Stejnopis sbírky zákonů
Československé socialistické republiky.

Ročník 1966

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 396 kB
25. 1. 1966 1/1966 Sb.
Vyhláška k dalšímu rozvoji závodního stravování
2/1966 Sb.
Vyhláška o kulturních fondech a koordinačním výboru kulturních fondů
3/1966 Sb.
Vyhláška o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům
4/1966 Sb.
Vyhláška o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl
 
Částka 2
pdf 259 kB
31. 1. 1966 6/1966 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci na úseku ochrany rostlin Pozn.: Ve vztahu mezi ČR a Republikou Bosna a Hercegovina a mezi ČR a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií platnost smlouvy končí 2.12.2005.
20110/65-4
Výnos o státním dozoru na drahách
5/1966 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 108/1961 Sb., o zřízení University 17. listopadu v Praze
 
Částka 3
pdf 779 kB
16. 2. 1966 7/1966 Sb.
Zákonné opatření o Vysoké škole politické Ústředního výboru Komunistické strany Československa
9/1966 Sb.
Vyhláška o provádění kontroly a statistiky cen
100/66
Výnos o zkouškách pracovníků hospodářských organizací z báňských a souvisejících předpisů
8/1966 Sb.
Vyhláška o tvorbě, kontrole a statistice cen
 
Částka 4
pdf 177 kB
22. 2. 1966 10/1966 Sb.
Vyhláška o nákupu zboží ve vnitřním obchodě socialistickými organizacemi
11/1966 Sb.
Vyhláška o hospodářských smlouvách v silniční nákladní dopravě
12/1966 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky č. 3/1962 Sb., o řízení nákladní automobilové dopravy národními výbory
 
Částka 5
pdf 494 kB
28. 2. 1966 14/1966 Sb.
Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Barmského svazu
15/1966 Sb.
Vyhláška o Protokolu, kterým se mění Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, podepsaná ve Varšavě dne 12. října 1929
13/1966 Sb.
Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 174/1958 Ú.l., kterou bylo vyhlášeno usnesení vlády o stanovení začátku a konce pracovní doby v ústředních úřadech a jiných státních orgánech
 
Částka 6
pdf 584 kB
29. 3. 1966 17/1966 Sb.
Vyhláška o leteckém přepravním řádu
16/1966 Sb.
Vyhláška o náhradách za vypouštění nečištěných nebo nedostatečně čištěných odpadních vod do vodních toků
18/1966 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví příslušnost soudů v dopravních trestních věcech v obvodu hlavního města Prahy
 
Částka 7
pdf 1586 kB
30. 3. 1966 19/1966 Sb.
Zákon o vysokých školách
20/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
 
Částka 8
pdf 430 kB
21. 4. 1966 21/1966 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o zřízení Rady pro celní spolupráci
 
Částka 9
pdf 349 kB
26. 4. 1966 22/1966 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci
23/1966 Sb.
Vyhláška o vymezení pojmu vysílacích rádiových stanic a o jejich přechovávání
24/1966 Sb.
Vyhláška o hospodářských smlouvách ve vnitrostátní vodní dopravě
 
Částka 10
pdf 856 kB
29. 4. 1966 25/1966 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají studijní předpisy pro vysoké školy
26/1966 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád)
27/1966 Sb.
Vyhláška o přiznávání titulů absolventům, kteří ukončili studium před účinností zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách
28/1966 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají předpisy o habilitačním a jmenovacím řízení a o obsazování volných pracovních míst učitelů vysokých škol
 
Částka 11
pdf 132 kB
30. 4. 1966 29/1966 Sb.
Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
30/1966 Sb.
Vyhláška o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizaci se zemědělskou výrobou
 
Částka 12
pdf 115 kB
24. 5. 1966 31/1966 Sb.
Zákonné opatření o změně zákona o volbách do Národního shromáždění a do národních výborů
32/1966 Sb.
Vyhláška o tvorbě cen výrobků podléhajících povinnému hodnocení a výrobků technicky pokrokových a technicky zastaralých
 
Částka 13
pdf 168 kB
14. 6. 1966 34/1966 Sb.
Vyhláška o Protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o zrušení vízové povinnosti
35/1966 Sb.
Vyhláška o Protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o ukončení platnosti Smlouvy o smírčím a rozhodčím řízení, podepsané ve Varšavě dne 23. dubna 1925 a Smlouvy o právní ochraně a právní pomoci ve věcech daňových, podepsané ve Varšavě dne 23. dubna 1925
33/1966 Sb.
Nařízení , kterým se doplňuje a mění vládní nařízení o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří a středních odborných škol
 
Částka 14
pdf 394 kB
20. 6. 1966 36/1966 Sb.
Zákonné opatření , kterým se zrušují některé právní předpisy
38/1966 Sb.
Nařízení , kterým se zrušují některé právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství
39/1966 Sb.
Vyhláška o vedlejší hospodářské činnosti na některých školách poskytujících střední a vyšší vzdělání a v některých jiných školských zařízeních
40/1966 Sb.
Vyhláška o určení místní příslušnosti pro rozhodování hospodářských sporů týkajících se některých závodů (organizačních složek) socialistických organizací
37/1966 Sb.
Zákonné opatření , kterým se doplňuje zákon č. 115/1965 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů
 
Částka 15
pdf 147 kB
24. 6. 1966 41/1966 Sb.
Směrnice o výpomoci žáků škol II. cyklu (včetně učňů) při špičkových zemědělských pracích
 
Částka 16
pdf 1687 kB
24. 6. 1966 42/1966 Sb.
Vyhláška o poskytování léčebně preventivní péče
43/1966 Sb.
Vyhláška o soustavě zdravotnických zařízení
44/1966 Sb.
Vyhláška o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
 
Částka 17
pdf 1873 kB
29. 6. 1966 45/1966 Sb.
Vyhláška o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek
46/1966 Sb.
Vyhláška o opatřeních proti přenosným nemocem
47/1966 Sb.
Vyhláška o pohřebnictví
 
Částka 18
pdf 147 kB
30. 6. 1966 48/1966 Sb.
Zákon o změně zákona Slovenské národní rady o volbách do Slovenské národní rady
49/1966 Sb.
Zákon o Komisi Slovenské národní rady pro vodní hospodářství
50/1966 Sb.
Zákon o působnosti Slovenské národní rady při organizaci a řízení vysokých škol na Slovensku
 
Částka 19
pdf 696 kB
13. 7. 1966 52/1966 Sb.
Zákon o osobním vlastnictví bytů
53/1966 Sb.
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
51/1966 Sb.
Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
 
Částka 20
pdf 114 kB
19. 7. 1966 57/1966 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 17/1966 Sb. o leteckém přepravním řádu, v českém vydání
54/1966 Sb.
Nařízení , jímž se mění vládní nařízení č. 126/1962 Sb., kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství
55/1966 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 136/1960 Sb., o Státní vodohospodářské inspekci
56/1966 Sb.
Vyhláška o úpravě lhůt k provádění úkonů peněžních ústavů na úseku platebního styku a zúčtování na účtech organizací
 
Částka 21
pdf 164 kB
26. 7. 1966 58/1966 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o kulturní a vědecké spolupráci
 
Částka 22
pdf 276 kB
28. 7. 1966 59/1966 Sb.
Nařízení o prodloužení základní služby některým vojákům útvarů silničního vojska v roce 1966
61/1966 Sb.
Vyhláška o vydání mincí po 5 Kčs a o vydání pamětních stříbrných desetikorun "VELKÁ MORAVA - 1100 LET"
60/1966 Sb.
Vyhláška o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům
 
Částka 23
pdf 1716 kB
5. 8. 1966 62/1966 Sb.
Vyhláška o zásadách pro zkracování pracovní doby a pro úpravu pracovních a provozních režimů
64/1966 Sb.
Zásady pro regulaci ekonomických a finančních vztahů uvnitř výrobních hospodářských jednotek schválené usnesením vlády ze dne 15. července 1966 č. 242
63/1966 Sb.
Rámcové podmínky hospodaření podniků platné od 1. ledna 1967 schválené usnesením vlády ze dne 15. července 1966 č. 242
 
Částka 24
pdf 170 kB
11. 8. 1966 65/1966 Sb.
Nařízení o změnách působnosti v oboru ochrany před povodněmi
66/1966 Sb.
Vyhláška o pomoci při výstavbě obytných domů s byty v osobním vlastnictví a o prodeji bytů z národního majetku občanům
 
Částka 25
pdf 136 kB
23. 8. 1966 67/1966 Sb.
Vyhláška o místních poplatcích
68/1966 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 52/1966 Sb. o osobním vlastnictví bytů, v českém vydání
 
Částka 26
pdf 2536 kB
20. 9. 1966 69/1966 Sb.
Metodické pokyny pro vypracování návrhu státního prováděcího plánu a státního rozpočtu na rok 1967
 
Částka 27
pdf 472 kB
23. 9. 1966 70/1966 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o celním projednávání mezinárodních přeprav nákladů prováděných automobilovou dopravou
 
Částka 28
pdf 391 kB
27. 9. 1966 71/1966 Sb.
Vyhláška o Úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě otázek týkajících se dvojího státního občanství
72/1966 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o civilním řízení
 
Částka 29
pdf 161 kB
28. 9. 1966 LP-210.2-30.6.1966
Směrnice pro poskytování ambulantní péče lékařem, kterého si občan zvolil
73/1966 Sb.
Vyhláška o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci
 
Částka 30
pdf 398 kB
29. 9. 1966 74/1966 Sb.
Zákon o působnosti Slovenské národní rady a jejích orgánů při zabezpečování péče o zdraví lidu
 
Částka 31
pdf 507 kB
30. 9. 1966 75/1966 Sb.
Vyhláška o zrušení směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy
51 (31/1966)
Směrnice k zákoníku práce
14 451/60-VIII/2
Výnos o úpravě knižní tiráže
32 027/59-VIII/4
Výnos , kterým se určí den edičního splnění neperiodické publikace
2 441/62-VIII
Směrnice pro postup nakladatelství podle Všeobecné úmluvy o autorském právu
S-614/65
Směrnice o mechanizované evidenci neperiodických publikací
30 633/65-VE/2
Výnos - Náhrady za používání vlastního ošacení - poskytovaní oblečení uměleckým pracovníkům
42 258/60-VIII/1
Směrnice pro vydávání neperiodických publikací v krajích
19 952/61-VIII/1
Výnos o mechanizaci administrativy a evidenci ve vydávání a rozšiřování knih
 
Částka 32
pdf 216 kB
19. 10. 1966 32354/66-E/I/11
Výnos , kterým se vydává platový řád pro učitele bohosloveckých fakult
76/1966 Sb.
Vyhláška o odpisování základních prostředků
 
Částka 33
pdf 286 kB
26. 10. 1966 77/1966 Sb.
Vyhláška o platovém řádu pro pracovníky orgánů státní správy
78/1966 Sb.
Vyhláška o poskytování odměn pracovníkům rozpočtových organizací
 
Částka 34
pdf 140 kB
4. 11. 1966 79/1966 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o kulturní spolupráci
 
Částka 35
pdf 4113 kB
7. 11. 1966 80/1966 Sb.
Vyhláška o pravidlech silničního provozu
 
Částka 36
pdf 593 kB
8. 11. 1966 81/1966 Sb.
Zákon o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích
82/1966 Sb.
Zákon o pojišťovnictví
83/1966 Sb.
Zákon o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky
84/1966 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví odchylky pro výpočet průměrného výdělku pro některé skupiny pracovníků
 
Částka 37
pdf 529 kB
24. 11. 1966 85/1966 Sb.
Vyhláška o platebním styku a zúčtování na účtech organizací
 
Částka 38
pdf 173 kB
25. 11. 1966 86/1966 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhl. o regresních náhradách
87/1966 Sb.
Vyhláška o některých ekonomických opatřeních v investiční výstavbě Pozn.: platnost ust. §§ 5 až 8 končí dnem 31.12.1967;
88/1966 Sb.
Vyhláška , kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
 
Částka 39
pdf 319 kB
3. 12. 1966 89/1966 Sb.
Nařízení o udělování čestného odznaku "Za ochranu hranic ČSSR"
90/1966 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje výpis z rozkazu presidenta republiky k provedení zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, na úseku vojenských vysokých škol
91/1966 Sb.
Vyhláška o odměňování některých prací konaných mimo pracovní poměr
 
Částka 40
pdf 495 kB
7. 12. 1966 92/1966 Sb.
Zákonné opatření o přiznávání titulů absolventům Vysoké školy politické Ústředního výboru Komunistické strany Československa
93/1966 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají směrnice o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí
94/1966 Sb.
Vyhláška o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání
9410/1966-23-334
Směrnice pro provádění zápisů osobního vlastnictví k bytům v evidenci nemovitostí Pozn.: Směrnice byly otištěny v částce 9 Věstníku Ústřední správy geodézie a kartografie z r. 1966 pod poř. č. 2.
 
Částka 41
pdf 142 kB
16. 12. 1966 95/1966 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o mezinárodní silniční dopravě
 
Částka 42
pdf 198 kB
17. 12. 1966 96/1966 Sb.
Nařízení o jednotných kalkulačních zásadách
 
Částka 43
pdf 403 kB
19. 12. 1966 98/1966 Sb.
Vyhláška , kterou se mění některé ustanovení vyhlášky č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu
97/1966 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
 
Částka 44
pdf 1824 kB
20. 12. 1966 99/1966 Sb.
Nařízení , kterým se zrušují některé další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství
100/1966 Sb.
Nařízení o plánovitém řízení národního hospodářství
101/1966 Sb.
Vyhláška o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství
 
Částka 45
pdf 1673 kB
20. 12. 1966 102/1966 Sb.
Vyhláška o financování reprodukce základních prostředků
103/1966 Sb.
Vyhláška o financování neinvestičních potřeb rozvoje vědy a techniky a obdobných činností
104/1966 Sb.
Vyhláška o správě národního majetku
105/1966 Sb.
Vyhláška o úvěrování socialistických organizací a úrokových sazbách
106/1966 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací
 
Částka 46
pdf 1458 kB
20. 12. 1966 109/1966 Sb.
Vyhláška o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 104/1960 Sb. o zřízení podniku Brněnské veletrhy a výstavy, podniku pro pořádání veletrhů a výstav a ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 105/1960 Sb. o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě ve znění vyhlášky č. 32/1961 Sb.
111/1966 Sb.
Vyhláška , kterou se mění některé ustanovení vyhlášky č. 126/1964 Sb. o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky)
107/1966 Sb.
Vyhláška o dokumentaci staveb
108/1966 Sb.
Vyhláška o oprávnění k projektové činnosti
110/1966 Sb.
Vyhláška o označování zahraničních absolventů československých vysokých škol
 
Částka 47
pdf 739 kB
27. 12. 1966 112/1966 Sb.
Zákon o zemědělské dani
113/1966 Sb.
Zákon o důchodové dani družstevních a jiných organizací
114/1966 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o zemědělské dani
 
Částka 48
pdf 483 kB
28. 12. 1966 117/1966 Sb.
Zákon o některých důsledcích zanedbávání péče o děti
115/1966 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
116/1966 Sb.
Zákon o soudních poplatcích
118/1966 Sb.
Nařízení o stabilizačním odvodu spotřebních a výrobních družstevních organizací
119/1966 Sb.
Nařízení , kterým se vydává statut Ústřední publikační správy
 
Částka 49
pdf 187 kB
29. 12. 1966 120/1966 Sb.
Vyhláška o ukládání pokut za porušování povinností stanovených k ochraně vod před znečišťováním