Stejnopis sbírky zákonů
Československá socialistická republika.

Ročník 1969

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 924 kB
8. 1. 1969 1/1969 Sb.
Zákon o jednacím řádu České národní rady
2/1969 Sb.
Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Pozn.: Též označován jako "Kompetenční zákon".
3/1969 Sb.
Zákon o vyhlašování zákonů České národní rady a jiných obecně závazných právních předpisů České socialistické republiky
30 532/68
Výnos o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, tramvají a trolejbusů, závozníků, průvodčích a výhybkářů dopravních podniků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy
 
Částka 2
pdf 195 kB
1. 2. 1969 12.606/68-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Stříbrný roh"
12.607/68-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Myslivna"
12.608/68-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Osojno"
12.609/68-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Sedlo"
12.610/68-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Sluneční stráň"
12.611/68-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Francká hora"
12.612/68-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Starý Hirštejn"
12.613/68-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Smraďoch"
4/1969 Sb.
Vyhláška , jíž se mění vyhl. o řízení při vývozu
5/1969 Sb.
Vyhláška , jíž se mění vyhl. o řízení při dovozu
6/1969 Sb.
Vyhláška o paušálu cla a náhradní dávky za daň z obratu z věcí dovážených bez úplaty
 
Částka 3
pdf 201 kB
1. 2. 1969 9/1969 Sb.
Opatrenie , ktorým sa zriaďuje Okresný súd vo Svidníku a Štátne notárstvo vo Svidníku
7/1969 Sb.
Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadě České socialistické republiky
8/1969 Sb.
Vyhláška o povolování při dovozu a vývozu zboží a při některých dalších činnostech v zahraničním obchodě
 
Částka 4
pdf 345 kB
10. 2. 1969 10/1969 Sb.
Ústavní zákon o Radě obrany státu
11/1969 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky
 
Částka 5
pdf 1081 kB
25. 2. 1969 12/1969 Sb.
Vyhláška o Všeobecných podmínkách pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968)
13/1969 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené republiky Tanzánie o kulturní spolupráci
 
Částka 6
pdf 367 kB
7. 3. 1969 14/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 137/1968 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoc družstevní a individuální bytové výstavbě
15/1969 Sb.
Vyhláška o přijímání ke studiu na vysoké školy
 
Částka 7
pdf 343 kB
15. 3. 1969 16/1969 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o tranzitním obchodu vnitrozemských států
17/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 30/1966 Sb. o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou
18/1969 Sb.
Vyhláška o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce
 
Částka 8
pdf 703 kB
31. 3. 1969 19/1969 Sb.
Vyhláška o Dohodě o způsobu a podmínkách užívání různých objektů a služeb poskytovaných československou stranou sovětským vojskům dočasně se nacházejícím na území Československé socialistické republiky
20/1969 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o poskytování vzájemné právní pomoci ve věcech spojených s dočasným pobytem sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky
21/1969 Sb.
Vyhláška o dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o koprodukci a výměně filmů
22/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
23/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
 
Částka 9
pdf 202 kB
4. 4. 1969 24/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o důchodové dani
25/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce ministerstva školství a kultury č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů
 
Částka 10
pdf 359 kB
15. 4. 1969 29/1969 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určuje ďaľší mestský národný výbor v Západoslovenskom kraji ako stavebný úrad
30/1969 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určuje ďaľší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
26/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 137/1968 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
27/1969 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vykonáva zákon č. 159/1968 Zb. o dôchodkovej dani
28/1969 Sb.
Vyhláška o přijímání ke studiu na vysoké školy
 
Částka 11
pdf 920 kB
17. 4. 1969 31/1969 Sb.
Rozhodnutí o sjednávání mezinárodních smluv
32/1969 Sb.
Vyhláška o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích
VII/2-373/69
Výnos , kterou se prodlužuje platnost zásad pro stanovení výše náhrady za účast na vládních úvěrech a rozšíření jejich působnosti na některé další státy
13 362/68-II/2
Výnos o zřízení chráněného naleziště "Pod Veselovem"
13 361/68-II/2
Výnos o zřízení chráněného naleziště "Na Pilavě"
13 360/68-II/2
Výnos o zřízení chráněného naleziště "Pitkovická stráň"
13 359/68-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Jezerka"
13 363/68-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Větrušické rokle"
13 365/68-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Vápenka"
13 364/68-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Březina"
13 428/68-II/2
Výnos o zřízení chráněného naleziště "Radobýl"
13 427/68-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Chloumek"
 
Částka 12
pdf 335 kB
24. 4. 1969 33/1969 Sb.
Vyhláška o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Norským královstvím
34/1969 Sb.
Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou
 
Částka 13
pdf 197 kB
25. 4. 1969 35/1969 Sb.
Nařízení o zřízení právnické fakulty na Universitě J. E. Purkyně v Brně a fakulty technologické na Vysokém učení technickém v Brně
36/1969 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu
37/1969 Sb.
Vyhláška o Protokolu o místech a způsobu překračování státních hranic Československé socialistické republiky vojenskými útvary, příslušníky a občanskými pracovníky sovětských vojsk dočasně se nacházejících na území Československé socialistické republiky a členy jejich rodin, o způsobech kontroly, druzích a vzorech příslušných dokladů
38/1969 Sb.
Vyhláška o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce
 
Částka 14
pdf 731 kB
8. 5. 1969 39/1969 Sb.
Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
40/1969 Sb.
Zákon o městě Ostravě
41/1969 Sb.
Zákon o městě Plzni
42/1969 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o kulturní spolupráci
 
Částka 15
pdf 531 kB
15. 5. 1969 43/1969 Sb.
Vyhláška o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí
 
Částka 16
pdf 366 kB
21. 5. 1969 44/1969 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kanady o letecké dopravě
45/1969 Sb.
Vyhláška o některých opatřeních na úseku daně z obratu a daně ze mzdy
46/1969 Sb.
Vyhláška o niektorých opatreniach na úseku dane z obratu a dane zo mzdy
 
Částka 17
pdf 525 kB
30. 5. 1969 47/1969 Sb.
Vyhláška o cenách stavieb v osobnom vlastníctve a o náhradách pri vyvlastnení nehnuteľností
 
Částka 18
pdf 218 kB
31. 5. 1969 48/1969 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou
50/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
51/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
49/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce ministerstva školství a kultury č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů
 
Částka 19
pdf 116 kB
31. 5. 1969 52/1969 Sb.
Rozhodnutí o amnestii
53/1969 Sb.
Vyhláška o Jednotných ustanoveních týkajících se homologace motorových vozidel z hlediska vnějšího hluku (Předpis č. 9)
15.141/68-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Oceán"
14.619/68-II/2
Výnos o zřízení chráněného naleziště "Březinské tisy"
6.006/68-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Velký močál"
3.025/69-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Dařenec"
3.023/69-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Kutaný"
3.022/69-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Trojačka"
3.024/69-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Suchá Dora"
 
Částka 20
pdf 213 kB
10. 6. 1969 54/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích
55/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích
 
Částka 21
pdf 592 kB
16. 6. 1969 56/1969 Sb.
Zákon o jednacím řádu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
 
Částka 22
pdf 379 kB
18. 6. 1969 57/1969 Sb.
Ústavní zákon , kterým se mění některá ustanovení ústavy a ústavního zákona č. 81/1968 Sb.
58/1969 Sb.
Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem
59/1969 Sb.
Zákon o některých změnách ve služebních poměrech vojáků z povolání
 
Částka 23
pdf 670 kB
23. 6. 1969 60/1969 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě
61/1969 Sb.
Vyhláška o finančním a hmotném zabezpečení učňů
62/1969 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
 
Částka 24
pdf 464 kB
27. 6. 1969 63/1969 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vodohospodářských otázkách na hraničních vodách
64/1969 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o pohraniční železniční dopravě
5 (24/1969)
Rozkaz o zřízení vojenských gymnázií
Všeob-21-2
Předpis - Odborný technický dozor v ČSLA
8372/69-II/2
Výnos o prohlášení historického jádra města Štramberka za památkovou rezervaci
 
Částka 25
pdf 663 kB
30. 6. 1969 65/1969 Sb.
Nařízení o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných náhrad škod podle zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci
68/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
105/5/69
Výnos , kterým se povoluje používat elektrické milisekundové rozbušky DeM-RVT
365/1/69
Výnos , kterým se povoluje používat nenáložkovanou trhavinovou směs dusičnanu amonného a paliva DAP
112/14/69
Výnos , kterým se povoluje používat laminátové nabíjecí tyče TOKOZ
1313/20/69
Výnos , kterým se povoluje používat důlní ohmmetr KN-66
66/1969 Sb.
Vyhláška o změně váhových skupin jatečných prasat
67/1969 Sb.
Vyhláška o finančním a hmotném zabezpečení učňů
4/1969
Rozkaz o Ŕádu výkonu vazby
999/1969-6
Směrnice o reambulaci polohopisu map velkých měřítek
1756/1969-1
Výnos , kterým se upravuje postavení střediska geodézie pro město Brno
 
Částka 26
pdf 869 kB
30. 6. 1969 70/1969 Sb.
Zákon o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej socialistickej republiky
71/1969 Sb.
Zákon o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky
72/1969 Sb.
Zákon o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
69/1969 Sb.
Zákon o státním svátku Slovenské socialistické republiky
 
Částka 27
pdf 181 kB
1. 7. 1969 73/1969 Sb.
Nařízení o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům
2500/1969-2
Směrnice pro technickohospodářské mapování
 
Částka 28
pdf 188 kB
2. 7. 1969 74/1969 Sb.
Vyhláška o cenách
 
Částka 29
pdf 566 kB
21. 7. 1969 75/1969 Sb.
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1969
77/1969 Sb.
Zákon o Státním fondu pro zúrodnění půdy
79/1969 Sb.
Nariadenie o zmenách v organizácii vysokých škôl
81/1969 Sb.
Vyhláška o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků
82/1969 Sb.
Vyhláška o zavedení Československého lékopisu - třetího vydání v České socialistické republice
83/1969 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 100. výročí úmrtí Jana Evangelisty Purkyně
76/1969 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1969
78/1969 Sb.
Zákonné opatření o dodatkovém odvodu, závazných limitech a o změnách důchodové daně a zdanění motorových vozidel
80/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
 
Částka 30
pdf 801 kB
25. 7. 1969 84/1969 Sb.
Úplné znění zákona ze dne 17. června 1965 č. 59 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem Národního shromáždění ze dne 20. prosince 1968, č. 173 Sb., zákonem Slovenské národní rady ze dne 28. prosince 1968, č. 207 Sb., zákonem České národní rady ze dne 8. ledna 1969, č. 2 Sb., a ústavním zákonem Národního shromáždění ze dne 27. října 1968, č. 143 Sb. (čl. 9 a 144 odst. 2)
8536/69-V/2
Výnos , kterým se upravuje odměňování lékařů doprovázejících umělecké soubory při zahraničních zájezdech
19 261/69-III/5
Směrnice o hospodářském zabezpečení studentů vysokých škol v období praxe
85/1969 Sb.
Vyhláška o palivových a energetických základnách pro spotřebiče pevných, kapalných a plynných paliv a elektrické energie
2800/69-S
Výnos o vydávání oprávnění k ověřování výsledků geodetických prací a k ověřování podkladů pro stanovení dobývacích prostorů
 
Částka 31
pdf 416 kB
28. 7. 1969 86/1969 Sb.
Zákon o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1969
87/1969 Sb.
Zákon o Štátnej cene Slovenskej socialistickej republiky
88/1969 Sb.
Zákonné opatrenie o dodatkovém odvodu, závazných limitech a o změnách důchodové daně a zdanění motorových vozidel
89/1969 Sb.
Vyhláška novela vyhlášky o cenách
 
Částka 32
pdf 927 kB
14. 8. 1969 90/1969 Sb.
Vyhláška o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií Benelux
91/1969 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou
92/1969 Sb.
Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin před škůdci, chorobami a plevely
94/1969 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou
93/1969 Sb.
Vyhláška o Aktech Světové poštovní unie, sjednaných ve Vídni dne 10. července 1964
95/1969 Sb.
Vyhláška o jednotných mezinárodních ustanoveních týkajících se výstroje motorových vozidel (Předpisy č. 4, 6, 7 a 8)
96/1969 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o mezinárodní silniční dopravě
97/1969 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Dánského království o mezinárodní silniční dopravě
98/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
8250/1969-Z
Výnos o bezplatném poskytování jízdenek některým pracovníkům poštovní přepravy
 
Částka 33
pdf 88 kB
22. 8. 1969 99/1969 Sb.
Zákonné opatření o některých přechodných opatřeních nutných k upevnění a ochraně veřejného pořádku Pozn.: ztráta platnosti předpisu dnem 31.12.1969;
 
Částka 34
pdf 418 kB
27. 8. 1969 100/1969 Sb.
Nařízení o zřízení farmaceutické fakulty University Karlovy v Praze a o změnách v organizaci Vysoké školy chemickotechnologické v Praze
101/1969 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 25. výročí Slovenského národního povstání
102/1969 Sb.
Vyhláška o registrácii hromadne vyrábaných liečivých prípravkov
106/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
105/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 60/1964 Sb. o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu
12/1968
Příkaz , kterým se vydává seznam prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám a mladistvým v resortu těžkého průmyslu
Z-1915/1969-B/2
Úprava , ktorým sa vydáva Maturitný poriadok pre stredné zdravotnické školy v Slovenskej socialistickej republike
1/68
Výnos , kterým se vydávají seznamy prací a pracovišt zakázaných ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým
103/1969 Sb.
Vyhláška o organizaci gymnasií a studia na nich
104/1969 Sb.
Vyhláška o zřizování gymnasií, jejich organizaci a studiu na nich
 
Částka 35
pdf 54 kB
27. 8. 1969 108/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
107/1969 Sb.
Zákonné opatření , kterým se ministr spravedlnosti zmocňuje k přechodnému přemisťování soudců
 
Částka 36
pdf 318 kB
6. 10. 1969 110/1969 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o mezinárodní silniční dopravě
113/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
E/FO-841.2-26.8.1969
Směrnice o úhradách za zdravotnické služby, které nejsou nezbytné
AS01/69
Oznámení , že 17. května 1969 byla v Budapešti podepsána Dohoda mezi Ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem zahraničního obchodu Maďarské lidové republiky o výměně zboží a hospodářské spolupráci v pohraničních oblastech
109/1969 Sb.
Vyhláška , o doplnění vyhlášky č. 5/1958 Ú.l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech
111/1969 Sb.
Vyhláška o obecném devizovém povolení pro organizace oprávněné k zahraničně obchodní činnosti
112/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška ministerstva dopravy č. 211/1964 Sb., o přepravním řádu sdružené přepravy kusových zásilek
 
Částka 37
pdf 132 kB
9. 10. 1969 114/1969 Sb.
Nařízení , kterým sa stanoví, v kterých případech může být vydání cestovního dokladu odepřeno
115/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se upravuje platnost výjezdních doložek
116/1969 Sb.
Vyhláška o zavedení Československého liekopisu - tretieho vydania v Slovenskej socialistickej republike
 
Částka 38
pdf 58 kB
15. 10. 1969 117/1969 Sb.
Ústavní zákon o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad a Federálního ahromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů
 
Částka 39
pdf 136 kB
30. 10. 1969 120/1969 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu
5/1969 Ú.v.
Směrnice , kterými se stanoví obecné náležitosti státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných náhrad škod podle zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, a podrobnější podmínky pro jejich emise, předávání, převody a splácení Pozn.: uveřejněno v č. 4/1969 Ú.v. ČSR;
Všeob-P-20 (práv.)
Předpis - Náhrada škody způsobené vojákem na majetku vojenské správy
21 709/69-S/3
Směrnice , kterou se mění článek V. směrnice č.j. 23 742/68-S/3 pro vydávání náhradních dokladů za ztracená nebo zničená školní vysvědčení a diplomy
11.764/69-II/2
Výnos o prohlášení historického jádra města Pelhřimova za památkovou rezervaci
118/1969 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
119/1969 Sb.
Vyhláška , o doplnění vyhlášky č. 5/1958 Ú.v. (Ú.l.), kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech
121/1969 Sb.
Vyhláška o přechodné úpravě majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny a topných plynů
 
Částka 40
pdf 389 kB
10. 11. 1969 122/1969 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Norského království o letecké dopravě
123/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
 
Částka 41
pdf 182 kB
10. 11. 1969 124/1969 Sb.
Zákonné opatření , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky
125/1969 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě
 
Částka 42
pdf 291 kB
18. 11. 1969 127/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
Všeob-6-3
Předpis - Regresní náhrady
126/1969 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve
 
Částka 43
pdf 387 kB
26. 11. 1969 128/1969 Sb.
Vyhláška o Dohodě o vzájemných bezvízových cestách občanů Československé socialistické republiky a občanů Svazu sovětských socialistických republik
129/1969 Sb.
Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o nákladové značce
130/1969 Sb.
Vyhláška o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou
131/1969 Sb.
Vyhláška o Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou
132/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 52/1964 Sb., kterou se provádí zákon o dráhách
 
Částka 44
pdf 327 kB
10. 12. 1969 136/1969 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky č. 47/1964 Sb. o peněžních službách občanům ve znění vyhlášky č. 45/1965 Sb.
133/1969 Sb.
Zákon , kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
134/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se u některých staveb přenáší působnost stavebního úřadu na ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky
135/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 154/1959 Ú.l. Státního výboru pro výstavbu ze dne 14. července 1959 o soutěžním řádu pro soutěže na konceptní projektová řešení
 
Částka 45
pdf 439 kB
17. 12. 1969 144/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečních zvířat
137/1969 Sb.
Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva České národní rady
138/1969 Sb.
Vyhláška o prodloužení účinnosti vyhlášek o hospodářských smlouvách v nákladní dopravě
139/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se prodlužuje účinnost vyhlášky č. 55/1967 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb
140/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebního úřadu na ministerstvo spravedlnosti Slovenské socialistické republiky
141/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 58/1954 Ú.l., o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, a směrnice č. 112/1955 Ú.l., vydané k jejímu provedení
142/1969 Sb.
Vyhláška o výkupu dříví z lesa
143/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 111/1965 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách
 
Částka 46
pdf 1068 kB
23. 12. 1969 147/1969 Sb.
Zákon Novela zákona o prokuratuře
148/1969 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje trestní zákon
149/1969 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád)
150/1969 Sb.
Zákon o přečinech
X/1-1464-6.6.1969
Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a stejnokrojů
145/1969 Sb.
Uznesenie o schválení zákonného opatrenia Predsedníictva Slovenskej národnej rady
146/1969 Sb.
Zákon , ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied
151/1969 Sb.
Vyhláška , kterým se určují vyhrazená technická zařízení
152/1969 Sb.
Vyhláška o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
 
Částka 47
pdf 968 kB
23. 12. 1969 153/1969 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákoník práce
154/1969 Sb.
Zákon o mateřském příspěvku
 
Částka 48
pdf 1152 kB
23. 12. 1969 155/1969 Sb.
Ústavní zákon , kterým se mění a doplňuje osmá hlava ústavy
156/1969 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb. o organizaci soudů a o volbách soudců
157/1969 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 142/1961 Sb. o kárné odpovědnosti soudců z povolání
158/1969 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje a mění občanský soudní řád, notářský řád a zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním
159/1969 Sb.
Nařízení o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl Pozn.: ust. §§ 1, 2, 4 a 6 v znení nariadenia vlády č. 58/1993 Zb. strácajú účinnosť až dňom 1.1.1995;
 
Částka 49
pdf 627 kB
23. 12. 1969 161/1969 Sb.
Zákon o některých důsledcích neoprávněného pobytu pracovníků v cizině
162/1969 Sb.
Zákon o vyznamenání Za zásluhy o Lidové milice
160/1969 Sb.
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1970
163/1969 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 19/1966 Sb., o vysokých školách
164/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 121/1968 Sb., o oprávnění k zahraničně obchodní činnosti
165/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 136/1968 Sb., o zastoupení zahraničních podniků v Československé socialistické republice při provádění zahraničního obchodu
166/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací
167/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech
 
Částka 50
pdf 727 kB
30. 12. 1969 168/1969 Sb.
Nařízení o přechodném zákazu zvyšování cen
169/1969 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňují některá ustanovení vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění pozdějších předpisů
170/1969 Sb.
Vyhláška o predĺžení platnosti niektorých ustanovení vyhlášky č. 48/1963 Zb. o domácich zakáľačkách ošípaných, povinnom odpredaji masti a nákupe krupónov z týchto zakáľačiek
171/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje příloha č. 2 k vyhlášce č. 57/1959 Ú.l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení okresních národních výborů a nahrazuje se novým zněním
 
Částka 51
pdf 966 kB
30. 12. 1969 176/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
172/1969 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1970
173/1969 Sb.
Zákon o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
174/1969 Sb.
Vyhláška o usměrňování mzdového vývoje a zásadách odměňování práce
175/1969 Sb.
Nařízení o dodatkovém odvodu organizací zahraničního obchodu
 
Částka 52
pdf 1227 kB
30. 12. 1969 179/1969 Sb.
Zákon o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy
180/1969 Sb.
Nariadenie o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kulturným fondom, o príspevkoch za použitie volných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch použivateľov diel
177/1969 Sb.
Zákon o štátnom rozpočte SSR na rok 1970
178/1969 Sb.
Zákon o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
181/1969 Sb.
Nariadenie o ochrane pred povodňami
 
Částka 53
pdf 656 kB
30. 12. 1969 185/1969 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb v zákoně č. 156/1969 Sb. českého vydání, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb. o organizaci soudů a o volbách soudců
Z-10 423/1969-B/1
Smernica pre zdravotnú starostlivosť o dorast a brancov
182/1969 Sb.
Vyhláška o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
183/1969 Sb.
Vyhláška o výkupu surového dříví a ochraně stromů rostoucích mimo les
184/1969 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací