Stejnopis sbírky zákonů
Československé socialistické republiky.

Ročník 1965

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 1263 kB
3. 1. 1965 1/1965 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky vývozních investičních celků
2/1965 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou
 
Částka 2
pdf 147 kB
20. 1. 1965 4/1965 Sb.
Vyhláška o Dohodě o spolupráci na úseku veterinárním mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky
3/1965 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví výše státního příspěvku na družstevní bytovou výstavbu zahajovanou od 1. ledna 1965
 
Částka 3
pdf 189 kB
30. 1. 1965 5/1965 Sb.
Nařízení o změnách názvů některých fakult
6/1965 Sb.
Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) a Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV)
 
Částka 4
pdf 421 kB
12. 2. 1965 7/1965 Sb.
Vyhláška o organizaci sítě celnic a jejich působnosti
 
Částka 5
pdf 187 kB
18. 2. 1965 8/1965 Sb.
Směrnice o ochraně dřeva schválené usnesením ze dne 14. ledna 1965
R-1/1965
Opatření o pověření Československé obchodní banky, akciové společnosti poskytovat úvěry podnikům zahraničního obchodu
 
Částka 6
pdf 173 kB
23. 2. 1965 9/1965 Sb.
Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
10/1965 Sb.
Vyhláška o Dohodě o spolupráci v oblasti turistického ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie Pozn.: Dohoda pozbyla platnost ve vztahu k Chorvatsku 4.4.1984 (viz 56/2000 Sb.m.s.) a k Makedonii 20.12.1999 (viz 59/2000 Sb.m.s.)
 
Částka 7
pdf 537 kB
3. 3. 1965 11/1965 Sb.
Vyhláška o hospodaření s obaly při dodávkách výrobků
 
Částka 8
pdf 617 kB
5. 3. 1965 12/1965 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o výměně oficiálních publikací a vládních dokumentů mezi státy a Úmluvě o mezinárodní výměně publikací
13/1965 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o zrušení vízové povinnosti Pozn.: Dohoda pozbyla 9.6.1996 platnost ve vztahu k Chorvatsku, 10.11.1998 ve vztahu k Makedonii, 24.10.1998 ve vztahu k Bosně a Hercegovině a 28.10.1998 ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie.
14/1965 Sb.
Vyhláška o Dohodě o zřízení organizace pro spolupráci v hutnictví železa a o Statutu organizace pro spolupráci v hutnictví železa Intermetall
 
Částka 9
pdf 141 kB
9. 3. 1965 15/1965 Sb.
Zákonné opatření , kterým se zřizuje Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky
17/1965 Sb.
Vyhláška , kterou se Obvodnímu národnímu výboru v Ostravě - Porubě odnímá působnost stavebního úřadu
16/1965 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 155/1952 Ú.l., kterou se vydávají podrobné předpisy k provedení vládního nařízení o věrnostním přídavků horníků
 
Částka 10
pdf 184 kB
12. 3. 1965 18/1965 Sb.
Vyhláška o podmínkách údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu v majetku občanů a nesocialistických organizací
 
Částka 11
pdf 519 kB
13. 3. 1965 19/1965 Sb.
Zásady o uzavírání dohod o pracovní činnosti mezi socialistickými organizacemi a pracovníky
20/1965 Sb.
Zásady pro poskytování některých služeb a oprav občany na základě povolení národního výboru
21/1965 Sb.
Vyhláška o důchodovém zabezpečení, nemocenském pojištění a preventivní a léčebné péči některých občanů činných při poskytování služeb
 
Částka 12
pdf 234 kB
20. 3. 1965 22/1965 Sb.
Vyhláška o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře
 
Částka 13
pdf 217 kB
23. 3. 1965 23/1965 Sb.
Vyhláška o soutěžním řádu pro díla výtvarných umění
 
Částka 14
pdf 291 kB
24. 3. 1965 24/1965 Sb.
Vyhláška o Dohodě o zřízení Organizace pro spolupráci v průmyslu valivých ložisek
25/1965 Sb.
Vyhláška o zrušení Dohod o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách uzavřených mezi vládou Československé socialistické republiky a vládami Bulharské lidové republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Maďarské lidové republiky
 
Částka 15
pdf 177 kB
27. 3. 1965 27/1965 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 50 Kčs a pamětních stříbrných pětadvacetikorun k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky Sovětskou armádou
26/1965 Sb.
Vyhláška o rozšíření pomoci pracovníkům v železniční dopravě při družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků
 
Částka 16
pdf 171 kB
5. 4. 1965 28/1965 Sb.
Vyhláška o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům
29/1965 Sb.
Vyhláška o nákupu a přímém prodeji ovoce a zeleniny spotřebitelům
 
Částka 17
pdf 1537 kB
6. 4. 1965 32/1965 Sb.
Vyhláška o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění
30/1965 Sb.
Zákon o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
31/1965 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
 
Částka 18
pdf 768 kB
7. 4. 1965 33/1965 Sb.
Zákon o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví (o regresních náhradách)
34/1965 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o regresních náhradách
 
Částka 19
pdf 670 kB
8. 4. 1965 35/1965 Sb.
Zákon o literárních, vědeckých a uměleckých dílech (autorský zákon)
36/1965 Sb.
Zákon o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
37/1965 Sb.
Vyhláška k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
38/1965 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
 
Částka 20
pdf 184 kB
17. 4. 1965 39/1965 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o kulturní spolupráci
 
Částka 21
pdf 134 kB
29. 4. 1965 40/1965 Sb.
Vyhláška o určení podniku "Art Centrum, československé středisko výtvarných umění" k provádění vývozu a dovozu některých děl výtvarných umění
41/1965 Sb.
Vyhláška o používání vlastních osobních vozidel pracovníky při vnějších výkonech
 
Částka 22
pdf 164 kB
4. 5. 1965 42/1965 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním
 
Částka 23
pdf 92 kB
10. 5. 1965 43/1965 Sb.
Rozhodnutí o amnestii
 
Částka 24
pdf 113 kB
22. 5. 1965 46/1965 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu, ve slovenském vydání, a ve vyhlášce ministerstva vnitřního obchodu č. 138/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky státního obchodu
44/1965 Sb.
Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 57/1961 Sb., o nákupu prázdných konzervárenských sklenic
45/1965 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům
 
Částka 25
pdf 949 kB
27. 5. 1965 47/1965 Sb.
Vyhláška o Jednotné úmluvě o omamných látkách
 
Částka 26
pdf 392 kB
1. 6. 1965 48/1965 Sb.
Zákon o náhradách poslanců a platech funkcionářů Slovenské národní rady
49/1965 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě
 
Částka 27
pdf 360 kB
24. 6. 1965 50/1965 Sb.
Vyhláška o odměnách za poskytování právní pomoci (advokátní tarif)
51/1965 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
 
Částka 28
pdf 375 kB
25. 6. 1965 52/1965 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1963 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků zaměstnancům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou, ve znění vyhlášky č. 64/1964 Sb.
53/1965 Sb.
Vyhláška o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel
54/1965 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
 
Částka 29
pdf 3627 kB
29. 6. 1965 55/1965 Sb.
Metodické pokyny pro vypracování státního plánu rozvoje národního hospodářství
 
Částka 30
pdf 1682 kB
30. 6. 1965 56/1965 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje trestní zákon
57/1965 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád)
59/1965 Sb.
Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
60/1965 Sb.
Zákon o prokuratuře
58/1965 Sb.
Zákon , kterým se upravuje postih provinění a přestupků osob opětovně se dopouštějících výtržnictví, násilností a příživnictví
 
Částka 31
pdf 316 kB
30. 6. 1965 61/1965 Sb.
Zákon , kterým se doplňují předpisy o organizaci státní báňské správy
62/1965 Sb.
Vyhláška o výbušninách
63/1965 Sb.
Zákon o cestovních dokladech
65/65
Výnos , kterým se vydává bezpečnostní předpis o výbušninách
MVS/10 762
Výnos , kterou se vydává bezpečnostní předpis o výrobě a zpracování výbušnin a výbušných předmětů
64/1965 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o cestovních dokladech
 
Částka 32
pdf 4145 kB
30. 6. 1965 65/1965 Sb.
Zákon Zákoník práce
67/1965 Sb.
Zákon o některých změnách v nemocenském pojištění
66/1965 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákoník práce
 
Částka 33
pdf 189 kB
30. 6. 1965 68/1965 Sb.
Zákon o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky
69/1965 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají podrobnější předpisy o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky
 
Částka 34
pdf 406 kB
14. 7. 1965 71/1965 Sb.
Vyhláška o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví
72/1965 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 50/1965 Sb. o odměnách za poskytování právní pomoci (advokátní tarif), v českém vydání
70/1965 Sb.
Zákon o Sboru národní bezpečnosti
 
Částka 35
pdf 380 kB
26. 7. 1965 77/1965 Sb.
Vyhláška o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů
73/1965 Sb.
Zákonné opatření o změně Ústřední správy výzkumu a těžby radiaktivních surovin v Ústřední správu uranového průmyslu
74/1965 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 16/1963 Sb., o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří a středních odborných škol
75/1965 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 127/1954 Ú.l., o příspěvcích příjemců autorských odměn a o příspěvcích za užití volných děl kulturním fondům
76/1965 Sb.
Vyhláška o změně a doplnění základních podmínek dodávky stavebních hmot, konstrukcí a dílců
78/1965 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 151/1961 Sb., o rejstříku trestů
 
Částka 36
pdf 202 kB
4. 8. 1965 79/1965 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o kulturní spolupráci
4000/65
Výnos o báňské degazaci
 
Částka 37
pdf 181 kB
5. 8. 1965 80/1965 Sb.
Vyhláška o ochraně volně žijících živočichů (platí jen v ČR)
 
Částka 38
pdf 448 kB
11. 8. 1965 83/1965 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 550. výročí upálení mistra Jana HUSA
81/1965 Sb.
Nařízení o přesunu působnosti v oboru účetní evidence a o změně účetních zásad
82/1965 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákoníku práce
 
Částka 39
pdf 1142 kB
17. 8. 1965 84/1965 Sb.
Vyhláška o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů
 
Částka 40
pdf 133 kB
20. 8. 1965 85/1965 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška o pěstitelském pálení ovoce
86/1965 Sb.
Vyhláška , kterou se Místnímu národnímu výboru v Sobotce odnímá působnost stavebního úřadu
87/1965 Sb.
Vyhláška , kterou se odnímá některým městským národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu
26 064/65-4
Směrnice pro výkon státního odborného dozoru na celostátních drahách, vlečkách, městských drahách a drahách zvláštního určení
 
Částka 41
pdf 206 kB
25. 8. 1965 88/1965 Sb.
Zákonné opatření o změně zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky
89/1965 Sb.
Vyhláška o výkupu surového dříví, ochraně stromů rostoucích mimo les a o mimořádném zásobování dřívím
 
Částka 42
pdf 3203 kB
23. 9. 1965 96/1965 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určuje s účinnosťou od 1. júna 1965 ďaľší obvodný národny výbor v kraji ako stavebný úrad
97/1965 Sb.
Vyhláška , kterou se odnímá některým místním národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu
98/1965 Sb.
Vyhláška , kterou se odnímá některým městským národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu a mění obvod působnosti
90/1965 Sb.
Vyhláška o plánovitém řízení národního hospodářství
91/1965 Sb.
Vyhláška o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství
92/1965 Sb.
Vyhláška o financování reprodukce základních prostředků
93/1965 Sb.
Vyhláška o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky
94/1965 Sb.
Vyhláška o správě národního majetku
95/1965 Sb.
Vyhláška o úvěrování socialistických organizací a o úrocích
 
Částka 43
pdf 185 kB
7. 10. 1965 99/1965 Sb.
Vyhláška o Mezinárodní úmluvě uzavřené mezi Belgií, Německem, Francií a Itálií za účelem stanovení jednotných pravidel pro vzájemné uznávání úředních značek při zkouškách palných zbraní a Stanovy, podepsané v Bruselu dne 15. července 1914
 
Částka 44
pdf 272 kB
9. 10. 1965 101/1965 Sb.
Vyhláška a Úmluvě o pobřežních vodách a pásmu přilehlém
100/1965 Sb.
Vyhláška o zrušení povinného odprodeje sádla
 
Částka 45
pdf 146 kB
20. 10. 1965 103/1965 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou
104/1965 Sb.
Vyhláška o soukromém vyučování v oboru umění a v oboru cizích jazyků
102/1965 Sb.
Zákonné opatření o jednotném řízení povinného zkoušení a hodnocení výrobků
 
Částka 46
pdf 563 kB
29. 10. 1965 105/1965 Sb.
Nařízení o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 3 Kčs a 5 Kčs
106/1965 Sb.
Vyhláška o vydání mincí po 3 Kčs
107/1965 Sb.
Vyhláška o dodávce elektřiny obyvatelstvu
108/1965 Sb.
Vyhláška o dodávce topných plynů obyvatelstvu
 
Částka 47
pdf 3561 kB
6. 11. 1965 109/1965 Sb.
Úplné znění zákona ze dne 29. listopadu 1961 č. 141 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 17. června 1965 č. 57 Sb.
 
Částka 48
pdf 883 kB
9. 11. 1965 110/1965 Sb.
Vyhláška o evidenci zahraniční literatury
111/1965 Sb.
Vyhláška o závěrečných učňovských zkouškách
112/1965 Sb.
Pravidla pro provádění periodických revizí hospodaření
 
Částka 49
pdf 463 kB
10. 11. 1965 116/1965 Sb.
Zákon , kterým sa mění a doplňuje zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži
117/1965 Sb.
Zákon o Státní bance československé
118/1965 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vědecké a technické spolupráci
113/1965 Sb.
Zákon o Státní komisi pro finance, ceny a mzdy, Státní komisi pro techniku, Státní komisi pro hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci a Státní komisi pro řízení a organizaci
114/1965 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 52/1963 Sb., o Státní plánovací komisi
115/1965 Sb.
Zákon o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů
 
Částka 50
pdf 702 kB
19. 11. 1965 119/1965 Sb.
Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
120/1965 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají Směrnice pro uzavírání, registraci, evidenci a kontrolu kolektivních smluv v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství
121/1965 Sb.
Vyhláška o použití prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb a financování některých činností státních hospodářských organizací
122/1965 Sb.
Vyhláška , kterou se ruší vyhláška č. 54/1964 Sb., o výkupu nepotřebných spotřebitelských zásob hutních výrobků
 
Částka 51
pdf 165 kB
25. 11. 1965 123/1965 Sb.
Zákon o Československé tiskové kanceláři
124/1965 Sb.
Vyhláška o Protokolu o otázkách zproštění vízové povinnosti občanů Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik při soukromých cestách do Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik
 
Částka 52
pdf 202 kB
30. 11. 1965 125/1965 Sb.
Vyhláška o ochrane voľne žijúcich živočíchov
 
Částka 53
pdf 139 kB
10. 12. 1965 126/1965 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o zrušení vízové povinnosti a rozvoji turistiky
127/1965 Sb.
Vyhláška o změnách článků 23, 27 a 61 Charty Organizace Spojených národů přijatých XVIII. Valným shromážděním Organizace Spojených národů dne 17.prosince 1963 v rezoluci č.1991/XVIII AaB
128/1965 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
 
Částka 54
pdf 226 kB
16. 12. 1965 129/1965 Sb.
Vyhláška o financování opatření týkajících se škod vzniklých státním organizacím nebo způsobených jimi na hmotném majetku
 
Částka 55
pdf 377 kB
16. 12. 1965 133/1965 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí
130/1965 Sb.
Usnesení ke zprávě o činnosti Slovenské národní rady ve IV. volebním období zejména z hlediska uplatňování ústavy a dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS ze 7. května 1964
131/1965 Sb.
Usnesení ke zprávě vlády o postupu obnovovacích prací k odstranění škod způsobených povodněmi na jižním Slovensku
132/1965 Sb.
Nařízení o organizaci výrobních hospodářských jednotek a o jejich statutech
 
Částka 56
pdf 167 kB
16. 12. 1965 135/1965 Sb.
Zákon o pôsobnosti Československej tlačovej kancelárie na Slovensku
136/1965 Sb.
Zákon o udelovaní čestných titulov "Zaslúžilý člen Slovenskej filharmónie" a "Zaslúžilý pracovník Slovenskej filharmónie"
134/1965 Sb.
Zákon o Slovenské komisi pro techniku
 
Částka 57
pdf 510 kB
22. 12. 1965 137/1965 Sb.
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966
138/1965 Sb.
Zákonné opatření o změně podřízenosti Pohraniční stráže
139/1965 Sb.
Vyhláška o úpravě některých hospodářských závazkových vztahů
140/1965 Sb.
Vyhláška o novém znění Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní komory
 
Částka 58
pdf 291 kB
28. 12. 1965 141/1965 Sb.
Zákon o některých změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků
142/1965 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
 
Částka 59
pdf 1240 kB
29. 12. 1965 143/1965 Sb.
Vyhláška o poskytování peněžních dávek v nemocenském pojištění
144/1965 Sb.
Nařízení o změně působnosti ve vydávání povolení zahraničním provozovatelům silniční dopravy k jednotlivým přepravám po území Československé socialistické republiky
 
Částka 60
pdf 1135 kB
30. 12. 1965 147/1965 Sb.
Vyhláška o některých změnách ve vyhláškách ministra zahraničního obchodu a o podnicích zahraničního obchodu Pozn.: čl. I b. 2 a čl. II b. 2 nabývají účinnosti až 1.7.1966;
145/1965 Sb.
Vyhláška o některých opatřeních v oboru daně z příjmů z literární a umělecké činnosti
146/1965 Sb.
Vyhláška o správních poplatcích
 
Částka 61
pdf 439 kB
31. 12. 1965 148/1965 Sb.
Vyhláška o zřízení ŠKODAEXPORTU, podniku zahraničního obchodu
149/1965 Sb.
Vyhláška o zřízení INVESTY, podniku zahraničního obchodu
150/1965 Sb.
Vyhláška o zřízení MERKURIE, podniku zahraničního obchodu
151/1965 Sb.
Vyhláška o zřízení EXICA, podniku zahraničního obchodu
152/1965 Sb.
Vyhláška o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 311/1953 Ú.l. (č. 356/1953 Ú.v.) o zřízení Technoexportu, podniku zahraničního obchodu pro vývoz průmyslových celků Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 2 nabývá účinnosti 1.7.1966.
153/1965 Sb.
Vyhláška o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 307/1953 Ú.l. (č. 352/1953 Ú.v.) o přeměně společnosti Kovo, akciové společnosti pro dovoz a vývoz výrobků přesného strojírenství na podnik pro zahraniční obchod Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 2 nabývá účinnosti 1.7.1966.
154/1965 Sb.
Vyhláška o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 308/1953 Ú.l. (č. 353/1953 Ú.v.) o přeměně společnosti Motokov, akciové společnosti pro dovoz a vývoz vozidel a výrobků lehkého kovoprůmyslu na podnik pro zahraniční obchod Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 2 nabývá účinnosti 1.7.1966.
155/1965 Sb.
Vyhláška o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 297/1953 Ú.l. (č. 342/1953 Ú.v.) o přeměně společnosti Centrotex , československé akciové společnosti pro dovoz a vývoz textilního a koženého zboží na podnik pro zahraniční obchod
157/1965 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb: 1. ve vyhlášce ministra zahraničních věcí č. 192/1964 Sb. o Mezinárodní úmluvě o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací, 2. v zákoně č. 114/1965 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 52/1963 Sb., o Státní plánovací komisi, 3. ve vládním nařízení č. 132/1965 Sb., o organizaci výrobních hospodářských jednotek a o jejich statutech
156/1965 Sb.
Vyhláška o změně a doplnění vyhlášky č. 143/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu