Stejnopis sbírky zákonů
Československá socialistická republika.

Ročník 1970

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 333 kB
18. 2. 1970 1/1970 Sb.
Vyhláška doplnění vyhl. o blokovém řízení
4/1970 Sb.
Vyhláška o odměňování pracovníků podniků a hospodářských zařízení zřízených společenskými organizacemi a drobných provozoven národních výborů
5/1970 Sb.
Vyhláška , kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
2/1970 Sb.
Vyhláška o změnách v organizaci vojenských vysokých škol
3/1970 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje, splavnou část řeky Moravy a Váhu a pro jezera a vodní nádrže používané k plavbě na území Slovenské socialistické republiky
6/1970 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
 
Částka 2
pdf 646 kB
25. 2. 1970 7/1970 Sb.
Vyhláška doplnenie vyhlášky o blokovom konaní
9/1970 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určuje obvodný úrad miestnych národnych výborov v okrese ako stavebný úrad
10/1970 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určuje miestny národny výbor ako stavebný úrad
12/1970 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 33/1968 Sb. o ověřování zbraní a schvalování střeliva pro civilní potřebu
13/1970 Sb.
Vyhláška o náhradách prislúchajucich súdcom z ľudu
14/1970 Sb.
Vyhláška o náhradách příslušejících soudcům z lidu
8/1970 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 178/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
11/1970 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 111/1965 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách, ve znění vyhlášky č. 11/1968 Sb.
 
Částka 3
pdf 175 kB
11. 3. 1970 15/1970 Sb.
Zákonné opatření o zániku práva osobního užívání bytu a vyklizení bytu občanů, kteří se protiprávně zdržují mimo území Československé socialistické republiky
16/1970 Sb.
Zákonné opatření o zřízení medaile Za upevňování přátelství ve zbrani
 
Částka 4
pdf 727 kB
12. 3. 1970 18/1970 Sb.
Vyhláška o odmeňovaní pracovníkov podnikov a hospodárskych zariadení zriadených spoločenskými organizáciami
2/1970
Prováděcí směrnice o financování výstavby pobočkových telekomunikačních zařízení
17/1970 Sb.
Vyhláška o udělování souhlasu k zahajování staveb
 
Částka 5
pdf 1162 kB
20. 3. 1970 19/1970 Sb.
Úplné znění zákona z 26. února 1964 č. 36 Sb. o organizaci soudů a o volbách soudců, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem z 27. února 1968 č. 29 Sb., zákonem z 20. prosince 1968 č. 175 Sb. a zákonem ze 17. prosince 1969 č. 156 Sb.
20/1970 Sb.
Úplné znění zákona z 17. června 1965 č. 60 Sb. o prokuratuře, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem z 29. června 1967 č. 71 Sb. a zákonem z 18. prosince 1969 č. 147 Sb.
 
Částka 6
pdf 340 kB
24. 3. 1970 21/1970 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 50. výročí Slovenského národního divadla
22/1970 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 28/1969 Sb., o přijímání na studium na vysoké školy
23/1970 Sb.
Vyhláška o projednávání pracovních sporů komisemi pro pracovní spory
24/1970 Sb.
Vyhláška o přechodném prodloužení pracovní doby a o přesunech pracovního volna v souvislosti se svátky v roce 1970
 
Částka 7
pdf 236 kB
26. 3. 1970 26/1970 Sb.
Zákonné opatření , kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb. o Československé akademii věd
28/1970 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určujú obvodné úrady miestnych (mestského) národnych výborov v okrese ako stavebné úrady
6/1970 (7/1970)
Opatření , kterým se mění a doplňují některá ustanovení Telefonního řádu, Telefonního sazebníku, Dálnopisného řádu a Řádu rozhlasu po drátě
12/1970
Opatření , kterým se mění a doplňuje Poštovní řád
69/1969
Opatření , kterým se mění a doplňuje Poštovní řád
320/1969
Opatření , kterým se mění a doplňuje Poštovní řád
31 028/69-III/2
Výnos , kterým se vydává zkušební řád pro záverečnou zkoušku doplňkových studií na pedagogických fakultách
3633/46/69
Výnos , kterým se povoluje používat důlní elektrickou rozbušku se zvýšenou odolností proti bludným a indukovaným proudům DeD-SICCA
3634/47/69
Výnos , kterým se povoluje používat důlní elektrickou rozbušku se zvýšenou odolností proti bludným a indukovaným proudům DeP-SICCA
4444/48/69
Výnos , kterým se povoluje používat důlní elektrickou rozbušku milisekundovou DeM-15
5087/69/2/70
Výnos , kterým se schvaluje povrchový stálý sklad výbušnin M 200
2800/40/69
Výnos , kterým se povoluje používat ohmmetr Mx 10
25/1970 Sb.
Oznámenie o správném znění zákona Slovenské národní rady č. 177/1969 Sb., o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1970
27/1970 Sb.
Vyhláška o prodloužení účinnosti úpravy majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny a topných plynů
5159/05/1970
Výnos Seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým
 
Částka 8
pdf 107 kB
8. 4. 1970 30/1970 Sb.
Zákon o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky
29/1970 Sb.
Zákon utvoření obvodních národních výborů v městě Košicích
31/1970 Sb.
Zákon o volbách soudců z lidu okresních a krajských soudů Slovenské socialistické republiky
 
Částka 9
pdf 3518 kB
14. 4. 1970 32/1970 Sb.
Úplné znění zákona ze dne 29. listopadu č. 141 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), jak vyplývá ze změn a doplnění provedených pozdějšími předpisy
 
Částka 10
pdf 443 kB
21. 4. 1970 33/1970 Sb.
Zákon o finančních správách
34/1970 Sb.
Zákon o zrušení ministerstva pro mládež a tělesnou výchovu České socialistické republiky
35/1970 Sb.
Zákon o volbách soudců z lidu
36/1970 Sb.
Vyhláška o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce
37/1970 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určujú obvodné úrady miestnych národnych výborov v okrese ako stavebné úrady
12 300/70-III/5
Směrnice jíž se nově upravuje výše příspěvku na ubytování a výše úhrnného denního příspěvku na stravu a nocleh, náležející studentům vysokých škol v období praxe podle směrnice č.j. 19 261/69-III/5
26 (10/1970)
Smernica o pohotovostných zdravotníckych službách
SK32/70
Smernica o hospodárskom zabezpečení študentov vysokých škôl v období praxe
 
Částka 11
pdf 137 kB
28. 4. 1970 39/1970 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určuje obvodný úrad miestnych národnych výborov v okrese ako stavebný úrad
40/1970 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určujú obvodné úrady mestských a miestnych národnych výborov v okrese ako stavebné úrady
38/1970 Sb.
Nařízení o ekonomických nástrojích k zajištění oblastní proporcionality
41/1970 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministerstva plánování Slovenské socialistické republiky č. 85/1969 Sb., o palivových a energetických základnách pro spotřebiče tuhých, kapalných a plynných paliv a elektrické energie
 
Částka 12
pdf 3119 kB
6. 5. 1970 42/1970 Sb.
Úplné znění zákoníku práce ze dne 16. června 1965 č. 65 Sb., ve znění zákona ze dne 27. června 1968 č. 88 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, a ve znění zákona ze dne 18. prosince 1969 č. 153 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce
 
Částka 13
pdf 369 kB
11. 5. 1970 43/1970 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied
44/1970 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o cestovních dokladech
2514/70
Výnos o změně váhových skupin jatečných prasat
 
Částka 14
pdf 651 kB
15. 5. 1970 45/1970 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných mincí k 100. výročí narození V. I. Lenina a 25. výročí osvobození Československé socialistické republiky Sovětskou armádou
46/1970 Sb.
Vyhláška o přizpůsobení organizace soudů a státních notářství změnám území hlavního města Prahy
P-43/70
Směrnice ke stanovení působnosti odborových orgánů, vyplývající z některých ustanovení zákoníku práce
AS01/70
Oznámení , že dne 13. prosince 1968 byly v Bělehradě podepsány Protokol o změně Platební dohody mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie z 9. května 1964 a Protokol o uskutečňování plateb vyplývajících z kooperačních vztahů - dodatok k Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií ze dne 9. května 1964
AS02/70
Oznámení , že dne 12. března 1969 byla v Teheránu podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu o hospodářské a technické spolupráci
Prům/784/70
Vyhláška o provozování taxislužby na území Východočeského kraje
47/1970 Sb.
Vyhláška o Obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Indií
 
Částka 15
pdf 582 kB
27. 5. 1970 50/1970 Sb.
Vyhláška o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu
51/1970 Sb.
Vyhláška o Dlouhodobé platební dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu
8 (15/1970)
Směrnice pro majetkoprávní vypořádání živého inventáře při vystoupení (vyloučení) člena z JZD
48/1970 Sb.
Nariadenie o stanovení orgánu státní správy příslušného k přezkoumávání rozhodnutí komisí lidové kontroly národních výborů o uložení pořádkových pokut a důtek s pokutou
49/1970 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministerstiev palív, stavebníctva, hutníckeho priemyslu a rudných baní a chemického priemyslu a Ústrednej správy výskumu a ťažby rádioaktívnych surov surovín č. 57/1959 Ú.v. o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným národnými výbormi
 
Částka 16
pdf 308 kB
4. 6. 1970 54/1970 Sb.
Nařízení o rejstříku trestů
55/1970 Sb.
Vyhláška o sčítání lidu, domů a bytů k 1. prosinci 1970
56/1970 Sb.
Vyhláška , kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
52/1970 Sb.
Ústavní zákon o prodloužení volebního období soudců krajských a okresních soudů
53/1970 Sb.
Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Federálního shromáždění
 
Částka 17
pdf 863 kB
11. 6. 1970 57/1970 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách
58/1970 Sb.
Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky
59/1970 Sb.
Vyhláška o Celním úmluvě týkající se dočasného vědeckého materiálu
LP/1-210.4-20.2.70
Směrnice o pohotovostních zdravotnických službách
 
Částka 18
pdf 352 kB
19. 6. 1970 60/1970 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 66/1965 Sb.
 
Částka 19
pdf 362 kB
26. 6. 1970 62/1970 Sb.
Vyhláška o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům ve vymezeném území pohraničí
61/1970 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
63/1970 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení vyhláška č. 78/1954 Ú.v. (č. 58/1954 Ú.l.), o platbách za dodávku vody z verejných vodovodov a vodární a za odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami a smernice č. 112/1955 Ú.v. (Ú.l.) vydané na jej vykonanie
 
Částka 20
pdf 305 kB
30. 6. 1970 66/1970 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určujú obvodné úrady mestských a miestnych národnych výborov v okrese ako stavebné úrady
LP/1-265-19.5.70
Směrnice o posuzování zdravotní způsobilosti k práci
64/1970 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
65/1970 Sb.
Vyhláška o změnách a doplňcích vyhlášky č. 197/1964 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel
 
Částka 21
pdf 480 kB
30. 6. 1970 67/1970 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
69/1970 Sb.
Nariadenie , ktorým sa zrušujú niektoré ustanovenia vládnych nariadení č. 219/1949 Zb., č. 220/1949 Zb., č. 221/1949 Zb., č. 222/1949 Zb. a č. 223/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení církvi a náboženských spoločností štátom
68/1970 Sb.
Vyhláška o smluvních dokumentech k Všeobecné úmluvě o sociální bezpečnosti mezi Československem a Francií z 12. října 1948
3-0138/1969
Smernica pre spracovanie kartografických publikácií územia ČSSR určených na verejné rozširovanie
 
Částka 22
pdf 780 kB
17. 7. 1970 70/1970 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci
71/1970 Sb.
Zákon o úpravách některých nízkých důchodů a dalších změnách v sociálním zabezpečení
72/1970 Sb.
Zákon o některých opatřeních týkajících se podnikového rejstříku
73/1970 Sb.
Nařízení o úpravě délky základní služby absolventů některých vojenských škol a kurzů
74/1970 Sb.
Vyhláška , kterou se upravuje uvolňování, umísťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatření
76/1970 Sb.
Vyhláška , jímž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb., č. 117/1967 Sb., č. 92/1968 Sb. a č. 180/1968 Sb.
75/1970 Sb.
Vyhláška , jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášek č. 91/1968 Sb. a č. 179/1968 Sb.
77/1970 Sb.
Vyhláška , jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin, ve znění vyhlášek č. 93/1968 Sb. a č. 181/1968 Sb.
 
Částka 23
pdf 370 kB
30. 7. 1970 78/1970 Sb.
Nariadenie , ktorým sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti
1307/1969
Úprava , ktorou sa povoluje používať na trhacie práce sypkú povrchovú trhavinu Permon DAP 1
1308/1969
Úprava , ktorou sa povoluje používať na trhacie práce sypkú povrchovú trhavinu Permon DAP 2
20 566/70-III/2
Směrnice o vysokoškolském studiu učitelství pro mateřské školy, o studiu vychovatelství a učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči
685/1970
Úprava , ktorou sa povoluje používať pri trhacích prácach bánsku elektrickú rozbušku so zvýšenou odolnosťou proti bludným a indukovaným prúdom DeD-SICCA
686/1970
Úprava , ktorou sa povoluje používať pri trhacích prácach bánsku elektrickú rozbušku so zvýšenou odolnosťou proti bludným a indukovaným prúdom DeP-SICCA
687/1970
Úprava , ktorou sa povoluje používať na trhacie práce bánsku milisekundovú elektrickú rozbušku DeM-15
1309/1969
Úprava , ktorou sa povoluje používať pri trhacích prácach elektrické milisekundové rozbušky DeM-RVT
1310/1969
Úprava , ktorou sa povoluje používať pri trhacích prácach laminátové nabíjacie tyče TOKOZ
1313/1969
Úprava , ktorou sa povoluje používať pri trhacích prácach bánsky ohmmeter KN-66
1677/1969
Úprava , ktorou sa povoluje používať na trhacie práce špeciálnu povrchovú trhavinu Semtex-2
1678/1969
Úprava , ktorou sa povoluje používať na trhacie práce sypkú bánsku trhavinu Permon DAP H 4
1680/1969
Úprava , ktorou sa povoluje používať na trhacie práce bánsky bezpečnú protiprachovú trhavinu Synthesit V 18
1682/1969
Úprava , ktorou sa povoluje používať na trhacie práce elektricky okamžitý palník BS-BP
79/1970 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu
 
Částka 24
pdf 343 kB
11. 8. 1970 80/1970 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti využívání jaderné energie pro mírové účely
81/1970 Sb.
Vyhláška o Lisabonské dohodě o ochraně označení původu a jejího mezinárodního zápisu Pozn.: aktuální text Dohody viz vyhl. 67/1975 Sb.;
AS03/70
Smernica na umiestňovanie prepustených vojákov z povolania, príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov a príslušníkov Zboru nápravnej výchovy a ich prípravu na zvolené občianské povolanie
Z-6539/1970-C/13
Smernica o úhradách za zdravotnícke služby, ktoré nie sú nevyhnutné
Z-7709/1970-B/1
Smernica o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu
AS04/70
Oznámení , že dne 30. dubna 1970 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při výstavbě dvou atomových elektráren v Československé socialistické republice
AS05/70
Oznámení , že dne 30. dubna 1970 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o rozšíření technické pomoci poskytované Sovětským svazem při výstavbě metra
 
Částka 25
pdf 321 kB
19. 8. 1970 82/1970 Sb.
Nariadenie o čestných tituloch "zaslúžilý pracovník kultúry" a "vzorný pracovník kultúry"
85/1970 Sb.
Vyhláška , kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
7919/69-HP
Smernica o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti pracovníkov veterinárnych organizácií
10 461/70 SMD
Sdělení o vydání Pravidel technického provozu městských drah
83/1970 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 197/1964 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel
84/1970 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 57/1959 Ú.l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení rad okresních národních výborů
86/1970 Sb.
Opatření , kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců některých krajských a okresních soudů
 
Částka 26
pdf 1059 kB
28. 8. 1970 87/1970 Sb.
Vyhláška o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
 
Částka 27
pdf 297 kB
7. 9. 1970 88/1970 Sb.
Nařízení o doplnění vládního nařízení č. 36/1969 Sb., kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu
MH 78/1970
Smernica na vykonávanie činností formou osobitného zapojenia pracovníkov v podnikoch miestneho priemyslu a komunálnych služieb
AS06/70
Oznámení , že dne 14. dubna 1969 byl v Káhiře podepsán Dodatek k Dohodě o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené arabské republiky ze dne 21. března 1962 a k Druhé dohodě o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené arabské republiky ze dne 10. března 1965
89/1970 Sb.
Vyhláška , kterou se mění příloha č. 3 k vyhlášce č. 57/1959 Ú.l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení rad okresních národních výborů
 
Částka 28
pdf 324 kB
30. 9. 1970 90/1970 Sb.
Vyhláška o úpravě odměn za některé druhy umělecké činnosti prováděné mimo pracovní poměr
92/1970 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určujú obvodné úrady miestnych národnych výborov a ďalšie národne výbory ako stavebné úrady
91/1970 Sb.
Opatření , kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců krajského soudu v Plzni a okresního soudu v České Lípě
 
Částka 29
pdf 338 kB
15. 10. 1970 93/1970 Sb.
Vyhláška o určovaní názvov obcí a ich častí, ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní budov
11 080/70-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Loucké rybníky"
11 079/70-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Skalské rašeliniště"
94/1970 Sb.
Redakční sdělení o oprave tlačovej chyby
 
Částka 30
pdf 332 kB
27. 10. 1970 96/1970 Sb.
Vyhláška o doplnění vyhlášky č. 124/1961 Sb. o střelných zbraních a střelivu
12 469/70
Směrnice o rozdělení příspěvku příjemců autorských odměn za díla užitá žurnalisticky
4211/20-1969
Úprava o bezplatnom poskytovaní cestovných lístkov niektorým pracovníkom poštovej prepravy
P-428/70
Směrnice , kterými se určuje příslušnost odborových orgánů vyplývající z ustanovení některých právních předpisů kromě zákoníku práce
22 (30/1970)
Výnos o zásadách tvorby cen vstupného na filmová představení
95/1970 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech
 
Částka 31
pdf 347 kB
3. 11. 1970 97/1970 Sb.
Vyhláška o dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o civilní letecké dopravě
98/1970 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
99/1970 Sb.
Vyhláška o finanční pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v pohraničí
 
Částka 32
pdf 1250 kB
23. 11. 1970 100/1970 Sb.
Zákon o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti Pozn.: Podle § 129 z.č. 334/1991 Sb. pozbývá tento předpis od 27.8.1991 Sb. platnost ve vztahu k policistům Federálního policejního sboru a Sboru hradní policie. Podle § 160 z.č. 186/1992 Sb. pozbývá tento předpis od 1.7.1992 platnost ve vztahu k policii a policistům a ke Sboru nápravné výchovy ČR a jeho příslušníkům.
 
Částka 33
pdf 506 kB
27. 11. 1970 101/1970 Sb.
Zákon , kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
102/1970 Sb.
Zákon o změnách a doplnění zákona č. 133/1969 Sb., kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
 
Částka 34
pdf 505 kB
30. 11. 1970 108/1970 Sb.
Vyhláška , kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
9 647/70-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Na Špičáku"
103/1970 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňují a upravují přílohy k vyhláškám č. 73/1966 Sb., o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci, a č. 76/1966 Sb., o odposování základních prostředků
104/1970 Sb.
Vyhláška o přechodné úpravě majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny, tepla a topných plynů
105/1970 Sb.
Vyhláška o prodloužení účinnosti vyhlášek o hospodářských smlouvách v nákladní dopravě
106/1970 Sb.
Vyhláška o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v souvislosti se svátky v roce 1971
107/1970 Sb.
Vyhláška o palivových a energetických základnách pro spotřebiče tuhých, tekutých a plyných paliv a elektrické energie
 
Částka 35
pdf 693 kB
8. 12. 1970 111/1970 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sierry Leone o letecké dopravě
112/1970 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin
113/1970 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy mexickými
114/1970 Sb.
Vyhláška o Dohodě o pomoci kosmonautům a jejich návratu a o vrácení předmětů vypuštěných do kosmického prostoru
109/1970 Sb.
Vyhláška o doplnění vyhlášky č. 5/1958 Ú.l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech
110/1970 Sb.
Vyhláška o finančním a hmotném zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péče a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež
 
Částka 36
pdf 1096 kB
14. 12. 1970 115/1970 Sb.
Zákon o finančných správach
118/1970 Sb.
Vyhláška o úprave odmien za niektoré druhy umeleckej činnosti vykonávanej mimo pracovného pomeru
AS07/70
Oznámení , že 1. - 21. října byla v Praze výměnou nót uzavřena Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném uznávání osvědčení o letové způsobilosti dovážených letadel
116/1970 Sb.
Zákon o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
117/1970 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 178/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
 
Částka 37
pdf 1409 kB
17. 12. 1970 123/1970 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 156/1968 Sb. o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 144/1969 Sb.
124/1970 Sb.
Vyhláška , ktorou sa doplňuje vyhláška č. 156/1968 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakálačiek niektorých jatočných zvierat, v znění vyhlášky č. 170/1969 Zb.
24 (37/1970)
Směrnice , kterými se stanoví zásady racionalizace práce
153/39 112/70
Výnos o prominutí důsledků opožděného předložení průkazu o počtu vyživovaných osob pro snížení daně ze mzdy
10 752/69-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Skučák"
10 751/69-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Radim"
10 750/69-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Kaluža"
5.376/69-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Vladař"
13 367/69-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Zábělá"
13 364/69-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Velký kámen"
13 366/69-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Háj"
13 365/69-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Pluhův bor"
14 475/69-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Černý les u Šilhéřovic I" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 5/1970;
14 476/69-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Černý les u Šilhéřovic II" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 5/1970;
14 474/69-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Ptačí hora" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 5/1970;
13 828/69-II/2
Výnos o zřízení chráněného parku "Park v Bílé Lhotě"
3028/70-II/2
Výnos o zřízení chráněného naleziště "Plamby" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 5/1970;
3027/70-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Polanský les" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 5/1970;
3026/70-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Panské louky" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 5/1970;
13 369/69-II/2
Výnos o zřízení chráněného parku "Americká zahrada"
13 368/69-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Malé jestřábí jezero"
3025/70-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Kotvice" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 5/1970;
7419/70-II/2
Výnos o prohlášení historického jádra města Telče za památkovou rezervaci
3030/70-II/2
Výnos o zřízení chráněného naleziště "V hlubokém" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 5/1970;
3029/70-II/2
Výnos o zřízení chráněného naleziště "Malochova skalka" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 5/1970;
6/1970 (37/1970)
Směrnice o určování investic podmiňujících KBV
119/1970 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 173/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
120/1970 Sb.
Zákon o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
121/1970 Sb.
Nařízení o povinnostech organizací a občanů při zajišťování práce občanům
122/1970 Sb.
Vyhláška o některých opatřeních na úseku zemědělských výrobků a potřeb
9295/69-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Palkovické hůrky" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK č. 1/1970;
9292/69-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Valach" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 1/1970;
9296/69-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Bystřice" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 1/1970;
9293/69-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "U Leskoveckého chodníka" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 1/1970;
9294/69-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Nové Těchanovice" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 1/1970;
3909/69-II/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Hněvošický háj" Pozn.: uveřejněné ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 1/1970;
15 106/69-II/2
Výnos o prohlášení historického jádra města Nového Města nad Metují za památkovou rezervaci Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 2/1970;
 
Částka 38
pdf 509 kB
22. 12. 1970 125/1970 Sb.
Ústavní zákon , kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
126/1970 Sb.
Ústavní zákon o opatřeních v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky
128/1970 Sb.
Zákon o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti
129/1970 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 176/1968 Sb., o Kanceláři presidenta republiky
4/1970
Smernica pro uvolňování devizových prostředků z devizových zdrojů organizací vnitřní ekonomiky na zahraniční pracovní cesty do kapitalistických zemí
127/1970 Sb.
Ústavný zákon o voľbe poslancov krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
6801/70-VŠ
Výnos , ktorým sa mení smernica o hospodárskom zabezpečení študentov vysokých škôl v období praxe
 
Částka 39
pdf 494 kB
28. 12. 1970 130/1970 Sb.
Zákon o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky
131/1970 Sb.
Zákon o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich
132/1970 Sb.
Zákon o volbě poslanců krajských národních výborů v Slovenské socialistické republice
 
Částka 40
pdf 729 kB
28. 12. 1970 133/1970 Sb.
Zákon o působnosti federálních ministerstev
 
Částka 41
pdf 874 kB
28. 12. 1970 134/1970 Sb.
Zákon o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla)
135/1970 Sb.
Zákon o cílech a hlavních úkolech státního plánu rozvoje Československé socialistické republiky a o státním rozpočtu československé federace na rok 1971
136/1970 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací
137/1970 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro techniku č. 108/1966 Sb., o oprávnění k projektové činnosti
 
Částka 42
pdf 742 kB
28. 12. 1970 138/1970 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují některá ustanovení hospodářského zákoníku
139/1970 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o hospodářské arbitráži
140/1970 Sb.
Vyhláška o úpravě některých závazkových hospodářských vztahů při dodávkách určených spotřebních výrobků
141/1970 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 166/1969 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací
 
Částka 43
pdf 850 kB
28. 12. 1970 142/1970 Sb.
Zákon o devizovém hospodářství
143/1970 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství
144/1970 Sb.
Zákon o Státní bance československé
 
Částka 44
pdf 836 kB
28. 12. 1970 145/1970 Sb.
Zákon o národohospodářském plánování
147/1970 Sb.
Zákon o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních organů státní správy České socialistické republiky
149/1970 Sb.
Vyhláška o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům v sokolovské oblasti
146/1970 Sb.
Zákon , kterým se ruší zákon o Národní frontě
148/1970 Sb.
Zákon o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971
 
Částka 45
pdf 645 kB
29. 12. 1970 150/1970 Sb.
Zákon o zmenách v sústave ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky
152/1970 Sb.
Nariadenie o povinnostiach organizácií a občanov pri zabezpečovaní práce občanom
154/1970 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 71/1964 Zb. o kúpelnom poplatku
155/1970 Sb.
Vyhláška o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov
156/1970 Sb.
Zákon o finančním a hmotném zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péči a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež
157/1970 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určujú obvodné úrady miestnych národnych výborov v okrese ako stavebné úrady
151/1970 Sb.
Zákon o cílech a úkolech státního plánu rozvoje a o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1971
153/1970 Sb.
Vyhláška o změnách a doplnění vyhlášky č. 8/1970 Sb., kterou se provádí zákon č. 178/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení, ve znění zákona SNR č. 117/1970 Sb.
 
Částka 46
pdf 890 kB
29. 12. 1970 159/1970 Sb.
Vyhláška o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích
25 032/70-31
Směrnice pro zajištění tělesné výchovy na vysokých školách
158/1970 Sb.
Vyhláška o usměrňování mzdového vývoje a zásadách odměňování práce
160/1970 Sb.
Opatření , kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců některých krajských a okresních soudů
 
Částka 47
pdf 1155 kB
30. 12. 1970 161/1970 Sb.
Vyhláška o dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království o mezinárodní silniční dopravě
163/1970 Sb.
Vyhláška o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu
164/1970 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
S-10 204/1970-PLS
Úprava o zriaďovaní odborných polnohospodárskych a lesníckych škôl
162/1970 Sb.
Vyhláška o některých opatřeních v bytové výstavbě