Stejnopis sbírky zákonů
Československá socialistická republika.

Ročník 1985

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 643 kB
31. 1. 1985 1/1985 Sb.
Nařízení o doplnění vládního nařízení č. 36/1969 Sb., kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 88/1970 Sb.
3/1985 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun k 125. výročí narození Martina Kukučína
4/1985 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun k mistrovství světa a Evropy v ledním hokeji
5/1985 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
6/1985 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch
7/1985 Sb.
Vyhláška , kterou se pověřují další vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
18 267/1984-03
Výnos o odměňování pracovníků v organizacích Nakladatelství dopravy a spojů
18 455/1984-03
Výnos , kterým se mění směrnice Federálního ministerstva dopravy ze dne 14. března 1973 č. 10 649/73-09/2 o pracovní pohotovosti, ve znění výnosů Federálního ministerstva dopravy ze dne 24. března 1973 č. 6257/1977-03 a ze dne 14. září 1981 č. 13/734/1981-03
FMS-12884/84-SIE
Výnos o zabezpečení podzemních telekomunikačních vedení a zařízení před poškozením cizími zásahy
1687/84-41
Výnos o novém vydání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků
2/84
Výnos , kterým se stanoví odchylná úprava hospodářských závazků pro stavby jaderně energetických částí elektrárny Temelín
421-7054/1984
Úprava , ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky z 9. septembra 1980 č. 421-5500/1980 o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov v zariadeniach sociálneho zabezpečenia
2538/84-41
Výnos o dalším doplnění a změnách jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví
12 780/1984-44
Úprava o odmeňovaní pedagogických pracovníkov základných škôl a stredných škôl a školských zariadení (platový poriadok pre pedagogických pracovníkov)
12 900/1984-44
Úprava o odmeňovaní učiteĺov vysokých škôl (platový poriadok pre učiteĺov vysokých škôl)
40
Úprava o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri doprave vozidlami v organizáciách, ak vykonávaju práce a činnosti podliehajúce dozoru štátnej banskej správy
LP-175/1983
Úprava o osobitnej odbornej spôsobilosti pracovníkov národných výborov na výkon niektorých funkcií
3-2258/1984
Úprava o zápise osobného vlastníctva k bytu, vlastníctva spoločných častí domu, spoluvlastníctva k pozemku alebo práva spoločného osobného užívania pozemku v evidencii nehnuteĺností
2/1985 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 69 Pardubice I
 
Částka 2
pdf 3012 kB
13. 2. 1985 8/1985 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) Pozn.: Aktuální znění Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) - viz pasivní derogace.
9/1985 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví
10/1985 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky č. 13/1974 Sb., kterou se vydává rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 178/1975 Sb. a vyhlášky č. 117/1982 Sb.
11/1985 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
 
Částka 3
pdf 2378 kB
8. 3. 1985 13/1985 Sb.
Vyhláška o základních podmínkách strojírenských a elektrotechnických dodávek uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami a některých dalších dodávek určených pro tuzemsko
14/1985 Sb.
Vyhláška o dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Zimbabwe o kulturní a vědecké spolupráci
15/1985 Sb.
Vyhláška , kterou se ruší vyhláška ministra financí č. 112/1957 Ú.l., o místním poplatku z bytu, ve znění pozdějších předpisů
16/1985 Sb.
Vyhláška , ktorou sa zrušuje vyhláška ministra financií č. 112/1957 Ú.v. o miestnom poplatku z bytov v znení neskorších predpisov
V/I-21 317/84
Výnos o výjímečném uznávání vdov po účastnících odboje a rodičů účastníka odboje, u nichž došlo ke zvýšení důchodu podle zákona č. 108/1984 Sb., o zvýšení některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení, za vyživované osoby pro účely daně ze mzdy
15 662/1984-020
Výnos , kterým se vydává Předpis L 17 Ochrana civilního letectví proti činům nezákonného vměšování
19 053/84-20
Výnos , kterým se mění a doplňuje Předpis L 13 o odborném vyšetřování příčin leteckých nehod ze dne 10. října 1980 č. 18 072/80-20
31-1110-12.12.1984
Směrnice k výkonu státní správy na úseku sociální péče
31/43-7156/1984
Úprava o poskytovaní sociálnej starostlivosti národnými výbormi
2/1984-E
Úprava , ktorou sa mení úprava Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 4/1981-E z 15.12.1981 o odmeňovaní robotníkov v organizáciách v pôsobnosti Ministerstva priemyslu SSR
1486/84/2
Úprava , ktorou sa zaraďujú niektoré zamestnania do II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia
38 (3/1985)
Výnos o zásadách mzdové politiky v Československém rozhlase
SD-3668/1984-4
Úprava , ktorou sa mení úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 27.9.1978 č. SD-4275/78-4, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategorie
SD-4533/84-4
Úprava o osobnom ohodnotení technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárstva
39 (3/1985)
Výnos o uplatňování mzdových forem v Československém rozhlase
12/1985 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 159 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
 
Částka 4
pdf 1402 kB
15. 3. 1985 17/1985 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku
18/1985 Sb.
Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Řeckou republikou
19/1985 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 133/1980 Sb., o Bernské úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886, doplněné v Paříži dne 4. května 1896, revidované v Berlíne dne 13. listopadu 1908, doplněné v Bernu dne 20. března 1914 a revidované v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stokholmu dne 14. července 1967 a v Paříži dne 24. července 1971
V/1-21 171/84
Výnos o daňovém posuzování zahraničních občanů zaměstnaných v československých organizacích na základě mezivládních dohod
III/19.542/84
Výnos , kterým se mění směrnice ze 6. června 1974 č. II/6.921/74 o náhradách cestovních a jiných výdajů pracovníků ze zahraničí při pracovních bezdevizových cestách v Československé socialistické republice
7 (4/1985)
Směrnice , kterou se stanoví odchylná úprava pro stavby jaderné elektrárny Mochovce a stavby jí vyvolané
AS01/85
Oznámení , že 23. března 1984 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o vzájemném poskytnutí práv k pozemkům a budovám pro diplomatické mise v Praze a v Adenu
 
Částka 5
pdf 749 kB
1. 4. 1985 21/1985 Sb.
Vyhláška o soustavě vědeckých, technických a ekonomických informací
20/1985 Sb.
Vyhláška o Dohodě o vědecké a kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Seychelské republiky
 
Částka 6
pdf 729 kB
9. 4. 1985 22/1985 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje § 92 a 105 zákoníku práce
23/1985 Sb.
Zákon o výsluhovém přídavku ve stavebnictví
24/1985 Sb.
Nařízení , kterým se doplňuje §11 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce
25/1985 Sb.
Nařízení o zvláštní dodatkové dovolené některých pracovníků organizací stavební výroby
26/1985 Sb.
Nařízení o odchylnom poskytovaní nepretržitého odpočinku v týždni niektorým pracovníkom
27/1985 Sb.
Nariadenie o odchylnom poskytovaní nepretržitého odpočinku v týždni niektorým pracovníkom
15 528/84-PN/1
Výnos , kterým se vyhlašují změny a doplňky Poštovního řádu
FMS-15 642/84-PN/1
Výnos , kterým se provádějí změny Poštovního sazebníku
 
Částka 7
pdf 595 kB
15. 4. 1985 30/1985 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun k 10. výročí konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
31/1985 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun k 250. výročí úmrtí Petra Brandla
32/1985 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o ochraně výrobců zvukových záznamů proti nedovolenému rozmnožování jejich zvukových záznamů
33/1985 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 1. v hospodářském zákoníku č. 45/1983 Sb. (úplné znění hospodářského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků) ve slovenském vydání; 2. ve vyhlášce federálního ministerstva vnitra č. 119/1984 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech, v českém vydání; 3. ve vyhlášce Českého cenového úřadu č. 128/1984 Sb., o cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, v českém i slovenském vydání
8450-FS/5-1984
Výnos o mzdovém zvýhodnění pracovníků výroby a zpracování výbušnin v hospodářských organizacích podle zvláštního statutu strojírenského charakteru v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
8490-FS/5-1984
Výnos o mzdovém zvýhodnění pracovníků výroby a zpracování výbušnin v organizacích rozpočtového úseku v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
8600-FS/5-1984
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos Federálního ministerstva národní obrany ze dne 30. června 1982 č. 7000-FS/5-1982 o odměňování dělníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
8650-FS/5-1984
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos Federálního ministerstva národní obrany ze dne 28. února 1977 č. 4100-81/5.odd.-1977 o odměňování občanských pracovníků vojenské správy v organizacích výzkumné a vývojové základny rozpočtového úseku v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
8700-FS/5-1984
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos Federálního ministerstva národní obrany ze dne 30. června 1982 č. 7100-FS/5-1982 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
8990-FS/5-1984
Výnos o opatření na zvýšení hmotné zainteresovanosti lékařů a farmaceutů na práci ve vybraných místech Severočeského kraje a v okrese Sokolov
9000-FS/5-1984
Výnos o poskytování ročních stabilizačních odměn pracovníkům vybraných povolání v organizacích s polygrafickou výrobou na území hlavního města Prahy v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
9010-FS/5-1984
Výnos o poskytování náborových příspěvků lékařům a farmaceutům ve vybraných místech Severočeského kraje a v okrese Sokolov
2/1985 (7/1985)
Směrnice o odměňování pracovníků báňské záchranné služby při vrtných a geologických pracích, při těžbě, úpravě a podzemním skladování nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách
3/1984 (7/1985)
Výnos , kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v rezortu všeobecného strojírenství
51-14824-3115, 28128
Směrnice pro hodnocení a odměňování ztíženého a zdraví škodlivého pracovního prostředí v rozpočtových a příspěvkových organizacích
3468/84-221
Směrnice , kterou se mění a doplňuje směrnice pro poskytování prémií za přírůstek tržní zemědělské produkce
153/19 958/84
Výnos o osvobození náhrad vyplacených uměleckým pracovníkům od daně z příjmu obyvatelstva
10968/1984-Ek
Smernica , ktorou sa mení a dopĺňa smernice pre poskytovanie prémií za prírastok trhovej polnohospodárskej produkcie
40 422/1946/OELH/84
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 30.4.1982 čj. 38 260/1002/OELH/82 o odměňování dělníků v organizacích Státních lesů
FM 01-2110/1984
Výnos o prodeji zemědělských výrobků pracovníkům státních organizací a společných zemědělských podniků se zemědělskou výrobou
FM 041-2063/84
Směrnice , kterou se mění a doplňuje směrnice pro poskytování prémií za přírůstek tržní zemědělské produkce
2/1984 (7/1985)
Výnos o poskytování odměn vybraným pracovníkům, kteří pracují odloučeně od rodin na společensky vybraných stavbách
3/1982 (7/1985)
Výnos o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům v nepřetržitých provozech
948/84-org.
Výnos , kterým se doplňuje platový řád pro soudce z povolání, státní notáře, justiční a notářské čekatele
EP-600-22.11.1984
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 29. srpna 1980 o odměňování zdravotnických pracovníků
EP-600-22.12.1983
Výnos o odměňování provozních pracovníků ve stravovacích provozech zdravotnických zařízení, v prodejnách léčivých rostlin a v prodejnách zdravotnických potřeb
18 (7/1985)
Rozkaz , ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz č. 32/1970 - Poriadok pre výkon väzby
AS02/85
Směrnice , kterou byl vydán resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
28/1985 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 123 v okrese Teplice
29/1985 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 21 Hradec Králové
 
Částka 8
pdf 293 kB
30. 4. 1985 34/1985 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 133/1975 Sb. o advokacii
35/1985 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/1977 Sb., o přepravním řádu lanových drah
36/1985 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 115/1961 Sb., o vydání nových kolkových známek
37/1985 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 115/1961 Zb. o vydaní nových kolkových známok
V/1-881/85
Výnos o zdaňování odměn poskytovaných organizacemi závodním obvodním lékařům
V/1-1895/85
Výnos o daňovém posuzování příspěvků na úhradu za užívání družstevních bytů poskytovaných pracovníkům zemědělských organizací
V/3-22 490/84
Směrnice pro tvorbu a použití finančních prostředků rizikových fondů vytvořených z cennových rozdílů v maloobchodních cenách, pro organizace státního obchodu a spotřebních družstev
16 232/84
Výnos , kterým se mění a doplňuje Předpis L 14 Letiště ze dne 1. února 1982 čj. 24 726/81
1 (8/1985)
Výnos , kterým se mění výnos č. 4 ze dne 18.11.1981 o odměňování dělníků, ve znění úpravy č. 1 ze dne 10.3.1982
22 000/1984-03
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos Federálního ministerstva dopravy ze dne 27. listopadu 1981 čj. 22 699/81-03 o odměňování dělníků
FMS-2537/85-T/1
Opatření , kterým se upravuje znění § 36, 47, 51 Telegrafního řádu schváleného výnosem čj. 9465/71-T tak, že ustanovení týkající se poselného se vypouští
514-13 530-3127
Výnos , kterým se doplňuje výnos ze 16. dubna 1981 čj. 31-588/81-7308 o odměňování redaktorů - novinářů
514-9348-3123
Výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích výpočetní techniky
514-10 779-3123
Výnos o odměňování dělníků v organizacích výpočetní techniky
51-15377-5119; 24018
Výnos , kterým se mění výnos ze dne 12. března 1981 čj. 314-388/81-7204 o mzdovém zvýhodnění pracovníků na společensky významných stavbách
15 625/84-V/3
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 29. května 1981 čj. 11 333/81-V/3 o odměňování činností a prací na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
MH/13-1243/373/85
Výnos o výjimkách při uplatňování mzdových forem v organizacích místního hospodářství řízených národními výbory
51-15378-5119; 24018
Výnos o zvláštních odměnách pracovníků na stavbách jaderných elektráren
 
Částka 9
pdf 82 kB
8. 5. 1985 38/1985 Sb.
Rozhodnutí o amnestii
 
Částka 10
pdf 1421 kB
15. 5. 1985 39/1985 Sb.
Opatření o změně opatření vlády Československé socialistické republiky k zajištění a dalšímu zvyšování jakosti výrobní a obdobné hospodářské činnosti schváleného usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 9. září 1982 č. 253 a publikovaného pod č. 116/1982 Sb.
40/1985 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o výsluhovém přídavku ve stavebnictví
41/1985 Sb.
Vyhláška o neobchodních vývozech a dovozech věcí
42/1985 Sb.
Vyhláška o zajištění bezpečnosti práce s ručními motorovými řetězovými pilami
43/1985 Sb.
Vyhláška o zaistení bezpečnosti práce s ručnými motorovými reťazovými pilami
3/1984 (10/1985)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos č. 2/1981 ministerstva průmyslu ČSR ze dne 1.12.1981 o odměňování dělníků
2 (10/1985)
Výnos o výjimkách při uplatňování mzdových forem
23 335/1984-03
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos Federálního ministerstva dopravy z 29. srpna 1980 čj. 20 468/1980-03 o odměňování zdravotnických pracovníků v působnosti Federálního ministerstva dopravy
Z-5927/1984-C/4
Úprava o doplnení úpravy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 15. júla 1978 č. Z-8328/1978-C/4, ktorou sa vydáva zoznam zamestnaní zaradených v zdravotníctve do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia
V-1/85
Výnos o cenovém znevýhodnění spotřebních výrobků nezabezpečených náhradními díly
1466/83-B/3-06
Úprava o postupe pri schvalovaní chemických latok a prípravkov z hľadiska ochrany zdravia
9 (10/1985)
Směrnice pro poskytování podkladů pro řízení vyvoje cen projektových prací
Z-8938/1984-C/4
Úprava ,ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 28. augusta 1980 č. Z-6300/1980-C/4 o platových pomeroch zdravotníckych pracovníkov
1300/1985-21
Směrnice o způsobu zápisu osobního vlastnictví k bytu, spoluvlastnictví společných částí domu, spoluvlastnictví pozemku nebo práva společného osobního užívání pozemku do evidence nemovitostí
888/1984
Výnos , kterým se stanoví bližší podmínky pro dělení a nařezávání náložek průmyslových trhavin v organizacích, které tyto trhaviny používají při trhacích pracích
92 200/84
Jednotné metodické pokyny pro ministerstva a ostatní ústřední orgány ČSSR a republik na vypracování návrhu pětiletého plánu a pětiletého rozpočtového výhledu na leta 1986-1990 a návrhu prováděcího plánu a rozpočtu na rok 1986
 
Částka 11
pdf 1156 kB
10. 6. 1985 44/1985 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů
45/1985 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti o provádění záznamů o vzniku a skončení pracovních vztahů do občanských průkazů
46/1985 Sb.
Vyhláška o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve
6546/85
Výnos , kterým se mění a doplňuje Předpis L 8/A o letové způsobilosti letadel, oddíl A - Všeobecné informace a postupy ze dne 2. července 1974 čj. 17 734/74-20
47/1985 Sb.
Vyhláška o jednotné soustavě národohospodářských ukazovatelů
VI/4-4.680/85
Výnos , kterým se stanoví podmínky pro provádění úhrad v cizí měně za clo, dopravné, skladné, poštovní poplatky, uložené pokuty a náklady řízení
6506/1985-20
Výnos , kterým se vydává Předpis L 14 OP Ochranná pásma pozemních leteckých zařízení
251/3246/85
Směrnice k hospodaření s prostředky Státního fondu pro zúrodnění půdy a poskytování subvencí nebo půjček z tohoto fondu
297/85-110
Směrnice k hospodaření s prostředky Státního fondu pro zúrodnění půdy a poskytování subvencí nebo půjček z tohoto fondu
1/1984 (11/1985)
Výnos o poskytování stabilizačních odměn dělníkům vybraných povolání a pracovišť
3/1984 (11/1985)
Výnos o poskytování stabilizačních odměn dělníkům vybraných povolání a pracovišť
4/1984
Výnos o poskytování stabilizačních odměn dělníkům vybraných povolání a pracovišť
MH/13-3500/1090/1985
Výnos o odměňování pracovníku rozpočtových zařízení národních výborů pro komunální služby
31/43-2262/85
Úprava , ktorou sa upravuje výška úhrady za ubytovanie a základnú starostlivosť v domovoch pre matky s deťmi
Z-5173/1983-B/2-08
Úprava , ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 15. novembra 1977 č. Z-6342/1977 o hygienických požiadavkách na cudzorodé látky v poživatinách
8 (11/1985)
Směrnice , kterými se mění a doplňují směrnice ze dne 28. května 1981 č. 47 o odměňování činností a prací na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
1/85
Výnos o odchylné úpravě účtování a vymáhání penále za prodlení s dodávkami v důsledku havárie v provozu národního podniku Východočeské chemické závody Synthesia, Pardubice
9/1985 (11/1985)
Výnos o zajištění jaderné bezpečnosti výzkumných jaderných zařízení
42 (11/1985)
Směrnice , kterými se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení zabezpečení
9 (11/1985)
Směrnice , kterými se upravuje poskytování režijních náhrad a náhrad za používání vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce
AS03/85
Oznámení , že 14. března 1985 byla v Lipsku podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o dlouhodobé hospodářské a vědeckotechnické spolupráci v oblasti automobilového průmyslu
 
Částka 12
pdf 408 kB
14. 6. 1985 48/1985 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1975 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
49/1985 Sb.
Vyhláška o základních podmínkách dodávky prací a služeb v oblasti automatizovaného zpracování dat
 
Částka 13
pdf 520 kB
9. 7. 1985 50/1985 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě
51/1985 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád
52/1985 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení vyhláška č. 81/1973 Zb. o vykonávaní geodetických a kartografických prác a o kartografických dielach
1/1985 (13/1985)
Výnos o poskytování odměn pracovníkům, kteří pracují na společensky významných stavbách
4279/1985-53
Výnos o poskytování zvláštních odměn pracovníkům, kteří pracují odloučeně od rodin na společensky významných stavbách
2 (13/1985)
Výnos o poskytování odměn vybraným pracovníkům, kteří pracují na společensky významných stavbách odloučeně od rodin
15 885/1984-53
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 17. prosince 1981 čj. 13 228/1981-53 o odměňování dělníků
431-1112-13.9.1984
Výnos o opatření ke zvýšení hmotné zainteresovanosti lékařů v odvětví sociálního zabezpečení ve vybraných místech Severočeského kraje a v okrese Sokolov
431-1112-17.9.1984
Výnos o poskytování náborových příspěvků lékařům v odvětví sociálního zabezpečení ve vybraných místech Severočeského kraje a v okrese Sokolov
431-1112-20.11.84(1)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 5. srpna 1980 čj. 242-1112-1.8.1980 o odměňování zdravotnických pracovníků v zařízení sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
431-1112-20.11.84(2)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování zdravotnických pracovníků v zařízeních sociálního zabezpečení
 
Částka 14
pdf 343 kB
11. 7. 1985 53/1985 Sb.
Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu
54/1985 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 21/1985 Sb., o soustavě vědeckých, technických a ekonomických informací, ve slovenském vydání
V/2-8000/85
Výnos , kterým se vydává sazebník daně z obratu
 
Částka 15
pdf 369 kB
25. 7. 1985 55/1985 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kapverdské republiky o kulturní spolupráci
56/1985 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje seznam celnic, celních odboček a územních obvodů celnic
 
Částka 16
pdf 478 kB
31. 7. 1985 57/1985 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Venezuelské republiky
58/1985 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Ponitrie
1/1985 (16/1985)
Výnos o poskytování odměn vybraným pracovníkům, kteří pracují odloučeně od rodiny na společensky významných stavbách
3/1985 č. 888/22
Výnos , který upravuje zaměstnání absolventů středních škol v období dovršení přípravy a vydává seznam prací a pracovišť zakázaných mladistvým
22 130/1984-025
Výnos o kontrolním odznaku státního oborového dozoru nad pozemními komunikacemi
5095/85-UUZZ
Výnos , kterým se vydávají směrnice o zdravotní způsobilosti pracovníků na železnicích
2/1985 (16/1985)
Výnos o odměňování členů posádek civilních letadel v působnosti Federálního ministerstva všeobecného strojírenství
34537/OEVH/3/84
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 18. ledna 1982 čj. 25933/OEVH/3/81 o odměňování dělníků v organizacích vodního hospodářství v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky a v organizacích vodního hospodářství řízených národními výbory v České socialistické republice
5 (16/1985)
Rozkaz , kterým se mění a doplňují některá ustanovení RMV ČSSR č. 29/1980 - Odměňování zdravotnických pracovníků - občanských pracovníků v působnosti Federálního ministerstva vnitra
7 (16/1985)
Rozkaz , kterým se mění a doplňuje rozkaz č. 25 ze dne 15. září 1981 - odměňování učitelů Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti - občanských pracovníků
8 (16/1985)
Rozkaz , kterým se mění a doplňuje rozkaz č. 27 ze dne 22. srpna 1980 - Odměňování učitelů - občanských pracovníků praporčických a důstojnických škol Sboru národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra v oboru působnosti Federálního ministerstva vnitra
LP/1-211.6-13.4.1985
Směrnice o provádění rentgenových vyšetření Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MZd č. 1-2/1985;
42 164/736/OELH/85
Výnos o odměňování dělníků stavebních závodů organizací Státních lesů
AS04/85
Oznámení , že 22. března 1985 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti vývoje robotizovaných komplexů a pružných výrobních systémů a o zřízení mezinárodního vědeckotechnického sdružení "ROBOT"
 
Částka 17
pdf 1369 kB
14. 8. 1985 59/1985 Sb.
Vyhláška , o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o určení školských zařízení, ve kterých mají pedagogičtí pracovníci postavení učitele
60/1985 Sb.
Vyhláška o doplňujícím studiu studentů vysokých škol a absolventů vysokých a středních škol pro získání pedagogické způsobilosti
61/1985 Sb.
Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
62/1985 Sb.
Vyhláška o postupu ústředních orgánů a národních výborů při řízení a plánování přípravy mládeže pro povolání a o organizaci středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť
 
Částka 18
pdf 1265 kB
15. 8. 1985 64/1985 Sb.
Vyhláška o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov
65/1985 Sb.
Vyhláška o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov
66/1985 Sb.
Vyhláška o postupe ústredných orgánov a národných výborov pri riadení a plánovaní prípravy mladeže na povolanie a o organizácii stredných odborných učilíšť, stredných odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivost a osobitných odborných učilíšť
Z-2159/1985-03
Úprava , ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva školstva SSR a Ministerstva zdravotníctva SSR z 8. februára 1983 č. 1734/1983-412 o školskom stravovaní
63/1985 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 32 v okrese Děčín
 
Částka 19
pdf 311 kB
16. 8. 1985 67/1985 Sb.
Vyhláška o Protokolu a prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě 14. května 1955
68/1985 Sb.
Vyhláška o doplňujúcom štúdiu študentov vysokých škôl a absolventov vysokých a stredných škôl na získanie pedagogickej spôsobilosti
21 963/85-33
Směrnice o školách pro mimořádně nadané a talentované žáky v oblasti sportu (sportovní školy)
22 275/85-40
Směrnice , kterými se mění a doplňují směrnice čj. 34 699/1982-14 ze dne 6. ledna 1983 o školním stravování
1/1985 (19/1985)
Směrnice , kterými se stanoví způsob, lhůty a podmínky ověřování zvláštní způsobilosti vybraných pracovníků včetně vydávání a odnímání oprávnění k jejich činnosti
1/1985; 84/1985
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos Českého báňského úřadu ze dne 3. ledna 1971 čj. 1/1971, kterým se vydává předpis o bezpečnosti ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu v organizacích, pokud podléhají zákonu č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon)
7/1985
Výnos , kterým se upravuje odměňování činnosti a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na všech pracovištích ČSAV a ve vědeckých společnostech při ČSAV
57/1985
Úprava o používaní trhaviny Permon DAP 3
58/1985
Úprava o používaní povrchovej trhaviny SEMTEX 3
AS05/85
Oznámení , že 6. června 1985 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi Federálním ministerstvom hutnictví a těžkého strojírenství Československé socialistické republiky a Ministerstvom strojírenství pro lehký a potravinářský průmysl a domácí spotřebiče Svazu sovětských socialistických republik o dvoustranné vědeckotechnické spolupráci při rozvoji specializace a kooperace výroby v oblasti vývoje strojů a zařízení pro potravinářský průmysl
15 330/85-34
Směrnice , kterými se mění směrnice čj. 20 798/82-34 o zřizování, rušení a provozu menz a bufetů vysokých škol
 
Částka 20
pdf 138 kB
30. 8. 1985 69/1985 Sb.
Nařízení o některých změnách v organizaci vysokých škol
71/1985 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek s hodnotou 1000 Kčs
70/1985 Sb.
Nařízení o doplnění soustavy zákonných peněz bankovkami s hodnotou 1000 Kčs
MH/13-6699/1939/85
Výnos o zvláštních paušálních náhradách cestovného pro kominíky a výkupci druhotných surovin v organizacích místního hospodářství
8 (20/1985)
Nařízení , kterým se mění a doplňuji některá ustanovení nařízení ministerstva vnitra ČSR č. 11 ze dne 1. září 1980 o odměňování občanských pracovníků zdravotnické služby v oboru působnosti bezpečnostního úseku ministerstva vnitra ČSR
 
Částka 21
pdf 764 kB
12. 9. 1985 72/1985 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidů (č. 159)
73/1985 Sb.
Vyhláška o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a zemědělských potřeb
 
Částka 22
pdf 1286 kB
27. 9. 1985 74/1985 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 126/1964 Sb., o styku mezi celostátními dráhami a celostátními vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 9/1984 Sb., o kontejnerovém přepravním řádu
75/1985 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací provozovaného Českou státní pojišťovnou
76/1985 Sb.
Vyhláška , ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických ponohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou
 
Částka 23
pdf 522 kB
4. 10. 1985 77/1985 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 118/1979 Sb., o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977
78/1985 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 65/1975 Sb., o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967
79/1985 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 67/1975 Sb., o Lisabonské dohodě o ochraně označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958,revidované ve Stockholmu dne 14. června 1967
80/1985 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 69/1975 Sb., o Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967
81/1985 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 64/1975 Sb., o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně 2. června 1934, v Lisabonu 31. října 1958 a ve Stockholmu 14. července 1967
82/1985 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci při výzkumu, vývoji a výrobě strojů na stavbu kolejí, výhybek a racionalizačních prostředků v dopravě, jakož i o jejich vzájemných dodávkách
83/1985 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských, rodinných a obchodních
 
Částka 24
pdf 767 kB
15. 10. 1985 84/1985 Sb.
Vyhláška o úpravách pracovní doby v letech 1986 až 1990
85/1985 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 28/1981 Sb., o Locarnské dohodě o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů, podepsané v Locarnu dne 8. října 1968
86/1985 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 110/1978 Sb.,o Štrasburské dohodě o mezinárodním patentovém třídění ze dne 24. března 1971
87/1985 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o vydávání
8.969/1985-0 25
Výnos , kterým se určují některé podmínky výkonu státního odborného technického dozoru na zajištění bezpečnosti kontejnerů ISO řady 1 v provozu
10 175/1985-20
Výnos , kterým se vydává Předpis L 14 P Záchranná a požární služba
514-18544-5111
Výnos o odměňování obchodně provozních pracovníků
515-13994-3124
Výnos o odměňování vedoucích a koordinátorů skupin polských pracovníků zaměstnaných v Československé socialistické republice
1/1985 (24/1985)
Výnos o odměňování dělníků
2/1985 (24/1985)
Výnos o poskytování odměn vybraným pracovníkům, kteří pracují odloučeně od rodin na společensky významných stavbách
3/1985 (24/1985)
Výnos o poskytování ročních stabilizačních odměn pracovníkům úzkoprofilových povolání ve stavebnictví
4/1985 (24/1985)
Výnos o poskytování jednorázových odměn dělníkům v organizacích místního stavebnictví v souvislosti s návratem ze základní (náhradní) vojenské služby
LP/3-200-26.4.85/Pa
Směrnice o poskytování lázeňské péče v zařízeních státní zdravotní správy
LO-721-27.2.1985
Směrnice o změně směrnic č. 17/1981 Věst. MZ ČSR, jimiž se stanoví seznam léčiv a jiných přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis
LP/2-272-5.5.1985
Směrnice o poskytování zvlášť specializované léčebné preventivní péče vybraným vrcholovým sportovcům Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MZd č. 3-4/1985;
OP-200.1-6.6.85
Směrnice pro činnost zdravotnických pracovišť při ověřování nových poznatků na těle živého člověka použitím metod dosud nezavedených v klinické praxi
2 (24/1985)
Směrnice o obsazování některých funkcí v organizacích výzkumné a vývojové základny na základě konkursu
Z-7631/1984-B/2-06
Úprava o hygienických zásadách pri práci s chemickými karcinogénmi
Z-9021/84-B/2-06
Úprava , ktorou sa mení úprava zo 14. februára 1978 č. Z-1629/1978-B/3-06 o hygienických požiadavkách na pracovné prostredie
 
Částka 25
pdf 725 kB
31. 10. 1985 89/1985 Sb.
Vyhláška o úpravě některých práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů členů posádek československých námořních lodí
90/1985 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o právní pomoci ve věcech trestních
91/1985 Sb.
Vyhláška o systému informačních údajů o vlastnostech látek a materiálů
9260-FS/5-1984
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos Federálního ministerstva národní obrany ze dne 29. srpna 1980 čj. 3800-FS/5-1980 o odměňování zdravotnických pracovníků
9270-FS/5-1984
Výnos , kterým se vydává platový řád pro učitele vysokých škol v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
9280-FS/5-1984
Výnos , kterým se vydává platový řád pro učitele středních škol v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
2100-FS/5-1985
Výnos o odměňování občanských pracovníků vojenské správy v organizacích výzkumné a vývojové základny rozpočtového úseku v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
2280-FS/5-1985
Směrnice , kterými se doplňují směrnice ze dne 29. ledna 1985 čj. 8200-FS/5-1984 o některých opatřeních na získání a udržení pracovníků v zemědělské činnosti podniků trustu Vojenských lesů a statků
8200-FS/5-1984
Směrnice o některých opatřeních na získání a udržení pracovníků v zemědělské činnosti podniků trustu Vojenských lesů a statků
9360-FS/5-1984
Výnos o poskytování odměn vybraným pracovníkům oborového podniku Vojenské stavby v působnosti Federálního ministerstva národní obrany, kteří pracují odloučeně od rodiny na společensky významných stavbách
FMS-10138/1985-T/3
Výnos , kterým se vydává Tarif výkonů rozhlasu po drátě VC, MC - 21/84/86
FMS-10441/85-5/1
Změny a doplňky Telefonního sazebníku VC, MC 21/81
F 72-17147-7203-315
Výnos , kterým se doplňuje srovnávací seznam vybraných zaměstnání v hornictví
10 133/85-V/3
Výnos o doplnění výnosu ze dne 27. prosince 1978 čj. 25 055/78-Va/3, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
42 275/1262/OELH/85
Výnos o odměňování dělníků ve strojírenské výrobě, servisní a opravárenské službě Státních lesů, podniku technického rozvoje Olomouc
EP-600-27.5.1985
Výnos , kterým se mění platový řád pro učitele Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze
EP-600-22.4.1985
Výnos o stanovení odměny za sběr krve a zpracování leukocytárního koncentrátu
EP-602.2-11.7.1985
Směrnice , jimiž se vydává resortní seznam prací pro přiznávání příplatků za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí
2/1985 (25/1985)
Výnos o odchylné úpravě účtování a vymáhání penále za prodlení s některými dodávkami, jichž se týká zmíněné usnesení předsednictva vlády ČSSR
620-0-4/85/Ba
Výnos , jímž určil pro projednávání a rozhodování sporů mezi investorem I. etapy souboru staveb "Zásobování hlavního města Prahy teplem z elektrárny Mělník" a jeho dodavateli a mezi těmito dodavateli příslušnou Státní arbitráž pro hlavní město Prahu
LP/3-271-21.8.1985
Směrnice o organizačním zajištění transfúzí krve, krevních přípravků a kostní dřeně Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MZd č. 3-4/1985;
R-35/1985
Směrnice , kterými se aplikuje na podmínky Státní banky československé výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 8. února 1985 čj. 514-9348-3123 o odměňování technickohospodářských pracovníků v útvarech výpočetní techniky ve Státní bance československé
88/1985 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 122 Dobříš (okres Příbram)
 
Částka 26
pdf 669 kB
13. 11. 1985 92/1985 Sb.
Vyhláška o zajištění bezpečnosti práce u stabilních zásobníků na sypké materiály
93/1985 Sb.
Vyhláška o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na sypké materiály
1/1170/1985
Smernica pre poskytovanie a čerpanie neinvestičných dotácií zo štátného rozpočtu v období po roku 1985
V/1-13 669/85
Výnos o zdaňování odměn za odběr a sběr biologického materiálu z lidského organizmu na výrobu sér, očkovacích látek a léčiv a za odběr orgánů pro transplantaci
11/13 330/1985
Směrnice pre poskytování a čerpání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu v období po roku 1985
II/11 770/1985
Výnos , kterým se vydává rozpočtová skladba platná od roku 1986
FMF-II/12 600/1985
Směrnice pro poskytování a čerpání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu v období po roku 1985
3 (26/1985)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 13 ze dne 30. září 1981 o odměňování dělníků v samostatných projektových a inženýrských organizacích a útvarech hlavních architektů
Vk 340/86
Výnos , kterým se mění a doplňují směrnice "13/2 Energ."
Vk 2928/85
Výnos , kterým se upravuje statistické výkaznictví o práci, v důsledku aktualizace jednotné klasifikace zaměstnání (JKZ)
AS06/85
Oznámení , že 28. června 1985 byla v Praze podepsána Dohoda o dvoustranné vědeckotechnické spolupráci mezi Federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství ČSSR a Ministerstvem barevné metalurgie SSSR na léta 1986-1990
 
Částka 27
pdf 318 kB
16. 11. 1985 94/1985 Sb.
Nařízení o některých změnách v organizaci vysokých škol
95/1985 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
96/1985 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství
97/1985 Sb.
Vyhláška o jednotné klasifikaci zaměstnání
 
Částka 28
pdf 1411 kB
3. 12. 1985 98/1985 Sb.
Vyhláška o usměrňování mzdových prostředků
99/1985 Sb.
Vyhláška o základních podmínkách dodávky lesních výrobků
10476/85-PN/1
Výnos změny a doplňky Poštovního řádu
513-19480-5116
Výnos pro uplatňování mzdových forem
513-18 495-5112
Směrnice , kterými se vydává Sborník kvalifikačních předpokladů odborného vzdělání v kvalifikačních katalozích dělnických povolání
SD/3330/85
Výnos , kterým se mění Vzorový resortní seznam, který je přílohou Směrnice ministerstva vnitra ČSR ze dne 12. května 1983 čj. SD/33-800/83 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků pro pracující organizací dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství
MH-561/220/1985
Úprava o doplnení úpravy Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 12. októbra 1978 č. MH-1456/220/1978, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
EP-600-15.3.1985
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 2. září 1982 čj. EP-600-22.7.1982 o odměňování dělníků v hospodářských organizacích v působnosti ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky
MH-564/211/1985
Úprava o odmieňaní pracovníkov rozpočtových zariadení národných výborov pre verejnoprospešné služby
MH-568/203/1985
Úprava o poskytovaní príplatku robotníkom za výkon združených povolaní pri poskytovaní služieb, vykonávaní opráv a údržby bytového majetku v organizáciách miestneho hospodárstva
 
Částka 29
pdf 1091 kB
6. 12. 1985 100/1985 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků
101/1985 Sb.
Vyhláška o určení vybraných lesních výrobků a organizací oprávněných k jejich nákupu
102/1985 Sb.
Vyhláška o určení vybraných lesných výrobkov a organizácií oprávnených na ich nákup
103/1985 Sb.
Vyhláška o poskytování úvěrů a úrokových sazbách
104/1985 Sb.
Vyhláška o palivových a energetických základnách
105/1985 Sb.
Vyhláška o experimentálním ověřování ve výstavbě
 
Částka 30
pdf 1689 kB
9. 12. 1985 106/1985 Sb.
Úplné znění nařízení vlády Československé socialistické republiky ze dne 13. listopadu 1980 č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízením vlády ze dne 24. října 1985 č. 100/1985 Sb.
107/1985 Sb.
Zásady o účasti pracujících na tvorbě, realizaci a kontrole plnění pětiletého plánu a ročních prováděcích plánů hospodářského a sociálního rozvoje, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 24. října 1985
108/1985 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1980 Sb. o financování reprodukce základních prostředků, ve znění vyhlášky č. 180/1982 Sb.
109/1985 Sb.
Vyhláška o financování oběžných prostředků
110/1985 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušují vyhlášky ministerstva financí o převzetí některých jugoslávských, polských a rumunských cenných papírů československým státem
111/1985 Sb.
Vyhláška o nákupu zboží organizacemi v prodejnách provozujících maloobchodní činnost
10/1985
Výnos o devizové zainteresovanosti ze zahraničně hospodářské činnosti
VIII/4/16 986/85
Výnos o určení jednotné zahraniční diety pro čs. pracovníky na integračních akcích v SSSR
 
Částka 31
pdf 2601 kB
10. 12. 1985 112/1985 Sb.
Nařízení o státním řízení cen
113/1985 Sb.
Vyhláška o cenách
 
Částka 32
pdf 2004 kB
11. 12. 1985 114/1985 Sb.
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1986
115/1985 Sb.
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1986
116/1985 Sb.
Zákon o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice
117/1985 Sb.
Nařízení o provádění dodatkových odvodů národními výbory a rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi řízenými ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory v oblasti cen
118/1985 Sb.
Nariadenie o vykonávaní dodatkových odvodov národnými výbormi a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami riadenými ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky s národnými výbormi v oblasti cien
119/1985 Sb.
Zásady pro uzavírání, obsah a kontrolu kolektivních smluv
120/1985 Sb.
Vyhláška o financování reprodukce základních prostředků v jednotných zemědělských družstvech a společných zemědělských podnicích
121/1985 Sb.
Vyhláška o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky v jednotných zemědělských družstvech a společných zemědělských podnicích
V-1/86
Výnos o cenách sjednávaných dohodou
V-2/86
Výnos o cenové kontrole
V-3/86
Výnos o cenících a označování výrobků maloobchodními cenami
V-4/86
Výnos o cenových limitech
 
Částka 33
pdf 1504 kB
13. 12. 1985 122/1985 Sb.
Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1986
123/1985 Sb.
Zákon o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1986
124/1985 Sb.
Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy odvádzanej niektorými socialistickými organizáciami a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach
125/1985 Sb.
Zákon , ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1974 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe polnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani
126/1985 Sb.
Zákon o požiarnej ochrane
127/1985 Sb.
Zákon , ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenska Bratislave a zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky
128/1985 Sb.
Vyhláška o nákupe tovaru organizáciami v predajniach vykonávajúcich maloobchodnú činnosť
VII/9333/85
Účetní osnova a směrnice k účtům účtovné osnovy pro hospodářské organizace
VII/1-10 575/85
Směrnice pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny výkonů
14 260/1985-20
Výnos , kterým se vydává Předpis L 4444 Postupy pro letové provozní služby
19 486/1985-25
Výnos o vydání Pověření k výkonu státního odborného dozoru nad vnitrozemskou plavbou
73/1 269/85
Úprava o systemizácii funkčných a pracovných miest a mzdových prostriedkov na ministerstvach a ostatných ústredných orgánoch a na nimi riadených rozpočtových organizaciach
033/694/85
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos č. 2/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
294/19 153/85
Výnos o systemizaci funkčních a pracovních míst a mzdových prostředků na ministerstvech a ostatních ústředních orgánech a jimi řízených rozpočtových organizacích
304/219/85
Výnos o poskytování odměn vybraným pracovníkům, kteří pracují odloučeně od rodiny na společensky významných stavbách
304/235/85
Výnos o odměňování členů posádek civilních letadel v organizacích v působnosti Federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství
III/4-19 137/85
Výnos o systemizaci funkčních a pracovních míst a mzdových prostředků na ministerstvech a ostatních ústředních orgánech a jimi řízených rozpočtových organizacích
603/122/1985
Opatření , kterým se vydává Sazebník náhrad za úkony orgánů státní služby pro drahé kovy
513-21195-5131; 3110
Výnos o poskytování ročních odměn vedoucím pracovníkům státních rozpočtových a příspěvkových organizací
513-21258-5131; 0511
Výnos o poskytování ročních odměn vedoucím pracovníkům hospodářských organizací
32 400/85-42
Výnos o odměňování činností a prací na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
9039/85-53
Výnos o poskytování příplatku ke mzdě pracovníkům v místech s extrémně nepříznivými nebo ztíženými podmínkami
31 284/OEVH/3/85
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 27.7.1982 čj. 13 494/OEVH/3/82 o odměňování dělníků n.p. Vodohospodářské opravny a strojírny Písek
40 331/1412/OEVH
Výnos , kterým se mění výnos o odměňování dělníků v organizacích Státních lesů ze dne 30.4.1982 čj. 38 260/1002/OELH/82
FMS-14818/85-PN
Výnos , kterým se vydává Tarif výkonů poštovního provozu VC, MC 21/71
1751/85
Výnos o úpravách jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství
PO-484/2-85
Úprava , ktorou sa mení a dopĺňa úprava č. HS-713/13-1976 z 20. apríla 1977 o odmeňovaní príslušníkov verejných požiarnych útvarov a požiarnikov z povolania vo verejných požiarnych zboroch
Vk 2902/85
Výnos , kterým se ukládá sestavování a předkládání státního statistického výkazu "ZO V 4-12" o vývozu výrobních podniků
1754/85
Výnos o změnách a doplňcích jednotné klasifikace výkonů
1752/85
Výnos o změnách a doplňcích jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví
1753/85
Výnos o změnách a doplňcích jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků
 
Částka 34
pdf 1454 kB
17. 12. 1985 129/1985 Sb.
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1986
130/1985 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1986
131/1985 Sb.
Zákon o rozpočtovém určení výnosu daně ze mzdy odváděné některými socialistickými organizacemi a o jeji správě
132/1985 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon České národní rady č. 129/1974 Sb., o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani
133/1985 Sb.
Zákon o požární ochraně
134/1985 Sb.
Vyhláška o Dlouhodobém programu rozvoje ekonomické, průmyslové a technické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Dánským královstvím
1773/85-220
Směrnice pro poskytování diferenciačních příplatků
1775/85-220
Směrnice pro poskytování prémií za přírůstek tržní zemědělské produkce
8887/85-Ek
Smernica pre poskytovanie diferenciačných príplatkov
8888/85-Ek
Smernica pre poskytovanie prémii za prírastok trhovej polnohospodárskej produkcie
FM 041-1803/85
Směrnice pro poskytování diferenciačních příplatků
FM 041-1805/85
Směrnice pro poskytování prémií za přírůstek tržní zemědělské produkce
7/1983
Směrnice Poskytování osobních ochranných prostředků, vzorový seznam pracovišť, pracovních činností a povolání pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v resortu paliv a energetiky
1774/85-220
Směrnice pro poskytování prémií u některých zemědělských výrobků
8889/85-Ek
Smernica pre poskytovanie prémií pri niektorých polnohospodárskych výrobkoch
FM 041-1804/85
Směrnice pro poskytování prémií u některých zemědělských výrobků
 
Částka 35
pdf 1916 kB
20. 12. 1985 135/1985 Sb.
Zásady zásady vnitřní a zahraniční bankovní měnové politiky po roce 1985 schválená usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 31. října 1985 č. 289
136/1985 Sb.
Vyhláška o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizacii rodinných domků v osobním vlastnictví
137/1985 Sb.
Vyhláška o změně a doplnění vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 49/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských a některých jiných výrobků
138/1985 Sb.
Vyhláška o změně a doplnění vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 50/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských výrobků dodávaných organizacemi státního a družstevního maloobchodu a spotřebitelským organizacím
241/24 231/1985
Výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků České státní spořitelny a České státní pojišťovny
6 820/1985-20
Výnos , kterým se vydává Předpis L 14 S Sportovní letišťě
9 (35/1985)
Výnos , kterým se mění výnos č. 12/1978 Věst. FMZO, kterým se vydávají základní podmínky dodávky sklářských výrobků, vyvážených akciovou společností Skolexport
 
Částka 36
pdf 325 kB
23. 12. 1985 139/1985 Sb.
Nařízení o dodatkovém odvodu ze zisku u jednotných zemědělských družstev provádějících ve větším rozsahu přidruženou výrobu
140/1985 Sb.
Nařízení o zásadách financování a finančního hospodaření jednotného zemědělského družstva
1/2200/1985
Metodické pokyny na vypracovanie ročných finančných plánov a rozpočtov na rok 1987 a dalšie roky 8. pätročného plánu
1/1985 (36/1985)
Výnos , kterým se vydávají Zásady pro poskytování služebních stejnokrojů a ostatní součásti výstroje, osobních ochranných pracovních prostředků, součástí speciální výstroje a výzbroje pracovníkům ostrahy majetku v socialistickém společenském vlastnictví v působnosti ministerstva průmyslu ČSR
11/22 994/1985
Metodické pokyny pro vypracování ročních finančních plánů a rozpočtů na rok 1987 a další léta 8. pětiletého plánu
4 (36/1985)
Výnos pro zabezpečování investic spojů podmiňujících komplexní bytovou výstavbu
FM II/19 260/1985
Metodické pokyny pro vypracování ročních finančních plánů a rozpočtů na rok 1987 a další léta 8. pětiletého plánu
sekr 894/14.1/85/VI
Výnos , kterým se vydává platový řád pro odborné pracovníky krajských státních arbitráží v České socialistické republice
3535/1985
Úprava , ktorou sa mení ustanovenie §10 074 úpravy Slovenského banského úradu č. 10/1971 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky v organizáciách, pokial podliehajú zákonu č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon)
17/1985
Výnos , kterým se mění výnos ze dne 3. ledna 1971, čj. 1/1971 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu v organizacích, pokud podléhají zákonu č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon)
248/85-HA
Úprava o odmeňovaní odborných pracovníkov krajských štátnych arbitráží v Slovenskej socialistickej republike
4688/85
Výnos o vybavení pracovníků v podzemí hlubinných dolů sebezáchrannými přístroji izolačního typu
AS07/85
Oznámení , že dne 17. listopadu 1983 byla ve Varšavě podepsána Úmluva o používání celních dokladů při přepravě nákladů v přímé automobilové dopravě zboží
AS08/85
Oznámení , že dne 14. května 1985 bylo v Praze podepsané Ujednání o jednostranné celní prohlídce mezinárodních poštovních zásilek
AS09/85
Oznámení , že dne 22. srpna 1985 byla v Reykjavíku podepsána Dlouhodobá obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou
141/1985 Sb.
Nařízení o změně sídla fakulty ochrany státních hranic Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti