Stejnopis sbírky zákonů
Československá socialistická republika.

Ročník 1987

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 995 kB
16. 1. 1987 1/1987 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 106/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv
2/1987 Sb.
Vyhláška o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
26 956/86-42
Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
1/1986 (1/1987)
Výnos , kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým
23 820/86 211
Směrnice o organizaci školních hospodářství
 
Částka 2
pdf 1033 kB
11. 2. 1987 3/1987 Sb.
Vyhláška o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť
4/1987 Sb.
Vyhláška o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, stredných odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilíšť
 
Částka 3
pdf 9323 kB
13. 2. 1987 5/1987 Sb.
Vyhláška o dokumentaci staveb
6/1987 Sb.
Opatření o změně opatření vlády Československé socialistické republiky k zajištění a dalšímu zvyšování jakosti výrobní a obdobné hospodářské činnosti schváleného usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 9. září 1982 č. 253 a publikovaného pod č. 116/1982 Sb., ve znění opatření vlády Československé socialistické republiky schváleného usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 22. listopadu 1984 č. 322 a publikovaného pod č. 39/1985 Sb.
 
Částka 4
pdf 716 kB
10. 3. 1987 8/1987 Sb.
Vyhláška o způsobilosti dovážených lanových drah a jiných technických zařízení
9/1987 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 124/1984 Sb., o středních školách
10/1987 Sb.
Vyhláška o závaznosti Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice
11/1987 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 1. v zákoně ČNR č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v českém i slovenském vydání; 2. v registraci Slovenského báňského úřadu v částce 15/1977 Sb., ve slovenském vydání
7/1987 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 19 - Košice II
 
Částka 5
pdf 1300 kB
16. 3. 1987 12/1987 Sb.
Nariadenie o vyhlásení časti Západných Tatier za súčasť Tatranského národného parku
13/1987 Sb.
Nariadenie o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd
15/1987 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci
16/1987 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl, ve znění vyhlášky č. 142/1979 Sb.
17/1987 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry a informacií č. 25/1967 Zb. o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel v znení vyhlášky č. 156/1979 Zb.
18/1987 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par
19/1987 Sb.
Vyhláška , ktorou sa ustanovujú požiadavky na ochranu pred výbuchmi horľavých plynov a pár
1/1987 (5/1987)
Výnos o změně a doplnění výnosu č. 6/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
14/1987 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 123 - Michalovce
 
Částka 6
pdf 1499 kB
13. 4. 1987 20/1987 Sb.
Zákon o státní památkové péči Pozn.: Autory komentáře jsou Stanislav Malý a Jiří Varhaník
21/1987 Sb.
Nařízení , kterou se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 157/1980 Sb., o udělování povolení k uzavírání, změně nebo zrušení některých smluv o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím
22/1987 Sb.
Zásady kontroly jakosti prováděné výbory lidové kontroly ČSSR, ČSR a SSR schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 18. prosince 1986 č. 338
25/1987 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 3/1982 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla, ve znění vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 40/1984 Sb.
26/1987 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o spolupráci v kultuře, školství, vědě, technice a v jiných oblastech
VI/2-9 387 86
Výnos o odměňování dělníků a obchodně-provozních pracovníků Státní tiskárny cenin
XI/2-22 555/86
Výnos o poskytování zvláštního příplatku pracovníkům Státní tiskárny cenin
3050-FS/5-1985
Výnos o odměňování dělníků v trustu podniků Vojenských lesů a statků v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
12800-FS/5-1985
Výnos o odměňování dělníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
AS01/87
Oznámení , že byl zrušen výnos Federálního ministerstva národní obrany ze dne 16. prosince 1982 čj. 7440-FS/5-1982, kterým se pro pracovníky trustu podniků Vojenské lesy a statky upravují některé náhrady podle vyhlášky č. 95/1967 Sb. o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů, ve znění vyhlášky č. 91/1982 Sb. (reg. v částce 14/1983 Sb.)
AS02/87
Oznámení o zrušení oznámení o vydání: 1. výnosu FMNO, kterým se vydávají Seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám a matkám do konce 9. měsíce po porodu a mladistvým; 2. směrnic FMNO o poskytování příplatků za práce ve ztíženém nebo zdraví škodlivém pracovním prostředí; 3. směrnic FMNO pro uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v ČSLA a zásady pro odměňování; 4. směrnic FMNO pro výplatu jednorázového příspěvku na opatření náhradního bydlení občanům, kteří uvolní vojenský byt
3051-FS/5-1985
Výnos o poskytování naturálních požitků některým pracovníkům v trustu podniků Vojenské lesy a statky v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
12940-FS/5-1986
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos Federálního ministerstva národní obrany ze dne 11. ledna 1984 čj. 5220-FS/5-1983 o odměňování dělníků v Československém armádním filmu
13024-FS/5-1986
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos Federálního ministerstva národní obrany ze dne 8. února 1982 čj. 1450-FS/5-1981 o dměňování dělníků ve vojenských lázeňských a rekreačních zařízeních
AS26/87
Oznámení o zrušení výnosu FMNO
12900-FS/5-1986
Výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
514-29340-5119; 2511
Výnos o věrnostních stabilizačních odměnách pracovníků ve vybraných okresech a místech Severočeského, Západočeského a Jihočeského kraje
F 72-30489-7202-2201
Výnos , kterým se stanoví odchylný způsob zjišťování průměrného výdělku pro některé pracovníky Mezinárodního vědeckovýrobního sdružení ROBOT
15 691/86-V/3
Výnos o poskytování náhrad pracovníkům za používání vlastního nářadí, strojů, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce a o poskytování režijních náhrad
137/OELH/87
Výnos , kterým se doplňuje výnos ze dne 29.6.1982 čj. 38071/295/OELH/82 o mzdovém zvýhodnění pracovníků organizací Státních lesů zajišťujících úkoly spojené s obnovou lesních porostů
17 (6/1987)
Výnos , kterým se prodlužuje doba platnosti výnosu Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 10/1983 Věstníku FMZO o základních podmínkách obstarání záležitostí prováděného organizacemi zahraničního obchodu ve znění výnosu č. 14/1985 Věstníku FMZO
6 230/86-V/3
Výnos o odměňování pracovníků stavební činnosti Projektové a inženýrské organizace ministerstva kultury České socialistické republiky
8 253/87-14
Směrnice , kterými se zrušují některé obecně závazné právní předpisy
411-8625
Výnos o úhradě za ubytování a základní péči poskytovanou v domovech pro matky s dětmi
4199/1986
Úprava , ktorou sa mení a dopĺňa úprava Slovenského banského úradu z 1. februára 1971 č. 10/1971 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky v organizáciách podliehajúcich banskému zákonu
AS03/87
Oznámení , že dne 1. září 1986 byl v Praze československou stranou a dne 23. ledna 1987 v Moskvě sovětskou stranou podepsán Protokol o změně příloh č. 2 a 3 Dohody mezi Federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství ČSSR, Federálním ministerstvem zahraničního obchodu ČSSR a Ministerstvem těžkého a dopravního strojírenství SSSR, Ministerstvem zahraničního obchodu SSSR o specializaci a kooperaci výroby hutnického zařízení ze dne 15. května 1981
AS04/87
Oznámení , že dne 1. září 1986 byl v Praze československou stranou a dne 23. ledna 1987 v Moskvě sovětskou stranou podepsán Protokol o změně příloh č. 2 a 3 Dohody mezi Federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství ČSSR, Federálním ministerstvem zahraničního obchodu ČSSR a Ministerstvem těžkého a dopravního strojírenství SSSR, Ministerstvem zahraničního obchodu SSSR o specializaci a kooperaci výroby zařízení železničních kolejových vozidel ze dne 15. května 1981
AS05/87
Oznámení , že dne 20. října 1986 byl v Moskvě podepsán Protokol o doplnění a upřesnění na období 1986-1990 Dohody mezi Federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství, Federálního ministerstva zahraničního obchodu ČSSR a Ministerstvem chemického a naftového strojírenství, Ministerstvem zahraničního obchodu SSSR o vědeckotechnické spolupráci, specializaci a kooperaci výroby čerpacího, kompresorového a chladícího zařízení ze dne 22. prosince 1981
AS06/87
Oznámení , že dne 24. listopadu 1986 byla v Budapešti podepsána Dohoda mezi Federálním ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a Ministerstvem dopravy Maďarské lidové republiky o způsobu opravy a údržby společných československo-maďarských silničních hraničních mostů
AS07/87
Oznámení , že dne 3. února 1987 byl v Moskvě podepsán Protokol o rozvoji spolupráce mezi Federálním ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a Ministerstvem civilního letectva Svazu sovětských socialistických republik v oblasti civilního letectví na období 1986-1990
AS08/87
Oznámení , že dne 20. února 1987 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci v oblasti technického rozvoje, výroby a vývozu řady těžkých traktorů
23/1987 Sb.
Usnesení o vyhlášení volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 33
24/1987 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 152 Třebíč
 
Částka 7
pdf 1475 kB
23. 4. 1987 27/1987 Sb.
Zákon o štátnej pamiatkovej starostlivosti
28/1987 Sb.
Vyhláška o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Togo
29/1987 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky o kulturní a vědecké spolupráci
30/1987 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci mezi ústředními orgány podílejícími se na řízení národních výborů a rad
31/1987 Sb.
Vyhláška o ukončování studia ve středních školách a o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích
32/1987 Sb.
Vyhláška o záväznosti Československého liekopisu
6/1986
Výnos , kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
251/3 433 1986
Směrnice , kterými se mění směrnice pro tvorbu a použití finančních rezerv a fondu intenzifikace v odvětví zemědělství
1 (7/1987)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 9/1980 Věstníku FMZO o postupu při uzavírání a provádění zahraničněobchodních operací, ve znění výnosu Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 12/1982 Věstníku FMZO
PO/0-01965-1986
Prozatimní směrnice o úkolech a organizaci požární služby civilní obrany
SD/33-1002/1987
Výnos o poskytování jízdních a přepravních výhod v městské hromadné dopravě
6365/86
Výnos o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
SD 33-1001/1987
Výnos o poskytování jízdních a přepravních výhod ve veřejné silniční dopravě
1903/86
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos Českého báňského úřadu ze dne 3. ledna 1971 čj. 1/1971 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu v organizacích, pokud podléhají hornímu zákonu
AS09/87
Oznámení o zrušení směrnic generálního ředitele Státní banky československé pro uvolňování devizových prostředků z devizových zdrojů organizací vnitřní ekonomiky na zahraniční pracovní cesty do kapitalistických států ze dne 29. září 1970 č. 4/1970, registrované v částce 38/1970 Sbírky zákonů
Vk 716/86
Výnos o statistickém výkaznictví za vybrané integrační akce v SSSR
89/86
Směrnice pro odměňování technickohospodářských pracovníků v některých hospodářských zařízeních organizací v ekonomické působnosti Národní fronty
 
Částka 8
pdf 1599 kB
30. 4. 1987 33/1987 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných pětisetokorun k 100. výročí narození Josefa Lady
34/1987 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun s motivem koně Převalského
35/1987 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun k 225. výročí založení Banícké akademie v Banské Štiavnici
36/1987 Sb.
Vyhláška , kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
37/1987 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 86/1986 Zb. o združení rodičov a priateľov školy
38/1987 Sb.
Vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach
 
Částka 9
pdf 1132 kB
25. 5. 1987 39/1987 Sb.
Změna zásad o účasti pracujících na tvorbě, realizaci a kontrole plnění pětiletého plánu a ročních plánů hospodářského a sociálního rozvoje, schválených usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 24. října 1985 č. 270 (č. 107/1985 Sb.)
40/1987 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o zvláštních misích
41/1987 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci
42/1987 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou, kterou se mění Úmluva mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky ze dne 25. ledna 1957, ve znění Dohody o její změně ze dne 27. března 1972
43/1987 Sb.
Vyhláška o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků a úhradě nákladů s tím spojených
MH/13-2355/780/87
Výnos o odchylném uplatňování mzdových forem v organizacích místního hospodářství, drobných provozovnách národních výborů a rozpočtových zařízeních výborů pro komunální služby
HEM-351.6-22.12.86
Směrnice o hygienických požadavcích na zřizování a provoz zařízení společného stravování
1072/622/1982
Výměr o uplatňování cen při prodeji ovoce a zeleniny mezi občany
 
Částka 10
pdf 768 kB
15. 6. 1987 44/1987 Sb.
Nařízení o úpravě podmínek pro poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům
45/1987 Sb.
Vyhláška o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům do 21 let věku v podzemí hlubinných dolů
46/1987 Sb.
Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
47/1987 Sb.
Vyhláška o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a školách pro mládež vyžadující zvláštní péči
16 084/87-42
Výnos o naturálních požitcích poskytovaných technickohospodářským pracovníkům ve školních lesních podnicích vyskokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních lesních hospodářství škol v působnosti národních výborů
16 506/87-42
Výnos , kterým se doplňuje výnos ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 27. listopadu 1974 čj. 31 042/74-42 o nomenklatuře funkcí a základních platů pro pracovníky pedagogickopsychologických poraden
 
Částka 11
pdf 766 kB
26. 6. 1987 48/1987 Sb.
Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou
49/1987 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o výstavbě silničního obchvatu měst Českého Těšína - Cieszyna a o zřízení nového silničního hraničního přechodu
190/86-org.
Výnos o paušálních odměnách a náhradách nákladů za znalecké posudky spojené s prováděním pitev, soudnělékařských vyšetření histologických, toxikologických, biologických a s posuzováním újmy na zdraví
V/2-22020/86
Výnos o opravách tiskových chyb a opravách provedených během tisku sazebníku daně z obratu
86/14/87
Výnos , kterým se doplňuje výnos FMF a FMZO o náhradách výdajů při zahraničních pracovních cestách členů posádek dopravních prostředků č. 17 ze dne 6. srpna 1984
VI/3-1.840/87
Výnos , kterým se doplňuje výnos FMF a FMZO o náhradách výdajů při zahraničních pracovních cestách členů posádek dopravních prostředků č. 17 ze dne 6. srpna 1984
AS10/87
Oznámení , kterým byl zrušený dispečerský řád pro řízení provozu elektrizační soustavy ČSSR, výnos FMPE č. 3/1982, výnos č. 5/1982 a výnos FMPE č. 10/1982
AS11/87
Oznámení o zrušení rozkazu č. 23/1970 ze dne 1.10.1970 a rozkazu č. 25/1970 ze dne 30.9.1970
VS/2-5910/312/87
Výnos o některých náhradách výdajů a o odměňování činností a prací prováděných při občanských obřadech
Z-6634/83-B/2-03
Úprava o hygienických požiadavkách na pojazdné pracovné stroje a technické zariadenia
MK 7120/1986-13/PaM
Úprava , ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 5. januára 1983 č. MK 53/1983-13/PaM o odmeňovaní robotníkov
2/87
Výnos , kterým se doplňuje výnos ČBU ze dne 3. ledna 1971 čj. 1/71, kterým se vydává předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu v organizacích, pokud podléhají zákonu č. 41/1957 Sb. (horní zákon)
900/1987
Výnos o důlně měřičské dokumentaci při povrchovém dobývání uhlí
 
Částka 12
pdf 675 kB
29. 6. 1987 50/1987 Sb.
Zákon o změnách zákona o mateřském příspěvku
51/1987 Sb.
Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení
52/1987 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákoníku práce
53/1987 Sb.
Zákon o zvýšení některých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu
54/1987 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví
56/1987 Sb.
Vyhláška o změnách vyhlášky č. 130/1984 Sb., kterou se provádí zákon o mateřském příspěvku
57/1987 Sb.
Vyhláška o dalších změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
58/1987 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví další podrobnosti v nemocenském zabezpečení družstevních rolníků a uchazečů o zaměstnání
59/1987 Sb.
Vyhláška o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů
60/1987 Sb.
Vyhláška o změnách a doplněních vyhlášky č. 136/1982 Sb., kterou se provádí zákon o státním zkušebnictví
55/1987 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 78 - Lučenec
 
Částka 13
pdf 974 kB
1. 7. 1987 61/1987 Sb.
Zákon , ktorým sa mení zákon SNR č. 51/1975 Zb. o Národnej cene Slovenskej socialistickej republiky
62/1987 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen
63/1987 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných a podobných označení
64/1987 Sb.
Vyhláška o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) Pozn.: Aktuální znění "Přílohy A" a "Přílohy B" viz pasivní derogace.
AS12/87
Oznámení , že dne 17. listopadu 1986 byla v Bratislavě podepsána Dohoda mezi Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a Státním úřadem pro metrologii Maďarské lidové republiky o vzájemném uznávání výsledků typových zkoušek a ověřování měřidel
 
Částka 14
pdf 550 kB
24. 7. 1987 66/1987 Sb.
Vyhláška o České vodohospodářské inspekci
67/1987 Sb.
Vyhláška o zajištění jaderné bezpečnosti při zacházení s radioaktivními odpady
PO-1333/V-87
Výnos o odměňování příslušníků Sboru požární ochrany
9 430/87-VI/2
Výnos o zřízení státních přírodních rezervací "Čertoryje", "Jazevčí", "Kútky", "Machová", "Porážky" a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací "Zahrady pod Hájem", "Búrova" a chráněného naleziště "Žerotín" v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
31-3673/1987
Výnos o stravných jednotkách v zariadeniach sociálnej starostlivosti
65/1987 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 86 - Olomouc II
9 432/87-VI/2
Výnos o zřízení státní chráněné rezervace "Radotínské rašeliniště" a jejího ochranného pásma v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
9 431/87-VI/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Povydří" v chráněné krajinné oblasti Šumava
 
Částka 15
pdf 566 kB
17. 8. 1987 68/1987 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 50 Kčs
69/1987 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o železniční dopravě
 
Částka 16
pdf 526 kB
28. 8. 1987 71/1987 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mozambické lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
72/1987 Sb.
Vyhláška o registrácii hromadne vyrábaných liečivých prípravkov
73/1987 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 8/1983 Sb., o zvláštní způsobilosti na některé činnosti ve výstavbě
V/1-7393/87
Výnos o prominutí důsledků opožděného předložení průkazu o počtu vyživovaných osob pro účely daně ze mzdy
9 (16/1987)
Rozkaz , kterým se vydává resortní seznam zaměstnání občanských pracovníků v působnosti Federálního ministerstva vnitra zařazených do II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení - doplnění
F 72-31064-7203-1702
Výnos , kterým se vydává seznam zaměstnání zařazených v Mezinárodní rozhlasové a televizní organizaci OIRT pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
1/1987 (16/1987)
Výnos o poskytování ročních stabilizačních odměn pracovníkům ve vícesměnných pracovních režimech na vybraných pracovištích textilního, oděvního a kožedělného průmyslu
AS13/87
Výnos o poskytování náborových příspěvků pracovníkům obchodní organizace INTERPRAMEN činných při zajišťování zásobování a poskytování stravovacích a ubytovacích služeb při výstavbě integračních akcí ve Svazu sovětských socialistických republik
7 130/1987-44
Výnos , ktorým sa mení úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 15.11.1984 č. 12 900/1984-44 o odmeňovaní učiteĺov vysokých škôl (platový poriadok pre učiteĺov vysokých škôl)
413-1110-16.6.1987
Výnos o stravování pracovníků v zařízeních sociální péče a některých dalších občanů z kuchyní těchto zařízení
1620/1987-44
Výnos , ktorým sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 22. novembra 1974 č. 12 611/1974-IX/3 o nomenklatúre funkcií a základných platov odborných a technicko-hospodárskych pracovníkov krajských psychologicko-výchovných klinik a stredísk pre voľbu povolania a okresných psychologicko-výchovných poradní a poradní pre volbu povolania
5 876/1987-44
Výnos , ktorým sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 23. februára 1984 č. 2317/1984-44 o odmeňovaní robotníkov v hospodárskych organizáciách priamo riadených Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky
7 160/1987-44
Výnos , ktorým sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 15. novembra 1984 č. 12 780/1984-44 o odmeňovaní pedagogických pracovníkov základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (platový poriadok pre pedagogických pracovníkov)
MH-33/220/1987
Výnos , ktorým sa dopĺňa rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
70/1987 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 176 (Praha 10)
 
Částka 17
pdf 517 kB
10. 9. 1987 75/1987 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě
76/1987 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád
3/1987 (17/1987)
Výnos , kterým se doplňuje výnos Federálního ministerstva paliv a energetiky č. 4/1978 o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům vybraných povolání v odvětvích energetiky a plynárenství
III/11.000/87
Výnos o cestovních náhradách při zahraničních bezdevizových pracovních cestách
7.649/1987-03
Výnos , kterým se doplňují směrnice pro nerovnoměrné rozvržení pracovní doby v organizacích Federálního ministerstva dopravy ze dne 30. června 1978 čj. 17.460/1978-03
18280-FS/5-1987
Směrnice , kterými se mění a doplňují směrnice Federálního ministerstva národní obrany čj. 8200-FS/5-1984 ze dne 29. ledna 1985 o některých opatřeních k získání a udržení pracovníků v zemědělské činnosti podniků trustu Vojenských lesů a statků
AS14/87
Oznámení , že bylo zrušeno opatření ministra všeobecného strojírenství ČSSR č. 31/1976, kterým se v resortu všeobecného strojírenství stanoví funkce, pro jejichž výkon je nezbytné uzavření dohody o hmotné odpovědnosti
514-33885-5112
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 12. září 1984 čj. 51-12430-3156 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků
411-1110-16.6.1987
Výnos , kterým se mění a doplňuje směrnice ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 28.12.1984 čj. 31-1110-12.12.1984 k výkonu státní správy na úseku sociální péče
431-2160-16.6.1987
Výnos o stravovacích jednotkách v zařízeních sociální péče
4/1975 (17/1987)
Směrnice o mzdovém zvýhodnění organizací stavební výroby ve vybraných oblastech v pohraničí
SZ:344.2/40/OEP-1/19
Výnos , kterým se vydává kvalifikační katalog dělnických povolání stavební výroby
SZ:344.2/20/OEP-1/19
Výnos , kterým se vydává kvalifikační katalog dělnických povolání výroby stavebních hmot
3/1977 (17/1987)
Směrnice o úpravě poskytování mzdy pracovníkům v souvislosti s opatřeními v zásobování elektrickou energií a plynem
17 780/87-33
Výnos o školách pro mimořádně nadané a talentované žáky v oblasti sportu (sportovní školy) a o třídách s vrcholovou sportovní přípravou ve středních odborných učilištích
AS15/87
Výnos , kterým se vydávají I. změny a doplňky Souboru převzatých dělnických povolání ve stavebnictví
AS16/87
Výnos , kterým se vydávají II. změny a doplňky Souboru převzatých dělnických povolání ve stavebnictví
20 900/87-42
Výnos , kterým se mění výnos ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 19. listopadu 1984 čj. 30 100/84-42 o odměňování učitelů vysokých škol (platový řád pro učitele vysokých škol)
21 000/87-42
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 19. listopadu 1984 čj. 29 700/84-42 o odměňování pedagogických pracovníků základních a středních škol a školských zařízení (platový řád pro pedagogické pracovníky)
SZ:344.2/52-OEP-1/73
Výnos , kterým se vydává Soubor převzatých dělnických povolání ve stavebnictví
MH/13-5236/1586/87
Výnos o některých otázkách odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích místního hospodářství
SD/33-2728/1987
Výnos o zvláštních paušálních náhradách cestovních výdajů jízdních pracovníků silniční a městské dopravy
SD/33-2900/87
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 20. července 1982 čj. SD/33-100/82 o odměňování dělníků v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství
21 666/87-14
Výnos , kterým se ruší směrnice ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18.6.1970 čj. 20 566/70-III/2 o vysokoškolském studiu učitelství pro mateřské školy, o studiu vychovatelství a učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči
SPS-177-20.1.1987
Směrnice o úhradách za zdravotnické služby, které nejsou nezbytné v zařízeních léčebné preventivní péče a v Ústavu kosmetiky, a o manipulačním poplatku za vystavení lékařského předpisu
SD/33-1704/87
Výnos , kterým se doplňuje výnos čj. SD/33-885/83 o poskytování stabilizačních odměn v městské hromadné dopravě na území hlavního města Prahy
LO-721-2.6.1987
Výnos , kterým se mění a doplňují směrnice č. 17/1981 Věst. MZd ČSR, jimiž se stanoví seznam léčiv z jiných přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis
31/43-881/1987
Výnos , ktorým sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR z 20.12.1984 č. 31/43-7156/1984 o poskytovaní sociálnej starostlivosti národnými výbormi
PO-437/2-1987
Výnos o odmeňovaní príslušníkov Zboru požiarnej ochrany
MH-41 203/1987
Výnos o osobitných paušálnych cestovných náhradách pre kominárov a vykupovačov druhotných surovín v oraganizáciách miestneho hospodárstva
5 (17/1987)
Směrnice , kterými se mění směrnice ČSVD o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby ve výrobních družstvech
10 (17/1987)
Směrnice k řízení a organizaci vynálezcovství a zlepšovatelství ve výrobním družstevnictví ČSR
42 (17/1987)
Směrnice k zabezpečení oraganizace a výkonu společenské kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci ve výrobních družstvech
23-260/87
Smernica o odměňování dělníků
511/1987
Výnos o úlohách a spôsobilosti banských záchranárov potápačov a organizácii banských záchranných staníc pri potápačskej činnosti
888/1987
Výnos o kontrolách, reviziach a skúškach plynových zariadení
74/1987 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 78 (Mirovice)
 
Částka 18
pdf 812 kB
29. 9. 1987 77/1987 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
1/1987 (18/1987)
Výnos , kterým se doplňuje výnos č. 4/1982, kterým byl vydaný resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
2/1985 (18/1987)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos č. 4/1982, kterým byl vydaný resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
13 857/1987-03
Výnos o odměňování občanských pracovníků Železničního vojska
VII/1-11 532/87
Výnos , kterým se mění směrnice pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny výkonů č. FMF/VII/1-10 575/85 z 10. června 1985
4 163/87-V/3
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 27.1.1983 čj. 3 707/83-V/3 o odměňování dělníků
13 (18/1987)
Rozkaz - Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra ve vojenské činné službě a přiznávání finančního příspěvku při jiném poškození na zdraví
18780-FS/5-1987
Výnos o změně a doplnění výnosu čj. 9280-FS/5-1984 ze dne 27. prosince 1984, kterým se vydává platový řád pro učitele středních škol v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
18790-FS/5-1987
Výnos o změně a doplnění výnosu čj. 9270-FS/5-1984 ze dne 11. prosince 1984, kterým se vydává platový řád pro učitele vysokých škol v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
11820/1986-44
Výnos o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
1/1987-E
Výnos , ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. 1/1979-E Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky z 1. februára 1979 o zaradení zamestnaní na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
9 450/1987-V/3
Výnos pro uplatňování mzdových forem v příspěvkových, rozpočtových a jiných organizacích odvětví kultury
SD-3136/1987-4
Výnos o poskytovaní stabilizačných odmien v mestskej hromadnej doprave na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy
SD-3137/1987-4
Výnos , ktorým sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 1. júla 1982 č. SD-3233/1982-4 o odmeňovaní robotníkov v organizáciách dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárstva
SD-3138/1987-4
Výnos o osobitných paušálnych cestovných náhradách pracovníkov cestnej a mestskej dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárstva
AS17/87
Oznámení , že dne 12. prosince 1986 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a Polským komitétem normalizace, měření a jakosti o vzájemném uznávání výsledků typových zkoušek a ověřování měřidel
AS18/87
Oznámení , že dne 30. prosince 1986 byla v Praze podepsána dohoda mezi Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a Ministerstvem zdravotnického a biotechnologického průmyslu Svazu sovětských socialistických republik o dvoustranné vědeckotechnické spolupráci při řešení problému "Mikrobiologická syntéza a ostatní vybrané biotechnologické procesy"
AS19/87
Oznámení , že dne 27. března 1987 byla v Praze podepsána Dohoda o vědeckotechnické spolupráci v oblasti průmyslu zpracování ropy a petrochemie mezi Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a Ministerstvem pro zpracování ropy a petrochemii Svazu sovětských socialistických republik
 
Částka 19
pdf 695 kB
15. 10. 1987 81/1987 Sb.
Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou
82/1987 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou
83/1987 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 5/1987 Sb., o dokumentaci staveb, ve slovenském vydání
78/1987 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 105 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
79/1987 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 26 - Tvrdošín
80/1987 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 80 - Topoľčany II
 
Částka 20
pdf 825 kB
30. 10. 1987 84/1987 Sb.
Úplné znění zákona o státním zkušebnictví ze dne 27. února 1968 č. 30 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 23. června 1987 č. 54 Sb.
85/1987 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 60/1980 Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami
86/1987 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě
VII/1-19 459/1985
Výnos , kterým se vydává oborový kalkulační vzorec montážních prací a pokyny k němu
VII/2-23 577/1985
Výnos , kterým se vydává oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny za užívání ubytovacího zařízení a pokyny k němu
VII/2-23 578/1985
Výnos , kterým se vydává oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci složek ceny vývozních a dovozních výkonů a pokyny k němu
VII/2-23 580/1985
Výnos , kterým se vydává oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny projektových prací a inženýrské činnosti a pokyny k němu
VII/2-24 000/1985
Výnos , kterým se vydává oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny stavebních prací a pokyny k němu
VII/2-7957/1987
Výnos , kterým se vydává oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny prací a služeb výpočetní a jiné techniky a pokyny k němu
1 (20/1987)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos SK VTIR č. 1 z 26. května 1986 pro poskytování prémií projektantům za úkoly projektové činnosti
2 (20/1987)
Výnos , kterým se mění a doplňují směrnice SK VTIR č. 9 z 2. listopadu 1984 pro poskytování podkladů pro řízení vývoje cen projektových prací
 
Částka 21
pdf 1137 kB
17. 11. 1987 87/1987 Sb.
Zákon o veterinární péči
88/1987 Sb.
Zákon o státní energetické inspekci
89/1987 Sb.
Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla
91/1987 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 143/1970 Sb., kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství
AS21/87
Oznámení o zrušení předpisů *derogační oznámení*
413-1110-4.9.1987
Výnos o stravování pracovníků v zařízeních sociální péče a některých dalších občanů z kuchyně těchto zařízení
V/1-10 800/87
Výnos o zdaňování odměn poskytovaných při udělení "Čestného odznaku spotřebního družstva"
AS20/87
Oznámení o zrušení předpisů
SD/33-3955/1987
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 12. března 1987 čj. SD/33-1001/1987 o poskytování jízdních a přepravních výhod ve veřejné silniční dopravě
SD/33-3956/1987
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 12.3.1987 čj. SD/33-1002/1987 o poskytování jízdních a přepravních výhod v městské hromadné dopravě
23 794/87-42
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 30. září 1982 čj. 25 352/82-42 o odměňování dělníků v národním podniku Komenium
MH/4-358/1972
Směrnice o mzdovém zvýhodnění pracovníků v organizacích místního hospodářství pracujících ve vybraných oblastech v pohraničí
90/1987 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 14 - Beroun
 
Částka 22
pdf 1038 kB
30. 11. 1987 92/1987 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o státní energetické inspekci
93/1987 Sb.
Vyhláška o rozvojových teplofikačních studiích, provozu, údržbě a ochraně zařízení pro zásobování teplem
94/1987 Sb.
Vyhláška o hospodaření s teplem, připojovacích podmínkách a změně teplonosné látky
95/1987 Sb.
Vyhláška o dodatkové dovolené pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny
96/1987 Sb.
Vyhláška o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny
9/1987
Výnos o zákazu prodeje některých druhů zboží ve vnitřním obchodě organizacím
19/1982
Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
666/31/87
Výnos o zákaze predaja niektorých druhov tovaru vo vnútornom obchode organizáciam
33876/86
Výnos o poskytování odměn pracovníkům vybraných povolání v organizacích státního obchodu s návratem z vojenské základní (náhradní) služby a po uplynutí období péče o dítě
MH-58/203/1987
Výnos o poskytovaní náhrad pracovníkom v organizáciách miestneho hospodárstva za používanie vlastného náradia, strojov, zariadenia a predmetov potrebných na výkon práce a o poskytovaní režijných náhrad
 
Částka 23
pdf 908 kB
16. 12. 1987 97/1987 Sb.
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1988
98/1987 Sb.
Zákon o zvláštním příspěvku horníkům
99/1987 Sb.
Nařízení o pracovněprávních vztazích pracovníků mezinárodních hospodářských organizací
102/1987 Sb.
Vyhláška o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví trvale nezpůsobilých k dosavadní práci
103/1987 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afgánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
104/1987 Sb.
Vyhláška , kterou se určují nakažlivé lidské choroby ve smyslu trestního zákona
105/1987 Sb.
Vyhláška ktorou sa určuje, ktoré choroby sa považujú za nakažlivé v zmysle Trestného zákona
2/1987 (23/1987)
Výnos , kterým se doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
100/1987 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 84 (okr. Litoměřice)
101/1987 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 61 Trnava - sever
 
Částka 24
pdf 1194 kB
23. 12. 1987 106/1987 Sb.
Úplné znění zákona ze dne 8. října 1971 č. 107 Sb., o mateřském příspěvku, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění ze dne 27. ledna 1982 č. 8 Sb., zákonem ze dne 13. listopadu 1984 č. 110 Sb. a zákonem ze dne 23. června 1987 č. 50 Sb.
107/1987 Sb.
Zákon o státním rozpočtu ČSR na rok 1988
108/1987 Sb.
Zákon o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky
109/1987 Sb.
Zákon o štátnom rozpočte SSR na rok 1988
110/1987 Sb.
Zákon o pôsobnosti orgánov veterinárnej starostlivosti Slovenskej socialistickej republiky
111/1987 Sb.
Nařízení o dodatkovém odvodu k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1988
112/1987 Sb.
Nařízení o dodatkovém odvodu za ztráty způsobené nejakostní výrobou
113/1987 Sb.
Vyhláška o podnikové veterinární službě
114/1987 Sb.
Vyhláška , kterou se upravuje poskytování podpor a náhrad při zdolávání nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat a určují bezplatné odborné veterinární činnosti
115/1987 Sb.
Vyhláška o podnikovej veterinárnej službe
116/1987 Sb.
Vyhláška , ktorou sa upravuje poskytovanie podpôr a náhrad pri zdolávaní nákaz a iných hromadných ochorení zvierat a určujú bezplatné odborné veterinárne činnosti
9 512/87-20
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 1. února 1982 čj. 24 726/81 o předpisu L 14 - Letiště, ve znění výnosu ze dne 13. prosince 1984 čj. 16 232/84
15 083/1987-20
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 11 - předpis o letových provozních službách ze dne 30. března 1984 č. 9 152/84-20
15 084/1987-20
Výnos , kterým se mění a doplňuje předpis L 2 - pravidla létání ze 14. června 1968 čj. 16 457/68-20, ve znění výnosu ze dne 19. března 1986 čj. 21 684/85-20
15 085/1987-20
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 4444 - postupy pro letové provozní služby ze dne 23. října 1985 čj. 14 260/1985-20
15 807/87-20
Výnos , kterým se mění a doplňuje předpis L 1 - způsobilost leteckého personálu civilního letectví ze dne 14. října 1976 č. 21 765/76-20 ve znění výnosů ze dne 14. března 1980 čj. 6 635/80-20, ze dne 14. července 1983 čj. 13 099/83-20 a z 12. září 1984 čj. 18 140/84-20
17 960/87-20
Výnos , kterým se vydává předpis o civilní letecké telekomunikační službě - svazek II - spojovací postupy L 10/II
 
Částka 25
pdf 1398 kB
28. 12. 1987 117/1987 Sb.
Vyhláška o péči o zdraví zvířat
118/1987 Sb.
Vyhláška o veterinární ochraně státního území
119/1987 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o zamezení dvojího zdanění příjmů z využívání mezinárodní letecké dopravy
120/1987 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Sierra Leone o kulturní spolupráci
2/1983 (25/1987)
Výnos , kterým se vydávají zásady a vzorový seznam činností a povolání pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v resortu elektrotechnického průmyslu
13/1987
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos Federálního ministerstva financí a Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 10/1985 Věstníku FMZO o devizové zainteresovanosti ze zahraničně hospodářské činnosti
1/1987; 033/738/87
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos č. 2/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie, ve znění výnosů č. 1/1979, č. 3/1983 a č. 3/1985
1/1987 (25/1987)
Výnos , kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
515-31053-5123
Výnos o odměňování a poskytování cestovních náhrad angolským občanům dočasně zaměstnaným v československých organizacích
515-35390-5114
Výnos o odměňování práce přesčas některých technickohospodářských pracovníků při výstavbě jaderných elektráren Mochovce a Temelín
EP-614-20.7.1987
Výnos o mzdovém zvýhodnění zdravotnických pracovníků ve vymezeném území pohraničí
14.616/87-V/3
Výnos o odchylném uplatňování mzdových forem
EP-600-1.9.1987
Výnos , kterým se mění platový řád pro učitele Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze
EP-600-1.10.1987
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 29. srpna 1980 čj. EP-600-24.7.1980 o odměňování zdravotnických pracovníků
V-5/87
Výnos o cenovém znevýhodnění spotřebních výrobků a výrobků určených pro bytové hospodářství nezabezpečených náhradními díly
R-37/1987
Výnos o provádění platebního styku a zúčtování peněžnými organizacemi
MH-78/203/1987
Výnos o niektorých otázkach odmeňovania technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách miestneho hospodárstva
 
Částka 26
pdf 1099 kB
29. 12. 1987 121/1987 Sb.
Vyhláška o zabezpečování zdravotní nezávadnosti živočišných produktů
XV/19 525/87
Výnos o financování komunální bytové výstavby a výstavby technického a občanského vybavení
V 2-19 430/87
Výnos , kterým stanovilo změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1987
51-34565-5102
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 5. dubna 1986 čj. 51-21630-5102 o postupu při usměrňování mzdových prostředků
121/19 921/1987
Výnos o finančním hospodářství národních výborů a jimi spravovaných rozpočtových a příspěvkových organizací
2/1987 (26/1987)
Výnos , kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie ve zvláštních případech
515-37137-5123
Výnos o odměňování a poskytování cestovních náhrad vedoucím skupin korejských občanů a korejským tlumočníkům zaměstnaným v Československé socialistické republice
153/22 841/1987
Výnos o osvobození od daně z příjmu obyvatelstva
153/22 844/1987
Výnos o osvobození od správních poplatků
16 417/87-VI/1
Výnos o prohlášení historických jader měst Kutné Hory, Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Slavonic, Tábora, Žatce, Hradce Kralové, Jičína, Josefova, Litomyšle, Pardubic, Znojma, Nového Jičína, Olomouce, obce Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě, souboru technických památek Stará huť v Josefském údolí u Olomučan a archeologických lokalit Libodřický mohylník, Slavníkovská Libice, Třísov, Tašovice, Bílina, České Lhotice, Staré Zámky u Líšně a Břeclav-Pohansko za památkové rezervace Pozn.: uveřejněn ve Věstníku MŠMT a MK č. 8-9/1989;
5989/1987-C/4
Výnos , ktorým sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva zdravotníctva SSR z 28. augusta 1980 č. Z-6300/1980-C/4 o platových pomeroch zdravotníckych pracovníkov
HE-322.5-6.2.64
Směrnice o hygienických požadavcích pro výstavbu a provoz zařízení cestovního ruchu Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MZd č. 5/1964;
HE-3400-27.5.59
Směrnice o hygienických podmínkách pro práci se svítivými radioaktivními barvami Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MZd č. 16/1959;
3496/III/1987
Výnos , kterým se zrušují některé obecně závazné předpisy a další předpisy vydané v působnosti Českého báňského úřadu Pozn.: uveřejněn v Ústředním věstníku ČSR pod č. 1/1988;
137/87
Směrnice o odměňování technickohospodářských pracovníků v nevýrobních oborech činnosti hospodářských zařízení organizací v ekonomické působnosti Národní fronty
152/87
Směrnice , kterými se mění a doplňují směrnice Ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky ze dne 11. června 1986 čj. 89/96 pro odměňování technickohospodářských pracovníků v některých hospodářských zařízeních organizací v ekonomické působnosti Národní fronty
1099/1987
Výnos o úlohách organizácií pri odoberaní vzoriek banského ovzdušia, o činnosti plynových analytických laboratórií a o ich kontrole hlavnými banskými záchrannými stanicami
AS22/87
Oznámení , že dne 8. dubna 1986 byla v Praze podepsána Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky
AS23/87
Oznámení , že dne 26. listopadu 1986 byla uložena u generálního tajemníka OSN listina o přístupu Československé socialistické republiky k Evropské dohodě o hlavních silnicích s mezinárodním provozem (AGR), sjednané v Ženevě dne 15. listopadu 1975
AS24/87
Oznámení , že dne 17. června 1987 byla v Bratislavě podepsána Dohoda mezi Federálním ministerstvem všeobecného strojírenství československé socialistické republiky a Ministerstvem obráběcích a zpracovatelských strojů Německé demokratické republiky o programu dlouhodobé vědeckotechnické a hospodářské spolupráce v oblasti textilních strojů
AS25/87
Oznámení , že dne 21. září 1987 byl v Berlíně podepsaný Protokol na prodloužení platnosti a doplnění Dohody mezi Federálním ministerstvem všeobecného strojírenství Československé socialistické republiky, Ministerstvem obráběcích a zpracovatelských strojů Německé demokratické republiky a Ministerstvem lehkého průmyslu Německé demokratické republiky o dlouhodobé spolupráci ve výzkumu, vývoji a výrobě vybraných strojových systémů a vysoko efektivních strojů pro textilní, oděvní a obuvnický průmysl ze dne 5. prosince 1974