Stejnopis sbírky zákonů
Československá socialistická republika.

Ročník 1980

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 614 kB
18. 1. 1980 1/1980 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky leteckých prací v zemědělství, lesním a vodním hospodářství
2/1980 Sb.
Vyhláška , kterou sa mění a doplňuje vyhláška č. 126/1964 Sb. o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky)
3/1980 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 22/1967 Sb. o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací ve znění pozdějších předpisů
4/1980 Sb.
Vyhláška o mimořádném hlášení pobytu občanů v souvislosti s převedením ústřední evidence obyvatel na automatizované zpracovaní
5/1980 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska
6/1980 Sb.
Vyhláška o plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia Československej socialistickej republiky
AS01/80
Oznámení , že dne 14. listopadu 1979 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při výstavbě kapacit na výrobu litinových tybinků v SSSR a s tím souvisejících dodávkách tybinků do ČSSR
AS02/80
Oznámení , že dne 28. listopadu 1979 byla v Bratislavě podepsána Dohoda o úpravě spolupráce v celních otázkách mezi federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a ministerstvem financí Maďarské lidové republiky
 
Částka 2
pdf 675 kB
4. 2. 1980 7/1980 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí č. 44/1970 Sb.
8/1980 Sb.
Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Indickou republikou
9/1980 Sb.
Vyhláška o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Keňské republiky
10/1980 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky o vědeckotechnické spolupráci
R-24/1979
Směrnice , jimiž se doplňuje nomenklatura povolání a základních mezd
R-25/1979
Směrnice o některých náležitostech platebního styku při provádění mezinárodních dohod o přepravě zboží, cestujících a cestovních zavazadel po železnicích a dodatkového protokolu k těmto dohodám
 
Částka 3
pdf 661 kB
15. 2. 1980 11/1980 Sb.
Úplné znění nařízení vlády ČSSR ze dne 4.prosince 1975 č. 135 Sb., o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízením vlády Československé socialistické republiky ze dne 15. června 1978 č. 71 Sb. a nařízením vlády Československé socialistické republiky ze dne 14. prosince 1979 č. 163 Sb.
12/1980 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1975 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie na účely důchodového zabezpečení
13/1980 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun k 650. vyročí narození Petra Parléře
14/1980 Sb.
Vyhláška o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky
15/1980 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků
 
Částka 4
pdf 437 kB
21. 2. 1980 17/1980 Sb.
Vyhláška o změnách a doplnění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968/1975)
18/1980 Sb.
Vyhláška o sukcesi Bahamského společenství, Fidži, Lesothského království, Nauruské republiky, Svazijského království a Království Tonga do Smlouvy mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských z 11. listopadu 1924 a do Dodatkové smlouvy o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Severního Irska z 15. února 1935
19/1980 Sb.
Vyhláška o Třístranné dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky, Rakouskou spolkovou vládou a vládou Polské lidové republiky o zajištění a řádném uskutečňování dodávek, tranzitu a odběru elektrické energie z Polské lidové republiky přes území Československé socialistické republiky do Rakouské republiky
20/1980 Sb.
Vyhláška o Dohodě o vzájemném uznávání výsledků zkoušek státní kontroly jakosti u výrobků, které jsou předmětem výměny zboží mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou
21/1980 Sb.
Vyhláška o obhajobách kandidátských a doktorských dizertačných prác československých štátnych občanov v členských štátoch Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
22/1980 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyby překladu ve vyhlášce federálního ministerstva financí č. 154/1975 Sb., o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy, slovenského vydání
1/1979 (4/1980)
Výnos , kterým se stanoví stavby, na nichž se poskytuje preferenční odlučné pracovníkům stavební výroby
15/1979
Směrnice o úpravě odměňování v souvislosti s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou
16/1979
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva obchodu ČSR ze dne 31.3.1976 č. 7/1976 Věstníku MO ČSR o odměňování dělníků v organizacích státního obchodu
17/1979
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitřního obchodu ze dne 3.4.1968 č. 4/1968 Zpravodaje ministerstva vnitřního obchodu, kterým se vydávajé seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám, matkám do konce 9. měsíce po porodu a mladistvým
16/1980 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 90 (České Budějovice - sídliště Vltava)
 
Částka 5
pdf 755 kB
4. 3. 1980 24/1980 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učnů, ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb., č. 54/1972 Sb. a č. 70/1978 Sb.
25/1980 Sb.
Vyhláška , ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov
9144/1979-OP
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Suchý"
9145/1979-OP
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Krivé"
9146/1979-OP
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Sivá Brada"
9147/1979-OP
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Mokré lúky pod Čertižným"
9148/1979-OP
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Regetovské rašelinisko"
9149/1979-OP
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Vrchovisko pri Pohorelskej Maši"
9150/1979-OP
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Pstruša"
9151/1979-OP
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Zajačkova lúka"
9152/1979-OP
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Mútňanská Píla"
9153/1979-OP
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Bišar"
9154/1979-OP
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Mirkovská kosatcová lúka"
9155/1979-OP
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Slatina pod Lieskovcom"
9156/1979-OP
Úprava o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru "Jaskyňa Veľká Pec"
9157/1979-OP
Úprava o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru "Jaskyňa Dúpna diera"
9159/1979-OP
Úprava o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru "Jaskyňa Šarkania diera"
9160/1979-OP
Úprava o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru "Brestovská jaskyňa"
9161/1979-OP
Úprava o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru "Drienčanská jaskyňa"
9162/1979-OP
Úprava o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru "Dobšinská ľadová jaskyňa"
9163/1979-OP
Úprava o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru "Veľká ružínska jaskyňa"
9165/1979-OP
Úprava o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru "Belianska jaskyňa"
9166/1979-OP
Úprava o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru "Jaskyňa Šarkanova diera"
9167/1979-OP
Úprava o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru "Jaskyňa Aksamitka"
23/1980 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 165 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
 
Částka 6
pdf 1080 kB
14. 3. 1980 27/1980 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla, ve znění vyhlášky č. 107/1977 Sb.
28/1980 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky polygrafických výrobků
29/1980 Sb.
Vyhláška o Protokolu o zřízení Smíšené vládní komise pro kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky
8/1979 (6/1980)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos č. 2/1976 o mzdovém zvýhodnění dělníků vybraných povolání ve strojírenských organizacích na území hlavního města Prahy
VI/1-672/80
Výnos o zdaňování odměn poskytovaných pracovníkům při vyhodnocení socialistické soutěže
XIII/3-24 751/79
Výnos o prodloužení platnosti zásad pro určení výšky náhrady za účast na vladních úvěrech
5/1979 NVP
Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Pozn.: Vyhl. 5/1979 Sb. NVP byla zrušena vyhl. 26/1999 Sb. HMP.
AS03/80
Oznámení , že dne 28. června 1979 byla v Moskvě podepsána Rámcová dohoda o spolupráci při rozvoji letišť
26/1980 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 107 (jižní část města Třebíče a části Račerovice a Sokolí)
 
Částka 7
pdf 578 kB
22. 3. 1980 30/1980 Sb.
Vyhláška o Všeobecných podmínkách specializace a kooperace výroby mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VPSK RVHP)
5/1979 (7/1980)
Výnos o mzdovém zvýhodnění dělníků vybraných povolání v strojírenských organizacích na území hlavního města SSR Bratislavy
Všeob-P-46 (práv.)
Předpis - Proviantní náležitosti v Československé lidové armádě
Všeob-P-47 (práv.)
Předpis - Stejnokrojový předpis Československé lidové armády
39 (7/1980 )
Rozhodnutí , kterým se vydávají Směrnice o určování pracovní doby jízdních pracovníků silniční dopravy v působnosti Československé televize
 
Částka 8
pdf 616 kB
26. 3. 1980 31/1980 Sb.
Nařízení o změně začátku letního času v roce 1980
33/1980 Sb.
Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou
34/1980 Sb.
Vyhláška o Dlouhodobém obchodním protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou
24 796/79-Va/3
Směrnice o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby v období kalendářního roku a sezóny
1 (8/1980)
Výnos o prodeji zlatých snubních prstenů
18 586/SO/79
Výnos , kterým se doplňuje výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky ze dne 28.9.1978 čj. 59 060/SO/78 o vydání resortního seznamu zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie
60 391/1954/OEVH/3/7
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky ze dne 31.8.1973 čj. 21 675/4005/OE/73 o odměňování dělníků v organizacích vodního hospodářství
32/1980 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 15 (Praha 7-západ, hlavní město Praha)
 
Částka 9
pdf 767 kB
4. 4. 1980 35/1980 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Norského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v odboru daní z příjmu a z majetku
36/1980 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o kulturní spolupráci
 
Částka 10
pdf 548 kB
11. 4. 1980 37/1980 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka o leteckých službách mezi jejich a za jejich příslušnými uzemími
38/1980 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných organizacemi vnitřního obchodu
 
Částka 11
pdf 1034 kB
18. 4. 1980 39/1980 Sb.
Zákon o vysokých školách
40/1980 Sb.
Vyhláška o přechodné úpravě některých hospodářských závazků u dodávek a odběru elektřiny
FM 015-194/1980
Směrnice o veterinární péči v chovech zvířat
Všeob-P-21 (práv.)
Předpis - Vyšetřování a odškodňování úrazů a nemocí z povolání
ČIL-482-20.3.1979
Výnos , kterým se prohlašují další přírodní zdroje minerálních vod za léčivé a za přírodní minerální vody stolní
242-1484-24.9.1979
Výnos , kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám a matkám do konce 9. měsíce po porodu a mladistvým
AS04/80
Oznámení , že dne 11. října 1979 byla v Bratislavě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o společném statutu zmocněnců vlád, který upravuje jejich činnost při výstavbě a provozu Soustavy vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros
41/1980 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášek č. 17/1973 Sb. a č. 60/1977 Sb.
 
Částka 12
pdf 738 kB
24. 4. 1980 42/1980 Sb.
Zákon o hospodářských stycích se zahraničím
43/1980 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje trestní zákon a trestní řád
45/1980 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Marockého království
8986/80-201
Směrnice , kterými se stanoví výše kapesného a normy pro ošacení a věcnou pomoc pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou
44/1980 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 63 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR
 
Částka 13
pdf 1215 kB
30. 4. 1980 47/1980 Sb.
Vyhláška o létání se závěsnými kluzáky
48/1980 Sb.
Vyhláška o hmotném bilancování a projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu
49/1980 Sb.
Vyhláška o doplnění vyhlášky Severočeského krajského národního výboru v Ústí n. L. č. 116/1978 Sb., kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
3/1980 (13/1980)
Výnos o úpravě odměňování učňů v období odborného rozvoje v organizacích s obchodní činností
6 (13/1980)
Směrnice , kterými sa mění a doplňují směrnice o hospodaření s prostředky na pohoštění, občerstvení a dary ve státních socialistických organizacích
1565/17/1979
Výnos o povolení používat zkoušečku roznětnic ZRKA-1 Pozn.: uveřejněno v č. 1/1980 Ú.v. ČSR;
6/1980 (13/1980)
Výnos o zajištění jaderné bezpečnosti při spouštění a provozu jaderně energetických zařízení
3008/1980-212
Úprava o rovnošatách pracovníkov a žiakov lesnických škôl v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky
I Spr 899/78
Príkaz , ktorým sa vydáva platový poriadok pre prokurátorov a vyšetrovateľov krajských a okresných prokuratúr a právnych čakateľov prokuratúr v Slovenskej socialistickej republike
46/1980 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 143 - Stará Ľubovňa
 
Částka 14
pdf 881 kB
7. 5. 1980 50/1980 Sb.
Vyhláška o Základní dohodě o vědecko-technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou
51/1980 Sb.
Vyhláška o lidových školách umění
3/1979
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos č. 1/1973 ministerstva průmyslu ČSR o poskytování osobních ochranných prostředků v organizacích resortu
 
Částka 15
pdf 65 kB
8. 5. 1980 52/1980 Sb.
Rozhodnutí o amnestii
 
Částka 16
pdf 95 kB
19. 5. 1980 56/1980 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun při příležitosti Československé spartakiády 1980
57/1980 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlaške Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě č. 146/1979 Sb., kterou se pověřují místní (městské) národní výbory v Západoslovenském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství, slovenského vydání a v zákoně č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, českého vydání a v zákoně č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, českého vydání
53/1980 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 1
54/1980 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 13, 81 a 60
55/1980 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 62 so sídlom v Mani, okres Nové Zámky
 
Částka 17
pdf 888 kB
12. 6. 1980 58/1980 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví další osvobození silniční dopravy pro cizí potřeby od povolení
59/1980 Sb.
Vyhláška o neobchodních vývozech a dovozech věcí
60/1980 Sb.
Vyhláška o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami
61/1980 Sb.
Vyhláška o zřizování a činnosti organizačních složek československých právnických osob v zahraničí
62/1980 Sb.
Vyhláška o kontrole zahraničně obchodní činnosti
63/1980 Sb.
Vyhláška o zřizování a provozování činnosti obchodních zastupitelství zahraničních osob
64/1980 Sb.
Vyhláška o postupu při nakládání s průmyslovými právy a výrobně technickými poznatky ve vztahu k zahraničí
65/1980 Sb.
Vyhláška o zákazu hospodářských styků s Jihoafrickou republikou
66/1980 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
9/1980 (17/1980)
Výnos o postupu při uzavírání a provádění zahraničně obchodních operací
797/1980-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Žitavský luh"
798/1980-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Meandre Hrona"
799/1980-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Valalská voda"
800/1980-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Salvatorské lúky"
801/1980-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Kašvár"
802/1980-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Hostovické lúky"
803/1980-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Motrogoň"
804/1980-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Ďurova mláka"
805/1980-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Podstavka"
806/1980-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Jurajova štôlňa"
807/1980-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Medzi bormi"
808/1980-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Kozinská"
809/1980-32
Úprava o vyhlásení chránenej študijnej plochy "Sĺňava"
AS05/80
Oznámení , že dne 16. ledna 1980 byla v Madridu podepsána Základní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělského království o vědecko-technické spolupráci
67/1980 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby na titulní stránce částky 16 Sbírky zákonů, českého vydání
 
Částka 18
pdf 751 kB
20. 6. 1980 69/1980 Sb.
Nariadenie o doplnení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovujú ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme
71/1980 Sb.
Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke cestných vozidiel
70/1980 Sb.
Vyhláška paušálna suma trov trestného konania
XV/3-20 650/1979
Směrnice o prověřování a schvalování ročních účetních závěrek organizací bytového družstevnictví v ČSSR
XV/3-18 814/1979
Pokyny k účtování prodeje bytů do osobního vlastnictví občanů podle vyhlášky č. 47/1978 Sb.
6/1980 (18/1980)
Výnos , kterým sa vydává úplné znění základních podmínek dodávky strojírenských výrobků z dovozu
1/1980 (18/1980)
Výnos o poskytování ročních stabilizačních odměn pracovníkům ve vícesměnných pracovních režimech na vybraných pracovištích textilního, oděvního a kožedělného průmyslu
68/1980 Sb.
Nařízení , kterým se zvyšují částky příspěvku na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči
 
Částka 19
pdf 1179 kB
1. 7. 1980 72/1980 Sb.
Vyhláška o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Panamské republiky
73/1980 Sb.
Vyhláška o uplném znění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci
23-408/80
Směrnice o odměňování odborných a administrativních pracovníků Ústřední rady družstev
FMS-3358/80-PN
Výnos oprava č. 7 Poštovního sazebníku
AS06/80
Oznámení , že dne 17. dubna 1980 byla v Brně podepsána Dodatková dohoda k Dohodě o hospodářské kooperaci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky z 24. června 1976
 
Částka 20
pdf 529 kB
1. 7. 1980 74/1980 Sb.
Nařízení , kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží
75/1980 Sb.
Vyhláška , kterou se ustanovuje paušální částka nákladů trestního řízení v oboru vojenského soudnictví
76/1980 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky
77/1980 Sb.
Vyhláška o Dohodě o zákazu vojenského nebo jakéhokoliv jiného nepřátelského použití prostředků měnících životní prostředí
78/1980 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
79/1980 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška Nejvyššího úřadu cenového č. 1392/1946 Ú.l.I., o úplatách při provozování hudby
80/1980 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 71/1973 Sb., kterou se provádí zákon č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství
5 (20/1980)
Směrnice , kterými se stanoví podmínky pro uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a zásady pro odměňování pracovníků činných na základě těchto dohod
3/80
Úprava , ktorou sa mení a dopĺňa úprava č. 1/1979-E z 1.2.1979 o zaradení zamestnaní na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
28
Směrnice o mzdovém zvýhodnění pracovníků organizací spotřebního družstevnictví pracujících ve vybraných oblastech v pohraničí
4 (20/1980-I)
Směrnice o nařizování práce přesčas a o pracovní pohotovosti
13 (20/1980-I)
Směrnice pro odměňování nákupní činnosti v organizacích spotřebního družstevnictví
4 (20/1980-II)
Směrnice , kterými se mění směrnice č. 5/1976 Věstniku ČSSD o odměňování obchodně provozních pracovníků v organizacích spotřebního družstevnictví
13 (20/1980-II)
Směrnice o odměňování učňů v období odborného rozvoje v organizacích spotřebního družstevnictví
9 (20/1980)
Směrnice o odměňování některých vedlejších činností a poskytování některých odměn v organizacích spotřebního družstevnictví
7 (20/1980)
Směrnice pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům v organizacích spotřebního družstevnictví
 
Částka 21
pdf 894 kB
15. 7. 1980 81/1980 Sb.
Nařízení o příslušnosti k udělovaní, změně a odnímání povolení k uzavření smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím československým právnickým osobám řízeným národními výbory
82/1980 Sb.
Vyhláška o hodnocení technické úrovně výrobků
83/1980 Sb.
Vyhláška , jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1974 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb.
84/1980 Sb.
Vyhláška celní sazebník neobchodního zboží
85/1980 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení vyhláška č. 46/1966 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám v znení vyhlášok č. 21/1973 Zb. a č. 20/1978 Zb.
Z-3541/1979-C/23-723
Úprava pre stravovacie prevádzky zdravotníckych zariadení
Z-5753/79-B/3-08
Úprava o hygienických požiadavkách na výrobu, skladovanie, prepravu a podávanie mrazených a chladených hotových pokrmov pre spoločné stravovanie
 
Částka 22
pdf 774 kB
22. 7. 1980 86/1980 Sb.
Vyhláška novela vyhl. o účetnictví
87/1980 Sb.
Vyhláška o mateřských školách, společných zařízeních jeslí a mateřské školy a dětských útulcích
88/1980 Sb.
Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu silničních vozidel
1/1980 (22/1980)
Výnos , kterým se mění usnesení výboru Ústředí české advokacie č. 8 ze dne 3. října 1966 o odměňování práce advokátů a ostatních pracovníku advokacie
F 32-145/80-1110(223
Výnos , kterou se stanoví odchylný způsob zjišťování průměrného výdělku
 
Částka 23
pdf 793 kB
30. 7. 1980 89/1980 Sb.
Nařízení o soustavě studijních oborů a o délce řádného studia na vysokých školách
90/1980 Sb.
Nařízení o státních závěrečných zkouškách a státních rigorózních zkouškách
91/1980 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 118/1972 Sb. o pokladních operacích v socialistických organizacích
92/1980 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o vědecké a technické spolupráci
93/1980 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v námořní dopravě
XV/4-18 806/79
Výnos , kterou se vyhlašují vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast silniční automobilová doprava
XV/4-14 421/79
Výnos , kterou se vyhlašují jednotné vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast odbyt a zásobování
795/80-033-049
Výnos , kterou se vyhlašují jednotné vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast odbyt a zásobování
3704/79-03
Výnos , kterou se vyhlašují vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast silniční automobilová doprava
671/80-03
Výnos o jednotném kódování měřících jednotek a jednotek ekonomických veličin
877/80-03
Výnos , kterou se vyhlašují jednotné vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast technického rozvoje, vynálezectví a zlepšovatelství
XV/1-5980/1980
Výnos , kterou se vyhlašují jednotné vzory prvotních zíznamů a běžných zápisů pro oblast finanční operace
1585/80-03
Výnos o úpravě písemných nosičů sociálně ekonomických informací a o předávání sociálně ekonomických informací na technických nosičích
1685/80-033-117
Výnos , kterou se vyhlašují jednotné vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast finanční operace
3051/79-03
Výnos , kterou sa vyhlašují jednotné vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast energetiky
 
Částka 24
pdf 895 kB
8. 8. 1980 94/1980 Sb.
Vyhláška o odpisování základních prostředků
95/1980 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje Rozkaz prezidenta Československé socialistické republiky ze dne 15.července 1980 k provedení zákona 39/1980 Sb., o vysokých školách, na vojenských vysokých školách
96/1980 Sb.
Vyhláška o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy mexickými
97/1980 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky o mezinárodní silniční dopravě osob a nákladů
98/1980 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči
99/1980 Sb.
Vyhláška o výchovnom poradenstve
14 556/80-42
Výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků rozšířených dílenských provozů středních průmyslových škol
3400-FS/5-1980
Výnos , kterou se vydává platový řád pro trenéry výkonnostního sportu v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany
14 222/80-201
Směrnice o organizaci a vychovně vzdělávací činnosti školních družin a školních klubů
Z-9308/1979-D/4
Úprava o označovaní kúpeľných území a ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových
 
Částka 25
pdf 836 kB
14. 8. 1980 100/1980 Sb.
Vyhláška o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou národní obnovy Nicaragujské rep.
101/1980 Sb.
Vyhláška o ľudových školách umenia
102/1980 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 61/1961 Zb. o blokovom konaní v znení vyhlášky č. 7/1970 Zb.
21 920/80-42
Výnos , kterým se mění a doplňuje platový řád pro učitele a vychovatele
EP-600-28.1.1980
Výnos o určování pracovní doby řidičů silničních motorových vozidel v hospodářských organizacích v působnosti ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky
ČIL-482-1.2.1980
Výnos , kterým se prohlašují další přírodní zdroje minerálních vod za léčivé a za přirodní minerální vody stolní
MK-3984/1980-13/PaM
Úprava , ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 29. decembra 1978 č. MK-9752/1978-ek./PaM o rezortnom zozname zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia
 
Částka 26
pdf 1166 kB
22. 8. 1980 103/1980 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky
104/1980 Sb.
Vyhláška o prijímaní na štúdium na vysokých školách
105/1980 Sb.
Vyhláška o štúdiu na vysokých školách (študijné predpisy)
106/1980 Sb.
Vyhláška o postupe pri vymenúvaní profesorov a docentov a pri obsadzovaní volných miest učiteľov vysokých škôl
4/1980
Výnos o poskytování náborových příspěvků dělníkům vybraných povolání získaným náborem prováděným organizacemi (volným náborem)
5/1980 (26/1980)
Výnos , kterou sa mění a doplňuje úprava č. 3/1974 o poskytování osobního vybavení učňů ve vybraných učebních oborech odvětví rudné doly, hutnictví a v strojírenské metalurgii
764/1980
Úprava , ktorou sa mení bánskomeračský predpis Ústredného bánskeho úradu z 5. júla 1962 č. 5700/1962 o bánskomeračskej dokumentácii na hlbinných baniach
2700/1980
Výnos o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu v organizacích, které podléhají státnímu odbornému dozoru orgánů státní báňské správy podle zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy
26 (26/1980)
Rozhodnutí , kterým se doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
 
Částka 27
pdf 1164 kB
25. 8. 1980 107/1980 Sb.
Vyhláška o Dohodě o ekonomické, vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky
108/1980 Sb.
Vyhláška o Úvěrové dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky
109/1980 Sb.
Vyhláška o přijímání ke studiu na vysokých školách
110/1980 Sb.
Vyhláška o studiu na vysokých školách (studijní předpisy)
111/1980 Sb.
Vyhláška o postupu při jmenování profesorů a docentů a při obsazování volných míst učitelů vysokých škol
 
Částka 28
pdf 1231 kB
27. 8. 1980 112/1980 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
113/1980 Sb.
Vyhláška o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol
114/1980 Sb.
Vyhláška o poskytování stipendií a příspěvků studentům, kteří po absolvování internátních středních škol pro pracující studují na vysokých školách
115/1980 Sb.
Vyhláška o zmeně vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti
116/1980 Sb.
Vyhláška o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl
117/1980 Sb.
Vyhláška o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom, ktorí po absolvovaní internátnych stredných škôl pre pracujúcich študujú na vysokých školách
AS07/80
Oznámení , že dne 6. února 1980 bylo výměnou nót mezi federálním ministerstvem zahraničních věcí a švýcarským velvyslanectvím v Praze sjednáno Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a Švýcarskou spolkovou radou o rozšíření provádění Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a Švýcarskou spolkovou radou o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě podepsané v Praze dne 17. prosince 1975, na Lichtenštejnské knížectví
 
Částka 29
pdf 628 kB
29. 8. 1980 118/1980 Sb.
Vyhláška o materských školách, spoločných zariadeniach jasle a materská škola a detských útulkoch
119/1980 Sb.
Vyhláška o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach
120/1980 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce federálního ministerstva národní obrany č. 95/1980 Sb., kterou se vyhlašuje Rozkaz prezidenta Československé socialistické republiky ze dne 15. července k provedení zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, na vojenských vysokých školách, českého vydání
 
Částka 30
pdf 639 kB
19. 9. 1980 121/1980 Sb.
Vyhláška o finanční pomoci při převodu skupinových rodinných domků z družstevního do osobního vlastnictví
122/1980 Sb.
Vyhláška o jednorázovém příspěvku na opatření náhradního bydlení občanům, kteří uvolní byt v objektu spravovaném státní socialistickou organizací
123/1980 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o předávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody k výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními občany
124/1980 Sb.
Vyhláška o jednotné klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy
125/1980 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví příslušnost obvodního soudu pro Prahu 6 pro trestní řízení konané podle čl. 10, 13, 14 a 15 Úmluvy o předávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody k výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními občany, a povinnost hradit náklady tohoto řízení československými občany
126/1980 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určuje príslušnosť Obvodného súdu Bratislava 1 na konanie podľa čl. 10, 13, 14 a 15 Dohovoru o odovzdávaní osôb odsúdených na trest odňatia slobody na výkon trestu vo štáte, ktorého sú štátnymi občanmi, a povinnosť nahradiť trovy tohto konania československými občanmi
1/1980 (30/1980)
Výnos o poskytování náborových příspěvků dělníkům vybraných povolání, ziskaným náborem, prováděným organizacemi
13 226/80-VI/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Borkovická blata"
 
Částka 31
pdf 449 kB
26. 9. 1980 128/1980 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Bohumíra Šmerala
129/1980 Sb.
Vyhláška o Dohodě o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky
130/1980 Sb.
Vyhláška o výchovném poradenství
131/1980 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 104/1980 Sb., o přijímání na studium na vysokých školách a ve vyhlášce ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 105/1980 Sb., o studiu na vysokých školách (studijní předpisy), slovenského vydání
SD/33-2430/80
Výnos , kterým se doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
Z-298/1979-B/1
Úprava o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti vrcholovým športovcom
127/1980 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 3 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
 
Částka 32
pdf 1585 kB
8. 10. 1980 133/1980 Sb.
Vyhláška o Bernské úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886, doplněné v Paříži dne 4. května 1896, revidované v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněné v Bernu dne 20. března 1914 a revidované v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu 26. června 1948, ve Stokholmu 14. července 1967 a v Paříži 24. července 1971
134/1980 Sb.
Vyhláška o Všeobecné úmluvě o autorském právu revidované v Paříži dne 24. července 1971
7/79
Směrnice o postupu organizací při uplatňování změny poměrů podle § 202 ods. 1 zákoníku práce
HA 170/80
Opatření , kterým určil Krajskou státní arbitráž v Bratislavě jako místně příslušnou k projednávání a rozhodování sporů proti všem organizacím se sídlem na území hlavního města SSR Bratislavy, pokud jejich působnost je omezena jen na Západoslovenský kraj
13 602/80-VI/1
Výnos , kterým se prohlašuje historické jádro města Úštěku za památkovou rezervaci Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 9/1980;
153/15 282/1980
Výnos , kterým osvobozuje od správního poplatku úřední potvrzení vydávaná národními výbory občanům o podání žádosti o uzavření manželství, které jsou povinni občané předkládat při zakoupení snubních prstenů
R-26/1980
Směrnice , kterým se mění směrnice předsedy Státní banky československé ze dne 2. prosince 1977 č. R-18/1977 o úpravě odměňování pracovníků dělnických povolání v Státní bance československé
2450/1980
Úprava o povolení používať skúšačku kondenzátorových roznětnic ZRKA-1
Z-630/1980-B/3-05
Úprava o hygienických požiadavkách na zotavovacie akcie pre deti a dorast
AS08/80
Oznámení , že dne 27. června 1980 byl v Praze podepsán Protokol určující podmínky vysílání a pobytu československých expertů v Alžírské demokratické a lidové republice v rámci Dohody o vědecko-technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou podepsané v Alžíru dne 19. prosince 1963
132/1980 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 22
 
Částka 33
pdf 647 kB
14. 10. 1980 135/1980 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává řád Poštovní novinové služby
136/1980 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afgánské demokratické republiky o spolupráci v zdravotnictví
137/1980 Sb.
Vyhláška o odborné praxi a společensko-politické praxi studentů vysokých škol
138/1980 Sb.
Vyhláška o odbornej praxi a spoločensko-politickej praxi študentov vysokých škôl
AS09/80
Oznámení , že dne 22. prosince 1979 byl v Praze podepsán Protokol o změně Platební dohody mezi Československou socialistickou republikou a Jugoslávskou federativní republikou ze dne 9. května 1964
 
Částka 34
pdf 633 kB
21. 10. 1980 139/1980 Sb.
Vyhláška o vytěžování silničních nákladních vozidel
140/1980 Sb.
Vyhláška o preventivní kontrole vyváženého a dováženého zboží a průkazu o použití a využití dovezeného zboží
141/1980 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o poradenství pro volbu povolání a odborné výchově pro rozvoj lidských zdrojů, 1975 (č. 142)
142/1980 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti o ochraně stromů rostoucích mimo les, o postupu při výjimečném povolování jejich kácení a o způsobu využití dřevní hmoty z těchto stromů
VII/2-16 631/80
Výnos o devizové zainteresovanosti na vývozu a dovozu zboží, investičních celků, na uzavírání aktivních licenčních a jim podobných smluv a na poskytování služeb do zahraničí, kterou se upravuje odměňování československých organizací formou přiznávání devizových nároků a československých občanů - devizových tuzemců přiznáváním devizového zvýhodnění podle stanovených pravidel
3479/1980-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Zelienka"
42-317/80-8314
Výnos o změnách ve výšce úhrady nákladů na péči poskytovanu v některých zařízeních pro mládež
3480/1980-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Pohanská"
3481/1980-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Mäsiarsky bok"
3482/1980-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Pod Dudášom"
3483/1980-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Šíp"
3484/1980-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Sokolec"
3485/1980-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Paráč"
3486/1980-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Minčol"
3487/1980-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Prípor"
3489/1980-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Fintické svahy"
3488/1980-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervície "Zejmarská roklina"
3490/1980-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervície "Humenská"
3492/1980-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Tŕstie"
3491/1980-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Iľovnica"
AS10/80
Oznámení , že dne 28. června 1979 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o výstavbě nového železničného hraničního přechodu mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
 
Částka 35
pdf 842 kB
4. 11. 1980 143/1980 Sb.
Vyhláška o usměrňování mzdových prostředků a odměňování práce
2316/1980
Úprava o povolení používať pyrozapalovač
14 951/1980-03
Výnos , kterým se doplňuje směrnice federálního ministerstva dopravy z 23. října 1978 č. 23 000/1978-03 o úpravě pracovní doby pracovníků železniční dopravy (turnusový řád)
2344/1980
Úprava o povolení používať trhavinu Ostravit C
 
Částka 36
pdf 288 kB
7. 11. 1980 145/1980 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě
146/1980 Sb.
Vyhláška o doplnění vyhlášky č. 57/1967 Sb., kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví
AS11/80
Oznámení , že dne 6. února 1980 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o specializaci a kooperaci výroby energeticky náročných chemických výrobků a méně energeticky náročných chemických vyrobků, dodávaných na úhradu energeticky náročných chemických výrobků
144/1980 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode číslo 39 a číslo 127
 
Částka 37
pdf 495 kB
18. 11. 1980 147/1980 Sb.
Vyhláška o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v letech 1981 a 1982
148/1980 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti zdravotnictví, lékařských věd a zdravotnického průmyslu Pozn.: Dohoda pozbyla platnost ve vztahu k některým republikám bývalého SSSR - viz pasivní derogace.
149/1980 Sb.
Vyhláška , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ochrane stromov rastúcich mimo lesa, o postupe pri výnimočnom povoľovaní ich výrubu a o spôsobe využitia drevnej hmoty z týchto stromov
16 967/80-20
Výnos , kterou se vydává předpis L 3 Meteorologie
26 (37/1980)
Rozkaz - Resortní seznam zaměstnání občanských pracovníků v působnosti federálního ministerstva vnitra zařazených do II. pracovní kategorie na účely důchodového zabezpečení - změna
27 (37/1980-1)
Rozkaz - Odměňování učitelů - občanských pracovníků praporčických a důstojnických škol Sboru národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra v působnosti federálního ministerstva vnitra
11/1980 (37/1980)
Výnos pro postup při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
23/80
Směrnice o určování pracovní doby řidičů a závozníků silniční dopravy v orgánech a organizacích v ekonomické působnosti Národní fronty a jejich hospodářských zařízení
AS12/80
Směrnice pro odměňování technicko-hospodářských pracovníků cestovních kanceláří společenských organizací v ekonomické působnosti Národní fronty a Svazarmu
AS13/80
Směrnice pro odměňování pracovniků dělnických povolání cestovních kanceláří společenských organizací v ekonomické působnosti Národní fronty a Svazarmu
AS14/80
Směrnice pro odměňování obchodně provozních pracovníků cestovních kanceláří společenských organizací v ekonomické působnosti Národní fronty a Svazarmu
9 (37/1980)
Rozhodnutí o úpravě platových poměrů uměleckých pracovníků orchestru a baletu Československé televize
27 (37/1980-2)
Rozhodnutí o odměňování pracovniků centrálního řízení v oboru působnosti Československé televize
 
Částka 38
pdf 621 kB
27. 11. 1980 150/1980 Sb.
Nariadenie o príslušnosti na udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národnými výbormi
151/1980 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
152/1980 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 146/1961 Sb., kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb. o dani z příjmů obyvatelstva
153/1980 Sb.
Vyhláška o pokutách za opožděné uvedení strojů, přístrojů, zařízení, dopravních prostředků a investičních celků dovezených ze zahraničí do provozu
154/1980 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 93/1962 Sb., o státní službě pro drahé kovy, ve znění vyhlášky č. 34/1968 Sb.
155/1980 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu
156/1980 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 95/1976 Sb., o jednotném třídění základních prostředků
FMS-11385/80-PN/1
Výnos , kterým se vyhlašují změny a doplňky Poštovního řádu
242-1112-1.8.1980
Výnos o odměňování zdravotnických pracovníků v zařízeních sociálního zabezpečení
11 (38/1980)
Nařízení o odměňování občanských pracovníků zdravotnické služby v oboru působnosti bezpečnostního úseku MV ČSR
8 (38/1980)
Úprava o odmieňaní technicko-hospodárskych pracovníkov na správach kín a v kinách na území Slovenskej socialistickej republiky
AS15/80
Oznámení , že dne 29. června 1980 Československá socialistická republika přistoupila k Dohodě o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu, sjednané v Ženevě dne 12. dubna 1979
AS16/80
Oznámení , že dne 16. června 1980 Československá socialistická republika přistoupila k ženevskému protokolu z roku 1979 ke Všeobecné dohodě o clech a obchode, sjednaném v Ženevě dne 30. června 1979
 
Částka 39
pdf 1207 kB
8. 12. 1980 157/1980 Sb.
Nařízení o udělování povolení k uzavírání, změně nebo zrušení některých smluv o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím
158/1980 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1973 Sb., o státním řízení v oblasti cen, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 72/1978 Sb.
159/1980 Sb.
Nařízení o změnách a doplňcích nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad, ve znění nařízení vlády Československé socialistické i republiky č. 56/1972 Sb. a č. 46/1977 Sb.
160/1980 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1973 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky č. 73/1978 Sb.
9259/1980-53
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 9. srpna 1976 čj. 5150/1976-PAM o odměňování technickohospodářských a provozních pracovníků v organizacích v působnosti federálního ministerstva spojů
12 844/22-80
Výnos , kterým se provádějí změny Poštovního řádu a jako oprava č. 8 změny Poštovního řádu
Škol-1-1
Předpis - Ustanovení pro vojenské vysoké školy ČSLA
26 772/80-42
Výnos , kterým se mění a doplňuje platový řád pro učitele vysokých škol
OP-073-2.10.1980
Směrnice o vypořádání regresních náhrad z onemocnění zaprášením plic prachem obsahujícím kysličník křemičitý a z onemocnění rakovinou plic z radioaktivních látek
 
Částka 40
pdf 721 kB
12. 12. 1980 161/1980 Sb.
Nařízení o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků
OZ40/80
Oznámení o uložení ratifikační listiny a listiny o přístupu Československé socialistické republiky k 1. Úmluvě o silničním provozu, sjednané ve Vídni dne 8.11.1968, s výhradou k čl. 52, 2. Úmluvě o silničních značkách a signálech, sjednané ve Vídni dne 8.11.1968, s výhradou k čl. 44, 3. k Evropské dohodě doplňující Úmluvu o silničním provozu, sjednané v Ženevě dne 1.5.1971, s výhradou k čl. 9, 4. k Evropské dohodě doplňující Úmluvu o silničních značkách a signálech, sjednané v Ženevě dne 1. května 1971 s výhradou k čl. 9.
 
Částka 41
pdf 1879 kB
16. 12. 1980 162/1980 Sb.
Vyhláška o financování reprodukce základních prostředků
163/1980 Sb.
Vyhláška o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky
164/1980 Sb.
Vyhláška o financování oběžných prostředků
165/1980 Sb.
Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb
14/1980
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva zahraničního obchodu ze dne 11. srpna 1976 č. 13/1976 Věst. FMZO, o určování pracovní doby jízdních pracovníků silniční dopravy
EO 12/77
Směrnice pro odměňování technickohospodářských pracovníků v podnicích Svazu invalidů
EO 13/77
Směrnice pro odměňování dělníků v podnicích Svazu invalidů
AS17/80
Oznámení , že dne 24. září 1980 byla v Praze podepsána Dohoda mezi federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a Státním výborem Svazu sovětských socialistických republik pro vědu a techniku v oblasti budování systému národních středisek automatizovaného přístupu k zahraničním sítím výpočetní techniky a k bázím dat
 
Částka 42
pdf 449 kB
18. 12. 1980 166/1980 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1976 Sb., o správních poplatcích
167/1980 Sb.
Vyhláška o postupu při likvidaci podniků zahraničního obchodu
 
Částka 43
pdf 1119 kB
22. 12. 1980 168/1980 Sb.
Nařízení o změně vládního nařízení č. 92/1958 Sb., kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly
169/1980 Sb.
Úplné znění nařízení ze dne 17. října 1973 č. 136 Sb., o státním řízení v oblasti cen, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízením vlády Československé socialistické republiky ze dne 15. června 1978 č. 72 Sb. a nařízením vlády Československé socialistické republiky ze dne 13. listopadu 1980 č. 158 Sb.
170/1980 Sb.
Úplné znění nařízení ze dne 18. března 1971 č. 22 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízením vlády Československé socialistické republiky ze dne 13. července 1972 č. 56 Sb., nařízením vlády Československé socialistické republiky ze dne 14. července 1977 č.46 Sb. a nařízením vlády Československé socialistické republiky ze dne 13. listopadu 1980 č. 159 Sb.
171/1980 Sb.
Zásady pokusného overovania organizácie a foriem výchovno-vzdelávacej práce v niektorých predškolských zariadeniach a v školských výchovných zariadeniach v Slovenskej socialistickej republike
172/1980 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 160/1976 Sb., o finanční a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
173/1980 Sb.
Vyhláška o jednotné údajové základně organizací
174/1980 Sb.
Vyhláška o provádění zkoušek z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění
7/1980 (43/1980)
Výnos o poskytování stabilizačních příspěvků učňům důlních učebních (studijních) oborů
20/1980
Rozkaz pro stanovení náhrad při nesplnění povinnosti ke službě vojáka z povolání nebo závazku k další službě a při propouštění nebo vyloučení ze studia na vojenských školách
15 900/80-R/1
Předpis o zkouškách pozemních radiooperátorů
9 (43/1980)
Směrnice pro propočty ekonomické efektivnosti, která stanoví způsob propočtu ekonomické efektivnosti u úkolů státního, resortního, oborového, příp. podnikového plánu technického rozvoje
 
Částka 44
pdf 541 kB
24. 12. 1980 175/1980 Sb.
Zásady pro uzavírání, obsah a kontrolu kolektivních smluv, schválené uznesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 13. listopadu 1980 č. 366
176/1980 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun ke 125. výročí úmrtí Ľudovíta Štúra
3100-FS/5-1980
Výnos o odměňování odborných a administrativních pracovníků v ústředních orgánech federálního ministerstva národní obrany
3800-FS/5-1980
Výnos o odměňování zdravotnických pracovníků
29 (44/1980)
Rozkaz - Odměňování zdravotnických pracovníků - občanských pracovníků v oboru působnosti federálního ministerstva vnitra
Z-8296/1980-B/12
Úprava o dárcovstve krvi
421-5500/1980
Úprava o odmieňaní zdravotníckych pracovníkov v zariadeniach sociálneho zabezpečenia
Z-5988/1979-B/2
Úprava o postupe pri vybavovaní regresných náhrad za choroby z povolania z ochorenia na zaprašenie pľúc prachom obsahujúcim kysličník kremičitý a z ochorenia na rakovinu pľúc z radioaktívnych látok
 
Částka 45
pdf 434 kB
31. 12. 1980 177/1980 Sb.
Zákon o skončení volebního období zastupitelských sborů Pozn.: do 31.12.1992 "ústavní zákon";
178/1980 Sb.
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1981
179/1980 Sb.
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1981
180/1980 Sb.
Zákon o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace
181/1980 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1971 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení, ve znění zákona č. 154/1976 Sb. a zákona č. 62/1977 Sb.
182/1980 Sb.
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1981
183/1980 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1981 a o změně v rozpočtovém určení příspěvku na sociální zabezpečení
184/1980 Sb.
Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1981
185/1980 Sb.
Zákon o štátnom rozpočte SSR na rok 1981
18 072/80-020
Předpis o odborném šetření příčin leteckých nehod L-13
20 468/1980-03
Výnos o odměňování zdravotnických pracovníků v působnosti federálního ministerstva dopravy