Stejnopis sbírky zákonů
Československé socialistické republiky.

Ročník 1961

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 515 kB
24. 1. 1961 6/1961 Sb.
Vyhláška , kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
1/1961 Sb.
Zákonné opatření , kterým se mění a doplňuje zákon o Státní plánovací komisi
2/1961 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje statut Státní plánovací komise
3/1961 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví statut Slovenské plánovací komise
4/1961 Sb.
Vyhláška úplné znění zákona o Státní plánovací komisi
5/1961 Sb.
Vyhláška o úplném znění vládního nařízení č. 44/1959 Sb., kterým se stanoví statut Státní plánovací komise
 
Částka 2
pdf 184 kB
30. 1. 1961 7/1961 Sb.
Vyhláška o Obchodní smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem
8/1961 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
 
Částka 3
pdf 78 kB
31. 1. 1961 9/1961 Sb.
Zákon Rozpočtový zákon na rok 1961
 
Částka 4
pdf 159 kB
6. 2. 1961 10/1961 Sb.
Nařízení o udělování Československého řádu Bílého lva
11/1961 Sb.
Vyhláška o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory
 
Částka 5
pdf 399 kB
17. 2. 1961 12/1961 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 120/1950 Sb., o právech a povinnostech státních zaměstnanců, o řízení ve věcech jejich pracovního poměru a o rozhodčích komisích
13/1961 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají směrnice o provádění rozhodčího řízení v pracovních sporech státních zaměstnanců
 
Částka 6
pdf 162 kB
21. 2. 1961 15/1961 Sb.
Vyhláška , ktorou se určujú výkonné orgány ďaľších miestnych národných výborov v kraji stavebnými úradmi prvého stupňa
14/1961 Sb.
Vyhláška o licenčních a jim podobných smlouvách uzavíraných s devizovými cizozemci k využívání vynálezů, patentů a výrobních nebo technologických postupů
16/1961 Sb.
Vyhláška , kterou se určují výkonné orgány dalších městských národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
 
Částka 7
pdf 655 kB
23. 2. 1961 17/1961 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu
18/1961 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojních početních prací prováděných strojními početními stanicemi ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
 
Částka 8
pdf 298 kB
28. 2. 1961 19/1961 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o spolupráci na úseku veterinárním a o Smlouvě o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin před škůdci a chorobami
 
Částka 9
pdf 202 kB
1. 3. 1961 20/1961 Sb.
Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou
21/1961 Sb.
Vyhláška o vydání československých pasů
 
Částka 10
pdf 613 kB
9. 3. 1961 22/1961 Sb.
Vyhláška o projektování, rozpočtování, plánování, financování, fakturování a placení geologických prací
23/1961 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky průzkumných geologických prací
 
Částka 11
pdf 574 kB
16. 3. 1961 24/1961 Sb.
Vyhláška o poskytování provozních úvěrů obchodním organizacím
 
Částka 12
pdf 104 kB
22. 3. 1961 25/1961 Sb.
Zákonné opatření , kterým se mění zákon č. 41/1953 Sb.
27/1961 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určujú výkonné orgány ďaľších mestských národnych výborov v kraji stavebnými úradmi prvého stupňa
26/1961 Sb.
Zákonné opatření , kterým se mění některá ustanovení zákona o volbách do Národního shromáždění a zákona o volbách do národních výborů
 
Částka 13
pdf 144 kB
31. 3. 1961 30/1961 Sb.
Vyhláška , kterou se určují výkonné orgány dalších místních (městských) národních výborů v kraji stavebními úřady
28/1961 Sb.
Vyhláška , jíž se vyhlašuje doplňující ustanovení Mezinárodní úmluvy o přepravě zboží po železnicích (CIM), vydané k zhospodárnění železničniční dopravy soustředěním mezinárodní přepravy zboží na hospodárné cesty
29/1961 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a prototypů při vývoji vojenského materiálu
 
Částka 14
pdf 149 kB
13. 4. 1961 32/1961 Sb.
Vyhláška o úpravě působnosti Československé obchodní komory a předmětu podnikání podniků Rapid a Polytechna
31/1961 Sb.
Zákon , kterým se mění některá ustanovení zákona Slovenské národní rady o volbách do Slovenské národní rady
 
Částka 15
pdf 341 kB
25. 4. 1961 37/1961 Sb.
Vyhláška o Úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o úpravě některých otázek státního občanství
33/1961 Sb.
Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
34/1961 Sb.
Vyhláška , kterou se mění rozsah přípustnosti exekuce na pracovní odměnu osob, na nichž se vykonává trest odnětí svobody
35/1961 Sb.
Vyhláška o služební přísaze příslušníků bezpečnostních sborů ministerstva vnitra
36/1961 Sb.
Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou
 
Částka 16
pdf 411 kB
28. 4. 1961 38/1961 Sb.
Zákon o místních lidových soudech
 
Částka 17
pdf 138 kB
29. 4. 1961 39/1961 Sb.
Vyhláška o změně paušálního sazebníku náhradní dávky a cla při dovozu zboží bez úplaty
 
Částka 18
pdf 499 kB
2. 5. 1961 40/1961 Sb.
Zákon o obraně Československé socialistické republiky
41/1961 Sb.
Nařízení o ubytování ozbrojených sil
42/1961 Sb.
Nařízení o vyvlastnění k účelům obrany
43/1961 Sb.
Vyhláška o náhradě za ubytování ozbrojených sil
 
Částka 19
pdf 154 kB
6. 5. 1961 46/1961 Sb.
Vyhláška , kterou se určují výkonné orgány dalších místních (městských) národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
44/1961 Sb.
Vyhláška o úpravě podmínek pro povolování výjimek ze způsobu provádění družstevní bytové výstavby podle § 4 odst. 2 vyhlášky ministra financí č. 94/1959 Ú.l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby
45/1961 Sb.
Vyhláška o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci
 
Částka 20
pdf 137 kB
16. 5. 1961 47/1961 Sb.
Vyhláška o komplexním průzkumu půd v Československé socialistické republice
 
Částka 21
pdf 155 kB
29. 5. 1961 48/1961 Sb.
Vyhláška o poskytování některých dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení občanům, kteří se účastní přípravy k obraně Československé socialistické republiky
 
Částka 22
pdf 927 kB
5. 6. 1961 49/1961 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašují Vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev
50/1961 Sb.
Vyhláška o vypracování vlastních stanov JZD, jejich schvalování a registraci
 
Částka 23
pdf 187 kB
9. 6. 1961 51/1961 Sb.
Vyhláška o Dohodě o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou
 
Částka 24
pdf 108 kB
23. 6. 1961 52/1961 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím
53/1961 Sb.
Vyhláška , kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
54/1961 Sb.
Vyhláška , kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
55/1961 Sb.
Vyhláška , kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
 
Částka 25
pdf 169 kB
26. 6. 1961 58/1961 Sb.
Vyhláška o hospodárném a účelném budování uskladňovacího zařízení a veřejných čerpacích stanic pro pohonné látky
56/1961 Sb.
Zákon o zřízení Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky
57/1961 Sb.
Vyhláška o nákupu prázdných konzervárenských sklenic
59/1961 Sb.
Vyhláška , kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebních úřadů na ministerstvo vnitra
 
Částka 26
pdf 363 kB
1. 7. 1961 60/1961 Sb.
Zákon o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku
61/1961 Sb.
Vyhláška o blokovém řízení
 
Částka 27
pdf 1066 kB
6. 7. 1961 62/1961 Sb.
Zákon o organizaci soudů
63/1961 Sb.
Nařízení , kterým se vydává volební řád pro volby soudců okresních soudů
64/1961 Sb.
Vyhláška o náhradách příslušejících soudcům, kteří svou funkci vykonávají vedle svého zaměstnání
 
Částka 28
pdf 447 kB
7. 7. 1961 65/1961 Sb.
Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 
Částka 29
pdf 233 kB
8. 7. 1961 66/1961 Sb.
Zákon o veterinární péči
 
Částka 30
pdf 135 kB
10. 7. 1961 67/1961 Sb.
Zákon o zrušení daně z výkonů
68/1961 Sb.
Vyhláška o nostrifikaci vědeckých hodností nabytých v zahraničí
 
Částka 31
pdf 211 kB
14. 7. 1961 69/1961 Sb.
Vyhláška o Konzulární smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Čínskou lidovou republikou
70/1961 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška o hmotných podnětech na zvýšení efektivnosti investiční výstavby
71/1961 Sb.
Směrnice , kterými se doplňují směrnice o odměnách a přirážkách za zhospodárnění, zkvalitnění a zrychlení investiční výstavby
 
Částka 32
pdf 862 kB
25. 7. 1961 72/1961 Sb.
Vyhláška o zřizování jeslí a mateřských škol ve společných budovách
73/1961 Sb.
Vyhláška o učebních oborech
 
Částka 33
pdf 388 kB
28. 7. 1961 74/1961 Sb.
Vyhláška o pronájmu a používání silničních vozidel pro motorovou dopravu
75/1961 Sb.
Vyhláška , jíž se mění vyhláška č. 6/1958 Ú.l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o hlášení pobytu občanů Československé socialistické republiky
 
Částka 34
pdf 468 kB
31. 7. 1961 76/1961 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí plynárenský zákon
 
Částka 35
pdf 568 kB
1. 8. 1961 77/1961 Sb.
Vyhláška o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře
 
Částka 36
pdf 279 kB
4. 8. 1961 78/1961 Sb.
Vyhláška o změně úpravy finančního hospodaření některých hospodářských organizací
 
Částka 37
pdf 314 kB
8. 8. 1961 79/1961 Sb.
Vyhláška o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím
80/1961 Sb.
Vyhláška o dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o rozšíření turistické oblasti a o změně jednotlivých ustanovení Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničních turistickém ruchu, podepsané v Praze dne 6. září 1955
81/1961 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
 
Částka 38
pdf 1023 kB
10. 8. 1961 82/1961 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb.
 
Částka 39
pdf 1152 kB
15. 8. 1961 83/1961 Sb.
Vyhláška o úkolech orgánů Revolučního odborového hnutí a národních výborů při výkonu dozoru a péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 
Částka 40
pdf 211 kB
19. 8. 1961 84/1961 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indie o leteckých službách
 
Částka 41
pdf 125 kB
23. 8. 1961 85/1961 Sb.
Zákonné opatření o zřízení Ústředního úřadu pro věci národních výborů
86/1961 Sb.
Zákonné opatření o Vysoké stranické škole - Institutu společenských věd při ústředním výboru Komunistické strany Československa
87/1961 Sb.
Zákonné opatření o přičlenění Státní arbitráže Československé socialistické republiky k předsednictvu vlády
 
Částka 42
pdf 139 kB
30. 8. 1961 89/1961 Sb.
Vyhláška o zdravotní péči o tělesnou výchovu
88/1961 Sb.
Vyhláška , jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1959 Ú.l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny
 
Částka 43
pdf 179 kB
5. 9. 1961 90/1961 Sb.
Vyhláška o odpisech bilančních zásob ložisek nerostných surovin
91/1961 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určujú ďaľšie mestské (miestne) národne výbory stavebnými úradmi
92/1961 Sb.
Vyhláška , kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
 
Částka 44
pdf 259 kB
8. 9. 1961 93/1961 Sb.
Nařízení o spotřebitelských radách
94/1961 Sb.
Vyhláška o označování absolventů vysokých škol
 
Částka 45
pdf 393 kB
14. 9. 1961 95/1961 Sb.
Vyhláška o podmínkách odborné způsobilosti pro provádění a řízení montáže a údržby elektrických zařízení, hromosvodů a antén
 
Částka 46
pdf 170 kB
22. 9. 1961 97/1961 Sb.
Vyhláška o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
96/1961 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává statut institutů národohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a Bratislavě
 
Částka 47
pdf 347 kB
28. 9. 1961 100/1961 Sb.
Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a rumunskými osobami
98/1961 Sb.
Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
99/1961 Sb.
Zákon o státní kontrole, statistice a ostatních oborech národohospodářské evidence
 
Částka 48
pdf 118 kB
29. 9. 1961 101/1961 Sb.
Zákonné opatření o náhradě mzdy při vojenském cvičení
103/1961 Sb.
Vyhláška , kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Pardubicích do Trutnova
102/1961 Sb.
Nařízení o úpravě působnosti národních výborů podle předpisů o využití nesrostného bohatství
 
Částka 49
pdf 292 kB
30. 9. 1961 104/1961 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o umělém přerušení těhotenství
105/1961 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje seznam nemocí z povolání
 
Částka 50
pdf 408 kB
3. 10. 1961 106/1961 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví zásady pro zabezpečení práce žáků a studentů ve výrobě
 
Částka 51
pdf 374 kB
5. 10. 1961 107/1961 Sb.
Vyhláška o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání na školách poskytujících střední a vyšší vzdělání, na některých vysokých školách a na večerních universitách marxismu-leninismu
108/1961 Sb.
Nařízení o zřízení University 17. listopadu v Praze
 
Částka 52
pdf 177 kB
11. 10. 1961 109/1961 Sb.
Zákon o múzeách a galériách
110/1961 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon Slovenské národní rady o jednacím a pracovním řádu Slovenské národní rady
 
Částka 53
pdf 210 kB
14. 10. 1961 111/1961 Sb.
Vyhláška o provozování pomocné a přidružené výroby v jednotných zemědělských družstvech a o provádění prací a služeb jednotnými zemědělskými družstvy
112/1961 Sb.
Vyhláška o určování palivových základen pro spotřebiče pevných, kapalných nebo plynných paliv
 
Částka 54
pdf 231 kB
19. 10. 1961 113/1961 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají směrnice o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí
 
Částka 55
pdf 396 kB
20. 10. 1961 115/1961 Sb.
Vyhláška o vydání nových kolkových známek
114/1961 Sb.
Vyhláška o pobídkových fondech pracujících
 
Částka 56
pdf 384 kB
27. 10. 1961 117/1961 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o veterinárních opatřeních při dovozu, vývozu a průvozu zvířat, surovin a výrobků živočišného původu
116/1961 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a spolkovým ministerstvem financí Rakouské republiky o spolupráci v oboru celnictví
 
Částka 57
pdf 303 kB
9. 11. 1961 118/1961 Sb.
Vyhláška o registraci pracovních úrazů
119/1961 Sb.
Vyhláška , jíž se doplňuje vyhláška č. 5/1958 Ú.l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech
 
Částka 58
pdf 110 kB
10. 11. 1961 122/1961 Sb.
Vyhláška , kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
120/1961 Sb.
Nařízení o změně vládního nařízení č. 30/1958 Sb., kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady)
121/1961 Sb.
Vyhláška , jíž se doplňuje vyhláška č. 55/1960 Sb., kterou se upravují některé povinnosti výrobců a provozovatelů parních kotlů (parních generátorů) a jiných tlakových nádob a mění některé předpisy o bezpečnosti a hospodárnosti těchto technických zařízení
 
Částka 59
pdf 200 kB
14. 11. 1961 123/1961 Sb.
Vyhláška o registraci geologických prací a o shromažďování a evidenci jejich výsledků
 
Částka 60
pdf 157 kB
18. 11. 1961 124/1961 Sb.
Vyhláška o střelných zbraních a střelivu
 
Částka 61
pdf 342 kB
23. 11. 1961 126/1961 Sb.
Vyhláška o přihláškách k náhradě za majetky v Rumunské lidové republice podle zákona č. 100/1961 Sb.
127/1961 Sb.
Vyhláška o vnitrostátním vypořádání některých nároků podle zákona č.100/1961 Sb. týkajících se Rumunské lidové republiky
128/1961 Sb.
Vyhláška o přihlášení některých závazků vůči československému státu týkajících se Rumunské lidové republiky
125/1961 Sb.
Vyhláška o převzetí některých rumunských cenných papírů československým státem
129/1961 Sb.
Vyhláška o prodloužení platnosti vyhlášky, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru
130/1961 Sb.
Vyhláška o povinném odvádění a využití upotřebených minerálních (mazacích) olejů
 
Částka 62
pdf 147 kB
28. 11. 1961 131/1961 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 10 Kčs, státovek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 haléřích nového vzoru
132/1961 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňují a mění základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky ministerstva potravinářského průmyslu podnikům státního velkoobchodu a jiným odběratelům
 
Částka 63
pdf 154 kB
30. 11. 1961 133/1961 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o kulturní spolupráci
134/1961 Sb.
Vyhláška o neúčinnosti předpisů o hlavních (vedoucích) účetních a o organizaci účetní služby pro jednotná zemědělská družstva
 
Částka 64
pdf 872 kB
7. 12. 1961 135/1961 Sb.
Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon) Pozn.: ust. § 6 ods. 3, §§ 6a a 6b a § 24 ods. 1 písm. l/ platí až do 31.12.1997;
136/1961 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon)
137/1961 Sb.
Vyhláška o změně Přílohy VII (Mezinárodní řád o přepravě soukromých vozů - RIP) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952
138/1961 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
139/1961 Sb.
Vyhláška o úpravě dodávek elektřiny ve velkém pro období od 1. prosince 1961 do 31. března 1962
 
Částka 65
pdf 2906 kB
8. 12. 1961 140/1961 Sb.
Zákon Trestní zákon
 
Částka 66
pdf 3447 kB
9. 12. 1961 141/1961 Sb.
Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
 
Částka 67
pdf 145 kB
11. 12. 1961 142/1961 Sb.
Zákon o kárné odpovědnosti soudců z povolání
61/1961
Směrnice o volbě a působnosti orgánů volených ve výrobních družstvech k zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 
Částka 68
pdf 842 kB
12. 12. 1961 143/1961 Sb.
Zákon o domovní dani
144/1961 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o domovní dani
145/1961 Sb.
Zákon o dani z příjmů obyvatelstva
146/1961 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb. o dani z příjmů obyvatelstva
 
Částka 69
pdf 210 kB
14. 12. 1961 147/1961 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o hospodaření s byty
 
Částka 70
pdf 439 kB
27. 12. 1961 149/1961 Sb.
Vyhláška o nákupu, zadávání a prodeji děl výtvarných umění a o některých jiných opatřeních v oboru výtvarných umění
148/1961 Sb.
Nařízení o zaopatřovacím příspěvku při vojenském cvičení vykonávaném členy jednotných zemědělských družstev a umělci
 
Částka 71
pdf 423 kB
29. 12. 1961 153/1961 Sb.
Vyhláška o změně šířky ochranného pásma elektrického vedení vysokého napětí
150/1961 Sb.
Zákon o náhradách při úrazech a nemocech z povolání
151/1961 Sb.
Vyhláška o rejstříku trestů
152/1961 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací
 
Částka 72
pdf 615 kB
30. 12. 1961 752-50/218/1961
Výnos , kterou se vydávají Vzorové stanovy melioračních družstev
154/1961 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veterinární péči