Stejnopis sbírky zákonů
Československé socialistické republiky.

Ročník 1963

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 142 kB
5. 1. 1963 1/1963 Sb.
Zákonné opatření o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství
2/1963 Sb.
Zákonné opatření o zřízení Státního cenového výboru
3/1963 Sb.
Zákonné opatření o nové organizaci ústředního řízení v odvětví paliv, energetiky, dopravy a spojů
 
Částka 2
pdf 190 kB
24. 1. 1963 4/1963 Sb.
Vyhláška o dohodách mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím dánským, Královstvím norským a Královstvím švédským o vzájemném osvobození leteckých podniků od zdanění
 
Částka 3
pdf 195 kB
29. 1. 1963 5/1963 Sb.
Vyhláška o Dohodě o zřízení Centrální dispečerské organizace propojených energetických systémů Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky , Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky, Československé socialistické republiky a Západoukrajinské energetické soustavy Svazu sovětských socialistických republik
 
Částka 4
pdf 413 kB
31. 1. 1963 6/1963 Sb.
Vyhláška k zákonu o devizovém hospodářství
7/1963 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 364/1953 Ú.l., o přepravním řádu pro městskou hromadnou dopravu osob (městský přepravní řád)
 
Částka 5
pdf 345 kB
2. 2. 1963 8/1963 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací o vzájemném osvobození leteckých podniků od zdanění
9/1963 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o vzájemném právním styku ve věcech občanskoprávních, o listinách a o právních informacích se Závěrečným protokolem
 
Částka 6
pdf 155 kB
5. 2. 1963 10/1963 Sb.
Vyhláška o zvýšení osobní hmotné zainteresovanosti na plnění úkolů rozvoje vědy a techniky
 
Částka 7
pdf 75 kB
8. 2. 1963 11/1963 Sb.
Zákon Rozpočtový zákon na rok 1963
12/1963 Sb.
Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
 
Částka 8
pdf 288 kB
15. 2. 1963 13/1963 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě
14/1963 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Radou vzájemné hospodářské pomoci o úpravě otázek, které souvisí s umístěním organizačních složek Rady vzájemné hospodářské pomoci v Československé socialistické republice
15/1963 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Indonéskou republikou
 
Částka 9
pdf 197 kB
25. 2. 1963 17/1963 Sb.
Nařízení o zřízení Přírodovědecké fakulty P. J. Šafárika v Košicích
16/1963 Sb.
Nařízení o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří a středních odborných škol
 
Částka 10
pdf 897 kB
26. 2. 1963 18/1963 Sb.
Vyhláška o stanovení náhrady za vyvlastnění nemovitostí občanům a soukromým právnickým osobám
19/1963 Sb.
Vyhláška o úplatném nabývání věcí socialistickými organizacemi od občanů a soukromých právnických osob
 
Částka 11
pdf 105 kB
28. 2. 1963 22/1963 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určuje ďaľší miestny národny výbor stavebným úradom
800/63
Výnos o vypracování a schvalování plánů těžební otvírky a těžby ložisek ropy a zemního plynu, jakož i plánů likvidace nebo konzervace vrtů a sond
20/1963 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 73/1960 Sb., o náhradách za odběr povrchové vody
21/1963 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru
 
Částka 12
pdf 638 kB
6. 3. 1963 23/1963 Sb.
Zákon o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci
 
Částka 13
pdf 572 kB
19. 3. 1963 24/1963 Sb.
Vyhláška o Celní úmluvě o kontejnerech a Evropské úmluvě o celním projednávání palet v mezinárodní dopravě
25/1963 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o zdanění silničních vozidel používaných při mezinárodní přepravě cestujících, Úmluvě o zdanění silničních vozidel pro soukromé používání v mezinárodní dopravě a Úmluvě o zdanění silničních vozidel používaných při mezinárodní přepravě zboží
 
Částka 14
pdf 187 kB
26. 3. 1963 26/1963 Sb.
Vyhláška o změně a doplnění vyhlášky č. 266/1958 Ú.l., kterou se vydává přepravní řád pro železniční a automobilovou dopravu kusových zásilek
 
Částka 15
pdf 102 kB
30. 3. 1963 27/1963 Sb.
Nařízení o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 50 haléřích
28/1963 Sb.
Vyhláška o vydání mincí po 50 haléřích
 
Částka 16
pdf 302 kB
4. 4. 1963 29/1963 Sb.
Vyhláška o organizaci sítě celnic a jejich působnosti
 
Částka 17
pdf 105 kB
5. 4. 1963 31/1963 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje statut institutů národnohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a Bratislavě
30/1963 Sb.
Zákon o Komisi lidové kontroly a statistiky při Slovenské národní radě
 
Částka 18
pdf 220 kB
13. 4. 1963 32/1963 Sb.
Zákon o organizaci řízení zemědělství
33/1963 Sb.
Nařízení , kterým se vyčleňují některé organizace a zařízení z řízení národních výborů
 
Částka 19
pdf 883 kB
25. 4. 1963 34/1963 Sb.
Vyhláška o hygienické ochraně před ionizujícím zářením a o hospodaření se zdroji ionizujícího záření
35/1963 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje příloha vyhlášky č. 73/1961 Sb., o učebních oborech
 
Částka 20
pdf 393 kB
27. 4. 1963 36/1963 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává celní plavební řád
 
Částka 21
pdf 247 kB
15. 5. 1963 37/1963 Sb.
Vyhláška o ochraně včel, vod a ryb při hubení škůdců rostlin chemickými prostředky
 
Částka 22
pdf 331 kB
27. 5. 1963 38/1963 Sb.
Vyhláška o zřizování a provozování zařízení pro výrobu a rozvod tepla
2531/63
Směrnice , kterými se doplňují směrnice a pokyny Ústředního geologického úřadu z 1. července 1962 č. 9/1962 pro výzkum a průzkum ložisk nerostných surovin
39/1963 Sb.
Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 63/1960 Sb., kterou se upravuje rozhodování o některých dalších dávkách důchodového zabezpečení (pojištění) národními výbory Jihomoravského kraje
 
Částka 23
pdf 143 kB
30. 5. 1963 74.894/63
Směrnice k provádění vládní vyhlášky č. 40/1963 Sb., o náhradě škod způsobených exhalacemi socialistickým zemědělským organizacím a lesním organizacím
40/1963 Sb.
Vyhláška o náhradě škod způsobených exhalacemi socialistickým zemědělským a lesním organizacím
 
Částka 24
pdf 221 kB
10. 6. 1963 41/1963 Sb.
Nařízení o zřízení Krkonošského národního parku
42/1963 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává statut Krkonošského národního parku
 
Částka 25
pdf 114 kB
13. 6. 1963 43/1963 Sb.
Vyhláška o výměně nót mezi velvyslanectvím Československé socialistické republiky v Sofii a ministerstvem zahraničních věcí Bulharské lidové republiky o ujednání o provádění Smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských a trestních sjednané mezi oběma zeměmi v Praze dne 13. dubna 1954
 
Částka 26
pdf 139 kB
19. 6. 1963 44/1963 Sb.
Nařízení , kterým se mění vládní nařízení č. 42/1961 Sb. o vyvlastnění k účelům obrany
45/1963 Sb.
Vyhláška o povinných a pracovních výtiscích
 
Částka 27
pdf 175 kB
25. 6. 1963 46/1963 Sb.
Vyhláška o racionalizačních opatřeních investiční povahy ve státních hospodářských organizacích
 
Částka 28
pdf 326 kB
1. 7. 1963 47/1963 Sb.
Vyhláška o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a o prodeji přebytků zemědělských výrobků Pozn.: ustanovení o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy nabývají účinnosti dnem 1.1.1964;
48/1963 Sb.
Vyhláška o domácích porážkách prasat, povinném odprodeji sádla a nákupu kůží z těchto porážek
 
Částka 29
pdf 177 kB
12. 7. 1963 49/1963 Sb.
Vyhláška o poskytování náhrad a podpor při některých škodách vzniklých opatřeními proti nákazám a jiným hromadným onemocněním hospodářských zvířat
VI-6553-13
Směrnice o úkolech orgánů ROH a orgánů státní báňské správy při výkonu dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci v závodech podléhajících hlavnímu dozoru státní správy
50/1963 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
 
Částka 30
pdf 209 kB
13. 7. 1963 51/1963 Sb.
Vyhláška o evidenci knihoven jednotné soustavy, o meziknihovní výpůjční službě a o přednostním právu knihoven při získávání literatury, časopisů a jiných sbírkových materiálů
 
Částka 31
pdf 143 kB
17. 7. 1963 53/1963 Sb.
Zákon , kterým se mění § 203 trestního zákona
52/1963 Sb.
Zákon o Státní plánovací komisi
 
Částka 32
pdf 341 kB
18. 7. 1963 54/1963 Sb.
Zákon o Československé akademii věd
55/1963 Sb.
Zákon o jednotné soustavě vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť (vědeckovýzkumné a vývojové základně)
56/1963 Sb.
Zákon o národních umělcích
 
Částka 33
pdf 277 kB
19. 7. 1963 57/1963 Sb.
Zákon o advokacii
 
Částka 34
pdf 169 kB
24. 7. 1963 58/1963 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají prozatímní pravidla pro projednávání a rozhodování hospodářských sporů rozhodci
 
Částka 35
pdf 286 kB
29. 7. 1963 60/1963 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o úpravě pohraničního styku
59/1963 Sb.
Vyhláška o rozšíření bezplatných převodů správy národního majetku
 
Částka 36
pdf 423 kB
17. 8. 1963 61/1963 Sb.
Vyhláška o zajišťování správnosti měřidel a měření
 
Částka 37
pdf 139 kB
23. 8. 1963 62/1963 Sb.
Zákonné opatření o Státní komisi pro investiční výstavbu
63/1963 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 109/1958 Ú.l., o příspěvku na zaopatření a kapesném v ústavech sociální péče pro dospělé a o odměnách za pracovní činnost jejich obyvatel
152/35 000/63
Výnos Prováděcí předpisy a sazebník daně z obratu
 
Částka 38
pdf 203 kB
30. 8. 1963 64/1963 Sb.
Vyhláška o Madridské dohodě o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1891 revidované ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Lisabonu dne 31. října 1958 Pozn.: Stockholmské dodatkové znění nebylo zapracováno do textu Dohody a je uveřejněno samostatně pod č. 68/1975 Sb.;
65/1963 Sb.
Vyhláška o Nizzské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb, na něž se vztahují tovární a obchodní známky, podepsané dne 15. června 1957 Pozn.: aktuální text Dohody viz vyhl. č. 118/1979 Sb.;
 
Částka 39
pdf 200 kB
7. 9. 1963 66/1963 Sb.
Nařízení o úpravě působnosti ve věcech cestovních pasů
67/1963 Sb.
Vyhláška o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným do pracovního poměru v železniční dopravě náborem prováděným národními výbory
 
Částka 40
pdf 153 kB
17. 9. 1963 68/1963 Sb.
Vyhláška o změně článku VI, odstavec A/3 Stanov Mezinárodní agentury pro atomovou energii, schválené rezolucí GC(V)/RES/92 na V. Generální konferenci Mezinárodní agentury pro atomovou energii dne 4. října 1961
69/1963 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou
70/1963 Sb.
Vyhláška o změně a doplnění vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací
 
Částka 41
pdf 270 kB
30. 9. 1963 71/1963 Sb.
Nařízení o stanovení doby trvání základní služby některým pracovníkům v hutních provozech
72/1963 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě Pozn.: Dohoda pozbyla platnosti ve vztahu k některým republikám bývalé SFRJ - viz pasivní derogace.
73/1963 Sb.
Vyhláška o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou
 
Částka 42
pdf 196 kB
5. 10. 1963 74/1963 Sb.
Zákon o Slovenskej akadémii vied
 
Částka 43
pdf 145 kB
7. 10. 1963 75/1963 Sb.
Ústavní zákon o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady a národních výborů
76/1963 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
77/1963 Sb.
Vyhláška o výkupu a využití traktorů a traktorových přívěsů a návěsů a zemědělských strojů trvale vyřazených z provozu
 
Částka 44
pdf 179 kB
17. 10. 1963 78/1963 Sb.
Vyhláška o pamiatkových rezerváciach
79/1963 Sb.
Vyhláška o úplatě za postoupení výkonu práva myslivosti
 
Částka 45
pdf 170 kB
22. 10. 1963 80/1963 Sb.
Vyhláška o organizaci bytového hospodářství národních výborů
 
Částka 46
pdf 115 kB
24. 10. 1963 81/1963 Sb.
Zákon o Slovenské komisi pro investiční výstavbu
82/1963 Sb.
Vyhláška o přesunu pracovní doby v období vánoc 1963 a Nového roku 1964
 
Částka 47
pdf 221 kB
13. 11. 1963 83/1963 Sb.
Vyhláška o povinném zkoušení a kontrole elektrotechnických výrobků, materiálů a pomůcek
 
Částka 48
pdf 76 kB
22. 11. 1963 85/1963 Sb.
Vyhláška o doplnění Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě (č. 13/1963 Sb.);
84/1963 Sb.
Zákonné opatření o Státní mzdové komisi
 
Částka 49
pdf 303 kB
9. 12. 1963 86/1963 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
87/1963 Sb.
Vyhláška o odprodeji některých zemdělských výrobků zaměstnancům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou
 
Částka 50
pdf 392 kB
10. 12. 1963 88/1963 Sb.
Vyhláška o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky
 
Částka 51
pdf 594 kB
11. 12. 1963 89/1963 Sb.
Vyhláška o Celní úmluvě o karnetech E. C. S pro obchodní vzorky a o Celní úmluvě o karnetu A. T. A. pro dovozní celní záznam zboží
 
Částka 52
pdf 160 kB
12. 12. 1963 90/1963 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, v kosmickém prostoru a pod vodou
91/1963 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
92/1963 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví denní sazby připadající na náklady spojené s výkonem vazby a s výkonem trestu odnětí svobody
93/1963 Sb.
Nařízení o úpravě celních sazeb
 
Částka 53
pdf 526 kB
13. 12. 1963 94/1963 Sb.
Zákon o rodině
 
Částka 54
pdf 777 kB
14. 12. 1963 95/1963 Sb.
Zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád)
96/1963 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá organizační opatření v odboru státních notářství
 
Částka 55
pdf 651 kB
16. 12. 1963 97/1963 Sb.
Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním
98/1963 Sb.
Zákon o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů
 
Částka 56
pdf 2329 kB
17. 12. 1963 99/1963 Sb.
Zákon občanský soudní řád Pozn.: Autory komentáře Wolters Kluwer jsou Ludvík David, Milana Hrušáková, František Ištvánek, Vít Jakšič, Naděžda Javůrková, Miroslava Jirmanová, Martina Kasíková, Petr Lavický, Alena Macková, Alice Sedláková, Petr Smolík, Jiří Spáčil, Jaruška Stavinohová, Renáta Šínová, Petr Šuk, Marie Vokřinková, František Vondruška, Jan Záruba, Petr Zima, Milan Žondra. Autory komentáře Havlíček Brain Team jsou Jaromír Jirsa, Eva Bartůňková, Vladimír Beran, Marek Doležal, Pavel Charvát, Kryštof Janek, František Korbel, Tomáš Lichovník, Jaroslav Mádr, Tomáš Mottl, Daniel Paľko, Bohuslav Petr, Viktor Sedlák, Peter Trebatický, Monika Vacková, Kateřina Vančurová, Petr Vojtek, Karel Havlíček.
100/1963 Sb.
Vyhláška o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a chovanců v domovech mládeže
 
Částka 57
pdf 3101 kB
18. 12. 1963 101/1963 Sb.
Zákon o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu)
 
Částka 58
pdf 870 kB
19. 12. 1963 102/1963 Sb.
Zákon o rybářství
103/1963 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství
104/1963 Sb.
Zákon o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch
 
Částka 59
pdf 297 kB
29. 12. 1963 105/1963 Sb.
Vyhláška o Protokolu o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských republik ze dne 12. prosince 1943
106/1963 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává celní silniční řád