Stejnopis sbírky zákonů
republiky Československé.

Ročník 1958

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 78 kB
20. 2. 1958 1/1958 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o konečném vypořádání majetkových a finančních otázek souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou
5/1958 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Egyptské republiky o vědecké a technické spolupráci
3/1958 Sb.
Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění
2/1958 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o spolupráci na poli sociální politiky mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií
4/1958 Sb.
Vyhláška o Dohodě o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie Pozn.: Dohoda pozbyla platnost ve vztahu k Chorvatské republice (viz 47/2002 Sb.m.s.), ve vztahu k Republice Slovinsko (viz 182/1995 Sb.), ve vztahu k Republice Makedonie (viz 38/2012 Sb.m.s.), ve vztahu k Srbské republice (viz 52/2017 Sb.m.s.), ve vztahu k Bosně a Hercegovině (viz 5/2019 Sb.m.s.).
 
Částka 2
pdf 79 kB
28. 3. 1958 6/1958 Sb.
Nařízení o změnách působnosti v oboru občanské kontroly obchodu a provozoven
7/1958 Sb.
Nařízení , jímž se stanoví, která ustanovení zákona o vysokých školách se vztahují na vysoké školy vojenské
8/1958 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o úpravě režimu na státních hranicích se Závěrečným protokolem
 
Částka 3
pdf 162 kB
31. 3. 1958 9/1958 Sb.
Nařízení o nové organizaci státní správy na úseku energetiky a vodního hospodářství
10/1958 Sb.
Nařízení o zrušení ministerstva a pověřenectva místního hospodářství
11/1958 Sb.
Nařízení o organizaci státní geologické služby
12/1958 Sb.
Nařízení o zrušení Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu a Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku a o zřízení Slovenského výboru pro výstavbu
 
Částka 4
pdf 208 kB
28. 4. 1958 13/1958 Sb.
Zákon Rozpočtový zákon na rok 1958
14/1958 Sb.
Zákon o zrušení předpisů o hlavních (vedoucích) účetních a o organizaci účetní služby
 
Částka 5
pdf 171 kB
29. 4. 1958 15/1958 Sb.
Zákon o změně předpisů o osvojení
16/1958 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1952 Sb. o Československém Červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže
17/1958 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona č. 60/1952 Sb. o Československém Červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže
 
Částka 6
pdf 326 kB
30. 4. 1958 18/1958 Sb.
Zákon o požární ochraně
 
Částka 7
pdf 1792 kB
2. 5. 1958 19/1958 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje branný zákon
20/1958 Sb.
Vyhláška o úplném znění branného zákona
21/1958 Sb.
Nařízení , kterým se provádí branný zákon
 
Částka 8
pdf 366 kB
3. 5. 1958 22/1958 Sb.
Zákon o kulturních památkách Pozn.: platí jen v českých krajích;
 
Částka 9
pdf 70 kB
15. 5. 1958 23/1958 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o hraničních zmocněncích se Závěrečným protokolem
24/1958 Sb.
Vyhláška o Konsulární smlouvě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou
26/1958 Sb.
Vyhláška o Protokolu o obnovení normálních styků mezi Československou republikou a Japonskem
25/1958 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemné výměně studentů a aspirantů pro studium na vysokých školách a vědecko-výzkumnych ústavech Pozn.: Dohoda pozbyla platnost ve vztahu k Ukrajině 28.2.2000 (viz 81/2000 Sb.m.s.); Dohoda pozbyla platnost ve vztahu k Rusku 2.12.1997 (viz 17/2002 Sb.m.s.)
 
Částka 10
pdf 50 kB
20. 5. 1958 27/1958 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou republikou a Čínskou lidovou republikou
28/1958 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o přátelství a vzájemné spolupráci mezi Československou republikou a Mongolskou lidovou republikou
29/1958 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
 
Částka 11
pdf 293 kB
16. 6. 1958 30/1958 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady)
 
Částka 12
pdf 107 kB
20. 6. 1958 31/1958 Sb.
Zákonné opatření o další úpravě odkladu placení a úrokování některých peněžních závazků členů jednotných zemědělských družstev
32/1958 Sb.
Zákonné opatření o placení nájemného organizacemi socialistického sektoru
 
Částka 13
pdf 560 kB
30. 6. 1958 33/1958 Sb.
Nařízení o organizaci výkonných orgánů národních výborů
34/1958 Sb.
Nařízení o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních ve státní správě
35/1958 Sb.
Nařízení o změnách územních obvodů některých národních výborů
 
Částka 14
pdf 116 kB
1. 7. 1958 36/1958 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 37/1954 Sb., jímž se vydává železniční přepravní řád
 
Částka 15
pdf 68 kB
21. 7. 1958 37/1958 Sb.
Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
38/1958 Sb.
Zákonné opatření o vedoucích odborů rad národních výborů
39/1958 Sb.
Nařízení , jímž se mění vládní nařízení č. 32/1954 Sb., o úpravě některých poměrů členů národních výborů
 
Částka 16
pdf 165 kB
23. 7. 1958 40/1958 Sb.
Zákon o úpravě důchodů některých odsouzených osob
41/1958 Sb.
Zákon o některých změnách v sociálním zabezpečení
 
Částka 17
pdf 116 kB
25. 7. 1958 42/1958 Sb.
Zákon o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou
43/1958 Sb.
Zákon o rozšíření oboru činnosti Státní banky československé
44/1958 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů
45/1958 Sb.
Vyhláška , kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřady prvé stolice
 
Částka 18
pdf 32 kB
28. 8. 1958 46/1958 Sb.
Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
47/1958 Sb.
Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o úpravě státního občanství osob s dvojím občanstvím
 
Částka 19
pdf 162 kB
6. 9. 1958 48/1958 Sb.
Nařízení o úpravě penzijních nároků založených na závazcích rozpočtových a hospodářských organizací
 
Částka 20
pdf 34 kB
22. 9. 1958 49/1958 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Egyptskou republikou
50/1958 Sb.
Vyhláška o účinnosti Úmluvy o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků pro Německou demokratickou republiku
51/1958 Sb.
Vyhláška o účinnosti Protokolu o doložkách o rozsudím pro Německou demokratickou republiku
 
Částka 21
pdf 124 kB
1. 10. 1958 52/1958 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňují stanovy Řádu rudé zástavy, Řádu rudé hvězdy, medaile Za zásluhy o obranu vlasti a medaile Za službu vlasti
53/1958 Sb.
Nařízení o zřízení Státní letecké správy
54/1958 Sb.
Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci ve zdravotnictví
55/1958 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví
56/1958 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o vzájemné železniční dopravě
 
Částka 22
pdf 92 kB
8. 10. 1958 57/1958 Sb.
Vyhláška o úplném znění vládního nařízení č. 32/1954 Sb., o úpravě některých poměrů členů národních výborů
 
Částka 23
pdf 63 kB
9. 10. 1958 58/1958 Sb.
Nařízení o změnách v organizaci vysokých škol
59/1958 Sb.
Vyhláška o Stanovách Mezinárodní agentury pro atomovou energii
 
Částka 24
pdf 44 kB
18. 10. 1958 60/1958 Sb.
Nařízení o sloučení ministerstva automobilového průmyslu a zemědělských strojů a ministerstva přesného strojírenství v ministerstvo všeobecného strojírenství
61/1958 Sb.
Nařízení , kterým se rozšiřuje působnost Státní dřevařské inspekce
 
Částka 25
pdf 248 kB
6. 11. 1958 62/1958 Sb.
Ústavní zákon o konečném vytyčení státních hranic s Polskou lidovou republikou
63/1958 Sb.
Zákon o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé
64/1958 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 107/1953 Sb., o devizovém hospodářství
65/1958 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
66/1958 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení o rejstříku trestů
 
Částka 26
pdf 1177 kB
7. 11. 1958 67/1958 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o národních podnicích a některých jiných hospodářských organizacích
68/1958 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona č. 51/1955 Sb., o národních podnicích a některých jiných hospodářských organizacích
 
Částka 27
pdf 1452 kB
8. 11. 1958 69/1958 Sb.
Zákon o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi
 
Částka 28
pdf 287 kB
10. 11. 1958 70/1958 Sb.
Zákon o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly
71/1958 Sb.
Zákon o závazcích k náhradě škody způsobené zaměstnancem porušením povinností z pracovního poměru
 
Částka 29
pdf 217 kB
11. 11. 1958 72/1958 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství
73/1958 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona č. 194/1949 Sb. o nabývání a pozbývání československého státního občanství
74/1958 Sb.
Zákon o trvalém usídlení kočujících osob Pozn.: Ustanovení § 3 nabývá účinnosti 1.3.1959.
 
Částka 30
pdf 60 kB
15. 11. 1958 75/1958 Sb.
Nařízení o změně nařízení, kterým se provádí celní zákon
 
Částka 31
pdf 150 kB
29. 11. 1958 76/1958 Sb.
Nařízení o Státní inspekci jakosti potravinářských a zemědělských výrobků
77/1958 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 25 Kčs vzoru 1958
 
Částka 32
pdf 124 kB
19. 12. 1958 78/1958 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví arbitrážní poplatky
79/1958 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví
 
Částka 33
pdf 202 kB
24. 12. 1958 80/1958 Sb.
Vyhláška úplné znění zák. o devizovém hospodářství
 
Částka 34
pdf 375 kB
28. 12. 1958 81/1958 Sb.
Nařízení o správě národního majetku
82/1958 Sb.
Nařízení o čestných uznáních v tělesné výchově
 
Částka 35
pdf 517 kB
28. 12. 1958 84/1958 Sb.
Zákon o územním plánování
85/1958 Sb.
Nařízení , kterým se zřizují některé lidové soudy a vymezuje jejich působnost
86/1958 Sb.
Vyhláška , kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice
83/1958 Sb.
Zákon o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru
 
Částka 36
pdf 352 kB
29. 12. 1958 87/1958 Sb.
Zákon o stavebním řádu
88/1958 Sb.
Zákonné opatření o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek
 
Částka 37
pdf 346 kB
30. 12. 1958 89/1958 Sb.
Zákon o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon)
90/1958 Sb.
Zákonné opatření o zřízení pobočky Československé akademie zemědělských věd na Slovensku
 
Částka 38
pdf 909 kB
30. 12. 1958 91/1958 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
 
Částka 39
pdf 342 kB
30. 12. 1958 92/1958 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly
93/1958 Sb.
Nařízení o změnách v působnosti v matričních věcech
 
Částka 40
pdf 58 kB
31. 12. 1958 94/1958 Sb.
Vyhláška o Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokolu k němu
95/1958 Sb.
Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o spolupráci v sociálních otázkách se Závěrečným protokolem