (soudcovský zákon)
68/1950 Sb.
Nařízení , kterým se vydává platový řád pro správní zaměstnance
69/1950 Sb.
Nařízení , kterým se vydává platový řád pro učitele
70/1950 Sb.
Nařízení , kterým se vydává platový řád pro zaměstnance zdravotní péče
71/1950 Sb.
Nařízení , kterým se vydává platový řád pro soudce z povolání, prokurátory a soudcovské čekatele
66/1950 Sb.
Zákon o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců
 
Částka 31
pdf 330 kB
10. 6. 1950 72/1950 Sb.
Zákon o telekomunikacích
73/1950 Sb.
Nařízení o povolování telekomunikačních zařízení
 
Částka 32
pdf 334 kB
17. 6. 1950 74/1950 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje Ústav pro školský a osvětový film v Bratislavě
75/1950 Sb.
Nařízení o rozpočtech a závěrečných účtech národních výborů
 
Částka 33
pdf 186 kB
23. 6. 1950 76/1950 Sb.
Nařízení o odměně a náhradě hotových výloh stálých přísežných znalců a tlumočníků
77/1950 Sb.
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
 
Částka 34
pdf 65 kB
27. 6. 1950 78/1950 Sb.
Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 10 Kčs s datem 4. dubna 1950
 
Částka 35
pdf 97 kB
30. 6. 1950 79/1950 Sb.
Nařízení o úpravě pracovní doby k zajištění plynulého zásobování elektřinou, plynem a topnou parou
80/1950 Sb.
Nařízení o zřízení ústředních výzkumných ústavů
 
Částka 36
pdf 75 kB
1. 7. 1950 81/1950 Sb.
Nařízení o některých změnách v organizaci vysokých škol
82/1950 Sb.
Nařízení o zrušení předpisů o státních finančních monopolech tabákovém, solném, výbušných látek a umělých sladidel
 
Částka 37
pdf 371 kB
8. 7. 1950 83/1950 Sb.
Nařízení , kterým se provádějí některá ustanovení rozpočtového zákona na rok 1950
84/1950 Sb.
Nařízení o zrušení ústředního pastvinářského účtu a o přesunech působnosti ve veřejné správě zemědělské na Slovensku
 
Částka 38
pdf 176 kB
13. 7. 1950 85/1950 Sb.
Zákon o opatřeních souvisících s úpravou kázeňského práva ozbrojených sborů Pozn.: úprava týkající se SNB a Sboru vězeňské stráže nabývá účinnosti už 1.8.1950;
 
Částka 39
pdf 5401 kB
18. 7. 1950 86/1950 Sb.
Zákon Trestní zákon
87/1950 Sb.
Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
 
Částka 40
pdf 1902 kB
18. 7. 1950 88/1950 Sb.
Zákon Trestní zákon správní
89/1950 Sb.
Zákon o trestním řízení správním (Trestní řád správní)
 
Částka 41
pdf 513 kB
20. 7. 1950 90/1950 Sb.
Nařízení o správě národního majetku národními výbory
91/1950 Sb.
Vyhláška o předběžném provedení obchodní smlouvy mezi Československou republikou a Spojenými státy mexickými, podepsané dne 9. listopadu 1949 v Mexico City
92/1950 Sb.
Vyhláška o zániku činnosti státních veterinárních vyšetřovacích ústavů
 
Částka 42
pdf 817 kB
22. 7. 1950 93/1950 Sb.
Nařízení o výstavbě obcí Pozn.: §§ 6 až 8 a dále §§ 15, 16, 19 až 27, 28 (s výjimkou odst. 1 č. 19) a § 29 (pokud se týkají zastavovacího plánu, povinností NV při výstavbě obce a ochranných pásem) nabývají účinnosti už 1.10.1950;
 
Částka 43
pdf 3503 kB
25. 7. 1950 94/1950 Sb.
Zákon o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti
95/1950 Sb.
Zákon , kterým se upravují některé poměry v pojišťovnictví
96/1950 Sb.
Zákon o pracujícím dorostu
97/1950 Sb.
Zákon o drahách
98/1950 Sb.
Zákon o zrušení Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství a fondů pozemkových reforem a o sloučení jejich jmění
99/1950 Sb.
Zákon o hospodářských smlouvách a státní arbitráži
100/1950 Sb.
Zákon o podnikovém rejstříku
101/1950 Sb.
Nařízení o zrušení osvětových rad a přenesení jejich působnosti na národní výbory
102/1950 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů
 
Částka 44
pdf 2264 kB
26. 7. 1950 103/1950 Sb.
Zákon o národních podnicích průmyslových
105/1950 Sb.
Nařízení Statut národních podniků průmyslových
106/1950 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků Pozn.: ust. čl. I č. 2 až 7, č. 9 a č. 11, pokud se jimi mění § 10 dekretu č. 100/1945 Sb., a dále č. 12 až 14 a ust. čl. II nabývají účinnosti dnem 27.10.1945, ust. čl. II dnem 1.1.1948;
107/1950 Sb.
Vyhláška o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků
108/1950 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění některých podniků potravinářského průmyslu Pozn.: ust. čl. I č. 1 a 3 až 8 a čl. III nabývají účinnosti dnem 27.10.1945 a ust. čl. II dnem 1.1.1948;
109/1950 Sb.
Vyhláška o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění některých podniků potravinářského průmyslu
104/1950 Sb.
Zákon o financování národních výborů a komunálních podniků
 
Částka 45
pdf 622 kB
26. 7. 1950 110/1950 Sb.
Zákon o organizaci bytového majetku a Fondu bytového hospodářství
111/1950 Sb.
Zákon o hospodaření s některými místnostmi
112/1950 Sb.
Nařízení o bohosloveckých fakultách
 
Částka 46
pdf 500 kB
1. 8. 1950 113/1950 Sb.
Nařízení , jímž se stanoví podrobnosti o přestupu státních zaměstnanců a některých nestátních veřejných zaměstnanců, jakož i příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů, do národního důchodového pojištění a srážky na pojistné
114/1950 Sb.
Nařízení o pensijním a úrazovém zabezpečení zaměstnanců v pragmatikálním nebo regulovaném služebním poměru převzatých do služeb národních podniků, zřízených z bývalých státních podniků, nebo do služeb některých jiných národních podniků
115/1950 Sb.
Nařízení o pracovních a platových poměrech a o pensijním zabezpečení bývalých pragmatikálních zaměstnanců převzatých do služeb národních nebo komunálních podniků
116/1950 Sb.
Nařízení , jímž se stanoví u příslušníků ozbrojených sborů vyměřovací základ pro účely národního pojištění a vojenské nemocenské péče
 
Částka 47
pdf 321 kB
1. 8. 1950 117/1950 Sb.
Nařízení o rejstříku trestů
118/1950 Sb.
Nařízení o tom, co se považuje za omamné prostředky, jedy, nakažlivé choroby a za škůdce užitkových rostlin podle trestního zákona
119/1950 Sb.
Nařízení o podrobovacím řízení
 
Částka 48
pdf 491 kB
7. 8. 1950 120/1950 Sb.
Nařízení o právech a povinnostech státních zaměstnanců, o řízení ve věcech jejich pracovního poměru a o rozhodčích komisích
121/1950 Sb.
Nařízení , kterým se vydává platový řád pro laické učitele náboženství
 
Částka 49
pdf 160 kB
21. 8. 1950 122/1950 Sb.
Nařízení o podávání a vyřizování zlepšovacích námětů
123/1950 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení č. 112/1950 Sb. o bohosloveckých fakultách
 
Částka 50
pdf 31 kB
24. 8. 1950 124/1950 Sb.
Nařízení , kterým se vydávají některé podrobnější předpisy o podnikovém rejstříku
 
Částka 51
pdf 229 kB
30. 8. 1950 125/1950 Sb.
Nařízení o Státním meteorologickém ústavu
126/1950 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje Fond pro pojišťování vývozních úvěrů
127/1950 Sb.
Nařízení o přezkoušení projektů na zásobování vodou výrobních podniků a léčebných a ošetřovacích ústavů a projektů úpraven vody, jakož i o zajištění jejich provádění
 
Částka 52
pdf 42 kB
31. 8. 1950 128/1950 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Státní banky československé o povinnosti hlášení některých sporů s cizinou
 
Částka 53
pdf 25 kB
8. 9. 1950 129/1950 Sb.
Nařízení o poskytnutí věrnostního přídavku horníků v roce 1950
 
Částka 54
pdf 176 kB
14. 9. 1950 130/1950 Sb.
Nařízení , kterým se vydává organisační a jednací řád Státního výboru pro vysoké školy a blíže upravuje jeho působnost
 
Částka 55
pdf 396 kB
16. 9. 1950 131/1950 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků
 
Částka 56
pdf 43 kB
29. 9. 1950 132/1950 Sb.
Nařízení , jímž se obec Roudnička připojuje k Hradci Králové
133/1950 Sb.
Nařízení o zrušení předpisů o lihovém monopolu
 
Částka 57
pdf 310 kB
11. 10. 1950 134/1950 Sb.
Nařízení o registraci chmelnic
135/1950 Sb.
Nařízení o organisaci ochrany před požáry a jinými živelními pohromami
136/1950 Sb.
Vyhláška o opravě tiskových chyb
 
Částka 58
pdf 61 kB
18. 10. 1950 137/1950 Sb.
Nařízení o přenesení působnosti ve věcech některých zemědělských škol na ministerstvo zemědělství
138/1950 Sb.
Nařízení o náhradní dávce za všeobecnou daň z lihu
 
Částka 59
pdf 187 kB
27. 10. 1950 139/1950 Sb.
Nařízení o zřízení krajských arbitrážních komisí, o organisaci a příslušnosti arbitrážních komisí a o řízení před nimi
140/1950 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje Základ národní pomoci a Sociální pomoc pro Čechy a Moravu
 
Částka 60
pdf 11 MB
23. 11. 1950 142/1950 Sb.
Zákon o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád)
141/1950 Sb.
Zákon Občanský zákoník Pozn.: Též označován jako "Střední občanský zákoník".
 
Částka 61
pdf 420 kB
24. 11. 1950 143/1950 Sb.
Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1951
144/1950 Sb.
Zákon o jednorázovém mimořádném přídavku za rok 1950 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců
145/1950 Sb.
Zákon o upravování vysvětlivek k celnímu sazebníku
146/1950 Sb.
Nařízení o přenesení správní působnosti s velitelství oblastí na velitelství okruhů
147/1950 Sb.
Nařízení o státních cenách
 
Částka 62
pdf 1511 kB
24. 11. 1950 148/1950 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o národních dopravních podnicích
149/1950 Sb.
Vyhláška úplné znění zákona o národních dopravních podnicích
150/1950 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o Československé poště, národním podniku
151/1950 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona o Československé státní poště, národním podniku
 
Částka 63
pdf 123 kB
29. 11. 1950 152/1950 Sb.
Zákon o úpravě a bezpečnosti provozu vnitrozemní plavby
 
Částka 64
pdf 191 kB
6. 12. 1950 153/1950 Sb.
Nařízení o investičním listu pro stavby na rok 1951
 
Částka 65
pdf 241 kB
19. 12. 1950 154/1950 Sb.
Nařízení , kterým se prodlužuje účinnost zákona o berních úlevách při uspořádání některých právních poměrů družstev, spolků a jiných právnických osob
155/1950 Sb.
Nařízení o zrušení Úřadu hospodářské kontrolní služby
156/1950 Sb.
Nařízení o výkonu působnosti v oboru sociálního zabezpečení účastníků bojů za nezávislost a osvobození Československé republiky
157/1950 Sb.
Nařízení , kterým se provádějí některá ustanovení občanského zákoníka
158/1950 Sb.
Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950
 
Částka 66
pdf 48 kB
20. 12. 1950 159/1950 Sb.
Nařízení , kterým se mění počet a působnost ministerstev
 
Částka 67
pdf 368 kB
23. 12. 1950 160/1950 Sb.
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
162/1950 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví poplatky za státní arbitráž
163/1950 Sb.
Nařízení , kterým se vymezují tuzemská pojištění pojišťoven se sídlem v cizině a tuzemská pojištění s plněními znějícími na říšské marky
164/1950 Sb.
Vyhláška o plnění peněžních závazků z tuzemských pojištění sjednaných v československých korunách, které byly přepočítány na říšské marky
161/1950 Sb.
Nařízení o některých přesunech působnosti v oboru vojenské správy
 
Částka 68
pdf 46 kB
24. 12. 1950 165/1950 Sb.
Zákon na ochranu míru
 
Částka 69
pdf 914 kB
27. 12. 1950 166/1950 Sb.
Zákon o některých opatřeních v oboru vojenského soudnictví
167/1950 Sb.
Zákon o komunálních podnicích
168/1950 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku
169/1950 Sb.
Zákon o zrušení některých poplatkových předpisů
170/1950 Sb.
Zákon o zdravotnických povoláních
171/1950 Sb.
Nařízení o zboření staveb
172/1950 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon o hospodaření s některými místnostmi
 
Částka 70
pdf 636 kB
27. 12. 1950 173/1950 Sb.
Zákon o soudních poplatcích
175/1950 Sb.
Nařízení o potvrzeních potřebných pro osvobození od soudních poplatků a záloh a pro ustanovení zástupce
176/1950 Sb.
Vládní nařízení o způsobu a rozsahu exekuce proti družstvům a jiným právnickým osobám
177/1950 Sb.
Vládní nařízení o odhadech nemovitých věcí
178/1950 Sb.
Nařízení , kterým se pro určení soudní příslušnosti stanoví, co se u některých právnických osob rozumí organisačně nižší správou
179/1950 Sb.
Nařízení o důležitých důvodech k výpovědi chráněných nájmů nebo k jich zrušení bez výpovědi
180/1950 Sb.
Nařízení o exekuci na peněžité pohledávky a plat
174/1950 Sb.
Zákon o dražbách mimo exekuce
 
Částka 71
pdf 1318 kB
28. 12. 1950 181/1950 Sb.
Zákon o úpravě nejnižších důchodů dřívějších příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů
182/1950 Sb.
Zákon o zrušení Fondů národní obnovy
183/1950 Sb.
Zákon o majetku zanechaném na území Československé republiky osobami, které optovaly pro Svaz sovětských socialistických republik a přesídlily na jeho území
184/1950 Sb.
Zákon o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů
185/1950 Sb.
Zákon , jímž se mění a doplňuje zákon č. 261/1949 Sb., o organizaci výzkumnictví a dokumentační služby
186/1950 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje úplné znění zákona o organisaci výzkumnictví a technického rozvoje
187/1950 Sb.
Zákon o zdokonalení živočišné výroby
188/1950 Sb.
Zákon o zdokonalení rostlinné výroby
 
Částka 72
pdf 679 kB
28. 12. 1950 189/1950 Sb.
Zákon o pojistné smlouvě
190/1950 Sb.
Zákon o úkolech a organizaci pojišťovnictví
 
Částka 73
pdf 1164 kB
28. 12. 1950 191/1950 Sb.
Zákon směnečný a šekový Pozn.: Autorem komentáře je Josef Kotásek.
 
Částka 74
pdf 1677 kB
29. 12. 1950 192/1950 Sb.
Nařízení , kterým se vydávají podrobnější předpisy pro řízení v trestních a občanskoprávních věcech (jednací řád)
193/1950 Sb.
Nařízení , ktorým sa určujú sídla a obvody Okresných súdov vo Fiľakove a v Poltári
194/1950 Sb.
Nařízení o sazbách za advokátské a notářské výkony
 
Částka 75
pdf 1407 kB
29. 12. 1950 195/1950 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon o organizaci bytového majetku a o Fondu bytového hospodářství
196/1950 Sb.
Nařízení o přenesení působnosti ve věcech sociálního zaopatření československých občanů bydlících v cizině na ministerstvo zahraničních věcí
197/1950 Sb.
Nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1951
198/1950 Sb.
Nařízení o zrušení Ředitelství státního dluhu, Ústřední státní pokladny v Praze a Státní pokladny pro Slovensko v Bratislavě
199/1950 Sb.
Nařízení o změnách hranic krajů, okresů a obcí
200/1950 Sb.
Nařízení o nakládání s nemovitým národním majetkem ve správě ústředních úřadů
201/1950 Sb.
Nařízení o hmotném zásobování
202/1950 Sb.
Nařízení o přístavním řádu pro československé vnitrozemní přístavy
 
Částka 76
pdf 421 kB
30. 12. 1950 203/1950 Sb.
Vládní nařízení o nastoupení a změnách živnostenské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti
204/1950 Sb.
Nařízení o zrušení Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu
205/1950 Sb.
Nařízení , jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku
206/1950 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví počátek účinnosti některých ustanovení zákona o financování národních a komunálních podniků
207/1950 Sb.
Vyhláška , kterou se určují některé místní národní výbory jako stavební úřad první stolice