Stejnopis sbírky zákonů
Československá socialistická republika.

Ročník 1984

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 526 kB
16. 1. 1984 2/1984 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
3/1984 Sb.
Vyhláška o pomocné stráži Veřejné bezpečnosti
4/1984 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zahraničního obchodu č. 40/1965 Sb., o určení podniku "Art Centrum, československé středisko výtvarných umění" k provádění vývozu a dovozu některých děl výtvarných umění
5/1984 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o právním postavení, výsadách a imunitách mezistátních ekonomických organizací působících v určitých oblastech spolupráce
6/1984 Sb.
Vyhláška o výchove a vzdelávaní pracovníkov v socialistických organizáciách
123/1983
Směrnice o odměňování pracovníků dělnických povolání ve vlastních aparátech orgánů Národní fronty a organizací v ekonomické působnosti Národní fronty a v některých podnicích a hospodářských zařízeních organizací v ekonomické působnosti Národní fronty a Svazu pro spolupráci s armádou
2632/83-221
Směrnice , kterou se mění a doplňují směrnice pro poskytování diferenciačních příplatků a další směrnice pro poskytování příplatků a prémií
8792/1983-Ek
Smernica , ktorou sa menia a dopĺňajú smernice pre poskytovanie diferenciačných príplatkov a dalšie smernice pre poskytovanie príplatkov a prémií
FM 041-1410/83
Směrnice , kterou se mění a doplňují směrnice pro poskytování diferenciačních příplatků a další směrnice pro poskytování příplatků a prémií
AS01/84
Oznámení , že 18. května 1983 byly v Budapešti podepsány Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci v oblasti spojů a Prováděcí protokol o spolupráci v oblasti spojů mezi federálním ministerstvem spojů Československé socialistické republiky a ministerstvem dopravy a a spojů Maďarské lidové republiky
AS02/84
Oznámení , že dne 27. srpna 1983 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Federálním ministerstvem zemědělství a výživy Československé socialistické republiky a ministerstvem zemědělství, lesnictví a potravinářského průmyslu Německé demokratické republiky o provádění společných rostlinolékařských prohlídek
1/1984 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 31 - Košice IV
 
Částka 2
pdf 1674 kB
14. 2. 1984 7/1984 Sb.
Nařízení , kterým se upravuje splatnost dodatkového odvodu na rok 1983 některými zemědělskými organizacemi
8/1984 Sb.
Vyhláška o základních podmínkách některých činností prováděných Československými státními drahami v souvislosti s přepravou
9/1984 Sb.
Vyhláška o kontejnerovém přepravním řádu
10/1984 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají podrobnější předpisy o zbraních a střelivu
11/1984 Sb.
Vyhláška o základních podmínkách dodávky stavebních hmot a dílců
 
Částka 3
pdf 1127 kB
28. 2. 1984 15/1984 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací
16/1984 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun k 300. výročí narození Mateje Bela
17/1984 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
18/1984 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
19/1984 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí
Z-5774/1983-C/4
Úprava , ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 3. novembra 1981 č. Z-1685/1981-C/4 o odmeňovaní činností a práce vykonávanej na základe dohôd o prácach vykonávanych mimo pracovného pomeru
Z-1291/1983-C/4
Úprava , ktorou sa mení úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 28. augusta 1980 číslo Z-6300/1980-C/4 o platových pomeroch zdravotníckych pracovníkov
Z-5884/1983-C/4
Úprava , ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 28. augusta 1980 č. Z-6300/1980-C/4 o platových pomeroch zdravotníckych pracovníkov
Z-8600/1983-D/2
Úprava o podmienkach pre umelé oplodnenie
58 (3/1984)
Směrnice o projednávání pracovních sporů rozhodčími a smírčími komisemi ve výrobních družstvech
R-33/1983
Výnos o měnovém plánu Československé socialistické republiky
12/1984 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 110 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR
14/1984 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 31 (okres Děčín)
13/1984 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 80 (Prachatice)
 
Částka 4
pdf 993 kB
16. 3. 1984 23/1984 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a dopňuje vyhláška č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy, ve znění vyhlášky č. 31/1982 Sb.
24/1984 Sb.
Vyhláška k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
25/1984 Sb.
Vyhláška na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach
26/1984 Sb.
Vyhláška o zmene a doplnení vyhlášky č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteností
13099/83-020
Výnos , kterým se mění a doplňuje Předpis L 1 Způsobilost leteckého personálu civilního letectví ze dne 14. října 1976 č. 21 765/76-20 ve znění úpravy federálního ministerstva dopravy ze dne 14. března 1980 č. 6635/80-20
19 684/83
Výnos , kterým se mění a doplňuje Předpis L 8 Letová způsobilost letadel - Medzinárodní požadavky ICAO ze dne 19. června 1973 č. 17 198/80
20 324/1983-03
Výnos o poskytování letecké strávní normy členům posádek civilních letadel trvale provádějícím řídící činnost technickohospodářského charakteru v organizacích v působnosti Federálního ministerstva dopravy
22 412/1983-03
Výnos , kterým se mění a doplňují Směrnice o odměňování a náhradách výdajů spojených s výkonem práce pracovníků vysílaných do zahraničí a jejich rodinných příslušníků
19 (4/1984)
Výnos , kterým se mění a doplňují základní podmínky dodávky potravin a zemědělských výrobků z dovozu
20 (4/1984)
Výnos , kterým se vyhlašuje úplné znění základních podmínek dodávky potravin a zemědělských výrobků z dovozu
17 432/83-20/1
Výnos , kterým se vydává Předpis L 8168 Postupy pro provádění letů
314-5901-3120, 05108
Výnos , kterým se doplňuje výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 16.8.1977 č. II/5-1152/77/7419 o poskytování odměn závodním obvodním lékařům
6910/1983-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Včelár"
6911/1983-32
Úprava o vyhlásení chránenného náleziska "Veterník"
6912/1983-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Nové pole"
6913/1983-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Bindárka"
6914/1983-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Horná Závrská"
6915/1983-32
Úprava o vyhlásená štátnej prírodnej rezervácie "Kamenínske slanisko"
6916/1983-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Kerčík"
6917/1983-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Šomoška"
6918/1983-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Predajnianska slatina"
6919/1983-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Šujské rašelinisko"
6920/1983-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Belianske lúky"
6921/1983-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Dubová hora"
20/1984 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 99
21/1984 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 90
22/1984 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 80 - Plešivec
 
Částka 5
pdf 1631 kB
4. 4. 1984 27/1984 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon)
28/1984 Sb.
Zákon o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení
29/1984 Sb.
Zákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon)
11 121/1983-03
Výnos o odměňování členů posádek civilních letadel v organizacích civilního letectva v působnosti Federálního ministerstva dopravy
16 025/83-20
Výnos , kterým se mění a doplňuje Předpis L 4444 Postupy pro letové provozní služby ze dne 25. června 1970 č. 5396/70-S 20 ve znění výnosu Federálního ministerstva dopravy ze dne 23. září 1982 č. 16 096/82-20
2371/84
Směrnice k výkazu "ORG 2-99" - "Výkaz o aktualizaci rejstříku organizačních jednotek"
2407/83
Výnos , kterým se vyhlašují jednotné vzory "Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích", "Zjišťovací protokol o provedených - dodávkách strojů a zařízení (vč. montážních prací) - montážních prací" a "Soupis vykonaných prací a dodávek"
2497/84
Směrnice k prověření a doplnění výběrového souboru výrobků - reprezentantů sledovaných FSÚ pro výpočet indexu dodávek do zemědělství a zjištění údajů pro stanovení váhového systému "Ceny D Zem"
AS03/84
Zásady činnosti a hospodaření kulturních zařízení ROH
MH/13-13415/2861/198
Výnos o výjimkách při uplatňování mzdových forem v organizacích místního hospodářství
MH/13-13576/2906/198
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra ze dne 27.6.1968 čj. MH IV/3-750/1968, kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým pracovníkům v organizacích místního hospodářství
MH/13-13911/3101/198
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 21.11.1978 čj. MH/4-1266/13648/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v místním hospodářství
MH-2458/203/1983
Úprava , ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 19. apríla 1982 č. MH-764/203/1982 o odmieňaní robotníkov v organizáciách miestneho hospodárstva
MH/13-3234/83
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 12. července 1982 čj. MH/4-762/7584/82 o odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů, ve znění výnosu ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 28. června 1983 čj. MH/4-486/4600/1983
30/1984 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 85 Rotavsko
 
Částka 6
pdf 1629 kB
4. 4. 1984 31/1984 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních
32/1984 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve a zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach
33/1984 Sb.
Vyhláška o cestovních náhradách
34/1984 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra č. 145/1956 Ú.l. (Ú.v.) o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů
AS04/84
Směrnice pro objednávání a financování dovozu tisku z nesocialistických států
10 580/83-V/3
Výnos o odměňování pracovníků v organizacích řízených ministerstvem kultury České socialistické republiky a v organizacích spravovaných národními výbory s výzkumnou, vývojovou, odbornou a metodickou činností
F 43-8741-4301-22028
Výnos o zjišťování průměrného výdělku u některých pracovníků v obchodních organizacích
9 124/83-V/3
Výnos o výjimkách při uplatňování mzdových forem u obchodně provozních pracovníků
9 212/83-V/3
Pokyny pro jednotné uplatňování mzdových forem u obchodně provozních pracovníků v přímo řízených organizacích ministerstvem kultury České socialistické republiky
EP-600-28.10.1983
Výnos , jímiž se mění a doplňuje výnos ze dne 29. srpna 1980 čj. EP-600-24.7.1980 o odměňování zdravotnických pracovníků
6 761/83-V/3
Směrnice o uplatnění mzdových forem v příspěvkových, rozpočtových, společenských a obdobných organizacích v resortu ministerstva kultury ČSR
54
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ústředního ředitele Československého filmu z 31. května 1976 č. 37 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích Československého filmu na území České socialistické republiky
903/1983, 784/83/411
Výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření
9933/I/83
Zásady pro uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
9933/II/83
Směrnice o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
2830 s/1983
Výnos , kterým se stanoví resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
14; 4399/1983
Výnos o zajištění bezpečnosti práce a provozu při zřizování důlních skladů výbušnin pod povrchem a skladů výbušnin v povrchových lomech a skrývkách
 
Částka 7
pdf 769 kB
18. 4. 1984 35/1984 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon)
36/1984 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášky č. 108/1981 Sb.
37/1984 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Angolskou lidovou republikou
38/1984 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 1. v zákoně č. 45/1983 Sb. - úplném znění hospodářského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků, a) v českém vydání, b) ve slovenském vydání, 2. v zákoně č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu, v českém vydání
604/440/83
Výnos o poskytování hornických stabilizačních odměn
HS-219/13-1983
Úprava o odmeňovaní činností a prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
747/1983-12
Úprava o odmeňovaní pracovníkov robotnických povolaní v Štatistickom a evidenčnom vydavatelstve tlačív n. p. Bratislava
 
Částka 8
pdf 231 kB
10. 5. 1984 39/1984 Sb.
Nařízení o sazbách odvodů za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě
40/1984 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 3/1982 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla
 
Částka 9
pdf 3483 kB
30. 5. 1984 41/1984 Sb.
Vyhláška o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
42/1984 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vlečkové podmínky
47/1984 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v zákonu o rodině č. 66/1983 Sb. - úplném znění, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem č. 132/1982 Sb.
43/1984 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 75
44/1984 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru vo volebním obvodu č. 103
45/1984 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 25
46/1984 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 57 - Jaslovské Bohunice
 
Částka 10
pdf 2077 kB
12. 6. 1984 48/1984 Sb.
Úplné znění zákona ČNR ze dne 26. června 1978 č. 77 Sb., o státní správě ve školství, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady ze dne 27. dubna 1982 č. 49 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích, a zákonem České národní rady ze dne 2. dubna 1984 č. 31 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních
49/1984 Sb.
Úplné znění zákona ČNR ze dne 26. června 1978 č. 76 Sb., o školských zařízeních, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady ze dne 2. dubna 1984 č. 31 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních
50/1984 Sb.
Úplné znenie zákona SNR z 27. júna 1978 č. 79 Zb. o štátnej správe v školstve, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady z 27. apríla 1982 č. 52 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach, a zákonom Slovenskej národnej rady z 2. apríla 1984 č. 32 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach
51/1984 Sb.
Úplné znenie zákona SNR z 2.apríla 1984 č.32 Zb. o školských zariadeniach, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady z 27. júna 1978 č.78 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve a zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach
52/1984 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí narození Jana Nerudy
21386/83
Výnos , kterým se mění a doplňuje Předpis L 3 Meteorologie čj. 16 967/80-20 ze dne 1. září 1980 ve znění výnosu federálního ministerstva dopravy ze dne 27. července 1981 čj. 15 326/81-20
4600-FS/5-1983
Výnos o odměňování dělníků v národním podniku Naše vojsko - nakladatelství a distribuce knih a v národním podniku Vydavatelství Naše vojsko
4900-FS/5-1983
Výnos , jímž se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 29. srpna 1980 č. 3800-FS/5-1980 o odměňování zdravotnických pracovníků
5164-FS/5-1983
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos Federálního ministerstva národní obrany ze dne 23. prosince 1982 č. 1200-FS/5-1981 o odměňování dělníků v trustu podniků Vojenských lesů a statků
LP/4-212-14.12.1983
Směrnice o mimořádném odnímání tkání a orgánů z těl mrtvých Pozn.: změny zapracovány do textu novelizované směrnice čj. OP-LP/4-2.77-27.2.77;
16 (10/1984)
Výnos o zahraničněobchodní činnosti při zabezpečování úkolů v oblasti zahraniční politiky
31-5053-4.11.1983
Výnos , kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
1/1983-E
Úprava , ktorou sa mení a dopĺňa úprava č. 1/1979-E z 1. februára 1979 o zaradení zamestnaní na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
AS05/84
Oznámení , že dne 20. října 1983 byla v Berlíně podepsána Mnohostranná dohoda o organizaci spolupráce při výstavbě krivorožského těžebního a úpravárenského kombinátu okysličených rud na území SSSR
 
Částka 11
pdf 429 kB
15. 6. 1984 53/1984 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Senegalské republiky
54/1984 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1974 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 83/1980 Sb.
10 (11/1984)
Výnos , kterým se upravují podmínky závodního stravování pracovníků v organizacích veřejného stravování
230-8059/765/1983-EP
Úprava , ktorou sa mení úprava Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky z 1. marca 1982 č. 230-2100/200/1982-EP o odmeňovaní robotníkov v organizáciách lesného hospodárstva v znení úpravy č. 230-2712/288/1983-EP z 26. mája 1983
9/1984
Úprava o poskytovaní baníckych stabilizačných odmien pracovníkom organizácií v pôsobnosti Slovenského geologického úradu
MH-6/203/1983
Úprava o osobnom ohodnotení technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách miestneho hospodárstva
31-7121/1983
Úprava o zaradení niektorých zamestnaní do II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia
 
Částka 12
pdf 968 kB
29. 6. 1984 55/1984 Sb.
Úplné znění zákona ze dne 30. listopadu 1961 č. 135 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 21. dubna 1984 č. 27 Sb.
56/1984 Sb.
Zákon o některých změnách zákona o sociálním zabezpečeni
57/1984 Sb.
Zákon o některých změnách v nemocenském zabezpečení pracujících
58/1984 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon o pěstounské péči
59/1984 Sb.
Nařízení , kterým se zřizuje čestné uznání Za rozvoj národních výborů
60/1984 Sb.
Nariadenie , ktorým sa zriaďuje čestné uznanie Za rozvoj národnych výborov
61/1984 Sb.
Vyhláška o udelovaní, zmene a odnímaní povolení na poskytovanie zahranično-hospodárských služieb v oblasti kúpelnej liečby a o kontrole týchto služieb
62/1984 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 90/1983 Zb., ktorou sa určujú počty žiakov a učňov na jedného majstra odbornej výchovy v učebných a študijných odboroch v stredných odborných učilištiach, odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania, v slovenskom znení
110/1984
Úprava o poskytovaní baníckych stabilizačných odmien pracovníkom Slovenského banského úradu
 
Částka 13
pdf 654 kB
13. 7. 1984 63/1984 Sb.
Nařízení o poskytování dočasného ubytování v soukromí se souhlasem národního výboru
64/1984 Sb.
Nariadenie o poskytovaní dočasného ubytovania v súkromí so súhlasom národného výboru
66/1984 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun ke 100. výročí narození Antonína Zápotockého
67/1984 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin
68/1984 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Kysuce
69/1984 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1978 Zb. o kategorizacii lesov, spôsoboch hospodarenia a hospodárskej úprave lesov
65/1984 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 127
 
Částka 14
pdf 960 kB
3. 8. 1984 72/1984 Sb.
Vyhláška o podmínkách spůsobilosti kontejnerů ISO řady 1 k bezpečnému a plynulému provozu
73/1984 Sb.
Vyhláška o změnách a doplněních vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
74/1984 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů
75/1984 Sb.
Vyhláška o doplnění vyhlášky č. 72/1974 Sb., k provádění některých ustanovení zákona o mateřském příspěvku
76/1984 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 84/1980 Sb., kterou se vydává celní sazebník neobchodního zboží
77/1984 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči
78/1984 Sb.
Vyhláška o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění
79/1984 Sb.
Vyhláška o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování davek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech
80/1984 Sb.
Vyhláška o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění
81/1984 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 1. v zákoně č. 70/1983 Sb. - úplném znění občanského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků, v českém vydání, 2. v zákoně č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve slovenském vydání
7577/83-03
Výnos o odměňování dělníků v organizacích výrobně hospodářské jednotky Železničního stavebnictví
3/1984 (14/1984)
Rozkaz , kterým se v příloze vydávají směrnice pro překračování státních hranic mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa v souvislosti s pracemi na státních hranicích
9152/1984-020
Výnos Předpis L 11 Letové provozní služby
2 (14/1984-I)
Rozkaz , kterým se mění a doplňuje rozkaz č. 25 ze dne 15. září 1981 - Odměňování učitelů Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti - občanských pracovníků
FMS-3500/84-P/1
Výnos , kterým se doplňuje Poštovní sazebník
38 504/2007/OELH/82
Výnos , kterým se provádějí některá ustanovení vyhlášky č. 96/1967 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů
2383/OELH/82
Výnos , kterým se mění výnos o odměňování dělníků v organizacích Státních lesů ze dne 30. dubna 1982 čj. 38260/1002/OELH/82
40 180/857/OELH/84
Vyhláška , kterým se mění a doplňuje výnos Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR čj. 38 628/2620/OELH/82 ze dne 30. listopadu 1982 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích lesního hospodářství
2682/83-413
Výnos o dalším doplnění a změnách Jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví
2 (14/1984-II)
Směrnice , kterou se mění směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 4/1981 o postupu při usměrňování mzdových prostředků v organizacích výzkumné a vývojové základny
56
Výnos , kterým se doplňuje výnos ústředního ředitele Československého filmu ze dne 1. února 1982 č. 50 o odměňování činností a prací na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
9678/83
Směrnice o odměňování pracovníků podniků a Správy podniků ÚV Svazarmu
55 (14/1984)
Výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků v kinech a na správách kin
300/1984-21
Směrnice o účelových mapách velkých měřítek
39 (14/1984)
Výnos , kterým se vydává doplněk resortního seznamu zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
5 (CT)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos Čs. televize ze dne 22. ledna 1982 č. 2, ve znění výnosu Čs. televize ze dne 20. prosince 1982 č. 51 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
AS06/84
Oznámení , že dne 10. června 1983 byla v Brně podepsána Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Federálním ministerstvem spojů ČSSR a Ministerstvem spojů SSSR
AS07/84
Oznámení , že dne 19. července 1982 bylo ve Vídni podepsáno Ujednání o poštovních a telekomunikačních službách mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou
AS08/84
Oznámení , že dne 12. prosince 1982 byla v Kathmandu podepsána Obchodní a platební dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nepálského království
70/1984 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 100
71/1984 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 34 - Vráble
 
Částka 15
pdf 1004 kB
16. 8. 1984 82/1984 Sb.
Vyhláška o Změnách a doplňcích k Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě - AETR (Ženeva, 1970)
83/1984 Sb.
Vyhláška o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol
84/1984 Sb.
Vyhláška o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií a středních odborných škol
85/1984 Sb.
Vyhláška o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti
V/1-2.146/84
Výnos o zdaňování některých druhů náborových a stabilizačních příspěvků
7688/13/83-I.
Směrnice pro postup při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby a pro nařizování pracovní pohotovosti a práce přesčas
7688/13/83-II.
Směrnice o poskytování dovolené v kalendářních dnech
14 554/2812/OELH/83
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos čj. 38 260/1 002/OELH/82 o odměňování dělníků v organizacích Státních lesů
MH 2303/220/1983
Úprava , ktorou sa dopĺňa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 12. októbra 1978 č. MH-1456/220/1978, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
31-2160-5.1.1984
Směrnice , kterými se mění a doplňují směrnice ze dne 19. prosince 1977 čj. 221-2160-19.12.1977 o stravovacích jednotkách v zařízeních sociální péče, ve znění směrnic ze dne 26. února 1982 čj. 221-2160-17.2.1982
23/1982; 1444/1982
Výnos o povolení používat trhavinu Harmonit AD
24/1982
Výnos o povolení používat trhavinu Permon DAP-3 Pozn.: uveřejněno v č. 2/1984 Ú.v. ČSR;
 
Částka 16
pdf 1305 kB
16. 8. 1984 86/1984 Sb.
Vyhláška o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem
87/1984 Sb.
Vyhláška o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl
88/1984 Sb.
Vyhláška o poskytování štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií a stredných odborných škôl
41/1984-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Nad Šenkárkou"
43/1984-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Lindava"
44/1984-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Záruby"
42/1984-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Pod Pajštúnom"
45/1984-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Kršlenica"
46/1984-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Turecký vrch"
47/1984-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Veĺká skala"
48/1984-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Buchlov"
49/1984-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Jánska dolina"
50/1984-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Kašivárová"
51/1984-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Madačov"
52/1984-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Lysec"
53/1984-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Kotlový žĺab"
 
Částka 17
pdf 1694 kB
13. 9. 1984 90/1984 Sb.
Vyhláška o správě národního majetku
91/1984 Sb.
Vyhláška o opatřeních proti přenosným nemocem
92/1984 Sb.
Vyhláška o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
13/1984 (17/1984)
Výnos o očkování proti přenosným nemocem
54/1984-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Sĺnečné skaly"
55/1984-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Tri kopce"
56/1984-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Hrušovská lesostep"
57/1984-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Brzotínské skaly"
58/1984-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Drienovec"
59/1984-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Komárnická jedlina"
60/1984-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Orlie skaly"
61/1984-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Čerenec"
62/1984-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Katarína"
63/1984-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Záhradska"
64/1984-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Čabrad"
65/1984-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Pod Rigĺom"
89/1984 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 120 Trutnov
 
Částka 18
pdf 996 kB
14. 9. 1984 93/1984 Sb.
Vyhláška o Dohodě o technické a jiné pomoci silničním vozidlům provádějícím mezinárodní dopravu
94/1984 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí české socialistické republiky č. 130/1975 Zb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánu České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
95/1984 Sb.
Vyhláška o přijímání ke studiu ve středních školách
96/1984 Sb.
Vyhláška o prijímaní na štúdium na stredných školách
 
Částka 19
pdf 1097 kB
5. 10. 1984 98/1984 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
99/1984 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin
100/1984 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédska o spolupráci v oblasti zdravotnictví
101/1984 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 125/1979 Zb. o školách v přírodě
5/1984
Rozkaz , kterým se vydává 2. doplňek "Seznamu zaměstnání prováděných občanskými pracovníky vojenské správy a národních podniků v oboru MNO, zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie"
VII/1-21 917/83
Směrnice pro účtování o kooperačních vztazích při spolupráci v zemědělství, při níž nevzniká nová organizace
1 (19/1984)
Výnos o pracovní době jízdních pracovníků silniční dopravy
2 (19/1984)
Výnos o nařizování pracovní pohotovosti
1/1984 (19/1984)
Směrnice o poskytování hornických stabilizačních odměn v odvětví stavebnictví ČSR
6 194/84-V/3
Výnos o mzdovém zvýhodnění za práci v nerovnoměrně rozvržené pracovní době v období kalendářního roku
4/1983
Směrnice pro poskytování mimořádných odměn k zajišťování operativních úkolů při výstavbě souboru staveb Výroba barevných obrazovek v k. p. Tesla Rožnov a stavby Sklárny pro barevnou televizní obrazovku ve Valašském Meziříčí
SD/33-550/84
Výnos , kterým byl vydán resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
66/1984-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Vyšehrad"
67/1984-32
Úprava o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru "Bešeňovské travertíny"
68/1984-32
Úprava o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru "Rojkovská travertínova kopa"
1134/1984-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Lošonsky háj"
4200/1983
Úprava o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky v organizáciách, ktoré podliehajú štátnemu odbornému dozoru orgánov štátnej banskej správy podĺa zákona Slovenskej národnej rady č. 42/1972 Zb.
97/1984 Sb.
Uznesenie o vyhlášení doplňovacích voleb do Západoslovenského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 12 - Dunajská Streda
 
Částka 20
pdf 707 kB
11. 10. 1984 102/1984 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla
10729/84 (20/1984-1)
Výnos o vklínění malých vozidel pod velká vozidla
10729/84 (20/1984-2)
Výnos o zjišťování funkce výfukového systému vozidel v provozu z hlediska hladiny vnějšího hluku
10729/84 (20/1984-3)
Výnos pro schvalování motorových vozidel z hlediska hladiny jejich vnitřního hluku
10729/84 (20/1984-4)
Výnos o zjišťování kouřivosti vznětových motorů vozidel v provozu
10729/84 (20/1984-5)
Výnos o podmínkách, které musí splňovat z hlediska brzdění některé druhy silničních vozidel a jízdních souprav
22 690/1983-025
Výnos o vybavení rekreačních plavidel plujících v režimu mezinárodní plavby lodními dokumenty
6 (20/1984)
Rozkaz Odměňování občanských pracovníků v oboru působnosti Federálního ministerstva vnitra a odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
5220-FS/5-1983
Výnos o odměňování dělníků v Československém armádním filmu
8550-FS/5-1984
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 23. prosince 1982 čj. 1200-FS/5-1981 o odměňování dělníků v trustu Vojenské lesy a statky
F 72-10727-4303
Výnos o úhradách za ubytování a základní péči poskytovanu v domovech - penziónech pro důchodce
7 (20/1984-I)
Rozkaz Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra ve vojenské činné službě a přiznávání finančního příspěvku při jiném poškození na zdraví
13 (20/1984)
Směrnice pro zpracování registračních listů územně plánovací dokumentace
6.043/84-VI/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Trubínský vrch" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠK č. 8-9/1984;
6.041/84-VI/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Jouglovka" Pozn.: uveřejněn ve Věstníku MŠK č. 8-9/1984;
6.042/84-VI/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Stará Ves" Pozn.: uveřejněn ve Věstníku MŠK č. 8-9/1984;
6.044/84-VI/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Brdatka" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠK č. 8-9/1984;
6.045/84-VI/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Kabečnice" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠK č. 8-9/1984;
6.046/84-VI/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Na Babě" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠK č. 8-9/1984;
6.047/84-VI/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Stříbrný luh" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠK č. 8-9/1984;
6.048/84-VI/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "U Eremita" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠK č. 8-9/1984;
6.049/84-VI/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Velká pleš" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠK č. 8-9/1984;
8510/84-V/3
Výnos o nařizování pracovní pohotovosti
6.050/84-VI/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Vysoký tok" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠK č. 8-9/1984;
6.051/84-VI/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Týřov" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠK č. 8-9/1984;
431-1112-2.1.1984
Výnos o odměňování zdravotnických pracovníků v zařízeních sociálního zabezpečení v platném znění
6.052/84-VI/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Vůznice" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠK č. 8-9/1984;
2/1984 (20/1984)
Výnos o poskytování ročních stabilizačních odměn pracovníkům vybraných povolání v organizacích polygrafického průmyslu na území hlavního města Prahy
MH/13-5970/1980/1984
Směrnice o poskytování ročnich stabilizačních odměn dělníkům ve vybraných úsecích služeb a prací pro obyvatelstvo v organizacích místního hospodářství řízených národními výbory
7 (20/1984-II)
Nařízení o odměňování občanských pracovníků
EP-602-25.5.1984
Výnos o poskytování náborových příspěvků lékařům a farmaceutům ve vybraných místech Severočeského kraje a v okrese Sokolov
EP-600-21.5.1984 (1)
Výnos o opatření ke zvýšení hmotné zainteresovanosti lékařů a farmaceutů na práci ve vybraných místech Severočeského kraje a v okrese Sokolov
2597/1984-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Šarkanica"
EP-600-21.5.1984 (2)
Směrnice , jimiž se upravuje postup při poskytování odměn závodním obvodním lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům organizacemi
MH-1186/210/1984
Úprava , ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 25. augusta 1982 č. MH-1619/210/1982 o odmieňaní pracovníkov drobných prevádzkární národných výborov
AS09/84
Oznámení , že dne 28. října 1983 byla v Budapešti podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o hospodářské a vědeckotechnické spolupráci ve výrobě a vzájemných dodávkách elektronických součástek, speciálních technologických zařízení a materiálů
 
Částka 21
pdf 1131 kB
26. 10. 1984 103/1984 Sb.
Vyhláška o opatreniach proti prenosným chorobám
104/1984 Sb.
Vyhláška o ověřování zbraní a kontrole střeliva pro civilní potřebu
105/1984 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 1. ve vyhlášce ministerstva školství České socialistické republiky č. 83/1984 Sb., o poskytování stipendií a příspěvku studentům vysokých škol, v českém vydání, 2. ve vyhlášce Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 87/1984 Zb. o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl, ve slovenském vydání, a 3. ve vyhlášce Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 125/1979 Zb. o školách v prírode, v českém a slovenském vydání
033/542/84
Výnos , kterým se doplňuje výnos č. 4/1980 o poskytování náborových příspěvků dělníkům vybraných povolání získaným náborem prováděným organizacemi (volným náborem), ve znění výnosu č. 2/1983
10 755/1984-020
Výnos , kterým se vydává Předpis L7 Značky státní příslušnosti a rejstříkové značky letadel
16 343/1984-03
Výnos o opatření ke zvýšení hmotné zainteresovanosti lékařů na práci ve vybraných železničních zdravotnických zařízeních v Severočeském kraji a železniční lékařské stanici Sokolov
Vk 2627/84
Směrnice k vyplňování registračního listu stavby "Iv RS 3-50, směnového registračního listu stavby Iv 3a-50 a seznamu registračních čísel staveb Iv RS 1-24"
 
Částka 22
pdf 802 kB
9. 11. 1984 106/1984 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu
107/1984 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušují dosud platná ustanovení vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Federálního cenového úřadu, federálního ministerstva financí a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 166/1971 Sb. ze dne 20. prosince 1971, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhlášky č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací, ve znění vyhlášky č. 136/1970 Sb., pokud jde o vedlejší rozpočtové náklady staveb, ve znění vyhlášky č. 104/1973 Sb., vyhlášky č. 163/1973 Sb. a vyhlášky č. 37/1983 Sb.
17 830/1984-03
Výnos o odměňování občanských pracovníků Železničního vojska
18 140/84-020
Výnos , kterým se mění Předpis L 1 Způsobilost leteckého personálu civilního letectví ze dne 14. října 1976 č. 21 765/76-20 ve znění výnosů Federálního ministerstva dopravy ze dne 14. dubna 1980 č. 6635/80-20 a ze dne 14. července 1983 č. 13 099/83-020
FMF VI/3-11 811/84;
Výnos o náhradách výdajů při zahraničních pracovních cestách členů posádek dopravních prostředků
9737/84-025
Výnos o přepravách vojenských kontejnerových zásilek
2/1984 (22/1984)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos FMHTS, FMVS a FMEP o odměňování dělníků
XI/2 - 15 440/84
Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v resortu Federálního ministerstva financí a seznam povolání v resortu Federálního ministerstva financí, jimž se poskytují osobní ochranné pracovní prostředky
51-12430-3156
Výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků
MK 4020/1984-13/PaM
Úprava , ktorou sa mení a dopĺňa úprava o odmeňovaní činností a prác na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
CTL 482-17.10.1983
Výnos , kterým se prohlašují další zdroje přírodních minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní
230-5265/548/84-EP
Úprava o zaradení robotníckych povolaní v lesnom hospodárstve v kvalifikačnom katalógu
LO-729.2-20.8.1984
Směrnice o úhradě nákladů spojených s registrací hromadně vyráběných léčivých přípravků
HS-373/13-1984
Úprava , ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 1. septembra 1978 č. HS-599/13-1978 o odmeňovaní niektorých kategórií pracovníkov bezpečnostného úseku Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky a útvarov Zboru národnej bezpečnosti
Z-7697/84-B-2-10
Úprava o očkovaní proti prenosným chorobám
2474/19/1983
Výnos o používání pyrotechnického prostředku Kulová puma II při provádění ohňostrojů
2474/20/1983
Výnos o používání pyrotechnického prostředku Italská puma při provádění ohňostrojů
2474/21/1983
Výnos o používání pyrotechnického prostředku Létavice II při provádění ohňostrojů
5220/22/1983
Výnos o používání pyrotechnického prostředku Dělová rána ohňostrojná II
5 (22/1984)
Směrnice o odměňování pracovníků organizací výzkumné a vývojové základny přímo řízených ústředními orgány (platový řád)
6 (22/1984)
Směrnice , kterými se stanoví odchylná úprava pro stavby jaderné elektrárny Temelín a stavby jí vyvolané
22 (22/1984)
Směrnice o poskytování ročních stabilizačních odměn dělníkům ve vybraných úsecích služeb a práci pro obyvatelstvo ve výrobních družstvech
23 (22/1984)
Směrnice o poskytování příplatku dělníkům za výkon sdružených povolání na úsecích služeb, oprav a údržby bytového fondu ve výrobních družstvech
 
Částka 23
pdf 513 kB
15. 11. 1984 108/1984 Sb.
Zákon o zvýšení některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení
109/1984 Sb.
Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení
110/1984 Sb.
Zákon o změnách zákona o mateřském příspěvku
111/1984 Sb.
Zákon o prodloužení základní výměry dovolené na zotavenou a o doplnění § 5 zákoníku práce
112/1984 Sb.
Nařízení o zvýšení některých sociálních dávek na děti
116/1984 Sb.
Vyhláška o projednávání a rozhodování hospodářských sporů rozhodcem
113/1984 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 119
114/1984 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 31 (Toužimsko) a č. 42 (Kolinecko)
115/1984 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 19
 
Částka 24
pdf 1898 kB
28. 11. 1984 117/1984 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 139/1980 Sb., o vytěžování silničních nákladních vozidel, ve znění vyhlášky č. 77/1982 Sb.
118/1984 Sb.
Vyhláška o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky
119/1984 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o občanských průkazech
120/1984 Sb.
Vyhláška o Dohodě o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu a Protokolu k ní
 
Částka 25
pdf 390 kB
29. 11. 1984 122/1984 Sb.
Vyhláška o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim
123/1984 Sb.
Vyhláška o základní škole
121/1984 Sb.
Uznesenie o vyhlášení doplňovacích voleb do Středoslovenského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 27 - Liptovský Hrádok
 
Částka 26
pdf 1384 kB
6. 12. 1984 124/1984 Sb.
Vyhláška o středních školách
 
Částka 27
pdf 836 kB
10. 12. 1984 126/1984 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun k 200. výročí narození Jána Hollého
127/1984 Sb.
Vyhláška o doplnění vyhlášky č. 57/1967 Sb., kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění vyhlášky č. 146/1980 Sb.
128/1984 Sb.
Vyhláška o cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemku a náhradách za dočasné užívání pozemku
29 700/84-42
Výnos o odměňování pedagogických pracovníků základních a středních škol a školských zařízení (platový řád pro pedagogické pracovníky)
30 100/84-42
Výnos o odměňování učitelů vysokých škol (platový řád pro učitele vysokých škol)
125/1984 Sb.
Uznesenie o vyhlášení doplňovacích voleb do Středoslovenského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 30 - Partizánska Ľupča
 
Částka 28
pdf 781 kB
11. 12. 1984 129/1984 Sb.
Vyhláška o cenách stavieb, pozemkov, porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov
 
Částka 29
pdf 307 kB
13. 12. 1984 130/1984 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o mateřském příspěvku
131/1984 Sb.
Vyhláška o dalších změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
132/1984 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 182/1968 Sb., o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti uchazečům o zaměstnání
133/1984 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů
13/1984 (29/1984)
Pokyny o odměňování technickohospodářských pracovníků a pracovníků dělnických povolání v Academia, nakladatelství Československé akademie věd
29 202/84-42
Směrnice pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům školních zemědělských podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství ČSR a školních statků škol řízených národními výbory
413-8300-24.4.1984
Směrnice , kterou se mění a doplňuje směrnice ze dne 11. května 1981 čj. 431-83.10.2.1981 o ústavní sociální péči
134/1984 Sb.
Vyhláška o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění
135/1984 Sb.
Vyhláška o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech
 
Částka 30
pdf 1269 kB
14. 12. 1984 136/1984 Sb.
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1985
137/1984 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 63 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění ČSSR
138/1984 Sb.
Zákon o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1985
139/1984 Sb.
Zákon o notárskych poplatkoch
140/1984 Sb.
Zákon o súdnych poplatkoch
141/1984 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch
142/1984 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch
143/1984 Sb.
Vyhláška o základnej škole
 
Částka 31
pdf 1190 kB
18. 12. 1984 7 (31/1984)
Směrnice pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům
36314/SO/84
Výnos , kterým se doplňuje výnos ze dne 28. září 1978 čj. 59060/SO/78 o vydání resortního seznamu zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
8 (31/1984-I)
Výnos o rozsahu a podmínkách prodeje zboží ve vnitřním obchodě socialistickým organizacím
KP-616-14.9.1984
Výnos , jímž se mění a doplňuje výnos o resortním seznamu zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
8 (31/1984-II)
Směrnice k propůjčení čestných titulů "Vzorný pracovník" a "Zasloužilý pracovník"
144/1984 Sb.
Nařízení o dodatkovém odvodu na odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1985
145/1984 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1985
146/1984 Sb.
Zákon o notářských poplatcích
147/1984 Sb.
Zákon o soudních poplatcích
148/1984 Sb.
Vyhláška o změnách a doplňcích vyhlášky Ústřední správy spojů č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích, ve znění vyhlášky č. 92/1974 Sb.
149/1984 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 30/1966 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou
150/1984 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích
151/1984 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon České národní rady o soudních poplatcích
 
Částka 32
pdf 1480 kB
19. 12. 1984 F 72-13893-4302-1311
Výnos , kterým se stanoví odchylný způsob zjišťování průměrného výdělku při uplatnění programu zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy
152/1984 Sb.
Vyhláška o stredných školách