Stejnopis sbírky zákonů
republiky Československé.

Ročník 1954

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 71 kB
6. 1. 1954 1/1954 Sb.
Nařízení o zřízení Ústřední správy geodesie a kartografie
 
Částka 2
pdf 649 kB
2. 2. 1954 2/1954 Sb.
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954
3/1954 Sb.
Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1954
 
Částka 3
pdf 159 kB
4. 2. 1954 6/1954 Sb.
Vyhláška o předběžném provedení některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému 10. října 1949
4/1954 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou republiky Československé a Ústřední lidovou vládou Čínské lidové republiky o vzájemné spolupráci v oboru ochrany zemědělských rostlin před škůdci a chorobami
5/1954 Sb.
Vyhláška o Světové poštovní úmluvě a ujednáních sjednaných v Bruselu dne 11. července 1952
 
Částka 4
pdf 129 kB
17. 2. 1954 7/1954 Sb.
Nařízení o oběhu zákonných peněz
9/1954 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 64/1950 Sb., o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků
8/1954 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňují předpisy o projektové a rozpočtové dokumentaci investic
10/1954 Sb.
Vyhláška o dolňku k Dohodě uzavřené mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o karanténě a ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami ze dne 28. listopadu 1947, sjednaném výměnou nót v Praze dne 16. června 1953
 
Částka 5
pdf 42 kB
5. 3. 1954 11/1954 Sb.
Nařízení o změnách působnosti v oboru zákona o bezpečnosti při práci
 
Částka 6
pdf 1262 kB
9. 3. 1954 12/1954 Sb.
Ústavní zákon o národních výborech
13/1954 Sb.
Zákon o národních výborech
14/1954 Sb.
Zákon o volbách do národních výborů
 
Částka 7
pdf 156 kB
18. 3. 1954 15/1954 Sb.
Zákon Rozpočtový zákon na rok 1954
 
Částka 8
pdf 221 kB
19. 3. 1954 16/1954 Sb.
Nařízení o změnách územních obvodů některých národních výborů
 
Částka 9
pdf 245 kB
31. 3. 1954 17/1954 Sb.
Nařízení o platových poměrech zaměstnanců státního aparátu
 
Částka 10
pdf 141 kB
23. 4. 1954 18/1954 Sb.
Nařízení o úpravě nároků z dosavadního pensijního nadlepšení
 
Částka 11
pdf 173 kB
14. 5. 1954 20/1954 Sb.
Nařízení o organisaci státní báňské správy
19/1954 Sb.
Nařízení o náboru a přípravě mládeže pro povolání mimo učiliště státních pracovních záloh
21/1954 Sb.
Nařízení o změně a doplnění vládního nařízení č. 5/1951 Sb., kterým se provádí zákon o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti
 
Částka 12
pdf 304 kB
15. 5. 1954 22/1954 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů a krajských soudů
 
Částka 13
pdf 303 kB
17. 5. 1954 23/1954 Sb.
Nařízení o organisaci výkonných orgánů národních výborů
 
Částka 14
pdf 187 kB
21. 5. 1954 24/1954 Sb.
Nařízení o hygienické a protiepidemické ochraně vzduchu
25/1954 Sb.
Nařízení o hygienické a protiepidemické ochraně půdy
 
Částka 15
pdf 403 kB
2. 6. 1954 26/1954 Sb.
Ústavní zákon o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady
27/1954 Sb.
Zákon o volbách do Národního shromáždění
 
Částka 16
pdf 351 kB
8. 6. 1954 28/1954 Sb.
Nařízení o působnosti v oboru plánování a tvorby cen
 
Částka 17
pdf 85 kB
9. 6. 1954 29/1954 Sb.
Nařízení o archivnictví
 
Částka 18
pdf 73 kB
10. 6. 1954 30/1954 Sb.
Nařízení o darech ve prospěch státu a o pořádání sbírek národními výbory
 
Částka 19
pdf 1271 kB
7. 7. 1954 31/1954 Sb.
Nařízení , kterým se provádí celní zákon
 
Částka 20
pdf 75 kB
31. 7. 1954 32/1954 Sb.
Nařízení o úpravě některých poměrů členů národních výborů
 
Částka 21
pdf 78 kB
11. 8. 1954 33/1954 Sb.
Nařízení , jímž se mění vládní nařízení č. 37/1953 Sb., o způsobu a lhůtách předkládání reklamací při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím
 
Částka 22
pdf 104 kB
21. 8. 1954 34/1954 Sb.
Nařízení o přepočítávání některých pohledávek a závazků znějících na československé koruny starých peněz v poměru k cizině
35/1954 Sb.
Nařízení o pamětních mincích
36/1954 Sb.
Vyhláška o vydání stříbrných desetikorun a pětadvacetikorun na paměť 10. výročí Slovenského národního povstání
 
Částka 23
pdf 1171 kB
22. 9. 1954 37/1954 Sb.
Nařízení , jímž se vydává železniční přepravní řád
 
Částka 24
pdf 125 kB
27. 9. 1954 39/1954 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví počátek účinnosti § 11 ods. 1 zákona č. 92/1949 Sb.
38/1954 Sb.
Nařízení , jímž se mění a doplňuje vládní nařízení č. 37/1951 Sb., o vybudování a provozu drah
 
Částka 25
pdf 89 kB
6. 10. 1954 40/1954 Sb.
Nařízení o podpoře na úhradu provozních nákladů bytových družstev
 
Částka 26
pdf 53 kB
14. 10. 1954 41/1954 Sb.
Nařízení o občanské kontrole provozoven
 
Částka 27
pdf 969 kB
22. 10. 1954 42/1954 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků
43/1954 Sb.
Vyhláška o úplném znění vládního nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků
 
Částka 28
pdf 246 kB
23. 10. 1954 44/1954 Sb.
Nařízení v organizaci veřejné dopravy v oboru ministerstva dopravy
45/1954 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení o státní arbitráži
46/1954 Sb.
Nařízení o úpravě pojistného národního pojištění placeného spotřebními a výrobními družstvy a jejich družstevními svazy
 
Částka 29
pdf 75 kB
26. 10. 1954 47/1954 Sb.
Nařízení o udělování vyznamenání a čestných titulů lékařům a jiným pracovníkům ve zdravotnictví
 
Částka 30
pdf 26 kB
10. 11. 1954 48/1954 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví arbitrážní poplatky za řízení před orgány družstevní arbitráže
 
Částka 31
pdf 207 kB
15. 11. 1954 50/1954 Sb.
Vyhláška o Obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací ze dne 24. listopadu 1953
49/1954 Sb.
Nařízení , kterým se mění název Slovenské university v Bratislavě
 
Částka 32
pdf 96 kB
25. 11. 1954 51/1954 Sb.
Zákon o bezpečnosti při práci v jednotných zemědělských družstvech a u jednotlivě hospodařících rolníků
 
Částka 33
pdf 173 kB
30. 11. 1954 52/1954 Sb.
Zákon , kterým se rozšiřuje působnost státního notářství
 
Částka 34
pdf 505 kB
1. 12. 1954 53/1954 Sb.
Zákon o lidových družstvech a o družstevních organisacích Pozn.: § 58 nabývá účinnosti již dnem 1.1.1954;
 
Částka 35
pdf 38 kB
11. 12. 1954 54/1954 Sb.
Nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1954
 
Částka 36
pdf 776 kB
16. 12. 1954 55/1954 Sb.
Nařízení o chráněné oblasti Pražského hradu
56/1954 Sb.
Nařízení , ktorým sa zriaďuje Povereníctvo spravodlivosti
57/1954 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Lidovou republikou bulharskou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
 
Částka 37
pdf 76 kB
23. 12. 1954 58/1954 Sb.
Nařízení o výkupu motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu
 
Částka 38
pdf 147 kB
30. 12. 1954 59/1954 Sb.
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb
60/1954 Sb.
Nařízení , kterým sa ustanovujú sídla a obvody ľudových súdov v Dunajskej Strede, Čalove, Trnave a Seredi
 
Částka 39
pdf 378 kB
30. 12. 1954 64/1954 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům
61/1954 Sb.
Zákon o jednacím řádu Národního shromáždění
62/1954 Sb.
Zákon o náhradách poslanců Národního shromáždění
63/1954 Sb.
Nařízení o přenesení působnosti v oboru vědeckotechnické spolupráce ze státního úřadu plánovacího na ministerstvo zahraničního obchodu
 
Částka 40
pdf 17 MB
31. 12. 1954 65/1954 Sb.
Vyhláška o Ženevských úmluvách ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války