Stejnopis sbírky zákonů
Československá socialistická republika.

Ročník 1978

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 1461 kB
26. 1. 1978 1/1978 Sb.
Nariadenie o podmienkach racionálneho využívania ložísk nevyhradených nerastov
2/1978 Sb.
Vyhláška o Dohodě o spolupráci při výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely
3/1978 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů v občanských, rodinných a trestních věcech
4/1978 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 72/1971 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících v zdravotnictví
5/1978 Sb.
Vyhláška o zrušení soukromých ordinací lékařů a dentistů
6/1978 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určujú povinnosti správcov vodných tokov a upravujú sa niektoré otázky týkajuce sa vodných tokov
7/1978 Sb.
Vyhláška o uznávaní lesných porastov a stromov na pestovanie a zber lesných semien a odrezkov
8/1978 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vydávajú zásady pre vypracovanie dokumentácie hasenia požiarov
9/1978 Sb.
Vyhláška o zrušení vyhlášky o súkromných ordináciach lekárov a dentistov a vyhlášky o sadzbách za úkony vykonávané v súkromných lekárskych a dentistických ordináciach
VI/1-27 067/77
Výnos o posuzování hospodářského zabezpečení poskytovaného studujícím při cyklickém studiu na středních školách pro pracující u daně ze mzdy
6088/77-VI/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Drbákov-Albertovy skály" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 1-2/1978;
6095/77-VI/2
Výnos o zřízení chráněného naleziště "Lukášov" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 1-2/1978;
 
Částka 2
pdf 794 kB
27. 1. 1978 10/1978 Sb.
Vyhláška o platebním styku a zúčtování na účtech organizací
25 112/77
Výnos , kterou se mění a doplňuje výnos o působnosti správ celostátních drah jako drážních správních orgánů
SD/33-2831/77
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky z 24.11.1875 č.j. SD/33-1908/75 o určování pracovní doby jízdních pracovníků silniční a městské dopravy
33/1977
Výnos , kterou se vyhlašuje úplné znění základních podmínek dodávky pro vývoz potravin a zemědělských výrobků
11 684/77-II/2
Úprava o organizovaní kurzov pre pracujúcich na školách poskytujúcich úplné stredné vzdelanie
Z-11 407/1977-C/13
Úprava o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času a o určení najvyššej prípustnej dĺžky pracovných smien pri nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času v organizáciach rezortu zdravotníctva
6089/77-VI/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Radouč" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 1-2/1978;
 
Částka 3
pdf 1427 kB
31. 1. 1978 11/1978 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun k 75. výročí narození Julia Fučíka
12/1978 Sb.
Vyhláška o ochraně lesního půdního fondu při územně plánovací činnosti
13/1978 Sb.
Vyhláška o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a lesním hospodářském plánování
14/1978 Sb.
Vyhláška o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodarenia a hospodárskej úprave lesov
4/1977
Výnos o poskytování stabilizačního příspěvku dělníkům vybraných hutnických a strojírenských profesí po skončení základní vojenské služby
21 958/1977-03
Výnos o odměňování vybraného okruhu technicko-hospodářských pracovníků řídících letový provoz v organizaci Řízení letového provozu ČSSR v působnosti Federálního ministerstva dopravy
HEM-322.3-10.10.77
Směrnice o hygienických požadavcích na zřizování a provoz hromadných ubytoven
PO-114/3-1978
Výnos o hodnostiach pracovníkov požiarnej ochrany
 
Částka 4
pdf 586 kB
24. 2. 1978 15/1978 Sb.
Zákonné opatření , kterým se zřizuje čestný titul "Letec kosmonaut ČSSR"
17/1978 Sb.
Vyhláška o úhradě pojistného z pojistných smluv uzavíraných o pojištění osob socialistickými organizacemi
18/1978 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky
19/1978 Sb.
Vyhláška , kterou se určují povinnosti správců vodních toků a upravují se některé otázky týkající se vodních toků
20/1978 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení vyhláška o opatreniach proti prenosným chorobám
21/1978 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 110/1976 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb jednotného zemědělského družstva slovenského vydání
5 (4/1978)
Úprava o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciach Slovenského filmu na území Slovenskej socialistickej republiky
6 (4/1978)
Úprava o odmeňovaní robotníkov v organizáciach Slovenského filmu na území Slovenskej socialistickej republiky
2/1978 (4/1978)
Úprava , ktorou sa vydáva zoznam povolených výbušnin a pomôcok na ich použitie
AS01/78
Oznámení , že 13. prosince 1977 byl v New Delhi podepsán Protokol k Obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Indií ze 4. prosince 1974
16/1978 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 92 (obce Dřínov, Honětice, Hoštice, Chvalnov-Lísky, Koryčany, Kunkovice, Litenčice, Morkovice-Slížany, Nitkovice, Pačlavice, Počenice-Tetětice, Strabenice, Střílky, Uhřice-Prasklice)
 
Částka 5
pdf 1274 kB
10. 3. 1978 24/1978 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
25/1978 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci na společných státních hranicích a o vzájemné pomoci v hraničních otázkách
26/1978 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a spolkovou vládou Rakouské republiky o zřízení silničních přechodů na společných státních hranicích
27/1978 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou
28/1978 Sb.
Vyhláška , kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
E/PM-600-10.8.1976
Výnos o odměňování pracovníků stravovacích a ubytovacích provozů lázeňských organizací v působnosti ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky
E/PM-610.2-27.10.197
Výnos o určování pracovní doby řidičů silničních motorových vozidel v rozpočtových organizacích v oboru působnosti ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky
AS02/78
Oznámení o Dohodě o specializaci a kooperaci výroby lékařské rentgen. tech.
AS03/78
Oznámení , že 20. ledna 1978 byl v Praze podepsán Protokol k Dohodě o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socalistické republiky a vládou Kyperské republiky z 24. července 1976
22/1978 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 62 (Frenštát pod Radhoštěm)
23/1978 Sb.
Uznesenie o vyhlášení doplňovacích voleb do Východoslovenského krajského národního výboru v Košiích ve volebním obvodě č. 82 - Rožňava I
 
Částka 6
pdf 125 kB
10. 4. 1978 29/1978 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o organizaci soudů a o volbách soudců, zákon o prokuratuře, trestní řád a notářský řád
30/1978 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví bytů
32/1978 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky č. 14/1978 Sb., o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a hospodářské úpravě lesů, v českém vydání
31/1978 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
 
Částka 7
pdf 678 kB
13. 4. 1978 33/1978 Sb.
Zákon o divadelní činnosti (divadelní zákon)
35/1978 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 37/1963 Sb., o ochraně včel, vod a ryb při ničení škůdců rostlin chemickými prostředky
E/PM-601.4-20.12.197
Směrnice o hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků rozpočtových zdravotnických organizací
AS04/78
Oznámení , že 2. dubna 1975 byla v Dar es Salaamu podepsána Dohoda o hospodářské spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Sjednocenou republikou Tanzánie
34/1978 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 19 (Hradec Králové)
 
Částka 8
pdf 664 kB
25. 4. 1978 36/1978 Sb.
Zákon o divadelnej činnosti (divadelný zákon)
37/1978 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1970 Zb. o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky
38/1978 Sb.
Vyhláška o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou
39/1978 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci na československo-maďarských státních hranicích
 
Částka 9
pdf 1485 kB
3. 5. 1978 40/1978 Sb.
Nařízení o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy
42/1978 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 650. výročí založení mincovny v Kremnici
43/1978 Sb.
Vyhláška o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1979
44/1978 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu
45/1978 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu
XV/3-11 657/1977
Výnos , kterou se vydávají úpravy směrnic pre rozpočetnictví hospodářských organizací pro organizace zahraničního obchodu
XV/2-15 477/1977
Směrnice pro sledování nákladů a výnosů výstav
XV/1-27 897/1977
Pokyny pro účtování cenových rozdílů vzniklých záměnou účelu spotřeby nakoupených dílů
2/1977
Výnos o určování pracovní doby řidičů silničních motorových vozidel a závozníků
1078/77-KO
Výnos o platovém řádu pro soudce z povolání Nejvyššího soudu České socialistické republiky
SD/33-892/78
Výnos o poskytování stabilizačních příplatků ve veřejné silniční a městské hromadné dopravě
SD/33-891/78
Výnos o poskytování náborových příspěvků pracovníkům ve veřejné silniční a městské hromadné dopravě
375/1977-Kádr.
Úprava , ktorou sa vydáva pre súdcov z povolania Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky platový poriadok
AS05/78
Oznámení , že 2. února 1978 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o provádění speciální technické přejímky zařízení vyráběného v podnicích ČSSR pro jaderné elektrárny
41/1978 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 134 a 135
 
Částka 10
pdf 333 kB
6. 5. 1978 46/1978 Sb.
Nariadenie o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove
47/1978 Sb.
Vyhláška o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů
230-403/83/77-EP
Úprava o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času a o určení najvyššej prípustnej dĺžky pracovných smien pri nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času v organizáciach lesného hospodárstva
 
Částka 11
pdf 850 kB
22. 5. 1978 48/1978 Sb.
Nařízení o vedení podnikového rejstříku pro obvod krajského soudu v Bratislavě a pro obvod Městského soudu v Bratislavě
50/1978 Sb.
Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice
51/1978 Sb.
Vyhláška o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
II/6000/1978
Výnos o odměňování a hmotném zabezpečení některých pracovníků po dobu jejich pobytu v zahraničí
25 110/77-025
Výnos o pravidlech technického provozu lanových drah
26 012/77-025
Výnos , kterou se doplňují směrnice z 28. prosince 1976 č. 20 874/76-025 pro vyřazování starých nákladních a jiných užitkových vozidel v kategorii do 5 tun užitečné hmotnosti
SKU-017/1978
Směrnice pro zařazování výrobních a opravárenských podniků, vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť a jiných zvláštních objektů do seznamu zařízení pro obranu vlasti
OP-LP/4-2.77-27.2.77
Směrnice o podmínkách pro mimořádné odnímání tkání a orgánů z těl mrtvých
I Spr 683/77
Príkaz , ktorým sa vydáva platový poriadok pre prokurátorov a vyšetrovateľov Generálnej prokuratúry Slovenskej socialistickej republiky
AS06/78
Oznámení , že 25. června 1975 byla v Moskvě podepsána Dohoda o vědeckotechnické spolupráci na problému "Komplex výzkumných a vývojových prací nezbytných pro vybudování magnetohydrodynamických elektráren na bázi plynného, tekutého a tuhého paliva"
AS07/78
Oznámení , že 25. června 1976 byla v Moskvě podepsána Dohoda o vědeckotechnické spolupráci na problému "Vývoj a vybudování zkušebních sekcí supravodivých a kryorezistivních přenosných vedení a zařízení i materiálů k nim" a Protokol k Dohodě
AS08/78
Oznámení , že 28. června byla v Moskvě podepsána Dohoda o vědeckotechnické spolupráci na problému "Vypracování nových efektivních metod přeměn sluneční, chemické, větrné a geotermální energie na elektrickou, tepelnou a mechanickou a na tomto základě vývoj ekonomických zařízení"
AS09/78
Oznámení , že 16. prosince 1977 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi Federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a Ministerstvem pro zpracování ropy a petrochemii Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při vývoji technologického procesu a zařízení na výrobu formované technické pryže z tekutých kaučuků
49/1978 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 80 (Bechyně)
HEM-324.5-9.9.77
Směrnice pro zřizování a provoz bazénů s recirkulací vody
 
Částka 12
pdf 465 kB
29. 5. 1978 53/1978 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou
54/1978 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o bezvízovém styku
55/1978 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví výjimky z povinnosti písemně sjednávat smlouvy o šíření literárních, vědeckých a uměleckých děl
56/1978 Sb.
Vyhláška o sústredení niektorých činností obvodných súdov a štátnych notárstiev v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave
2/1978 (12/1978)
Výnos , kterou se vydávají pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při manipulaci a používání exotermických směsí
AS10/78
Oznámení , že 15. února 1978 byla v Praze podepsána Dohoda o přepravě sovětského zemního plynu přes území Československé socialistické republiky do Spolkové republiky Německa, Francouzské republiky a Rakouské republiky
AS11/78
Oznámení , že 15. února 1978 byla v Praze podepsána Dohoda o dodávce sovětského zemního plynu do Československé socialistické republiky záměnou za zemní plyn nakoupený ČSSR v Íránském císařství
52/1978 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 141 (Vizovice - Jihomoravský kraj)
 
Částka 13
pdf 584 kB
19. 6. 1978 57/1978 Sb.
Nařízení o ražbě československých dukátů k 600. výročí úmrtí Karla IV.
58/1978 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje nařízení vlády č. 9/1972 Sb., o úpravě celních sazeb u zboží pocházejícího z rozvojových zemí
60/1978 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia divadelného zákona
61/1978 Sb.
Redakční sdělení o oprave tlačovej chyby v zákone Slovenskej národnej rady č. 36/1978 Zb. o divadelnej činnosti (divadelný zákon), v českom vydaní
11/1978 (13/1978)
Opatření ke kontrole ražeb zlatých a stříbrných československých mincí
59/1978 Sb.
Vyhláška o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla
 
Částka 14
pdf 774 kB
23. 6. 1978 62/1978 Sb.
Ústavní zákon , kterým se mění článek 24 odstavec 2 Ústavy Československé socialistické republiky
63/1978 Sb.
Zákon o opatřeních v soustavě základních a středních škol
64/1978 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje branný zákon
65/1978 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků ve znění pozdějších předpisů
MK-4710/1977-ek./PaM
Úprava o určovaní pracovného času pracovníkov cestnej motorovej dopravy
 
Částka 15
pdf 1308 kB
26. 6. 1978 66/1978 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 85/1977 Sb., o podmínkách zahajování staveb a jejich registraci a evidenci
67/1978 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška č. 75/1977 Sb., o opakovaných projektech
68/1978 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 31/1976 Sb.
69/1978 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 103/1960 Sb., o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci ve znění vyhl. 32/1961 Sb.
VI/1-9819/78
Výnos o zdaňování stabilizačních příspěvků poskytovaných pracovníkům vybraných profesí po skončení základní vojenské služby
70/1978 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb. a č. 54/1972 Sb.
VI/1-8762/78
Výnos Odměny poskytované při udělení cen za vědeckou, technickou, uměleckou, publicistickou a jinou činnost; daň ze mzdy
 
Částka 16
pdf 1192 kB
29. 6. 1978 72/1978 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1973 Sb., o státním řízení v oblasti cen
73/1978 Sb.
Vyhláška novela vyhlášky o cenách
74/1978 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška č. 143/1970 Sb., kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství
75/1978 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení divadelního zákona
R-21/1978
Výnos , kterou se vydává sazebník poplatků a náhrad při provádění platebního styku, operací s cennými papíry a úschov hodnot, kterým se upravuje výška poplatků a náhrad účtovaných Státní bankou československou a jinými peněžními ústavy organizacím, případně občanům
6 955/78-42
Výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků ve stavební činnosti školních zemědělských podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních statků škol řízených národními výbory
71/1978 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 135/1975 Sb., o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům
 
Částka 17
pdf 770 kB
4. 7. 1978 76/1978 Sb.
Zákon o školských zařízeních
77/1978 Sb.
Zákon o státní správě ve školství
Z-3480/1977-B/3-04
Úprava o hygienických požiadavkách na zriaďovanie a prevádzku hromadných ubytovní
Z-6342/1977-B/3-08
Úprava o hygienických požiadavkách na cudzorodé látky v poživatinách
Z-6852/1977-B/3-09
Úprava o hygienických požiadavkách na plastické látky prichádazjúce do styku s poživatinami
 
Částka 18
pdf 728 kB
4. 7. 1978 78/1978 Sb.
Zákon o školských zariadeniach
79/1978 Sb.
Zákon o štátnej správe v školstve
80/1978 Sb.
Nariadenie , ktorým sa zriaďuje Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj školstva
81/1978 Sb.
Vyhláška , ktorou sa ustanovujú výnimky z povinnosti písomne dojednávať zmluvy o šírení literárnych, vedeckých a umeleckých diel
 
Částka 19
pdf 757 kB
17. 7. 1978 82/1978 Sb.
Nařízení o oslobodení obytných domov s bytmi v osobnom vlastníctve od domovej dane
83/1978 Sb.
Nariadenie o oslobodení obytných domov s bytmi v osobnom vlastníctve od domovej dane
84/1978 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí základní podmínky dodávky oprav zemědělské techniky
85/1978 Sb.
Vyhláška o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
86/1978 Sb.
Vyhláška o kontrolách, revíziach a skúškach plynových zariadení
 
Částka 20
pdf 1281 kB
28. 8. 1978 88/1978 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o vstupu na části území dotčené úpravami hraničních vod
89/1978 Sb.
Vyhláška o Protokolu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o rovnocennosti dokladů o vzdělání a vědeckých hodností a titulů, které se vydávají nebo udělují v Československé socialistické republice a v Německé demokratické republice
125/1978-0/s
Úprava o paušálnych odmenách a náhradách výdavkov za znalecké posudky o cene nehnutelností
1317/1978-X/3
Úprava , ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva školstva z 29. februára 1968 č. 9000/1968-VI/3 o platových pomeroch prevádzkových a technicko-hospodárskych pracovníkov na školách a vo výchovných zariadeniach v odbore pôsobnosti Ministerstva školstva
Z-1629/1978-B/3-06
Úprava o hygienických požiadavkách na pracovné prostredie
87/1978 Sb.
Uznesenie o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy v nových volebních obvodech č. 148 - 153 v městské části Petržalka
90/1978 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 11/1971 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
 
Částka 21
pdf 702 kB
30. 8. 1978 92/1978 Sb.
Nařízení o zřizování a provozu předškolních zařízení socialistickými organizaciami
94/1978 Sb.
Vyhláška o organizaci školního roku na základních a středních školách
95/1978 Sb.
Vyhláška o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči
97/1978 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 1. v nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 57/1978 Sb., o ražbě československých dukátů k 600. výročí Karla IV., v českém i slovenském vydání, 2. v zákoně č. 63/1978 Sb. o opatřeních v soustavě základních a středních škol, ve slovenském vydání
13 (21/1978)
Nařízení , kterým se určuje výška správních poplatků za vydání povolení k vycestování do ciziny
80 513/78
Výnos , kterou se stanovují zásady pro normování zásob
91/1978 Sb.
Nařízení , jímž se prodlužuje povinná školní docházka na některých školách pro mládež vyžadující zvláštní péči
93/1978 Sb.
Vyhláška o základní škole
96/1978 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb do Východočeského krajského národního výboru a do Severomoravského krajského národního výboru
 
Částka 22
pdf 329 kB
30. 8. 1978 99/1978 Sb.
Nariadenie o zriaďovaní a prevádzke predškolských zariadení socialistickými organizáciami
6/1978
Výnos , kterou se vydává úplné znění základních podmínek dodávky strojírenských výrobků pro vývoz
11/1978 (22/1978)
Výnos , kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dovážených akciovou společností Skloexport
4413/53-1978
Směrnice pro poskytování osobního ohodnocení dělníků v odvětví spojů
9/1978
Výnos , kterou se vydává úplné znění základních podmínek dodávky výrobků vyvážených podnikem zahraničního obchodu Ferromet
10/1978
Výnos , kterou se vydává úplné znění základních podmínek dodávky výrobků dovážených podnikem zahraničního obchodu Ferromet
44 (22/1978)
Výnos o určování pracovní doby pracovníků silniční dopravy
15 500/78-Va/3
Výnos o odměňování kresličských a notografických prací, prací na kovolistech, opisů a rozpisů hudebních materiálů konaných mimo pracovní poměr
5 (22/1978)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos č. 12/1976 Věst. MO ČSR o určování pracovní doby pracovníků silniční motorové dopravy v organizacích státního obchodu
SD-3288/78-4
Úprava o poskytovaní stabilizačných odmien v organizáciach verejnej cestnej a mestskej dopravy
98/1978 Sb.
Nariadenie , kterým se prodlužuje povinná školní docházky na některých školách pro mládež vyžadující zvláštní péči
 
Částka 23
pdf 269 kB
5. 9. 1978 101/1978 Sb.
Vyhláška o vydání mincí po 50 haléřích vzoru 1978
102/1978 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun k 600. výročí úmrtí Karla IV.
103/1978 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1956 Ú.l. (Ú.v.), o provozu na silnicích
100/1978 Sb.
Úplné znění nařízení vlády Československé socialistické republiky ze dne 4. prosince 1975 č.135 Sb., o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízením vády Československé socialistické republiky ze dne 15. června 1978 č.71 Sb.
 
Částka 24
pdf 1134 kB
15. 9. 1978 106/1978 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o poskytování právní pomoci a o právních vztazích v občanských, rodinných a trestních věcech
107/1978 Sb.
Vyhláška o Dlouhodobé dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Španělským královstvím o obchodní výměně a rozvoji hospodářské a průmyslové kooperace
108/1978 Sb.
Vyhláška o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Peru
8 (24/1978)
Směrnice o oponentním řízení
9 (24/1978)
Výnos o dočasném využívání dovážených přístrojů, strojů a zařízení pro potřeby výzkumné a vývojové základny ČSSR
I-408
Odborové směrnice , kterými se určují seznamy prací a pracovišť zakázaných všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce 9. měsíce po porodu a mladistvým v organizacích Československého filmu a Slovenského filmu
9311/78-42
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 9000/68-VI/3 o úpravách platových poměrů provozních a technickohospodářských pracovníků na školách a ve výchovných zařízeních v oboru působnosti ministerstva školství
LP/3-201-21.4.1978
Směrnice o poskytování lázeňské péče v zařízeních státní zdravotní správy
SD/33-2324/78
Výnos o poskytování vyrovnávacího příplatku pracovníkům v některých povoláních ve veřejné silniční dopravě a v městské hromadné dopravě
VI/1-5970/1978
Úprava , ktorou sa ustanovujú podmienky rozvrhnutia pracovného času v organizáciach odvetvia sociálneho zabezpečenia
AS12/78
Oznámení ,13. června 1975 byla v Neptunu (Rumunská socialistická republika) podepsána Dohoda o mnohostranné mezinárodní specializaci oprav letadel, leteckých motorů a agregátů
AS13/78
Oznámení , že 19. května 1978 byl v Ulán Bátaru podepsán Protokol o změně výšky koeficientu pro přepočet částek neobchodních platů na převoditelné rubly
AS14/78
Oznámení , že 15. června 1978 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při výstavbě vodního díla "Gabčíkovo", které je součástí soustavy vodních děl "Gabčíkovo-Nagymaros" na řece Dunaji
104/1978 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 45 (Sedlčany - Středočeský kraj)
105/1978 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru
 
Částka 25
pdf 1129 kB
22. 9. 1978 109/1978 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o výstavbě a provozu Soustavy vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros
110/1978 Sb.
Vyhláška o Štrasburské dohodě o mezinárodním patentovém třídění z 24. března 1971
111/1978 Sb.
Vyhláška o Ujednání mezi federálním ministerstvem zemědělství a výživy Československé socialistické republiky a Ministerstvem zemědělství Polské lidové republiky o spolupráci při provádění rostlinolékařských prohlídek
112/1978 Sb.
Vyhláška , ktorou sa dopĺňa vyhláška o vodnej stráži
113/1978 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 1. v zákoně Slovenské národní rady č. 78/1978 Sb., o školských zařízeních, ve slovenském vydání, 2. v zákoně Slovenské národní rady č. 79/1978 Sb., o státní správě ve školství, ve slovenském vydání, 5. ve vyhlášce federálního ministerstva financí č. 102/1978 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 600. výročí úmrtí Karla IV., ve slovenském vydání
962/78-03
Výnos , kterou se vyhlašují jednotné vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast práce a mezd
2128/78-03
Výnos , kterou se vyhlašuje jednotný vzor faktury za dodávky neinvestiční povahy
1793/78-032-918
Výnos , kterou se upravuje číselné označování krajů a okresů v ČSSR
SD-3844/78-4
Úprava o poskytovaní náborových príspevkov pracovníkom vo verejnej cestnej a mestskej hromadnej doprave získaným náborom vykonávaným národnym výborom
 
Částka 26
pdf 271 kB
27. 9. 1978 114/1978 Sb.
Vyhláška o Dohodě o výměně zboží a platech mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou
115/1978 Sb.
Vyhláška , kterou se určují náležitosti poskytované pracovníkům získaným pro cukrovarnickou kampaň a pro něktoré jiné kampaňové práce
116/1978 Sb.
Vyhláška , kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
12/1978
Výnos , kterou se vydávají základní podmínky dodávky sklářských výrobků vyvážených akciovou společností Skloexport
 
Částka 27
pdf 878 kB
19. 10. 1978 119/1978 Sb.
Nariadenie o Národnom parku Nízke Tatry
120/1978 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vydáva štatút Národneho parku Nízke Tatry
117/1978 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 141
118/1978 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 21
 
Částka 28
pdf 1239 kB
26. 10. 1978 121/1978 Sb.
Úplné znění branného zákona z 23. března 1949 č. 92 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených Ústavou Československé socialistické republiky z 11. července 1960 č. 100 Sb., ústavním zákonem o československé federaci z 27. října 1968 č. 143 Sb. ve znění ústavního zákona z 20. prosince 1970 č. 125 Sb. a ústavního zákona z 20. prosince 1970 č. 126 Sb., zákonem z 12. července 1950 č. 86 Zb., zákonem z 12. července 1950 č. 88 Sb., zákonem ze 16. dubna 1958 č. 19 Sb., zákonem z 29. listopadu 1961 č. 140 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákonem ze 17. listopadu 1970 č. 100 Sb., zákonem z 24. dubna 1974 č. 40 Sb. a zákonem z 21. června 1978 č. 64 Sb.
122/1978 Sb.
Úplné znění zákona z 18. prosince 1959 č. 76 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených Ústavou Československé socialistické republiky z 11. července 1960 č. 100 Sb., ústavním zákonem o československé federaci z 27. října 1968 č. 143 Sb. ve znění ústavního zákona z 20. prosince 1970 č. 126 Sb., zákonem z 5. června 1969 č. 59 Sb., zákonem z 18. prosince 1969 č. 150 Sb., zákonem ze 17. listopadu 1970 č. 100 Sb. a zákonem z 21. června 1978 č. 65 Sb.
2/1978 (28/1978)
Výnos o zajištění jaderné bezpečnosti při navrhování, povolování a provádění staveb s jaderně energetickým zařízením
1 (28/1978)
Výnos o vydání resortního seznamu zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
16 820/78-Va/3
Výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků Ústředi státní památkové péče a ochrany přírody, ústředního ředitelství
22/1/1977
Výnos , kterým se povoluje používat důlní skalní trhavinu PERUNIT 20
23/2/1977
Výnos , kterým se povoluje používat důlní trhavinu PERUNIT 22
24/3/1977
Výnos , kterým se povoluje používat důlní skalní trhavinu PERUNIT 28
25/4/1977
Výnos , kterým se povoluje používat povrchovou trhavinu PERMON EXTRA 9
26/5/1977
Výnos , kterým se povoluje používat povrchovou trhavinu PERMON DAP 2
27/6/1977
Výnos , kterým se povoluje používat povrchovou trhavinu VESUVIT TN
28/7/1977
Výnos , kterým se povoluje používat povrchovou trhavinu SEMTEX 1 A
29/8/1977
Výnos , kterým se povoluje používat povrchovou trhavinu SEMTEX 2
30/9/1977
Výnos , kterým se povoluje používat povrchovou trhavinu PERMON DAP 1
31/10/1977
Výnos , kterým se povoluje používat důlní skalní trhavinu PERMON DAP H4
32/11/1977
Výnos , kterým se povoluje používat povrchovou trhavinu PERMON G 3
33/12/1977
Výnos , kterým se povoluje používat povrchovou trhavinu PERMONEX BP
34/13/1977
Výnos , kterým se povoluje používat důlní skalní trhavinu PERMONEX V 19
35/14/1977
Výnos , kterým se povoluje používat důlně bezpečnou protiprachovou trhavinu SYNTHESIT V 16
36/15/1977
Výnos , kterým se povoluje používat důlně bezpečnou protiplynovou trhavinu I. kategorie SEMTINIT 46
7750/42/1976
Výnos , kterým se povoluje používat důlně bezpečnou protiplynovou trhavinu II. kategorie HARMONIT V
24 300/78-42
Výnos , kterým se mění a doplňuje platový řád pro učitele vysokých škol z 30.9.1971 č. 25 000/71-132
25 282/78-200
Výnos o učebních plánech pro základní školy, pro základní školy pro mládež vyžadující zvláštní péči, pro zvláštní školy a pomocné školy
 
Částka 29
pdf 684 kB
30. 10. 1978 123/1978 Sb.
Vyhláška o provádění periodických revizí hospodaření
124/1978 Sb.
Vyhláška o stažení mincí po 5 haléřích vzoru 1953 a vzoru 1962
125/1978 Sb.
Vyhláška o organizácii školského roku na základných a stredných školách
127/1978 Sb.
Vyhláška o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
17 (29/1978)
Výnos o přednostním zásobování individuální svépomocné bytové výstavby vybranými stavebními hmotami, dílci a výrobky
5039/1978-11
Výnos , kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
9902/1978-20
Úprava o internátnych športových školách
Se I Leg 511/78
Príkaz o niektorých opatreniach v súvislosti so zriadením Mestskej prokuratúry v Bratislave a obvodných prokuratúr v Bratislave
126/1978 Sb.
Vyhláška o základnej škole
 
Částka 30
pdf 1345 kB
3. 11. 1978 128/1978 Sb.
Vyhláška o režimech komplexní bytové výstavby a investic, které komplexní bytovou výstavbu podmiňují
129/1978 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, zvláštních a služebních pasů
130/1978 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o registraci objektů vypuštěných do kosmického prostoru
131/1978 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců
132/1978 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách
133/1978 Sb.
Vyhláška o Dohodě o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů k vynálezům
 
Částka 31
pdf 673 kB
28. 11. 1978 135/1978 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech
136/1978 Sb.
Vyhláška ,kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu
137/1978 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření se sběrnými surovinami ve znění vyhlášky č. 109/1974 Sb.
138/1978 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1972 Zb. o hospodarení so zbernými surovinami v znení vyhlášky č. 110/1974 Zb.
2997/78-032/1615
Výnos , kterou se mění a doplňuje jednotná klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví
XV/4-14 308
Výnos , kterou se vyhlašují jednotné vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast základní prostředky a investice
2079/78-03
Výnos , kterou se vyhlašují jednotné vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast základní prostředky a investice
2608/1978
Výnos , kterou se vydává rezortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
ZT 1.41/76-KO
Výnos , kterým se stanoví paušální odměny a náhrady nákladu za znalecké posudky k určení a popření otcovství provedené na základě krevní zkoušky
II/6
Výnos , kterou se vydává seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
68 483-17/78
Směrnice o odměňování pracovníků dělnických povolání v Úřadu Presidia Československé akademie věd
HS-599/13-1978
Úprava o odmeňovaní niektorých kategórií pracovníkov bezpečnostného úseku Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky a útvarov Zboru národnej bezpečnosti v jeho pôsobnosti
HS-716/13-1978
Úprava , ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených pre účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie
Z-4611-4616/1978-D/4
Úprava , ktorou sa vyhlašujú niektoré prirodzene sa vyskytujúce vody v katastrálnom území Bardejovských kúpelov za prírodné liečivé zdroje
1378/1978
Úprava o povolení používať elektrické rozbušky DeM-S s medenou dutinkou
1379/1978
Úprava o povolení používať elektrické rozbušky DeM-S s hliníkovou dutinkou
AS15/78
Oznámení , že 20. července 1978 byl v Praze podepsán Protokol mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o změně výšky koeficientu pro přepočet sum neobchodních plateb na převoditelné ruble
AS16/78
Oznámení , že 27. července 1977 byla v Budapešti podepsána Dohoda o mezinárodním železničním tranzitním tarifu a sazbách za používání nákladních vozů v režimu určeném Předpisy o používání vozů v mezinárodní železniční přepravě osob a zboží (PPV) a Protokol o dosažení shody o některých otázkách používání Mezinárodního železničního tranzitního tarifu a nových sazeb za používání nákladních vozů v režimu PPV
134/1978 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 182 a 183 (Praha 4)
 
Částka 32
pdf 1441 kB
12. 12. 1978 140/1978 Sb.
Vyhláška o dodávce elektřiny obyvatelstvu
141/1978 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
142/1978 Sb.
Vyhláška o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky
143/1978 Sb.
Vyhláška o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů při dodávkách a odběru topných plynů a tuhých paliv
144/1978 Sb.
Vyhláška o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích
145/1978 Sb.
Vyhláška ,kterou se mění a doplňuje vyhláška č.156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečních zvířat ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb. a vyhlášky č. 140/1975 Sb.
19 022/1978
Výnos o odborné způsobilosti v elektrotechnice na dráhách
VI/1-19 045/78
Výnos o zdaňování odměn poskytovaných při příležitosti udělení medaile "Za výstavbu plynovodu SOJUZ"
VI/1-19 044/78
Výnos , kterým se od daně ze mzdy osvobozují jednorázové mimořádné odměny vyplácené při příležitosti udělení čestných odznaků národních družstevních svazů
XI/1-18 586/78
Výnos , kterým se vydává seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
12 708/77-EPO
Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
FMS-11 051/78-V
Směrnice k provádění stavebního zákona v resortu spojů a o kolaudaci telekomunikačních staveb nepodléhajících stavebnímu povolení
FMS-16 502/78-22
Výnos změny a doplňky Poštovního řádu
20/1978
Výnos , kterou se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
52 (32/1978)
Výnos , kterou se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
11443/70
Výnos , kterou se vydává seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
23 (32/1978)
Rozhodnutí o zařazování zaměstnání do II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
24 011/78-42
Výnos , kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
508/17/1977
Výnos , kterým se povoluje používat trhavinu INFERNIT 45
510/19/1977
Výnos , kterým se povoluje používat elektrický palník II-K(x)20, typ II
511/20/1977
Výnos , kterým se povoluje používat elektrický palník BS-BP
512/21/1977
Výnos , kterým se povoluje používat elektrický palník MV-Fe, typ II
513/22/1977
Výnos , kterým se povoluje používat bleskovici Np V
521/30/1977
Výnos , kterým se povoluje používat trhavinu PERMON EXTRA BP 1
507/16/1977
Výnos , kterým se povoluje používat povrchovou trhavinu PERMON EXTRA BP2
509/18/1977
Výnos , kterým se povoluje používat zápalnice č. 1
514/23/1977
Výnos , kterým se povoluje používat bleskovici Np VI
515/24/1977
Výnos , kterým se povoluje používat bleskovici Np VII
516/25/1977
Výnos , kterým se povoluje používat dvoubleskovici Np V
517/26/1977
Výnos , kterou se povoluje používat při trhacích pracích bleskovici 0 Pozn.: uveřejněno v č. 6/1978 Ú.v. ČSR;
518/27/1977
Výnos , kterým se povoluje používat při trhacích pracích bleskovici H-30 Pozn.: uveřejněno v č. 6/1978 Ú.v. ČSR;
519/28/1977
Výnos , kterým se povoluje používat zážehové rozbušky č. 8 Cu-typ II
520/29/1977
Výnos , kterým se povoluje používat zážehové rozbušky č. 8 Al-typ II
571/1/1978
Výnos , kterým se povoluje používat elektrické rozbušky DeM-S-CU
572/2/1978
Výnos , kterým se povoluje používat elektrické rozbušky DeM-S-Al
1512/40/1977
Výnos , kterým se povoluje používat elektrické rozbušky DeM-zb stupeň 0-16
139/1978 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru
 
Částka 33
pdf 446 kB
27. 12. 1978 146/1978 Sb.
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1979
147/1978 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1979
148/1978 Sb.
Zákon o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1979
149/1978 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o jednacím řádu České národní rady
150/1978 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady
10 513/78 Va/3
Směrnice , kterými se stanoví podmínky pro nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
3/1978 (33/1978 )
Výnos , kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
502/77-KO
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos č.j. 340/75-KO, kterým byl vydán pro soudce z povolání, státní notáře, justiční a notářské čekatele platový řád
MH-1456/220/1978
Úprava , ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
 
Částka 34
pdf 2034 kB
29. 12. 1978 151/1978 Sb.
Vyhláška o sdružování prostředků socialistických organizací
152/1978 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb
153/1978 Sb.
Vyhláška o přijímání ke studiu na středních školách
154/1978 Sb.
Vyhláška o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach
155/1978 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 142/1976 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, ve slovenském vydání
V-3/78
Výnos , kterou se mění některá ustanovení výnosu Federálního cenového úřadu a Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. V-1/76 z 12.4.1976 o vedlejších rozpočtových nákladech staveb
33 (34/1978)
Rozkaz - Resortní seznam zaměstnání občanských pracovníků v působnosti Federálního ministerstva vnitra zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
58 530/78
Směrnice o rezortním seznamu zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
FM 015-503/1978
Směrnice o řízení vynálezectví a zlepšovatelství v organizacích podřízených federálnímu ministerstvu zemědělství a výživy
2883/78
Výnos , kterou se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
8 (34/1978)
Výnos , kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
46 (34/1978)
Výnos , kterou se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených na účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
68 674-17/78
Směrnice , kterými se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
MH/4-1144/12 623/197
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos Ministerstva vnitra České socialistické republiky z 24. června 1976 čj. MH/4-1031/7125/1976 o určování pracovní doby jízdních pracovníků silniční dopravy v organizacích místního hospodářství
MH/4-1266/13 648/197
Výnos , kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v místním hospodářství
20-1349/78-232
Výnos o odměňování pedagogického dozoru při účasti žáků a učňů na špičkových zemědělských pracích
LP/1-210-19.9.1978
Výnos o zavedení mezinárodní statistické klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 9. decenální revize
2766/78-11
Výnos , kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
III/3-2683/77
Příkaz , kterým se pro prokuraturu v České socialistické republice upravují mzdové podmínky řidičů osobních motorových vozidel a podmínky a odměny v soutěži řidičů "Jezdím bez nehod"
KP-616-13.9.1978
Výnos , kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
III/3-281/78
Příkaz , kterým se vydává platový řád pro prokurátory a vyšetřovatele Generální prokuratury České socialistické republiky
III/3-270/78
Příkaz , kterým se vydává platový řád pro prokurátory a vyšetřovatele krajské prokuratury a okresní prokuratury a právní čekatele prokuratury v České socialistické republice
743.1/1 514/78
Výnos , kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
230-5649/671/78-EP
Úprava , ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia
406/1978-0/s
Úprava o znaleckom posudzovaní cien opotrebovaných motorových vozidiel
12 742/1978-44
Úprava , ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených pre účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie
SD-4257/78-4
Úprava , ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených pre účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie