Stejnopis sbírky zákonů
Československé socialistické republiky.

Ročník 1964

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 203 kB
15. 1. 1964 1/1964 Sb.
Vyhláška o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger a Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger
2/1964 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o cestovním styku mezi oběma zeměmi
 
Částka 2
pdf 118 kB
20. 1. 1964 3/1964 Sb.
Vyhláška o povinném výkupu opotřebených dílů silničních vozidel
 
Částka 3
pdf 100 kB
23. 1. 1964 5/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví výše státního příspěvku na družstevní bytovou výstavbu zahajovanou od 1. ledna 1964
4/1964 Sb.
Zákonné opatření o změně a doplnění zákona o volbách do Národního shromáždění a zákona o volbách do národních výborů
 
Částka 4
pdf 827 kB
25. 1. 1964 6/1964 Sb.
Vyhláška o financování, rozpisu a kontrole reprodukce základních prostředků
 
Částka 5
pdf 171 kB
27. 1. 1964 7/1964 Sb.
Vyhláška o opravách bytového majetku
 
Částka 6
pdf 119 kB
28. 1. 1964 8/1964 Sb.
Vyhláška o další změně vyhlášky o správních poplatcích
 
Částka 7
pdf 166 kB
5. 2. 1964 10/1964 Sb.
Zákon o udelovaní čestných titulov "Zaslúžilý člen Slovenského národného divadla" a "Zaslúžilý pracovník Slovenského národného divadla"
11/1964 Sb.
Vyhláška o vývoze kultúrnych pamiatok a predmetov muzeálnej hodnoty
9/1964 Sb.
Zákon o Výboru Slovenské národní rady pro cestovní ruch
 
Částka 8
pdf 306 kB
6. 2. 1964 12/1964 Sb.
Vyhláška o pěstitelském pálení ovoce
13/1964 Sb.
Vyhláška o provozování přidružené výroby jednotnými zemědělskými družstvy
14/1964 Sb.
Vyhláška o přesunech pracovní doby v letech 1964 a 1965
 
Částka 9
pdf 86 kB
7. 2. 1964 15/1964 Sb.
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964
 
Částka 10
pdf 276 kB
8. 2. 1964 17/1964 Sb.
Zákon o Československém rozhlase
18/1964 Sb.
Zákon o Československé televizi
16/1964 Sb.
Zákon o skončení volebního období Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů Pozn.: do 31.12.1992 "ústavní zákon";
19/1964 Sb.
Zákon , kterým se zrušují celní slevy pro dovoz strojů a zařízení
20/1964 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
21/1964 Sb.
Vyhláška o označování absolventů vysokých škol
 
Částka 11
pdf 441 kB
10. 2. 1964 22/1964 Sb.
Zákon o evidenci nemovitostí
23/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí
 
Částka 12
pdf 642 kB
11. 2. 1964 24/1964 Sb.
Zákon o notářských poplatcích
25/1964 Sb.
Vyhláška k provedení zákona o notářských poplatcích
 
Částka 13
pdf 764 kB
12. 2. 1964 26/1964 Sb.
Zákon o vnitrozemské plavbě
27/1964 Sb.
Vyhláška o vnitrozemské plavbě
 
Částka 14
pdf 185 kB
13. 2. 1964 28/1964 Sb.
Vyhláška o Dohodě o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách
 
Částka 15
pdf 819 kB
14. 2. 1964 29/1964 Sb.
Vyhláška o Celní úmluvě o dočasném dovozu obalů, Celní úmluvě o usnadnění dovozu zboží určeného k vystavování nebo k použití na výstavách, veletrzích, zasedáních nebo při podobných událostech a Celní úmluvě o dočasném dovozu zařízení potřebného k výkonu povolání
 
Částka 16
pdf 602 kB
14. 2. 1964 33/1964 Sb.
Vyhláška o československých analytických normálech
30/1964 Sb.
Vyhláška o hospodaření sběrnými surovinami a průmyslovým textilním odpadem
31/1964 Sb.
Vyhláška o řízení při vývozu
32/1964 Sb.
Vyhláška o řízení při dovozu
 
Částka 17
pdf 1398 kB
28. 2. 1964 36/1964 Sb.
Zákon o organizaci soudů a o volbách soudců
34/1964 Sb.
Zákon o volbách do Národního shromáždění a do národních výborů
35/1964 Sb.
Zákon o volbách do Slovenské národní rady
 
Částka 18
pdf 1090 kB
1. 3. 1964 37/1964 Sb.
Usnesení o vyhlášení voleb do Národního shromáždění, do Slovenské národní rady, do národních výborů a voleb soudců okresních soudů
38/1964 Sb.
Usnesení o stanovení volebních obvodů pro volby do Národního shromáždění
39/1964 Sb.
Uznesenie o vyhlášení volebních obvodů pro volby do Slovenské národní rady
 
Částka 19
pdf 2364 kB
5. 3. 1964 40/1964 Sb.
Zákon občanský zákoník Pozn.: Autory komentáře jsou Josef Fiala, Milan Kindl, Jan Hurdík, Petr Bezouška, Ondřej David, Jiří Handlar, Tomáš Kindl, Petr Lavický, Ján Matejka, Kateřina Ronovská, Markéta Selucká, Václav Bednář, Radovan Dávid, Václav Hochmann, Jindřich Psutka, Alexander Šíma, Ondřej Kovář, Lukáš Kozák, Jan Lasák, Silvie Štěpánová.
 
Částka 20
pdf 656 kB
6. 3. 1964 41/1964 Sb.
Zákon o hospodaření s byty
 
Částka 21
pdf 342 kB
7. 3. 1964 42/1964 Sb.
Vyhláška o závodním stravování
43/1964 Sb.
Usnesení o některých změnách ve volebních obvodech pro volby do Národního shromáždění
44/1964 Sb.
Vyhláška o změně správního poplatku za povolení k vývozu
 
Částka 22
pdf 1543 kB
9. 3. 1964 45/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku
47/1964 Sb.
Vyhláška o peněžních službách občanům
46/1964 Sb.
Vyhláška o zárukách, slevách při nedodržení dodacích lhůt a o poplatku za uskladnění u některých služeb prováděných organizacemi místního hospodářství a výrobními družstvy
 
Částka 23
pdf 1551 kB
9. 3. 1964 49/1964 Sb.
Vyhláška o pojistných podmínkách pro pojištění osob
48/1964 Sb.
Vyhláška o pojistných podmínkách pro pojištění majetku
50/1964 Sb.
Vyhláška o pojistných podmínkách odpovědnosti za škody
 
Částka 24
pdf 826 kB
10. 3. 1964 51/1964 Sb.
Zákon o dráhách
52/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o dráhách
53/1964 Sb.
Zákon o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti
 
Částka 25
pdf 268 kB
25. 3. 1964 55/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška o zkouškách svářečů některých technických zařízení
54/1964 Sb.
Vyhláška o výkupu nepotřebných spotřebitelských zásob hutních výrobků
 
Částka 26
pdf 838 kB
31. 3. 1964 58/1964 Sb.
Zákon o zvýšení péče o těhotné ženy a matky
59/1964 Sb.
Nařízení o úkolech národních výborů při péči o děti
56/1964 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
57/1964 Sb.
Vyhláška , jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 33/1962 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
 
Částka 27
pdf 367 kB
31. 3. 1964 60/1964 Sb.
Vyhláška o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu
 
Částka 28
pdf 1870 kB
31. 3. 1964 61/1964 Sb.
Zákon o rozvoji rostlinné výroby
62/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby
63/1964 Sb.
Vyhláška o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa)
64/1964 Sb.
Vyhláška o doplnění vyhlášky č. 87/1963 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků zaměstnancům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou
 
Částka 29
pdf 966 kB
31. 3. 1964 65/1964 Sb.
Vyhláška o přístavním řádu pro československé přístavy
66/1964 Sb.
Vyhláška o překladním a skladním řádu pro přístavy určené pro veřejnou potřebu
68/1964 Sb.
Vyhláška o přenesení působnosti státní správy ve věcech drah
67/1964 Sb.
Vyhláška o řádu pro cejchování vnitrozemských plavidel
 
Částka 30
pdf 312 kB
20. 4. 1964 69/1964 Sb.
Zákonné opatření o Správě státních hmotných rezerv
71/1964 Sb.
Vyhláška o lázeňském poplatku
70/1964 Sb.
Zásady plánování a koordinace kontrolní činnosti
 
Částka 31
pdf 784 kB
25. 4. 1964 73/1964 Sb.
Vyhláška o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí
72/1964 Sb.
Vyhláška o úplatném nabývání věcí socialistickými organizacemi od občanů a soukromých právnických osob
 
Částka 32
pdf 139 kB
29. 4. 1964 74/1964 Sb.
Vyhláška o doplnění vyhlášky, kterou se stanoví podmínky účinkování divadelních umělců z povolání na představeních mimo provoz divadla, a vyhlášky, kterou se stanoví povinné zprostředkování pro některé obory umělecké činnosti
76/1964 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určujú ďaľšie mestské národne výbory ako stavebné úrady
77/1964 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určujú ďaľšie miestne národne výbory ako stavebné úrady
78/1964 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v zákonu o rodině č. 94/1963 Sb.
79/1964 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
75/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje příloha vyhlášky č. 73/1961 Sb., o učebních oborech
 
Částka 33
pdf 162 kB
30. 4. 1964 80/1964 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou
 
Částka 34
pdf 142 kB
3. 5. 1964 81/1964 Sb.
Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o pomoci při živelných pohromách podepsané v Praze dne 6. října 1956 a o změně článku II uvedené Úmluvy
 
Částka 35
pdf 358 kB
5. 5. 1964 83/1964 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali o vědecké a technické spolupráci
84/1964 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali
82/1964 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o konzulárních stycích mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie
 
Částka 36
pdf 436 kB
8. 5. 1964 85/1964 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě pohraničního přechodu železnic
 
Částka 37
pdf 173 kB
26. 5. 1964 86/1964 Sb.
Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou demokratickou republikou
 
Částka 38
pdf 338 kB
27. 5. 1964 87/1964 Sb.
Vyhláška o řidičských průkazech
 
Částka 39
pdf 129 kB
28. 5. 1964 88/1964 Sb.
Nařízení o úpravě délky základní služby žen, které dobrovolně vstoupí do vojska
89/1964 Sb.
Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v oblasti zdravotnictví Pozn.: Dohoda pozbyla platnost ve vztahu ke Slovinsku 23.11.2007 (viz 3/2008 Sb.m.s.), ve vztahu k Makedonii 17.4.2012 (viz 58/2012 Sb.m.s.).
90/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška č. 94/1960 Sb., o poskytování záloh jednotným zemědělským družstvům na plánované tržby za dodávky zemědělských výrobků
91/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 274/1956 Ú.l., o nemocenském pojištění členů výrobních družstev
 
Částka 40
pdf 375 kB
5. 6. 1964 92/1964 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o volném moři
 
Částka 41
pdf 129 kB
9. 6. 1964 93/1964 Sb.
Zákon o určení oborů státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady a o souvisejících změnách v organizaci některých ústředních orgánů
94/1964 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
95/1964 Sb.
Nařízení , jímž se mění vládní nařízení č. 126/1962 Sb., kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství
 
Částka 42
pdf 842 kB
10. 6. 1964 96/1964 Sb.
Zákon o technické normalizaci
97/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o technické normalizaci
 
Částka 43
pdf 557 kB
12. 6. 1964 98/1964 Sb.
Zákon o dani z motorových vozidel
99/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o dani z motorových vozidel
100/1964 Sb.
Vyhláška o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů
 
Částka 44
pdf 4349 kB
15. 6. 1964 101/1964 Sb.
Zákon o sociálním zabezpečení
102/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
 
Částka 45
pdf 3800 kB
15. 6. 1964 103/1964 Sb.
Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků Pozn.: §§ 39 až 41 a §§ 43 aaa 44, § 60 ods. 1 a 2 a §§ 75 až 77 nabývají účinnosti až 1.1.1965;
104/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
105/1964 Sb.
Vyhláška o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin
 
Částka 46
pdf 1094 kB
16. 6. 1964 106/1964 Sb.
Vyhláška o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům Pozn.: ust. § 8 nabývá účinnosti až 1.10.1964;
107/1964 Sb.
Vyhláška o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
108/1964 Sb.
Vyhláška o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení
 
Částka 47
pdf 3208 kB
17. 6. 1964 109/1964 Sb.
Zákon Hospodářský zákoník Pozn.:podle § 761 obch. zákoníku se do nové právní úpravy právo hospodaření stát. organizací s majetkem státu řídí §§ 64, 65 a 72 až 74b h.z. a likvidace stát. podniků se řídí §§ 27 až 27d h.z.;
 
Částka 48
pdf 1043 kB
18. 6. 1964 110/1964 Sb.
Zákon o telekomunikacích
111/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o telekomunikacích
112/1964 Sb.
Zákonné opatření , kterou se zřizuje Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání
113/1964 Sb.
Zákonné opatření o příplatcích na lázeňskou péči
114/1964 Sb.
Vyhláška o podnikovém rejstříku
116/1964 Sb.
Vyhláška o přechodu pravomoci v některých hospodářských sporech na hospodářskou arbitráž
115/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví správní poplatek za vydání lékařského potvrzení
 
Částka 49
pdf 964 kB
19. 6. 1964 117/1964 Sb.
Vyhláška o správě národního majetku
 
Částka 50
pdf 203 kB
20. 6. 1964 118/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků a vývojových prací, určených k zajištění obranyschopnosti státu
 
Částka 51
pdf 502 kB
24. 6. 1964 119/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky chemického průmyslu
 
Částka 52
pdf 638 kB
26. 6. 1964 120/1964 Sb.
Vyhláška o úpravě důchodů některých osob
121/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla
 
Částka 53
pdf 2343 kB
29. 6. 1964 122/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky nákupu zemědělských výrobků a dodávek zemědělských potřeb
123/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky zemědělských výrobků
 
Částka 54
pdf 729 kB
29. 6. 1964 124/1964 Sb.
Zákon o jednacím a pracovním řádu Slovenské národní rady
125/1964 Sb.
Zákon o Komisi lidové kontroly a statistiky Slovenské národní rady
 
Částka 55
pdf 825 kB
29. 6. 1964 126/1964 Sb.
Vyhláška o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky)
127/1964 Sb.
Vyhláška o městském přepravním řádu
128/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se mění příloha vyhlášky č. 74/1961 Sb., o pronájmu a používání silničních vozidel pro motorovou dopravu
 
Částka 56
pdf 1320 kB
29. 6. 1964 129/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských a některých jiných výrobků
130/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských výrobků dodávaných organizacím státního a družstevního maloobchodu
131/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu
 
Částka 57
pdf 1593 kB
29. 6. 1964 132/1964 Sb.
Vyhláška o železničním přepravním řádu
 
Částka 58
pdf 1550 kB
29. 6. 1964 133/1964 Sb.
Vyhláška o silničním přepravním řádu
 
Částka 59
pdf 933 kB
29. 6. 1964 134/1964 Sb.
Vyhláška o přepravním řádu vodní dopravy
 
Částka 60
pdf 1314 kB
30. 6. 1964 135/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků
136/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav strojírenských výrobků
137/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu
 
Částka 61
pdf 669 kB
30. 6. 1964 138/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky státního obchodu
139/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi podniky státního obchodu Zelenina a pro průmyslové zpracování
140/1964 Sb.
Vyhláška o povinných a pracovních výtiscích
141/1964 Sb.
Vyhláška o rozšíření povinného pojištění jednotných zemědělských družstev
 
Částka 62
pdf 848 kB
30. 6. 1964 142/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv
143/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolínu
144/1964 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o pevninské mělčině
 
Částka 63
pdf 1579 kB
30. 6. 1964 145/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků
146/1964 Sb.
Vyhláška o podrobnějším vymezení působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen
 
Částka 64
pdf 1184 kB
30. 6. 1964 147/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky neperiodických publikací, periodických publikací, hospodářských tiskovin a speciálních polygrafických výrobků
148/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky geodetických a kartografických prací
149/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky geologických prací
150/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky surového dříví a tříslové kůry
 
Částka 65
pdf 377 kB
1. 7. 1964 151/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky farmaceutických výrobků, výrobků zdravotnické techniky, veterinárních biopreparátů a některých laboratorních přípravků
152/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných národním podnikem Zdravotnické zásobování ústavům národního zdraví
153/1964 Sb.
Usnesení o stanovení termínu voleb soudců Nejvyššího soudu, krajských soudů a soudců z povolání vojenských soudů
154/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojních početních prací
 
Částka 66
pdf 436 kB
1. 7. 1964 155/1964 Sb.
Zákonné opatření , kterým se stanoví výjimka z ustanovení § 43 lesního zákona
156/1964 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o vzájemné železniční dopravě
 
Částka 67
pdf 664 kB
8. 7. 1964 157/1964 Sb.
Vyhláška o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích
158/1964 Sb.
Vyhláška o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou
159/1964 Sb.
Nařízení o udělování čestných titulů "zasloužilý člen České filharmonie" a "zasloužilý pracovník České filharmonie"
160/1964 Sb.
Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
161/1964 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb v zákoně č. 103/1964 Sb. o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, v českém vydání
 
Částka 68
pdf 176 kB
8. 7. 1964 162/1964 Sb.
Vyhláška o povinném zkoušení a kontrole výrobků a materiálů určených do oblastí se ztíženými klimatickými podmínkami
 
Částka 69
pdf 117 kB
12. 8. 1964 163/1964 Sb.
Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
164/1964 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 20. výročí Slovenského národního povstání
165/1964 Sb.
Zákonné opatření , kterým se mění a doplňuje zákon o některých služebních poměrech vojáků
166/1964 Sb.
Zákonné opatření o pedagogických fakultách
 
Částka 70
pdf 426 kB
20. 8. 1964 167/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1962 Sb., o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu
168/1964 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Federativní republikou Kamerun
 
Částka 71
pdf 851 kB
1. 9. 1964 169/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašují Vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev s doplňky a změnami přijatými VI. celostátním sjezdem jednotných zemědělských družstev
170/1964 Sb.
Vyhláška o vypracování doplňků a změn stanov JZD, jejich schvalování a registraci
 
Částka 72
pdf 168 kB
1. 9. 1964 171/1964 Sb.
Zákonné opatření o Československé novinářské ceně
172/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává organizační a jednací řád Státní komise pro vědecké hodnosti
 
Částka 73
pdf 545 kB
3. 9. 1964 173/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních hmot, konstrukcí a dílců
174/1964 Sb.
Vyhláška základní podmínky dodávky státních rezerv
OP-178-20.6.1964
Směrnice o zavedení a úpravě některých poplatků, příplatků a úhrad na úseku zdravotnictví
 
Částka 74
pdf 836 kB
19. 9. 1964 175/1964 Sb.
Vyhláška o Dohodě o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce
176/1964 Sb.
Vyhláška o Evropské úmluvě o obchodní arbitráži
 
Částka 75
pdf 120 kB
30. 9. 1964 177/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty
178/1964 Sb.
Vyhláška o sběru a výkupu vyřazených akumulátorových článků
179/1964 Sb.
Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 229/1957 Ú.l., o úpravě cen za práce, prováděné početními stroji
 
Částka 76
pdf 213 kB
1. 10. 1964 180/1964 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou
181/1964 Sb.
Vyhláška o základních skutečnostech tvořících státní tajemství
AS02/64
Oznámení vzorové stanovy stavebních bytových družstev Pozn.: S účinností od 1.7.1975 byly pro území bývalé ČSR schváleny nové vzorové stanovy stavebních bytových družstev, které byly vyhlášeny usnesením vlády ČSR č. 47 ze dne 13.3.1975 a posléze uveřejněny v částce 3/1975 zpravodaje ČSBD.
 
Částka 77
pdf 878 kB
1. 10. 1964 182/1964 Sb.
Usnesení Zásady dalšího prohloubení činnosti Národního shromáždění
183/1964 Sb.
Zákon o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění
184/1964 Sb.
Zákon , kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání nejzávažnějších trestných činů proti míru, válečných trestných činů a trestných činů proti lidskosti spáchaných ve prospěch nebo ve službách okupantů
185/1964 Sb.
Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
 
Částka 78
pdf 557 kB
12. 10. 1964 186/1964 Sb.
Vyhláška o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím
187/1964 Sb.
Vyhláška o Dohodě o vytvoření a provozu společného parku nákladních vozů
188/1964 Sb.
Vyhláška o Komzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou
36
Usnesení o nové úpravě platových poměrů redaktorů-novinářů
 
Částka 79
pdf 185 kB
19. 10. 1964 189/1964 Sb.
Vyhláška o normách nezaviněných mank v organizacích vnitřního obchodu
 
Částka 80
pdf 230 kB
20. 10. 1964 190/1964 Sb.
Vyhláška o paušálu cla a náhradní dávky za daň z obratu z věcí dovážených bez úplaty
AS01/64
Výnos , kterou se vydávají předpisy k zajištění bezpečnosti při práci ve výškách - B1
 
Částka 81
pdf 593 kB
20. 11. 1964 191/1964 Sb.
Vyhláška o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků
 
Částka 82
pdf 563 kB
25. 11. 1964 192/1964 Sb.
Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací
193/1964 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o letecké dopravě
 
Částka 83
pdf 142 kB
10. 12. 1964 194/1964 Sb.
Vyhláška o povinném hlášení živě a mrtvě narozeného plodu, úmrtí dítěte do sedmi dnů po porodu a úmrtí matky
195/1964 Sb.
Vyhláška o rozsahu pracovní činnosti potřebné pro zápočet kalendářního roku v důchodovém zabezpečení družstevních rolníků
196/1964 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
 
Částka 84
pdf 345 kB
11. 12. 1964 197/1964 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel Pozn.: ust. § 25 oddíl A č. 9 nabývá účinnosti až 1.1.1966;
 
Částka 85
pdf 1421 kB
12. 12. 1964 203/60 482/64
Opatření o změně názvu Ústředního likvidátora peněžních ústavů a podniků v Praze na Správu pro věci majetkové a devizové a názvu Oblastního likvidátora peněžních ústavů a podniků v Bratislavě na Správu pro věci majetkové a devizové pro Slovensko
198/1964 Sb.
Vyhláška o řízení při udělování vědeckých hodností
199/1964 Sb.
Vyhláška o výchově nových vědeckých pracovníků
 
Částka 86
pdf 307 kB
13. 12. 1964 200/1964 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou
201/1964 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o československé průvozní dopravě přes území Polské lidové republiky na úseku železniční trati mezi stanicemi Hrádek nad Nisou a Zittau
 
Částka 87
pdf 118 kB
17. 12. 1964 202/1964 Sb.
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965
203/1964 Sb.
Zákon o úpravě některých úloh státní správy v civilním letectví
 
Částka 88
pdf 1198 kB
18. 12. 1964 204/1964 Sb.
Vyhláška o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy
205/1964 Sb.
Vyhláška o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a pro generální opravy
 
Částka 89
pdf 856 kB
24. 12. 1964 206/1964 Sb.
Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou
207/1964 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních
 
Částka 90
pdf 914 kB
28. 12. 1964 208/1964 Sb.
Vyhláška o emisních a pokladních operacích
 
Částka 91
pdf 1020 kB
31. 12. 1964 209/1964 Sb.
Vyhláška o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť
210/1964 Sb.
Vyhláška o průkazech pro snížení daně ze mzdy a o některých dalších opatřeních v oboru této daně
211/1964 Sb.
Vyhláška o přepravním řádu sdružené přepravy kusových zásilek