Stejnopis sbírky zákonů
Československé socialistické republiky.

Ročník 1968

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 374 kB
11. 1. 1968 1/1968 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách Pozn.: Platnost Dohody byla ukončena ve vztahu k Chorvatsku (viz 56/2000 Sb.m.s.), Makedonii (viz 59/2000 Sb.m.s), Svazové republice Jugoslávie (viz 99/2001 Sb.m.s) a Slovinsku (viz 39/2002 Sb.m.s.)
2/1968 Sb.
Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři a o Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, sjednaných v Londýně dne 17. června 1960
3/1968 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o změně Dohody o úpravě pohraničního přechodu železnic ze dne 22. září 1962
4/1968 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v oznámení v částce 47 Sb. z roku 1967, strana 473
5/1968 Sb.
Vyhláška o Dohodě o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řeckého království
 
Částka 2
pdf 125 kB
12. 1. 1968 7/1968 Sb.
Usnesení o volbě Ústřední volební komise Národní fronty pro volby do národních výborů
PP-265-20.11.1967
Směrnice o posuzování zdravotní způsobilosti k práci Pozn.: Uveřejněno ve Věstníku ministerstva zdravotnictví pod č. 49/1967.
6/1968 Sb.
Usnesení o vyhlášení dne voleb do národních výborů
 
Částka 3
pdf 112 kB
12. 1. 1968 8/1968 Sb.
Zákon o státním rozpočtu na rok 1968 a o některých dalších finančních opatřeních
 
Částka 4
pdf 303 kB
20. 1. 1968 9/1968 Sb.
Nařízení o zřizování odborů národních výborů
10/1968 Sb.
Vyhláška o prodloužení platnosti Dohody o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Mongolskou lidovou republikou ze dne 8. dubna 1957
11/1968 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 111/1965 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách
16/1967
Výnos , kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám, matkám do 9. měsíce po porodu a mladistvým Pozn.: Zákazy prací nabývají účinnosti až 1.1.1969.
 
Částka 5
pdf 394 kB
31. 1. 1968 12/1968 Sb.
Nařízení o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů
 
Částka 6
pdf 301 kB
15. 2. 1968 14/1968 Sb.
Vyhláška o úlevách na domovní dani
15/1968 Sb.
Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin před škůdci, chorobami a pleveli
13/1968 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašují pravidla obchodního podnikání
 
Částka 7
pdf 382 kB
27. 2. 1968 16/1968 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění vládního nařízení č. 83/1967 Sb.
17/1968 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 118/1966 Sb., o stabilizačním odvodu spotřebních a výrobních družstevních organizací
18/1968 Sb.
Vyhláška o úpravě majetkových sankcí v investiční výstavbě
19/1968 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
 
Částka 8
pdf 800 kB
1. 3. 1968 20/1968 Sb.
Vyhláška o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské republiky
21/1968 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací
22/1968 Sb.
Vyhláška o Dohodě o právním postavení a úlevách mezinárodních odvětvových organizací pro hospodářskou spolupráci
 
Částka 9
pdf 379 kB
5. 3. 1968 25/1968 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o usnadnění mezinárodní námořní dopravy
26/1968 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci ve spojích
27/1968 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě prováděné jinou osobou než smluvním dopravcem, doplňující Varšavskou úmluvu
23/1968 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušují předpisy o jednotných všeobecných sazbách pro prodej elektřiny v drobném
24/1968 Sb.
Vyhláška o státním příspěvku na družstevní bytovou výstavbu zahajovanou po 1. lednu 1968
 
Částka 10
pdf 1066 kB
9. 3. 1968 28/1968 Sb.
Ústavní zákon o doplnění článku 91 ústavy
29/1968 Sb.
Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou postavení Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy
30/1968 Sb.
Zákon o státním zkušebnictví
31/1968 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje zákon č. 122/1962 Sb. o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci
34/1968 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů č. 93/1962 Sb., o státní službě pro drahé kovy
32/1968 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o státním zkušebnictví
33/1968 Sb.
Vyhláška o ověřování zbraní a schvalování střeliva pro civilní potřebu
35/1968 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 156/1957 Ú.l., o ohlašování geodetických a topografických prací, předkládání elaborátů těchto prací a rozmnožování kartografických děl
 
Částka 11
pdf 308 kB
20. 3. 1968 36/1968 Sb.
Nařízení , kterým se vytvářejí okresy Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa
38/1968 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky č. 34/1965 Sb., kterou se provádí zákon o regresních náhradách
1/1968
Výnos , kterou se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám, matkám do konce 9. měsíce po porodu a mladistvým pracovníkům
VII/3-1747/1967
Výnos , kterým se provádějí některá ustanovení vyhlášky č. 96/1967 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů
37/1968 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce ministerstva školství a kultury č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů
 
Částka 12
pdf 303 kB
21. 3. 1968 40/1968 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles
41/1968 Sb.
Vyhláška , kterou se odnímá Městskému národnímu výboru v Boru, okres Tachov, působnost stavebního úřadu
39/1968 Sb.
Zákonné opatření o ztrátě funkce poslance Národního shromáždění
42/1968 Sb.
Opatření , kterým se vyhlašuje zrušení rámcových podmínek hospodaření podniků
 
Částka 13
pdf 234 kB
22. 3. 1968 43/1968 Sb.
Zákon o hlavnom meste Slovenska Bratislave
 
Částka 14
pdf 134 kB
29. 3. 1968 44/1968 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění
45/1968 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 27/1966 Sb., o přiznávání titulů absolventům, kteří ukončili studium před účinností zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách
 
Částka 15
pdf 315 kB
10. 4. 1968 49/1968 Sb.
Vyhláška , kterou se určuje další městský národní výbor stavebním úřadem
46/1968 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
47/1968 Sb.
Vyhláška o společných družstevních podnicích a o provozování přidružené výroby jednotnými zemědělskými družstvy
48/1968 Sb.
Vyhláška o přesunu pracovní doby v souvislosti s 9. květnem 1968
4/1968 (15/1968)
Ujednání mezi ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a Spolkovým ministerstvem obchodu, živností a průmyslu Rakouské republiky o provádění mezinárodní nepravidelné autobusové dopravy a mezinárodní nákladní silniční dopravy Pozn.: Uveřejněno v Ústředním věstníku částka 2, č. 4/1968.
 
Částka 16
pdf 177 kB
24. 4. 1968 50/1968 Sb.
Vyhláška o Obchodním ujednání mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
51/1968 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných mincí
 
Částka 17
pdf 294 kB
29. 4. 1968 53/1968 Sb.
Zákon o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů
54/1968 Sb.
Nařízení o změně názvů některých fakult
52/1968 Sb.
Usnesení o zrušení usnesení předsednictva Národního shromáždění o vyhlášení dne voleb do národních výborů a o volbě Ústřední volební komise Národní fronty pro volby do národních výborů
 
Částka 18
pdf 105 kB
9. 5. 1968 55/1968 Sb.
Rozhodnutí o amnestii
 
Částka 19
pdf 297 kB
13. 5. 1968 56/1968 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním
57/1968 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé spolkové republiky o výměně obchodních zastoupení
58/1968 Sb.
Vyhláška , jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 17/1961 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu
 
Částka 20
pdf 807 kB
21. 5. 1968 59/1968 Sb.
Vyhláška o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky
60/1968 Sb.
Vyhláška o Veterinární úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky
62/1968 Sb.
Vyhláška o poskytování léčebně preventivní péče v ozbrojených silách a Sboru národní bezpečnosti a o součinnosti orgánů státní zdravotní správy při poskytování této péče (léčebný řád)
6644/1968-21
Výnos , kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým pracovníkům
7644/68-21
Výnos o poskytování vyrovnávacího příplatku pracovníkům některých dopravních povolání při ztrátě smyslové způsobilosti
VII/2-478
Výnos , kterým se vydávají Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se stroji a zařízeními používanými v zemědělství a lesním hospodářství
61/1968 Sb.
Vyhláška , kterou se mění směrnice ÚRO pro uzavírání, registraci a kontrolu kolektivních smluv, uveřejněné vyhláškou č. 3/1967 Sb.
 
Částka 21
pdf 982 kB
10. 6. 1968 63/1968 Sb.
Vyhláška o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem
 
Částka 22
pdf 277 kB
18. 6. 1968 65/1968 Sb.
Vyhláška o určeni Karaexportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
66/1968 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 126/1967 Sb. o určení Exica, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
67/1968 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o zrušení návratných víz při služebních nebo soukromých cestách a víz průjezdních
68/1968 Sb.
Vyhláška , kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
64/1968 Sb.
Nařízení o dodatkovém odvodu ze stavební činnosti
 
Částka 23
pdf 350 kB
19. 6. 1968 70/1968 Sb.
Nařízení o hospodářském zabezpečení církve řeckokatolické státem
71/1968 Sb.
Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky
4/1968 (23/1968)
Výnos , kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám, matkám do konce devatého měsíce po porodu a mladistvým
69/1968 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje statut Ústřední publikační správy
 
Částka 24
pdf 571 kB
20. 6. 1968 72/1968 Sb.
Vyhláška o Jednotných ustanoveních týkajících se homologace světlometu typu SB (Sealed Beam) pro automobily dávající evropské asymetrické tlumené světlo nebo dálkové světlo nebo obě tato světla (Předpis č. 5)
73/1968 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě
74/1968 Sb.
Vyhláška o Ženevském protokolu z roku 1967 k Všeobecné dohodě o clech a obchodu
75/1968 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Holandského království o mezinárodní silniční dopravě
76/1968 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o filmové spolupráci
 
Částka 25
pdf 542 kB
24. 6. 1968 77/1968 Sb.
Zákon o přípravě federativního uspořádání Československé socialistické republiky Pozn.: do 31.12.1992 "ústavní zákon";
99
Uznesenie , ktorým sa vyhlasuje mohyla generála Milana Rastislava Štefánika na Bradle pri Brezovej za národnú kultúrnu pamiatku
1587/1968-2
Výnos , kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým
78/1968 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení
79/1968 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 110/1966 Sb., o označování zahraničních absolventů československých vysokých škol
80/1968 Sb.
Opatření , kterým se vyhlašuje zrušení zásad pro rozmísťování mládeže a pro přijímání k dalšímu studiu
 
Částka 26
pdf 705 kB
28. 6. 1968 82/1968 Sb.
Zákon o soudní rehabilitaci
84/1968 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb. o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích
81/1968 Sb.
Ústavní zákon , jímž se přechodně upravují některé otázky voleb soudců
83/1968 Sb.
Ústavní zákon o skončení volebního období národních výborů, Národního shromáždění a Slovenské národní rady
85/1968 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon o komisích lidové kontroly a zákon o národních výborech
86/1968 Sb.
Vyhláška o sdružování prostředků socialistických organizací
2/1968
Směrnice , kterou se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám, ženám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým
 
Částka 27
pdf 1455 kB
1. 7. 1968 87/1968 Sb.
Zákon o změnách v nemocenském pojištění a v nemocenské péči
88/1968 Sb.
Zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
89/1968 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků a zákon o sociálním zabezpečení
90/1968 Sb.
Zákon o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem
92/1968 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb. a č. 117/1967 Sb.
95/1968 Sb.
Vyhláška o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění
96/1968 Sb.
Vyhláška o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem
91/1968 Sb.
Vyhláška , jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
93/1968 Sb.
Vyhláška , jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálnícho zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin
94/1968 Sb.
Vyhláška , jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, Ústřední rady odborů a ministerstva zdravotnictví č. 21/1965 Sb., o důchodovém zabezpečení, nemocenském pojištění a léčebné péči některých občanů činných při poskytování služeb
 
Částka 28
pdf 472 kB
11. 7. 1968 99/1968 Sb.
Nařízení o udělování čestného titulu "Zasloužilý vojenský letec ČSSR"
101/1968 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 78/1962 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic
102/1968 Sb.
Vyhláška o křížení pozemních komunikací s dráhami v úrovni kolejí
103/1968 Sb.
Vyhláška o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany
97/1968 Sb.
Zákon o Matici slovenskej
98/1968 Sb.
Nariadenie o zřizování odborů národních výborů v hlavním městě Slovenska Bratislavě
100/1968 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška č. 16/1954 Ú.l. (č. 27/1954 Ú.v.), o výrobě a prodeji bohoslužebných předmětů a devocionálií
 
Částka 29
pdf 327 kB
24. 7. 1968 104/1968 Sb.
Zákonné opatření o vytvoření okresních národních výborů v nově zřízených okresech Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa
105/1968 Sb.
Zákonné opatření o některých opatřeních v oboru soudnictví a státních notářství
106/1968 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o zřízení říční administrace v úseku Dunaje Rajka-Gönyü
107/1968 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti aplikované vědy a techniky
 
Částka 30
pdf 305 kB
29. 7. 1968 108/1968 Sb.
Usnesení o určení počtu členů České národní rady
109/1968 Sb.
Usnesení o volbě členů České národní rady
110/1968 Sb.
Zákonné opatření o úpravě náhrad a některých dalších poměrů členů České národní rady
111/1968 Sb.
Vyhláška o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách
112/1968 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie Pozn.: Dohoda byla ukončena ve vztahu k Chorvatsku ke dni 4.4.1997 - viz 56/2000 Sb.m.s., ve vztahu k Makedonii ke dni 20.12.1999 - viz 59/2000 Sb.m.s., ve vztahu k Bosně a Hercegovině ke dni 30.10.2008 - viz 22/2008 Sb.m.s.
 
Částka 31
pdf 351 kB
6. 8. 1968 113/1968 Sb.
Vyhláška o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Súdánskou republikou
114/1968 Sb.
Vyhláška o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a císařskou vládou Iránu
 
Částka 32
pdf 476 kB
7. 8. 1968 115/1968 Sb.
Vyhláška o Dohodě o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu
1700/1966
Výnos , kterým se vydává Důlně měřický předpis, svazek III. o důlně měřické dokumentaci na povrchových uhelných dolech
 
Částka 33
pdf 252 kB
14. 8. 1968 116/1968 Sb.
Nařízení o další změně názvů některých fakult
119/1968 Sb.
Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
VII/5-362/68
Směrnice , kterou se vydávají podrobnější předpisy o myslivosti
117/1968 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky č. 181/1964 Sb., o základních skutečnostech tvořících státní tajemství
118/1968 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministra dopravy a spojů č. 42/1962 Sb., ze dne 17. dubna 1962 o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů
229/1968
Usnesení , kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám. matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým
 
Částka 34
pdf 343 kB
20. 8. 1968 120/1968 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky na úseku ochrany rostlin
9000/68-VI/3
Výnos o úpravě platových poměrů provozních a technickohospodářských pracovníků na školách a ve výchovných zařízeních v oboru působnosti ministerstva školství
4700/67
Výnos , kterým se vydává Důlně měřický předpis, svazek IV. "Seznam smluvených značek důlních map"
121/1968 Sb.
Vyhláška o oprávnění k zahraničně obchodní činnosti
 
Částka 35
pdf 226 kB
20. 9. 1968 123/1968 Sb.
Zákon o náhradách a niektorých ďaľších pomeroch členov-neposlancov Slovenskej národnej rady
124/1968 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství
122/1968 Sb.
Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
125/1968 Sb.
Vyhláška o zdaňování podílů na hospodářských výsledcích a odměn a darů poskytovaných při významných pracovních a životních výročích pracovníků
 
Částka 36
pdf 266 kB
26. 9. 1968 126/1968 Sb.
Zákon o některých přechodných opatřeních k upevnění veřejného pořádku
127/1968 Sb.
Zákon o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních hromadných informačních prostředků
129/1968 Sb.
Zákon o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek
130/1968 Sb.
Zákon o přechodné úpravě některých lhůt
128/1968 Sb.
Zákon o Národní frontě
131/1968 Sb.
Zákon o odvodech ze zisku a z přírůstku mezd
 
Částka 37
pdf 321 kB
30. 9. 1968 135/1968 Sb.
Opatrenie , ktorým sa zriaďujú okresné súdy a štátne notárstva v okresoch Veľký Krtíš, Košice-mesto, Košice-vidiek, Vranov a Stará Ľubovňa
134
Uznesenie , ktorým sa ustanovili ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov kúpelného mesta Piešťany
132/1968 Sb.
Vyhláška o změně a doplnění vyhlášky č. 86/1967 Sb., kterou se upravuje uvolňování pracovníků a jejich umísťování a hmotné zabezpečení v souvislosti s likvidací neefektivních provozů a s jinými racionalizačními opatřeními
133/1968 Sb.
Vyhláška o kolektivních smlouvách
134/1968 Sb.
Vyhláška o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí
8/1968 (37/1968)
Výnos , kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým
 
Částka 38
pdf 396 kB
16. 10. 1968 136/1968 Sb.
Vyhláška o zastoupení zahraničních podniků v Československé socialistické republice při provádění zahraničního obchodu
137/1968 Sb.
Vyhláška o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
 
Částka 39
pdf 145 kB
25. 10. 1968 138/1968 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí prohlášení republiky Českoslovenaké a 20. výročí vítězství čs. pracujícího lidu
139/1968 Sb.
Vyhláška o povinném vybavení některých motorových vozidel bezpečnostními pásy, přerušovaným žlutým světlem a výstražným trojúhelníkem
 
Částka 40
pdf 298 kB
31. 10. 1968 140/1968 Sb.
Vyhláška o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání
141/1968 Sb.
Vyhláška , kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
142/1968 Sb.
Vyhláška , kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
13 888/68-V/2
Výnos , kterým se vydavájí seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám, matkám do konce 9. měsíce po porodu a mladistvým
MH IV/3750/1968
Výnos , kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým pracovníkům v organizacích místního hospodářství
 
Částka 41
pdf 1261 kB
4. 11. 1968 143/1968 Sb.
Ústavní zákon o československé federaci
144/1968 Sb.
Ústavní zákon o postavení národností v Československé socialistické republice
 
Částka 42
pdf 377 kB
19. 11. 1968 145/1968 Sb.
Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb a o pobídkovém fondu
146/1968 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 160/1952 Ú.l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o úpravě podnikání v silniční dopravě
147/1968 Sb.
Vyhláška , jíž se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí č. 64/1965 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o cestovních dokladech
 
Částka 43
pdf 186 kB
29. 11. 1968 148/1968 Sb.
Nařízení o provádění odvodů ze zisku a z přírůstku mezd a o změně a doplnění vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství
149/1968 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška o zastupování cizinců v řízení před Úřadem pro patenty a vynálezy
150/1968 Sb.
Vyhláška , kterou se prodlužuje platnost vyhlášky č. 55/1967 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb
 
Částka 44
pdf 157 kB
9. 12. 1968 SK-615.3-1.11.68
Směrnice o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení zdravotnických pracovníků, kteří se při zaměstnání vzdělávají ve zdravotnických vzdělávacích zařízeních
152/1968 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
1621/3/68
Výnos , kterou se povoluje používat bleskovici NP V
1624/6/68
Výnos , kterou se vydávají směrnice o prezkušování elektrických přístrojů na elektrický roznět
1626/8/60
Výnos , kterou se povoluje používat bleskovici NP VI
1627/9/68
Výnos , kterou se povoluje používat bleskovici NP VII
2568/11/68
Výnos , kterou se povoluje používat kondenzátorovou roznětnici RKA-1
2569/12/68
Výnos , kterou se povoluje používat kondenzátorovou roznětnici RKC-1
3238/13/68
Výnos , kterou se povoluje používat rychlospojky ma, va, mb a vb
4821/15/68
Výnos , kterou se povoluje používat zkoušečku kondenzátorových roznětnic ZRK-1
7566/28/67
Výnos , kterou se povoluje používat elektrické termostabilní rozbušky TSR-2
7567/31/67
Výnos , kterou se povoluje používat bleskovici O
151/1968 Sb.
Vyhláška o přesunech pracovní doby v souvislosti se svátky v podmínkách pětidenního pracovního týdne v letech 1968 až 1970
 
Částka 45
pdf 270 kB
20. 12. 1968 153/1968 Sb.
Nařízení o udělování čestných titulů "zasloužilý vysokoškolský profesor"
156/1968 Sb.
Vyhláška o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečních zvířat
157/1968 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb v zákoně č. 82/1968 Sb. o soudní rehabilitaci, v slovenském vydání, a ve vyhlášce ministerstva financí č. 86/1968 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací
234
Uznesenie , ktorým sa vyhlašujú vybrané architektonicky a umelecko-historicky najvýznamnejšie drevené kostolíky za národnu kultúrnu pamiatku
VII/2-1927
Výnos , kterým se vydávají Pravidla o bezpečnosti práce při chovu zvířat
VII/2-849
Výnos , kterou se vydávají Pravidla pro provoz, bezpečnost a ochranu zdraví při práci v kamenolomech, štěrkopískovnách a pískovnách, patřících do působnosti ministerstva zemědělství a výživy
154/1968 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušují některá ustanovení vyhlášky ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 89/1965 Sb., o výkupu surového dříví, ochraně stromů rostoucích mimo les a o mimořádném zásobování dřívím
155/1968 Sb.
Vyhláška o prodloužení účinnosti vyhlášky o hospodářských závazcích v železniční přepravě vozových zásilek
 
Částka 46
pdf 1266 kB
22. 12. 1968 158/1968 Sb.
Zákon o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních
160/1968 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1965 Sb. o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
161/1968 Sb.
Zákon o zvláštním přídavku k dávkám, o změnách v důchodovém zabezpečení účastníků odboje a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení
162/1968 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 82/1966 Sb. o pojišťovnictví
163/1968 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 72/1967 Sb. o Státní spořitelně
164/1968 Sb.
Zákon , kterým se mění předpisy o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů
165/1968 Sb.
Zákon o zásadách nabývání a pozbývání státního občanství
167/1968 Sb.
Zákon o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech tisku a jiných informačních prostředků
169/1968 Sb.
Zákon o zřízení Vysoké školy veterinární v Brně a Vysoké školy veterinární v Košicích
170/1968 Sb.
Zákon o některých opatřeních souvisících s federativním uspořádáním státu
159/1968 Sb.
Zákon o důchodové dani
166/1968 Sb.
Zákon o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti
168/1968 Sb.
Zákon o gymnasiích
171/1968 Sb.
Ústavní zákon o zřízení federálních ministerstev a federálních výborů
172/1968 Sb.
Zákon o federálních výborech
 
Částka 47
pdf 638 kB
27. 12. 1968 173/1968 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody
174/1968 Sb.
Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
175/1968 Sb.
Zákon o městě Brně
176/1968 Sb.
Zákon o Kanceláři presidenta republiky
177/1968 Sb.
Zákon o věrnostním přídavku horníků
 
Částka 48
pdf 1107 kB
29. 12. 1968 178/1968 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
180/1968 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb., č. 117/1967 Sb. a č. 92/1968 Sb.
182/1968 Sb.
Vyhláška a dávkách v mateřství a o přídavcích na děti uchazečům o zaměstnání
183/1968 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 196/1954 Ú.l. (č. 220/19 Ú.v.) o sazbách provozních honorářů za veřejné nedivadelní provozování hudebních děl
184/1968 Sb.
Vyhláška provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
185/1968 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v českém i slovenském vydání Sbírky zákonů v zákoně č. 160/1968 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1965 Sb. o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
6158/1968-2
Výnos , kterou se stanoví zásady pro paušalizaci náhrad cestovních výdajů
179/1968 Sb.
Vyhláška o některých dalších změnách vyhlášky Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 91/1968 Sb.
181/1968 Sb.
Vyhláška , jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin, ve znění vyhlášky č. 93/1968 Sb.
AS02/68
Výnos , kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým
 
Částka 49
pdf 486 kB
29. 12. 1968 186/1968 Sb.
Vyhláška o zavedení Jednotné evidence pracujících
187/1968 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví záruční doby u dodávek pro výstavbu budov pro bydlení
188/1968 Sb.
Vyhláška , kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
189/1968 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji, ako stavebné úrady
8/1968 (49/1968)
Výnos , kterou se mění předpis o zajištění bezpečnosti při skladování kusového materiálu
AS01/68
Výnos , kterou se vydávají předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při zemních pracích - B4
 
Částka 50
pdf 1272 kB
29. 12. 1968 190/1968 Sb.
Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích, Montreux 1965
191/1968 Sb.
Vyhláška o Dohodě o průmyslové a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií Belgo-Lucemburskou
192/1968 Sb.
Vyhláška o Dohodě o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii
193/1968 Sb.
Vyhláška o určení Investy, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
194/1968 Sb.
Vyhláška o určeni Strojimportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
195/1968 Sb.
Vyhláška o určení Koospolu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
196/1968 Sb.
Vyhláška o určení Technoexportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
197/1968 Sb.
Vyhláška , kterou se určují další místní národní výbory v kraji stavebními úřady
198/1968 Sb.
Vyhláška , kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
199/1968 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určuje ďaľší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
200/1968 Sb.
Vyhláška o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích
202/1968 Sb.
Vyhláška o určení Tuzexu, akciové společnosti, k provádění některých zahraničních obchodů
203/1968 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v českém vydání Sbírky zákonů v ústavním zákoně č. 143/1968 Sb., o československé federaci
201/1968 Sb.
Vyhláška o poskytování odměn pracovníkům rozpočtových organizací
 
Částka 51
pdf 1036 kB
29. 12. 1968 204/1968 Sb.
Zákon o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady
205/1968 Sb.
Zákon o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov Slovenskej socialistickej republiky
206/1968 Sb.
Zákon o nadobudaní a strate štátneho občianstva Slovenskej socialistickej republiky
207/1968 Sb.
Zákon o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky
LP-274-4.12.68
Směrnice Opatření proti pohlavním chorobám Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MZd č. 22-24/1968;