Stejnopis sbírky zákonů
Československá socialistická republika.

Ročník 1974

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 1307 kB
13. 2. 1974 3/1974 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Norského království o mezinárodní silniční dopravě
4/1974 Sb.
Vyhláška o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou
6/1974 Sb.
Vyhláška o Dohodě o vědecko-technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Peruánské republiky
7/1974 Sb.
Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
8/1974 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vyhlašuje chránená krajinná oblasť Velká Fatra
9/1974 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vyhlašuje chránená krajinná oblasť Vihorlat
10/1974 Sb.
Vyhláška o geodetických pracích ve výstavbě
11/1974 Sb.
Vyhláška o geodetických prácach vo výstavbe
1/1974 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 57 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
2/1974 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 8 (České Budějovice)
15 084/73
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Žlíbky" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 2/1974;
14 742/73
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Pohořské rašeliniště" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 2/1974;
5/1974 Sb.
Vyhláška o Dohodě o technické a jiné pomoci silničním vozidlům provádějícím mezinárodní dopravu
 
Částka 2
pdf 1275 kB
19. 2. 1974 12/1974 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí narození Bedřicha Smetany
13/1974 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává rozhlasový a televizní řád
14/1974 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem
15/1974 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany a karantény rostlin
16/1974 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví
17/1974 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o spolupráci v kulturní, vědecké a příbuzných oblastech
18/1974 Sb.
Vyhláška o otevření hraničního přechodu na československo-polských státních hranicích Krnov-Pietrowice
19/1974 Sb.
Vyhláška o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Norským královstvím
20/1974 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Štábu a dalších orgánů velení Spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy
21/1974 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana
22/1974 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky
1 (2/1974)
Směrnice pro udělování čestného odznaku "Zasloužilý pracovník" v rezortu
SZNV 1293/40-1973
Úplné znenie Poriadku výkonu trestu odňatia slobody v nápravnovýchovných ústavoch
V-8/73-8300
Úprava , ktorou sa vydáva vzorový zoznam pracovísk, pracovných činností a povolaní pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
 
Částka 3
pdf 549 kB
28. 3. 1974 25/1974 Sb.
Nařízení o závodním stravování
26/1974 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 80/1963 Sb. o organizaci bytového hospodářství národních výborů
27/1974 Sb.
Vyhláška , kterou se určuje další městský národní výbor v Jihomoravském kraji stavebním úřadem I. stupně
1/74
Výnos o úpravě sazeb za překladatelskou činnost v oblasti obchodně-technických služeb mezi členskými státy Rady vzájemné hospodářské pomoci
AS01/74
Zásady pro úpravu organizace bytového hospodářství národních výborů a pro rozvoj účasti uživatelů bytů na správě a údržbě bytového fondu
23/1974 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 162
24/1974 Sb.
Uznesenie o vyhlášení doplňovacích voleb do Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici ve volebním obvodě č. 45 - Martin
 
Částka 4
pdf 114 kB
1. 4. 1974 28/1974 Sb.
Zákonné opatření zrušení daně z motorových vozidel
29/1974 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 99/1964 Sb., kterou se vykonává zákon o dani z motorových vozidel
Plsf 1/1973
Usnesení , kterým se vydává jednací řád Nejvyššího soudu ČSSR
19 329/73
Výnos o zřízení chráněného naleziště "Lišková" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 5/1974;
19 328/73
Výnos o zřízení chráněného naleziště "Vinný vrch" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK č. 5/1974;
7 (4/1974)
Směrnice pro účetnictví v organizacích vnitřního obchodu v souvislosti se zavedením tvorby jednotných cen ve veřejném stravování od 1. července 1973
8 (4/1974)
Směrnice o nařizování práce přesčas a o pracovní pohotovosti
 
Částka 5
pdf 895 kB
29. 12. 1973 16 634/73
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Čabel", kat. území Bynovec, okres Děčín, kraj Severočeský Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 5/1974;
30/1974 Sb.
Ústavní zákon o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky
31/1974 Sb.
Zákon o změně území hlavního města České socialistické republiky Prahy
33/1974 Sb.
Vyhláška o příspěvcích a náhradách, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory
34/1974 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 41/1965 Sb. o používání vlastních osobních vozidel pracovníky při vnějších výkonech
36/1974 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti mezinárodní silniční dopravy
37/1974 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o úpravě dvojího státního občanství
38/1974 Sb.
Vyhláška , kterou se mění některá ustanovení vyhlášky č. 10/1974 Sb. o geodetických pracích ve výstavbě
39/1974 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určuje Mestský národny výbor vo Filakove ako stavebný úrad
16 750/73
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Křížový kámen" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 5/1974;
16634/73
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Čabel"
18 462/73
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "U Brněnky" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 5/1974;
18 585/73
Výnos o novém vymezení státní přírodní rezervace "Jezerní slať" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK č. 5/1974;
18 923/73
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Dřínová" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 5/1974;
18 582/73
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Kněžnice" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK č. 5/1974;
16 635/73
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Ponova louka" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK č. 5/1974;
18 463/73
Výnos o zřízení chráněné studijní plochy "Rakovec" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 5/1974;
16 585/73
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Podkovák" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 5/1974;
4-3954/73
Úprava "Návod na koordináciu geodetických a kartografických prác"
16 749/73
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Farské bažiny" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK č. 3/1974;
18 583/73
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Březinka" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 5/1974;
32/1974 Sb.
Uznesenie o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy ve volebních obvodech č. 46 a 83
35/1974 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška č. 102/1973 Sb., o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1974
 
Částka 6
pdf 743 kB
7. 5. 1974 40/1974 Sb.
Zákon o Sboru národní bezpečnosti
41/1974 Sb.
Ústavný zákon o súhlase na zmenu hraníc Slovenskej socialistickej republiky
15 (6/1974)
Nařízení , kterým se upravuje způsob a rozsah zákroků nebo nezbytných opatření příslušníků Sboru národní bezpečnosti mimo službu
16 (6/1974)
Nařízení o prostředcích, které příslušníci Sboru národní bezpečnosti používají při služebních zákrocích
17 (6/1974)
Nařízení o pověření útvarů Sboru národní bezpečnosti zajišťováním úkolů podle zákona č. 102/1971 Sb. o ochraně státního tajemství
42/1974 Sb.
Vyhláška o prokazování příslušnosti ke Sboru národní bezpečnosti
43/1974 Sb.
Vyhláška o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti
 
Částka 7
pdf 1074 kB
8. 5. 1974 44/1974 Sb.
Zákon celní zákon
47/1974 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 3/1959 U.l. (U.v.) o zřízení podniku Polytechna, podniku zahraničního obchodu, na zprostředkování technické spolupráce ve znění vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 32/1961 Sb.
48/1974 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 163/1970 Sb. o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu
XV/3-14 014/1973
Pokyny pro vedení účetnictví ve veřejném stravování v souvislosti se zavedením jednotné tvorby cen ve veřejném stravování od 1. července 1973
XV/3-16 677/1973
Směrnice o prověřování a schvalování účetních závěrek organizací spotřebního družstevnictví
XV/23 292/1973
Pokyny pro vykonávání rozborů hospodářské činnosti státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu
XV/3-20 034/1973
Směrnice o prověřování a schvalování ročních účetních uzávěrek výrobních družstev
XV/31-24 439/1973
Zásady pro prověřování a schvalování ročních účetních závěrek rozpočtových a příspěvkových organizací
16 170/73
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Růžák" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK č. 5/1974;
16 435/73
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Nad Dolským mlýnem" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 5/1974;
18 922/73
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Zadní Hády" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 5/1974;
18 584/73
Výnos o novém vymezení státní přírodní rezervace "Červené blato" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK č. 5/1974;
45/1974 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
46/1974 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 84 (Praha 5)
 
Částka 8
pdf 1443 kB
31. 5. 1974 49/1974 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou
50/1974 Sb.
Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou
51/1974 Sb.
Vyhláška o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou
52/1974 Sb.
Vyhláška o Základní dohodě o vědecko-technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou
53/1974 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti
54/1974 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci ve vodním hospodářství na hraničních vodách
FM 01-183/13/73
Výnos k usměrňování vývoje odměn za práci a poskytování zemědělských výrobků v jednotných zemědělských družstvech
19 330/73
Výnos o zřízení chráněného naleziště "Zábřežské louky" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 5/1974;
3602/74
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Lipina" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 5/1974;
3400/74
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Tetínské skály" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 5/1974;
3606/74
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Krkavčina" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 5/1974;
3605/74
Výnos o zřízení chráněného naleziště "Ostrolovský Újezd" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 5/1974;
3604/74
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Fabián" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 5/1974;
3603/74
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Dědovické stráně" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 5/1974;
11 448/74-30
Směrnice pro pedagogické kursy technickohospodářských pracovníků školních hospodářství zemědělského a lesnického školství na vysokých školách zemědělských
AS02/74
Oznámení , že 28. listopadu 1973 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při výstavbě Kijembajevského kombinátu na těžbu a zpracování azbestu
 
Částka 9
pdf 681 kB
10. 6. 1974 57/1974 Sb.
Nariadenie , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 136/1971 Zb. o zriaďovaní odborov národných výborov
58/1974 Sb.
Zásady , jimiž se stanoví organizace, postavení a úkoly právních útvarů ve státních hospodářských organizacích a některých dalších organizacích řízených ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory, schválené usnesením vlády České socialistické republiky z 22. května 1974 č. 128
60/1974 Sb.
Směrnice o postavení a úkolech ROH při společenské kontrole závodního stravování a při zabezpečování jeho rozvoje
125/1973-KO
Výnos o paušálních odměnách a náhradách nákladů za znalecké posudky z oboru lidské genetiky vyžadované ve věcech určení nebo popření otcovství
4 (9/1974)
Výnos o vydání oborového kalkulačního vzorce pro kalkulaci ceny stavebních prací a pokyny k němu
OPIA/1421/72
Výnos , kterým se vydává oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci ceny průmyslových výkonů odvětví průmyslu stavebních hmot a pokyny k němu
11 450/74-24
Směrnice pro organizování pedagogických kursů pro manuální pracovníky školních hospodářství zemědělských a lesnických škol a zemědělských a lesnických odborných učilišť - instruktorů praxe
6027/74-42
Výnos o odměňování pracovníků odvětvových středisek vrcholového sportu v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky
703/1974-1
Směrnice o nařizování práce přesčas
AS03/74
Zásady na organizáciu bytového hospodárstva národnych výborov a účasti uživateľov na správe a údržbe bytového fondu (schválené uznesením vlády SSR č. 132 z 8.5.1974)
55/1974 Sb.
Uznesenie o vyhlášení doplňovacích voleb do Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě ve volebním obvodě č. 75 - Partizánske, okres Topoľčany
56/1974 Sb.
Uznesenie o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy ve volebních obvodech č. 131 až 136
59/1974 Sb.
Vyhláška o provozování silniční taxislužby
 
Částka 10
pdf 1533 kB
21. 6. 1974 61/1974 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o nešíření jaderných zbraní
62/1974 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o zákazu umísťování jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení na dně moří a oceánů a v jeho podzemí
63/1974 Sb.
Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou
64/1974 Sb.
Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou
65/1974 Sb.
Vyhláška o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Švédskem
102/1/1974
Výnos , kterým se vydává "Dodatek č. 1" k seznamu povolených výbušnin a pomůcek pro používání výbušnin
VVS/1-114/1974
Opatrenie , ktorým sa vyhlašujú niektoré zmeny územia obcí, zmeny názvov obcí a ich častí a zriadenie jedneho miestneho národneho výboru pre niekolko obcí, vykonavané v Slovenskej socialistickej republike v roku 1973
AS04/74
Oznámení , že 13. března 1974 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při výrobě zařízení pro atomové elektrárny formou kooperace
 
Částka 11
pdf 485 kB
4. 7. 1974 66/1974 Sb.
Ústavní zákon o změnách státních hranic s Rakouskou republikou
67/1974 Sb.
Zásady , ktorými sa určuje organizácia, postavenie a úlohy právnych útvarov v štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizáciach riadených ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi, schválené uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 175 z 12. júna 1974
68/1974 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví odchylky z ustanovení zákona č. 84/1972 Sb. o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech
69/1974 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 154/1961 Sb., kterou se vykonávají některé ustanovení zákona o veterinární péči
2/1974
Výnos o poskytování ochranných nápojů pracovníkům ve zvlášť stížených pracovních podmínkách
II/6921/1974
Směrnice o náhradách cestovních a jiných výdajů pracovníků ze zahraničí při pracovních bezdevizových cestách v Československé socialistické republice
2/74
Výnos o poskytování ochranných nápojů pracovníkům ve zvlašť stížených pracovních podmínkách
MH/22-1363/73
Směrnice pro řízení a organizaci vynálezectví a zlepšovatelství v místním hospodářství
483-11.10.1973
Výnos o prohlášení zdroje vody v lázeňském místě Mariánské Lázně za zdroj přírodní minerální vody stolní
AS05/74
Oznámení , že 19. února 1974 byla v Praze podepsána Dohoda s Polskou lidovou republikou o specializaci výroby sirouhlíku v Polské lidové republice a jeho dodávkách do Československé socialistické republiky za protidodávky polyvinylchloridu z Československé socialistické republiky do Polské lidové republiky
AS06/74
Oznámení , že 22. února 1972 byla ve Varšavě podepsána Dohoda o zřízení mezinárodního hospodářského sdružení pro jadernou přístrojovou techniku "Interatominstrument"
 
Částka 12
pdf 285 kB
25. 7. 1974 73/1974 Sb.
Vyhláška o společných rozvodech rozhlasových a televizních signálů po kabelech
74/1974 Sb.
Vyhláška , kterou se určuje k vyřizování sporů z mezinárodní přepravy zboží na území hlavního města Prahy Obvodní soud pro Prahu 2
AS07/74
Směrnice pro pionýrské tábory ROH
19 083/74-24
Směrnice o zřizování tříd gymnásií se zaměřením na matematiku
MH-103/227/1974
Úprava o paušálnych náhradách cestovných a iných výdavkov vykupovačov zberných surovín v národnych podnikoch Zberné suroviny
70/1974 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 75 (Praha 5)
71/1974 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 17 a 68
72/1974 Sb.
Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o mateřském příspěvku
76/1974 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 80/1963 Sb., o organizaci bytového hospodářství národních výborů
75/1974 Sb.
Vyhláška , ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 146/1973 Zb. o úprave pracovného času a presune pracovného voľna v Slovenskej socialistickej republike v roku 1974 v súvislosti s 29. augustom
 
Částka 13
pdf 686 kB
28. 8. 1974 78/1974 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o plemenitbě hospodářských zvířat
79/1974 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 198/1964 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností
80/1974 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb. o řízení při udělování vědeckých hodností ve znění vyhlášky České komise pro vědecké hodnosti č. 161/1973 Sb.
HA 557/74
Opatření , kterým určil příslušnost pro projednávání a rozhodování hospodářských sporů, ve kterých je žadatelem IMEX dovoz a vývoz - obchodní podnik, Praha, a které se týkají jeho odštěpného závodu v Bratislavě
PO-1991/1974
Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků příslušníkům veřejných požárních útvarů
77/1974 Sb.
Vyhláška o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1975
 
Částka 14
pdf 510 kB
13. 9. 1974 81/1974 Sb.
Zákonné opatření o zrušení University 17. listopadu v Praze
82/1974 Sb.
Vyhláška o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1974
83/1974 Sb.
Vyhláška o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik
84/1974 Sb.
Vyhláška o rovnocennosti a uznávaní vysvedčení a diplómov o vzdelaní vydávaných vo Zväze sovietskych socialistických republik
85/1974 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva školství České socialistické republiky č. 103/1969 Sb. o organizaci gymnásií a studia na nich
86/1974 Sb.
Vyhláška o přechodné úpravě některých ustanovení o hospodářských závazcích na úseku zahraničního obchodu
4 (14/1974)
Pokyny o přednostním používání rour z nekovových materiálů
153/15 101/1974
Výnos o dani z příjmu z literární a umělecké činnosti u ročních příjmů pod 25 tisíc Kčs
20 (14/1974)
Rozhodnutí , kterým vydal Konkursní řád Československého rozhlasu
18 423/74-110
Směrnice k provedení zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech
Z-3508/73-C/3
Úprava o normách nezavinených strát vzniknutých pri manipulácii s liečivami a zdravotnickými potrebami v zariadeniach lekárenskej služby
Z-7629/1974-C/24
Úprava o riadení a organizácii na úseku objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov
 
Částka 15
pdf 1315 kB
25. 9. 1974 87/1974 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o režimu na československo-sovětských státních hranicích, spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách
88/1974 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů, užitkových vzorů a ochranných známek při uskutečňování hospodářské a vědecko-technické spolupráce
89/1974 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska o letecké dopravě
90/1974 Sb.
Vyhláška o Dohodě o vědecko-technické spolupráci a průmyslové kooperaci mezi Československem a Indií
E/PM-600-22.8.1973
Směrnice pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům v hospodářských organizacích
122/19 274/1974
Výnos , jimž byla provedena úprava ustanovení § 10 ods. 3 směrnic o financování některých výdajů národních výborů a jimi spravovaných rozpočtových a příspěvkových organizací
11 446/74
Výnos o pravidelném opakovaném přezkušování jeřábníků a vazačů pracujících se silničními výložníkovými jeřáby nebo se železničními kolejovými výložníkovými jeřáby
19 239/74
Výnos o lhůtách dozorčí činnosti státního odborného technického dozoru
AS08/74
Oznámení , že 18. července 1973 byla v Praze podepsána Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sudánské demokratické republiky
 
Částka 16
pdf 340 kB
4. 10. 1974 91/1974 Sb.
Nařízení o organizaci výrobních hospodářských jednotek a o jejich statutech
92/1974 Sb.
Vyhláška o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic
93/1974 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 104/1969 Zb. o zriaďovaní gymnázií, ich organizácii a štúdiu na nich
8227/74-R/1
Výnos , kterou se vydává Předpis o povolování vysílacích stanic pohyblivé pozemní služby a pevné služby
7123/74
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Úhošť" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 10/1974;
50/74-I
Výnos o organizaci a výkonu společenské kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci v jednotných zemědělských družstvech
 
Částka 17
pdf 755 kB
18. 10. 1974 94/1974 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o vzájemných vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německo
95/1974 Sb.
Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o odstranění všech forem rasové diskriminace
96/1974 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o potlačení protiprávního zmocnění se letadel
3601/74
Výnos o zřízení chráněného naleziště "Vrbenská tůň" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 5/1974;
AS09/74
Oznámení , že 6. února 1973 byla v Konakry podepsána Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Guinejské republiky
AS10/74
Oznámení , že 6. února byla v Konakry podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Guinejské republiky o dodávkách spotřebního zboží
AS11/74
Oznámení , že 5. prosince 1973 byla v New Delhi podepsána Třetí dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indie
AS12/74
Oznámení , že 21. února 1974 byla ve Varšavě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při tranzitních přepravách zboží obou zemí do roku 1990
 
Částka 18
pdf 708 kB
30. 10. 1974 97/1974 Sb.
Zákon o archivnictví
101/1974 Sb.
Vyhláška o uznávání archiválií za kulturní památky a o zvýšené ochraně archiválií jako kulturních a národních památek
102/1974 Sb.
Vyhláška , kterou se ustanovují podrobnosti převodu vlastnictví k archiváliím
2 (18/1974)
Směrnice pro řízení a organizaci vynálezeckého a zlepšovatelského hnutí v podřízených organizacích
Z-10 949/1973-B/1
Úprava o hlásení a evidencii chorôb z povolania, profesionálnych otráv a iných poškodení zdravia pri práci
98/1974 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 40 (Brandýs nad Labem - Stará Boleslav) ve Středočeském kraji
99/1974 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 95 (Lesná)
100/1974 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady
 
Částka 19
pdf 1205 kB
6. 11. 1974 103/1974 Sb.
Zákon o zemědělské dani
104/1974 Sb.
Zákon novela zákona o dráhách
106/1974 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o zemědělské dani
107/1974 Sb.
Vyhláška , kterou se určuje další městské národní výbory ve Východočeském kraji stavebními úřady
105/1974 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 131 a 149 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a ve volebním obvodu č. 36 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
 
Částka 20
pdf 699 kB
16. 11. 1974 108/1974 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o plemenitbe hospodárskych zvierat
109/1974 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb. o hospodaření se sběrnými surovinami
110/1974 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1972 Zb. o hospodárení so zbernými surovinami
112/1974 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 1. ve vyhlášce Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 137/1973 Sb. o cenách, ve slovenském vydání; 2. v celním zákoně č. 44/1974 Sb., ve slovenském vydání; 3. ve vyhlášce Federálního ministerstva dopravy č. 59/1974 Sb. o silniční taxislužbě, ve slovenském vydání
AS13/74
Výnos , kterou se vydává Kvalifikační katalog dělnických povolání ve spojích
8921/1974-II/1
Úprava o triedach gymnázií s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy
111/1974 Sb.
Vyhláška o úprave pracovnej doby v Slovenskej socialistickej republike v roku 1975
 
Částka 21
pdf 666 kB
27. 11. 1974 113/1974 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 95/1967 Sb., kterou se vykonává zákon č. 73/1952 Sb. o dani z obratu, ve znění vyhlášky č. 171/1973 Sb.
114/1974 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Janka Jesenského
115/1974 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědecko-technické spolupráce v rozhodčím řízení
116/1974 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o postupu při vyšetřování událostí na společných státních hranicích
117/1974 Sb.
Vyhláška , ktorou sa ustanovujú kritériá na posuzovanie písomností ako archiválií a podrobnosti skartačného konania
118/1974 Sb.
Vyhláška o podnikových archívech
 
Částka 22
pdf 1310 kB
4. 12. 1974 119/1974 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí celní zákon
121/1974 Sb.
Vyhláška o soustavě zdravotnických zařízení
120/1974 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje seznam celnic, celních odboček a územních obvodů celnic
 
Částka 23
pdf 865 kB
13. 12. 1974 122/1974 Sb.
Vyhláška novela prov. vyhlášky k zákonu o dráhách
123/1974 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění zodpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel provozovaného Českou státní pojišťovnou
124/1974 Sb.
Vyhláška , ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou
 
Částka 24
pdf 234 kB
20. 12. 1974 126/1974 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 26/1964 Sb. o vnitrozemské plavbě
17 734/74-20
Předpis o letové způsobilosti letadel L 8/A oddíl A - Všeobecné informace a postupy
31
Nařízení , kterým se vydávají směrnice pro udělení vyjímek ze zákazu fotografování, filmování, zakreslování a jiného zaznamenávání z letadel a balónů
125/1974 Sb.
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1975
127/1974 Sb.
Uznesenie o vyhlášení doplňovacích voleb do Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici ve volebním obvodě č. 87 - Banská Štiavnica
 
Částka 25
pdf 585 kB
22. 12. 1974 129/1974 Sb.
Zákon o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani
130/1974 Sb.
Zákon o státní správě ve vodním hospodářství
131/1974 Sb.
Zákon o Národní ceně České socialistické republiky
132/1974 Sb.
Zákon o Novinářské ceně Jana Švermy
128/1974 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1975
 
Částka 26
pdf 654 kB
23. 12. 1974 134/1974 Sb.
Zákon o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani
135/1974 Sb.
Zákon o štátnej správe vo vodnom hospodárstve
136/1974 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 1. v úplném znění zákona o trestním řízení soudním (Trestního řádu) č. 148/1973 Sb., ve slovenském vydání; 2. v zákoně České národní rady č. 97/1974 Sb. o archivnictví, ve slovenském vydání; 3. ve vyhlášce Rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové č. 107/1974 Sb., kterou se určují další městské národní výbory ve Východočeském kraji stavebními úřady, ve slovenském vydání; 4. ve vyhlášce Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria na posuzovaní písomností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení, v českém i slovenském vydání
133/1974 Sb.
Zákon o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1975
 
Částka 27
pdf 856 kB
27. 12. 1974 137/1974 Sb.
Vyhláška o vnitrozemské plavbě
3 (27/1974)
Výnos o postupu při poskytování projektových podkladů pro nestandardní dodávky
34 (27/1974)
Nařízení o zproštění povinnosti mlčenlivosti
122/24 790/1974
Výnos , jimž byla provedena úprava ustanovení § 22 odst. 4 směrnic o financování některých výdajů národních výborů a jimi spravovaných rozpočtových a příspěvkových organizací
SD/31-954/73
Směrnice o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech v oborech silniční a městské dopravy a silničního hospodářství v ČSR
 
Částka 28
pdf 775 kB
28. 12. 1974 138/1974 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Holandským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
139/1974 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o činnosti kulturních a informačních středisek v Praze a v Berlíně
19 844/74
Výnos o úkolech koncernů v oblasti sociálně-ekonomických informací