Stejnopis sbírky zákonů
Československá socialistická republika.

Ročník 1989

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 1555 kB
30. 1. 1989 1/1989 Sb.
Nařízení o zvýšení zvláštního příspěvku horníkům
2/1989 Sb.
Úplné znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených nařízením vlády Československé socialistické republiky č. 91/1988 Sb.
3/1989 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 127/1971 Sb.
5/1989 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o Systému posuzování jakosti a certifikace vzájemně dodávaných výrobků
6/1989 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských
7/1989 Sb.
Vyhláška o některých místních poplatcích vybíraných v Krkonošském národním parku
8/1989 Sb.
Vyhláška o registraci geologických prací, o odevzdávání a zpřístupňování jejich výsledků, o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru
9/1989 Sb.
Vyhláška o registrácii geologických prác, o odovzdávaní a sprístupňovaní ich výsledkov, o zisťovaní starých banských diel a vedení ich registra
18/27 777/88
Výnos o usměrňování mzdových prostředků státních podniků zemědělskopotravinářského komplexu, jejichž zakladateli jsou národní výbory
3 500/89-SOP
Výnos o zřízení státních přírodních rezervací "Hradec", "Kuchyňka", "Vymyšlenská pěšina", "Červený kříž", "Doubek", "Kněhyně - Čertův mlýn", "Radhošt", "Vrapáč", "Rašeliniště Skřítek" a státních přírodních rezervací "Pulčín - Hradisko", "Šerák - Keprník" a jejich ochranných pásem
6/1988 (1/1989)
Výnos , kterým se vydávají pravidla provozu plynárenských zařízení
1909/88-220
Výnos o hospodaření s prostředky Státního fondu pro zúrodnění půdy
53/1988-D/2-535
Výnos , ktorým sa zrušujú niektoré smernice a úpravy
HS-793/33-1988
Výnos o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov
4/1989 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 47 Strážske
 
Částka 2
pdf 685 kB
14. 2. 1989 10/1989 Sb.
Zákonné opatření k ochraně veřejného pořádku
14/1989 Sb.
Vyhláška o Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy
15/1989 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
16/1989 Sb.
Vyhláška o poplatcích, náhradách a paušálech náhrad při provádění zahraničních, směnárenských a jiných bankovních operací a služeb
11/1989 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 66 pro volby do Sněmovny lidu a ve volebních obvodech č. 15, 24, 53, 62, 66, 68, 92 a 118 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
12/1989 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 52 (Studená)
13/1989 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebních obvodech č. 129 (Brno-město - východ) a č. 170 (Bruntál)
 
Částka 3
pdf 334 kB
17. 2. 1989 17/1989 Sb.
Zákonné opatření o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku
18/1989 Sb.
Zákonné opatrenie o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku
20/1989 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155)
II/2-2 400/89
Výnos , kterým stanovilo II. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1989
FM 1-1900/88
Směrnice o zrušení směrnice Federálního ministerstva zemědělství a výživy ze dne 28.3.1986 o ochraně proti šíření sněti zakrslé
19/1989 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 32 Nitra-západ a vo volebnom obvode č. 142 Spišská Nová Ves
 
Částka 4
pdf 5048 kB
17. 3. 1989 21/1989 Sb.
Vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí
 
Částka 5
pdf 4870 kB
20. 3. 1989 22/1989 Sb.
Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
4/1988 (5/1989)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos č. 1/1983 ze dne 19. ledna 1983, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie, ve znění výnosu č. 1/1987 ze dne 21. června 1987 a výnosu č. 1/1988 ze dne 22. dubna 1988
29115/1591/OEN/88
Výnos , kterým se doplňuje výnos ze dne 28. září 1978 čj. 59 060/SO/78 o vydání resortního seznamu zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
LP/2-252-2.3
Výnos , kterým se zrušují směrnice č. LP-252.3-29.6.1971 o ochraně proti Rh izoimunizaci
 
Částka 6
pdf 2432 kB
22. 3. 1989 23/1989 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady ze dne 18. října 1973 č. 134 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady ze dne 22. března 1983 č. 39 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, a zákonem České národní rady ze dne 20. prosince 1988 č. 209 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen
26/1989 Sb.
Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu
219/88-org.
Výnos o paušálních odměnách a náhradách za znalecké posudky o ceně staveb, pozemků, trvalých porostů a úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků
3 (6/1989)
Výnos pro poskytování informací pro řízení vývoje cen projektových prací a inženýrských činností ve výstavbě
9 870/89-42
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 19. listopadu 1984 čj. 30 100/84-42 o odměňování učitelů vysokých škol (platový řád pro učitele vysokých škol)
223-6117-5119, 05018
Výnos , kterým se doplňuje výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva financí ze dne 30. ledna 1987 č. 514-29340-5119, 251186 o věrnostních stabilizačních odměnách pracovníků ve vybraných okresech a městech Severočeského, Západočeského a Jihočeského kraje
AS01/89
Oznámení , že dne 28. prosince 1988 byla v Olomouci podepsána Dohoda mezi Federálním ministerstvem hutnictví, strojírenství a elektrotechniky Československé socialistické republiky a Radou ministrů Ruské sovět. federativní socialist. republiky o založení a činnosti společného československo-sovětského podniku AQUACOOP
24/1989 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 44 (Český Těšín II)
25/1989 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 124 (okr. Teplice)
 
Částka 7
pdf 2277 kB
30. 3. 1989 27/1989 Sb.
Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady z 2. novembra 1973 č. 135 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady zo 14. apríla 1983 č. 47 Zb. a zákonom Slovenskej národnej rady z 21. decembra 1988 č. 212 Zb.
28/1989 Sb.
Nariadenie o doplnení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 156/1982 Zb., ktorým sa určujú významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá
29/1989 Sb.
Vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu
EP-600-18.1.1989
Výnos o poskytování odměn za odběr tvrdé pleny mozkové
430/1989-05
Výnos , ktorým sa zrušujú smernice SŠU z 15.10.1986 č. 1688/1986-05 k republikovému štatistickému výkazu Real/S 15-01 o obmene výrobkov
815/88 org.
Výnos , kterým se mění platový řád pro soudce z povolání, státní notáře a justiční a notářské čekatele
 
Částka 8
pdf 1319 kB
30. 3. 1989 31/1989 Sb.
Zákon o jednacím řádu Federálního shromáždění
32/1989 Sb.
Zákon o poslancích Federálního shromáždění
1/89-E
Výnos , ktorým sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva priemyslu SSR z 1. februára 1979 č. 1/1979-E o zaradení zamestnaní na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
30/1989 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění k ochraně veřejného pořádku
33/1989 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 40 Halič
 
Částka 9
pdf 1286 kB
30. 3. 1989 34/1989 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku
35/1989 Sb.
Zákon o jednacím řádu České národní rady
36/1989 Sb.
Zákon o poslancích České národní rady
152/27 630/88
Výnos o snížení základu daně ze zisku, o zvýšení fondu odměn a placení záloh na daň z objemu mezd a odměn
72/1 206/88
Výnos o znížení základu dane zo zisku, o zvýšení fondu odmien a platenie preddavkov na daň z objemu miezd a odmien
II/2-5 736/89
Výnos , kterým se zrušuje výnos FMF ze dne 12. ledna 1982 č.j. VI/2-21 258/81 o odvodu obchodních srážek získaných v zařízeních závodního stravování z činností, které se závodním stravováním nesouvisí
II/4-1 263/89
Výnos o zdaňování odměn členů správní nebo dozorčí rady podniku se zahraniční majetkovou účastí
II/1-19 551/88
Výnos o snížení základu daně ze zisku, o zvýšení fondu odměn a placení záloh na daň z objemu mezd a odměn
 
Částka 10
pdf 1619 kB
3. 4. 1989 37/1989 Sb.
Zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
38/1989 Sb.
Nařízení o dodatkových odvodech za neúměrný růst mezd a odměn za práci
39/1989 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 150. výročí zahájení železniční dopravy na trati Břeclav - Brno
40/1989 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun k 50. výročí událostí 17. listopadu 1939
41/1989 Sb.
Vyhláška o usměrňování mzdových prostředků podniků s obchodní činností, bytového hospodářství a místní výroby a služeb
42/1989 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních
4 774/1988-C/4
Výnos , ktorým sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva zdravotníctva SSR z 28. augusta 1980 č. Z-6300/1980-C/4 o platových pomeroch zdravotníckych pracovníkov a úprava Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR z 9. septembra 1980 č. 421-5500/1980 o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov v zariadeniach sociálneho zabezpečenia
 
Částka 11
pdf 1883 kB
5. 4. 1989 44/1989 Sb.
Zákon o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady
45/1989 Sb.
Zákon o poslancoch Slovenskej národnej rady
46/1989 Sb.
Zákon o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami
47/1989 Sb.
Vyhláška o zákazu vývozu některých plastických trhavin
48/1989 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
LP/2-256.1-23.6.88
Výnos o příspěvcích na stravování a na péči o děti v územních, závodních a družstevních jeslích a v odděleních jeslí společných zařízení jeslí a mateřské školy
22-7738-5131, 150389
Výnos o osobní hmotné zainteresovanosti ředitelů v letech 1989 až 1990
43/1989 Sb.
Uznesenie k návrhu na schválenie zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady zo 17. februára 1989 o priestupku na upevnenie verejného poriadku
 
Částka 12
pdf 1675 kB
4. 5. 1989 49/1989 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 133 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
50/1989 Sb.
Vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušľachťovaní nerastov
 
Částka 13
pdf 1925 kB
17. 5. 1989 51/1989 Sb.
Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů
 
Částka 14
pdf 3972 kB
25. 5. 1989 52/1989 Sb.
Úplné znění zákoníku práce č. 65/1965 Sb., se změnami a doplňky provedenými zákonem č. 153/1969 Sb., zákonem č. 20/1975 Sb., zákonem č. 72/1982 Sb., zákonem č. 111/1984 Sb., zákonem č. 22/1985 Sb., zákonem č. 52/1987 Sb., zákonem č. 98/1987 Sb. a zákonem č. 188/1988 Sb.
53/1989 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 188/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce, ve slovenském vydání
9 630/1989-0320
Výnos o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby některých pracovníků železniční dopravy
19 404/1988-0320
Výnos o odměňování posádek československých námořních lodí
 
Částka 15
pdf 589 kB
25. 5. 1989 54/1989 Sb.
Nařízení o prohlášení území historických jader měst Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou a Příboru za památkové rezervace
55/1989 Sb.
Nařízení o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
59/1989 Sb.
Vyhláška o domovech mládeže spravovaných KNV
60/1989 Sb.
Vyhláška o revizních lhůtách elektrických zařízení a o zkouškách a přezkušování revizních techniků těchto zařízení v organizacích podléhajících vrchnímu dozoru orgánů státní báňské správy
1/1989 (15/1989)
Výnos , kterým se vydává platový řád pro trenéry vrcholového a výkonnostního sportu v organizacích rozpočtového úseku v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
II/2-7700/89
Výnos , kterým se stanoví III. změny a doplňky sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1989
56/1989 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb do České národní rady ve volebních obvodech č. 93 (Louny - východ) a č. 150 (Prostějov)
57/1989 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hl. m. Prahy ve volebním obvodu č. 207 (Praha 5 - sídliště Barrandov I)
58/1989 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 29 (okr. Děčín) a č. 105 (okr. Louny)
 
Částka 16
pdf 887 kB
15. 6. 1989 61/1989 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci na úseku ochrany rostlin
62/1989 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o psychotropních látkách
 
Částka 17
pdf 1146 kB
23. 6. 1989 63/1989 Sb.
Vyhláška o ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti
64/1989 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory
65/1989 Sb.
Vyhláška o Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty
66/1989 Sb.
Vyhláška na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike
LK-7696/89-529
Výnos o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků národních výborů pro výkon některých činností
MK-8607/1988-13
Výnos o odchylnom uplatňovaní úpravy Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov v znení neskorších úprav
MH/1-4696/976/89
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky o odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů a rozpočtových zařízení národních výborů pro komunální služby
SD/1R-78/89
Výnos , kterým se doplňuje výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
1/89 (17/1989)
Výnos , jímž určil odchylně od ustanovení § 14 odst. 3 citovaného zákona příslušnost pro projednávání a rozhodování hospodářských sporů souvisejících s plněním pro vývoz nebo z dovozu, v nichž je žadatelem nebo odpůrcem Koospol, akciová společnost pro zahraniční obchod, Praha, a které se týkají jeho filiálky v Bratislavě
 
Částka 18
pdf 1358 kB
29. 6. 1989 67/1989 Sb.
Zákon o národohospodářském plánování
68/1989 Sb.
Zákon o organizaci Československé státní dráhy
69/1989 Sb.
Vyhláška o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla
70/1989 Sb.
Vyhláška o zrušení vyhlášky Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 48/1980 Sb., o hmotném bilancování a projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu
18/5909/89
Výnos o usměrňování mzdových prostředků ve výrobních družstvech
1/89 (18/1989)
Výnos o odměňování pracovníků podniků se zahraniční majetkovou účastí
53.631/89
Výnos o resortním seznamu zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
OZS/2-721-1.3.1989
Výnos , kterým se mění a doplňují směrnice č. 17/1981 Věst. MZ ČSR, jimiž se stanoví seznam léčiv a jiných přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis
25 555/89
Výnos , kterým se zrušují výnosy o normování spotřeby a normování zásob
MH-560/1989-OE
Výnos , ktorým sa mení a dopĺňa výnos o poskytovaní náhrad pracovníkom v organizáciách miestneho hospodárstva za používanie vlastného náradia, strojov, zariadenia a predmetov potrebných pre výkon práce a o poskytovaní režijných náhrad
 
Částka 19
pdf 1673 kB
30. 6. 1989 71/1989 Sb.
Úplné znění zákona ze dne 19. prosince 1962 č. 121 Sb., o hospodářské arbitráži, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 10. listopadu 1985 č. 116 Sb., zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění ze dne 10. listopadu 1967 č. 106 Sb., zákonem ze dne 21. prosince 1970 č. 139 Sb., zákonem ze dne 15. prosince 1982 č. 166 Sb., a zákonem ze dne 15. června 1988 č. 99 Sb.
72/1989 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 38 (Nymburk)
73/1989 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravskeho krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 137 (Znojmo)
74/1989 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví
75/1989 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 139/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky tepla
76/1989 Sb.
Vyhláška k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice
77/1989 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 235/1988 Sb., o zjišťování a používání průměrného výdělku, v českém a slovenském vydání
1820/1989
Výnos , kterým se vydává bezpečnostní předpis pro doly s nebezpečím průtrží hornin a plynů
 
Částka 20
pdf 2157 kB
24. 7. 1989 78/1989 Sb.
Vyhláška o právech a povinnostech pošty a jejích uživatelů
79/1989 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kčs
II/2-11 968/89
Výnos , kterým stanovilo doplnění sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1989
II/4-11 970/89
Výnos o úlevách na dani z příjmů obyvatelstva pro některé poplatníky
MH/1-11369/1439/1989
Výnos , kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v místním hospodářství
 
Částka 21
pdf 4043 kB
31. 7. 1989 80/1989 Sb.
Úplné znění hospodářského zákoníku ze dne 4. června 1964 č. 109 Sb., jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem ze dne 25. října 1966 zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění ze dne 15. února 1967 č. 13 Sb., zákonem ze dne 29. června 1967 č. 69 Sb., zákonem ze dne 8. července 1970 č. 72 Sb., zákonem ze dne 21. prosince 1970 č. 138 Sb., zákonem ze dne 17. prosince 1975 č. 144 Sb., zákonem ze dne 15. prosince 1982 č. 165 Sb. a zákonem ze dne 15. června 1988 č. 98 Sb.
 
Částka 22
pdf 1038 kB
31. 7. 1989 81/1989 Sb.
Nařízení o povinném projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů a konkretizaci závazných výstupů státního plánu u dodávek produkce
82/1989 Sb.
Nařízení o kolektivních smlouvách
83/1989 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 171
84/1989 Sb.
Vyhláška o celních úlevách při dovozu některých druhů neobchodního zboží
85/1989 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a o udělení vědeckých hodností, vydávaných v Československé socialistické republice a v Mongolské lidové republice
86/1989 Sb.
Vyhláška o povolování ověřování, výroby, dovozu a uvádění do oběhu, používání a kontrole veterinárních léčiv a přípravků
87/1989 Sb.
Vyhláška , kterou se upravují organizace a způsob specializační přípravy veterinárních lékařů a jiné formy dalšího vzdělávání veterinárních pracovníků
KP-616-26.5.1989
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos č. 16/1978 Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČSR, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
II/2-10 491/89
Výnos , kterým stanovilo IV. změny a doplňky sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1989
5695/-V/3
Výnos , kterým se stanoví nomenklatura funkcí, kvalifikačních stupňů a mzdových tarifů
5/1144/89
Výnos o usmerňovaní mzdových prostriedkov štátnych podnikov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, ktorých zakladateľmi sú národné výbory
 
Částka 23
pdf 1058 kB
31. 8. 1989 88/1989 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 87 Sliač
89/1989 Sb.
Pravidla hospodářského mechanismu pro státní podniky místní výroby a služeb s malým počtem pracovníků
90/1989 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášky č. 2/1984 Sb.
91/1989 Sb.
Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky
92/1989 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou o přátelství a spolupráci
93/1989 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
94/1989 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
95/1989 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 13/1988 Sb., o postupu při zvýšení rozpočtových nákladů a odsunu termínů předání kapacit ke zkušebnímu provozu a termínu dokončení u rozestavěných staveb
 
Částka 24
pdf 1671 kB
25. 9. 1989 96/1989 Sb.
Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou
97/1989 Sb.
Vyhláška o konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Čínskou lidovou republikou
98/1989 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
SD/1R-1989
Výnos , kterým se zrušuje pracovní řád pro pracovníky organizací veřejné a silniční dopravy a silničního hospodářství řízených Ministerstvem vnitra České socialistické republiky nebo národními výbory v České socialistické republice
SD/1 R-360/89
Výnos , kterým se vydává disciplinární řád pro pracovníky organizací veřejné silniční a městské dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství v České socialistické republice
9 728/89-V/3
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos za dne 24. 3. 1988 č.j. 5.626/88-V/3 o odchylném uplatnění některých ustanovení výnosu Federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. 9. 1984 čj. 51-12430-3156 o odměňování technickohospodářských pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 25
pdf 9525 kB
28. 9. 1989 99/1989 Sb.
Vyhláška o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu)
100/1989 Sb.
Vyhláška o bezpečnostní ochraně jaderných zařízení a jaderných materiálů
 
Částka 26
pdf 1677 kB
29. 9. 1989 101/1989 Sb.
Vyhláška o Všeobecných podmínkách pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci
102/1989 Sb.
Vyhláška o školách v přírodě
103/1989 Sb.
Vyhláška o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
104/1989 Sb.
Vyhláška o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
105/1989 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), v části nákladu českého vydání
1/1989 (26/1989)
Výnos o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
2/1989 (26/1989)
Výnos o změně a doplnění výnosu č. 6/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
8 500
Výnos , kterým se mění předpis Federálního ministerstva spojů ze dne 5.7. 1973 č. 183/1973 Věstníku Federálního ministerstva spojů o zkouškách palubních radiooperátorů
FMF II/1-15 482/1989
Výnos o poskytování úlev na odvodu ze zisku, důchodové dani a dani ze zisku při zvýšení dodávek vybraných druhů zboží
1017/89-221
Výnos , kterým se doplňuje výnos ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o zařazení územně technických jednotek (katastrálních území) do produkčních ekonomických skupin
3 (26/1989)
Výnos o zrušení některých právních předpisů publikovaných ve Věstníku FMZO a oznámených ve Sbírce zákonů
223-8599-5123
Výnos o poskytování stabilizačních odměn občanům Polské lidové republiky zaměstnaným v Československé socialistické republice
221-8747-5123,06 05
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 16. října 1981 č.j. 316-1099/81-7300 o odměňování a poskytování cestovních náhrad vietnamským občanům dočasně zaměstnaným v Československé socialistické republice
1018/89-221
Výnos , kterým se mění výnos ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o zařazení zemědělských organizací do produkčních ekonomických skupin
PO-82/2-89
Výnos , ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených do II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia
 
Částka 27
pdf 638 kB
18. 10. 1989 106/1989 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 116 a 160
107/1989 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 58 (Plzeň-město XV)
108/1989 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 96/1987 Sb., o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny
109/1989 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Maledivy
110/1989 Sb.
Vyhláška o dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Burundi o kulturní spolupráci
111/1989 Sb.
Vyhláška o usměrňování mzdových prostředků v družstevních organizacích nesdružených do svazu družstev
112/1989 Sb.
Vyhláška o provádění zdravotnických, zdravotně branných a sociálních úkolů Československého červeného kříže v České socialistické republice
113/1989 Sb.
Vyhláška o Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina
114/1989 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 28
pdf 1719 kB
30. 10. 1989 115/1989 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 36/1978 Zb., o divadelnej činnosti (divadelný zákon)
116/1989 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 118/1988 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu
117/1989 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 127/1971 Sb. a nařízení vlády České socialistické republiky č. 3/1989 Sb.
118/1989 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb.,o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášky č. 179/1988 Sb.
119/1989 Sb.
Vyhláška o ukončování studia ve středních školách a o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích
120/1989 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 89/1961 Sb., o zdravotní péči o tělesnou výchovu
121/1989 Sb.
Vyhláška o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, o udělování povolení a odborné způsobilosti k jejich výkonu
221-9510-5102,14.06.
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos o postupu při usměrňování mzdových prostředků
OP-062-10.10.89
Výnos , kterým se doplňují směrnice o péči o zdraví při provádění tělesné výchovy, sportu a branně sportovní činnosti
 
Částka 29
pdf 1670 kB
27. 11. 1989 122/1989 Sb.
Zákon kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon)
123/1989 Sb.
Usnesení k návrhu skupiny poslanců Federálního shromáždění ČSSR na vydání ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky
124/1989 Sb.
Uznesenie k návrhu skupiny poslancov Federálneho zhromaždenia ČSSR na vydanie ústavného zákona o spôsobe prijatia novej Ústavy Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky
125/1989 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí Pozn.: Ve vztahu k Ukrajině byla Dohoda ukončena k 28.2.2000 (viz 81/2000 Sb.m.s.). Ve vztahu k Rusku byla Dohoda ukončena k 2.12.1997 (viz 17/2002 Sb.m.s.).
126/1989 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o průběhu státních hranic v souvislosti s výsledky prvního společného přezkoušení průběhu československo-polských státních hranic na hraničních vodních tocích
127/1989 Sb.
Vyhláška o projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní geologických prác, o udeľovaní povolenia a o odbornej spôsobilosti na ich výkon
23/1989
Rozkaz doplněk k předpisu "Vyšetřování a odškodňování úrazů a nemocí z povolání", ev. zn. Všeob-P-21(práv.)
II/2-17 000/89
Výnos Sazebník daně z obratu platný od 1. 1. 1990
13 116/1989
Výnos , kterým se mění a doplňuje směrnice o odměňování a náhradách výdajů spojených s výkonem práce pracovníků vysílaných do zahraničí a jejich rodinných příslušníků
22-10932-5119
Výnos pro úpravu poskytování mzdových preferencí
 
Částka 30
pdf 1470 kB
28. 11. 1989 128/1989 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací Pozn.: Zrušen zákonem č. 133/2000 Sb., s účinností od 1.1.2003.
129/1989 Sb.
Zákon o rozpočtové soustavě Československé socialistické republiky a o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla)
130/1989 Sb.
Zákon o Státní bance československé
131/1989 Sb.
Zákon o Sbírce zákonů
132/1989 Sb.
Zákon o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat
133/1989 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat
134/1989 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává seznam hospodářsky významných druhů a rodů rostlin a zvířat
153/17 283/1989
Výnos o osvobození osobních počítačů a mikropočítačů od notářského poplatku z darování
71/1 709/1989
Výnos o oslobodení návrhu na registráciu zmluvy o obmedzení prevodu nehnuteľnosti od notárskeho poplatku za úkony
 
Částka 31
pdf 653 kB
30. 11. 1989 135/1989 Sb.
Ústavní zákon , kterým se mění ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky
136/1989 Sb.
Nařízení o informační soustavě organizací
137/1989 Sb.
Nařízení o závodním stravování
138/1989 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Karla Čapka
139/1989 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun k 250. výročí úmrtí Jana Kupeckého
140/1989 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 24/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky sběrných surovin
141/1989 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 99/1985 Sb., o základních podmínkách dodávky lesních výrobků
142/1989 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky č. 27/1981 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky zdravotnických a veterinárních výrobků
 
Částka 32
pdf 1741 kB
14. 12. 1989 143/1989 Sb.
Vyhláška o smlouvě o přípravě přeprav železničních vozových zásilek
144/1989 Sb.
Vyhláška o změně a doplnění vyhlášky č. 118/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků a vývojových prací, určených k zabezpečení obranyschopnosti státu
145/1989 Sb.
Vyhláška o usměrňování mzdových prostředků
146/1989 Sb.
Vyhláška o odměňování pracovníků v malých organizacích
147/1989 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství a výživy a ministerstva lesního a vodního hospodářství č. 73/1967 Sb., , kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělských a lesních mechanizačních prostředků, polních a zemních prací, chemizace a jiných zemědělských prací
148/1989 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 84/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělské techniky
149/1989 Sb.
Vyhláška o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 60/1978 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia divadelného zákona
 
Částka 33
pdf 722 kB
15. 12. 1989 150/1989 Sb.
Rozhodnutí o amnestii ze dne 8. prosince 1989
151/1989 Sb.
Nařízení o oblastním plánování v České socialistické republice
152/1989 Sb.
Nariadenie o oblastnom plánovaní v Slovenskej socialistickej republike
153/1989 Sb.
Nariadenie , ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 38/1986 Zb., o jednorazovom mimoriadnom odškodňovaní osôb za poškodenie na zdraví pri plnení úloh požiarnej ochrany
154/1989 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 181/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje
155/1989 Sb.
Vyhláška o oběhu zákonných peněz a poskytování náhrady za poškozené peníze
 
Částka 34
pdf 1629 kB
22. 12. 1989 181/17 547/89
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos o usměrňování mzdových prostředků ve výrobních družstvech
223-11255-5150
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ústředního ředitele Československého filmu ze dne 1. září 1983 č. 53 o odměňování dělníků v organizacích Československého filmu, ve znění výnosu ze dne 27. února 1986 č. 57
156/1989 Sb.
Zákon o odvodech do státního rozpočtu
157/1989 Sb.
Zákon o důchodové dani a o změnách zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, a zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice (zákon o důchodové dani)
158/1989 Sb.
Zákon o bankách a spořitelnách
159/1989 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje trestní zákon, zákon o přečinech a trestní řád Pozn.: ust. čl. I bodu 4, čl. II a čl. III nabývají účinnosti už dnem 22.12.1989;
160/1989 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům
2/1989 (34/1989)
Výnos o platnosti mzdových předpisů vydaných pro bývalé výrobní hospodářské organizace v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
VIII/2-20 391/89
Výnos o odměňování odborných pracovníků Investiční banky
MH/1-15810/1770/89,
Výnos , kterým se vydávají zásady pro vymezení okruhu prací, pro jejichž výkon je nezbytné uzavření písemné dohody o hmotné odpovědnosti
153/17 282/1989
Výnos o osvobození od notářských poplatků za úkony
5/486/89
Výnos o usmerňovaní mzdových prostriedkov vo výrobných družstvách v Slovenskej socialistickej republike
71/1 710/1989
Výnos o oslobodení osobných počítačov a mikropočítačov od notárskeho poplatku z darovania (platí do 31. 12. 1991)
134/89-21
Výnos o odmeňovaní pracovníkov a usmerňovaní mzdových prostriedkov v spoločných podnikoch vo vnútornom obchode a cestovnom ruchu SSR
 
Částka 35
pdf 1577 kB
28. 12. 1989 161/1989 Sb.
Ústavní zákon , kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
162/1989 Sb.
Zákon Devizový zákon
163/1989 Sb.
Zákon o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České socialistické republiky (rozpočtová pravidla republiky)
164/1989 Sb.
Zákon , kterým se zrušuje zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 17/1989 Sb., o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku
165/1989 Sb.
Zákon , ktorým sa zrušuje zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 18/1989 Zb., o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku
166/1989 Sb.
Usnesení , kterým se ruší usnesení České národní rady č. 123/1989 Sb., k návrhu skupiny poslanců Federálního shromáždění ČSSR na vydání ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky
167/1989 Sb.
Uznesenie k návrhu na zrušenie uznesenia SNR z 31. októbra 1989 č. 115 vyhláseného pod č. 124/1989 Zb. o spôsobe prijatia novej Ústavy ČSSR, ČSR a SSR
168/1989 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany
169/1989 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí devizový zákon
170/1989 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Federálního statistického úřadu č. 49/1985 Sb., o základních podmínkách dodávky prací a služeb v oblasti automatizovaného zpracování dat
5285/89-50
Výnos o paušálnych odmenách a náhradách nákladov za znalecké posudky spojené s vykonaním pitvy, súdnolekárskych vyšetrení histologických, toxikologických, biologických a s posúdením újmy na zdraví
5694/89-50
Výnos o paušálnych odmenách a náhradách za znalecké posudky o cene stavieb, pozemkov, trvalých porastov a o náhradách za zriadenie osobného užívania pozemkov
1/1989 (35/1989)
Výnos o odměňování pracovníků ve společných podnicích stavební výroby se zahraniční majetkovou účastí
PO-2799/IV-89
Výnos o stejnokroji a poskytování osobních ochranných pracovních prostředků příslušníkům Sboru požární ochrany
9/1985 (35/1989)
Úprava , ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia
15/1988 (35/1989)
Výnos , ktorým sa mení a doplňa úprava č. 9/1985 Ministerstva stavebníctva SSR z 1. 4. 1985, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie pre účely dôchodkového zabezpečenia
6054/1989-C/4
Výnos o odmeňovaní robotníkov v hospodárskych organizáciách v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky
 
Částka 36
pdf 1461 kB
28. 12. 1989 174/1989 Sb.
Zákon o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami Slovenskej socialistickej republiky (rozpočtové pravidlá)
171/1989 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1972 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací
172/1989 Sb.
Zákon o vyhlašování obecně závazných právních předpisů a jiných opatření orgánů České socialistické republiky
173/1989 Sb.
Zákon o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky
175/1989 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií
176/1989 Sb.
Zákon o vyhlasovaní všeobecne záväzných právnych predpisov a iných opatrení orgánov Slovenskej socialistickej republiky v Zbierke zákonov
177/1989 Sb.
Nařízení , kterým se zvyšuje sazba odvodu ze zisku a sazba důchodové daně
178/1989 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají vysvětlivky k celnímu sazebníku obchodního zboží
179/1989 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 27/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky geodetických a kartografických prací
180/1989 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky č. 91/1981 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi organizacemi vnitřního obchodu a pro průmyslové zpracování
181/1989 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky č 174/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky státních rezerv
II/2-21 000/89
Výnos , kterým stanovilo I. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990
II/4-17 259/89
Výnos o zdaňování odstupného vypláceného vybraným pracovníkům převáděným v rámci energetiky do nově budovaných jaderných elektráren
II/4-22 066/1989
Výnos o úlevách na dani z příjmů obyvatelstva
FMF II/1-18 039/1989
Výnos o vymezení oprávnění finančních správ a národních výborů k povolování úlev na zemědělské dani a penále
AS02/89
Oznámení o zrušení některých nařízení a zásad
21 850/89-42
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování pracovníků odvětvových středisek vrcholového sportu a pracovníků sportovních škol v působnosti ministerstva školství ČSR
14 505/89-SOP
Výnos o zřízení státních přírodních rezervací "Borová Lada", "Pramen Vltavy" a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací "Milešický prales", "Modravské slatě", "Obří zámek", "Stožec", "Stožecká skála", "Tetřevská slať", "Velká niva", "Vltavský luh" a "Zátoňská hora" v Chráněné krajinné oblasti Šumava
3362/89-221
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos o zařazení zemědělských organizací do produkčních ekonomických skupin
4231/1989-C/4
Výnos o poskytovaní odmien za odber tvrdej pleny mozgovej a hypofýzy
4310/1989
Výnos , ktorým sa zrušujú niektoré predpisy
8923/1989-Ek
Výnos o zmenách zaradenia poľnohospodárskych organizácií do produkčných ekonomických skupín
 
Částka 37
pdf 1470 kB
28. 12. 1989 182/1989 Sb.
Ústavní zákon , kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
183/1989 Sb.
Ústavní zákon o volbě nových poslanců zákonodárných sborů
184/1989 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění
185/1989 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci mládeže Československé socialistické republiky a Německé demokratické republiky
186/1989 Sb.
Vyhláška o přijímání ke studiu ve středních školách
187/1989 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
188/1989 Sb.
Vyhláška o povoľovaní výroby, dovozu, overovania a uvádzania do obehu, používání a kontrole veterinárnych liečiv a prípravkov
189/1989 Sb.
Vyhláška , ktorou sa upravujú podrobnosti o organizácii a spôsobe specializačnej prípravy veterinárnych lekárov a iné formy dalšieho vzdelávania veterinárnych pracovníkov
190/1989 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami
191/1989 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví způsob, lhůty a podmínky ověřování zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků jaderných zařízení
 
Částka 38
pdf 1765 kB
30. 12. 1989 192/1989 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o odvodech do státního rozpočtu
193/1989 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o důchodové dani
194/1989 Sb.
Vyhláška o zrušení některých finančněprávních předpisů
195/1989 Sb.
Vyhláška o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání
196/1989 Sb.
Vyhláška o pružné pracovní době
197/1989 Sb.
Vyhláška o zřízení chráněné krajinné oblasti Blanský les
198/1989 Sb.
Vyhláška o změně a doplnění vyhlášky ministerstva kultury České socialistické republiky č. 75/1978 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení divadelního zákona
199/1989 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky č. 28/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky polygrafických výrobků
200/1989 Sb.
Vyhláška o změně a doplnění vyhlášky č. 38/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných organizacemi vnitřního obchodu
201/1989 Sb.
Vyhláška o úvěrových vztazích socialistických organizací
 
Částka 39
pdf 1429 kB
30. 12. 1989 202/1989 Sb.
Vyhláška , kterou se ruší některé předpisy z oboru sociálně ekonomických informací
203/1989 Sb.
Vyhláška usměrňování mzdových prostředků v družstevních organizacích
204/1989 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 49/1986 Sb., o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči
205/1989 Sb.
Vyhláška o změně a doplnění vyhlášky Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 39/1979 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky vody z veřejných vodovodů a odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi
206/1989 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 40
pdf 1432 kB
30. 12. 1989 207/1989 Sb.
Nařízení o provádění odvodu ze zisku na základě finančního plánu
208/1989 Sb.
Nařízení o finančním hospodaření státních podniků a některých dalších socialistických organizací
209/1989 Sb.
Nařízení o regulačních odvodech ve mzdové oblasti
210/1989 Sb.
Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb
211/1989 Sb.
Vyhláška o financování některých zařízení společenské spotřeby a některých činností
II/4-22 067/89
Výnos o daňovém posuzování cestovních náhrad za znalecké posudky o ceně staveb, pozemků, trvalých porostů a úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků
FMF II/1-18 795/1989
Výnos o vymezení oprávnění finančních správ a národních výborů k povolování úlev na odvodu ze zisku, důchodové dani a penále
FMF II/1-15 476/1989
Výnos o úlevách na příspěvku na sociální zabezpečení a na dani z objemu mezd a odměn z titulu zaměstnávání pracovníků se změněnou pracovní schopností
3/1989
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 30. 11. 1982 čj. 6850-FS/5-1982 o odměňování uměleckých pracovníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
 
Částka 41
pdf 918 kB
30. 12. 1989 212/1989 Sb.
Vyhláška o Budapeštské smlouvě o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení a Prováděcího předpisu k ní
213/1989 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb