Stejnopis sbírky zákonů
Československá socialistická republika.

Ročník 1976

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 544 kB
9. 2. 1976 3/1976 Sb.
Nařízení o jednorázovém mimořádném odškodnění za poškození zdraví nebo smrt v souvislosti s pomocí poskytnutou Sboru národní bezpečnosti
4/1976 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu ve znění vyhlášky č. 98/1966 Sb.
5/1976 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o vzájemné ochraně autorských práv k literárním, vědeckým a uměleckým dílům
6/1976 Sb.
Vyhláška o změnách a doplnění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968)
9/1976 Sb.
Vyhláška o kvalifikácii odborných lesných hospodárov
10/1976 Sb.
Vyhláška , kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
2/1976 Sb.
Uznesenie o vyhlášení doplňovacích voleb do Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici ve volebním obvodě č. 25 - Zakamenné
1/1976 Sb.
Usnesení o vyhlásení doplňovacej voľby do Juhočeského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 69 (Jindřichův Hradec)
7/1976 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 48/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku
8/1976 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 48/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku
 
Částka 2
pdf 843 kB
23. 2. 1976 11/1976 Sb.
Nařízení o evidenci vnitrozemských plavidel
12/1976 Sb.
Vyhláška o Dohodě o unifikaci požadavků na vypracování a podávání přihlášek vynálezů
13/1976 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných označení
14/1976 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 111/1965 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách, ve znění vyhlášek č. 11/1968 Sb. a č. 143/1969 Sb.
8/1974
Výnos o úpravě nástupních platů absolventů vysokých škol po vstupu do pracovního poměru v organizacích státního obchodu
1/1976 (2/1976)
Směrnice o určení funkcí, pro jejichž výkon je nezbytné uzavření písemné dohody o hmotné odpovědnosti
3200/1975
Úprava o používaní výbušnin v horskej službe
15/1976 Sb.
Vyhláška o úpravě studia studentek vysokých škol z důvodů podpory mateřství
 
Částka 3
pdf 941 kB
15. 3. 1976 16/1976 Sb.
Zákonné opatření o Kanceláři presidenta Československé socialistické republiky
17/1976 Sb.
Zákonné opatření , kterým se mění a doplňuje zákon o obraně Československé socialistické republiky, zákon o působnosti federálních ministerstev a zákon o branné výchově
18/1976 Sb.
Zákonné opatření , kterým se mění a doplňuje zákon č. 19/1966 Sb., o vysokých školách ve znění zákona č. 163/1969 Sb.
19/1976 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o odborné přípravě občanů Vietnamské demokratické republiky v československých organizacích
20/1976 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky týkající se spolupráce na veterinárním úseku
21/1976 Sb.
Vyhláška o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indonézské republiky
22/1976 Sb.
Vyhláška o zajištění bezpečnosti práce u stabilních zasobníků na sypké hmoty
23/1976 Sb.
Vyhláška o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na sypké materiály
24/1976 Sb.
Vyhláška o zavedení doplňku k Československému lékopisu - třetímu vydání v České socialistické republice
122/3128/1976
Výnos o postupu při financování investic podniků, jejichž vztah k rozpočtu řídícího národního výboru je určen finančním plánem
20 808/75-09
Zásady pro poskytování paušálních náhrad cestovních výdajů
HC-745/14-1975
Výnos o odměňování pracovníků státních oblastních archívů
 
Částka 4
pdf 603 kB
29. 3. 1976 25/1976 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky ve znění pozdějších předpisů
26/1976 Sb.
Vyhláška o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou a Dlouhodobé platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou
27/1976 Sb.
Vyhláška o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka
28/1976 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o změně průběhu státních hranic a o některých dalších otázkách souvisících s výstavbou a provozem polské přehrady na Dunajci
30/1976 Sb.
Vyhláška o zavedení doplňku k Československému liekopisu - tretiemu vydaniu v Slovenskej socialistickej republike
25 896/75-09
Výnos , kterou se vydávají změny a doplňky disciplinárního řádu pro pracovníky československého civilního letectva
29/1976 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury o závěrečných učňovských zkouškách
 
Částka 5
pdf 681 kB
12. 4. 1976 33/1976 Sb.
Vyhláška o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Liberijské republiky
34/1976 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a rakouskou spolkovou vládou o kriminalistické spolupráci na řekách Dunaji, Moravě a Dyji
II/5-39/76-7313
Směrnice pro poskytování odměn pracovníkům orgánů státní správy a některých dalších rozpočtových organizací
27 463/75-20
Předpis o letecké způsobilosti letadel L 8, Oddíl O - Kluzáky
6883/76
Výnos o zřízení chráněné krajinné oblasti "České středohoří" Pozn.: uveřejněn ve Věstníku MŠK č. 4/1976;
6927/76
Výnos o zřízení chráněné krajinné oblasti "Lužické hory" Pozn.: uveřejněn ve Věstníku MŠK č. 4/1976;
122/3606/1976
Zásady pro používání prostředků fondu rezerv a rozvoje hospodářství národních výborů
6070/76
Výnos o zřízení chráněné krajinné oblasti "Kokořínsko" Pozn.: uveřejněn ve Věstníku MŠK č. 4/1976;
AS01/76
Oznámení , že 15. února 1966 byla sjednána v Ženevě Úmluva o cejchování lodí vnitrozemské plavby
AS02/76
Oznámení , že 28. listopadu 1975 byl v Novém Dilií podepsán Protokol k Obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Indií
31/1976 Sb.
Vyhláška , kterou se pro použití souhrnných cen mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb
32/1976 Sb.
Vyhláška o vědeckotechnických pracovnících v centrálně řízených organizacích výzkumné a vývojové základny
 
Částka 6
pdf 757 kB
20. 4. 1976 25 894/75-09
Výnos , kterou se vydávají změny a doplňky disciplinárního řádu pro pracovníky vodní dopravy
37/1976 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce federálního ministerstva vnitra č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu v českém i slovenském vydání
F-731-28.2.1975
Směrnice o kontrole léčiv
3700/1974
Výnos , kterým se vydává Důlně měřičský předpis pro geologický průzkum a pro těžbu ložisek ropy a zemního plynu
36/1976 Sb.
Vyhláška k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
35/1976 Sb.
Vyhláška k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
 
Částka 7
pdf 627 kB
23. 4. 1976 38/1976 Sb.
Vyhláška o poskytování dovolené na zotavenou některým pracovníkům v souvislosti s jejich pobytem v cizině
39/1976 Sb.
Vyhláška o Dohodě o všeobecných podmínkách mezinárodních přeprav cestujících autobusy
40/1976 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidově demokratické republiky
41/1976 Sb.
Vyhláška o změně článku 5 Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
42/1976 Sb.
Vyhláška o vodohospodářích
1/1976 (7/1976)
Výnos , kterou se mění a doplňuje úprava z 12.1.1972 č. 4260/IV-1/72 o zásadách pro koordinaci dovozu a využívání přístrojů, strojů a vědeckotechnických zařízení v organizacích a pracovištích československé výzkumné a vývojové základny
25567/75
Metodické pokyny , kterou se vydávají Metodické pokyny pro budování automatizovaných systémů řízení technologických procesů (ASŘTP)
25 893/75-09
Výnos , kterou se vydávají změny a doplňky disciplinárního řádu pro pracovníky organizací železniční dopravy
 
Částka 8
pdf 570 kB
3. 5. 1976 43/1976 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon)
47/1976 Sb.
Vyhláška o vydání památných stříbrných stokorun ke 100. výročí úmrtí Janka Krále
48/1976 Sb.
Vyhláška o Dlouhodobé dohodě o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky
49/1976 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě
4/1975 (8/1976)
Rozkaz o lékařské posudkové činnosti osob ve výkonu trestu odnětí svobody a vazby
44/1976 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
45/1976 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
46/1976 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
 
Částka 9
pdf 1716 kB
7. 5. 1976 50/1976 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 
Částka 10
pdf 772 kB
14. 5. 1976 51/1976 Sb.
Úplné znění zákona ze 4. června 1964 č. 103 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem z 18. prosince 1965 č. 141 Sb., zákonem z 1. prosince 1967 č. 116 Sb., zákonem z 27. června 1968 č. 89 Sb., zákonem ze 14. prosince 1972 č. 99 Sb. a zákonem z 12. listopadu 1975 č. 121 Sb. a dále z úprav provedených ústavními zákony z 27. října 1968 č. 143 Sb., z 20. prosince 1970 č. 125 a č. 126 Sb. a zákony z 25. dubna 1968 č. 53 Sb., z 28. prosince 1968 č. 207 Sb., z 8. ledna 1969 č. 2 Sb. a z 20. prosince 1970 č. 133 Sb.
VI/1-7718/76
Výnos o výjimečném uznávání osob, u nichž došlo ke zvýšení důchodů podle zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, za vyživované osoby pro účely daně ze mzdy
 
Částka 11
pdf 688 kB
28. 5. 1976 52/1976 Sb.
Nařízení o udělování čestných titulů "zasloužilý vynálezce" a "zasloužilý zlepšovatel"
53/1976 Sb.
Vyhláška o úpravě pracovní doby v roce 1977
54/1976 Sb.
Vyhláška o některých změnách vyhlášky č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů
55/1976 Sb.
Vyhláška o rodném čísle
56/1976 Sb.
Vyhláška , kterou se určuje příslušnost obvodních soudů v Praze v dopravních trestních věcech
 
Částka 12
pdf 1044 kB
7. 6. 1976 57/1976 Sb.
Vyhláška o Celní úmluvě o kontejnerech, 1972
58/1976 Sb.
Vyhláška o Dlouhodobé dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Portugalskou republikou o obchodní výměně
AS03/76
Oznámení , že 6. prosince 1974 byla v Bělehradě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o dlouhodobé spolupráci při využití jugoslávského ropovodu pro přepravu ropy do Československé socialistické republiky přes území Socialistické federativné republiky Jugoslávie
AS04/76
Oznámení , že 17. března 1975 byla v Budapešti mezi Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou, Svazem sovětských socialistických republik a Československou socialistickou republikou podepsána Dohoda o vytvoření Společné laboratoře pro vrtné a tamponážní roztoky
AS05/76
Oznámení , že 14. ledna 1976 byla v Bratislavě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci při výstavbě přenosového elektrického vedení 400 kV Albertirsa-Göd na území Maďarské lidové republiky
AS06/76
Oznámení , že 28. ledna 1976 byla v Moskvě podepsána Dohoda o spolupráci při provádění výzkumných, konstrukčních a experimentálních prací na zdokonalování strojů a technologie bezvřetenového pneumomechanického předení textilních vláken mezi Ministerstvem pro technický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a Ministerstvem strojírenství pro lehký a potravinářský průmysl a bytové spotřebiče SSSR a Ministerstvem lehkého průmyslu SSSR
AS07/76
Oznámení , že 28. ledna 1976 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi Federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství a Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem chemického a naftového strojírenství a Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik o specializaci a kooperaci výroby kompletních technologických linek na výrobu čpavku s výkonem 400-450 tis. tun za rok
AS08/76
Oznámení , že 28. ledna 1976 byl v Moskvě podepsán Protokol o změně a prodloužení doby platnosti Dohody mezi Federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství a Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem strojírenství pro lehký a potravinářský průmysl a domácí spotřebiče a Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik o specializaci a kooperaci výroby některých druhů strojů a zařízení pro potravinářský průmysl z 10. října 1973
 
Částka 13
pdf 1322 kB
24. 6. 1976 59/1976 Sb.
Vyhláška o pomocnících Pohraniční stráže
60/1976 Sb.
Vyhláška zásady školení pracovníků o požární ochraně
61/1976 Sb.
Vyhláška , ktorou sa ustanovujú zásady školenia pracovníkov o požiarnej ochrane
62/1976 Sb.
Vyhláška , ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o zriaďovaní, zrušovaní a organizácii podnikových archívov
63/1976 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určujú kritéria na posudzovanie písomností ako archívnych dokumentov a upravujú niektoré podrobnosti o postupe pri vyraďovaní (skartácii) písomností
64/1976 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vyhlašuje chránená krajinná oblasť Malé Karpaty
65/1976 Sb.
Vyhláška , ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1972 Zb. o miestnom poplatku zo psov
66/1976 Sb.
Vyhláška o vodohospodároch
67/1976 Sb.
Vyhláška , kterou se pověřují národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
1/1976 (13/1976)
Výnos o změně úpravy FMHTS č. 4/1974, kterou se vydávají pravidla o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci v provozu vleček, ve znění úpravy FMHTS č. 8/1975
XV/1/32 333/1975
Opatření vydaná v souvislosti se zavedením upraveného účetnictví od 1. ledna 1977, příp. od 1. ledna 1976
SD-349/1976-3
Úprava o určovaní pracovného času niektorých pracovníkov cestnej a mestskej dopravy
Z-1200/1975-B/2
Úprava o uplatňovaní regresných náhrad a náhrady za škody z poškodenia na zdraví proti cudzincom
Z-12 081/1975-B/1
Úprava o poskytovaní zdravotníckych služieb československým občanom pri ich cestách do zahraničia a pobyte v zahraničí
Z-12 228/1975-B/1
Úprava o poskytovaní zdravotníckych služieb pracovníkom colníc
68/1976 Sb.
Vyhláška , jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 4/1972 Sb., o zákazu nebo omezení vývozu některých druhů zboží v turistickém styku
 
Částka 14
pdf 638 kB
1. 7. 1976 69/1976 Sb.
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1976-1980 (zákon o šestém pětiletém plánu)
70/1976 Sb.
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1976-1980
71/1976 Sb.
Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1976-1980 (zákon o šiestom päťročnom pláne)
72/1976 Sb.
Usnesení o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
73/1976 Sb.
Usnesení o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice
74/1976 Sb.
Uznesenie o vyhlášení voleb do Slovenské národní rady a všeobecných voleb do národních výborů ve Slovenské socialistické republice
 
Částka 15
pdf 700 kB
2. 7. 1976 75/1976 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
76/1976 Sb.
Zákon o ražbě československých dukátů
77/1976 Sb.
Zákon o působnosti orgánů ochrany zemědělského půdního fondu České socialistické republiky
78/1976 Sb.
Zákon o pôsobnosti orgánov ochrany polnohospodárskeho pôdneho fondu Slovenskej socialistickej republiky
79/1976 Sb.
Nařízení o zřízení medaile "Za zásluhy o ochranu hranic Československé socialistické republiky"
6710/76
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Střela" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 7/1976;
 
Částka 16
pdf 437 kB
19. 7. 1976 80/1976 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Švýcarskou spolkovou radou o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě
81/1976 Sb.
Vyhláška o dojednání dohody o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Japonska
82/1976 Sb.
Vyhláška o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly
12 180/76-03
Směrnice o poskytování dovolené na zotavenou v kalendářních dnech pracovníkům s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou na jednotlivé týdny
14 519/76-201
Výnos , jímž se vydává klasifikační řád škol pro mládež vyžadující zvláštní péče, poskytujících základní vzdělání
Z-1715/1976-B/2
Úprava , ktorou sa menia smernice pre prevádzku nemocníc s poliklinikou a ďaľších zariadení liečebno-preventívnej starostlivosti
Z-2115/1975-B/1
Úprava o hospodárení s liekmi a zdravotníckymi potrebami
AS09/76
Oznámení , že 3. března 1976 byl v Tunisu podepsán Dodatkový protokol k Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou ze 3. října 1973
 
Částka 17
pdf 3433 kB
6. 8. 1976 83/1976 Sb.
Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu
84/1976 Sb.
Vyhláška o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
85/1976 Sb.
Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení a stavebního řádu
86/1976 Sb.
Vyhláška o osvědčování vhodnosti výrobků pro stavební části staveb
87/1976 Sb.
Vyhláška o informacích o výrobcích pro stavební části staveb
88/1976 Sb.
Vyhláška o oprávnění k projektové činnosti
89/1976 Sb.
Vyhláška o oprávnění k inženýrské činnosti ve výstavbě
 
Částka 18
pdf 2303 kB
20. 8. 1976 90/1976 Sb.
Usnesení o stanovení volebních obvodů pro volby do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
91/1976 Sb.
Usnesení o stanovení volebních obvodů pro volby do České národní rady
92/1976 Sb.
Uznesenie o stanovení volebních obvodů pro volby do Slovenské národní rady
 
Částka 19
pdf 1295 kB
26. 8. 1976 93/1976 Sb.
Nariadenie o Fakulte architektúry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
94/1976 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1974 Sb., o vnitrozemské plavbě
95/1976 Sb.
Vyhláška o jednotném třídění základních prostředků
96/1976 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu
99/1976 Sb.
Vyhláška o vodní stráži
100/1976 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 89/1973 Sb., o sdružení rodičů a přátel školy
101/1976 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 14/1968 Sb., o úlevách na domovní dani
VB/F-505/D-76
Rozhodnutí , kterým stanovilo, že přípojná vozidla (přívěsy) za osobní automobily jsou samostatnými vozidly a musí být opatřené vlastní státní poznávací značkou odlišnou od státní poznávací značky tažného vozidla
3503/1975-OP
Úprava o dokumentácii obnovy nehnuteľných kultúrnych pamiatok
LP-205/1976
Úprava , ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o zriaďovaní, zrušovaní, organizácii a činnosti archívov organizácií osobitného významu
97/1976 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje a upravuje vyhláška č. 76/1966 Sb., o odpisování základních prostředků ve znění vyhlášky č. 103/1970 Sb.
98/1976 Sb.
Vyhláška o dovozu investičních celků a stavebních prací
 
Částka 20
pdf 534 kB
10. 9. 1976 102/1976 Sb.
Nařízení o odstraňování ekonomické újmy socialistických zemědělských organizací
104/1976 Sb.
Vyhláška o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islámské republiky Pákistán
105/1976 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví
106/1976 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky
21 201/76-201
Směrnice o organizaci a studiu na odborné ladičské škole pro mládež s vadami zraku v Praze Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 8/1976;
ZT 1 211/75-KO
Výnos , kterým se stanoví paušální odměny a náhrady za znalecké posudky o ceně nemovitostí
V/1-496/1975
Výnos , kterým se mění a doplňuje příloha úpravy z 20.8.1973 č. V 8/73-8300, kterým se vydává vzorový seznam pracovišť, pracovních činností a povolání pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
AS10/76
Oznámení , že 1. června 1976 byla v Moskvě podepsána Dohoda o dočasné úpravě otázek spojených s platbami za železniční tranzitní přepravy zboží zahraničního obchodu a za používání železničních nákladních vozů v mezinárodních přepravách
103/1976 Sb.
Nařízení o sazbách odvodů za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě
 
Částka 21
pdf 937 kB
22. 9. 1976 107/1976 Sb.
Nařízení o fakultách architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze a na Vysokém učení technickém v Brně
108/1976 Sb.
Vyhláška o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
109/1976 Sb.
Vyhláška o některých opatřeních k provádění Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
F V/1-342/76-1112
Výnos , kterým se vymezuje pojem základní mzdy pro účely zjišťování průměrného výdělku pro učitele a vychovavatele
F V/1-700/76-1112
Výnos , kterým se vymezuje pojem základní mzdy pro účely zjišťování průměrného výdělku pro pracovníky ve zdravotnických zařízeních a ve zdravotnických vzdělávacích zařízeních
1/1976 (21/1976)
Výnos o změně pracovní doby při výrobě a zpracování výbušnin a výbušných předmětů
31 573/SO/75
Směrnice o stanovení okruhu funkcí, pro jejichž výkon je nezbytné uzavření písemné dohody o hmotné odpovědnosti
7034/76
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Jelení skok" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 10/1976;
7036/76
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Malužín" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK č. 10/1976;
4734/1976-23
Výnos o určování pracovní doby jízdních pracovníků silniční dopravy
AS11/76
Oznámení , že 31. května 1976 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi Federálním ministerstvem všeobecného strojírenství a Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem průmyslu spojových prostředků a Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik o specializaci a kooperaci výroby vyrobků průmyslu spojových prostředků
AS12/76
Oznámení , že 10. července 1976 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Federálním ministerstvem všeobecného strojírenství Československé socialistické republiky a Ministerstvem elektrotechniky a elektroniky Německé demokratické republiky o rozdělení práce při výzkumu, vývoji a výrobě elektronické měřící techniky
AS13/76
Oznámení , že 10. července 1976 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Federálním ministerstvem všeobecného strojírenství Československé socialistické republiky a Ministerstvem elektrotechniky a elektroniky Německé demokratické republiky o spolupráci při vývoji jednotného sortimentu zaměnitelných elektronických stavebních prvků, obzvláště vysoce integrovaných stavebních prvků, jakož i při vývoji polovodičových materiálů a jejich slitin
 
Částka 22
pdf 1040 kB
1. 10. 1976 110/1976 Sb.
Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb jednotného zemědělského družstva
111/1976 Sb.
Vyhláška o rezervním fondu jednotného zemědělského družstva
112/1976 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zrušení vízové povinnosti pro držitele služebních pasů
113/1976 Sb.
Vyhláška o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky, o Protokolu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky o ukončení platnosti ustanovení Obchodní smlouvy ze 17. ledna 1931 vztahujících se na obchod a o Likvidačním protokolu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky
114/1976 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Libyjské arabské republiky
115/1976 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku v oboru námořní a letecké dopravy
116/1976 Sb.
Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o potlačení a trestání zločinu apartheidu
117/1976 Sb.
Vyhláška o Slovenskej vodohospodárskej inšpekcii
118/1976 Sb.
Vyhláška , kterou se pověřují městské a místní národní výbory ve Východočeském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství
25 (22/1976)
Rozkaz o pomocnících Pohraniční stráže
 
Částka 23
pdf 1460 kB
13. 10. 1976 119/1976 Sb.
Vyhláška o Protokolu o změnách Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci a Úmluvě o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci
120/1976 Sb.
Vyhláška o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech
121/1976 Sb.
Vyhláška o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Senegalskou republikou
122/1976 Sb.
Vyhláška , ktorou sa upravujú podrobnosti o podmienkach a spôsobe využívania archívnych dokumentov
AS14/76
Oznámení , že 11. března 1976 byl v Bělehradě podepsán Protokol o změně Platební dohody mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie z 9.5.1964
 
Částka 24
pdf 2527 kB
20. 10. 1976 39 (24/1976)
Směrnice o hospodaření s prostředky na pohoštění, občerstvení a dary ve státních socialistických organizacích
Z-5825/1976-B/3-06
Úprava o hygienických požiadavkách na stacionárne stroje
FM 01-668/13/75
Směrnice o postupu při přechodu jednotného zemědělského družstva do státní zemědělské organizace
123/1976 Sb.
Vyhláška ZPD zemědělských výrobků a potřeb
 
Částka 25
pdf 765 kB
29. 10. 1976 124/1976 Sb.
Úplné znění zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem z 23. června 1976 č. 75 Sb.
125/1976 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Viktora Kaplana
126/1976 Sb.
Vyhláška o vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidenci
8825/76
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Rýchory" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 11/1976;
7037/76
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Čihadlo" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK č. 11/1976;
7035/76
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Kelečsky Javorník" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK č. 10/1976;
7033/76
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Coufavá" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK č. 10/1976;
4383/9/1976
Výnos , kterým se povoluje používat povrchovou trhavinu POLONIT 2
4384/10/1976
Výnos , kterým se povoluje používat důlní skalní trhavinu DANUBIT GEOFEX 2
4417/24/1976
Výnos , kterým se povoluje používat při trhacích pracích důlně bezpečnou protiplynovou trhavinu II. kategorie OSTRAVIT B
4418/25/1976
Výnos , kterým se povoluje používat trhavinu pro zvláštní účely SEMTEX S 35
4419/26/1976
Výnos , kterým se povoluje používat trhavinu pro zvláštní účely SEMTEX S 30
4420/27/1976
Výnos , kterým se povoluje používat trhavinu pro zvláštní účely SEMTEX T 28
4421/27/1976
Výnos , kterým se povoluje používat trhavinu pro zvláštní účely SEMTEX S 25
4388/14/1976
Výnos , kterým se povoluje používat důlní skalní trhavinu DANUBAL 1 Pozn.: uveřejněno v č. 7/1976 Ú.v. ČSR;
4397/23/1976
Výnos , kterým se povoluje používat důlní elektrické rozbušky časované DeD-N/Cu
PO-442/18-1976
Úprava o poskytovaní štúdijných podpor žiakom denného štúdia v štúdijnom odbore pozemné stavby s vnútorným zameraním požiarna ochrana
4385/11/1976
Výnos , kterým se povoluje používat důlní skalní trhavinu DANUBIT 1
4386/12/1976
Výnos , kterým se povoluje používat povrchovou trhavinu SUPERIT 2
4387/13/1976
Výnos , kterým se povoluje používat důlní skalní trhavinu DANUBAL
4389/15/1976
Výnos , kterým se povoluje používat důlně bezpečnou protiprachovou trhavinu CARBODANUBIT
4390/16/1976
Výnos , kterým se povoluje používat při trhací práci kumulativní průraznou nálož D typů Cu 1, Fe 1, Cu 2, Fe 2 označenou průrazná nálož D (dále jen průrazná nálož D) Pozn.: uveřejněno v č. 7/1976 Ú.v. ČSR;
4391/17/1976
Výnos , kterým se povoluje používat důlně bezpečnou protiplynovou trhavinu kategorie SALVIT V
4392/18/1976
Výnos , kterým se povoluje používat důlní elektrické milisekundové rozbušky DeM-N/Cu
4393/19/1976
Výnos , kterým se povoluje používat důlní elektrické rozbušky časované DeR-N/Cu
4394/20/1976
Výnos , kterým se povoluje používat důlní elektrické rozbušky časované DeP-N/Cu
4395/21/1976
Výnos , kterým se povoluje používat důlní elektrické rozbušky časované DeP-N/Al
4396/22/1976
Výnos , kterým se povoluje používat důlní elektrické milisekundové rozbušky DeM-N/Al
5004/32/1976
Výnos , kterým se povoluje používat povrchovou trhavinu PERMON 20
5005/33/1976
Výnos , kterým se povoluje používat povrchovou trhavinu PERMON 40
5274/31/1976
Výnos , kterým se povoluje používat povrchovou trhavinu POLONIT 3
LP-222/1976
Úprava o spôsobe ochrany a o kategorizácii archívnych dokumentov
SD-3989/76-3
Úprava , ktorou sa vydáva disciplinárny poriadok pre pracovníkov organizácií verejnej cestnej a mestskej dopravy
 
Částka 26
pdf 728 kB
4. 11. 1976 127/1976 Sb.
Úplné znění zákona z 24. září 1956 o civilním letectví (letecký zákon) č. 47 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených občanským zákoníkem z 5. března 1964 č. 40/1964 Sb. a zákonem z 28. dubna 1976 č. 43 Sb.
128/1976 Sb.
Vyhláška o cejchování lodí vnitrozemské plavby
13 396/76-09
Výnos , kterou se vydává Zkušební řád k provádění zkoušek členů lodních posádek československých námořních lodí
20 874/76-025
Směrnice pro vyřazování starých nákladních a jiných užitkových silničních vozidel v kategorii do 5 tun užitné hmotnosti
21 376/76-025
Výnos , kterou se vydává Řád pro cejchování lodí vnitrozemské plavby
AS15/76
Oznámení , že 11. září 1975 byla v Praze podepsána Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky
AS16/76
Oznámení , že 26. května 1976 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při vybudování střediska pro společnou výuku létajícího, technického a dispečerského personálu civilního letectva
 
Částka 27
pdf 1082 kB
18. 11. 1976 129/1976 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o provádění důkazů v cizině v občanských a obchodních věcech
130/1976 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o právu použitelném pro dopravní nehody
131/1976 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití
132/1976 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti
133/1976 Sb.
Vyhláška o Protokolu, kterým se mění a doplňuje Smlouva mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou právních stycích v občanských, rodinných a trestních věcech, podepsaná v Praze 11. září 1956
 
Částka 28
pdf 1228 kB
29. 11. 1976 134/1976 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o zamezení dvojího zdanění a o zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
135/1976 Sb.
Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
136/1976 Sb.
Vyhláška o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky
137/1976 Sb.
Vyhláška o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru elektřiny, topných plynů a tuhých paliv
 
Částka 29
pdf 949 kB
9. 12. 1976 138/1976 Sb.
Nařízení o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
139/1976 Sb.
Nariadenie o výnimočnom skrátení nepretržitého odpočinku v týždni
140/1976 Sb.
Nariadenie o zmenách v organizácii vysokých škôl
142/1976 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
143/1976 Sb.
Vyhláška , ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úlavách na domovej dani
145/1976 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 84/1974 Zb. o rovnocennosti a uznavaní vysvedčení a diplómov o vzdelaní vydávaných vo Zväze sovietskych socialistických republik
147/1976 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 83/1974 Sb., o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik
F V/1-1046/76-1112
Výnos o poskytování náležitostí pracovníkům a učňům získaným náborem a vnitrorezortními převody z jiných oblastí ČSSR do vybraných organizací na území hlavního města Prahy
148/1976 Sb.
Redakční sdělení o oprave tlačových chýb vo vyhláške Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v českom i slovenskom vydaní
3227/76-11
Výnos o poskytování kampaňového cukru pracovníkům organizací cukrovarnického průmyslu za účast na cukrovarnické kampani
LP-269/1976
Úprava o spôsobe vedenia evidencie archívnych dokumentov a o zložení Jednotného archívneho fondu Slovenskej socialistickej republiky
141/1976 Sb.
Vyhláška o vytěžování silničních nákladních vozidel
144/1976 Sb.
Vyhláška o uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a dokladů o udělení titulů
146/1976 Sb.
Vyhláška o uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a dokladů o udělení titulů
 
Částka 30
pdf 736 kB
20. 12. 1976 152/1976 Sb.
Zákon o zřízení Řádu přátelství
153/1976 Sb.
Zákon o zřízení medaile Za obětavou práci pro socialismus
154/1976 Sb.
Zákon , kterým se mění zákonná úprava sazeb příspěvku na sociální zabezpečení
155/1976 Sb.
Nařízení , kterou se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 151/1975 Sb., o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací
157/1976 Sb.
Vyhláška o režimech staveb
158/1976 Sb.
Vyhláška vodnej stráži
149/1976 Sb.
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1977
150/1976 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1977
151/1976 Sb.
Zákon o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1977
156/1976 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 106 do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
 
Částka 31
pdf 1679 kB
23. 12. 1976 160/1976 Sb.
Vyhláška o finanční a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
161/1976 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o dani ze mzdy
24 324/76-025
Výnos , kterou se určují zásady organizace, výzbroj a výstroj Sboru ozbrojené ochrany letišť a zásady výcviku a výkonu služby jeho příslušníků
Všeob-P-18 (práv.)
Předpis "Pohledávky a jejich správa"
10/1976
Výnos , kterým se podrobněji vymezuje celní pohraniční pásmo
13/1976
Výnos o určování pracovní doby jízdních pracovníků silniční dopravy
1679/S/FCU-10/KPVC/Z
Výměr , kterým se vydávají Pravidla pro oceňování geodetických a kartografických výkonů - odbor 984
MF ČSR 154/22 334/76
Výnos o vymezení oprávnění krajských finančních správ k povolování úlev na penále za opožděné nebo neúplné platby odvodů za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě
MH/4-1031/7125/1976
Výnos o určování pracovní doby jízdních pracovníků silniční dopravy v organizacích místního hospodářství
9860/76
Výnos o zřízení chraněného nalezište "Kleneč" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK č. 1/1977;
ČIL-482-31.8.1976
Výnos , kterým se prohlašují za přírodní léčivé zdroje Nový Jan na katastrálním území obce Polanka n/O., Petr na katastrálním území obce Proskovice a Eva na katastrálním území obce Stará Bělá
AS17/76
Oznámení , že 26. května 1976 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při výstavbě a provozu linky elektrického vedení 750 kV Vinica-Západoukrajinská (ZSSR)- Albertirša (MLR) a rozvodem Vinica, Západoukrajinská a Albertirša.
159/1976 Sb.
Nařízení o výjimečném zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu
 
Částka 32
pdf 1264 kB
24. 12. 1976 162/1976 Sb.
Vyhláška o správních poplatcích
2299/OS/1976
Úprava o zaradení zamestnaní na účely dôchodkového zabezpečenia do I. pracovnej kategórie
 
Částka 33
pdf 603 kB
28. 12. 1976 164/1976 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 125. výročí úmrtí Jána Kollára
166/1976 Sb.
Vyhláška o požiarnej bezpečnosti pri skladovaní vykurovacej nafty
167/1976 Sb.
Redakční sdělení o oprave tlačových chýb v zákone č. 75/1976 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane polnohospodárskeho pôdneho fondu, v slovenskom vydaní
II/5-1221/76-7419
Výnos o odměňování pečovatelek v mikrojeslích
2/1976
Výnos o mzdovém zvýhodnění dělníků vybraných povolání ve strojírenských organizacích na území hlavního města Prahy
8743/76
Výnos , kterou se vydává doplněná a upravená klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví
37 (33/1976)
Výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích Československého filmu na území České socialistické republiky
937/31/1976
Úprava o jednotnom začiatku času predaja alkoholických nápojov
2981/1976
Úprava , ktorou sa povoluje používať pri trhacích prácach trhavinu na osobitné použitie SEMTEX S 35
2983/1976
Úprava , ktorou sa povoluje používať pri trhacích prácach trhavinu na osobitné použitie SEMTEX T 28
2984/1976
Úprava , ktorou sa povoluje používať pri trhacích prácach trhavinu na osobitné použitie SEMTEX S 30
2990/1976
Úprava , ktorou sa povoluje používať pri trhacích prácach trhavinu na osobitné použitie SEMTEX S 25
3620/1976
Úprava , ktorou sa povoluje používať pri trhacích prácach kondenzátorovú roznetnicu typu KRAB 1200
163/1976 Sb.
Nařízení , kterým se pro rok 1977 a 1978 stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech
165/1976 Sb.
Vyhláška , kterou se mění příloha k vyhlášce č. 127/1975 Sb., o nadstandardním vybavení bytů