Stejnopis sbírky zákonů
Československé socialistické republiky.

Ročník 1962

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 124 kB
11. 1. 1962 1/1962 Sb.
Zákon o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů Slovenské národní rady
2/1962 Sb.
Vyhláška o přesunu pracovní doby v roce 1962
 
Částka 2
pdf 477 kB
22. 1. 1962 3/1962 Sb.
Vyhláška o řízení nákladní automobilové dopravy národními výbory
 
Částka 3
pdf 245 kB
23. 1. 1962 4/1962 Sb.
Zákonné opatření o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů
5/1962 Sb.
Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
6/1962 Sb.
Vyhláška o Celní úmluvě o mezinárodní dopravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR)
 
Částka 4
pdf 1275 kB
30. 1. 1962 7/1962 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o náhradách při úrazech a nemocech z povolání
8/1962 Sb.
Vyhláška , kterou se upravuje společné uplatňování nároků na náhradu nákladů léčebné péče, dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení a rozhodování o nich (vyhláška o regresních náhradách)
 
Částka 5
pdf 1063 kB
31. 1. 1962 9/1962 Sb.
Vyhláška úplné znění zákona o hospodaření s byty
10/1962 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o hospodaření s byty
 
Částka 6
pdf 273 kB
6. 2. 1962 11/1962 Sb.
Nařízení o prohloubení organizace řízení zemědělství národními výbory
12/1962 Sb.
Usnesení , kterým se stanoví zásady pro rozmísťování mládeže a pro přijímání k dalšímu studiu
 
Částka 7
pdf 90 kB
10. 2. 1962 13/1962 Sb.
Nařízení o nové organizaci Československého filmu
15/1962 Sb.
Vyhláška , kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
14/1962 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška o uzavírání hospodářských smluv na úseku nové techniky
 
Částka 8
pdf 522 kB
28. 2. 1962 16/1962 Sb.
Vyhláška o řízení ve věcech daní a poplatků
 
Částka 9
pdf 166 kB
1. 3. 1962 17/1962 Sb.
Zákon o zřízení Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky
18/1962 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1962
 
Částka 10
pdf 72 kB
2. 3. 1962 19/1962 Sb.
Zákon Rozpočtový zákon na rok 1962
20/1962 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
 
Částka 11
pdf 896 kB
8. 3. 1962 22/1962 Sb.
Vyhláška , kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
21/1962 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav a plánované údržby silničních vozidel pro motorovou dopravu ve veřejných automobilových opravnách
 
Částka 12
pdf 1539 kB
9. 3. 1962 23/1962 Sb.
Zákon o myslivosti
24/1962 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti
25/1962 Sb.
Vyhláška o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře
 
Částka 13
pdf 170 kB
21. 3. 1962 1/62
Směrnice k likvidaci závažných nehod v hlubinných dolech (havarijní směrnice)
26/1962 Sb.
Vyhláška o ukládání kárných opatření a peněžitých náhrad orgány státní kontroly a statistiky
 
Částka 14
pdf 228 kB
28. 3. 1962 27/1962 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o přijímání a výměně absolventů vysokých škol, studentů a žáků odborných škol
28/1962 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky
 
Částka 15
pdf 100 kB
29. 3. 1962 29/1962 Sb.
Nařízení o udělování státních cen Klementa Gottwalda
30/1962 Sb.
Nařízení o státní novinářské ceně Václava Kopeckého
31/1962 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví spotřební materiálové normy, ceny a finanční limity pro základní dietní jídla v závodním stravování
 
Částka 16
pdf 2106 kB
30. 3. 1962 32/1962 Sb.
Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
33/1962 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
34/1962 Sb.
Vyhláška o zásadách pro posuzování invalidity a částečné invalidity pro účely důchodového zabezpečení
 
Částka 17
pdf 332 kB
31. 3. 1962 35/1962 Sb.
Zákon o měrové službě
36/1962 Sb.
Vyhláška o zajišťování správnosti vybraných měřidel
 
Částka 18
pdf 121 kB
7. 4. 1962 37/1962 Sb.
Vyhláška o úhrade nákladov na udržovanie a obnovu kultúrnych pamiatok
39/1962 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určujú ďaľšie miestne národne výbory stavebnými úradmi
38/1962 Sb.
Vyhláška o změně řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje
 
Částka 19
pdf 100 kB
17. 4. 1962 40/1962 Sb.
Zákonné opatření o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků
41/1962 Sb.
Vyhláška o hospodaření s odpadními tuky živočišného a rostlinného původu
 
Částka 20
pdf 1025 kB
25. 4. 1962 42/1962 Sb.
Vyhláška o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů
 
Částka 21
pdf 149 kB
29. 4. 1962 43/1962 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 25 Kčs a mincí po 1 haléři nového vzoru a stažení bankovek po 25 Kčs vzoru 1953
44/1962 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje léčebný řád
 
Částka 22
pdf 240 kB
4. 5. 1962 45/1962 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Ghana o leteckých službách mezi jejich zeměmi a přes jejich území
 
Částka 23
pdf 59 kB
10. 5. 1962 46/1962 Sb.
Rozhodnutí o amnestii
 
Částka 24
pdf 107 kB
16. 5. 1962 47/1962 Sb.
Zákonné opatření o začlenění Československé akademie zemědělských věd do Československé akademie věd
 
Částka 25
pdf 246 kB
24. 5. 1962 48/1962 Sb.
Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
49/1962 Sb.
Vyhláška o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizacemi
 
Částka 26
pdf 203 kB
26. 5. 1962 50/1962 Sb.
Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou
 
Částka 27
pdf 148 kB
30. 5. 1962 51/1962 Sb.
Vyhláška o podnikových institutech
 
Částka 28
pdf 265 kB
15. 6. 1962 52/1962 Sb.
Vyhláška o zkoušení a ověřování zbraní a střeliva pro civilní potřebu
53/1962 Sb.
Vyhláška o změně Přílohy I (Předpisy o látkách a předmětech vyloučených z přepravy nebo připuštěných k přepravě za zvláštních podmínek - RID) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952
 
Částka 29
pdf 123 kB
22. 6. 1962 54/1962 Sb.
Vyhláška o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a republikou Ghana
55/1962 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana
 
Částka 30
pdf 105 kB
3. 7. 1962 56/1962 Sb.
Vyhláška o Pomocné stráži veřejné bezpečnosti
57/1962 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje příloha k vyhlášce č. 73/1961 Sb., o učebních oborech
 
Částka 31
pdf 166 kB
5. 7. 1962 58/1962 Sb.
Vyhláška o výkupu nadbytečných zásob hutních výrobků a o jejich plánovitém vracení do oběhu
59/1962 Sb.
Vyhláška , kterou se určuje další místní národní výbor stavebním úřadem
 
Částka 32
pdf 138 kB
9. 7. 1962 60/1962 Sb.
Nařízení o udělování čestného odznaku "Za ochranu hranic ČSSR"
61/1962 Sb.
Vyhláška o dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o rozšíření turistické oblasti a o změně jednotlivých ustanovení Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu, podepsané v Praze dne 6. září 1955 a pozměněné výměnou nót dne 20. května 1961
 
Částka 33
pdf 82 kB
11. 7. 1962 62/1962 Sb.
Zákon o propůjčování vyznamenání
63/1962 Sb.
Zákonné opatření , kterým se mění § 2 odst. 4 zákona o Státní plánovací komisi
 
Částka 34
pdf 195 kB
14. 7. 1962 64/1962 Sb.
Zákon , kterým se rozšiřuje působnost Státní energetické inspekce
65/1962 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky č. 76/1961 Sb., kterou se provádějí ustanovení plynárenského zákona
 
Částka 35
pdf 662 kB
17. 7. 1962 66/1962 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních
 
Částka 36
pdf 327 kB
18. 7. 1962 251
Usnesení o prohlášení nejvýznamnějších kulturních památek za národní kulturní památky
24 (36/1962)
Uznesenie o národnych kultúrnych pamiatkach
67/1962 Sb.
Zákon o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav
68/1962 Sb.
Vyhláška o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav
69/1962 Sb.
Vyhláška o domácích porážkách prasat, povinném odprodeji sádla a nákupu kůží z těchto porážek Pozn.: § 2 odst. 6 nabývá účinnosti až 1.1.1963;
 
Částka 37
pdf 464 kB
26. 7. 1962 70/1962 Sb.
Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou
 
Částka 38
pdf 182 kB
28. 7. 1962 72/1962 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o státním občanství vdaných žen
71/1962 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Afgánským královstvím
 
Částka 39
pdf 254 kB
1. 8. 1962 73/1962 Sb.
Vyhláška o inzerci v tisku
74/1962 Sb.
Vyhláška o zákazu odstřelu koroptví v roce 1962 a 1963
75/1962 Sb.
Vyhláška zrušení vyhl. o hořlavých kapalinách
 
Částka 40
pdf 209 kB
3. 8. 1962 76/1962 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o Anktarktidě
 
Částka 41
pdf 448 kB
21. 8. 1962 77/1962 Sb.
Zákonné opatření , kterým se doplňuje a mění zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic
78/1962 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic
80/1962 Sb.
Zákonné opatření o rozšíření působnosti orgánů státní arbitráže na spory na úseku stavební investiční výstavby JZD
79/1962 Sb.
Nařízení , kterým se rozšiřuje účinnost zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi, na úsek stavební investiční výstavby JZD
 
Částka 42
pdf 150 kB
23. 8. 1962 1000/62
Směrnice , kterými se vydává vyhláška o vedení a doplňování geologické dokumentace
81/1962 Sb.
Vyhláška o celním osvobození předmětů dovážených pro potřebu osob a orgánů požívajících výsad a imunit v Československé socialistické republice
83/1962 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje příloha k vyhlášce č. 73/1961 Sb., o učebních oborech
82/1962 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky, kterou se provádí zákon o důchodové dani družstev a jiných organizací
 
Částka 43
pdf 231 kB
24. 8. 1962 84/1962 Sb.
Vyhláška o organizaci a působnosti užších komisí dávkových a užších komisí sociální péče
 
Částka 44
pdf 237 kB
28. 8. 1962 85/1962 Sb.
Vyhláška o zavádění nových druhů spotřebního zboží do prodeje
 
Částka 45
pdf 322 kB
31. 8. 1962 86/1962 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška o metodice tvorby cen
 
Částka 46
pdf 130 kB
5. 9. 1962 87/1962 Sb.
Nařízení o pedagogických institutech
88/1962 Sb.
Vyhláška o zdaňování prémií a odměn
89/1962 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
 
Částka 47
pdf 533 kB
12. 9. 1962 90/1962 Sb.
Vyhláška o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20.března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2.června 1911, v Haagu dne 6.listopadu 1925, v Londýně dne 2.června 1934 a v Lisabonu dne 31.října 1958 Pozn.: aktuální znění úmluvy viz vyhl. č. 64/1975 Sb.;
 
Částka 48
pdf 615 kB
21. 9. 1962 91/1962 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních
 
Částka 49
pdf 276 kB
25. 9. 1962 92/1962 Sb.
Vyhláška o úhradách za sbližování, vyvážení a odvoz dříví a kůry z lesa
 
Částka 50
pdf 387 kB
1. 10. 1962 93/1962 Sb.
Vyhláška o státní službě pro drahé kovy
 
Částka 51
pdf 119 kB
5. 10. 1962 96/1962 Sb.
Vyhláška , kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
94/1962 Sb.
Usnesení , kterým se provádí lesní zákon v oboru působnosti ministerstva národní obrany
95/1962 Sb.
Vyhláška o přesunu pracovní doby v roce 1963
 
Částka 52
pdf 507 kB
15. 10. 1962 97/1962 Sb.
Vyhláška o dokumentaci, sledování a vyhodnocování experimentálních staveb
 
Částka 53
pdf 333 kB
19. 10. 1962 98/1962 Sb.
Vyhláška o pracovních poměrech, výkonu služby a kárné odpovědnosti příslušníků veřejných požárních útvarů
 
Částka 54
pdf 238 kB
23. 10. 1962 99/1962 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Libanonskou republikou o leteckých službách
 
Částka 55
pdf 222 kB
30. 10. 1962 100/1962 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky č. 7/1959 Ú.l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny
101/1962 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky č. 8/1959 Ú.l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tepla
102/1962 Sb.
Vyhláška o změně a doplnění vyhlášky č. 14/1959 Ú.l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů
 
Částka 56
pdf 177 kB
31. 10. 1962 103/1962 Sb.
Vyhláška o úpravě prodeje přebytků zemědělských výrobků
104/1962 Sb.
Vyhláška o hospodárném využití lepenkových přepravních obalů
105/1962 Sb.
Vyhláška o prodloužení platnosti vyhlášky, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru
 
Částka 57
pdf 316 kB
17. 11. 1962 106/1962 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Marokem o letecké dopravě
107/1962 Sb.
Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích
108/1962 Sb.
Vyhláška o soukromém vyučování v oboru umění a v oboru cizích jazyků
 
Částka 58
pdf 93 kB
28. 11. 1962 28 804/62
Výnos o svářečských zkouškách v odvětví železniční dopravy
109/1962 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška o správních poplatcích
 
Částka 59
pdf 135 kB
29. 11. 1962 110/1962 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kčs a mincí po 25 haléřích, 5 haléřích a 3 haléřích nového vzoru a o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1953
111/1962 Sb.
Vyhláška o změně a doplnění vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací
 
Částka 60
pdf 216 kB
30. 11. 1962 112/1962 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 94/1961 Sb., o označování absolventů vysokých škol Pozn.: čl. I b. 2 nabývá účinnosti až 1.12.1962;
113/1962 Sb.
Vyhláška o označování cizinců, kteří absolvovali československé vysoké školy nebo získali československé vědecké hodnosti
 
Částka 61
pdf 192 kB
12. 12. 1962 114/1962 Sb.
Vyhláška o státním odborném dozoru nad technickým stavem strojů používaných v zemědělství a nad bezpečností a ochranou zdraví při práci s těmito stroji
115/1962 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky č. 10/1962 Sb., kterou se provádí zákon o hospodaření s byty
 
Částka 62
pdf 169 kB
18. 12. 1962 116/1962 Sb.
Vyhláška o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a republikou Mali
 
Částka 63
pdf 181 kB
19. 12. 1962 117/1962 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky č. 49/1962 Sb., o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizacemi
118/1962 Sb.
Vyhláška , kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Lokti do Sokolova
 
Částka 64
pdf 2225 kB
20. 12. 1962 119/1962 Sb.
Vyhláška o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu
 
Částka 65
pdf 189 kB
27. 12. 1962 120/1962 Sb.
Zákon o boji proti alkoholismu
 
Částka 66
pdf 446 kB
27. 12. 1962 121/1962 Sb.
Zákon o hospodářské arbitráži
 
Částka 67
pdf 154 kB
28. 12. 1962 122/1962 Sb.
Zákon o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci
 
Částka 68
pdf 509 kB
28. 12. 1962 123/1962 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o zemědělské dani
124/1962 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o zemědělské dani
 
Částka 69
pdf 135 kB
29. 12. 1962 126/1962 Sb.
Nařízení , kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství
125/1962 Sb.
Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
 
Částka 70
pdf 621 kB
29. 12. 1962 127/1962 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a výkonů pro provádění zemědělské stavební investiční výstavby jednotných zemědělských družstev a společných zemědělských podniků
128/1962 Sb.
Vyhláška o úpravě sazeb majetkových sankcí u dodávek pro investiční výstavbu
 
Částka 71
pdf 131 kB
30. 12. 1962 131/1962 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určuje ďaľší mestský národny výbor stavebným úradom
129/1962 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky č. 160/1952 Ú.l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o úpravě podnikání v silniční dopravě
130/1962 Sb.
Vyhláška o státním příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu
 
Částka 72
pdf 308 kB
30. 12. 1962 132/1962 Sb.
Vyhláška o normách nezaviněných mank v organizacích vnitřního obchodu
133/1962 Sb.
Vyhláška o hmotném zabezpečení účastníků školení v krátkodobých kursech pořádaných v oboru působnosti jednotlivých ústředních orgánů a národních výborů