Stejnopis sbírky zákonů
republiky Československé.

Ročník 1955

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 218 kB
3. 1. 1955 1/1955 Sb.
Zákonné opatření o státní správě ve věcech plavby
2/1955 Sb.
Zákonné opatření o státní službě pro míry a váhy, o státní službě pro drahé kovy a o zkoušení zbraní a střeliva pro civilní potřebu
 
Částka 2
pdf 181 kB
12. 2. 1955 3/1955 Sb.
Nařízení o úpravě podpor na bytovou výstavbu a obnovu
4/1955 Sb.
Nařízení o notářských poplatcích
 
Částka 3
pdf 296 kB
23. 2. 1955 5/1955 Sb.
Nařízení o Řádu Klementa Gottwalda - za budovaní socialistické vlasti
6/1955 Sb.
Nařízení , kterým se upravuje udělování čestného titulu "Hrdina Československé republiky" a zakládají Řád rudé zástavy, Řád rudé hvězdy, medaile Za zásluhy o obranu vlasti a medaile Za službu vlasti
7/1955 Sb.
Nařízení o státních cenách Klementa Gottwalda
 
Částka 4
pdf 299 kB
5. 3. 1955 8/1955 Sb.
Nařízení o pohřebnictví
 
Částka 5
pdf 62 kB
14. 3. 1955 9/1955 Sb.
Zákonné opatření o placené dovolené na zotavenou v roce 1955
10/1955 Sb.
Zákonné opatření , kterým se upravuje udělování hodnosti doktora věd některým vědeckým pracovníkům
 
Částka 6
pdf 539 kB
7. 4. 1955 11/1955 Sb.
Zákon o vodním hospodářství
 
Částka 7
pdf 544 kB
8. 4. 1955 12/1955 Sb.
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955
13/1955 Sb.
Zákon Rozpočtový zákon na rok 1955
14/1955 Sb.
Zákon o zřizování a zrušování výzkumných ústavů, útvarů technického rozvoje ústředních úřadů a dobrovolných organizací
15/1955 Sb.
Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
 
Částka 8
pdf 415 kB
21. 4. 1955 16/1955 Sb.
Nařízení o způsobilosti a evidenci vnitrozemních plavidel
 
Částka 9
pdf 263 kB
26. 4. 1955 17/1955 Sb.
Nařízení o dalších změnách v organisaci vysokých škol
18/1955 Sb.
Nařízení o kvantitativní přejímce výrobků
19/1955 Sb.
Vyhláška o vydání stříbrných desetikorun, pětadvacetikorun, padesátikorun a stokorun na paměť l0. výročí osvobození Československé republiky Sovětskou armádou
 
Částka 10
pdf 454 kB
29. 4. 1955 20/1955 Sb.
Nařízení o řízení ve věcech správních
 
Částka 11
pdf 285 kB
30. 4. 1955 21/1955 Sb.
Zákonné opatření , kterým se zřizuje presidium nejvyššího soudu
22/1955 Sb.
Zákonné opatření o státní dřevařské inspekci
23/1955 Sb.
Zákonné opatření o jedech a látkách škodlivých zdraví
 
Částka 12
pdf 55 kB
17. 5. 1955 24/1955 Sb.
Nařízení , kterým se zakládají řády "Řád Rudého praporu práce", "Řád Rudé hvězdy práce" a vyznamenání "Za pracovní věrnost" a "Za pracovní obětavost"
 
Částka 13
pdf 172 kB
1. 6. 1955 25/1955 Sb.
Nařízení , kterým se zřizují ministerstvo paliv a ministerstvo energetiky a podřizuje Ústřední správa vodního hospodářství ministerstvu energetiky
26/1955 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašují stanovy řádů "Řád Rudého praporu práce", "Řád Rudé hvězdy práce" a vyznamenání "Za pracovní věrnost" a "Za pracovní obětavost"
27/1955 Sb.
Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
 
Částka 14
pdf 54 kB
24. 6. 1955 28/1955 Sb.
Nařízení o zevním označení příslušníků Lidových milic
29/1955 Sb.
Nařízení o vlajce plavidel ozbrojených sil Československé republiky
 
Částka 15
pdf 74 kB
30. 6. 1955 30/1955 Sb.
Nařízení o vládním výboru pro výzkum a mírové využití atomové energie a o Ústavu jaderné fysiky
31/1955 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví sídlo a obvod lidového soudu ve Snině a mění obvod lidového soudu v Humenném
 
Částka 16
pdf 146 kB
19. 7. 1955 32/1955 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o zabránění a trestání zločinu genocidia
 
Částka 17
pdf 342 kB
20. 7. 1955 33/1955 Sb.
Nařízení o hospodářských smlouvách
 
Částka 18
pdf 83 kB
30. 7. 1955 34/1955 Sb.
Nařízení o ředitelských fondech v podnicích státního obchodu, jiných chozrasčotních odbytových, obchodních a zásobovacích organizacích a v podnicích turistického a cestovního ruchu
 
Částka 19
pdf 55 kB
9. 8. 1955 35/1955 Sb.
Nařízení o změně a doplnění vládního nařízení č. 98/1952 Sb., o státní obchodní inspekci
 
Částka 20
pdf 141 kB
13. 8. 1955 36/1955 Sb.
Nařízení , kterým se odkládá placení a úrokování některých peněžních závazků členů jednotných zemědělských družstev
37/1955 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví výše zákonných úroků z prodlení
 
Částka 21
pdf 138 kB
30. 8. 1955 38/1955 Sb.
Nařízení o organisaci plemenářské služby
39/1955 Sb.
Nařízení o omezení odpovědnosti provozovatele námořní lodi
 
Částka 22
pdf 445 kB
31. 8. 1955 40/1955 Sb.
Nařízení o boji proti přenosným nemocem
 
Částka 23
pdf 29 kB
1. 9. 1955 41/1955 Sb.
Nařízení , kterým se na Karlově universitě v Praze zřizuje fakulta technické a jaderné fyziky
42/1955 Sb.
Vyhláška o vykonatelnosti rozhodčích výroků vydaných na území Egypta v Československé republice
 
Částka 24
pdf 233 kB
17. 9. 1955 43/1955 Sb.
Zákon o československých lázních a zřídlech
44/1955 Sb.
Nařízení , kterým se doplňují stanovy Řádu rudé zástavy, Řádu rudé hvězdy, medaile Za zásluhy o obranu vlasti a medaile Za službu vlasti
 
Částka 25
pdf 355 kB
19. 9. 1955 45/1955 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětských socialistických republik a Československou republikou sjednané ve Varšavě 14. května 1955
46/1955 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o politických právech žen
 
Částka 26
pdf 206 kB
26. 9. 1955 47/1955 Sb.
Nařízení o opatřeních v oboru hospodářsko-technických úprav pozemků
 
Částka 27
pdf 72 kB
15. 10. 1955 48/1955 Sb.
Nařízení o zřízení ministerstva těžkého strojírenství, ministerstva přesného strojírenství, ministerstva automobilového průmyslu a zemědělských strojů a ministerstva státních statků
49/1955 Sb.
Nařízení o zriadení Povereníctva štátnych majetkov
 
Částka 28
pdf 314 kB
26. 10. 1955 50/1955 Sb.
Nařízení o některých opatřeních k zajištění zemědělské výroby
 
Částka 29
pdf 605 kB
11. 11. 1955 51/1955 Sb.
Zákon o národních podnicích a některých jiných hospodářských organizacích
 
Částka 30
pdf 84 kB
3. 12. 1955 52/1955 Sb.
Nařízení o přesunu působnosti ve věcech hospodaření s některými místnostmi
53/1955 Sb.
Nařízení , kterým se doplňuje a mění vládní nařízení č. 183/1947 Sb., jímž se určují zemědělské výrobní oblasti
 
Částka 31
pdf 291 kB
9. 12. 1955 54/1955 Sb.
Nařízení o tom, co se považuje za omamné prostředky, jedy, nakažlivé choroby a za škůdce užitkových rostlin podle trestního zákona
 
Částka 32
pdf 782 kB
12. 12. 1955 55/1955 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků, ve znění vládního nařízení č. 42/1954 Sb.
56/1955 Sb.
Vyhláška o úplném znění vládního nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků
 
Částka 33
pdf 256 kB
15. 12. 1955 57/1955 Sb.
Zákonné opatření , kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí
58/1955 Sb.
Zákonné opatření o dětských příspěvcích a o ochranné výchově
59/1955 Sb.
Zákonné opatření o platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů (platový řád)
 
Částka 34
pdf 2556 kB
23. 12. 1955 60/1955 Sb.
Nařízení o správních poplatcích
 
Částka 35
pdf 334 kB
29. 12. 1955 61/1955 Sb.
Zákonné opatření o změně předpisů o rozvodu
62/1955 Sb.
Zákonné opatření o přechodné úpravě promlčení některých peněžních pohledávek
63/1955 Sb.
Zákonné opatření o soudní exekuci odepsáním z účtu u peněžního ústavu
64/1955 Sb.
Zákonné opatření o změně a doplnění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči
 
Částka 36
pdf 210 kB
31. 12. 1955 65/1955 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
66/1955 Sb.
Vyhláška o změnách v okruhu smluvních stran, vázaných Protokolem o doložkách o rozsudím
67/1955 Sb.
Vyhláška o změnách v okruhu smluvních stran, vázaných Úmluvou o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků
68/1955 Sb.
Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o volném okraji námořních lodí