Stejnopis sbírky zákonů
republiky Československé.

Ročník 1956

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 103 kB
30. 1. 1956 1/1956 Sb.
Nařízení o zřízení Státního výboru pro výstavbu, Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu a Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku
 
Částka 2
pdf 173 kB
22. 2. 1956 2/1956 Sb.
Nařízení o organisaci lesního hospodářství
3/1956 Sb.
Nařízení o změně a doplnění řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje
 
Částka 3
pdf 60 kB
29. 2. 1956 4/1956 Sb.
Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
5/1956 Sb.
Nařízení o Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952 a Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) ze dne 25. října 1952
 
Částka 4
pdf 155 kB
6. 3. 1956 6/1956 Sb.
Zákon Rozpočtový zákon na rok 1956
 
Částka 5
pdf 27 kB
17. 3. 1956 7/1956 Sb.
Vládní nařízení o přesunu působnosti v oboru cizineckého cestovního ruchu
 
Částka 6
pdf 850 kB
28. 3. 1956 8/1956 Sb.
Nařízení o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich částí a o povolení k jejich uvedení do trvalého provozu (užívání)
9/1956 Sb.
Nařízení o dodávce a odběru vývozních investičních celků
 
Částka 7
pdf 63 kB
20. 4. 1956 10/1956 Sb.
Nařízení , kterým se vydávají předpisy o odborné způsobilosti vyučovat jednolivým oborům umění, a o udělování a odnětí oprávnění k soukromému vyučování v oboru umění
 
Částka 8
pdf 50 kB
28. 4. 1956 11/1956 Sb.
Zákonné opatření o placené dovolené na zotavenou v roce 1956 a 1957
12/1956 Sb.
Zákonné opatření o zrušení Jednotného fondu pracujících
 
Částka 9
pdf 129 kB
7. 5. 1956 13/1956 Sb.
Zákonné opatření , kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích
14/1956 Sb.
Zákonné opatření , kterým se doplňuje zákon č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních
15/1956 Sb.
Nařízení o čestných uznáních v tělesné výchově a sportu
 
Částka 10
pdf 370 kB
15. 5. 1956 16/1956 Sb.
Nařízení o schvalování plánů železniční přepravy
17/1956 Sb.
Vyhláška o přístupu Československé republiky k Mezinárodní úmluvě o usnadnění dovozu obchodních vzorků a reklamního materiálu, sjednané v Ženevě 7. listopadu l952
 
Částka 11
pdf 65 kB
14. 6. 1956 18/1956 Sb.
Nařízení o odstranění a vypořádání některých škod vyvolaných provozem báňských podniků
 
Částka 12
pdf 73 kB
16. 6. 1956 19/1956 Sb.
Nařízení o zrušení některých ministerstev a ústředních orgánů státní správy
 
Částka 13
pdf 87 kB
19. 6. 1956 20/1956 Sb.
Zákonné opatření , kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a o družstevních organisacích
21/1956 Sb.
Vyhláška o Pravidlech o zabránění srážkám na moři
22/1956 Sb.
Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích sjednané dne 22. prosince 1952 v Buenos Aires
 
Částka 14
pdf 108 kB
6. 7. 1956 23/1956 Sb.
Nařízení , kterým se provádí ustanovení § 5 odst. 3 a 4 zákonného opatření č. 59/1955 Sb., o platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů (platového řádu)
24/1956 Sb.
Vyhláška , kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice
 
Částka 15
pdf 149 kB
7. 7. 1956 25/1956 Sb.
Zákonné opatření o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích
26/1956 Sb.
Zákonné opatření o sjednocení disciplinárních předpisů v oboru ministerstva spojů
 
Částka 16
pdf 207 kB
19. 7. 1956 27/1956 Sb.
Nařízení o městských národních výborech v západočeských lázních
28/1956 Sb.
Nařízení o změně působnosti v oboru vysokých škol zemědělských
29/1956 Sb.
Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu
 
Částka 17
pdf 374 kB
31. 7. 1956 30/1956 Sb.
Zákonné opatření o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů
31/1956 Sb.
Zákonné opatření o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků
32/1956 Sb.
Nařízení o přičlenění státní dřevařské inspekce k ministerstvu státní kontroly
 
Částka 18
pdf 565 kB
1. 8. 1956 33/1956 Sb.
Ústavní zákon o slovenských národných orgánoch
34/1956 Sb.
Nařízení o zrušení niektorých poverenictiev
35/1956 Sb.
Nařízení o zriadení Povereníctva miestnych palív a naftového priemyslu
 
Částka 19
pdf 28 kB
2. 8. 1956 36/1956 Sb.
Vyhláška o úpravě některých poměrů Živnostenské banky, národního podniku
 
Částka 20
pdf 6341 kB
15. 8. 1956 37/1956 Sb.
Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
38/1956 Sb.
Nařízení o změnách v organizaci vysokých škol
39/1956 Sb.
Vyhláška o Státní smlouvě o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska
 
Částka 21
pdf 161 kB
24. 8. 1956 40/1956 Sb.
Zákon o Státní ochraně přírody
41/1956 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků, ve znění vládních nařízení č. 42/1954 Sb. a č. 55/1955 Sb.
 
Částka 22
pdf 139 kB
22. 9. 1956 42/1956 Sb.
Nařízení o hygienické ochraně práce
 
Částka 23
pdf 340 kB
29. 9. 1956 43/1956 Sb.
Zákonné opatření , kterým se mění ustanovení o mzdě zaměstnanců povolaných k službě v branné moci
44/1956 Sb.
Zákonné opatření o dokumentaci investiční výstavby
 
Částka 24
pdf 119 kB
29. 9. 1956 45/1956 Sb.
Zákon o zkrácení pracovní doby
 
Částka 25
pdf 1039 kB
6. 10. 1956 46/1956 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách
47/1956 Sb.
Zákon o civilním letectví (letecký zákon)
 
Částka 26
pdf 404 kB
24. 10. 1956 48/1956 Sb.
Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva národního shromáždění
49/1956 Sb.
Nařízení o další změně nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům
50/1956 Sb.
Vyhláška o Mezinárodní úmluvě nahrazující Úmluvu o mezinárodním ústavu chladírenském, sjednanou dne 21. června 1920 a pozměněnou dne 31. května 1937, sjednané dne 1. prosince 1954 v Paříži
 
Částka 27
pdf 355 kB
23. 11. 1956 51/1956 Sb.
Nařízení o plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodách
52/1956 Sb.
Vyhláška o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. února 1946
 
Částka 28
pdf 166 kB
26. 11. 1956 53/1956 Sb.
Nařízení o zvýšení některých důchodů z důchodového zabezpečení Pozn.: oddíl druhý nabývá účinnosti až 1.1.1957;
 
Částka 29
pdf 739 kB
17. 12. 1956 54/1956 Sb.
Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
 
Částka 30
pdf 1541 kB
18. 12. 1956 55/1956 Sb.
Zákon o sociálním zabezpečení
56/1956 Sb.
Nařízení o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících
57/1956 Sb.
Nařízení o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení členů výrobních družstev
 
Částka 31
pdf 199 kB
19. 12. 1956 58/1956 Sb.
Zákon o náhradě škody za pracovní úrazy a o náhradě nákladů léčebné péče a dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení
59/1956 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o důchodové dani družstev a jiných organisací
 
Částka 32
pdf 479 kB
23. 12. 1956 60/1956 Sb.
Zákonné opatření , jímž se mění některé předpisy o platových poměrech státních zaměstnanců a o působnosti ministrů a ústředních úřadů při provádění mzdové politiky
61/1956 Sb.
Zákonné opatření o těžbě rašelin
62/1956 Sb.
Vyhláška o úplném znění vládního nařízení č. 17/1954 Sb., o platových poměrech zaměstnanců státního aparátu
 
Částka 33
pdf 3931 kB
23. 12. 1956 63/1956 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje trestní zákon
64/1956 Sb.
Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
 
Částka 34
pdf 434 kB
23. 12. 1956 65/1956 Sb.
Zákon o prokuratuře
66/1956 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o organizaci soudů
 
Částka 35
pdf 742 kB
27. 12. 1956 67/1956 Sb.
Zákon o hospodaření s byty Pozn.: ust. §§ 52, 69 a 70 nabývají účinnosti až 1.7.1957;
 
Částka 36
pdf 164 kB
28. 12. 1956 69/1956 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují ustanovení některých zákonů o daních placených obyvatelstvem
68/1956 Sb.
Zákon o organizaci tělesné výchovy
 
Částka 37
pdf 806 kB
28. 12. 1956 70/1956 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon o vodním hospodářství
 
Částka 38
pdf 202 kB
29. 12. 1956 71/1956 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení ministra financí o správních poplatcích
 
Částka 39
pdf 297 kB
30. 12. 1956 72/1956 Sb.
Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
73/1956 Sb.
Nařízení , kterým se přenáší působnost úřadoven ochrany mládeže na výkonné orgány národních výborů
74/1956 Sb.
Vyhláška o Dopravní dohodě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou ze dne 13. ledna 1956