Stejnopis sbírky zákonů
Československá socialistická republika.

Ročník 1975

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 263 kB
20. 1. 1975 1/1975 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví částka pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech
2/1975 Sb.
Vyhláška o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a federální vojenskou vládou Federativní republiky Nigerie
3/1975 Sb.
Vyhláška , kterou se určují další městské národní výbory v Severomoravském kraji stavebními úřady
AS01/75
Oznámení , že 3. března 1973 byla v Sinai podepsána Dohoda o spolupráci podniků lůžkových a jídelních vozů
12 611/1974-IX/3
Úprava o nomenklatúre funkcií a základných platov odborných a technicko-hospodárskych pracovníkov krajských psychologicko-výchovných kliník a stredísk pre volbu povolania a okresných psychologicko-výchovných poradní a poradní pre volbu povolania
24 224/74-20
Předpis o letové způsobilosti letadel L 8/R, Oddíl R - Radio
31 542/1974-42
Výnos , kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým
 
Částka 2
pdf 733 kB
31. 1. 1975 4/1975 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 88 (Turnov-město)
5/1975 Sb.
Zásady k zajištění kontroly v národním hospodářství a ve státní správě
6/1975 Sb.
Vyhláška o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou republikou a Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou republikou
7/1975 Sb.
Vyhláška o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky a o Protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o úpravě platů mezi oběma zeměmi
 
Částka 3
pdf 389 kB
17. 2. 1975 4/1974
Výnos kterou se vydávají pravidla o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci v provozu vleček
8/1975 Sb.
Uznesenie o vyhlášení doplňovacích voleb do Slovenské národní rady ve volebním obvodě č. 65 - Banská Bystrica-okolie
9/1975 Sb.
Vyhláška , kterým se doplňuje vyhláška č. 77/1974 Sb., o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1975
10/1975 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/1967 Sb., o ochraně a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře a vyhláška č. 59/1967 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti
153/25 508/74
Výnos o postupu při předkládání potvrzení na 3% daň z příjmů z literární a umělecké činnosti
220
Usnesení , jimiž se vyhlašují zásady vlády ČSR o organizaci a výkonu společenské kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci ve výrobních družstvech
5832/21/1974
Výnos , kterým se povoluje používat k trhacím pracím kondenzátorovou roznětnici KRAB 1200
Z-8323/1974-C/1
Úprava o pracovnej pohotovosti niektorých pracovníkov v zdravotnických organizáciach
34 070/74-210
Směrnice o organizaci škol a výchovných zařízení pro mládež vyžadující zvláštní péče a o zařazování dětí a mládeže do těchto škol
 
Částka 4
pdf 816 kB
26. 2. 1975 1/1974
Výnos o rozšíření seznamu stavebních strojů, k jejichž obsluze je třeba oprávnění
12/1975 Sb.
Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o provedení I. a II. hlavy Smlouvy o právních vztazích na československo-polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách
141
Výnos o náhradách uměleckým pracovníkům za používání vlastního šatstva, líčidel a hudebních nástrojů
10 757/74-20
Výnos o povolování vyjímek ze zákazu shazování předmětů z civilních letadel
Z-10 207/1974-B/3-09
Úprava o základných hygienických požiadavkách na kozmetické výrobky, prostriedky na čistenie pokožky a potreby osobnej hygieny
11/1975 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)
 
Částka 5
pdf 543 kB
28. 2. 1975 14/1975 Sb.
Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
AS02/75
Oznámení , že 14. září 1974 byla v Praze podepsána mnohostranná Dohoda o organizaci referenčních center pro kmeny virů, bakterií a fágů, jim odpovídajících antigenů i kontrolních sér, jakož i některých laboratorních chemikálií
AS03/75
Oznámení , že 13. prosince 1973 byla v Moskvě podepsána Dohoda o zřízení Mezinárodního hospodářského sdružení na výrobu technologického zařízení pro textilní průmysl "Intertextilmaš"
Z-6316/1974-B/3-07
Úprava o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami benzénu
13/1975 Sb.
Usnesení o vyhlásení doplňovacej voľby do Severomoravského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 43 (časť územia mesta Havířova)
 
Částka 6
pdf 701 kB
17. 3. 1975 15/1975 Sb.
Uznesenie o vyhlášení doplňovacích voleb do Slovenské národní rady ve volebním obvodě č. 21 - Sládkovičovo
16/1975 Sb.
Uznesenie o vyhlášení doplňovacích voleb do Západoslovenského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 73 - Bánovce nad Bebravou a č. 88 - Krajné
17/1975 Sb.
Nariadenie , ktorým sa podrobnejšie vymedzuje súčinnosť útvarov Verejnej bezpečnosti a národnych výborov pri ochrane verejného poriadku
18/1975 Sb.
Nařízení , kterým se podrobněji vymezuje součinnost útvarů Veřejné bezpečnosti a národních výborů při ochraně veřejného pořádku
19/1975 Sb.
Vyhláška o sústave zdravotníckych zariadení
XV/1-28 267/1973
Pokyny pro účtování a vykazování inženýrské činnosti při kompletaci dodávek technologického zařízení v rámci vyšších dodavatelských funkcí
 
Částka 7
pdf 788 kB
27. 3. 1975 21/1975 Sb.
Zákon o udělování státních cen Klementa Gottwalda
22/1975 Sb.
Zákon o udělování Československé novinářské ceny
3800/1973
Úprava , ktorou sa ustanovujú podmienky pre vykonávanie revízií elektrických zariadení a pre priznávanie odbornej spôsobilosti revizných technikov elektrických zariadení
23/1975 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 43 (Kolín)
20/1975 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce
 
Částka 8
pdf 1114 kB
28. 3. 1975 29/1975 Sb.
Vyhláška o vodovodních a kanalizačních přípojkách, které se považují za vodohospodářská díla
24/1975 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 135 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
25/1975 Sb.
Nařízení , jímž se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod
26/1975 Sb.
Nařízení o pokutách za porušení povinností stanovených na úseku vodního hospodářství
27/1975 Sb.
Nařízení o ochraně před povodněmi
28/1975 Sb.
Vyhláška , kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a určuje se seznam vodohospodářsky významných vodních toků Pozn.: část druhá nabývá účinnosti až dnem 1.1.1976;
 
Částka 9
pdf 661 kB
28. 3. 1975 30/1975 Sb.
Nariadenie , ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd
31/1975 Sb.
Nariadenie o pokutách za porušenie povinností ustanovených na úseku vodného hospodárstva
32/1975 Sb.
Nariadenie o ochrane pred povodňami
 
Částka 10
pdf 1299 kB
18. 4. 1975 15 734/74
Výnos o zřízení chráněného naleziště "Pod Lukšincem" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 7/1975;
3/1974
Výnos o poskytování osobního vybavení učňům ve vybraných učebních oborech v resortu všeobecného strojírenství
33/1975 Sb.
Vyhláška o projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu
34/1975 Sb.
Vyhláška o hospodářských závazcích při vývozu, dovozu a při zajišťování hospodářské kooperace se zahraničím
35/1975 Sb.
Vyhláška o hospodářských závazcích ve výzkumu a vývoji
II/634/75
Výnos , kterou se změnilo ustanovení čl. 4 směrnic o hmotném zabezpečení funkcionářů a pracovníků při účasti na politickém školení
31 402/1974-42
Výnos o nomenklatuře funkcí a základních platů pro pracovníky pedagogicko-psychologických poraden
15 732/74
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Žofinka" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 3/1975;
 
Částka 11
pdf 2368 kB
29. 4. 1975 1125/74-KO
Výnos o nástupních platech absolventů škol
8750/75-42
Výnos o nástupních platech absolventů vysokých škol, středních odborných, odborných škol a gymnasií
36/1975 Sb.
Zákon o pokutách za porušování právních předpisů o utváření a ochraně zdravých životních podmínek
37/1975 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 121 pro volby do Sněmovny národů a ve volebním obvodu č. 41 do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
38/1975 Sb.
Uznesenie o vyhlášení doplňovacích voleb do Slovenské národní rady ve volebním obvodě č. 93 - Hnúšťa-Likier
39/1975 Sb.
Uznesenie o vyhlášení doplňovacích voleb do Východoslovenského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 82 - Plaveč, okr. Stará Ľubovňa a č. 94 - Spišská Nová Ves II, okres Spišská Nová Ves
40/1975 Sb.
Zásady k zajištění kontroly v národním hospodářství a ve státní správě České socialistické republiky
41/1975 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o zrušení vízové povinnosti
42/1975 Sb.
Vyhláška o projednávání a rozhodování pracovních sporů rozhodčími komisemi
43/1975 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají směrnice o pravomocech odborových orgánů v souvislosti s organizací výrobních hospodářských jednotek a jejich statuty, schválené usnesením předsednictva Ústřední rady odborů z 5. února 1975
44/1975 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
HC-571/14-1974
Výnos o odměňování pracovníků archivů národních výborů
7210/75-25
Výnos o poplachové činnosti na československých námořních lodích
 
Částka 12
pdf 62 kB
8. 5. 1975 45/1975 Sb.
Rozhodnutí o amnestii
 
Částka 13
pdf 694 kB
12. 5. 1975 49/1975 Sb.
Vyhláška o postupu vodohospodářských orgánů při uvádění dosavadního nakládání s vodami do souladu s vodním zákonem a o postupu při vydávání povolení na vypouštění odpadních anebo zvláštních vod do veřejných kanalizací
1/1975
Výnos , kterou se vydávají pravidla o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci v provozu vleček
46/1975 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 128 (Králíky)
47/1975 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje nový Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní komory
48/1975 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných padesátikorun ke 100. výročí narození Stanislava Kostky Neumanna
 
Částka 14
pdf 264 kB
28. 5. 1975 1158/73-IV/3
Výnos , jimiž se stanoví normy ztrát lihu při výrobě lihu a oběhu lihu pro lihovarské závody a zpracovatele lihu, u kterých je líh hlavní surovinou
50/1975 Sb.
Ústavní zákon , kterým se doplňuje čl. 64 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci
51/1975 Sb.
Zákon o Národnej cene Slovenskej socialistickej republiky
52/1975 Sb.
Zákon , ktorým sa zrušuje zákon SNR č. 69/1969 Zb. o štátnom sviatku Slovenskej socialistickej republiky
53/1975 Sb.
Zákon o pokutách za porušovanie právnych predpisov o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
878/1974
Úprava , ktorou sa povoluje používať pri trhacích prácach prieraznu nálož D
3062/1974
Úprava , ktorou sa povoluje používať pri trhacích prácach na osobitné použitie trhavinu INFERNIT 45
3785/1974
Úprava , ktorou sa mení úprava Slovenského bánskeho úradu č. 1307/1969 z 26. augusta 1969 o používaní sypkej povrchovej trhaviny PERMON DAP 1
4723/1974
Úprava , ktorou sa povoluje používať na trhacie práce sypkú povrchovú trhavinu POLONIT 2
5293/1974
Úprava , ktorou sa mení úprava Slovenského bánskeho úradu č. 2178/1970 z 11. maja 1970 o povolení používať na trhacie práce bánsky bezpečnú protiplynovú trhavinu I. kategórie
9806/75-25
Výnos o omezení velikosti sestav plavidel na Dunaji
 
Částka 15
pdf 896 kB
17. 4. 1975 16 984/74
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Bayerova" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 6/1975;
54/1975 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákoník práce
 
Částka 16
pdf 3368 kB
18. 6. 1975 55/1975 Sb.
Úplné znění zákoníku práce ze 16. června 1965 č. 65 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem z 27. června 1968 č. 88 Sb., zákonem z 18. prosince 1969 č. 153 Sb., z úprav provedených zákonem ze 17. prosince 1970 č. 100 Sb., a ze změn a doplnění provedených zákonem ze 26. března 1975 č. 20 Sb.
166/74-KO
Výnos o odměňování pracovníků odborného a administrativního aparátu soudu, státních notářství a Ústředí pro mezinárodní právní ochranu mládeže
13 662/1975
Výnos o pověření organizací funkcí gestorů a spolugestorů při vytváření a udržování oborových číselníků průmyslových výrobků
14 173/75
Výnos o nástupních platech absolventů škol v organizacích v působnosti Federálního statistického úřadu
PO-1191/1975
Směrnice o vystrojování pracovníků požární ochrany ministerstva vnitra České socialistické republiky, inspekci požární ochrany národních výborů a příslušníků veřejných požárních útvarů
13 123/806/OOS/75
Směrnice pro vypracování návrhů kanalizačních řádů
 
Částka 17
pdf 943 kB
29. 4. 1975 7831/75
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Býčí skála" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 7/1975;
SD/33-1.221/75
Výnos o náborových stabilizačních odměnách poskytovaných pracovníkům získaným náborem prováděným organizacemi dopravy a silničního hospodářství, řízenými ministerstvem vnitra České socialistické republiky nebo národními výbory v České socialistické republice
7829/75
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Slanisko" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 7/1975;
7830/75
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "U Nového hradu" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 6/1975;
7832/75
Výnos o zřízení chráněného nalezistě "Kytlice" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 6/1975;
7833/75
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Habrůvecká bučina" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 7/1975;
56/1975 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech
57/1975 Sb.
Zákon změna zák. o měrové službě
58/1975 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 13 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
59/1975 Sb.
Zásady řízení a provádění účelové vědecké aspirantury
61/1975 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství
62/1975 Sb.
Vyhláška o odborném technicko-bezpečnostním dohledu na některých vodohospodářských dílech a o technicko-bezpečnostním dohledu národních výborů nad nimi
63/1975 Sb.
Vyhláška o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech
60/1975 Sb.
Usnesení o výjimečném zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu
 
Částka 18
pdf 1723 kB
8. 7. 1975 64/1975 Sb.
Vyhláška o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví z 20. března 1883, revidovaném v Bruselu 14. prosince 1900, ve Washingtonu 2. června 1911, v Haagu 6. listopadu 1925, v Londýně 2. června 1934, v Lisabonu 31. října 1958 a v Stockholmu 14. července 1967 (Pařížská unijní úmluva)
66/1975 Sb.
Vyhláška o Nicské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb na účely zápisu známek z 15. června 1957, revidované v Stockholmu 14. července 1967
67/1975 Sb.
Vyhláška o Lisabonské dohodě o ochraně označení původu a jejich mezinárodního zápisu z 31. října 1958 revidované ve Stockholmu 14. června 1967
AS04/75
Oznámení , že 4. prosince 1974 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při rozvoji výroby některých druhů ferroslitin na území SSSR a s tím souvisejících dodávkách ferroslitin ze SSSR do ČSSR
AS05/75
Oznámení , že 4. prosince 1974 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při rozvoji výroby surovin obsahujících železo na území SSSR a s tím souvisejících dodávek surovin obsahujících železo ze SSSR do ČSSR
65/1975 Sb.
Vyhláška o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze 14. dubna 1891, revidované v Bruselu 14. prosince 1900, ve Washingtonu 2. června 1911, v Haagu 6. listopadu 1925, v Londýně 2. června 1934, v Nice 15. června 1957 a ve Stockholmu 14. července 1967
 
Částka 19
pdf 1460 kB
16. 7. 1975 68/1975 Sb.
Vyhláška o Stockholmském dodatkovém znění ze 14. června 1967 k Madridské dohodě o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze 14. dubna 1891, revidované ve Washingtonu 2. června 1911, v Haagu 6. listopadu 1925, v Londýně 2. června 1934 a v Lisabonu 31. října 1958
69/1975 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsané ve Stockholmu 14. července 1967
70/1975 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní
71/1975 Sb.
Vyhláška o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Iránu a o Dlouhodobé platební dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Iránu
72/1975 Sb.
Vyhláška o změně charakteru hraničních přechodů na československo-polských státních hranicích Vyšný Komárnik - Barwinek a Plaveč - Muzsyna
AS06/75
Oznámení , že 15. ledna 1975 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Federálním ministerstvem všeobecného strojírenství, Federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství a Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem stavebního, silničního a komunálního strojírenství a Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik o specializaci výroby stavebních, silničních a komunálních strojů a zařízení na výrobu stavebních hmot
AS07/75
Oznámení , že 15. ledna 1975 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství a Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem chemického a naftového strojírenství a Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik o specializaci výroby čerpadel, kompresorů a chladícího zařízení
AS08/75
Oznámení , že 15. ledna 1975 byla v Praze podepsána Dohoda o specializaci a kooperaci výroby výrobků přístrojové techniky mezi Federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství, Federálním ministerstvem všeobecného strojírenství a Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem přístrojové techniky, automatizačních prostředků a systémů řízení a Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik
73/1975 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu
 
Částka 20
pdf 494 kB
17. 7. 1975 E/PM-600-25.3.1975
Výnos o odměňování pracovníků Závodního ústavu národního zdraví národního podniku Tranzitní plynovod se sídlem ve Volgogradu (SSSR)
75/1975 Sb.
Zákon , ktorým sa upravuje pôsobnosť na úseku hospodárskeho zabezpečenia církvi a náboženských spoločností štátom
76/1975 Sb.
Zákon o Novinárskej cene Ľudovíta Štúra
77/1975 Sb.
Zásady zajištění kontroly v národním hospodářství a ve státní správě Slovenské socialistické republiky
3657/5/1975
Výnos o evidenci střelmistrů, technických vedoucích odstřelu a skladů výbušnin
4602/II/1975
Směrnice o povolování odběru výbušnin národními výbory
12 241/75
Výnos o působnosti správ celostátních drah jako drážních správních orgánů
13 808/75-25
Výnos o odborné způsobilosti a oprávnění k výkonu funkce členů lodních posádek československých námořních lodí
74/1975 Sb.
Ústavný zákon o súhlase na zmenu hraníc Slovenskej socialistickej republiky
78/1975 Sb.
Uznesenie o výnimočnom skrátení nepretržitého odpočinku v týždni
E/PM-610.1-21.6.1974
Výnos o pracovní pohotovosti některých pracovníků v organizacích v oboru působnosti ministerstva zdravotnictví
 
Částka 21
pdf 1338 kB
12. 8. 1975 79/1975 Sb.
Usnesení o doplnění usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 13 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
80/1975 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o ochraně ovzduší před znečištěním
81/1975 Sb.
Vyhláška o Obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Indií
82/1975 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
83/1975 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o dalším rozvoji hospodářské, průmyslové a technické spolupráce
84/1975 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o vzájemném uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a rovněž dokladů o udělování vědeckých hodností a titulů
85/1975 Sb.
Vyhláška o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou a o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou o vzájemném odstranění překážek obchodu
86/1975 Sb.
Vyhláška o Protokolu o změnách Dohody o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce
 
Částka 22
pdf 4348 kB
22. 8. 1975 87/1975 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 24 a 76
88/1975 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 108 (město Litvínov)
89/1975 Sb.
Uznesenie o vyhlášení doplňovacích voleb do Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích ve volebním obvodě č. 34 se sídlem v Košicích
90/1975 Sb.
Vyhláška o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
109/1975-O/s
Inštrukcia o paušálnych odmenách a náhradách výdavkov za znalecké posudky z odvetvia ľudskej genetiky
868/1975-ek.
Úprava pre plánovanie a financovanie obnovy nehnuteľných kultúrnych pamiatok v Slovenskej socialistickej republike
AS09/75
Oznámení , že 3. června 1974 byla v Dušanbe podepsána Dohoda o vědecko-technické spolupráci členských států RVHP v oblasti výzkumu a vývoje vysoce efektivních technických prostředků pro provádění geologických průzkumných prací na pevné užitkové nerosty a hydrogeologické výzkumy
AS10/75
Oznámení , že 12. července 1974 byl podepsán v Mezilaborcích Protokol o aktivování železničního pohraničního přechodu mezi ministrem dopravy Československé socialistické republiky a ministrem komunikací Polské lidové republiky
AS11/75
Oznámení , že 31. října 1974 byl ve Vídni podepsán Protokol o zasedání československo-rakouské smíšené komise zřízené podle článku 4 Dlouhodobé obchodní dohody mezi oběma státy
AS12/75
Oznámení , že 4. prosince 1974 byl v New Delhi podepsán Protokol k Obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Indií
AS13/75
Oznámení , že 15. ledna 1975 byla v Praze podepsána Dohoda o specializaci a společném plánování výroby obráběcích a tvářecích strojů mezi Federálním ministerstvem všeobecného strojírenství Československé socialistické republiky a Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem průmyslu obráběcích strojů a nářadí Svazu sovětských socialistických republik a Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik
16 250/75-201
Výnos o učebních plánech škol pro mládež vyžadující zvláštní péče poskytujících základní vzdělání
Z-9417/1974-C/3
Úprava o kontrole liečiv
106/75-I/1
Směrnice o podmínkách lovu zvěře na honebních pozemcích v prostoru letišť
 
Částka 23
pdf 1486 kB
15. 9. 1975 LP-200.4-22.4.75
Směrnice o poskytování zdravotnických služeb československým občanům při jejich cestách a pobytu v zahraničí
8/1975 (23/1975)
Výnos o změně úpravy FMHTS č. 4/1974, kterou se vydávají pravidla o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci v provozu vleček
I/5-661/75-6821-816
Výnos o poskytování stabilizačních odměn občanům Polské lidové republiky zaměstnaným v Československé socialistické republice
83/484/75
Úprava o vymedzení oprávnení krajských a okresných národnych výborov na povolovanie úľav na polnohospodárskej dani
91/1975 Sb.
Zásady o účasti pracujících na tvorbě, realizaci a kontrole plnění šestého pětiletého plánu a prováděcích plánů v letech 1976 - 1980, schválené usnesením vlády ČSSR č. 209 ze dne 10. července 1975
92/1975 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o uplatňování norem Rady vzájemné hospodářské pomoci
93/1975 Sb.
Vyhláška o Dohodě o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou
94/1975 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
96/1975 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení
97/1975 Sb.
Vyhláška o postupe vodohospodárskych orgánov pri uvádzaní doterajšieho nakladania s vodami do súladu s vodným zákonom a o postupe pri vydávaní povolení na vypúšťanie odpadových alebo zvláštnych vôd do verejných kanalizácií
98/1975 Sb.
Vyhláška o vodovodných a kanalizačných prípojkách, ktoré sa považujú za vodohospodárske diela
99/1975 Sb.
Vyhláška , ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 111/1974 Zb. o úprave pracovného času v Slovenskej socialistickej republike v roku 1975
VI/1-9676/75
Výnos o vymezení oprávnění krajských a okresních národních výborů k povolování úlev na zemědělské dani
153/7702/75
Výnos o vymezení oprávnění krajských a okresních národních výborů k povolování úlev na zemědělské dani
95/1975 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích
 
Částka 24
pdf 1425 kB
29. 9. 1975 4898/1975-22
Výnos o vybudování místního souřadnicového systému S - Praha a jeho územním vymezení
Z-805/1975-C/23
Úprava o manipulácii a hospodárení s peniazmi chorých a určovaní náhrad pri liečbe prácou
15 355/75-25
Výnos , kterou se určuje výzbroj a výstroj Sboru ozbrojené ochrany železnic a zásady výcviku a výkonu služby jeho příslušníků
100/1975 Sb.
Vyhláška o pravidlech silničního provozu
 
Částka 25
pdf 580 kB
30. 9. 1975 21942/1975-130
Výnos , kterým se vydává statut Ceny ministra školství ČSR
101/1975 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 87 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
102/1975 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 10
103/1975 Sb.
Zásady pro uzavírání, obsah a kontrolu kolektivních smluv
104/1975 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou republiky Srí Lanka
106/1975 Sb.
Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM), Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) a Dodatkovém protokolu k oběma úmluvám
107/1975 Sb.
Vyhláška o Protokolu II týkajícím se prodloužení doby platnosti Dodatkové úmluvy k Úmluvě CIV z roku 1961 o odpovědnosti železnic za usmrcení a zranění cestujících
108/1975 Sb.
Vyhláška , kterou se určuje další městský národní výbor v Severomoravském kraji stavebním úřadem
3560/4/1975
Výnos , kterým se vydává "Dodatek č. 2" k seznamu povolených výbušnin a pomůcek pro užívání výbušnin
5485/6/1975
Výnos , jimiž se doplňuje Zkušební řád pro zkoušky střelmistrů a technických vedoucích odstřelu (vydaný Ústředním báňským úřadem 20.2.1967 č. 1400/1967)
AS14/75
Oznámení , že 18. června 1975 byla v Berlíně podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o dlouhodobé hospodářské a vědecko-technické spolupráci v oblasti vývoje a výroby osobních automobilů
AS15/75
Oznámení , že 18. června 1975 byla v Berlíně podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o dlouhodobé hospodářské a vědecko-technické spolupráci v oblasti vývoje a výroby zemědělských strojů
105/1975 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Filipínskou republikou
 
Částka 26
pdf 1374 kB
16. 10. 1975 109/1975 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 15 (okres Beroun) a č. 31 (okres Kladno)
110/1975 Sb.
Vyhláška o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
111/1975 Sb.
Vyhláška o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení
112/1975 Sb.
Vyhláška , kterou se upravují některé podrobnosti o zjišťování průměrného výdělku
113/1975 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňují ustanovení vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištení
114/1975 Sb.
Vyhláška o úpravě studia studentek vysokých škol z důvodů podpory mateřství
115/1975 Sb.
Vyhláška o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení lidí
116/1975 Sb.
Vyhláška o ohlasovaní podzemných a povrchových prác orgánom štátnej bánskej správy
117/1975 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce federálního ministerstva vnitra č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu v českém vydání
AS16/75
Usnesení , kterým se určují orgány, ktere budou provádět společenskou kontrolu odborů v pracovněprávních věcech
24 234/75-24
Směrnice o zřizování a organizaci dvouletých kursů dálkového studia pro příslušníky Sboru národní bezpečnosti a vojáky vojsk ministerstva vnitra ke složení externí maturitní zkoušky na gymnáziu
 
Částka 27
pdf 707 kB
17. 9. 1975 8200/75
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Radotínské údolí" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 11/1975;
118/1975 Sb.
Zákon o advokacii
119/1975 Sb.
Zákon o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České socialistické republice
120/1975 Sb.
Vyhláška o osvedčeniach na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia ľudí
1897/1975
Výnos , kterým se vydává platový řád pro odborné pracovníky krajských státních arbitráží v České socialistické republice
6510/1975-22
Směrnice pro zaměřování nemovitých kulturních památek
15 000/75-25
Výnos , kterou se určují technická zařízení na plavidlech a v přístavech, která slouží přímému zabezpečení provozu vodní dopravy, a stanoví způsob výkonu dozoru nad těmito určenými technickými zařízeními
 
Částka 28
pdf 2489 kB
14. 11. 1975 4000/1975-22
Směrnice pro vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků
AS17/75
Oznámení , že 19. prosince 1974 byla v Sofii podepsána mnohostranná Dohoda o vědecko-technické spolupráci při řešení problému "Vypracování vědeckých základů ergonomických norem a požadavků"
16 235/75
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Holý kopec"
121/1975 Sb.
Zákon o sociálním zabezpečení
 
Částka 29
pdf 1476 kB
19. 11. 1975 122/1975 Sb.
Zákon o zemědělském družstevnictví
123/1975 Sb.
Zákon o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby
124/1975 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 95 (okres Nymburk)
125/1975 Sb.
Vyhláška o provádění zahraničně obchodní činnosti pro zahraniční podniky
126/1975 Sb.
Vyhláška o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1976
127/1975 Sb.
Vyhláška o nadstandardím vybavení bytů
 
Částka 30
pdf 2712 kB
24. 11. 1975 17 596/75-VI/1
Výnos , kterým se prohlašuje historické jádro města Domažlic za památkovou rezervaci Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 12/1975;
6 971-Z/75
Výnos , kterým se mění Doplňkové předpisy Ústředního báňského úřadu z 29.6.1966 č. 4999-Z/1966 pro doly a úpravny s výskytem přírodních radioaktivních látek
AS18/75
Oznámení , že na základě Dohody o přijetí jednotných podmínek pro homologizaci (ověřování shodnosti) a vzájemném uznávání homologizace výstroje a součástí motorových vozidel, dojednané v Ženevě 20. března 1958 oznámila Československá socialistická republika generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, že bude v budoucnosti používat: 1. Jednotné podmínky pro homologizaci vozidel z hlediska jejich vnitřního vybavení (Předpis č. 21 - pro ČSSR platný od 30.7.1972); 2. Jednotné podmínky pro homologizaci zpětných světel pro motorová vozidla a jejich přívěsy (Předpis č. 23 - pro ČSSR platný od 30.7.1972); 3. Jednotné podmínky pro homologizaci vozidel vybavených dieslovými motory z hlediska emisí škodlivin z motoru (Předpis č. 24 - pro ČSSR platný od 1.1.1974); 4. Jednotné podmínky pro homologizaci opěrek hlavy, ať jsou nebo nejsou v celku se sedadlem vozidla (Předpis č. 25 - pro ČSSR platný od 1.1.1974); 5. Jednotné podmínky pro homologizaci vozidel z hlediska jejich vnějších výčnělků (Předpis č. 26 - pro ČSSR platný od 1.1.1974)
AS19/75
Oznámení , že 2. srpna 1973 byla v Praze podepsána Třetí dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Egyptské arabské republiky
AS20/75
Oznámení , že 24.července 1974 byla v Damašku podepsána Dohoda o spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky
AS21/75
Oznámení , že 17. července 1975 byla v Moskvě podepsána Dohoda o vědecko-technické spolupráci mezi zainteresovanými státy RVHP při vypracování komplexních problémů v oblasti chemie a technologie cementu a o utvoření koordinačního střediska v SSR v této oblasti
AS22/75
Oznámení , že 29. září 1975 byla v Budapešti podepsána Dohoda o specializaci výroby maleinanhydridu v Maďarské lidové republice a jeho dodávkách do Československé socialistické republiky za protidodávky nízkotlakového polyetylénu z Československé socialistické republiky do Maďarské lidové republiky
128/1975 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
 
Částka 31
pdf 1504 kB
28. 11. 1975 129/1975 Sb.
Zákon o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
130/1975 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
131/1975 Sb.
Vyhláška o stažení mincí po 3 haléřích
 
Částka 32
pdf 1958 kB
8. 12. 1975 132/1975 Sb.
Zákon o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
134/1975 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
133/1975 Sb.
Zákon o advokácii
 
Částka 33
pdf 546 kB
11. 12. 1975 SD/33-1908/75
Výnos o určování pracovní doby jízdních pracovníků silniční a městské dopravy
7814/75
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Smrdutá"
135/1975 Sb.
Nařízení o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům
136/1975 Sb.
Nařízení o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
3000/1975
Úprava , ktorou sa vydáva predpis o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky pri sprístupňovaní prírodných jaskyň a ich udržiavaní v bezpečnom stave (bezpečnostný predpis pre jaskyne)
3 (33/1975)
Směrnice pro stavby na poddolovaném území
12 142/75-18
Výnos o zdvihacím zařízení horní plošiny poschoďového železničního vozu pro dopravu osobních automobilů
16 111/75-20
Předpis o letové způsobilosti letadel L 8/D, Oddíl D - letouny
7827/75
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Čerňava"
7828/75
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Tesák"
 
Částka 34
pdf 1868 kB
15. 12. 1975 137/1975 Sb.
Nařízení , kterým se vydávají Vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev a upravuje postup při vypracování a schvalování stanov družstva, jejich změn a doplňků
138/1975 Sb.
Nařízení , kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví
139/1975 Sb.
Vyhláška o hospodaření s krmivy a o evidenci některých druhů krmiv a evidenci jejich výrobců
140/1975 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb. o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb. a vyhlášky č. 89/1972 Sb.
OP-054-16.10.75
Směrnice jimiž se vydávají zásady pro organizaci ústavu národního zdraví
 
Částka 35
pdf 771 kB
22. 12. 1975 141/1975 Sb.
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1976
142/1975 Sb.
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1976
143/1975 Sb.
Ústavní zákon o změnách státních hranic s Polskou lidovou republikou
144/1975 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje hospodářský zákoník
145/1975 Sb.
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1976
147/1975 Sb.
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Slovenské socialistické republiky na rok 1976
148/1975 Sb.
Zákon o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1976
149/1975 Sb.
Zákon o archívnictve
150/1975 Sb.
Nařízení , kterou se pro rok 1976 stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech
F V/2-1614/75-1102
Směrnice o započítávání doby zaměstnání výkonných letců pro nárok na důchod za výsluhu let
146/1975 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1976
 
Částka 36
pdf 2049 kB
23. 12. 1975 151/1975 Sb.
Nařízení o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací
152/1975 Sb.
Vyhláška o financování reprodukce základních prostředků
153/1975 Sb.
Vyhláška o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky
AS23/75
Směrnice pro zahraniční odborářsku výměnnou rekreaci dětí v pionýrských táborech v socialistických zemích
21 975/1975-25
Výnos , kterou se určují pevné sumy náhrad za pomalé jízdy vlaků a za zastavení a zdržení vlaku na celostátních drahách a vlečkách
 
Částka 37
pdf 1789 kB
27. 12. 1975 154/1975 Sb.
Vyhláška o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy
155/1975 Sb.
Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb
156/1975 Sb.
Vyhláška o správě národního majetku
313/1975-240
Smernica na vypracovanie kanalizačných poriadkov
3590/75
Úprava o expanzných prístrojoch na vstrelovanie
12 (37/1975)
Směrnice o státních archivech
13 (37/1975)
Směrnice o archivech národních výborů
16 (37/1975)
Výnos , kterým se mění a doplňují některé výnosy ministerstva stavebnictví k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 
Částka 38
pdf 1833 kB
28. 12. 1975 157/1975 Sb.
Vyhláška o usměrňování mzdového vývoje a odměňování práce
158/1975 Sb.
Vyhláška o poskytování úvěrů
159/1975 Sb.
Vyhláška o spolupráci v zemědělství a jejích formách
160/1975 Sb.
Vyhláška o smírčím řízení v jednotných zemědělských družstvech
18 685/1975
Výnos o odvětvovém zatřiďování organizací
 
Částka 39
pdf 1606 kB
29. 12. 1975 8/1975 (39/1975)
Směrnice o nástupních platech absolventů vysokých, středních odborných, odborných a středních všeobecně vzdělávacích škol po vstupu do členského (pracovního) poměru
161/1975 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací provozovaného Českou státní pojišťovnou
162/1975 Sb.
Vyhláška , ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických polnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou
163/1975 Sb.
Vyhláška o přijímání ke studiu na vysoké školy
164/1975 Sb.
Vyhláška o přijímání ke studiu na vysokých školách
165/1975 Sb.
Vyhláška o hospodárení s krmivami a o evidencii niektorých druhov krmív a ich výrobcov
166/1975 Sb.
Vyhláška o stahovaní, odpredaji a preberaní brávčových krupónov
26 357/75
Výnos o odborné způsobilosti členů posádek vnitrozemských plavidel
37 (39/1975)
Nařízení , kterým se provádí zákon 33/1965 Sb. o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví (o regresních náhradách)
 
Částka 40
pdf 973 kB
30. 12. 1975 167/1975 Sb.
Vyhláška , ktorou sa upravujú podrobnosti o postupe pri posudzovaní archívnych dokumentov ako kultúrnych pamiatok a spôsob zabezpečovania zvýšenej ochrany archívnych dokumentov ako kultúrnych pamiatok a národnych kultúrnych pamiatok
168/1975 Sb.
Vyhláška , ktorou sa upravujú podrobnosti o postupe pri nadobúdaní archívnych dokumentov štátom
169/1975 Sb.
Vyhláška o odbornom technicko-bezpečnostnom dohľade na niektorých vodohospodárskych dielach a o technicko-bezpečnostnom dozore národných výborov nad nimi
170/1975 Sb.
Vyhláška o povinnostiach organizácií podávať správy o zistení podzemných vôd a oznamovať údaje o ich odbere
171/1975 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení výpočet zveri
172/1975 Sb.
Vyhláška o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri
173/1975 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určuje Mestský národný výbor vo Vrbovom ako stavebný úrad
174/1975 Sb.
Redakční sdělení o oprave tlačových chýb 1. vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 120/1975 Zb. o osvedčeniach na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia ľudí, v slovenskom vydaní; 2. v zákone o polnohospodárskom družstevníctve č. 122/1975 Zb., v slovenskom vydaní
389/1975
Úprava , ktorou sa vydáva platový poriadok pre odborných pracovníkov krajských štátnych arbitráži v Slovenskej socialistickej republike
Z-2041-2050/1975-D/4
Úprava , ktorou sa vyhlásilo za prírodné liečivé zdroje prirodzene sa vyskytujúce vody niektorých prameňov v okresoch Prievidza, Povážska Bystrica, Žilina a Martin
Z-2051-2053/1975-D/4
Úprava , ktorou sa vyhlásilo za zdroje prírodných stolných minerálnych vôd prirodzene sa vyskytujúce vody niektorých prameňov v okrese Levice
 
Částka 41
pdf 9456 kB
31. 12. 1975 175/1975 Sb.
Vyhláška provedení plynárenského zákona
176/1975 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 176/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu
177/1975 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává Telefonní řád
178/1975 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 13/1974 Sb., kterou se vydává rozhlasový a televizní řád
179/1975 Sb.
Vyhláška o prodloužení účinnosti vyhlášky č. 173/1973 Sb., o výkupu dříví z lesa
180/1975 Sb.
Vyhláška novela vyhl. o místním poplatku ze psů