Stejnopis sbírky zákonů
Republiky československé.

Ročník 1960

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 178 kB
12. 1. 1960 1/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se upravují sazby za odběr jalové elektřiny
 
Částka 2
pdf 383 kB
29. 1. 1960 2/1960 Sb.
Vyhláška o Všeobecné úmluvě o autorském právu
3/1960 Sb.
Vyhláška o doplnění vyhlášky ministerstva informací a osvěty č. 39/1951 Ú.l., kterou se vydávají tiskové předpisy
4/1960 Sb.
Vyhláška o osvobození budov sloužících kulturním účelům od domovní daně
5/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
6/1960 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určujú výkonné orgány ďaľších miestnych národných výborov v kraji stavebnými úradmi prvého stupňa
 
Částka 3
pdf 530 kB
2. 2. 1960 7/1960 Sb.
Vyhláška o ochraně zemědělského půdního fondu
 
Částka 4
pdf 457 kB
9. 2. 1960 8/1960 Sb.
Vyhláška o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení žáků při výrobní praxi v závodech
9/1960 Sb.
Vyhláška o úkolech orgánů výrobního družstevnictví při výkonu dozoru nad bezpečností při práci
 
Částka 5
pdf 220 kB
23. 2. 1960 10/1960 Sb.
Vyhláška o poskytování příspěvku vedením závodu na úhradů nákladů činnosti základní organizace Revolučního odborového hnutí
11/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává organizační a jednací řád Státní komise pro vědecké hodnosti
12/1960 Sb.
Vyhláška o Světové poštovní úmluvě a ujednáních sjednaných v Ottawě dne 3. října 1957
 
Částka 6
pdf 75 kB
10. 3. 1960 13/1960 Sb.
Zákon Rozpočtový zákon na rok 1960
 
Částka 7
pdf 96 kB
11. 3. 1960 14/1960 Sb.
Zákon o rozpočtu Slovenska na rok 1960
15/1960 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky o hospodářských vztazích při provádění dovozu zboží
16/1960 Sb.
Úřední sdělení o opravě českého vydání
 
Částka 8
pdf 189 kB
22. 3. 1960 17/1960 Sb.
Nařízení , kterým se mění vládní nařízení č.7/1954 Sb. o oběhu zákonných peněz
18/1960 Sb.
Vyhláška o náhradách výdajů při zahraničních pracovních cestách
19/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministra dopravy č. 210/1958 Ú.l., o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, závozníků a průvodčích autobusů
 
Částka 9
pdf 455 kB
24. 3. 1960 20/1960 Sb.
Vyhláška o péči o osoby se změněnou pracovní schopností
 
Částka 10
pdf 832 kB
29. 3. 1960 21/1960 Sb.
Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky
22/1960 Sb.
Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví podepsané v Sofii dne 19. září 1959
23/1960 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Sjednocenou arabskou republikou o leteckých službách podepsané v Praze dne 14.srpna 1959
24/1960 Sb.
Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou
 
Částka 11
pdf 353 kB
1. 4. 1960 25/1960 Sb.
Vyhláška o ochranných opatřeních v brucelózních stájích a izolátech
26/1960 Sb.
Vyhláška o chytání ondatry pižmové a sběru jejích kožek
27/1960 Sb.
Vyhláška o změně a doplnění vyhlášky č. 9/1959 Ú.l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky neperiodických publikací
HE-3225-25-25.8.1959
Směrnice pro hygienickou a protiepidemiologickou péči v provozovnách péče o pleť
 
Částka 12
pdf 273 kB
4. 4. 1960 28/1960 Sb.
Nařízení o dodatkové dovolené zaměstnanců
29/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává statut fakulty - institutu národohospodářského plánování na Vysoké škole ekonomické v Praze
30/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška o státní službě pro míry a váhy
 
Částka 13
pdf 461 kB
5. 4. 1960 31/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává letecký přepravní řád
32/1960 Sb.
Vyhláška o výkupu surového dříví a o mimořádném zásobováním dřívím
 
Částka 14
pdf 195 kB
8. 4. 1960 33/1960 Sb.
Vyhláška o vnitrostátním vypořádání některých nároků podle zákona č. 38/1959 Sb. týkajících se Polské lidové republiky
34/1960 Sb.
Vyhláška o povinnostech vlastníků (uživatelů) meliorovaných pozemků při provozu a udržování rozvodné závlahové sítě a odvodňovací, drenážní a drobné odpadové sítě melioračních staveb zrušených vodních družstev a o provozu a udržování těchto částí melioračních staveb
 
Částka 15
pdf 842 kB
11. 4. 1960 35/1960 Sb.
Ústavní zákon o změně ústavního zákona o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady a ústavního zákona o národních výborech
37/1960 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění
38/1960 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon Slovenské národní rady o volbách do Slovenské národní rady
39/1960 Sb.
Zákon o volbách do národních výborů
40/1960 Sb.
Zákon o provedení nové územní organizace soudů
41/1960 Sb.
Nařízení o sídlech a obvodech lidových soudů a sídlech a obvodech krajských soudů
42/1960 Sb.
Vyhláška o sídlech a územních obvodech státních notářství
36/1960 Sb.
Zákon o územním členění státu
 
Částka 16
pdf 204 kB
19. 4. 1960 43/1960 Sb.
Vyhláška o provádění projektových, vědeckovýzkumných a jiných prací na vysokých a průmyslových školách pro socialistické organizace
44/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 97/1956 Ú.l., o úpravě autorských odměn za literární díla, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 17
pdf 221 kB
22. 4. 1960 46/1960 Sb.
Vyhláška o lhůtách pro odevzdání projektové dokumentace staveb
45/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/1957 Ú.l., o řádu plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodách
 
Částka 18
pdf 420 kB
27. 4. 1960 47/1960 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky ministra financí č. 94/1959 Ú.l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby
48/1960 Sb.
Vyhláška o stažení státovek po 1 Kčs vzoru 1953
49/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 144/1953 Ú.l., kterou se stanoví jednotné všeobecné ceny pro prodej elektřiny v drobném
50/1960 Sb.
Vyhláška o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení spisovatelů, hudebních skladatelů, výtvarných umělců, architektů, vědeckých badatelů, výkonných umělců a artistů
51/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se přenáší sídlo obvodního báňského úřadu v Plzni do Stodu
204/14 500/60
Směrnice o náhradách výdajů za stěhování svršků zaměstnanců přidělených k výkonu služby do zahraničí
 
Částka 19
pdf 205 kB
30. 4. 1960 52/1960 Sb.
Nařízení o zrušení Státního výboru pro výstavbu
53/1960 Sb.
Vyhláška o podmínkách pro používání provozně nevyzkoušených strojů a zařízení při projektování nových staveb
 
Částka 20
pdf 108 kB
10. 5. 1960 54/1960 Sb.
Rozhodnutí o amnestii
 
Částka 21
pdf 192 kB
21. 5. 1960 55/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se upravují některé povinnosti výrobců a provozovatelů parních kotlů (parních generátorů) a jiných tlakových nádob a mění některé předpisy o bezpečnosti a hospodárnosti těchto technických zařízení
56/1960 Sb.
Vyhláška o úhradě nákladů na udržování a obnovu kulturních památek Pozn.: platí jen v českých krajích;
57/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
58/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
59/1960 Sb.
Úřední sdělení o opravě tiskové chyby
 
Částka 22
pdf 325 kB
24. 5. 1960 60/1960 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o leteckých dopravních službách mezi jejich zeměmi a přes jejich území
61/1960 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Indickou republikou o kulturní spolupráci
 
Částka 23
pdf 168 kB
26. 5. 1960 62/1960 Sb.
Vyhláška o renovaci nevratných dřevěných obalů
63/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se upravuje rozhodování o některých dalších dávkách důchodového zabezpečení (pojištění) národními výbory Jihomoravského kraje
64/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška o povinnostech zaměstnavatelů vést záznamy a podávat hlášení pro účely sociálního zabezpečení
 
Částka 24
pdf 618 kB
7. 6. 1960 65/1960 Sb.
Zákon o národních výborech
66/1960 Sb.
Nařízení o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů
 
Částka 25
pdf 345 kB
10. 6. 1960 68/1960 Sb.
Nařízení o hospodaření kovovým odpadem a sběrnými surovinami
69/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji, stavebními úřady prvého stupně
67/1960 Sb.
Zákon o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (Plynárenský zákon)
 
Částka 26
pdf 187 kB
10. 6. 1960 70/1960 Sb.
Vyhláška o zajištění pohotovosti hasicích zařízení
 
Částka 27
pdf 1202 kB
13. 6. 1960 71/1960 Sb.
Nařízení o rozšíření pravomoci a odpovědnosti národních výborů a o uspořádání a činnosti jejich orgánů Pozn.: § 18 odst. 6 písm. b), § 20 odst. 7 písm. b) a § 30 odst. 3 nabývají účinnosti až 1.1.1961;
 
Částka 28
pdf 180 kB
16. 6. 1960 72/1960 Sb.
Vyhláška o omamných látkách
73/1960 Sb.
Vyhláška o náhradách za odběr povrchové vody
74/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra lesů a dřevařského průmyslu č. 58/1954 Ú.l., o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi
 
Částka 29
pdf 219 kB
18. 6. 1960 75/1960 Sb.
Zákonné opatření o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích
76/1960 Sb.
Nařízení o jednorázovém státním příspěvku na snížení dluhů ze stavební obnovy rodinných domků a zemědělských usedlostí a z jejich výstavby ve dvouletce
77/1960 Sb.
Vyhláška o zpracování zrnin ve mzdě a míchání krmiv
 
Částka 30
pdf 534 kB
21. 6. 1960 78/1960 Sb.
Vyhláška o rozpočtovém řádu národních výborů Pozn.: čl. 45 a 46 nabývají účinnosti až 1.1.1961;
 
Částka 31
pdf 162 kB
23. 6. 1960 79/1960 Sb.
Nařízení o pravomoci a odpovědnosti Národního výboru hlavního města Prahy a obvodních národních výborů v Praze
80/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
81/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
 
Částka 32
pdf 133 kB
24. 6. 1960 82/1960 Sb.
Nařízení o opravě vládního nařízení č. 34/1959 Sb., kterým se upravuje udělování čestného titulu "Hrdina socialistické práce"
83/1960 Sb.
Nařízení o změně a doplnění řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje
84/1960 Sb.
Nařízení o změně Mezinárodní úmluvy o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952 a o změně Mezinárodní úmluvy o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) ze dne 25. října 1952
 
Částka 33
pdf 212 kB
27. 6. 1960 85/1960 Sb.
Vyhláška o provedení sčítání lidu, domů a bytů k 1. březnu 1961
86/1960 Sb.
Vyhláška o řízení rozvoje oboru technických plynů
 
Částka 34
pdf 158 kB
29. 6. 1960 87/1960 Sb.
Vyhláška o zavedení bezpečného filmu
88/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 123/1955 Ú.l., o státní službě pro drahé kovy
89/1960 Sb.
Vyhláška o tvorbě cen a prodeji ojetých osobních automobilů
90/1960 Sb.
Vyhláška o prenesení niektorých úloh bývalého Fondu národnej obnovy v Bratislave na výkonné orgány niektorých okresných národnych výborov
 
Částka 35
pdf 544 kB
30. 6. 1960 91/1960 Sb.
Nařízení o správním řízení
 
Částka 36
pdf 185 kB
5. 7. 1960 92/1960 Sb.
Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou
 
Částka 37
pdf 140 kB
7. 7. 1960 93/1960 Sb.
Nařízení o označování absolventů studijních oborů technická fyzika a jaderné inženýrství
94/1960 Sb.
Vyhláška o poskytování záloh jednotným zemědělským družstvům na plánované tržby za dodávky zemědělských výrobků
95/1960 Sb.
Vyhláška , kterou sa upravuje předmět podnikání některých podniků zahraničního obchodu
 
Částka 38
pdf 667 kB
8. 7. 1960 96/1960 Sb.
Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou
97/1960 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
 
Částka 39
pdf 518 kB
9. 7. 1960 98/1960 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o jednotném celním závěrovém řádu pro Labské lodě
99/1960 Sb.
Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o pohraničním styku
 
Částka 40
pdf 839 kB
11. 7. 1960 100/1960 Sb.
Ústavní zákon Ústava Československé socialistické republiky
 
Částka 41
pdf 497 kB
11. 7. 1960 101/1960 Sb.
Zákon o sloučení některých ministerstev, o převedení řízení vodního hospodářství do působnosti ministerstva zemědělství a o změně názvu ministerstva stavebnictví
102/1960 Sb.
Nařízení o zrušení oblastních orgánů státní správy na Slovensku a plavební správy v Praze
103/1960 Sb.
Vyhláška o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci
104/1960 Sb.
Vyhláška o zřízení podniku Brněnské veletrhy a výstavy, podniku pro pořádání veletrhů a výstav
105/1960 Sb.
Vyhláška o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě
106/1960 Sb.
Vyhláška o hospodaření kovovým odpadem
 
Částka 42
pdf 309 kB
12. 7. 1960 107/1960 Sb.
Zákon o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění
108/1960 Sb.
Zákon o určení úseků státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady
 
Částka 43
pdf 163 kB
13. 7. 1960 109/1960 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
110/1960 Sb.
Zákonné opatření o zrušení dekretu presidenta republiky ze dne 22. srpna 1945 č. 57 Sb., o platech členů vlády
111/1960 Sb.
Zákonné opatření o náhradách poslanců Národního shromáždění
112/1960 Sb.
Vyhláška o zřizování a činnosti souborů hudebníků z povolání a souborů lidových hudebníků
 
Částka 44
pdf 365 kB
14. 7. 1960 113/1960 Sb.
Zákon o jednacím a pracovním řádu Slovenské národní rady
 
Částka 45
pdf 634 kB
29. 7. 1960 114/1960 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou
 
Částka 46
pdf 373 kB
2. 8. 1960 115/1960 Sb.
Vyhláška o Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci a Úmluvě o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci
 
Částka 47
pdf 306 kB
9. 8. 1960 116/1960 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení Pozn.: Dohoda pozbyla platnost ve vztahu k Ukrajině dne 28.2.2000 (viz 81/2000 Sb.m.s.) a ve vztahu Rusku 31.12.2008 (viz 87/2008 Sb.m.s.).
117/1960 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou republikou a Sjednocenou arabskou republikou
 
Částka 48
pdf 338 kB
12. 8. 1960 118/1960 Sb.
Vyhláška o zajištění prostředků na údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizaci nájemních obytných domů
119/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 245/1953 Ú.l., o výrobě, výkupu a výdeji osiva a sadby z množitelských ploch vyňatých z dodávkové povinnosti, ve znění vyhlášky č. 132/1955 Ú.l.
 
Částka 49
pdf 384 kB
18. 8. 1960 120/1960 Sb.
Nařízení o změnách v organizaci vysokých škol
121/1960 Sb.
Nařízení o stanovení doby trvání základní služby absolventů vysokých škol, zařazených do vojenské přípravy na těchto školách
122/1960 Sb.
Vyhláška o poskytování prostředků a o uhrazování nákladů na činnost základních organizací Revolučního odborového hnutí v organizacích státního socialistického sektoru
 
Částka 50
pdf 534 kB
19. 8. 1960 123/1960 Sb.
Vyhláška o finančních zdrojích některých hospodářských organizací státního socialistického sektoru a o úhradě jejich ztrát
 
Částka 51
pdf 161 kB
23. 8. 1960 124/1960 Sb.
Zákonné opatření , kterým se mění vládní nařízení č. 20/1954 Sb., o organizaci státní báňské správy
125/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví obvody a působnost obvodních báňských úřadů
126/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají podrobnější předpisy k úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů
 
Částka 52
pdf 334 kB
30. 8. 1960 127/1960 Sb.
Vyhláška o uzavírání hospodářských smluv o provádění průzkumných, projektových, vědeckovýzkumných, uměleckých a jiných prací na vysokých a průmyslových školách pro socialistické organizace
128/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o důchodové dani družstev a jiných organizací
129/1960 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky, kterou se provádí zákon o umělém přerušení těhotenství
 
Částka 53
pdf 349 kB
6. 9. 1960 130/1960 Sb.
Vyhláška o výměně starých poukázek na chléb za nové poukázky
131/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje příloha vyhlášky č. 67/1959 Ú.l., o učebních oborech
132/1960 Sb.
Vyhláška o změně směrnic Státní banky československé č. 140/1958 Ú.l., o financování a kontrole reprodukce základních fondů organizací státního socialistického sektoru a o poskytování investičních úvěrů těmto organizacím Státní bankou československou
 
Částka 54
pdf 115 kB
10. 9. 1960 133/1960 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky č. 205/1958 Ú.l., kterou se provádí vládní nařízení o správě národního majetku
134/1960 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky č. 206/1958 Ú.l., o úplatném nabývání věcí od soukromníků organizacemi socialistického sektoru
135/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají za účelem dodatkové dovolené seznamy některých druhů prací a pracovišť
 
Částka 55
pdf 169 kB
20. 9. 1960 136/1960 Sb.
Vyhláška o Státní vodohospodářské inspekci
137/1960 Sb.
Vyhláška o převzetí některých polských cenných papírů československým státem
 
Částka 56
pdf 209 kB
28. 9. 1960 138/1960 Sb.
Zákonné opatření , kterým se mění a doplňuje zákon o správních poplatcích
139/1960 Sb.
Nařízení o udělování státních cen Klementa Gottwalda
140/1960 Sb.
Vyhláška o pověření rozhodováním některých sporů patřících před Státní arbitráž Československé socialistické republiky
 
Částka 57
pdf 1285 kB
4. 10. 1960 141/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají pravidla silničního provozu
 
Částka 58
pdf 1753 kB
6. 10. 1960 142/1960 Sb.
Vyhláška o poskytování provozních úvěrů a uplatňování sankcí
 
Částka 59
pdf 572 kB
10. 10. 1960 143/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebních úřadů na orgány ministerstva národní obrany
144/1960 Sb.
Vyhláška o provozování pomocné a přidružené výroby v jednotných zemědělských družstvech a o jejich vzájemné spolupráci
145/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1959 Ú.l., o dodávkách samovazačových motouzů, o výdeji provázkových povřísel, o vrácení použitých samovazačových motouzů a o jejich cenách
 
Částka 60
pdf 147 kB
13. 10. 1960 146/1960 Sb.
Zákon o náhradách poslanců Slovenské národní rady a o platech předsedy, místopředsedů a pověřenců Slovenské národní rady
147/1960 Sb.
Vyhláška o přenesení finanční a účetní služby majetkové podstaty pozemkových reforem
148/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se určují další místní národní výbory v kraji stavebními úřady prvého stupně
149/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 152/1959 Ú.l., o dokumentaci staveb
 
Částka 61
pdf 375 kB
20. 10. 1960 150/1960 Sb.
Vyhláška o Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní komory
 
Částka 62
pdf 212 kB
25. 10. 1960 151/1960 Sb.
Vyhláška o organizaci a působnosti posudkových komisí sociálního zabezpečení
 
Částka 63
pdf 620 kB
27. 10. 1960 152/1960 Sb.
Vyhláška o finančních zdrojích hospodářských organizací řízených národními výbory a o úhradě jejich ztrát
153/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru
 
Částka 64
pdf 256 kB
31. 10. 1960 154/1960 Sb.
Vyhláška o podnikových fondech pracujících
 
Částka 65
pdf 168 kB
4. 11. 1960 155/1960 Sb.
Vyhláška o zavedení bilanční gesce u normovaných šroubů a matic
156/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje nový druh technických norem (oborové normy)
 
Částka 66
pdf 491 kB
7. 11. 1960 157/1960 Sb.
Vyhláška o uvolňování a kontrole mzdových fondů Státní bankou československou
 
Částka 67
pdf 156 kB
10. 11. 1960 158/1960 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o vzájemné spolupráci na úseku báňské záchranné služby
159/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušují některé prováděcí předpisy k zákonu č. 85/1952 Sb., o pojišťovnictví
 
Částka 68
pdf 739 kB
15. 11. 1960 160/1960 Sb.
Vyhláška o správních poplatcích
 
Částka 69
pdf 155 kB
17. 11. 1960 161/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušují některé místní poplatky a upravují předpisy o místním poplatku ze psů
162/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška ministerstva financí č. 243/1953 Ú.l. (č. 285/1953 Ú.v.), o účasti Státní pojišťovny na zábranné péči proti škodám
 
Částka 70
pdf 67 kB
21. 11. 1960 163/1960 Sb.
Zákon o státním znaku a o státní vlajce
164/1960 Sb.
Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
 
Částka 71
pdf 513 kB
25. 11. 1960 165/1960 Sb.
Zákon o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky
 
Částka 72
pdf 470 kB
28. 11. 1960 166/1960 Sb.
Zákon o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon)
 
Částka 73
pdf 310 kB
30. 11. 1960 167/1960 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Etiopským císařstvím
168/1960 Sb.
Vyhláška o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou etiopskou vládou a o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Etiopským císařstvím
169/1960 Sb.
Vyhláška o Dohodě o mezinárodní přímé sdružené přepravě zboží železnice - voda (MŽVS)
170/1960 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou
 
Částka 74
pdf 376 kB
8. 12. 1960 171/1960 Sb.
Vyhláška o závodním stravování
 
Částka 75
pdf 180 kB
12. 12. 1960 172/1960 Sb.
Vyhláška o inseminaci hospodářských zvířat
173/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
 
Částka 76
pdf 412 kB
13. 12. 1960 174/1960 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou
175/1960 Sb.
Vyhláška o Evropské úmluvě o silničních značkách
176/1960 Sb.
Vyhláška o Dohodě o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel
 
Částka 77
pdf 226 kB
15. 12. 1960 177/1960 Sb.
Vyhláška o hmotné zainteresovanosti při vypracování typových podkladů
 
Částka 78
pdf 207 kB
16. 12. 1960 178/1960 Sb.
Vyhláška o opatřeních na ochranu čistoty ovzduší
179/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Teplicích do Duchcova
 
Částka 79
pdf 191 kB
17. 12. 1960 180/1960 Sb.
Vyhláška o uvolňování a kontrole osobních nákladů (výdajů) mimo mzdový fond
181/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1961
 
Částka 80
pdf 212 kB
19. 12. 1960 182/1960 Sb.
Vyhláška o bezpečnosti práce při obsluze hospodářských zvířat
 
Částka 81
pdf 379 kB
22. 12. 1960 183/1960 Sb.
Vyhláška o organizaci výchovy nových vědeckých pracovníků
184/1960 Sb.
Vyhláška o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení zaměstnanců pověřených činností v zahraničí
185/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky ministerstva potravinářského průmyslu podnikům státního velkoobchodu a jiným odběratelům
 
Částka 82
pdf 476 kB
28. 12. 1960 186/1960 Sb.
Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon)
 
Částka 83
pdf 604 kB
29. 12. 1960 187/1960 Sb.
Vyhláška o provádění pokladních operací
188/1960 Sb.
Vyhláška o nákupu zboží ve státním a drružstevním obchodě socialistickými organizacemi
 
Částka 84
pdf 394 kB
30. 12. 1960 189/1960 Sb.
Nařízení , kterým se mění vládní nařízení č. 66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů
190/1960 Sb.
Vyhláška o úplném znění vládního nařízení č. 66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů
192/1960 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu
193/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška č. 80/1953 Ú.l., o náhradách za výkony při provádění odborně technického dozoru
194/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
191/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
 
Částka 85
pdf 362 kB
31. 12. 1960 195/1960 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 175/1959 Ú.l., o výkupních cenách zemědělských výrobků