Stejnopis sbírky zákonů
Československá socialistická republika.

Ročník 1971

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 714 kB
11. 2. 1971 1/1971 Sb.
Nariadenie o zřizování odborů krajských národních výborů
2/1971 Sb.
Nařízení o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům
3/1971 Sb.
Zásady pro uzavírání, obsah a kontrolu kolektivních smluv
4/1971 Sb.
Vyhláška o zrušení vyhlášky Ústřední rady odborů č. 133/1968 Sb., o kolektivních smlouvách
5/1971 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1967 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti
6/1971 Sb.
Vyhláška o změnách a doplnění vyhlášky č. 6/1970 Sb., kterou se provádí zákon o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
7/1971 Sb.
Vyhláška o registraci staveb
8/1971 Sb.
Vyhláška , kterou se určuje další městský výbor v kraji stavebním úřadem
32 (1/1971)
Rozkaz , ktorým sa vydáva Poriadok pre výkon vazby
Z-8746/1970-A/4
Úprava o obsadzovaní niektorých funkcií v organizáciach štátnej zdravotníckej správy konkurzom
 
Částka 2
pdf 719 kB
22. 2. 1971 9/1971 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 116/1970 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie
10/1971 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon České národní rady č. 120/1970 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
 
Částka 3
pdf 1062 kB
2. 3. 1971 11/1971 Sb.
Vyhláška o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov
 
Částka 4
pdf 183 kB
8. 3. 1971 12/1971 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady
13/1971 Sb.
Opatrenie , ktorým sa vyhlasuje skončenie volebného obdobia sudcov Krajského súdu v Banskej Bystrici a niektorých okresných súdov
 
Částka 5
pdf 1193 kB
17. 3. 1971 14/1971 Sb.
Nařízení o finančním hospodaření státních a dalších hospodářských organizací
16/1971 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 184/1969 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací
18/1971 Sb.
Vyhláška , kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
17/1971 Sb.
Opatření , ktorým sa vyhlasuje skončenie volebného obdobia sudcov Mestského súdu v Prahe a okresných súdov v Českých Budějoviciach a Moste
15/1971 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 17/1966 Sb. o leteckém přepravním řádu
 
Částka 6
pdf 168 kB
17. 3. 1971 19/1971 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady
F II/3-2/71-7308/Vi
Výnos , kterým se vydává platový řád redaktorů-novinářů
 
Částka 7
pdf 966 kB
1. 4. 1971 1/1971 (7/1971)
Výnos o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu v organizacích, podléhajících hornímu zákonu
20/1971 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 56/1969 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
22/1971 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad
23/1971 Sb.
Nařízení o doplnění soustavy zákonných peněz bankovkami po 20 Kčs
24/1971 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 20 Kčs
999/1/6/1970
Výnos , kterým se povoluje používat k trhacím pracím v ČSR pneumatické ejektorové ucpávací zařízení, označené zafoukávací pistole ZP 1 a ZP 2
5422/16/1970
Výnos , kterým se povoluje používat k trhacím pracím v ČSR pomůcku pro používání výbušnin, označenou nasazovací zapalovač
21/1971 Sb.
Zákon o jednotné soustavě socialně-ekonomických informací Pozn.: Zrušen zákonem č. 133/2000 Sb. s účinností od 1.1.2003.
5421/15/1970
Výnos , kterým se povoluje používat k trhacím pracím v ČSR pomůcku pro používání výbušnin, označenou větruvzdorný zapalovač
3777/5/1970
Výnos , kterým se povoluje používat k trhacím pracím v ČSR pneumatické nabíjecí zařízení, označené Bunza 1C
 
Částka 8
pdf 704 kB
13. 4. 1971 26/1971 Sb.
Nariadenie , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 181/1969 Sb., o ochraně před povodněmi
27/1971 Sb.
Vyhláška o Dohodě o zřízení mezinárodní odborové organizace pro spolupráci v oblasti malotonážní chemické produkce "INTERCHIM"
28/1971 Sb.
Vyhláška o Ujednání mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o vzájemném zřízení konzulárních a obchodních zastupitelství
29/1971 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie
Z-230/1970-A/3
Opatrenie , ktorým sa vydáva štatút kúpelného mesta Nimnica
I Spr 15/70
Příkaz o výkonu kárné pravomoci nad prokurátory a vyšetřovateli prokuratury
25/1971 Sb.
Nařízení o čestných tituloch "zaslúžilý pracovník kultúry" a "vzorný pracovník kultúry"
 
Částka 9
pdf 186 kB
12. 5. 1971 30/1971 Sb.
Vyhláška o pověření příslušníků Lidových milicí plněním některých bezpečnostních úkolů
31/1971 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí založení Komunistické strany Československa
 
Částka 10
pdf 653 kB
15. 5. 1971 32/1971 Sb.
Zákon o pravidlách štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a o hospodarení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá)
33/1971 Sb.
Zákon o určení ústredného orgánu štátnej správy vo veciach dopravy v pôsobnosti Slovenskej socialistickej republiky
34/1971 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národnych výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich
35/1971 Sb.
Nariadenie , ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 1/1971 Zb., o zriaďovaní odborov krajských národných výborov
AS01/71
Oznámení , že 21. prosince 1970 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o přepravě sovětského zemního plynu do zemí západní Europy přes území Československé socialistické republiky
36/1971 Sb.
Nařízení , kterým se zrušují některá ustanovení vládních nařízení upravujících hospodářské zabezpečení církví a náboženských společností státem
 
Částka 11
pdf 3710 kB
4. 6. 1971 1569/1971-2
Směrnice pro tvorbu základní mapy ČSSR 1:25000
37/1971 Sb.
Úplné znění hospodářského zákoníku ze 4. června 1964 č. 109 Sb., jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem z 25. října 1966 č. 82 Sb., zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění z 15. února 1967 č. 13 Sb., zákonem z 29. června 1967 č. 69 Sb., zákonem z 8. června 1970 č. 72 Sb. a zákonem z 21. prosince 1970 č 138 Sb.
38/1971 Sb.
Úplné znění zákona z 19. prosince 1962 č. 121 Sb. o hospodářské arbitráži, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem z 10. listopadu 1965 č. 116 Sb., zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění z 10. listopadu 1967 č. 106 Sb. a zákonem z 21. prosince 1970 č. 139 Sb.
ČIL-480.4-30.11.1970
Výnos o prohlášení ložiska peloidu "Jezero" v Ostrovci, okres Písek za přírodní léčivý zdroj
 
Částka 12
pdf 323 kB
14. 6. 1971 10/1971
Úprava , ktorou sa vydáva predpis o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky v organizáciach podliehajúcich bánskemu zákonu
39/1971 Sb.
Vyhláška novela vyhlášky o správních poplatcích
40/1971 Sb.
Vyhláška novela vyhlášky o správních poplatcích
41/1971 Sb.
Opatření , kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců některých soudů
 
Částka 13
pdf 2220 kB
24. 6. 1971 1/1971 (13/1971)
Směrnice , kterými se vydává základní technologický předpis pro trhací práce v teplém prostředí, zejména v hutích
II/3-190/71-7208/Sm
Výnos o odměňování pracovníků po dobu zaškolování
42/1971 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra č. 80/1966 Sb., o pravidlech silničního provozu
 
Částka 14
pdf 733 kB
6. 7. 1971 43/1971 Sb.
Ústavní zákon , kterým se mění čl. 86 Ústavy a čl. 30 a 103 ústavního zákona o československé federaci
44/1971 Sb.
Zákon o volbách do Federálního shromáždění
45/1971 Sb.
Zákon o úpravě státního rozpočtu československé federace na rok 1971
46/1971 Sb.
Zákon o geodézii a kartografii
47/1971 Sb.
Vyhláška o podniku zahraničního obchodu Simex a o úpravě jeho oprávnění k zahraničně obchodní činnosti
 
Částka 15
pdf 1034 kB
7. 7. 1971 48/1971 Sb.
Nariadenie , ktorým sa určujú ďaľšie prípady, v ktorých je možné prideliť byt v štátnom záujme
49/1971 Sb.
Vyhláška o bezpečnosti práce pri prevádzke cestných vozidiel
50/1971 Sb.
Vyhláška k zabezpečeniu bezpečnosti práce a technických zariadení pri prácach s živicami
51/1971 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o mezinárodní silniční dopravě
52/1971 Sb.
Vyhláška , ktorou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
 
Částka 16
pdf 658 kB
7. 7. 1971 54/1971 Sb.
Zákon o volbách do národních výborů v České socialistické republice
53/1971 Sb.
Zákon o volbách do České národní rady
 
Částka 17
pdf 688 kB
8. 7. 1971 55/1971 Sb.
Zákon o volbách do Slovenskej národnej rady
56/1971 Sb.
Zákon o volbách do národnych výborov v Slovenskej socialistickej republike
 
Částka 18
pdf 575 kB
8. 7. 1971 57/1971 Sb.
Zákon novela zákona o národních výborech
58/1971 Sb.
Zákon o určení ústředního orgánu státní správy ve věcech dopravy
59/1971 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon České národní rady č. 148/1970 Sb., o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971
60/1971 Sb.
Zákon o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky)
61/1971 Sb.
Nařízení o čestném odznaku "Za ochranu hranic ČSSR"
 
Částka 19
pdf 180 kB
8. 7. 1971 62/1971 Sb.
Zákon novela zákona o národních výborech
63/1971 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Sb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave
64/1971 Sb.
Zákon o úpravě státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1971
65/1971 Sb.
Zákon o Novinárskej cene Ľudovíta Štúra
 
Částka 20
pdf 553 kB
13. 8. 1971 66/1971 Sb.
Nařízení o památkové rezervaci v hlavním městě Praze
67/1971 Sb.
Vyhláška o zřizování tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskových strojů
68/1971 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
69/1971 Sb.
Vyhláška , kterou se odnímá Městským národním výborům ve Velkých Pavlovicích a Kloboukách u Brna, okr. Břeclav, působnost stavebního úřadu
70/1971 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 1. v zákoně č. 44/1971 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, v českém vydání; 2. v zákoně č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii, v českém vydání; 3. vo vyhláške Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 49/1971 Zb., o bezpečnosti práce v prevádzke cestných vozidiel, v slovenskom vydaní
 
Částka 21
pdf 695 kB
23. 8. 1971 71/1971 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení v oboru vojenského soudnictví
72/1971 Sb.
Vyhláška o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
73/1971 Sb.
Vyhláška o zřízení Incheby, podniku zahraničního obchodu
74/1971 Sb.
Vyhláška o zřízení Omnie, podniku zahraničního obchodu
 
Částka 22
pdf 1063 kB
30. 8. 1971 75/1971 Sb.
Vyhláška o typizaci ve výstavbě
76/1971 Sb.
Vyhláška o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti
77/1971 Sb.
Vyhláška o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
78/1971 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně Slovenské národní rady č. 55/1971 Sb., o volbách do Slovenské národní rady, v českém vydání
VI/3-1466-14.6.1971
Výnos o vyjímečném poskytování paušálních odměn za práci přesčas některým pracovníkům Úřadu důchodového zabezpečení v Praze
11 822/1971-III
Směrnice pro výuku náboženství přihlášených žáků základních devítiletých škol
 
Částka 23
pdf 1482 kB
31. 8. 1971 79/1971 Sb.
Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Francouzskou republikou
80/1971 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právních vztazích na československo-polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách
81/1971 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o zřízení a činnosti Domu sovětské vědy a kultury v Praze
82/1971 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o mezinárodní silniční dopravě
84/1971 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury
85/1971 Sb.
Vyhláška o Dohodě o hospodářském styku mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací
83/1971 Sb.
Vyhláška o Dohodě o navázání přímé vědecko-technické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik v oblasti meliorací a vodního hospodářství Pozn.: Dohoda byla ukončena ve vztahu k Ukrajině ke dni 28.2.2000 (viz 81/2000 Sb.m.s.)
 
Částka 24
pdf 1085 kB
16. 9. 1971 13/1971
Směrnice o povinném preventivním rentgenovém vyšetření
86/1971 Sb.
Vyhláška k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při pracích s živicemi
88/1971 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 11/1971 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
89/1971 Sb.
Vyhláška o přesunu pracovního volna a pracovní doby a o její úpravě v roce 1972 a ve dnech 24. a 31. prosince 1971
835/1971
Úprava , ktorou sa povoluje používať pri trhacích prácach pomôcku pre používanie výbušnin - nasadzovací zapalovač
836/1971
Úprava , ktorou sa povoluje používať pri trhacích prácach pneumatické ejektorové zariadenie - zafukovaciu pištol ZP 1 a ZP 2
837/1971
Úprava , ktorou sa povoluje používať na trhacie práce plastickú povrchovú trhavinu pre zvláštne použitie Semtex 1 A
838/1971
Úprava , ktorou sa povoluje používať na trhacie práce povrchovú trhavinu Vesuvit TN
839/1971
Úprava , ktorou sa povoluje používať na trhacie práce pomôcku pre používanie výbušnin - vetruvzdorný zapalovač
919/1970
Úprava , ktorou sa schvaluje povrchový stály sklad výbušnin M-200 ako typový sklad
2178/1970
Úprava , ktorou sa povoluje používať na trhacie práce bánsky bezpečnú protiplynovú trhavinu I. kategorie Slavit V
2179/1970
Úprava , ktorou sa povoluje používať na trhacie práce bánsky bezpečnú protiplynovú trhavinu II. kategorie (so zvýšenou bezpečnosťou) Harmonit V
3131/1970
Úprava , ktorou sa povoluje používať na trhacie práce pneumatické nabíjacie zariadenie Bunza 1 C
87/1971 Sb.
Vyhláška k zajištění bezpečnosti práce při provozu silničních vozidel
2/1971
Výnos zajištění péče o bezpečnost a hygienu práce v resortu
 
Částka 25
pdf 83 kB
20. 9. 1971 90/1971 Sb.
Zákonné opatrenie , ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 43/1966 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave
91/1971 Sb.
Vyhláška o podrobnom vymedzení územia mestských obvodov hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy
 
Částka 26
pdf 2403 kB
24. 9. 1971 92/1971 Sb.
Usnesení o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
93/1971 Sb.
Usnesení o stanovení volebních obvodů pro volby do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
94/1971 Sb.
Usnesení o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialiiistické republice
95/1971 Sb.
Usnesení o stanovení volebních obvodů pro volby do České národní rady
96/1971 Sb.
Uznesenie o vyhlášení voleb do Slovenské národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v Slovenské socialistické republice
97/1971 Sb.
Uznesenie o stanovení volebních obvodů pro volby do Slovenské národní rady
 
Částka 27
pdf 283 kB
30. 9. 1971 98/1971 Sb.
Nařízení o zvýšení podpory při narození dítěte
99/1971 Sb.
Nařízení , kterým se mění vládní nařízení č. 59/1964 Sb. o úkolech národních výborů při péči o děti
KP/3-600-28.6.1971
Výnos o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků
100/1971 Sb.
Vyhláška , kterou se určují městské národní výbory v kraji stavebními úřady
1172/3/71
Výnos , kterým se povoluje používat důlní milisekundovou rozbušku DeM-Al O-18
3 372/13/70/71
Výnos , kterým se stanoví základní konstrukční požadavky na pneumatická zařízení používaná při trhacích pracích
399/1/71
Výnos , kterým se povoluje používat trhavinová tělíska TNT a trhavinová tělíska Np 10
2384/9/71
Výnos , kterým se povoluje používat bezpečnostní rozbuškové kleště BRK-7
 
Částka 28
pdf 796 kB
20. 10. 1971 101/1971 Sb.
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1971 - 1975 (zákon o pátém pětiletém plánu)
102/1971 Sb.
Zákon o ochraně státního tajemství
103/1971 Sb.
Zákon o lidové kontrole
104/1971 Sb.
Vyhláška o náhradách náležejících soudcům z lidu vojenských soudů
105/1971 Sb.
Vyhláška o zrušení některých ustanovení vyhlášky ministerstva vnitřního obchodu č. 13/1968 Sb., kterou se vyhlašují pravidla obchodního podnikání
 
Částka 29
pdf 361 kB
20. 10. 1971 106/1971 Sb.
Zákon o zvýšení důchodů starodůchodců a některých nízkých důchodů v sociálním zabezpečení
107/1971 Sb.
Zákon o mateřském příspěvku
108/1971 Sb.
Vyhláška , jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášek č. 91/1968 Sb., č. 179/1968 Sb. a č. 75/1970 Sb.
109/1971 Sb.
Vyhláška , jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osoba samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin, ve znění vyhlášek č. 93/1968 Sb., č. 181/1968 Sb. a č. 77/1970 Sb.
110/1971 Sb.
Vyhláška o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u některých daní placených obyvatelstvem
 
Částka 30
pdf 1646 kB
20. 10. 1971 111/1971 Sb.
Zákon o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení
112/1971 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení
113/1971 Sb.
Zákon o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
114/1971 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
 
Částka 31
pdf 721 kB
21. 10. 1971 4/71
Výnos o změně pracovní doby při výrobě a zpracování výbušnin a výbušných předmětů
4/1971
Usnesení , kterým se mění usnesení výboru Ústředí České advokacie z 3.10.1966 č. 8/1966 o odměňování práce advokátů a ostatních pracovníků advokacie
115/1971 Sb.
Zákon o státním plánu rozvoje České socialisticke republiky na léta 1971 - 1975
116/1971 Sb.
Zákon o výborech a komisích lidové kontroly
117/1971 Sb.
Zákon o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení
118/1971 Sb.
Vyhláška o hospodaření se sběrnými surovinami
119/1971 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 1. v zákoně SNR č. 55/1971 Sb. o volbách do SNR, v českém vydání; 2. v úplném znění hospodářského zákoníku vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb., ve slovenském vydání; 3. v zákoně č. 46/1971 Sb. o geodézii a kartografii, ve slovenském vydání
 
Částka 32
pdf 696 kB
27. 10. 1971 120/1971 Sb.
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Slovenské socialistické republiky na léta 1971 - 1975
121/1971 Sb.
Zákon o ľudovej kontrole v Slovenskej socialistickej republike
122/1971 Sb.
Zákon o rozpočtovém určení výnosu odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení
123/1971 Sb.
Uznesenie o schválení zákonného opatrenia predsedníctva Slovenskej národnej rady
125/1971 Sb.
Vyhláška o stažení bankovek po 25 Kčs vzorů 1958 a 1961
124/1971 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí úmrtí P. O. Hviezdoslava a pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí J. Mánesa
 
Částka 33
pdf 426 kB
24. 11. 1971 127/1971 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů
128/1971 Sb.
Nariadenie , ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 12/1968 Zb. o úprave odmien a náhrad a niektorých ďalších pomerov poslancov národnych výborov a členov komísií a aktívov národnych výborov
129/1971 Sb.
Vyhláška o zavedení a využívání jednotné klasifikace zaměstnání a jednotné klasifikace studijních a učebních oborů
130/1971 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška č. 153/1959 Ú.l., o územním plánování
131/1971 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 78/1968 Sb.
133/1971 Sb.
Vyhláška o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v souvislosti se státním svátkem Slovenské socialistické republiky 29. srpnem v roce 1972
134/1971 Sb.
Vyhláška , kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem I. stupně
25 000/71-132
Výnos , kterým se vydává platový řád pro učitele vysokých škol
17 571/71
Směrnice o dvouletém studiu loutkařství na divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze
132/1971 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 140/1964 Zb. o povinných a pracovných výtlačkoch
126/1971 Sb.
Zákonné opatření o národních výborech v městech Brně, Ostravě a Plzni
 
Částka 34
pdf 305 kB
24. 11. 1971 135/1971 Sb.
Nařízení o zřizování odborů národních výborů
136/1971 Sb.
Nariadenie o zriaďovaní odborov národných výborov
137/1971 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby
 
Částka 35
pdf 1243 kB
6. 12. 1971 138/1971 Sb.
Vyhláška o správních poplatcích
 
Částka 36
pdf 1988 kB
20. 12. 1971 139/1971 Sb.
Nařízení o finančním hospodaření státních a některých dalších socialistických organizací
140/1971 Sb.
Vyhláška o financování reprodukce základních prostředků
141/1971 Sb.
Vyhláška o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky a obdobných činností
142/1971 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí Československé socialistické republiky č. 44/1970 Sb.
143/1971 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 78/1968 Sb.
29 160/SB/71
Výnos o mzdovém zvýhodnění pracovníků státních lesů a některých pracovníků vodohospodářských organizací pracujících ve významných územních oblastech pohraničí ve znění doplňku č.j. 58 713/833/SV/71
 
Částka 37
pdf 1001 kB
23. 12. 1971 144/1971 Sb.
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1972
145/1971 Sb.
Zákonné opatření o změně podřízenosti Pohraniční stráže
146/1971 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy
147/1971 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1972
148/1971 Sb.
Nařízení o ochraně hospodářského a služebního tajemství
149/1971 Sb.
Nařízení o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství
151/1971 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu
152/1971 Sb.
Vyhláška o hospodářských závazcích v silniční nákladní dopravě
150/1971 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady
 
Částka 38
pdf 1559 kB
27. 12. 1971 153/1971 Sb.
Nařízení o informační soustavě organizací
154/1971 Sb.
Vyhláška o účetnictví
155/1971 Sb.
Vyhláška o inventarizaci hospodářských prostředků
156/1971 Sb.
Vyhláška o hospodářských závazcích ve vnitrostátní vodní nákladní dopravě
157/1971 Sb.
Vyhláška o hospodářských závazcích v železniční přepravě vozových zásilek
LP-252.3-29.6.1971
Směrnice o ochraně proti Rh isoimunizaci
18 (38/1971)
Výnos , kterým se vydávají předpisy k zajištění bezpečnosti práce technických zařízení při výstavbě tunelů a jiných podzemních objektů
 
Částka 39
pdf 924 kB
27. 12. 1971 158/1971 Sb.
Zákon o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1972
159/1971 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národnych výboroch a upravuje pôsobnosť národnych výborov na niektorých úsekoch štátnej správy
160/1971 Sb.
Zákon o volbách súdcov z ľudu okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky
161/1971 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 155/1970 Zb. o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov
4384/1971-ek.
Úprava o úprave platových pomerov pracovníkov v církvach, náboženských spoločnostiach, ostatných církevnych organizáciach a na bohosloveckých fakultách
 
Částka 40
pdf 1204 kB
28. 12. 1971 162/1971 Sb.
Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb
163/1971 Sb.
Vyhláška o provádění periodických revizí hospodaření
164/1971 Sb.
Vyhláška o tvorbě cen výzkumných a vývojových prací
165/1971 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 158/1970 Sb., o usměrňování mzdového vývoje a zásadách odměňování práce
166/1971 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhlášky č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací, ve znění vyhlášky č. 136/1970 Sb., pokud jde o vedlejší rozpočtové náklady staveb
 
Částka 41
pdf 438 kB
29. 12. 1971 168/1971 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o spolupráci v oblasti všeobecně vzdělávacího školství mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou
169/1971 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasové, celní a jiné kontrole při přestupu státních hranic
171/1971 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce Ministerstva kultúry SSR č. 132/1971 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška MŠK č. 140/1964 Sb. o povinných pracovních výtiscích, v českém vydání
AS02/71
Oznámení , že výměnou nót mezi belgickým velvyslanectvím v Praze a Federálním ministerstvem zahraničních věcí ze 17. února a 21. května 1971 bylo dohodnuto zastupování Lucemburského velkovévodství ve výkonu konzulárních funkcí v ČSSR belgickým velvyslanectvím v Praze
170/1971 Sb.
Opatrenie , ktorým sa vyhlasuje skončenie volebného obdobia sudcov Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Košiciach a niektorých okresných (mestských) súdov
167/1971 Sb.
Vyhláška o Dohodě o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky