Stejnopis sbírky zákonů
republiky Československé.

Ročník 1952

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 118 kB
13. 2. 1952 1/1952 Sb.
Nařízení o hořlavinách a výbušinách
 
Částka 2
pdf 1975 kB
29. 2. 1952 2/1952 Sb.
Nařízení , jímž se vydává železniční přepravní řád
 
Částka 3
pdf 339 kB
5. 4. 1952 3/1952 Sb.
Zákon Rozpočtový zákona na rok 1952
4/1952 Sb.
Zákon o hygienické a protiepidemické péči
5/1952 Sb.
Nařízení o dobrovolných dárcích krve
 
Částka 4
pdf 752 kB
7. 4. 1952 8/1952 Sb.
Zákon o ochranných známkách a chráněných vzorech Pozn.: do textu předpisu nebyla zapracovány změny vyplývající z vl. nař. č. 48/1953 Sb.;
6/1952 Sb.
Zákon o vynálezech a zlepšovacích námětech Pozn.: do textu předpisu nebyly zapracovány změny vyplývající z vl. nař. č. 48/1953 Sb.;
7/1952 Sb.
Zákon o přechodných opatřeních v oboru patentů
 
Částka 5
pdf 2196 kB
10. 4. 1952 9/1952 Sb.
Nařízení , kterým se vydávají sazebníky správních poplatků a podrobnější předpisy o těchto poplatcích Pozn.: nařízení nabývá účinnosti na Slovensku, pokud jde o poplatky vybírané orgány cejchovní služby, od 1.1.1952, a od 1.4.1952, pokud jde o poplatky v řízení o vynálezech, ochranných známkách a chráněných vzorech;
 
Částka 6
pdf 806 kB
19. 4. 1952 10/1952 Sb.
Nařízení k provedení zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech
 
Částka 7
pdf 424 kB
25. 4. 1952 11/1952 Sb.
Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1952
12/1952 Sb.
Nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1952
 
Částka 8
pdf 220 kB
29. 4. 1952 13/1952 Sb.
Nařízení o správě spojů
14/1952 Sb.
Nařízení o nižších zdravotnických pracovnících
 
Částka 9
pdf 291 kB
3. 5. 1952 15/1952 Sb.
Nařízení k provedení zákona č. 8/1952 Sb. o ochranných známkách a chráněných vzorech
 
Částka 10
pdf 341 kB
28. 5. 1952 16/1952 Sb.
Vyhláška o změnách úředních názvů míst v roce 1951
17/1952 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví výše zákonných úroků
 
Částka 11
pdf 73 kB
28. 5. 1952 18/1952 Sb.
Nařízení , kterým se zřizuje ministerstvo výkupu
 
Částka 12
pdf 493 kB
31. 5. 1952 19/1952 Sb.
Nařízení , kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1952
20/1952 Sb.
Nařízení o rozmisťování absolventů vysokých škol a výběrových odborných škol
 
Částka 13
pdf 108 kB
21. 6. 1952 21/1952 Sb.
Nařízení o věrnostním přídavku horníků
 
Částka 14
pdf 70 kB
25. 6. 1952 22/1952 Sb.
Nařízení o nové úpravě učňovských zkoušek
23/1952 Sb.
Nařízení o vkladních knížkách na jméno
 
Částka 15
pdf 320 kB
18. 7. 1952 25/1952 Sb.
Nařízení o sloučení národních dopravních podniků "Československá plavba labská, národní podnik" a "Československá plavba oderská, národní podnik"
24/1952 Sb.
Nařízení o organisaci preventivní a léčebné péče
26/1952 Sb.
Vyhláška o zrušení úroků z kmenového jmění národních a komunálních podniků
 
Částka 16
pdf 286 kB
21. 7. 1952 27/1952 Sb.
Nařízení o organisaci celní správy
28/1952 Sb.
Nařízení o projektové a rozpočtové dokumentaci investic
29/1952 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje Československý zúčtovací ústav
 
Částka 17
pdf 70 kB
29. 7. 1952 30/1952 Sb.
Nařízení o některých změnách v organizaci vysokých škol Pozn.: ust. § 7 nabývá účinnosti dnem 1.9.1952, § 8 dnem 1.9.1953;
31/1952 Sb.
Nařízení o zevním označení členů Pomocné stráže veřejné bezpečnosti
 
Částka 18
pdf 30 kB
31. 7. 1952 32/1952 Sb.
Nařízení o zrušení plodinových burs
 
Částka 19
pdf 325 kB
1. 8. 1952 33/1952 Sb.
Nařízení o zřízení ministerstva železnic a o reorganizaci železnic
34/1952 Sb.
Nařízení o organisaci silniční, letecké a vodní dopravy a cestovního ruchu
 
Částka 20
pdf 104 kB
14. 8. 1952 35/1952 Sb.
Nařízení o vymezení úkolů při výkupu zemědělských výrobků v roce 1952
 
Částka 21
pdf 110 kB
21. 8. 1952 36/1952 Sb.
Nařízení , kterým se vydává statut Slovenského plánovacího úřadu
 
Částka 22
pdf 154 kB
1. 9. 1952 37/1952 Sb.
Nařízení o působnosti ministerstva zahraničního obchodu ve věcech devizových Pozn.: ust. § 2 nabývá účinnosti až 1.10.1952;
38/1952 Sb.
Nařízení o změně a doplnění vládního nařízení č. 73/1951 Sb., kterým se zřizuje ministerstvo státní kontroly
39/1952 Sb.
Nařízení o zákazu přijímání pracovníků do zaměstnání, kteří nemají řádně rozvázán předchozí pracovní poměr
 
Částka 23
pdf 58 kB
5. 9. 1952 40/1952 Sb.
Nařízení o dalších změnách v organizaci vysokých škol
 
Částka 24
pdf 611 kB
6. 9. 1952 41/1952 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady) Pozn.: pro vybrané organizace podle vyhl. č. 99/1953 Sb. nabývá účinnosti až 1.1.1954;
 
Částka 25
pdf 232 kB
19. 9. 1952 42/1952 Sb.
Nařízení , kterým se zřizují plánovací komise národních výborů a vydává jejich statut
43/1952 Sb.
Nařízení o rozmisťování odborných pracovníků
 
Částka 26
pdf 422 kB
20. 9. 1952 44/1952 Sb.
Nařízení o lékárnících
45/1952 Sb.
Nařízení o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru
46/1952 Sb.
Nařízení o úpravě národního důchodového pojištění členů jednotných zemědělských družstev, osob samostatně výdělečně činných a spolupracujících členů rodin
 
Částka 27
pdf 111 kB
6. 10. 1952 47/1952 Sb.
Nařízení o státní energetické inspekci
 
Částka 28
pdf 42 kB
9. 10. 1952 48/1952 Sb.
Nařízení o úpravě celního sazebníku
 
Částka 29
pdf 74 kB
10. 10. 1952 49/1952 Sb.
Nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1952
50/1952 Sb.
Nařízení , jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku
 
Částka 30
pdf 43 kB
7. 11. 1952 51/1952 Sb.
Nařízení o poskytování preventivní a léčebné péče vojenským a válečným poškozencům a obětem války a fašistické persekuce
 
Částka 31
pdf 335 kB
12. 11. 1952 52/1952 Sb.
Zákon o Československé akademii věd
53/1952 Sb.
Nařízení o zajištění bezpečnosti a hospodárnosti provozu některých technických zařízení
 
Částka 32
pdf 400 kB
15. 11. 1952 54/1952 Sb.
Zákon o hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby
55/1952 Sb.
Nařízení o povinnostech, právech a odpovědnosti hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby
 
Částka 33
pdf 799 kB
15. 11. 1952 56/1952 Sb.
Zákon o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků
57/1952 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků
 
Částka 34
pdf 719 kB
17. 11. 1952 60/1952 Sb.
Zákon o Československém Červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže
61/1952 Sb.
Zákon o námořní plavbě
58/1952 Sb.
Zákon o povolávání náhradníků poslanců Slovenské národní rady
59/1952 Sb.
Zákon o uzavírání manželství s cizinci
62/1952 Sb.
Zákon o rybářství
63/1952 Sb.
Nařízení o zřízení vysoké školy ruského jazyka v Praze
 
Částka 35
pdf 2049 kB
18. 11. 1952 65/1952 Sb.
Zákon o prokuratuře
64/1952 Sb.
Ústavní zákon o soudech a prokuratuře
66/1952 Sb.
Zákon o organizaci soudů
67/1952 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje trestní řád
68/1952 Sb.
Zákon o změně a doplnění občanského soudního řádu
69/1952 Sb.
Zákon o sociálně právní ochraně mládeže
70/1952 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon o sociálně právní ochraně mládeže
 
Částka 36
pdf 176 kB
17. 12. 1952 71/1952 Sb.
Zákon o organizaci tělesné výchovy a sportu
72/1952 Sb.
Vyhláška o účinnosti účetních zásad pro některé okruhy účetních jednotek
 
Částka 37
pdf 1375 kB
22. 12. 1952 73/1952 Sb.
Zákon o dani z obratu
76/1952 Sb.
Zákon o dani ze mzdy
82/1952 Sb.
Zákon o místních poplatcích
74/1952 Sb.
Zákon o dani z výkonů
75/1952 Sb.
Zákon o důchodové dani družstev a jiných organisací
77/1952 Sb.
Zákon o zemědělské dani
78/1952 Sb.
Zákon o dani z příjmů obyvatelstva
79/1952 Sb.
Zákon o živnostenské dani
80/1952 Sb.
Zákon o domovní dani
81/1952 Sb.
Zákon o dani z představení
83/1952 Sb.
Zákon o rozpočtech národních výborů
 
Částka 38
pdf 416 kB
22. 12. 1952 84/1952 Sb.
Zákon o organizaci peněžnictví
85/1952 Sb.
Zákon o pojišťovnictví
86/1952 Sb.
Zákon o kontrolní a revisní správě ministerstva financí
 
Částka 39
pdf 221 kB
23. 12. 1952 88/1952 Sb.
Zákon o materiálním zabezpečení příslušníků ozbrojených sil
87/1952 Sb.
Zákon o reorganisaci branné výchovy
89/1952 Sb.
Zákon o důchodovém zaopatření příslušníků ozbrojených sil
 
Částka 40
pdf 181 kB
24. 12. 1952 90/1952 Sb.
Zákon o Československé akademii zemědělských věd
 
Částka 41
pdf 100 kB
24. 12. 1952 91/1952 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon o Československé akademii věd
92/1952 Sb.
Nařízení , kterým se upravuje způsob správy a hospodaření vysokých škol
 
Částka 42
pdf 1613 kB
28. 12. 1952 93/1952 Sb.
Nařízení o náhradách příslušejících soudcům z lidu
94/1952 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví počátek účinnosti ustanovení § 39 odst. 2 věty druhé zákona o organisaci soudů
95/1952 Sb.
Nařízení , kterým se vydává jednací řád pro soudy
96/1952 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví odchylky při důkazu znalci v některých věcech národního pojištění
 
Částka 43
pdf 625 kB
30. 12. 1952 97/1952 Sb.
Nařízení o zániku věcných práv na některých částech národního majetku
102/1952 Sb.
Nařízení o osvobození úroků z úsporných vkladů od daně z příjmů obyvatelstva
98/1952 Sb.
Nařízení o státní obchodní inspekci
99/1952 Sb.
Nařízení o organisaci veterinární služby a o některých veterinárních opatřeních (veterinární řád)
100/1952 Sb.
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
103/1952 Sb.
Nařízení o zevním označení členů závodní stráže
101/1952 Sb.
Nařízení o úpravě podmínek pro trvání nároků na některé důchody z důchodového zabezpečení
104/1952 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi republikou Československou a Čínskou lidovou republikou o kulturní spolupráci, podepsané v Pekinu dne 6. května 1952
 
Částka 44
pdf 899 kB
31. 12. 1952 105/1952 Sb.
Nařízení , kterým se vyhlašují dodávkové normy některých zemědělských výrobků a stanoví dodávkové oblasti pro rok 1953
 
Částka 45
pdf 191 kB
31. 12. 1952 106/1952 Sb.
Nařízení o přesunu působnosti ve sběru železného a kovového odpadu (šrotu)
107/1952 Sb.
Nařízení , kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru ministerstva školství, věd a umění
108/1952 Sb.
Nařízení o změně působnosti v oboru škol zemědělských, škol lesnických a vysokých škol zemědělských
109/1952 Sb.
Nařízení o úpravě zaměstnavatelské části pojistného v národním pojištění zaměstnanců
110/1952 Sb.
Nařízení o nevyužitých odpadních a upotřebených olejích mazacích