Stejnopis sbírky zákonů
Československá socialistická republika.

Ročník 1988

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 1300 kB
29. 1. 1988 1/1988 Sb.
Nařízení o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru
2/1988 Sb.
Nariadenie o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru
7/1988 Sb.
Vyhláška o křížení pozemních komunikací s dráhami na úrovni kolejí
8/1988 Sb.
Vyhláška o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1960
9/1988 Sb.
Vyhláška o celních úlevách při dovozu některých druhů neobchodního zboží
10/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 45/1986 Sb., kterou se vydává celní sazebník neobchodního zboží s vysvětlivkami
11/1988 Sb.
Vyhláška o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky
12/1988 Sb.
Vyhláška o změně a doplnění vyhlášky č. 44/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu, v znění vyhlášky č. 26/1982 Sb.
13/1988 Sb.
Vyhláška o postupu při zvýšení rozpočtových nákladů a odsunu termínů předání kapacit ke zkušebnímu provozu a termínů dokončení u rozestavěných staveb
V/2-1184/88
Výnos , kterým stanovilo nárok občanům na obchodní srážku při nákupu výrobků určených na další prodej nebo přípravu jídel a nápojů určených k dalšímu prodeji
V/1-552/1988
Výnos o zdaňování zvláštních ročních odměn poskytovaných pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny
VIII/6 600/88
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos Federálního ministerstva financí č. VIII/6-12 000/86 ze dne 30. června 1986 o financování, fakturování a placení vybraných integračních akcí v SSSR
22 758/1987-03
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos Federálního ministerstva dopravy ze dne 29. listopadu 1983 čj. 11 121/1983-03 o odměňování členů posádek civilních letadel v organizacích civilního letectví v působnosti Federálního ministerstva dopravy
1/1987 (1/1988-1)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 28. července 1983 čj. 4600-FS/5-1983 o odměňování dělníků v národním podniku Naše vojsko - nakladatelství a distribuce knih a v národním podniku Vydavatelství Naše vojsko
2/1987 (1/1988-1)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 6.ledna 1986 čj. 3060-FS/5-1986 o odměňování technickohospodářských pracovníků ve výrobních hospodářských organizacích v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
3/1987 (1/1988-1)
Výnos o poskytování jednorázových odměn dělníkům oborového podniku Vojenské stavby v působnosti Federálního ministerstva národní obrany v souvislosti s návratem ze základní (náhradní) vojenské služby
4/1987 (1/1988-1)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 8. května 1985 čj. 9360-FS/5-1984 o poskytování odměn vybraným pracovníkům oborového podniku Vojenské stavby v působnosti Federálního ministerstva národní obrany, kteří pracují odloučeně od rodiny na společensky významných stavbách
5/1987
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 29. srpna 1980 čj. 3800-FS/5-1980 o odměňování zdravotnických pracovníků
7.106/88-0 25
Výnos , kterým se mění vyhláška č. 155/1973 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách
51-37608-5116
Výnos o posílení pravomoci a odpovědnosti podniků za uplatňování mzdových forem
513-35673-5118
Výnos o poskytování zvláštních ročních odměn pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny
431-1112-16.11.1987
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 21. dubna 1983 čj. 431-1112-17.3.1983 o odměňování technickohospodářských pracovníků v zařízeních sociálního zabezpečení
404.958/87
Výnos o odměňování pracovníků v Lesní správě Lány
431-1112-13.11.1987
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 5. srpna 1980 čj. 242-1112-1.8.1980 o odměňování zdravotnických pracovníků v zařízeních sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
AS01/88
Výnos , kterým se zrušuje výnos ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 14/1981 Věstníku MO ČSR, kterým se stanoví podmínky prodeje spotřebičů na propan-butan a směrnice ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 9/1986 Věstníku MO ČSR pro provádění doprodeje spotřebního zboží
4/1987 (1/1988-2)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos č. 3/1985 o poskytování ročních stabilizačních odměn pracovníkům úzkoprofilových povolání ve stavebnictví
1/1987 (1/1988-2)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos č. 1/1983 ze dne 19. ledna 1983, kterým se vydává seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
2/1987 (1/1988-2)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos č. 2/1985 ze dne 21. dubna 1985 o poskytování odměn vybraným pracovníkům, kteří pracují odloučeně od rodin na společensky významných stavbách
3/1987 (1/1988-2)
Výnos o poskytování jednorázových odměn dělníkům v souvislosti s návratem ze základní (náhradní) vojenské služby
431-1112-17.10.1987
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 30. listopadu 1984 čj. 431-1112-17.9.1984 o poskytování náborových příspěvků lékařům v odvětví sociálního zabezpečení ve vybraných místech Severočeského kraje a v okrese Sokolov
431-1112-10.9.1987
Výnos o mzdovém zvýhodnění zdravotnických pracovníků v zařízeních sociálního zabezpečení ve vymezeném území pohraničí
E/PM-600-28.2.1973
Pokyny o poskytování odměn lékařům za výkony pro Českou státní pojišťovnu pojišťovnu
3 (1/1988)
Výnos o odměňování pracovníků organizací výzkumné a vývojové základny přímo řízených ústředními orgány
EP-602-3.12.1987
Výnos , kterým se doplňuje výnos ze dne 27. června 1984 čj. EP-602-25.5.1984 o poskytování náborových příspěvků lékařům a farmaceutům ve vybraných místech Severočeského kraje a v okrese Sokolov
4 (1/1988)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 16 ze dne 23. října 1981 o vydání limitních lhůt výstavby
5 (1/1988)
Výnos Dokumentace staveb jaderných elektráren
9; SP-186/87
Výnos o odměňování pracovníků dělnických povolání v závodech Správy federálních hmotných rezerv
3/1988 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 163 - Velké Losiny
4/1988 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 11 (okr. Ústí nad Labem) a č. 63 (okr. Jablonec ad Nisou)
5/1988 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 34 - Ružomberok
6/1988 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 24 - Košice III, č. 62 - Fričovce a č. 83 Rožňava II
 
Částka 2
pdf 1348 kB
26. 2. 1988 14/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory
15/1988 Sb.
Vyhláška o Vídeňské úmluvě o smluvním právu
16/1988 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Keňské republiky
17/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 3/1987 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť
18/1988 Sb.
Vyhláška o krácení fondů paliv a energie
2000/1987
Výnos o plánoch zdolávania závažných prevádzkových nehôd pri vrtných a geofyzikálnych prácach a pri ťažbe, úprave a podzemnom uskladňovaní kvapalných nerastov a plynov v prírodných horninových štruktúrach
4401/1987
Výnos o plánoch zdolávania závažných prevádzkových nehôd v hlbinných baniach
AS02/88
Oznámení , že dne 15. prosince 1987 byla v Praze podepsána Dohoda o dvoustranné vědeckotechnické spolupráci v oblasti vývoje a zdokonalování dopravních a technických plavidel a vypracování projektů na opravy a rekonstrukci osobních lodí uzavřená mezi Federálním ministerstvem všeobecného strojírenství ČSSR a Ministerstvem říčního loďstva Ruské sovětské federativní socialistické republiky
 
Částka 3
pdf 1585 kB
29. 2. 1988 19/1988 Sb.
Vyhláška o postupu při úmrtí a o pohřebnictví
20/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o myslivosti
21/1988 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti
22/1988 Sb.
Vyhláška o povinných hláseniach súvisiacich s ukončením tehotenstva
 
Částka 4
pdf 1423 kB
24. 3. 1988 23/1988 Sb.
Nariadenie o Národnom parku Slovenský raj
24/1988 Sb.
Nariadenie o Národnom parku Malá Fatra
28/1988 Sb.
Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými
29/1988 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek
30/1988 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
304/104/88
Výnos o odměňování pracovníků společného československo-sovětského inženýrsko-dodavatelského podniku Škoda-Uralmaš
6 640/1988-03
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos Federálního ministerstva dopravy ze dne 27. listopadu 1981 čj. 22 699/1981-03 o odměňování dělníků
514-36671-5144, 1311
Výnos , kterým se doplňuje úprava Federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 16.8.1977 čj. II/5-1152/77-7419 o poskytování odměn závodním obvodním lékařům
ČIL-482-8.10.1985
Výnos , kterým se prohlašují další zdroje přírodní minerální vody za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní
71/1988
Výnos o důlní degazaci
R-38/1988
Směrnice , kterými se mění směrnice předsedy Státní banky československé ze dne 3. června 1986 č. R-36/1986 o odměňování odborných pracovníků ve Státní bance československé
3760/1987-12
Výnos pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
58 (4/1988)
Výnos , kterou se mění a doplňuje výnos ústředního ředitele Československého filmu o odměňování technickohospodářských pracovníků Československého filmu na území České socialistické republiky
2-3100/1987
Výnos o odmeňovaní robotníkov v organizáciách v pôsobnosti Slovenského úradu geodézie a kartografie
AS03/88
Oznámení , že dne 30. listopadu 1981 byla v Györu podepsána Dohoda o spolupráci ve výrobě finálních výrobků a uzlů silničních motorových vozidel, stavebních a zemědělských strojů uzavřená mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky
25/1988 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 48 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
26/1988 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 92 (Nové Sedlo)
27/1988 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 85 - Chvaletice
 
Částka 5
pdf 795 kB
30. 3. 1988 31/1988 Sb.
Zásady a postup přestavby organizačních struktur výrobně technické, vědeckovýzkumné a oběhové základny národního hospodářství na státní podniky schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 11. února 1988 č. 40
33/1988 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Beninské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci
34/1988 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Ekvádorské republiky o kulturní a vědecké spolupráci
32/1988 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 34 - Bratislava II
 
Částka 6
pdf 455 kB
7. 4. 1988 35/1988 Sb.
Vyhláška o Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí
36/1988 Sb.
Vyhláška o Mezinárodní úmluvě proti braní rukojmí
37/1988 Sb.
Vyhláška o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách a školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
1/1988 (6/1988)
Výnos , kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám a mladistvým v resortu všeobecného strojírenství
230/1988-44
Výnos , ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
431-1112-13.1.1988
Výnos , kterým se mění výnos ze dne 5. srpna 1980 čj. 242-1112-1.8.1980 o odměňování zdravotnických pracovníků v zařízeních sociálního zabezpečení
345/1988-05
Výnos , ktorým sa menia smernice Slovenského štatistického úradu č. 287/4986-05 k republikovému štatistickému výkazu Real/S 14-04 o inovácii a kvalite výrobkov v priemysle
6594/87
Výnos , kterým se doplňuje díl 09 výnosu Českého báňského úřadu čj. 1/1971 ze dne 3. ledna 1971 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu v organizacích, pokud podléhají hornímu zákonu
Z-7933/1987-B/2-07
Výnos o hygienických požiadavkách na kovové obaly
AS04/88
Oznámení , že dne 21. listopadu 1986 byla v Havaně podpesána Dohoda o vzájemném uznávání státních průkazů způsobilosti inženýrsko-technického personálu leteckých podniků, zúčastněných ve Smlouvě o spolupráci v oblasti provozní, obchodní a finanční činnosti mezi leteckými podniky (Berlínská smlouva)
 
Částka 7
pdf 750 kB
15. 4. 1988 38/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě, ve znění vyhlášky č. 75/1987 Sb.
39/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 76/1987 Sb.
40/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád
41/1988 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v odboru daní z příjmu
1/1988 (7/1988)
Výnos ,kterým se doplňuje výnos č. 1/1981 ze dne 20. června 1981 o odměňování činností a prací na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
V/2-4600/88
Výnos , kterým stanovilo změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1987
80/1988-224
Výnos o odměňování žáků středních škol, studentů vysokých škol a pracovníků při sezonních zemědělských pracích a odměňování pedagogického dozoru při účasti žáků a studentů na zemědělských pracích
5 626/88-V/3
Výnos o odchylném uplatnění některých ustanovení výnosu Federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. září 1984 čj. 51-12430-3156 o odměňování technickohospodářských pracovníků
5864/1987-B/12
Výnos o organizácii transfúznej služby a darcovstve krvi
AS05/88
Oznámení , že dne 2. února 1988 byla v Praze podepsána Dohoda o zřízení a činnosti československo-sovětského mezinárodního sdružení "INTERKOMPRESOR"
 
Částka 8
pdf 1028 kB
19. 4. 1988 42/1988 Sb.
Ústavní zákon o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky
43/1988 Sb.
Ústavní zákon o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou
44/1988 Sb.
Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
47/1988 Sb.
Vyhláška o Protokolu o změnách a doplňcích Prováděcích předpisů k dohodě o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy z 18. prosince 1976
48/1988 Sb.
Redakční sdělení o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 22/1988 Sb. o povinných hláseniach súvisiacich s ukončením tehotenstva
1/1988 (8/1988)
Výnos o odměňování pracovníků převedených pro překročení nejvýše přípustné dávky ionizujícího záření v jaderných elektrárnách na jinou práci
2/1988 (8/1988)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos Federálního ministerstva paliv a energetiky č. 4/1981 o odměňování dělníků
3/1988 (8/1988)
Výnos o poskytování odstupného vybraným pracovníkům převáděným v rámci energetiky do nově budovaných jaderných elektráren
45/1988 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 53 (Plzeň-město X)
46/1988 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 132 (Výškovice - východ)
 
Částka 9
pdf 1556 kB
20. 4. 1988 50/1988 Sb.
Zákon o zmenách v organizácii a pôsobnosti ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky
49/1988 Sb.
Ústavný zákon o súhlase so zmenou hraníc Slovenskej socialistickej republiky na hraničných vodných tokoch s Poľskou ľudovou republikou
51/1988 Sb.
Zákon o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
52/1988 Sb.
Zákon o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade
53/1988 Sb.
Zákon , ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 4/1959 Zb. SNR o rozvoji tokajskej vinohradnej oblasti na Slovensku
54/1988 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o používání národních měn při zúčtování v rámci přímých vztahů mezi sdruženími, podniky a organizacemi ČSSR a SSSR, jakož i při zakládání a činnosti společných československo-sovětských sdružení, podniků a organizací
55/1988 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun k Světové výstavě poštovních známek PRAGA 1988
56/1988 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 125. výročí založení Matice slovenské
57/1988 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 300. výročí narození Juraje Jánošíka
58/1988 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných pětisetokorun k 20. výročí československé federace
59/1988 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Martina Benky
 
Částka 10
pdf 1502 kB
21. 4. 1988 60/1988 Sb.
Zákon o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
61/1988 Sb.
Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
62/1988 Sb.
Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
64/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami, ve znění vyhlášky č. 109/1974 Sb. a vyhlášky č. 137/1978 Sb.
8/1988 (10/1988)
Rozkaz - Změny a doplnění některých ustanovení RMV ČSSR č. 6/1984 - Odměňování občanských pracovníků v oboru působnosti Federálního ministerstva vnitra a odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměru (čj. H-305/FP-1987)
6 (10/1988)
Rozkaz , kterým se vydává seznam zaměstnání vykonávaných občanskými pracovníky vojenské správy a výrobních hospodářských organizací v působnosti Federálního ministerstva národní obrany, zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. nebo II. pracovní kategorie
21.595/87-20
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 7 - Značky státní příslušnosti a rejstříkové značky letadel
21.729/87-20
Výnos , kterým se mění a doplňje předpis L 8/A o letové způsobilosti letadel, oddíl A - Všeobecné informace a postupy
V-6/88
Výnos o cenách sjednávaných dohodou
63/1988 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 72 - Prešov a č. 73 - Prešov
 
Částka 11
pdf 781 kB
2. 5. 1988 65/1988 Sb.
Vyhláška o športových školách a stredných odborných učilištiach s triedami s vrcholovou športovou prípravou
 
Částka 12
pdf 1599 kB
12. 5. 1988 66/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
67/1988 Sb.
Vyhláška o báňské záchranné službě
68/1988 Sb.
Vyhláška o vybraných důlních zařízeních
69/1988 Sb.
Vyhláška o banskej záchrannej službe
70/1988 Sb.
Vyhláška o vybraných banských zariadeniach
2/1988 (12/1988)
Výnos , kterým se doplňuje výnos č. 2/1981 ze dne 1.12.1981 o odměňování dělníků
V/1-5 614/88
Výnos , kterým se doplňuje výnos Federálního ministerstva financí ze dne 19. prosince 1984 čj. V/1-21 171/84 o daňovém posuzování zahraničních občanů zaměstnaných v československých organizacích na základě mezivládních dohod
SD/33-300/88
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 20. července 1982 čj. SD/33-100/82 o odměňování dělníků v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství
723/OELH/88
Výnos o odměnování dělníků v organizacích Státních lesů
EP-600-20.1.1988
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 2. září 1982 čj. EP-600-22.7.1982, ve znění výnosu ze dne 13. září 1985 čj. EP-600-15.3.1985 o odměňování dělníků v hospodářských organizacích v působnosti ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky
 
Částka 13
pdf 2267 kB
19. 5. 1988 71/1988 Sb.
Vyhláška o výbušninách
 
Částka 14
pdf 2244 kB
20. 5. 1988 72/1988 Sb.
Vyhláška o používání výbušnin
 
Částka 15
pdf 656 kB
24. 5. 1988 74/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 172/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky topných plynů, ropy a gazolinu
75/1988 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
76/1988 Sb.
Vyhláška o pěstitelském pálení ovoce
77/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 96/1976 Sb.
78/1988 Sb.
Vyhláška o chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech
79/1988 Sb.
Vyhláška o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch
73/1988 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 26 - Komárno a vo volebnom obvode č. 65 Slovenská Ľupča
 
Částka 16
pdf 1379 kB
30. 5. 1988 80/1988 Sb.
Nařízení o stanovení kondic, klasifikaci zásob výhradních ložisek a o posuzování, schvalování a státní expertize jejich výpočtů
81/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách
82/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se upravuje uvolňování, umísťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s přestavbou národního hospodářství a ústředních orgánů
83/1988 Sb.
Vyhláška o podmínkách prodeje zboží a poskytování služeb za devizové prostředky na území Československé socialistické republiky
84/1988 Sb.
Vyhláška o Mezinárodní úmluvě proti apartheidu ve sportu
85/1988 Sb.
Vyhláška o postupu při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek z hlediska ochrany a racionálního využití nerostného bohatství a o oznamování výskytu ložiska vyhrazeného nerostu, jeho odměňování a o úhradě nákladů
86/1988 Sb.
Vyhláška o postupe pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ložísk z hľadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska vyhradeného nerastu, jeho odmieňaní a o úhrade nákladov
87/1988 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
7/1988
Výnos o odměňování občanských pracovníků vojenské správy v organizacích výzkumné a vývojové základny rozpočtového úseku v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
7 538/88-20
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 30. března 1984 čj. 9152/84-20 předpisu L 11 - Předpis o letových provozních službách
7 539/88-20
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 23. října 1985 čj. 14 260/1985-20 o předpisu L 4444 - Postupy pro letové provozní služby
7 537/88-20
Výnos , kterým se vydává předpis L 2 - Pravidla létání
33 275/1988
Výnos o odměňování pracovníků a tvorbě prostředků na mzdy ve společných podnicích
2/1988 (16/1988)
Výnos o zrušení výnosů Federálního ministerstva všeobecného strojírenství z oblasti poskytování osobního ohodnocení
4/1988 (16/1988)
Výnos o poskytování deputátního uhlí a dříví pracovníkům, kteří se stali trvale nezpůsobilými k dosavadní práci v dolech uhelného průmyslu
VS/3-50/1851/88
Výnos o postupu národních výborů při výkonu státní správy na úseku státního občanství České socialistické republiky
MH/13-4436/1313/88
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 13. ledna 1986 čj. MH/13-370/90/1986 o odměňování dělníků v organizacích místního hospodářství
5 (16/1988)
Nařízení o odměňování občanských pracovníků a odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
HS-234/13-88
Výnos o odmeňovaní pracovníkov bezpečnostného úseku Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky a útvarov Zboru národnej bezpečnosti v jeho pôsobnosti
 
Částka 17
pdf 1362 kB
14. 6. 1988 88/1988 Sb.
Zákon o státním podniku
89/1988 Sb.
Vyhláška o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom
1/1988 (17/1988)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 1. července 1982 čj. 1100-FS/5-1981 o odměňování dělníků v oborovém podniku Vojenské stavby v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
2/1988 (17/1988 )
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 1. února 1982 čj. 1400-FS/5-1981 o odměňování dělníků v hospodářských organizacích podle zvlášního statutu strojírenského charakteru v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
3/1988 (17/1988)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 15. března 1986 čj. 12150-FS/5-1986 o odměňování dělníků ve Vojenském kartografickém ústavu v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
8/1988 (17/1988)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 10. září 1985 čj. 2805-FS/5-1985 o poskytování ročních stabilizačních odměn pracovníkům úzkoprofilových povolání ve stavební výrobě v odborovém podniku Vojenské stavby v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
515-34264-5129
Výnos o odměňování pracovníků v závodních jednotkách požární ochrany
MH/13-1094/344/88
Výnos , kterým se ruší výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 17. března 1987 čj. MH/13-2335/780/87 o odchylném uplatňování mzdových forem v organizacích místního hospodářství, drobných provozovnách národních výborů a rozpočtových zařízeních národních výborů pro komunální služby
867/OS/87
Výnos o stanovení okruhu funkcí, pro jejichž výkon je nezbytné uzavření dohody o hmotné zodpovědnosti
4/1988 (17/1988)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 8. února 1982 čj. 1450-FS/5-1981 o odměňování dělníků ve vojenských lázeňských a rekreačních zařízeních
5/1988 (17/1988)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 25. listopadu 1985 čj. 3050-FS/5-1985 o odměňování dělníků v trustu podniků Vojenských lesů a statků v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
6/1988 (17/1988)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 23. července 1983 čj. 4600-FS/5-1983 o odměňování dělníků v národním podniku Naše vojsko - nakladatelství a distribuce knih a v národním podniku Vydavatelství Naše vojsko v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
59
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ústředního ředitele Československého filmu ze dne 20. září 1983 č. 55 o odměňování technickohospodářských pracovníků v kinech a na správách kin
 
Částka 18
pdf 1388 kB
15. 6. 1988 90/1988 Sb.
Zákon o zemědělském družstevnictví
91/1988 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství
92/1988 Sb.
Nařízení o podmínkách racionálního využívání ložisek nevyhrazených nerostů
93/1988 Sb.
Vyhláška o stanovených měřidlech
6 627/88-V/3
Výnos o doplnění výnosu ze dne 27. prosince 1978 čj. 25 055/78-Va/3, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
EP-600-28.4.1988
Výnos , kterým se doplňuje výnos ze dne 28. května 1982 čj. EP-600-26.5.1982 o odměňování technickohospodářských pracovníků ve zdravotnických rozpočtových organizacích
 
Částka 19
pdf 1395 kB
15. 6. 1988 94/1988 Sb.
Zákon o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví
95/1988 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby
96/1988 Sb.
Vyhláška o správě výhradních ložisek a o evidenci a odpisech jejich zásob
97/1988 Sb.
Vyhláška o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob
LP/1-275-1.6.1988
Výnos o dispenzární péči o nemocné s přednádorovými stavy a novotvary a o povinném hlášení novotvarů
1/1988 (19/1988)
Výnos o platnosti výnosů vydaných bývalými federálními ministerstvami hutnictví a těžkého strojírenství, všeobecného strojírenství a elektrotechnického průmyslu
 
Částka 20
pdf 1211 kB
15. 6. 1988 98/1988 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník
99/1988 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o hospodářské arbitráži
 
Částka 21
pdf 2393 kB
16. 6. 1988 100/1988 Sb.
Zákon o sociálním zabezpečení
101/1988 Sb.
Vyhláška o certifikaci výrobků
 
Částka 22
pdf 1135 kB
16. 6. 1988 102/1988 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím
103/1988 Sb.
Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení
104/1988 Sb.
Vyhláška o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem
105/1988 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 88/1988 Sb., o státním podniku, v českém vydání
 
Částka 23
pdf 1538 kB
23. 6. 1988 106/1988 Sb.
Zákon o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
107/1988 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch
108/1988 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode
109/1988 Sb.
Nařízení o zřízení medaile Za zásluhy o Československou lidovou armádu
110/1988 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 81/1980 Sb., o příslušnosti k udělování, změně a odnímání povolení k uzavření smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím československým právnickým osobám řízeným národními výbory
111/1988 Sb.
Nariadenie , ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 150/1980 Zb. o príslušnosti na udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národnými výbormi
113/1988 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb 1. v zákoně č. 89/1987 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla, ve slovenském vydání; 2. ve vyhlášce Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1988 Sb., o športových školách a stredných odborných učilištiach s triedami s vrcholovou športovou prípravou, ve slovenském vydání
MH/13-9517/2807/88
Výnos o odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů a rozpočtových zařízení národních výborů pro komunální služby
VI/2-8 900/88
Výnos , kterým se doplňují směrnice čj. VII/4-8 921/72 o náhradách výdajů při zahraničních pracovních cestách
AS06/88
Oznámení , že dne 14. listopadu 1986 byl sekretariátu RVHP v Moskvě oznámen přístup Československé socialistické republiky k Dohodě o spolupráci služeb času a frekvence členských států RVHP, uzavřené v Berlíně dne 6. července 1984
AS07/88
Oznámení , že dne 14. listopadu 1986 byl sekretariátu RVHP v Moskvě oznámen přístup Československé socialistické republiky k Dohodě o spolupráci v oblasti budování a používání Systému standardních informačních údajů RVHP o vlastnostech látek a materálů, uzavřené ve Varšavě dne 12. prosince 1984
112/1988 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 10 (Praha 2)
 
Částka 24
pdf 1663 kB
28. 6. 1988 114/1988 Sb.
Zákon o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
115/1988 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech
116/1988 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě
1160/1988-32
Výnos o štátnych prírodných rezerváciach Ostrovné lúčky - Bratislava V; Topoľové hony - Bratislava II; Jurské jazero, Strmina, Vysoká - Bratislava-vidiek; Roštún, Kamenec - Senica; Bolehlav, Sedliská - Trnava; Ostrov orliaka morského - Dunajska Streda; Bokrošské slanisko, Mašan, Listové jazero - Komárno; Čenkovská lesostep - Nové Zámky; Šípka - Levice; Jabloňovský roháč - Levice; Žiar nad Hronom; Solčiansky háj, Čepúšky, Bradlo, Kňaží stôl - Topoľčany; Prieľačina - Topoľčany, Trenčín; Kňaží vrch, Povážský Inovec, Veľká Javorina - Trenčín; Kiarovský močiar, Čebovská lesostep - Veľký Krtíš; Ružínske jelšiny - Lučenec; Plavno, Jelšovec - Banská Bystrica; Fabova hoľa - Banská Bystrica; Rožňava; Veľká Skalná, Goľové mláky - Martin; Starý hrad, Veľká Bránica - Žilina; Chleb - Žilina, Martin; Šrámková - Dolný Kubín; Hríčovec - Čadca; Pohanský hrad - Lučenec, Rimavská Sobota; Ragáč, Kašter, Hradová - Rimavská Sobota; Baba, Barbolica - Poprad; Hnilecká jelšina - Rožňava, Banská Bystrica; Poludnica, Cigánka - Rožňava; Malá Izra, Sivec, Bokšov, Humenec, Rankovské skaly - Košice-vidiek; Becherovská tisina, Zborovský hradný vrch, Pod Beskydom - Bardejov; Radomka - Bardejov, Svidník; Biele jazero, Horešské lúky - Trebišov; Vinianska stráň, Viniansky hradný vrch, Morské oko, Jedlinka - Michalovce; Bahno, Stinská slatina, Hlboké, Pod Ruským, Ruské, Havešová, Pľaša - Humenné
1161/1988-32
Výnos o chránených náleziskách Gajc - Bratislava II; Málová, Chrib, Pod Holým vrchom, Buková - Trnava; Marcelovské piesky, Revayovská pustatina - Komárno; Okšovské duby - Topoľčany; Kobela, Pod Homôlkou, Debšín, Sychrov, Zamarovské jamy - Trenčín; Holý vrch, Príslopy - Zvolen; Uňadovo - Banská Bystrica; Rakšianské rašelinisko, Hrabinka - Martin; Bielska skala, Beňadovské rašelinisko, Jelešňa - Dolný Kubín; Klokočovské skálie - Čadca; Suchý vrch, Mohylky - Liptovský Mikuláš; Hajnáčsky hradný vrch, Kurinecká dubina, Hlboký jarok - Rimavská Sobota; Zdychavské skalky - Rožňava; Modrý vrch, Čintky, Hájik, Na bani - Spišská Nová Ves; Machnatý vrch - Michalovce; Roztoky - Humenné; Chlmecká skalka - Humenné, Michalovce
1162/1988-32
Výnos o chránenom nálezisku Dropie
1163/1988-32
Výnos o chránených študijných plochách Poľovnícky les, Bajdel
1164/1988-32
Výnos o chránených študijných plochách Ratkovie - Liptovský Mikuláš; Martinovská nádrž - Rimavská Sobota
1165/1988-32
Výnos o chránených prírodných výtvoroch Limbašská vyvieračka, Tisové skaly - Bratislava-vidiek; Jazierske traventíny, Vlčia skala, Krkavá skala - Liptovský Mikuláš
 
Částka 25
pdf 1551 kB
30. 6. 1988 117/1988 Sb.
Nařízení o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
118/1988 Sb.
Nařízení o mimořádném poskytování starobního důchodu
119/1988 Sb.
Vyhláška o hospodaření s národním majetkem
120/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 159/1970 Sb., o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích
121/1988 Sb.
Vyhláška o lidových školách jazyků, jazykových školách a státních jazykových zkouškách
 
Částka 26
pdf 2355 kB
29. 7. 1988 122/1988 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 20 Kčs
123/1988 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží
124/1988 Sb.
Vyhláška o ľudových školách umenia
125/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňují některé ustanovení vyhlášky Československé akademie věd č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění vyhlášky 40/1979 Sb.
126/1988 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb v zákoně č. 102/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím
11/1988
Výnos o odměňování občanských pracovníků vojenské správy v závodních jednotkách požární ochrany v organizacích rozpočtového úseku v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
VIII/2-9549/88
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos Federálního ministerstva financí čj. XI/2-9386/86 ze dne 26. června 1986 o odměňování odborných pracovníků bank řízených Federálním min. financí
12.483/1988-03,31
Výnos o odměňování příslušníků Sboru ozbrojené ochrany železnic a příslušníků Sboru ozbrojené ochrany letišť
33 191/88
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos č. 3/1982 Věstníku ministerstva obchodu České socialistické republiky o odměňování dělníků
51-2702-5122
Výnos o úpravě odměňování pracovníků státních podniků a družstev
515-38434-5147
Výnos o odměňování pracovníků dělnických povolání v orgánech státní správy a některých dalších organizacích
AS08/88
Výnos , kterým se zrušují některé resortní předpisy
6 528/88-44
Výnos , ktorým sa mení a dopĺňa úprava, ktorou sa vydáva platový poriadok pre učiteľov Ústredného ústavu pre vzdelávanie učiteľov v Bratislave
SD-2553/1988-3
Výnos , ktorým sa zrušuje úprava o riadení a organizácii vynálezcovstva a zlepšovateľstva v organizáciách odvetvia dopravy v pôsobnosti Slovenskej socialistickej republiky
796/88-140
Výnos o vydání Vzorových stanov mysliveckých sdružení
2180/1988
Výnos , ktorým sa zrušujú niektoré rezortné predpisy
R-39/1988
Směrnice o odměňování obchodně provozních pracovníků v Státní bance československé
AS09/88
Oznámení , že dne 15. června 1988 byla v Praze podepsána Dohoda o vědeckotechnické spolupráci v oblasti železniční dopravy mezi Federálním ministerstvem dopravy a spojů Československé socialistické republiky a Ministerstvem železnic Čínské lidové republiky
 
Částka 27
pdf 739 kB
16. 8. 1988 127/1988 Sb.
Nařízení o finančním hospodaření státních podniků zemědělsko-potravinářského komplexu, jednotných zemědělských družstev a společných podniků
129/1988 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vytvoření a činnosti Kulturního a informačního střediska Československé socialistické republiky v Sovětském svazu
130/1988 Sb.
Vyhláška o zásadách prodeje zemědělských výrobků členům a pracovníkům socialistických organizací se zemědělskou výrobou
131/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče
9 822/1988-VII
Výnos , kterým se mění směrnice Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 30. července 1971 čj. 11 822-III pro výuku náboženství přihlášených žáků základních devítiletých škol
LP/4-249-7.7.88
Výnos o hospodaření s drahými kovy ve stomatologické péči v ústavech národního zdraví a dalších zdravotnických organizacích
2869/88-B/2-08
Výnos o hygienických požiadavkách na zriaďovanie a prevádzku zariadení spoločného stravovania
128/1988 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 76 - Veľký Šariš
 
Částka 28
pdf 600 kB
1. 9. 1988 132/1988 Sb.
Nařízení o prohlášení Archivu České koruny za národní kulturní památku
135/1988 Sb.
Vyhláška o Protokole o zřízení Mezinárodní komise pro spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik Pozn.: Ve vztahu k Ukrajině byla Dohoda ukončena k 28.2.2000 (viz 81/2000 Sb.m.s.).
136/1988 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou, Svazem sovětských socialistických republik a Německou demokratickou republikou o inspekcích v souvislosti se Smlouvou mezi Svazem sovětských socialistických republik a Spojenými státy americkými o likvidaci jejich raket středního doletu a kratšího doletu a úmluvě sjednané výměnou nót mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými o inspekcích na území Československé socialistické republiky ze dne 18. prosince 1987 a 4. ledna 1988.
137/1988 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o používání národních měn při zúčtování v rámci přímých vztahů mezi sdruženími, podniky a organizacemi ČSSR a BLR, jakož i při zakládání a činnosti společných československo-bulharských sdružení, podniků a organizací
138/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 93/1982 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě
139/1988 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb 1. v zákonu č. 94/1988 Sb., o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví, ve slovenském vydání; a 2. ve vyhlášce federálního ministerstva financí č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, v českém a slovenském vydání
133/1988 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 38 - Komjatice
134/1988 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 3 - Bratislava I
 
Částka 29
pdf 1236 kB
9. 9. 1988 140/1988 Sb.
Úplné znění zákona ze dne 29. června 1967 č. 69 Sb., o národních výborech, pokud se vztahuje na území České socialistické republiky, se změnami a doplňky provedenými zákonem České národní rady č. 33/1970 Sb., o finančních správách, zákonem České národní rady č. 116/1971 Sb., o výborech a komisích lidové kontroly, zákonem České národní rady č. 146/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy, zákonem České národní rady č. 49/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích, zákonem České národní rady č. 137/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy, zákonem České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a zákonem České národní rady č. 115/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech, a se změnami vyplývajícími z ústavního zákona o československé federaci
153/14 779/1988
Výnos o opatření k odstranění tvrdosti při vyměřování notářských poplatků
MH-5/4134/569/88
Výnos , kterým se mění směrnice ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 30. prosince 1982 čj. MH-5/11613/1389/82 o sběru druhotných surovin na základě osvědčení vydaného národním výborem
5 (29/1988)
Nařízení , kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách
514-612,5154
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 30. června 1982 čj. F 314-4674-3145 o odměňování uměleckých pracovníků
LP/2-256.1-23.2.88
Výnos o sběru mateřského mléka
SD/33-2063/88
Výnos , kterým se doplňuje výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky čj. SD/33-550/84, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
R-40/1988
Směrnice o odměňování pracovníků dělnických povolání v Státní bance československé
8/1986 NVP
Vyhláška o jednotné evidenci technického vybavení a Digitální technické mapě Prahy Pozn.: Vyhl. 8/1986 Sb. NVP byla zrušena vyhl. 14/1999 Sb. HMP.
 
Částka 30
pdf 1471 kB
21. 9. 1988 141/1988 Sb.
Zákonné opatření , kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech
142/1988 Sb.
Úplné znění zákona ze dne 17. prosince 1981 č. 127 Sb., o vnitřním obchodě, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady ze dne 28. června 1988 č. 116 Sb.
143/1988 Sb.
Vyhláška o Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
144/1988 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o statistikách práce
145/1988 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161)
146/1988 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
147/1988 Sb.
Vyhláška o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění, ve znění vyhlášky č. 78/1984 Sb.
148/1988 Sb.
Vyhláška o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů
EP-600-4.5.1988
Výnos o odměňování pracovníků a tvorbě prostředků na mzdy ve společných podnicích
12/1988
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 30. listopadu 1982 čj. 6850-FS/5-1982 o odměňování uměleckých pracovníků v organizacích ropočtového úseku v působnosti Feder. ministerstva národní obrany
13/1988
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 5. ledna 1983 čj. 7460-FS/5-1982 o odměňování uměleckých pracovníků při tvorbě a výrobě filmů v Československém armádním filmu
14 830/88-020
Výnos , kterým se doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
M 22-7792/88
Výnos , kterým se mění a doplňují směrnice ministerstva práce a sociálních věcí CSR ze dne 6. března 1986 čj. 221-7100/101-13.12.1985 o postupu při usměrňování mzdových prostředků v organizacích řízených a spravovaných národními výbory
2235 s/1988
Výnos , kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
KP-621.1-28.7.1988
Výnos o odborném vedení a hospodářském zabezpečení středních zdravotnických škol a domovů mládeže těchto škol a o školním dozoru v nich, o pomaturitním studiu a branném kursu ve středních zdravotnických školách
MH-39/08.04/1988
Výnos o naturálnych požitkoch robotníkov v organizáciách miestného hospodárstva
 
Částka 31
pdf 2871 kB
22. 9. 1988 149/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
150/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte
 
Částka 32
pdf 1825 kB
28. 9. 1988 151/1988 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
 
Částka 33
pdf 1393 kB
29. 9. 1988 152/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
 
Částka 34
pdf 748 kB
30. 9. 1988 155/1988 Sb.
Vyhláška o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků
156/1988 Sb.
Vyhláška o základních podmínkách dodávky potravinářských a některých jiných výrobků
2/1988; 033620/88
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos č. 2/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
3473/1988
Výnos , kterým se mění výnos ministerstva obchodu České socialistické republiky ze dne 1. února 1983 čj. 3055, kterým se upravují některé podmínky závodního stravování
153/1988 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hl. m. Prahy ve volebním obvodu č. 123 (Praha 6)
154/1988 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 66 (Neratovice)
 
Částka 35
pdf 2062 kB
14. 10. 1988 157/1988 Sb.
Úplné znenie zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch, ako vyplýva s platnosťou pre SSR zo zmien a doplnení vykonaných zákonom SNR č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v SSR, zákonom SNR č 115/1970 Zb. o finančných správach, zákonom SNR č. 130/1970 Zb. o územnom členení SSR , zákonom SNR č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národných výborov v SSR a o opatreniach s tým súvisiacich, zákonom SNR č. 34/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.131/1970 Zb., zákonom SNR č. 62/1971 Zb., ktorým sa mení zákon č. 69/1967 Zb., zákonom SNR č. 121/1971 Zb. o ľudovej kontrole v SSR, zákonom SNR č. 159/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorych úsekoch štátnej správy, zákonom SNR č. 52/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach, zákonom SNR č. 139/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národnych výboroch a upravuje pôsobnosť mestských národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy, zákonom SNR č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane a zákonom SNR č. 107/1988 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch
158/1988 Sb.
Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady z 18. decembra 1981 č. 130 Zb. o vnútornom obchode, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady z 23. júna 1988 č. 108 Zb.
266
Usnesení o zrušení čl. I zásad, jimiž se stanoví organizace, postavení a úkoly právních útvarů ve státních hospodářských organizacích a v organizacích zahraničního obchodu
6 636/88-20
Výnos , kterým se vydává předpis L 16/II - Ochrana životního prostředí
8 262/87-20
Výnos , kterým se mění a doplňuje předpis L 14 Z - Letiště pro letecké práce v zemědělství, lesním a vodním hospodářství
13 089/88-20
Výnos , kterým se mění a doplňuje předpis L 1 - Způsobilost leteckého personálu civilního letectví
14 201/88-20
Výnos , kterým se vydává předpis L 6/III - Provoz letadel
14 180/88-20
Výnos , kterým se vydávají předpisy L 6/I a L 6/II - Provoz letadel
1713/OEN/88
Výnos o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
3 017/88-V/3
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 14. května 1987 čj. 4 163/87-V/3 o odměňování dělníků
128/1988-22
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 9. listopadu 1982 č. 4600/1982-22 o odměňování dělníků
 
Částka 36
pdf 676 kB
26. 10. 1988 159/1988 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 7 Bratislava-Vinohrady
160/1988 Sb.
Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a Protokolu o její změně
161/1988 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
162/1988 Sb.
Vyhláška o nákupu zboží organizacemi v maloobchodních prodejnách
163/1988 Sb.
Vyhláška o nákupe tovaru organizáciami v maloobchodných predajniach
164/1988 Sb.
Vyhláška o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky č. 100/1982 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode
165/1988 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 42/1966 Zb. o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti
166/1988 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb 1. v zákonu č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve slovenském vydání, 2. ve vyhlášce Slovenského báňského úřadu č. 71/1988 Sb., o výbušninách, v českém a slovenském vydání, 3. ve vyhlášce Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o výbušninách, v českém a slovenském vydání, 4. v oznámení Slovenského báňského úřadu o vydání výnosu č. 2180/1988 z 11. července 1988 uveřejněném v částce 26/1988 Sb., v českém a slovenském vydání
 
Částka 37
pdf 128 kB
1. 11. 1988 167/1988 Sb.
Rozhodnutí o amnestii
168/1988 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 47 - Martin IV
 
Částka 38
pdf 2027 kB
14. 11. 1988 169/1988 Sb.
Ústavní zákon o změnách průběhu státních hranic na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou
170/1988 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 141/1988 Sb., kterym se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech
171/1988 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a zákon č. 164/1982 Sb., o důchodové dani
172/1988 Sb.
Zákon o zemědělské dani
173/1988 Sb.
Zákon o podniku se zahraniční majetkovou účastí
174/1988 Sb.
Zákon o ochranných známkách
176/1988 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 203 a 204 (Praha 4 - Jižní Město) a č. 205 a 206 (Praha 5 - Jihozápadní Město)
175/1988 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé
177/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 68/1964 Sb., o přenesení působnosti státní správy ve věcech drah, a vyhláška č. 11/1979 Sb., o působnosti správ celostátních drah na úseku státního odborného technického dozoru na dráhách
178/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 119/1984 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech
179/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí
180/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 9/1988 Sb., o celních úlevách při dovozu některých druhů neobchodního zboží
181/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon
 
Částka 39
pdf 849 kB
2. 12. 1988 182/1988 Sb.
Vyhláška o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
183/1988 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyby v nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 127/1988 Sb., o finančním hospodaření státních podniků zemědělsko-potravinářského komplexu, jednotných zemědělských družstev a společných podniků, v českém a slovenském vydání
 
Částka 40
pdf 1511 kB
8. 12. 1988 184/1988 Sb.
Úplné znění zákona ze dne 10. dubna 1980 č. 42 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem ze dne 16. června 1988 č. 102 Sb.
185/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích
186/1988 Sb.
Vyhláška o lidových školách umění
187/1988 Sb.
Vyhláška o řízení ve věcech ochranných známek
 
Částka 41
pdf 3106 kB
14. 12. 1988 188/1988 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákoník práce
189/1988 Sb.
Úplné znění zákona ze dne 27. června 1968 č.88 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 14. prosince 1972 č. 99 Sb., zákonem ze dne 23. června 1982 č. 73 Sb., zákonem ze dne 20. června 1984 č.57 Sb., zákonem ze dne 13. listopadu 1984 č.109 Sb., zákonem ze dne 23.června 1987 č.51 Sb. a zákonem ze dne 16.června 1988 č.103 Sb.
190/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví pevné částky náhrad za způsobení malých poruch v provozu vlaku na celostátních dráhách a vlečkách
191/1988 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky o spolupráci na úseku veterinárním
3/1988 (41/1988-1)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos č. 2/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
5/1988 (41/1988)
Výnos o změně a doplnění výnosu č. 6/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
II/2-19 000/88
Výnos , kterým se vydává Sazebník daně z obratu
15 466/1988-0320
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos Federálního ministerstva dopravy ze dne 20. srpna 1987 čj. 13 857/1987-03 o odměňování občanských pracovníků železničního vojska
2/1988 (41/1988)
Výnos o stanovení funkcí, pro jejichž výkon je nezbytné uzavření dohody o hmotné odpovědnosti
AS10/88
Výnos o očkování proti přenosným nemocem
1/1988 (41/1988)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos č. 1/1983 ze dne 19. ledna 1983, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
3/1988 (41/1988-2)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos č. 1/1985 o odměňování dělníků
1/1988-E
Výnos , ktorým sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva priemyslu SSR č. 4/1981-E z 15.12.1981 o odmeňovaní robotníkov
2393/1988
Výnos , ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. pracovnej kategórie pre účely dôchodkového zabezpečenia
sekr. 1603/14.1/88/V
Výnos , jímž se mění výnos ze dne 10. prosince 1985 čj. sekr. 894/14.1/85/VI, kterým se vydává platový řád pro odborné pracovníky krajských státních arbitráží v České socialistické republice
 
Částka 42
pdf 1164 kB
14. 12. 1988 192/1988 Sb.
Nařízení o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví
AS11/88
Oznámení , že dne 13. července 1988 byla v Muszyně podepsána Dohoda mezi Federálním ministerstvem dopravy a spojů Československé socialistické republiky a Ministerstvem dopravy, plavby a spojů Polské lidové republiky o údržbe silničních hraničních mostních objektů a společných úseků pozemních komunikací na československo-polských státních hranicích
 
Částka 43
pdf 1305 kB
14. 12. 1988 193/1988 Sb.
Ústavní zákon , kterým se mění ústavní zákon č. 126/1970 Sb., o opatřeních v soustavě federálních ústředních orgánů v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky
194/1988 Sb.
Zákon o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy
195/1988 Sb.
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1989
196/1988 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců a zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře
197/1988 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 154/1973 Sb., kterým se blíže vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah k národním výborům
198/1988 Sb.
Nariadenie , ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 169/1973 Zb., ktorým sa bližšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy okresných a krajských poľnohospodárskych správ a ich vzťah k národným výborom
199/1988 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 13 (Praha 6 - severozápad)
200/1988 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 4 (okr. Ústí nad Labem) a č. 125 (okr. Teplice)
201/1988 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 17 (Brno V)
202/1988 Sb.
Vyhláška o omezení vývozu některých chemikálií
203/1988 Sb.
Vyhláška o usměrňování mzdových prostředků státních podniků zemědělsko-potravinářského komplexu, jednotných zemědělských družstev a společných podniků
204/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem
 
Částka 44
pdf 891 kB
23. 12. 1988 205/1988 Sb.
Vyhláška o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov
SD-4021/1988-4
Výnos , ktorým sa dopĺňa úprava z 1. júla 1982 č. SD-3233/1982-4 o odmeňovaní robotníkov v organizáciách dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárstva
SD-4022/1988-4
Výnos , ktorým sa dopĺňa úprava zo 17. júna 1986 č. SD-2955/1986-4 o odmeňovaní robotníkov v národných podnikoch Cestné stavby
 
Částka 45
pdf 1174 kB
27. 12. 1988 206/1988 Sb.
Nariadenie o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu
MH-1395/1988-OE
Výnos o odmeňovaní pracovníkov drobných prevádzkární národných výborov a rozpočtových zariadení národných výborov pre komunálne služby
 
Částka 46
pdf 1349 kB
28. 12. 1988 207/1988 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1989
208/1988 Sb.
Zákon o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a daně ze mzdy
209/1988 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění zákona České národní rady č. 39/1983 Sb.
210/1988 Sb.
Zákon o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1989
211/1988 Sb.
Zákon o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy
212/1988 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 47/1983 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 124/1985 Zb.
213/1988 Sb.
Změna zásad vnitřní a zahraniční bankovní měnové politiky po roce 1985, schválených usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 31. října 1985 č. 289, č. 135/1985 Sb., schválená usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 19. červennce 1988 č. 204
214/1988 Sb.
Nařízení o drobných provozovnách národních výborů jako právnických osobách
215/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o zemědělské dani
216/1988 Sb.
Vyhláška o místním poplatku ze psů a o lázeňském poplatku
217/1988 Sb.
Vyhláška o odvádění nájemného na zvláštní účty nájemného
218/1988 Sb.
Vyhláška o miestnom poplatku za psov a o kúpeľnom poplatku
219/1988 Sb.
Vyhláška o odvádzaní nájomného na osobitné účty nájomného
220/1988 Sb.
Vyhláška o Chránenej krajinnej oblasti Záhorie
221/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška předsedy Státní banky československé č. 103/1985 Sb., o poskytování úvěrů a o úrokových sazbách
6/1988 (46/1988)
Rozkaz o ochrannom protialkoholickom liečení vykonávanom počas výkonu trestu odňatia slobody
 
Částka 47
pdf 1537 kB
29. 12. 1988 222/1988 Sb.
Nařízení o zavedení letního času v roce 1989
223/1988 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákoník práce
224/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění vyhlášky č. 181/1988 Sb.
225/1988 Sb.
Vyhláška o státních archivech a archivech národních výborů
226/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1983 Sb., o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb, ve znění vyhlášky č. 91/1986 Sb.
227/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje
352/1988
Usnesení o zrušení čl. I zásad č. 58/1974 Sb., jimiž se stanoví organizace, postavení a úkoly právních útvarů ve státních hospodářských organizacích a některých dalších organizacích řízených ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory
296/1988
Uznesenie o zrušeni čl. I zásad č. 67/1974 Zb., ktorými sa určuje organizácia, postavenie a úlohy právnych útvarov v štátnych hospodárskych a v niektorých ďalších socialistických organizáciách riadených ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi
V-7/88
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos FCÚ, CCÚ a SCÚ č. V-6/88 o cenách sjednávaných dohodou
V/2-19 400/88
Výnos o vedení účetnictví malých organizací
V/2-19 598/88
Výnos o vedení účetnictví v podniku řízeném svazy bytových družstev
16/1988
Výnos , kterým se mění výnos ze dne 9. listopadu 1984 čj. 9000-FS/5-1984 o poskytování ročních stabilizačních odměn pracovníkům vybraných povolání v organizacích s polygrafickou výrobou na území hlavního města Prahy v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
17/1988
Výnos , kterým se mění výnos ze dne 5. června 1984 čj. 8490-FS/5-1984 o mzdovém zvýhodnění pracovníků výroby a zpracování výbušnin v organizacích rozpočtového úseku v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
20/1988 (47/1988)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 11. června 1984 čj. 8450-FS/5-1984 o mzdovém zvýhodnění pracovníků výroby a zpracování výbušnin v hospodářských organizacích podle zvláštního statutu strojírenského charakteru v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
II/4-19 752/88
Výnos , kterým se osvobozují od daně ze mzdy věcné odměny poskytované pracovníkům v oblasti civilní obrany a branné výchovy
II/4-19 558/88
Výnos o úlevách na dani z příjmů obyvatelstva občanům, kteří poskytují služby na základě povolení národního výboru
14/1988
Výnos o odměňování dělníků v Československém armádním filmu
15/1988 (47/1988)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 6. ledna 1986 čj. 3060-FS/5-1985 o odměňování technickohospodářských pracovníků ve výrobně hospodářských organizacích v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
18/1988
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 10. září 1985 čj. 2805-FS/5-1985 o poskytování ročních stabilizačních odměn pracovníkům úzkoprofilových povolání ve stavební výrobě v oborovém podniku Vojenské stavby v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
21/1988
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 26. dubna 1982 čj. 6580-FS/5-1982 o odměňování dělníků v národním podniku Naše vojsko, tiskárna
22/1988
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 25. listopadu 1985 čj. 3050-FS/5-1985 o odměňování dělníků v trustu podniků Vojenských lesů a statků v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
AS12/88
Oznámení o zrušení předpisů "Ustanovení pro vojenské střední školy ČSLA" a "Výběr, příprava a průběh služby posluchačů (žáků) vojenských škol"
10 (47/1988)
Výnos , kterými se mění směrnice Ministerstva zahraničního obchodu č. 41/1960 Věst. MZO o nákupu zboží čs. občany pracujucími v zahraničí a krátkodobými cestovateli do zahraničí v podniku Tuzex
19 (47/1988)
Rozkaz , kterým se mění rozkaz ministra vnitra ČSSR č. 3 ze dne 3. března 1984 - Směrnice pro překračování státních hranic mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa v souvislosti s pracemi na státních hranicích
20 (47/1988)
Rozkaz - Odměňování učitelů Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti - občanských pracovníků
21 (47/1988)
Rozkaz - Odměňování učitelů praporčických a důstojnických škol Sboru národní bezpečnosti, Pohraniční stráže a vojsk ministerstva vnitra - občanských pracovníků
 
Částka 48
pdf 1122 kB
30. 12. 1988 228/1988 Sb.
Nařízení , kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží
229/1988 Sb.
Nariadenie , ktorým sa mení a dopĺňa vládné nariadenie č. 12/1968 Zb. o úprave odmien a náhrad a niektorých ďalších pomerov poslancov národných výborov a členov komisií a aktívov národných výborov v znení neskorších predpisov
231/1988 Sb.
Vyhláška o správních poplatcích
230/1988 Sb.
Nariadenie , ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 27/1985 Zb. o odchylnom poskytovaní nepretržitého odpočinku v týždni niektorým pracovníkom
 
Částka 49
pdf 1142 kB
30. 12. 1988 232/1988 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 26/1985 Sb., o odchylném poskytování nepřetržitého odpočinku v týdnu některým pracovníkům
233/1988 Sb.
Nariadenie o drobných prevádzkárňach národných výborov ako právnických osobách
234/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 98/1985 Sb., o usměrňování mzdových prostředků
235/1988 Sb.
Vyhláška o zjišťování a používání průměrného výdělku
236/1988 Sb.
Vyhláška o jiných úkonech v obecném zájmu
237/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte
238/1988 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určuje, čo sa považuje za omamné prostriedky a jedy v zmysle Trestného zákona
239/1988 Sb.
Vyhláška o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžních dávek v nemocenském pojištění
14 600/88-V/3
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 27. prosince 1978 čj. 25 055/78-Va/3, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
14 491/88-V/3
Výnos o odměňování pracovníků v jiných než socialistických organizacích v působnosti ministerstva kultury České socialistické republiky
191/23 737/1988
Výnos , kterým se zrušují směrnice ministerstva financí České socialistické republiky pro tvorbu a použití finančních rezerv a fondu intenzifikace v odvětví zamědělství
14.200/88-SÚOP
Výnos o prohlášení některých území v České socialistické republice za chráněná Pozn.: uveřejněn ve Věstníku MŠMT a MK č. 8-9/1989;
MH/1-11420/2970/1988
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 6.8.1986 čj. MH/13-8390/2470/86 o poskytování náhrad pracovníkům v organizacích místního hospodářství za používání vlastního nářadí, strojů, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce a o poskytování režijních náhrad
3/1988 (49/1988)
Výnos , kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
26 087/88-42
Výnos o odměňování dělníků ve Státním pedagogickém nakladatelství
EP-600-20.6.1988
Výnos , kterým se doplňuje výnos ze dne 2. září 1982 čj. EP-600-22.7.1982 o odměňování dělníků v hospodářských organizacích v působnosti ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky
 
Částka 50
pdf 1405 kB
30. 12. 1988 240/1988 Sb.
Úplné znění zákona ze dne 4. června 1964 č. 103 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 18. prosince 1965 č. 141 Sb, zákonem ze dne 1. prosince 1967 č. 116 Sb., zákonem ze dne 27. června 1968 č. 89 Sb., zákonem ze 14. prosince 1972 č. 99 Sb., zákonem ze 12. listopadu 1975 č. 121 Sb., zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění z 27.ledna 1982 č. 8 Sb., zákonem z 14. prosince 1983 č. 148 Sb., zákonem z 20.června 1984 č. 57 Sb., zákonem z 13. listopadu 1984 č. 109 Sb., zákonem z 23. června 1987 č. 51 Sb. a zákonem z 16. června 1988 č. 103 Sb.
241/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění vyhlášky č. 81/1988 Sb.
242/1988 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
243/1988 Sb.
Vyhláška o statistických zjišťováních a účetním výkaznictví
244/1988 Sb.
Vyhláška , kterou se určuje, co se považuje za omamné prostředky a jedy ve smyslu §187 a 188 trestního zákona
245/1988 Sb.
Vyhláška o pestovateľskom pálení ovocia
246/1988 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb
II/3-20 355/1988
Výnos pro tvorbu a odvod cenových rozdílů v maloobchodních cenách pro organizace státního obchodu a spotřebních družstev
II/2-21 900/88
Výnos , kterým stanovilo I. změny a doplňky sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1989
FMF III/2-20 000/88
Výnos o opatřeních v devizové zainteresovanosti pro rok 1989
AS13/88
Výnos , kterým se zrušují některé resortní právní předpisy
20/1988 (50/1988)
Rozkaz , kterým se vydává resortní seznam zaměstnání občanských pracovníků Sboru napravné výchovy ČSR zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
20 214/52/OEVH/88
Výnos o odměňování dělníků v organizacích vodního hospodářství
FM 1-1901/1988
Výnos o odměňování členů a pracovníků v jednotných zemědělských družstvech a v společných podnicích
LP/3-271-15.12.88
Výnos , jímž se mění a doplňují směrnice č. 9/1985 Věst. MZ ČSR o organizačním zajištění transfúzí krve, krevních přípravků a kostní dřeně Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MZd ČSR č. 2/1989;
LP/3-265-3.11.88
Výnos o poskytování lázeňské péče v zařízeních státní zdravotní správy
525/88-330
Výnos , kterým se mění a doplňují pravidla o bezpečnosti práce při chovu zvířat ze dne 7. června 1968 čj. VII/2-1927
3117/88-221
Výnos o zařazení územně technických jednotek (katastrálních území) do produkčních ekonomických skupin
3495/88-221
Výnos o zařazení zemědělských organizací do produkčních ekonomických skupin
71/635/1988
Výnos o opatrení na odstránenie tvrdosti zákona pri vyrubovaní notárskych poplatkov
9313/1988-Ek
Výnos o zaradení územno technických jednotiek (katastrálnych území) do produkčných ekonomických skupín
9314/1988-Ek
Výnos o zaradení poľnohospodárskych organizácií do produkčných ekonomických skupín
11 026/1988-402
Výnos o doplnení výnosu Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 11. januára 1988 č. 230/1988-44, ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. kategórie