Stejnopis sbírky zákonů
Československá socialistická republika.

Ročník 1983

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 599 kB
17. 1. 1983 5/1983 Sb.
Vyhláška o vydání stříbrných pamětních stokorun k 100. výročí narození Jaroslava Haška
6/1983 Sb.
Vyhláška o vydání stříbrných pamětních stokorun k 100. výročí úmrtí Samo Chaloupky
7/1983 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška č. 127/1975 Sb., o nadstandardním vybavení bytů ve znění vyhlášky č. 165/1976 Sb., kterou se mění příloha k vyhlášce č. 127/1975 Sb.
8/1983 Sb.
Vyhláška o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě
9/1983 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 131/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a upravují se některé další majetkové vztahy, ve slovenském vydání
14 (1/1983 )
Nařízení , kterým se stanoví postup při provádění technických kontrol motorových a jejich přípojných vozidel
MH-594/5508/1982
Směrnice pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům
MH/4-586/5508/1982
Směrnice , kterými se mění směrnice ministerstva vnitra ČSR ze dne 11. dubna 1975 čj. MH/4-292/3502/1975 pro poskytování osobního ohodnocení dělníků v organizacích místního hospodářství
Z-6050/1982-C/4
Úprava o odmeňovaní robotníkov v hospodárskych organizáciách v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky
1/1983 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 19 (okres Beroun)
2/1983 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 55 v okrese Jablonec nad Nisou
3/1983 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 87 (okres Litoměřice)
4/1983 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 84 - územný obvod Bratislava-Petržalka
 
Částka 2
pdf 1137 kB
18. 2. 1983 11/1983 Sb.
Vyhláška o pojistných podmínkách pro pojištění majetku
12/1983 Sb.
Vyhláška o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody
13/1983 Sb.
Vyhláška o poistných podmienkach pre poistenie majetku
14/1983 Sb.
Vyhláška o poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škody
15/1983 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 142/1982 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánu České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
6961/1982-53
Výnos o odměňování provozních pracovníků podílovou mzdou
29 500/82-42
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 30. září 1971 čj. 25 000/71-132 , kterým se vydává platový řád pro učitele vysokých škol
10/1983 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 1 do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
 
Částka 3
pdf 952 kB
11. 3. 1983 16/1983 Sb.
Nařízení o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kteru je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
17/1983 Sb.
Nařízení o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
18/1983 Sb.
Nařízení o zavedení letního času v letech 1983 až 1985
19/1983 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 47/1971 Sb. o podniku zahraničního obchodu Simex a o úpravě jeho oprávnění k zahraničně obchodní činnosti
20/1983 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
21/1983 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou
22/1983 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 90/1979 Sb., o školách v přírodě
23/1983 Sb.
Vyhláška o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti lázeňské léčby a kontrole těchto služeb
24/1983 Sb.
Vyhláška o základních podmínkách dodávky sběrných surovin
25/1983 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 42/1975 Sb., o projednávání a rozhodování pracovních sporů rozhodčími komisemi
26/1983 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 33/1964 Sb., o československých analytických normálech
27/1983 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb v zákoně České národní rady č. 137/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy a ve vyhlášce Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
X/1-4326/1982
Směrnice o metodách práce při periodických revizích hospodaření a realizaci jejich výsledků
VI/1-12 836/82
Výnos o poskytování slev daně ze mzdy na zletilé děti, které se staly plně invalidními před dovršením věku rozhodného pro skončení povinné školní docházky
VI/1-13 318/82
Výnos o zdaňování odměn za fotografické práce vykonávané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovního poměr
304/247/82
Výnos o poskytování stabilizačních odměn v provozech s nepřetržitými pracovními režimy
11 (3/1983)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 6 ze dne 16. května 1980 o stanovení limitu nákladů na modernizaci bytového fondu
12 (3/1983)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos č. 16 ze dne 21. října 1981 o vydání limitních lhůt výstavby
16 (3/1983)
Výnos o vydání limitních lhůt výstavby
2/1982 (3/1983-2)
Výnos , kterým se mění výnos č. 1 ze dne 5. června 1980 o poskytování náborových příspěvků dělníkům vybraných povolání, získaných náborem prováděným organizacemi
3/1982 (3/1983)
Směrnice , kterými se mění a doplňují směrnice č. 1 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 20. ledna 1981 o pracovní době řidičů a závozníků v silniční motorové dopravě
2/1982 (3/1983-1)
Směrnice pro uplatňování mzdových forem ve stavebnictví
4/1982 (3/1983 )
Výnos , kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
34 699/82-14
Směrnice o školním stravování
MH/12-9369/2189/82;
Směrnice o provozování činností formou zvláštního zapojení pracovníků v organizacích místní výroby a služeb, sběrných surovin, organizací dopravy řízených národními výbory a organizacích bytového hospodářství řízených národními výbory
 
Částka 4
pdf 2659 kB
28. 3. 1983 30/1983 Sb.
Úplné znění zákona ze dne 12. listopadu 1975 č. 121 Sb., o sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění ze dne 19. července 1979 č. 76 Sb., zákonem ze dne 13. prosince 1979 č. 150 Sb., zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění ze dne 27.ledna 1982 Sb. a zákonem ze dne 23.června 1982 č. 73 Sb.
28/1983 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 24
29/1983 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 52
 
Částka 5
pdf 2494 kB
7. 4. 1983 31/1983 Sb.
Úplné znění zákona ze dne 29. června 1967 č. 69 Sb., o národních výborech, pokud se vztahuje na území České socialistické republiky, se změnami a doplňky provedenými zákonem České národní rady č. 33/1970 Sb., o finančních správách, zákonem České národní rady č. 116/1971 Sb., o výborech a komisích lidové kontroly, zákonem České národní rady č. 146/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy, zákonem České národní rady č. 49/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích a zákonem České národní rady č. 137/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy, a se změnami vyplývajícími z ústavního zákona o československé federaci
32/1983 Sb.
Úplné znění zákona ČNR ze dne 18. listopadu 1975 č. 129 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, se změnami a doplňky provedenými zákonným opatřením předsednictva České národní rady č. 10/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánu České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, zákonem České národní rady č. 49/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích a zákonem České národní rady č. 138/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o působnosti orgánu České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
33/1983 Sb.
Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou
34/1983 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb 1. ve vyhlášce ministerstva školství České socialistické republiky č. 95/1982 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky nostrifikace diplomů a jiných dokladů o vysokoškolském studiu vydaných zahraničními vysokými školami a postup při ní, 2. ve vyhlášce Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 114/1982 Zb., ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky nostrifikacie diplomov a iných dokladov o vysokoškolskom štúdiu vydaných zahraničnými vysokými školami a postup pri nej a 3. v úpravě ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. srpna 1982 čj. 20 785/82-42 o odměňování technickohospodářských pracovníků Ústředního domu pionýrů a mládeže Júlia Fučíka v Praze, v českém a slovenském vydání
6 (5/1983)
Směrnice o poskytování paušálních náhrad za používání vlastních kancelářských potřeb pracovníkům
FM 015-1057/1982
Směrnice o ochraně proti šíření rakoviny brambor a haďátka bramborového
2/1982 (5/1983)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos č. 1/1981 ministerstva průmyslu České socialistické republiky ze dne 10. června 1981 o odměňování činností a prací na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
28 911/82-34
Směrnice o vysílání studentů ke studiu na zahraničních vysokých školách
MH-1871/220/1982
Úprava , ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 12. októbra 1978 č. MH-1456/220/1978, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie, registrovaná v čiastke 33/1978 Zb.
SD-3234/82-4
Úprava o odmieňaní technickohospodárskych pracovníkov v organizáciách dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárstva
 
Částka 6
pdf 2607 kB
13. 4. 1983 35/1983 Sb.
Úplné znenie zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch, ako vyplýva s platnosťou pre Slovenskú socialistickú republiku zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskj národnej rady č. 72/1969 Zb. o niekterých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike, zákonom Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach, zákonom Slovenskej národnej rady č. 130/1970 Zb. o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky, zákonom Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich, zákonom Slovenskej národnej rady č. 34/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady č. 62/1971 Zb., ktorým sa mení zákon č. 69/1967 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady č. 121/1971 Zb. o ľudovej kontrole v Slovenskej socialistickej republike, zákonom Slovenskej národnej rady č. 159/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy, zákonom Slovenskej národnej rady č. 52/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach, a zákonom Slovenskej národnej rady č. 139/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť mestských národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy
36/1983 Sb.
Úplné znenie zákona SNR č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonným opatrením Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 79/1979 Zb., ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, zákonným opatrením Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 11/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, zákonom Slovenskej národnej rady č. 52/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národnych výborov v strediskových obciach a zákonom Slovenskej národnej rady č. 140/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
37/1983 Sb.
Vyhláška o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací
38/1983 Sb.
Redakční sdělení o oprave tlačových chýb vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 13/1983 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie majetku, v registracii Federálneho cenového úradu v čiastke 6/1982 Zb., v registrácii Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v čiastke 37/1982 Zb.
MH-5/11 613/1389/82
Směrnice o sběru druhotných surovin občany na základě osvědčení vydaného národním výborem
MH/4-1217/12 368/198
Výnos o změně a doplnění výnosu ministerstva vnitra ČSR ze dne 21.11.1978 čj. MH/4-1266/13 648/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v místním hospodářství
32 (6/1983)
Rozhodnutí o odměňování dělníků v Československé televizi
MH-1921/216/1982
Úprava , ktorou sa mení úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky zo 14. januára 1974 č. MH-103/227/1974 o paušálnych náhradách cestovných a iných výdavkov vykupovačov zberných surovín v národnych podnikoch Zberné suroviny
MH-1924/216/1982
Úprava o náhradách cestovných a iných výdavkov kominárov v organizáciach miestneho hospodárstva
OP-066.8-18.11.1982
Směrnice o podmínkách pro umělé oplodnění Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MZd č. 11-12/1982;
33 (6/1983)
Rozhodnutí o odměňování technickohospodářských pracovníků v Československé televizi
45 (6/1983)
Směrnice pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům
49
Směrnice , kterými se doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
4890/1982-22
Směrnice pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům
47 (6/1983)
Směrnice o odměňování dělníků v podnicích řízených Českým svazem výrobních družstev
4889/1982-22
Směrnice pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům
2-3400/1982
Úprava o odmeňovaní robotníkov v organizáciach v pôsobnosti Slovenského úradu geodézie a kartografie
 
Částka 7
pdf 1587 kB
28. 4. 1983 39/1983 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánu České socialistické republiky v oblasti cen
42/1983 Sb.
Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií
43/1983 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v Československé socialistické republice a v Bulharské lidové republice
44/1983 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
XI/1-14 778/82
Výnos o poskytování zvláštního příplatku pracovníkům Státní tiskárny cenin
XI/1-16 354/82
Výnos o odměňování dělníků a technickohospodářských pracovníků Státní tiskárny cenin
5868/1982-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Hradisko"
6156/1982-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Galmuská tisina"
6157/1982-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Katova skala"
6158/1982-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Mláčik"
6159/1982-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Slatina pri Šarišskom Jastrabí"
6160/1982-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Hlohyňa"
6161/1982-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Hrdovická"
6162/1982-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Javorníček"
6163/1982-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Trubárka"
6164/1982-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Čergovská Javorina"
6165/1982-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Prímovské skaly"
6166/1982-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Slavkovské slanisko"
6167/1982-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Kopčianske slanisko"
6168/1982-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Jarčiská"
6169/1982-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Hrúnok"
6170/1982-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Demjatské kopce"
6171/1982-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Stružnická dolina"
6172/1982-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Sládkovičovská duna"
6173/1982-32
Úprava o vyhlásení chránenej študijnej plochy "Hradocké arborétum"
6174/1982-32
Úprava o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru "Brázda"
6175/1982-32
Úprava o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru "Jaskyne v Dolnom Prepadlom"
6176/1982-32
Úprava o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru "Silická ľadnica"
6177/1982-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Rajtopiky"
5/1983
Úprava o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky pri zvislej doprave a chôdzi v organizáciách podliehajúcich dozoru štátnej banskej správy
6499/1982-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Choč"
40/1983 Sb.
Usnesení o vyhlásení doplňovacej voľby do Severočeského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 4
41/1983 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 14 - Malacky
 
Částka 8
pdf 4043 kB
13. 5. 1983 45/1983 Sb.
Úplné znění zákona (hospodářský zákoník) ze 4. června 1964 č. 109 Sb., jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem z 25. října 1966 č. 82 Sb., zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění z 15. února 1967 č. 13 Sb., zákonem z 29. června 1967 č. 69 Sb., zákonem z 8. června 1970 č. 72 Sb., zákonem z 21. prosince 1970 č. 138 Sb., zákonem ze 17. prosince 1975 č. 144 Sb. a zákonem z 15. prosince 1982 č. 165 Sb.
20 (8/1983)
Výnos , kterým se upravují některé podmínky závodního stravování
ROH bez čj.
Směrnice o postavení a úlohách orgánů Revolučního odborového hnutí při společenské kontrole závodního stravování a při zabezpečování jeho racionálního rozvoje
 
Částka 9
pdf 1422 kB
23. 5. 1983 46/1983 Sb.
Úplné znění zákona z 19. prosince 1962 č. 121 Sb., o hospodářské arbitráži, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem z 10. listopadu 1965 č. 116 Sb., zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění z 10. listopadu 1967 č. 106 Sb., zákonem z 21. prosince 1970 č. 139 Sb., a zákonem z 15. prosince 1982 č. 166 Sb.
47/1983 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien
48/1983 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 164/1980 Sb., o financování oběžných prostředků
49/1983 Sb.
Vyhláška o Dohodě o vzájemném uznávání výsledků typových zkoušek a úředního ověření měřidel členskými státy RVHP
50/1983 Sb.
Vyhláška o čistení, kontrole a preskúšavaní komínov a spotrebičov palív
51/1983 Sb.
Vyhláška , ktorou sa ustanovujú niektoré povinnosti organizáciám na zaistenie bezpečnosti práce pri dovážaných technických zariadeniach
4/1982 (9/1983)
Výnos , kterou se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
V/2-1053/1983
Výnos o uplatnění nároku na obchodní srážku neobchodními organizacemi, jímž se ruší nárok na obchodní srážku všem neobchodním organizacím s platností od 1. července 1983
25 080/82-03
Výnos o poskytování letecké strávní normy členům posádek civilních letadel v organizacích v působnosti federálního ministerstva dopravy
1/1982 (9/1983)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos FMHTS, FMVS a FMEP o odměnování dělníků
1 (9/1983-I)
Výnos , kterým se mění výnos federálního ministerstva paliv a energetiky č. 2/1981 o úhradě výdajů spojených se získáváním žáků pro přípravu na dělnická povolání v důlních učebních a studijních oborech v organizacích uhelného průmyslu v působnosti federálního ministerstva paliv a energetiky
8 (9/1983)
Výnos o změně a doplnění úpravy č. 6/1978, kterou se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie, ve znění výnosu č. 2/1980
9 (9/1983)
Výnos , kterým se mění výnos federálního ministerstva paliv a energetiky č. 4/1973 o mzdových podmínkách pracovníků báňské záchranné služby
11 (9/1983)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva paliv a energetiky č. 1/1980 o poskytování deputátního uhlí a dříví pracovníkům, kteří sa stali trvale nezpůsobilými k dosavadní práci v podzemí hlubinných uhelných a lignitových dolů
3707/83-V/3
Výnos o odměňování dělníků
F 42-2292-4220-320
Výnos o náhradách cestovného dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby
3708/83-V/3
Směrnice pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům
MH/4-762/7584/82
Výnos o odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů
1 (9/1983-II)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos č. 1/1980 ze dne 29. února 1980 o poskytování ročních stabilizačních odměn pracovníkům ve vícesměnných pracovních režimech na vybraných pracovištích textilního, oděvního a kožedělného průmyslu
16 798/1982-21
Úprava o maturitných skúškach v experimentálnych triedach gymnázií
SP-193/82
Výnos o odměňování dělníků v závodech Správy federálních hmotných rezerv
SP-194/82
Výnos o určování pracovní doby pracovníků silniční dopravy
168/82
Směrnice pro odměňování technickohospodářských pracovníků vydavatelsko-nakladatelských hospodářských zařízení společenských organizací v ekonomické působnosti Národní fronty
 
Částka 10
pdf 1474 kB
30. 5. 1983 53/1983 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
54/1983 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky
55/1983 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 113/1980 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol
56/1983 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 94/1979 Sb., o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií, odborných škol, středních škol, středních odborných škol, konzervatoří a středních škol pro pracující
57/1983 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. 139/1975 Sb., o hospodaření s krmivy a o evidenci některých druhů krmiv a evidenci jejich výrobců
58/1983 Sb.
Vyhláška o prověřování sociálně ekonomických informací v oborech řízených Federálním statistickým úřadem
59/1983 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví některé povinnosti organizací k zajištění bezpečnosti práce u dovážených technických zařízení
38 346/1382/OELH/82
Směrnice pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům organizací Státních lesů ČSR
32 435/82-42
Výnos o odměňování dělníků školních lesních podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních polesí škol spravovaných národními výbory
38 580/2326/OELH/82
Směrnice pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům lesního hospodářství
25 (10/1983)
Zásady pro určování obcí, v nichž budou působit městské národní výbory
ČIL-482-4.1.1982
Výnos , kterým se prohlašují další zdroje přírodních minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní
SD/33-885/83
Výnos o poskytování stabilizačních odměn v městské hromadné dopravě na území hlavního města Prahy
EP-600-13.1.1983
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 29. srpna 1980, čj. EP/600-24.7.1980 o odměňování zdravotnických pracovníků
EP-600-17.1.1983
Výnos , jímž se doplňuje výnos ze dne 28. května 1982 čj. EP-600-26.5.1982 o odměňování technickohospodářských pracovníků ve zdravotnických rozpočtových organizacích
53 (10/1983)
Směrnice pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům
Z-2596/1982-B/3-09
Úprava o hygienických požiadavkách na gumu a predmety z gumy prichádzajúce do styku s požívatinami a ľudským organizmom
AS01/83
Oznámení , že dne 10. listopadu 1982 byla ve Vientiane podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o změně Dohody o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou z 11. července 1979
AS02/83
Oznámení , že dne 16. října 1981 byla v Bukurešti podepsána Dohoda o vědeckotechnické spolupráci na problému "Snížení strát paliv při jejich skladování a přepravě k spotřebitelům"
52/1983 Sb.
Zásady koordinační činnosti národních výborů při sdružování prostředků a činností socialistických organizací
 
Částka 11
pdf 1211 kB
9. 6. 1983 61/1983 Sb.
Vyhláška o Dohodě o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)
60/1983 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 65 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé sociaalistické republiky
 
Částka 12
pdf 711 kB
15. 6. 1983 62/1983 Sb.
Zákon o věrnostním přídavku horníků
63/1983 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
64/1983 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Guayanské kooperativní republiky
65/1983 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 1. v zákonu č. 30/1983 Sb. o sociálním zabezpečení (úplné znění zákona o sociálním zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků), ve slovenském vydání; 2. v zákonu č. 31/1983 Sb., o národních výborech (úplné znění, jak vyplývá pro Českou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků), ve slovenském vydání a 3. v hospodářském zákoníku (úplné znění hospodářského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků), v českém vydání
73 (12/1983 )
Výnos o odměňování dělníků Československého rozhlasu
33/1982
Směrnice o odměňování dělníků ve výrobních organizacích ČSTV
 
Částka 13
pdf 981 kB
15. 6. 1983 66/1983 Sb.
Úplné znění zákona ze dne 4. prosince 1963 č. 94 Sb., o rodině, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem ze dne 10. listopadu 1982 č. 132 Sb.
67/1983 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon o věrnostním přídavku horníků
69/1983 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 1. v zákonu č. 132/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o rodině, v českém a slovenském vydání, 2. v hospodářském zákoníku (úplné znění hospodářského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků) č. 45/1983 Sb., v českém vydání a 3. v zákonu o hospodářské arbitráži (úplné znění zákona o hospodářské arbitráži, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků) č. 46/1983 Sb., v českém vydání
23 792/82-03
Směrnice o odměňování a náhradách výdajů spojených s výkonem práce pracovníků vysílaných do zahraničí a jejich rodinných příslušníků
AS07/83
Doplněk resortního seznamu zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. pracovní kategorie
3 (13/1983-I)
Nařízení o povolání vojáků Československé lidové armády v činné službě k plnění úkolů Sboru národní bezpečnosti
19 (13/1983)
Výnos o úpravě vztahů mezi účastníky výstavby při přípravě a realizaci družstevní bytové výstavby jako součásti komplexní bytové výstavby
1734/1983-412
Úprava o školskom stravovaní
7457/83-42
Výnos o doplnění výnosu ze dne 4. října 1978 čj. 24 011/78-20, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
3 (13/1983-II)
Směrnice pro poskytování prostředků na mimořádné odměny za docilování úspor v dovozu
68/1983 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 15 - Pezinok
 
Částka 14
pdf 2776 kB
11. 7. 1983 70/1983 Sb.
Úplné znění zákona (občanský zákoník) z 26. února 1964 č. 40 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem z 5. června 1969 č. 58 Sb., a zákonem z 9. listopadu 1982 č. 131 Sb.
71/1983 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 1. v zákonu č. 131/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a upravují se některé další majetkové vztahy, ve slovenském vydání a 2. v zákonu o rodině č. 66/1983 Sb. (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem z 10. listopadu 1982 č. 132 Sb.), v českém vydání
V/1-3776/83
Výnos o zdaňování odstupného poskytovaného horníkům
FMF VIII/1-18 300/19
Výnos o financování přípravy civilní obrany v národním hospodářství
6850-FS/5-1982
Výnos o odměňování uměleckých pracovníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany
6900-FS/5-1982
Výnos , kterou se mění a doplňuje platový řád federálního ministerstva národní obrany ze dne 21. září 1979 čj. 11 300-81/5. odd.-1979 pro trenéry armádních středisek vrcholového sportu Dukla v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany
FMF VIII/1-17 760/19
Výnos o financování branné výchovy
1200-FS/5-1981
Výnos o odměňování dělníků v trustu podniků Vojenské lesy a statky
6800-FS/5-1982
Výnos o odměňování odborných veterinárních pracovníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany
7072-FS/5-1982
Výnos o odměňování obchodně provozních pracovníků v národním podniku Naše vojsko, nakladatelství a distribuce knih
7460-FS/5-1982
Výnos o odměňování uměleckých pracovníků při tvorbě a výrobě filmů v Československém armádním filmu
Všeob-P-54(práv.)
Předpis Vojenská příprava na vysokých školách v ČSSR
MH-1619/210/1982
Úprava o odmieňaní pracovníkov drobných prevádzkarní národných výborov
 
Částka 15
pdf 1165 kB
13. 7. 1983 72/1983 Sb.
Úplné znění zákona o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) ze dne 4. prosince 1963 č. 95 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 18. prosince 1969 č. 158 Sb., zákonem ze dne 5. dubna 1978 č. 29 Sb. a zákonem ze dne 10. listopadu 1982 č. 134 Sb.
73/1983 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/1957 Zb. o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmelu a o evidencii chmelníc v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 77/1982 Zb.
74/1983 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 25/1964 Sb., k provedení zákona o notářských poplatcích, ve znění vyhlášky ministerstva financí České socialistické republiky č. 30/1972 Sb.
75/1983 Sb.
Vyhláška , ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 25/1964 Zb. na vykonanie zákona o notárskych poplatkoch
76/1983 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určujú hranice chmeliarskej výrobnej oblasti, upravuje evidencia chmelníc a povinné známkovanie chmelu
77/1983 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 15/1972 Zb. o ochrane a rozvoji prírodných liečebných kúpeov a prírodných liečivých zdrojov
9367/83
Směrnice o určování pracovní doby jízdních pracovníků silniční dopravy
15 (15/1983)
Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
26 (15/1983)
Směrnice o usměrňování mzdových prostředků s odměňováním práce ve výrobních družstvech
 
Částka 16
pdf 2474 kB
3. 8. 1983 78/1983 Sb.
Úplné znění občanského soudního řádu ze dne 4. prosince 1963 č. 99 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 6. dubna 1967 č. 36 Sb., zákonem ze dne 18. prosince 1969 č. 158 Sb., zákonem ze dne 26. dubna 1973 č. 49 Sb., zákonem ze dne 26. března 1975 č. 20 Sb. a zákonem ze dne 10. listopadu 1982 č. 133 Sb.
315-5981-3147
Výnos o odměňování pracovníků dělnických povolání v orgánech státní správy a některých dalších organizacích
AS03/83
Výnos , kterým se vydávají pravidla pro nákup rostlinných a živočišných výrobků a lesních plodů od drobných pěstitelů, chovatelů a sběračů
13 612/83-210
Směrnice o maturitních zkouškách v experimentálních třídách gymnázií
OP-050-15.6.1982
Směrnice o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic s poliklinikou - STATUT
 
Částka 17
pdf 364 kB
8. 8. 1983 83/1983 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
84/1983 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví počty žáků a učňů na jednoho mistra odborné výchovy v učebních a studijních oborech
79/1983 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 66 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
80/1983 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 8 a 20
81/1983 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb do Východočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 31, 40 a 132
82/1983 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 17 a 25 so sídlom v Košiciach-meste, č. 65 so sídlom v Prešove a č. 108 so sídlom v Trebišove
 
Částka 18
pdf 663 kB
16. 8. 1983 87/1983 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje Rozkaz prezidenta Československé socialistické republiky ze dne 15. července 1980 k provedení zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, na vojenských vysokých školách, ve znění Rozkazů prezidenta Československé socialistické republiky ze dne 14. června 1982 a ze dne 12. července 1983
88/1983 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění pozdějších předpisů
89/1983 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení, ve znění vyhlášky č. 1/1970 Sb.
90/1983 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určujú počty žiakov a učňov na jedného majstra odbornej výchovy v učebných a študijných odboroch v stredných odborných učilištiach, odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania
85/1983 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 59 (v okrese Jablonec n. Nis.) a č. 121 (v okrese Teplice)
86/1983 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 118
 
Částka 19
pdf 613 kB
31. 8. 1983 93/1983 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
431-1112-23.3.1983
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 5. srpna 1980 čj. 242-1112-1.8.1980 o odměňování zdravotnických pracovníků v zařízeních sociálního zabezpečení
17 852/83-31
Směrnice o dalším zvyšování kvalifikace učitelů vysokých škol
MH-5/179/32/83
Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků pracujícím národních výborů, organizací místního hospodářství a n.p. Sběrné suroviny
MK-53/1983-13/PaM
Úprava o odmeňovaní robotníkov
6421/1983-302
Úprava o ďaľšom zvyšovaní kvalifikácie učiteľov vysokých škôl
MK-54/1983/PaM
Úprava o poskytovaní osobného ohodnotenia robotníkom
230-2712/288/1983-EP
Úprava , ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky z 1. marca 1982 č. 230-2100/200/1982-EP o odmeňovaní robotníkov v organizáciách lesného hospodárstva
Vk 2360/84
Výnos , kterým se mění a doplňují směrnice k státním statistickým výkazům "23/4 Ceny NC-Zem."
51 (CT)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos Československé televize ze dne 22. ledna 1982 č. 2 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
56 (CT)
Výnos o poskytování osobního ohodnocení dělníkům v Československé televizi
91/1983 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 63 - Nitrianske Rudno
92/1983 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 78 - Rybany a volebnom obvode č. 80 - Topoľčany II
94/1983 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti zdravotnictví
ZV01/83
Oznámení o přijetí jednotných podmínek pro homologaci výstroje a součástí motorových vozidel (předpisy č. 13, 30, 32 až 35, 37 až 44, 46 až 48) pro Československou socialistickou republiku
 
Částka 20
pdf 1129 kB
13. 9. 1983 95/1983 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních Pozn.: Dohoda pozbyla platnost ve vztahu k Ukrajině - viz pasivní derogace.
96/1983 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
Z-6945/1980-B/3-04
Úprava o hygienických požiadavkách na zriaďovanie, prevádzku a údržbu kúpeľných, vodoliečebných a fyzikálno-terapeutických zariadení
 
Částka 21
pdf 794 kB
24. 9. 1983 98/1983 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun a pamětních stříbrných pětisetkorun k 100. výročí otevření Národního divadla
99/1983 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
1/1983 (21/1983)
Výnos o poskytování příspěvku k důchodu poživatelům některých důchodů za výkon práce ve vybraných profesích strojírenské metalurgie
033/53/83
Výnos o poskytování příspěvku poživatelům některých důchodů vybraných profesí strojírenské metalurgie
033/267/83
Výnos , kterým se mění výnos č. 4/1980 o poskytování náborových příspěvků dělníkům vybraných povolání získaným náborem prováděným organizacemi (volným náborem), ve znění výnosů č. 1/1981 a 3/1982
2460/82-224
Výnos o odměňování dělníků ve stavebních organizacích a v závodech zemědělských organizací se stavební a meliorační činností v působnosti ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky
2470/82-224
Výnos o odměňování dělníků ve státních organizacích a společných zemědělských podnicích s charakterem strojírenské výroby v působnosti ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky a v potravinářských národních podnicích řízených krajskými národními výbory (Národním výborem hlavního města Prahy) v České socialistické republice
2490/82-224
Výnos o odměňování obchodně provozních pracovníků ve státních organizacích, společných zemědělských podnicích a hospodářských zařízeních společenských organizacích s obchodní činností v působnosti ministerstva zemědělství a výživy České scialistické republiky a v potravinářských národních podnicích řízených krajskými národními výbory (Národním výborem hlavního města Prahy) v České socialistické republice
5 (21/1983)
Výnos o povolování majetkových účastí v zahraničí souvisejících s prováděním mezinárodního obchodu, mezinárodní dopravy a mezinárodního zasilatelství
11/1982 (21/1983)
Výnos , kterým se stanoví podmínky pro výkon státního odborného dozoru, pokud je vykonáván v nedýchatelném ovzduší technickými pracovníky státní báňské správy České socialistické republiky
8 (21/1983)
Rozhodnutí o uplatňování mzdových forem v Československé televizi
45 095/EO/81
Směrnice "Doplněk resortního seznamu zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie"
97/1983 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Sředočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 7 (Vlašim) v okrese Benešov
 
Částka 22
pdf 1182 kB
6. 10. 1983 100/1983 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 159/1975 Sb., o spolupráci v zemědělství a jejích formách
101/1983 Sb.
Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou
102/1983 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Řeckou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
103/1983 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění pozdějších předpisů, v českém vydání
 
Částka 23
pdf 725 kB
11. 10. 1983 104/1983 Sb.
Vyhláška o dovozu investičních celků
033/372/83
Výnos , jímž se mění a doplňuje výnos č. 2/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
304/403/83
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos č. 8/1980 o poskytování stabilizačních odměn dělníkům povolání šamotář
304/404/83
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos č. 2/1982 o poskytování stabilizačních odměn v provozech s nepřetržitými pracovními režimy
11/1983
Nařízení o prokazování příslušnosti k Pohraniční stráži
9320/83-PN
Výnos o úpravě některých poštovních tarifů v mezinárodním styku
8 (23/1983)
Výnos o úpravě nákladů v dokumentaci staveb na cenovou úroveň platnou od 1. ledna 1984 a o souvisících opatřeních ze dne 10. června 1983
102.3/150/83
Opatření , kterým se mění a doplňuje opatření č. 17/1982
MH/4-486/4600/83
Výnos , kterým se mění výnos ze dne 12. července 1982 čj. MH/4-762/7584/1982 o odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů
38 122/OEVH/3/83
Směrnice pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům v organizacích vodního hospodářství
38 096/OEVH/3/83
Směrnice pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům v organizacích vodního hospodářství
LP/3-210.2-5.8.83
Směrnice o poskytování obvodních zdravotnických služeb a poskytování zdravotnických služeb pracujícím v závodech
155/1983
Úprava o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky pri doprave na závesných dráhach v organizáciách podliehajúcich dozoru štátnej banskej správy
R-31/1983
Směrnice o odměňování pracovníků dělnických povolání v Státní bance československé
401.144/83
Výnos o odměňování pracovníků v Lesní správě Lány
 
Částka 24
pdf 687 kB
20. 10. 1983 105/1983 Sb.
Vyhláška o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení zvířat a na nové způsoby ochrany rostlin proti škůdcům a chorobám a o odměňování jejich autorů
106/1983 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o činnosti kulturních a informačních středisek
3 (24/1983)
Výnos o mzdových podmínkách pracovníků báňské zachranné služby
6 (24/1983)
Rozkaz , kterým se vydává 1. doplněk k rozkazu ministra národní obrany ČSSR č. 11/1978 "Seznam zaměstnání prováděných občanskými pracovníky vojenské správy a národních podniků v oboru ministerstva národní obrany, zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie"
7486-FS/5-1982
Výnos o mzdovém zvýhodnění za práci v nerovnoměrně rozvržené pracovní době v období celého kalendářního roku v trustu podniků Vojenských lesů a statků
2 (24/1983)
Výnos o poskytování hornických stabilizačních odměn pracovníkům organizací uhelného, uranového a naftového průmyslu
FMS-6790/83-PN/1-II
Výnos změna Poštovního sazebníku
FMS-7420/83-PN/1
Výnos změny a doplňky Poštovního řádu
12-2458-1220/83
Směrnice o určování pracovní doby jízdních pracovníků silniční dopravy
2/1983 (24/1983)
Výnos o odměňování zkušebních zalétávacích pilotů a pracovníků při řízení letového provozu v organizacích resortu všeobecného strojírenství
15/1983
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení ministra vnitra ČSSR č. 16/1974 o prostředcích, které příslušníci Sboru národní bezpečnosti používají při služebních zákrocích
7 (24/1983)
Výnos o vybavení některých staveb zařízením pro regulaci a měření dodávky a spotřeby tepla z ústředních zdrojů
10 (24/1983)
Výnos o základních podmínkách obstarání záležitostí prováděného organizacemi zahraničního obchodu
11 (24/1983)
Směrnice pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům
12 (24/1983)
Směrnice pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům
KP-616-5.5.1983
Výnos , jímž se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v odvětví zdravotnictví ČSR
72/83
Směrnice pro odměňování technickohospodářských pracovníků cestovních kanceláří společenských organizací v ekonomické působnosti Národní fronty a Svazarmu
EO 6/82
Směrnice o odměňování dělníků v hospodářských zařízeních Svazu invalidů
I Spr. 722/83
Príkaz , ktorým sa mení a dopĺňa príkaz generálneho prokurátora Slovenskej socialistickej republiky z 25. októbra 1978 č. I Spr 899/78, ktorým sa vydáva platový poriadok pre prokurátorov a vyšetrovateľov krajských a okresných prokuratúr a právnych čakateľov prokuratúry v Slovenskej socialistickej republike
EO 7/82
Směrnice o odměňování technickohospodářských pracovníků v hospodářských zařízeních Svazu invalidů
EO 8/82
Směrnice pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům v hospodářských zařízeních Svazu invalidů
23-821/83
Směrnice o odměňování pracovníků dělnických povolání v Ústřední radě družstev
 
Částka 25
pdf 407 kB
20. 10. 1983 111/1983 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí ve znění vyhlášky č. 108/1981 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí
112/1983 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamahírijí
113/1983 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 1/1977 Sb., o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení
25 029/82
Výnos , kterým se mění a doplňuje předpis L 14 Z Letiště pro letecké práce v zemědělství, lesním a vodním hospodářství ze dne 5. března 1981 čj. 25 228/80
314-2472-3118,130 48
Směrnice k prohloubení osobní hmotné zainteresovanosti pracovníků na urychlení vědeckotechnického rozvoje
12 216/83-II/2
Směrnice , kterou se mění směrnice o evidenci a revizi knihovních fondů v knihovnách jednotné soustavy
PO/V-1395-1983
Zásady pro zajišťování a odměňování požární asistenční služby při společenských akcích
33 032/SO/83
Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
EP-600-27.6.1983
Výnos o stanovení odměn za sběr hypofýz
44 (25/1983)
Směrnice k zajišťování placených služeb obyvatelstvu formou zvláštního zapojení pracovníků ve výrobních družstvech
45 (25/1983)
Směrnice o odměňování pracovníků malých družstev služeb
EP-600-7.8.1982
Směrnice pro uplatňování mzdových forem ve zdravotnických rozpočtových organizacích
EP-600-12.4.1983
Výnos o odměňování pracovníků ústředního sekretariátu České lékařské společnosti
46 (25/1983)
Směrnice o usměrňování mzdových prostředků v malých družstvech služeb
108/1983 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 72 (Praha 4)
107/1983 Sb.
Usnesení o vyhlásení doplňovacej voľby do Východočeského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 120 (Truntov I)
109/1983 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru vo volebním obvodu č. 182 (okres Vsetín)
110/1983 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy v novovytvorených volebných obvodoch č. 121 - 126 v mestskej časti Petržalka
 
Částka 26
pdf 594 kB
1. 11. 1983 114/1983 Sb.
Ústavní zákon o zřízení Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj
115/1983 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev
116/1983 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení
117/1983 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje celní zákon
118/1983 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
119/1983 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánu České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
120/1983 Sb.
Zákon o stanovení působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení občanského zákoníku a notářského řádu
121/1983 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky
122/1983 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
123/1983 Sb.
Zákon o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka a notárskeho poriadku
124/1983 Sb.
Úplné znenie zákona o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc z 5. júla 1957 č. 39 Zb., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zakonným opatrením Predsedníctva Národného zhromaždenia z 8. augusta 1962 č. 77 Zb. a ako vyplýva s platnosťou pre Slovenskú socialistickú republiku zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady z 29. júna 1983 č. 73 Zb.
16 258/83-03
Výnos , kterou se mění a doplňuje směrnice o poskytování dovolené na zotavenou v kalendářních dnech pracovníkům s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou na jednotlivé týdny ze dne 30. dubna 1976 čj. 12 180/1976-03
15 333/83-42
Směrnice pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům národního podniku Komenium
15 334/83-42
Směrnice pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům školních Lesních podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních polesí škol řízených národními výbory
15 335/83-42
Směrnice pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům školních zemědělských podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství a školních statků škol řízených národními výbory
2323/1983-44
Úprava o odmeňovaní pracovníkov vykonávajúcich robotnícke povolania v školských účelových poľnohospodárskych zariadeniach
2324/1983-44
Úprava o odmeňovaní pracovníkov vykonávajúcich robotnícke povolanie v školských účelových lesných zariadeniach
2874/1985
Úprava o používaní pyrotechnického výrobku Delová rana ohňostrojná II.
2875/1983
Úprava o používaní trhaviny Harmonit AD
2876/1983
Úprava o používaní elektrických milisekundových rozbušiek DeM Sicca-S
 
Částka 27
pdf 635 kB
24. 11. 1983 128/1983 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 171/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky elektřiny
129/1983 Sb.
Vyhláška o úpravě pracovní doby v letech 1984 a 1985
130/1983 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek v Kábulu a v Praze
131/1983 Sb.
Vyhláška o výchově a vzdělávání pracovníků v socialistických organizacích
132/1983 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 105/1983 Sb., o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení zvířat a na nové způsoby ochrany rostlin proti škůdcům a chorobám a o odměňování jejich autorů, v českém vydání
1553/1983-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Patianska cerina"
1554/1983-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Harmanecká tisina"
1555/1983-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Ponická dúbrava"
1556/1983-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Príboj"
1557/1983-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Kamenné more"
1558/1983-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Sitno"
1559/1983-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Szabóova skala"
1560/1983-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Sliačské travertíny"
1561/1983-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Suché doly"
1562/1983-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Jasovské dubiny"
1563/1983-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Slanský hradný vrch"
1564/1983-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Dranec"
1565/1983-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Bralce"
1566/1983-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Nad Furmancom"
1567/1983-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Pusté pole"
1568/1983-32
Úprava o vyhlásení chránenej študijnej plochy "Bodický rybník"
1569/1983-32
Úprava o vyhlásení chránenej študijnej plochy "Zemplínska Šírava"
AS04/83
Oznámení , že dne 31. března 1982 byl v Praze podepsán se Svazem sovětských socialistických republik Protokol k Dohodě o vzájemném uznávání úředních značek ručních palných sportovně-loveckých zbraní ze dne 21. prosince 1970
AS05/83
Oznámení , že dne 1. července 1982 byla podepsána v Praze Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o přepravě sovětského zemního plynu do zemí západní Evropy přes území Československé socialistické republiky a výměnný dopis k této dohodě
AS06/83
Oznámení , že dne 16. srpna 1983 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi federálním ministerstvem zemědělství a výživy Československé socialistické republiky a ministerstvem zemědělství Kanady o spolupráci na úseku veterinárního lékařství
125/1983 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 193 a 194
126/1983 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 51
127/1983 Sb.
Usnesení o vyhlásení doplňovacích volieb do Juhočeského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 75 a 91
 
Částka 28
pdf 613 kB
8. 12. 1983 135/1983 Sb.
Vyhláška o ostraze majetku v socialistickém společenském vlastnictví
136/1983 Sb.
Vyhláška o Dohodě o spolupráci při tvorbě a používání etalonů Rady vzájemné hospodářské pomoci
137/1983 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 25/1977 Zb. o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkoně trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a o výkone rozhodnutí zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení
SD/33-800/83
Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků pro pracující organizací dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství
133/1983 Sb.
Usnesení o vyhlásení doplňovacej voľby do Juhomoravského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 69
134/1983 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 95 - Varín a volebnom obvode č. 25 - Zákamenné
 
Částka 29
pdf 802 kB
12. 12. 1983 138/1983 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 36/1977 Sb., o oblastním plánování v České socialistické republice
139/1983 Sb.
Vyhláška o základních podmínkách dodávky tepla
140/1983 Sb.
Vyhláška o hospodaření s elektřinou vyrobenou v malých vodních elektrárnách
141/1983 Sb.
Vyhláška o změnách a doplněních vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
FM 01-625/1983
Výnos o závodním stravování v JZD
 
Částka 30
pdf 888 kB
14. 12. 1983 142/1983 Sb.
Nařízení o poskytování důchodů některým pracujícím důchodcům
144/1983 Sb.
Vyhláška , kterou se mění § 159 vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
145/1983 Sb.
Vyhláška o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb
152/16 350/1983
Výnos o vymezení oprávnění finančních správ a národních výborů k povolování úlev na odvodu ze zisku, důchodové dani a na penále
1/1983 (30/1983-1)
Výnos o poskytování příspěvku organizacemi v působnosti federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu poživatelům některých důchodů vybraných profesí strojírenské metalurgie
V/1-16 252/1983
Výnos o vymezení oprávnění finančních správ a národních výborů k povolování úlev na odvodu ze zisku, důchodové dani a na penále
81/1420/1983
Úprava o vymedzení oprávnení finančných správ a národných výborov na povolovanie úľav na odvode zo zisku, dôchodkovej dani a na penále
3/1983 (30/1983-1)
Výnos o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům v provozech s nepřetržitými pracovními režimy
VIII/4/15 000/83
Výnos o financování, fakturování a placení výstavby Centrální opravárenské základny v Užhorodě
2/1983 (30/1983)
Výnos o rozšíření seznamu stavebních strojů, k jejichž obsluze je třeba oprávnění
1/1983 (30/1983-2)
Výnos , kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
14343/1 694/OELH/83
Výnos , kterým se doplňuje výnos čj. 38 071/295/OELH/82 ze dne 29. června 1982 o mzdovém zvýhodnění pracovníků organizací Státních lesů zajišťujících úkoly spojené s obnovou lesních porostů
3/1983 (30/1983-2)
Směrnice pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům
R-32/1983
Směrnice pro postup při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby v Státní bance československé
Zákl.-P-1 (práv.)
Služební předpis "Základní ustanovení o průběhu vojenské činné služby vojáků v základní (náhradní) službě a v záloze ozbrojených sil ČSSR v míru"
143/1983 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Národnéhoho výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 92 v mestskej časti Petržalka
14 442/83-VI/1
Výnos , kterým se prohlašuje soubor vinných sklepů "Plže" v obci Petrov za památkovou rezervaci
 
Částka 31
pdf 891 kB
16. 12. 1983 146/1983 Sb.
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1984
147/1983 Sb.
Zákon o zbraních a střelivu
148/1983 Sb.
Zákon o sjednocení sazeb nemocenského
149/1983 Sb.
Zákon o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky
150/1983 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností
152/1983 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů
153/1983 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte
154/1983 Sb.
Vyhláška o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění
155/1983 Sb.
Vyhláška o změnách v nemocenském pojištění některých pracovníků
151/1983 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 122 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
 
Částka 32
pdf 364 kB
27. 12. 1983 156/1983 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1984
157/1983 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí
158/1983 Sb.
Nariadenie , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 37/1977 Zb. o oblastnom plánovaní v Slovenskej socialistickej republike
159/1983 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socilalistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické rerpubliky a predsedy Státní banky československé č. 1/1982 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
160/1983 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 47/1978 Sb., o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů, ve znění vyhlášky č. 2/1982 Sb.
23 462/83-25
Výnos o používání pozemních komunikací při přesunech bojové techniky v zvláštním režimu
24 665/1982-032
Výnos , kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
50 (32/1983)
Směrnice o odměňování pracovníků dělnických povolání Českého svazu výrobních družstev a krajských (městského) výborů Českého svazu výrobních družstev
51 (32/1983)
Směrnice , kterými se mění a doplňují směrnice ze dne 28. května 1981 o odměňování činností a prací na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
52 (32/1983)
Výnos o odměňování obchodně provozních pracovníků