Stejnopis sbírky zákonů
Československá socialistická republika.

Ročník 1990

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 149 kB
2. 1. 1990 RO01/90
Rozhodnutí o amnestii ze dne 1. ledna 1990
AS02/90
Opatření , kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen
AS01/90
Rozkaz Změny ve vojenském školství
 
Částka 2
pdf 704 kB
8. 1. 1990 1/1990 Sb.
Nařízení o povinné úložce při zahajování staveb v roce 1990
2/1990 Sb.
Vyhláška o základních podmínkách dodávky elektřiny
3/1990 Sb.
Vyhláška o změně a doplnění vyhlášky federálního ministerstva paliv a energetiky č. 106/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv, ve znění vyhlášky č. 1/1987 Sb.
4/1990 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb. a 118/1989 Sb.
5/1990 Sb.
Vyhláška , ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy
 
Částka 3
pdf 713 kB
12. 1. 1990 7/1990 Sb.
Zákon , ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1970 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 92/1977 Zb.
6/1990 Sb.
Ústavný zákon o mimoriadnom doplnení národných výborov o nových poslancov
8/1990 Sb.
Nariadenie o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti
10/1990 Sb.
Zákonné opatření o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České socialistické republiky
9/1990 Sb.
Zákonné opatření , kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR, ve znění zákona ČNR č. 60/1988 Sb, o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR a zákona ČNR č. 173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy ČSR, v jejichž čele stojí člen vlády ČSR
11/1990 Sb.
Vyhláška o základních podmínkách dodávky topných plynů
12/1990 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 139/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky tepla, ve znění vyhlášky č. 75/1989 Sb.
 
Částka 4
pdf 843 kB
23. 1. 1990 13/1990 Sb.
Ústavní zákon o změně v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky
14/1990 Sb.
Ústavní zákon o odvolávání poslanců zastupitelských sborů a volbě nových poslanců národních výborů
15/1990 Sb.
Zákon o politických stranách
16/1990 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem
17/1990 Sb.
Nařízení o změně doby trvání základní služby
18/1990 Sb.
Nařízení o regulačních odvodech ve mzdové oblasti
19/1990 Sb.
Vyhláška o usmerňovaní mzdových prostriedkov v družstevných organizáciách
US18/90
Usnesení o udělení amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednání patří do působnosti orgánů České socialistické republiky
 
Částka 5
pdf 832 kB
30. 1. 1990 20/1990 Sb.
Zákon o zřízení Správy ochrany prezidenta Československé socialistické republiky a o Hradní stráži Československé socialistické republiky
21/1990 Sb.
Vyhláška o kalkulaci
 
Částka 6
pdf 2191 kB
1. 2. 1990 22/1990 Sb.
Vyhláška o tvorbě a kontrole cen
34 (6/1990)
Usnesení o postupu při financování některých výdajů státních podniků a některých dalších socialistických organizací
 
Částka 7
pdf 1038 kB
1. 2. 1990 23/1990 Sb.
Vyhláška o účetnictví
24/1990 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu)
25/1990 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 80/1986 Zb.
 
Částka 8
pdf 1105 kB
1. 2. 1990 26/1990 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu, ve znění vládního nařízení č. 38/1966 Sb.
27/1990 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 136/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav strojírenských výrobků
28/1990 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 135/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků, ve znění vyhlášky č. 57/1972 Sb. a vyhlášky č. 107/1981 Sb.
29/1990 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 13/1985 Sb., o základních podmínkách strojírenských a elektrotechnických dodávek uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami a některých dalších dodávek určených pro tuzemsko
30/1990 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 82/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu
31/1990 Sb.
Vyhláška o odměnách za poskytování peněžních služeb
32/1990 Sb.
Výnos o poskytování příspěvků a náhrad pracovníkům získaným náborem prováděným některými organizacemi
33/1990 Sb.
Výnos , kterým se mění platový řád pro soudce z povolání Nejvyššího soudu České socialistické republiky
34/1990 Sb.
Výnos , ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákonníka práce o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času, o ďalšej dovolenke a o dohodách o hmotnej zodpovednosti
 
Částka 9
pdf 1326 kB
13. 2. 1990 35/1990 Sb.
Vyhláška o smluvních cenách
 
Částka 10
pdf 1203 kB
20. 2. 1990 36/1990 Sb.
Zákon o udeľovaní amnestie vo veciach priestupkov, ktorých prejednávanie patrí do pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky
37/1990 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky č. 1/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky leteckých prací v zemědělství, lesním a vodním hospodářství
38/1990 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví některé podmínky k zajištění bezpečného a plynulého provozu zdvihacích zařízení pro manipulaci s kontejnery ISO řady 1
39/1990 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška č. 231/1988 Sb., o správních poplatcích
40/1990 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky č. 162/1988 Sb., o nákupu zboží organizacemi v maloobchodních prodejnách
41/1990 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 38/1987 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach
42/1990 Sb.
Vyhláška o druhém vydání bankovek po 100 Kčs
43/1990 Sb.
Vyhláška o projektové přípravě staveb
44/1990 Sb.
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ústředního ředitele Československého filmu ze dne 13. prosince 1989 č. 60 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích Československého filmu
OP01/90
Rozhodnutí o amnestii ze dne 16. února 1990
AS03/90
Usnesení k návrhu na schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady přijatého 12. ledna 1990
AS04/90
Usnesení k návrhu na schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady přijatého 12. ledna 1990
 
Částka 11
pdf 1790 kB
1. 3. 1990 45/1990 Sb.
Zákon o zkrácení volebního období zákonodárných sborů Pozn.: do 31.12.1992 "ústavní zákon";
47/1990 Sb.
Zákon o volbách do Federálního shromáždění
48/1990 Sb.
Zákon o změně názvu University Jana Evangelisty Purkyně v Brně
49/1990 Sb.
Zákon kterým se mění a doplňuje zákon č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu
50/1990 Sb.
Ústavný zákon o názve, štátnom znaku, štátnej vlajke, štátnej pečati a štátnej hymne Slovenskej republiky
51/1990 Sb.
Zákon o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky
46/1990 Sb.
Ústavní zákon kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci Pozn.: ust. čl. I b. 3, čl. II b. 2 a b. 5 až 8 a čl. III nabývají účinnosti dnem 1.3.1990;
 
Částka 12
pdf 111 kB
5. 3. 1990 52/1990 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb. a č. 4/1990 Sb.
73 (12/1990)
Uznesenie o udelení amnestie vo veciach priestupkov, ktorých prerokúvanie patrí do pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky
 
Částka 13
pdf 1018 kB
6. 3. 1990 53/1990 Sb.
Ústavní zákon o změně názvu České socialistické republiky
54/1990 Sb.
Zákon o volbách do České národní rady
55/1990 Sb.
Nařízení o zavedení letního času v letech 1990 až 1992
56/1990 Sb.
Vyhláška o školách v prírode
57/1990 Sb.
Vyhláška o přechodné odchylné úpravě hospodářských závazků od ustanovení - 295 odst. 2 hospodářského zákoníku pro odvětví federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, ministerstva výstavby a stavebnictví České socialistické republiky a ministerstva výstavby a stavebnictví Slovenské socialistické republiky
58/1990 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti investičního rozvoje
59/1990 Sb.
Výnos o deputátním uhlí a dříví
60/1990 Sb.
Výnos , ktorým sa zrušujú smernice k republikovému štatistickému výkazu Real/S 14-04 o inovácii a kvalite výrobkov v priemysle (138/1990-05)
II/2-3 700/90
Opatření , kterým stanovilo I. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990
 
Částka 14
pdf 1192 kB
13. 3. 1990 61/1990 Sb.
Vyhláška o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami
 
Částka 15
pdf 844 kB
13. 3. 1990 62/1990 Sb.
Vyhláška o závaznosti Oprav a změn Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice
63/1990 Sb.
Sdělení o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů v občanských, rodinných a trestních věcech
 
Částka 16
pdf 814 kB
13. 3. 1990 64/1990 Sb.
Ústavní zákon o volebním období České národní rady
65/1990 Sb.
Ústavní zákon o počtu poslanců České národní rady
66/1990 Sb.
Ústavní zákon o slibu poslance České národní rady a národního výboru a slibu členů vlády České republiky
67/1990 Sb.
Ústavní zákon o státních symbolech České republiky
68/1990 Sb.
Zákon o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky
69/1990 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky o vzájemném uznávání dokladů o vzdělání, jakož i dokladů o vědeckých hodnostech a titulech udělovaných v Československé socialistické republice a v Irácké republice
70/1990 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zrušení vízové povinnosti
71/1990 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o odchodu sovětských vojsk z území Československé socialistické republiky
 
Částka 17
pdf 1092 kB
14. 3. 1990 72/1990 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje branný zákon
73/1990 Sb.
Zákon o civilní službě
74/1990 Sb.
Zákon kterým se stanoví nové znění vojenské přísahy a služební přísahy příslušníků Sboru národní bezpečnosti a Sboru nápravné výchovy, upravuje název československé armády, upravuje řádná dovolená vojáků v základní službě a jímž se mění zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti
75/1990 Sb.
Vyhláška ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 155/1970 Zb. o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenskych strojov v znení vyhlášky č. 161/1971 Zb.
76/1990 Sb.
Sdělení o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
77/1990 Sb.
Sdělení o Úmluvě o uznávání studií a diplomů týkajících se vysokého školství ve státech evropského regionu
78/1990 Sb.
Výnos , ktorým sa určujú nomenklatúry funkcií, kvalifikačné stupně a mzdové tarify umeleckých pracovníkov v organizáciách kultúry v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky a v organizáciách kultúry riadených národnými výbormi
 
Částka 18
pdf 691 kB
16. 3. 1990 79/1990 Sb.
Ústavný zákon o počtě poslancov Slovenskej národnej rady, o znení sľubu poslancov Slovenskej národnej rady, členov vlády Slovenskej republiky a o volebnom období Slovenskej národnej rady
80/1990 Sb.
Zákon o voľbách do Slovenskej národnej rady
UZ10/90
Uznesenie o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady
 
 
Stejnopis sbírky zákonů
Československá federativní republika.

Ročník 1990

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 19
pdf 919 kB
29. 3. 1990 81/1990 Sb.
Ústavní zákon o změně názvu Československé socialistické republiky
82/1990 Sb.
Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1990
83/1990 Sb.
Zákon o sdružování občanů Pozn.: Autory komentáře jsou Luboš Jemelka, Jan Břeň.
84/1990 Sb.
Zákon o právu shromažďovacím Pozn.: Autory komentáře jsou Luboš Jemelka, Jan Břeň.
85/1990 Sb.
Zákon o právu petičním Pozn.: Autory komentáře jsou Luboš Jemelka, Jan Břeň.
86/1990 Sb.
Zákon kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích
87/1990 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje občanský zákoník
88/1990 Sb.
Zákon kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství
89/1990 Sb.
Zákon kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)
90/1990 Sb.
Zákon kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č. 43/1976 Sb.
AS05/90
Opatření kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen
 
Částka 20
pdf 522 kB
30. 3. 1990 91/1990 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1990 a o změně zákona České národní rady č. 174/1982 Sb., o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení
92/1990 Sb.
Zákon kterým se mění zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 124/1969 Sb.
93/1990 Sb.
Zákon o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky
94/1990 Sb.
Zákon o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě
95/1990 Sb.
Zákon o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1990 a o zmenách zákona Slovenskej národnej rady č. 169/1982 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie
96/1990 Sb.
Zákon o zriadení Slovenskej komisie pre životné prostredie a o zmenách v pôsobnosti ministerstiev Slovenskej republiky
97/1990 Sb.
Zákon o pôsobnosti národnych výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona o zhromažďovacom práve a zákona o civilnej službe
98/1990 Sb.
Vyhláška o důlně měřické dokumentaci při některých činnostech prováděných hornickým způsobem
99/1990 Sb.
Výnos pro výuku a zkoušky žáků ze svařování ve středních odborných školách a zvláštních odborných učilištích
RS01/90
Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, v českém i slovenském vydání
 
 
Stejnopis sbírky zákonů
České a Slovenské Federativní republiky.

Ročník 1990

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 21
pdf 578 kB
23. 4. 1990 100/1990 Sb.
Ústavní zákon kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé federativní republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
101/1990 Sb.
Ústavní zákon o změně názvu Československé federativní republiky
102/1990 Sb.
Ústavní zákon o státních symbolech České a Slovenské Federativní Republiky
 
Částka 22
pdf 1599 kB
23. 4. 1990 103/1990 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník
 
Částka 23
pdf 1488 kB
23. 4. 1990 104/1990 Sb.
Zákon o akciových společnostech
105/1990 Sb.
Zákon o soukromém podnikání občanů
106/1990 Sb.
Zákon kterým se mění a doplňuje zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži
107/1990 Sb.
Zákon Novela zákona o dani z obratu
 
Částka 24
pdf 1296 kB
23. 4. 1990 108/1990 Sb.
Zákon Novela zákona o důchodové dani
109/1990 Sb.
Zákon Novela devizového zákona
110/1990 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců
111/1990 Sb.
Zákon o státním podniku
112/1990 Sb.
Zákon kterým se mění a doplňuje zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí
113/1990 Sb.
Zákon kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb.
114/1990 Sb.
Zákon kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby
 
Částka 25
pdf 1146 kB
23. 4. 1990 115/1990 Sb.
Zákon o používání státních symbolů České a Slovenské Federativní republiky
116/1990 Sb.
Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor
117/1990 Sb.
Zákon o zásluhách M. R. Štefánika
118/1990 Sb.
Zákon kterým se mění a doplňuje zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství
119/1990 Sb.
Zákon o soudní rehabilitaci
121/1990 Sb.
Nařízení o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů
120/1990 Sb.
Zákon , kterou se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli
122/1990 Sb.
Vyhláška o odměňování pracovníků aparátu politických stran a společenských organizací
123/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, a vyhláška č. 91/1958 Sb., kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
AS06/90
Usnesení o určení počtu poslanců Sněmovny lidu volených na území národních republik
 
Částka 26
pdf 1204 kB
27. 4. 1990 124/1990 Sb.
Zákon o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor
125/1990 Sb.
Zákon kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
126/1990 Sb.
Zákon o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky
127/1990 Sb.
Zákon o některých opatřeních souvisejících s vydáním zákona o soukromém podnikání občanů
128/1990 Sb.
Zákon o advokacii
129/1990 Sb.
Zákon o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov
130/1990 Sb.
Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s vydaním zákona o súkromnom podnikaní občanov
131/1990 Sb.
Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 106/1988 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
132/1990 Sb.
Zákon o advokácii
133/1990 Sb.
Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady
 
Částka 27
pdf 1384 kB
28. 4. 1990 134/1990 Sb.
Vyhláška kterou se provádí zákon o dani z obratu
135/1990 Sb.
Vyhláška o odměňování pracovníků při soukromém podnikání
136/1990 Sb.
Vyhláška kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory
137/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 123/1974 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel provozovaného Českou státní pojišťovnou
138/1990 Sb.
Vyhláška kterou se stanoví podmínky zákonného pojištění odpovědnosti podnikatele za škodu, která vznikne pracovníkovi při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním
139/1990 Sb.
Vyhláška o zrušení některých předpisů v odvětví kultury
140/1990 Sb.
Vyhláška kterou se zrušuje vyhláška ministra průmyslu České socialistické republiky č. 67/1971 Sb., o zřizování tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskových strojů
141/1990 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
AS07/90
Opatření kterým se stanoví úrokové sazby z vkladů a půjček občanům (fyzickým osobám)
 
Částka 28
pdf 1307 kB
28. 4. 1990 142/1990 Sb.
Nařízení o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 10 Kčs
143/1990 Sb.
Vyhláška o zmene vyhlášky č. 124/1974 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou
144/1990 Sb.
Vyhláška ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti podnikateľa za škodu, ktorá vznikne pracovníkovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou
145/1990 Sb.
Vyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady v sociálnom zabezpečení
146/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění pozdějších předpisů
147/1990 Sb.
Sdělení o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
148/1990 Sb.
Výnos kterým se doplňuje výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. ledna 1990 č.j. F 32-12 897-7201-050190 o poskytování příspěvků a náhrad pracovníkům získaným náborem prováděným některými organizacemi
149/1990 Sb.
Výnos kterým se vydává seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení v Československé akademii věd
150/1990 Sb.
Výnos kterým se mění a doplňuje seznam zaměstnání vykonávaných občanskými pracovníky vojenské správy a výrobních hospodářských organizací v oboru působnosti federálního ministerstva národní obrany, zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. nebo II. pracovní kategorie
151/1990 Sb.
Výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků ve státním podniku Československý armádní film
152/1990 Sb.
Výnos o odměňování zdravotnických pracovníků
153/1990 Sb.
Výnos kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
154/1990 Sb.
Výnos kterým se stanoví období s nižší potřebou práce
155/1990 Sb.
Výnos o obsazování některých funkcí konkursem
156/1990 Sb.
Výnos ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. 9/1985, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
157/1990 Sb.
Výnos č. 3000/1990-C/4 o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky
 
Částka 29
pdf 1227 kB
10. 5. 1990 158/1990 Sb.
Ústavní zákon kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 161/1989 Sb.
159/1990 Sb.
Ústavní zákon kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
160/1990 Sb.
Ústavní zákon kterým se mění ústavní zákon o Radě obrany státu
161/1990 Sb.
Ústavní zákon kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 62/1978 Sb.
162/1990 Sb.
Zákon o zemědělském družstevnictví
163/1990 Sb.
Zákon o bohosloveckých fakultách
164/1990 Sb.
Zákon kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákonného opatření Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb. a zákona č. 91/1977 Sb.
166/1990 Sb.
Zákon kterým se zrušuje zákon č. 180/1980 Sb., o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace
165/1990 Sb.
Zákon o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České a Slovenské Federativní republiky
167/1990 Sb.
Zákon kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů
169/1990 Sb.
Zákon o občanských komisích působících v resortech ministerstev vnitra a o změně zákona č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákonů č. 63/1983 Sb. a č. 74/1990 Sb.
170/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1990 Sb., o smluvních cenách
AS08/90
Rozkaz Studijní obory na Vysoké vojenské pedagogické škole v Bratislavě
168/1990 Sb.
Zákon kterým se mění a doplňuje zákon o prokuratuře
 
Částka 30
pdf 1496 kB
18. 5. 1990 171/1990 Sb.
Zákon kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon)
172/1990 Sb.
Zákon o vysokých školách
173/1990 Sb.
Zákon kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací
174/1990 Sb.
Vyhláška o spoločenskom ohodnotení stromov rastúcich mimo lesa
 
Částka 31
pdf 1879 kB
18. 5. 1990 175/1990 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje trestní zákon
176/1990 Sb.
Zákon o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví
177/1990 Sb.
Zákonné opatření o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací
 
Částka 32
pdf 1794 kB
18. 5. 1990 178/1990 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje trestní řád
179/1990 Sb.
Zákon kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody
180/1990 Sb.
Zákon o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů
 
Částka 33
pdf 910 kB
18. 5. 1990 181/1990 Sb.
Zákon o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti
182/1990 Sb.
Nařízení kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví
183/1990 Sb.
Vyhláška o vybírání smluvního cla ze zboží dováženého ze států, s nimiž nebyla uzavřena smlouva o vzájemném poskytování celních výhod
184/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 Sb.
185/1990 Sb.
Vyhláška o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost
186/1990 Sb.
Vyhláška o oprávnění k projektové činnosti
187/1990 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška České komise pro vědecké hodnosti č. 64/1977 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností
188/1990 Sb.
Výnos o odměňování odborných a administrativních pracovníků České státní spořitelny
189/1990 Sb.
Výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků vysokých škol v oboru působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
II/2-9600/90
Opatření kterým se stanoví III. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990
190/1990 Sb.
Výnos kterým se mění a doplňují směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 64/1984 Sb. Hygienické předpisy o hygienických zásadách pro práce s chemickými karcinogeny
US01/90
Usnesení o obnovení moravsko-slezské samosprávy
AS09/90
Rozkaz Změna názvu vojenské vysoké školy
 
Částka 34
pdf 1798 kB
18. 5. 1990 191/1990 Sb.
Zákon o Národnej cene Slovenskej republiky
192/1990 Sb.
Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch
193/1990 Sb.
Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení neskorších predpisov, o zmenách v správe dôchodkovej dane a poľnohospodárskej dane a o rozpočtovom určení výnosu a správe dane z príjmov obyvateľstva
194/1990 Sb.
Zákon o lotériách a iných podobných hrách
195/1990 Sb.
Zákon o opatreniach v sústave ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
196/1990 Sb.
Zákon o zmenách v pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v sociálnom zabezpečení a o zmenách niektorých ďalších predpisov
197/1990 Sb.
Zákon ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 167/1973 Zb. o Matici slovenskej
198/1990 Sb.
Zákon o telesnej kultúre
199/1990 Sb.
Vyhláška ktorou sa meni a doplňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 25/1977 Zb. o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo vazbe, a o výkone rozhodnutí zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 137/1983 Zb.
 
Částka 35
pdf 1870 kB
18. 5. 1990 200/1990 Sb.
Zákon o přestupcích Pozn.: Též označován jako "Přestupkový zákon".
201/1990 Sb.
Zákon kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích
202/1990 Sb.
Zákon o loteriích a jiných podobných hrách
203/1990 Sb.
Zákon o změnách v organizaci a působnosti ministerstev České republiky
204/1990 Sb.
Zákon o prohlášení šestého července, dne upálení mistra Jana Husa, za státní svátek České republiky
205/1990 Sb.
Nařízení kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu
 
Částka 36
pdf 1570 kB
29. 5. 1990 206/1990 Sb.
Zákonné opatření o státním vyrovnávacím příspěvku
207/1990 Sb.
Zákonné opatření o vyčleňování příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti
208/1990 Sb.
Zákonné opatření kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění
209/1990 Sb.
Zákon o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované
210/1990 Sb.
Zákon o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
211/1990 Sb.
Zákonné opatrenie o usporiadaní majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou církvou
212/1990 Sb.
Nařízení o odnětí nemovitého majetku státu v trvalém užívání Komunistické strany Československa
213/1990 Sb.
Nařízení kterým se stanoví pro pracovníky ve zvláštním zapojení odchylky od zákoníku práce
214/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 193/1989 Sb., kterou se provádí zákon o důchodové dani
215/1990 Sb.
Vyhláška o zrušení niektorých právnych predpisov v odvetví kultúry
216/1990 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou Československé federativní republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti školství, vědy a kultury
217/1990 Sb.
Výnos kterým se doplňuje výnos ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky č.j. MH/1-11369/1439/1989, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v místním hospodářství
218/1990 Sb.
Výnos o odměňování zdravotnických pracovníků
219/1990 Sb.
Výnos o odmeňovaní odborných a administratívnych pracovníkov Slovenskej štátnej sporiteľne
220/1990 Sb.
Výnos ktorým sa ustanovujú zásady pre vybmedzenie okruhu prác, pre výkon ktorých je nevyhnutné uzavretie dohody o hmotnej zodpovednosti
602
Uznesenie Štatút Národnej ceny Slovenskej republiky
XIII/1-11000/90
Opatření kterým stanovilo IV. změny a doplňky Sazemníku z daně z obratu platného od 1. ledna 1990
 
Částka 37
pdf 218 kB
30. 5. 1990 221/1990 Sb.
Zákonné opatření kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady
222/1990 Sb.
Zákonné opatrenie o určení štátneho orgánu, ktorý je príslušný na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku
223/1990 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vízových otázkách Pozn.: do textu Dohody nebyly promítnuty změny vyplývající z novely č. 209/1996 Sb., jejíž text nebyl ve Sbírce zákonů zveřejněn;
 
Částka 38
pdf 213 kB
11. 6. 1990 224/1990 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací
225/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb. a č. 52/1990 Sb.
226/1990 Sb.
Výnos o poskytování odměn za sběr žlučových kamenů
227/1990 Sb.
Výnos o poskytování osobních ochranných prostředků
XIII/1-12 200/90
Opatření kterým stanovilo V. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990
 
Částka 39
pdf 1488 kB
15. 6. 1990 228/1990 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ČNR č. 34/1970 Sb., zákonem ČNR č. 60/1988 Sb., zákonem ČNR č. 173/1989 Sb., zákonným opatřením předsednictva ČNR č. 9/1990 Sb., zákonem ČNR č. 126/1990 Sb. a zákonem ČNR č. 203/1990 Sb., a se zřetelem na ústavní zákon ČNR č. 53/1990 Sb., ústavní zákon č. 101/1990 Sb. a ústavní zákon SNR č. 50/1990 Sb.
229/1990 Sb.
Zákonné opatření o určení státního orgánu, který je v některých případech příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku
230/1990 Sb.
Nařízení kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 17/1990 Sb., o změně doby trvání základní služby
231/1990 Sb.
Nařízení o zvýšení vyplácených důchodů a hranic nízkých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu
232/1990 Sb.
Nariadenie ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu
233/1990 Sb.
Nariadenie ktorým sa ustanovujú odchýlky od Zákonníka práce pre pracovníkov v osobitnom zapojení
234/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé č. 169/1989 Sb., kterou se provádí devizový zákon
235/1990 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku
236/1990 Sb.
Vyhláška jíž se doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění vyhlášek č. 181/1988 Sb. a č. 224/1988 Sb.
237/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích
238/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 1/1977 Sb., o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení, ve znění vyhlášky č. 113/1983 Sb.
239/1990 Sb.
Vyhláška ktorou sa určujú obvodné súdy v Bratislave na vybavenie vecí podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii
240/1990 Sb.
Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci
241/1990 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o zřízení a činnosti Kulturního a informačního střediska Československé socialistické republiky ve Vídni a Rakouského kulturního institutu v Praze
242/1990 Sb.
Výnos o vymedzení oprávnenia finančných správ a národných výborov pre odpúšťanie penále
243/1990 Sb.
Výnos o odměňování pracovníků ve Státní bance československé, Komerční bance, Všeobecné úvěrové bance, Československé obchodní bance, a. s. a v Živnostenské bance
244/1990 Sb.
Výnos o úpravě platových poměrů pracovníků bank přidělených k výkonu funkce do zahraničí
 
Částka 40
pdf 882 kB
18. 6. 1990 245/1990 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 125/1990 Sb. a zákonem České národní rady č. 210/1990 Sb.
246/1990 Sb.
Zákonné opatrenie ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb.
 
Částka 41
pdf 935 kB
18. 6. 1990 247/1990 Sb.
Úplné znění zákona ze dne 25. března 1965 č. 35 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 28. března 1990 č. 89 Sb.
248/1990 Sb.
Zákonné opatření novela zákona o územním členění státu
249/1990 Sb.
Zákonné opatření kterým se mění zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady
250/1990 Sb.
Vyhláška o způsobu úhrady nákladů na vyrovnávací příspěvek plátcům příspěvku
251/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění vyhlášek č. 81/1988 Sb. a č 241/1988 Sb., vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášek č. 2/1984 Sb. a č. 90/1989 Sb. a směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 10. srpna 1979 č.j. 316-1238/79-7305 o odměňování pracovníků, kteří v souvislosti s výkonem povolání řídí silniční motorová vozidla
252/1990 Sb.
Vyhláška paušální částka nákladů řízení o přestupcích
253/1990 Sb.
Vyhláška ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky
254/1990 Sb.
Vyhláška kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje
255/1990 Sb.
Výnos o odměňování zdravotnických pracovníků v působnosti federálního ministerstva dopravy
 
Částka 42
pdf 1671 kB
29. 6. 1990 256/1990 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí a další činnosti, k jejichž provádění se vyžaduje povolení k zahraničně obchodní činnosti
257/1990 Sb.
Nařízení o přechodném snížení výše pojistného na sociální zabezpečení pro osoby vykonávající uměleckou činnost
258/1990 Sb.
Nařízení o stanovení nejnižší měsíční mzdy pro účely trestního zákona
259/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 130/1984 Sb., kterou se provádí zákon o mateřském příspěvku
260/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
261/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a zabezpečení matky a dítěte
262/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška předsedy vlády č. 91/1958 Sb., kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
263/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, a některé další předpisy o nemocenském pojištění
264/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 10/1984 Sb., kterou se vydávají podrobnější předpisy o zbraních a střelivu
265/1990 Sb.
Vyhláška o zřizování a provozování obchodních zastupitelství zahraničních osob
266/1990 Sb.
Vyhláška o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb
267/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
 
Částka 43
pdf 1857 kB
29. 6. 1990 268/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 76/1957 Ú.l., o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity)
269/1990 Sb.
Vyhláška o zjednodušení úpravy odměňování dělníků, obchodně provozních a technickohospodářských pracovníků
270/1990 Sb.
Vyhláška o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci
271/1990 Sb.
Vyhláška o stravování v zařízeních sociální péče
272/1990 Sb.
Vyhláška o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti
273/1990 Sb.
Vyhláška ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb.
274/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
275/1990 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci při předcházení a odhalování soudně trestných činů a zajišťování bezpečnosti silniční dopravy
AS10/90
Opatření o úlevách u soudních poplatků
 
Částka 44
pdf 422 kB
9. 7. 1990 276/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1990 Sb., o smluvních cenách, ve znění vyhlášky č. 170/1990 Sb.
277/1990 Sb.
Vyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 141/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch
278/1990 Sb.
Vyhláška o Chránenej krajinnej oblasti Latorica
279/1990 Sb.
Výnos kterým se vydává Předpis L 1 Způsobilost leteckého personálu civilního letectví
280/1990 Sb.
Výnos jímž se mění a doplňuje výnos FMEP č. 4/1982, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
281/1990 Sb.
Výnos jímž se mění a doplňuje výnos FMHTS č. 2/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
 
Částka 45
pdf 1041 kB
9. 7. 1990 282/1990 Sb.
Nařízení o změně v organizaci vysokých škol uměleckého směru
283/1990 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví postup národních výborů při prodeji bytů do osobního vlastnictví
284/1990 Sb.
Vyhláška o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky
285/1990 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vysílání československých pracovníků z podniků se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice k zaměstnání na základě smluv o dílo
286/1990 Sb.
Výnos o odměňování odborných pracovníků Investiční banky
287/1990 Sb.
Výnos kterým se mění výnos FMPSV ze dne 31. 8. 1982 o zvláštní úpravě náhrad cestovních výdajů pracovníků přijatých ze Slovenské socialistické republiky do aparátu federálních institucí
 
Částka 46
pdf 955 kB
13. 7. 1990 288/1990 Sb.
Zákon o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
289/1990 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov
290/1990 Sb.
Sdělení o Evropské kulturní úmluvě
291/1990 Sb.
Výnos kterým se vydává platový řád pro prokurátory a vyšetřovatele krajské a okresní prokuratury a právní čekatele prokuratury v České republice
292/1990 Sb.
Výnos kterým se vydává platový řád pro státní arbitry a arbitrážní čekatele krajských státních arbitráží v České republice
293/1990 Sb.
Výnos , kterým se vydává platový řád pro soudce z povolání okresních a krajských soudů, státní notáře, justiční a notářské čekatele
XIII/1-14 800/90
Opatření kterým stanovilo jednotlivě hospodařícím rolníkům pro potřeby svého hospodářství nakupovat některé druhy výrobků za ceny bez daně z obratu
 
Částka 47
pdf 1511 kB
19. 7. 1990 294/1990 Sb.
Ústavní zákon , kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a kterým se zkracuje volební období národních výborů
295/1990 Sb.
Ústavní zákon kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
296/1990 Sb.
Ústavní zákon o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády České a Slovenské Federativní Republiky
297/1990 Sb.
Zákon kterým se mění a doplňuje zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy
298/1990 Sb.
Zákon o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého
300/1990 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů
299/1990 Sb.
Zákon kterým se doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb., zákona č. 91/1977 Sb. a zákona č. 164/1990 Sb.
301/1990 Sb.
Vyhláška ktorou sa meni a doplňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch v znení vyhlášky č. 6/1985 Zb.
302/1990 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a doplňa vyhláška o konaní pri udelovaní vedeckých hodností
 
Částka 48
pdf 348 kB
20. 7. 1990 303/1990 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje trestní řád
304/1990 Sb.
Zákon o platu a náhradách výdajů poslanců Federálního shromáždění
305/1990 Sb.
Zákonné opatření o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a o vymezení jeho působnosti
306/1990 Sb.
Zákonné opatření o zřízení úřadů práce
307/1990 Sb.
Zákonné opatření o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého
308/1990 Sb.
Nařízení kterým se provádí zákon č. 181/1990 Sb., o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti
 
Částka 49
pdf 1092 kB
27. 7. 1990 309/1990 Sb.
Úplné znění branného zákona ze dne 23. března 1949 č. 92 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených pozdějšími předpisy
310/1990 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 231/1988 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 39/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 231/1988 Sb., o správních poplatcích
 
Částka 50
pdf 1024 kB
31. 7. 1990 311/1990 Sb.
Vyhláška kterou se doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění vyhlášky č. 14/1982 Sb. a vyhlášky č. 86/1984 Sb.
312/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 195/198 Sb., o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání, ve znění zákona č. 162/1990 Sb.
313/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon a sociálním zabezpečení, a vyhláška č. 235/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku
314/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě, ve znění vyhlášky č. 75/1987 Sb. a vyhlášky č. 38/1988 Sb.
315/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 76/1987 Sb. a vyhlášky č. 39/1988 Sb.
316/1990 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
317/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
318/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče
319/1990 Sb.
Vyhláška o zmene vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
320/1990 Sb.
Výnos o odměňování odborných pracovníků v Agrobance a.s. Praha, Slovenské zemědělské bance a. s. Bratislava a Slovenské Tatra bance
321/1990 Sb.
Výnos o poskytování obvodních zdravotnických služeb a poskytování zdravotnických služeb pracujícím v závodech
322/1990 Sb.
Výnos o ustanovení obdobia s nižšou potrebou práce pre poskytovanie ďalšej dovolenky
 
Částka 51
pdf 2835 kB
10. 8. 1990 323/1990 Sb.
Vyhláška o povolování majetkových účastí na podnikání v zahraničí a převodů majetkových podílů devizových tuzemců na zahraniční právnické osobě s podnikatelskou činností na devizové cizozemce
324/1990 Sb.
Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
325/1990 Sb.
Výnos ktorým sa vydáva platový poriadok pre súdcov z povolania, štátnych notárov, justičných a notárskych čakateľov
XIII/1-16 600/90
Opatření kterým stanovilo VI. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990
FD 463/SK/90/Fe
Opatření o určení příslušnosti pro rozhodování sporů o výstavbě jaderných elektráren Temelín a Mochovce
 
Částka 52
pdf 515 kB
15. 8. 1990 326/1990 Sb.
Vyhláška o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl
327/1990 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Maďarské lidové republice
RS02/90
Redakční sdělení o opravě chyb
328/1990 Sb.
Výnos o odborné způsobilosti a oprávnění k výkonu funkce členů lodních posádek československých námořních lodí
 
Částka 53
pdf 413 kB
15. 8. 1990 329/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče
330/1990 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o vnitrozemské vodní dopravě
331/1990 Sb.
Výnos kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým pracovníkům
332/1990 Sb.
Výnos kterým se upravuje poskytování naturálních požitků technickohospodářských pracovníků v organizacích lesního hospodářství a zařazování organizačních jednotek organizací v působnosti ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky
333/1990 Sb.
Výnos kterým se mění a doplňuje instrukce o stejnokrojích pro pracovníky lesního hospodářství
334/1990 Sb.
Výnos pro provádění a organizaci trhacích prací v rámci resortu ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky
335/1990 Sb.
Výnos kterým se mění a doplňují Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při těžbě, soustřeďování, odvozu a manipulaci dříví
336/1990 Sb.
Výnos ktorým sa vydáva platový poriadok pre prokurátorov a vyšetrovateľov krajských a okresných prokuratúr a právnych čakateľov prokuratúry v Slovenskej republike
AS11/90
Oznámení o vydání Přehledu obecně závazných právních předpisů vydaných popř. zpracovaných Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a jejími právními předchůdci na úseku vědeckotechnického a investičního rozvoje, platných ke dni 31. května 1990 (Zpravodaj SKVTRI č. 3-4/1990)
 
Částka 54
pdf 699 kB
27. 8. 1990 337/1990 Sb.
Nariadenie ktorým sa mení a doplňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 180/1969 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel v znení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 170/1973 Zb.
338/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášek č. 2/1984 Sb., č. 90/1989 Sb. a č. 251/1990 Sb.
339/1990 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi Dánskem a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o zrušení víz
340/1990 Sb.
Sdělení o Ujednání o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo
341/1990 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky o zrušení vízové povinnosti
342/1990 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi Švédskem a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o zrušení vízové povinnosti
344/1990 Sb.
Výnos , kterým se mění dálnopisný řád
345/1990 Sb.
Výnos kterým se mění výnos o zvláštních paušálních náhradách cestovních výdajů jízdních pracovníků silniční a městské dopravy
343/1990 Sb.
Výnos o tonážní značce na československých námořních lodích
 
Částka 55
pdf 855 kB
28. 8. 1990 346/1990 Sb.
Zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí
 
Částka 56
pdf 797 kB
28. 8. 1990 347/1990 Sb.
Zákon o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
349/1990 Sb.
Nařízení o změnách v organizaci Vysoké školy múzických umění v Bratislavě
348/1990 Sb.
Zákon o vyhlásení 1. novembra 1990 za Deň zmierenia (Pamiatke obetiam politického násilia)
350/1990 Sb.
Nařízení o akreditační komisi
351/1990 Sb.
Vyhláška o zákazu obchodního vývozu některých druhů zboží
352/1990 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
353/1990 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb.
354/1990 Sb.
Vyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti
355/1990 Sb.
Výnos o odměňování a dalších náležitostech pracovníků Státního leteckého útvaru
 
Částka 57
pdf 351 kB
29. 8. 1990 356/1990 Sb.
Zákon o plate a náhradách výdavkov poslancov Slovenskej národnej rady
357/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 98/1966 Sb., vyhlášky č. 4/1976 Sb., vyhlášky č. 152/1983 Sb. a vyhlášky č. 74/1985 Sb.
358/1990 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. konání závodu Velká pardubická
359/1990 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky o kulturní spolupráci
360/1990 Sb.
Výnos kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 16 Ochrana životního prostředí svazek I - Hluk letadel
361/1990 Sb.
Výnos kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 17 - Ochrana civiliního letectví proti činům nezákonného vměšování
 
Částka 58
pdf 232 kB
30. 8. 1990 362/1990 Sb.
Zákonné opatření o rozšíření okruhu vedoucích funkcí obsazovaných jmenováním
363/1990 Sb.
Zákonné opatření o prodloužení účinnosti zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací
364/1990 Sb.
Zákonné opatření o nakládání s majetkem svěřeným státnímu podniku
365/1990 Sb.
Vyhláška o poskytování stipendií na vysokých školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (stipendijní řád)
366/1990 Sb.
Výnos ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych arbitrov a arbitrážnych čakateľov krajských štátnych arbitráží v Slovenskej republike
 
Částka 59
pdf 1685 kB
5. 9. 1990 367/1990 Sb.
Zákon o obcích (obecní zřízení)
368/1990 Sb.
Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích
 
Částka 60
pdf 932 kB
6. 9. 1990 369/1990 Sb.
Zákon o obecnom zriadení
370/1990 Sb.
Vyhláška o oprávnění k prodeji zboží a poskytování služeb na území České a Slovenské Federativní Republiky za devizové prostředky
 
Částka 61
pdf 1235 kB
6. 9. 1990 371/1990 Sb.
Zákon o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady
372/1990 Sb.
Zákon o priestupkoch
RS03/90
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v zákonu České národní rady č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, v českém vydání
 
Částka 62
pdf 128 kB
14. 9. 1990 373/1990 Sb.
Sdělení o Rozhodnutí prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky o přístupu ČSFR k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu sjednané dne 22. 7. 1944 ve Washingtonu, k Dohodě o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj sjednané dne 22. 7. 1944 ve Washingtonu, k Dohodě o Mezinárodní finanční korporaci sjednané dne 25. 5. 1955 ve Washingtonu, k Dohodě o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky sjednané dne 11. 10. 1985 ve Washingtonu a k Dohodě o Mezinárodním sdružení pro rozvoj sjednané dne 26. 1. 1960 ve Washingtonu
 
Částka 63
pdf 2730 kB
17. 9. 1990 374/1990 Sb.
Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
375/1990 Sb.
Výnos , ktorým sa mení a dopĺňa úprava o hygienických zásadách pri práci s chemickými karcinogénmi
 
Částka 64
pdf 767 kB
20. 9. 1990 376/1990 Sb.
Ústavní zákon kterým se mění Ústava České a Slovenské Federativní republiky, ve znění pozdějších předpisů
377/1990 Sb.
Zákon o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
378/1990 Sb.
Zákon o povinných výtlačkoch neperiodických publikácií
379/1990 Sb.
Nařízení o poskytování dotací soukromým školám
380/1990 Sb.
Vyhláška o zákazu obchodování s Iráckou republikou a Státem Kuvajt
381/1990 Sb.
Vyhláška o úkolech národních výborů při zajišťování voleb do zastupitelstev v obcích
 
Částka 65
pdf 1856 kB
27. 9. 1990 382/1990 Sb.
Zákon o rodičovském příspěvku
383/1990 Sb.
Zákon kterým se mění a doplňuje zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, a zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 43/1976 Sb.
384/1990 Sb.
Zákon o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti
385/1990 Sb.
Zákon kterým se doplňuje zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákona č. 74/1990 Sb., a o některých opatřeních k vyřizování přestupků v působnosti České a Slovenské Federativní Republiky
386/1990 Sb.
Vyhláška o správnej výrobnej praxi, riadení akosti humánnych liečiv a prostriedkov zdravotníckej a obalovej techniky
387/1990 Sb.
Vyhláška o vyšetrovaní príčin havárií a závažných pracovných úrazov pri činnostiach podliehajúcich hlavnému dozoru orgánov štátnej banskej správy
388/1990 Sb.
Vyhláška o banskomeračskej dokumentácii pri niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom
RS04/90
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 66
pdf 1100 kB
28. 9. 1990 389/1990 Sb.
Zákon o dani z příjmů obyvatelstva
390/1990 Sb.
Výnos kterým se zrušuje výnos o postupu při uzavírání a provádění zahraničně obchodních operací
391/1990 Sb.
Výnos ktorým sa mení a dopĺňa úprava, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
AS12/90
Opatření kterým se stanoví odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen
2319/1990-sekr.
Opatrenie ktorým sa určujú sídla a obvody pôsobnosti daňových úradov v Slovenskej republike
 
Částka 67
pdf 782 kB
28. 9. 1990 392/1990 Sb.
Vyhláška o prodloužení účinnosti vyhlášky č. 224/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 363/1990 Sb.
393/1990 Sb.
Vyhláška ktorou sa upravuje paušálna suma trov konania o priestupkoch
394/1990 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Spojených států amerických o programu Mírových sborů Spojených států v Československu
395/1990 Sb.
Sdělení o Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti
396/1990 Sb.
Sdělení o Úmluvě o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva
397/1990 Sb.
Výnos kterým se mění výnos FMNO ze dne 29. 1. 1986 čj. 12080-FS/5-1986, kterým se pro pracovníky trustu podniků Vojenské lesy a statky v působnosti FMNO upravují některé náhrady podle vyhlášky č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách
398/1990 Sb.
Výnos kterým se mění a doplňuje výnos o zvláštních paušálních náhradách cestovného pro kominíky a výkupčí druhotných surovin v organizacích místního hospodářství
399/1990 Sb.
Výnos ktorým sa menia a doplňajú niektoré všeobecne záväzné právne predpisy v pôsobnosti Slovenského banského úradu
400/1990 Sb.
Výnos ktorým sa mení úprava ÚBÚ a ÚGÚ, ktorou sa vydáva vyhláška o vedení a doplňovaní geologickej dokumentácie
OP67/90
Opatření , kterým se stanoví úrokové sazby z vkladů a půjček občanům (fyzickým osobám)
 
Částka 68
pdf 383 kB
1. 10. 1990 401/1990 Sb.
Zákon o meste Košice
402/1990 Sb.
Zákon o pôsobnosti orgánu Slovenskej republiky pri vykonávaní zákona č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého
 
Částka 69
pdf 851 kB
10. 10. 1990 403/1990 Sb.
Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd Pozn.: Tento předpis upravuje problematiku restitucí a spadá do skupiny tzv. "restitučních zákonů".
404/1990 Sb.
Zákon o státních vyznamenáních ČSFR
405/1990 Sb.
Výnos o době osobní očisty horníků po skončení práce v podzemí
406/1990 Sb.
Výnos kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
RS05/90
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 70
pdf 627 kB
11. 10. 1990 407/1990 Sb.
Nařízení kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 1/1990 Sb., o povinné úložce při zahajování staveb v roce 1990
408/1990 Sb.
Vyhláška o ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření
409/1990 Sb.
Vyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1984 Zb. o základnej škole
410/1990 Sb.
Vyhláška o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1990
411/1990 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k prvnímu výročí svatořečení Anežky České
412/1990 Sb.
Vyhláška o stažení bankovek po 100 Kčs vzoru 1989
413/1990 Sb.
Vyhláška o stažení bankovek po 50 Kčs vzoru 1964 a po 20 Kčs vzoru 1970 a o dodatečné výměně bankovek po 10 Kčs vzoru 1960
414/1990 Sb.
Výnos kterým se mění a doplňuje výnos o zvláštních paušálních náhradách cestovních výdajů pro některé pracovníky dopravy, u nichž častá změna místa výkonu práce vyplývá ze zvláštní povahy povolání
415/1990 Sb.
Výnos , kterým se mění a doplňuje § 5 výnosu ve věci prémiového spoření mladých pro učně učebního oboru horník z prostředků organizací
416/1990 Sb.
Výnos jímž se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
417/1990 Sb.
Výnos jímž se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
 
Částka 71
pdf 570 kB
15. 10. 1990 419/1990 Sb.
Nařízení o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství
418/1990 Sb.
Zákon o hlavním městě Praze
420/1990 Sb.
Nařízení kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 148/1971 Sb., o ochraně hospodářského a služebního tajemství
421/1990 Sb.
Nariadenie o zrušení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovili ďaľšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme
422/1990 Sb.
Nariadenie o akreditačnej komisii
423/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb., č. 52/1990 Sb. a č. 225/1990 Sb.
424/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb., a vyhláška č. 84/1989 Sb., o celních úlevách při dovozu některých druhů neobchodního zboží
RS06/90
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 72
pdf 991 kB
24. 10. 1990 425/1990 Sb.
Zákon o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
XIII/1-19 900/90
Opatření kterým stanovilo VII. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990
 
Částka 73
pdf 442 kB
25. 10. 1990 426/1990 Sb.
Zákon novela zákona o Sbírce zákonů
427/1990 Sb.
Zákon o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
428/1990 Sb.
Zákon o úradnom jazyku v Slovenskej republike
429/1990 Sb.
Nařízení kterým se ruší vládní nařízení č. 13/1962 Sb., o nové organizaci Československého filmu
430/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášek č. 2/1984 Sb., č. 251/1990 Sb. a č. 338/1990 Sb.
431/1990 Sb.
Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením
432/1990 Sb.
Sdělení o podepsání dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením
433/1990 Sb.
Výnos o úpravě délky doby, ve které lze v organizacích řízených ministerstvem kultury České republiky a v organizacích odvětví kultury spravovaných národními výbory poskytovat pracovníkům náhradní volno za práci přesčas
AS13/90
Opatření o úlevách u notářských poplatků
RS07/90
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 74
pdf 1465 kB
29. 10. 1990 434/1990 Sb.
Nařízení kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 308/1990 Sb., kterým se provádí zákon č. 181/1990 Sb., o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti
435/1990 Sb.
Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky
436/1990 Sb.
Vyhláška o zajištění jakosti vybraných zařízení z hlediska bezpečnosti jaderných zařízení
437/1990 Sb.
Sdělení o Úmluvě o odškodňování pracovních úrazů v zemědělství a o Úmluvě o odškodňování pracovních úrazů
438/1990 Sb.
Sdělení o Úmluvě o odškodnění nemocí z povolání
439/1990 Sb.
Sdělení o Úmluvě o zavedení metod stanovení minimálních mezd
440/1990 Sb.
Sdělení o Úmluvě o placených zprostředkovatelnách práce
441/1990 Sb.
Sdělení o Úmluvě o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů
442/1990 Sb.
Sdělení o Úmluvě o každoroční placené dovolené
443/1990 Sb.
Výnos kterým se mění a doplňují některé obecně závazné předpisy vydané v působnosti Českého báňského úřadu
 
Částka 75
pdf 793 kB
29. 10. 1990 444/1990 Sb.
Zákon o zriadení úradov práce
445/1990 Sb.
Zákon , ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť
446/1990 Sb.
Vyhláška kterou se zrušuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 101/1981 Sb., o zadržování řidičských průkazů řidičům, kteří nemohou na místě zaplatit pokutu uloženou jim v blokovém řízení za přestupek v silničním provozu
447/1990 Sb.
Vyhláška o habilitaci docentů a podmínkách a průběhu jmenování profesorů
448/1990 Sb.
Vyhláška o habilitácii docentov a vymenúvaní profesorov
449/1990 Sb.
Vyhláška ktorou sa upravuje postup a úlohy ústredných orgánov, národných výborov a organizácií pri riadeni a plánovaní prípravy mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania
450/1990 Sb.
Sdělení o Úmluvě o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty
451/1990 Sb.
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos o poskytování letecké stravní normy členům posádek civilních letadel trvale vykonávajícím řídící činnost technickohospodářského charakteru v organizacích v působnosti federálního ministerstva dopravy
452/1990 Sb.
Výnos kterým se mění a doplňuje výnos o poskytování letecké stravní normy členům posádek civilních letadel v organizacích v působnosti federálního monisterstva dopravy
453/1990 Sb.
Výnos Sazebník daně z obratu platný od 1. ledna 1991
454/1990 Sb.
Výnos kterým se mění a doplňuje výnos č. 1 ze dne 19. ledna 1983, kterým se vydává rezortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie, ve znění výnosů č. 1/1987 ze dne 21. července 1987, č. 1/1988 ze dne 22. dubna 1988 a č. 4/1988 ze dne 17. listopadu 1988
455/1990 Sb.
Výnos o poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
 
Částka 76
pdf 2942 kB
30. 10. 1990 456/1990 Sb.
Úplné znění trestního zákona ze dne 29. listopadu 1961 č. 140, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 19. prosince 1962 č. 120 Sb., zákonem ze dne 9. července 1963 č. 53 Sb.,zákonem ze dne 17. června 1965 č. 56 Sb., zákonem ze dne 25. října 1966 č. 81 Sb., zákonem ze dne 18. prosince 1969 č. 148 Sb., zákonem ze dne 25. dubna 1973 č. 45 Sb., zákonem ze dne 10. dubna 1980 č. 43 Sb., zákonem ze dne 13. prosince 1989 č. 1989 Sb., zákonem ze dne 27. února 1990 č. 47 Sb. a zákonem ze dne 2. května 1990 č. 175 Sb.
457/1990 Sb.
Zákon kterým se doplňuje zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění, a kterým se mění trestní zákon č. 140/1961 Sb.
458/1990 Sb.
Zákon kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd
459/1990 Sb.
Zákon o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
460/1990 Sb.
Sdělení o Úmluvě o noční práci mladistvých zaměstnaných v průmyslu (revidovaná 1948)
461/1990 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Norského království o zrušení vízové povinnosti
462/1990 Sb.
Výnos o pracovní pohotovosti
 
Částka 77
pdf 1974 kB
12. 11. 1990 463/1990 Sb.
Vyhláška o poskytování lázeňské péče ve státních léčebných lázních
464/1990 Sb.
Vyhláška o zřízení chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví
465/1990 Sb.
Sdělení o Úmluvě o diskriminaci (zaměstnání a povolání) a o Úmluvě o ochraně pracovníků před ionisujícím zářením
466/1990 Sb.
Výnos o zákazu práce v podzemí hlubinných dolů pro pracovníky mladší 21 let
467/1990 Sb.
Výnos kterými se doplňují směrnice, kterými se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
 
Částka 78
pdf 1402 kB
14. 11. 1990 468/1990 Sb.
Nařízení o jednorázovém odškodnění za poškození zdraví nebo smrt, ke kterým došlo v souvislosti s pomocí poskytnutou Sboru nápravné výchovy
469/1990 Sb.
Sdělení o Úmluvě o povinném invalidním pojištění zaměstnanců v průmyslových a obchodních podnicích a ve svobodných povoláních, jakož i domáckých dělníků a osob zaměstnaných v domácnosti, o Úmluvě o povinném invalidním pojištění zaměstnanců v zemědělských podnicích, o Úmluvě o povinném pojištění pro případ smrti zaměstnanců v průmyslových a obchodních podnicích a ve svobodných povoláních, jakož i domáckých dělníků a osob zaměstnaných v domácnosti a Úmluvě o povinném pojištění pro případ smrti zaměstnanců v zemědělských podnicích
470/1990 Sb.
Sdělení o Úmluvě o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat a o Úmluvě o metodách stanovení minimálních mezd v zemědělství
 
Částka 79
pdf 1399 kB
14. 11. 1990 471/1990 Sb.
Zákon o volebnom období orgánov samosprávy obcí
472/1990 Sb.
Zákon o organizácii miestnej štátnej správy
473/1990 Sb.
Sdělení o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o vzájemném předávání odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody
 
Částka 80
pdf 521 kB
23. 11. 1990 474/1990 Sb.
Zákon o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby
475/1990 Sb.
Nařízení , kterým se určují pověřené obecní úřady
476/1990 Sb.
Vyhláška o uznávání diplomů a jiných dokladů o studiu vydaných zahraničními vysokými školami (o nostrifikaci)
477/1990 Sb.
Vyhláška o základných umeleckých školách
 
Částka 81
pdf 1176 kB
30. 11. 1990 479/1990 Sb.
Nariadenie o vyhlásení pamiatkových rezervácií v meste Jur pri Bratislave a v obci Plavecký Peter
478/1990 Sb.
Nariadenie o vyhlásení národných kultúrnych pamiatok
480/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášek č. 2/1984 Sb., č. 251/1990 Sb., č. 338/1990 Sb. a č. 430/1990 Sb.
481/1990 Sb.
Vyhláška o odměnách členů volebních komisí ve volbách do zastupitelstev v obcích v roce 1990
482/1990 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Bohuslava Martinů
483/1990 Sb.
Vyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení
484/1990 Sb.
Vyhláška o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení
485/1990 Sb.
Vyhláška o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti, v znení vyhlášky č. 84/1982 Zb.
486/1990 Sb.
Vyhláška o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 24/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
487/1990 Sb.
Vyhláška o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 25/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
488/1990 Sb.
Vyhláška o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
489/1990 Sb.
Sdělení o Úmluvě o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat
490/1990 Sb.
Sdělení o Úmluvě o politice zaměstnanosti
491/1990 Sb.
Sdělení o Úmluvě o placeném studijním volnu
492/1990 Sb.
Výnos kterým se mění telegrafní řád
493/1990 Sb.
Výnos , kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
494/1990 Sb.
Výnos ktorým sa dopĺňa rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie pre účely dôchodkového zabezpečenia
495/1990 Sb.
Výnos ktorý mení a dopĺňa rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia
 
Částka 82
pdf 1105 kB
15. 12. 1990 496/1990 Sb.
Zákon o navrácení majetku Komunistické strany Československa lidu České a Slovenské Federativní Republiky Pozn.: do 31.12.1992 "ústavní zákon";
497/1990 Sb.
Zákon o navrácení majetku Socialistického svazu mládeže lidu České a Slovenské Federativní Republiky Pozn.: do 31.12.1992 "ústavní zákon";
498/1990 Sb.
Zákon o uprchlících
499/1990 Sb.
Zákon o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními
500/1990 Sb.
Zákon o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
501/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech
502/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 34/1965 Sb., kterou se provádí zákon o regresních náhradách, ve znění pozdějších předpisů
503/1990 Sb.
Vyhláška o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť
504/1990 Sb.
Výnos o odměňování a pracovní pohotovosti občanských pracovníků zdravotnické služby v oboru působnosti bezpečnostního úseku ministerstva vnitra České republiky
 
Částka 83
pdf 1474 kB
17. 12. 1990 505/1990 Sb.
Zákon o metrologii
506/1990 Sb.
Sdělení o Úmluvě o nucené nebo povinné práci
507/1990 Sb.
Sdělení o Úmluvě o minimálním věku pro práci pod zemí v dolech (č. 123)
508/1990 Sb.
Sdělení o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
509/1990 Sb.
Sdělení o Upravené dodatkové dohodě o technické pomoci poskytované Mezinárodní agenturou pro atomovou energii vládě České a Slovenské Federativní Republiky
510/1990 Sb.
Sdělení o odvolání výhrady Československé republiky k Protokolu o zákazu použití ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a bakteriologických prostředků, přijatému v Ženevě dne 17. června 1925
511/1990 Sb.
Výnos kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků ve výrobně hospodářských organizacích v působnosti federálního ministerstva národní obrany
512/1990 Sb.
Výnos kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování dělníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva obrany
513/1990 Sb.
Výnos kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany
514/1990 Sb.
Výnos kterým se mění výnos o odměňování odborných veterinárních pracovníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany
515/1990 Sb.
Výnos ktorým sa mení a dopĺňa úprava o odmeňovaní učiteľov vysokých škôl (platový poriadok pre učiteľov vysokých škôl)
516/1990 Sb.
Výnos o doplnení a zmene úpravy, ktorou sa vydáva zoznam zamestnaní zaradených v zdravotníctve do I. a II. pracovnej kategórie pre účely dôchodkového zabezpečenia
AS14/90
Opatření kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen
AS15/90
Opatření kterým se stanoví úrokové sazby z vkladů a půjček občanům (fyzickým osobám)
 
Částka 84
pdf 569 kB
19. 12. 1990 517/1990 Sb.
Zákon o územnom a správnom členění Slovenskej republiky
518/1990 Sb.
Zákon o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy
519/1990 Sb.
Nařízení jímž se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 228/1988 Sb., kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží
520/1990 Sb.
Nařízení o odměnách členům zastupitelstev v obcích
521/1990 Sb.
Sdělení o Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zrušení vízové povinnosti
XIII/1-24 700/90
Opatření kterým se stanoví VIII. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990
XIII/1-26 000/90
Opatření kterým se stanoví IX. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990
XIII/1-25 000/90
Opatření kterým se doplňuje opatření o nákupu výrobků jednotlivě hospodařícími rolníky
RS08/90
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 85
pdf 747 kB
21. 12. 1990 522/1990 Sb.
Zákon kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.
523/1990 Sb.
Zákon ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
524/1990 Sb.
Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
525/1990 Sb.
Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane
 
Částka 86
pdf 1496 kB
21. 12. 1990 526/1990 Sb.
Zákon o cenách
527/1990 Sb.
Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích Pozn.: Též označován jako "Patentový zákon".
528/1990 Sb.
Zákon Devizový zákon
529/1990 Sb.
Zákon kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd
 
Částka 87
pdf 1489 kB
21. 12. 1990 530/1990 Sb.
Zákon o dluhopisech
531/1990 Sb.
Zákon o územních finančních orgánech
532/1990 Sb.
Nařízení o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
533/1990 Sb.
Vyhláška o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti, o provádění zahraničně obchodní činnosti a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami
534/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb., č. 52/1990 Sb., č. 225/1990 Sb. a č. 423/1990 Sb.
535/1990 Sb.
Vyhláška o veřejných dražbách při převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby a o vstupném na tyto dražby
536/1990 Sb.
Vyhláška o zriaďovaní a činnosti cirkevných škôl
537/1990 Sb.
Sdělení o Úmluvě o léčebně preventivní péči a dávkách v nemoci (č. 130)
538/1990 Sb.
Výnos o odměňování členů posádek civilních letadel a řídících letového provozu
539/1990 Sb.
Výnos o předklinickém zkoušení a klinickém hodnocení léčiv Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MZd ČR č. 2/1991;
 
Částka 88
pdf 1389 kB
22. 12. 1990 540/1990 Sb.
Zákon o Generálním inspektorovi ozbrojených sil České a Slovenské Federativní Republiky
541/1990 Sb.
Zákon kterým se doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
542/1990 Sb.
Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
543/1990 Sb.
Zákon o štátnej správe sociálneho zabezpečenia
544/1990 Sb.
Zákon o miestnych poplatkoch
AS16/90
Opatrenie o úľavách na notárskych poplatkoch
 
Částka 89
pdf 1139 kB
27. 12. 1990 545/1990 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje trestní zákon
546/1990 Sb.
Zákon kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1990 Sb., o občanských komisích působících v resortech ministerstev vnitra a o změně a doplnění zákona č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákonů č. 63/1983 Sb. a č. 74/1990 Sb.
547/1990 Sb.
Zákon o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole
548/1990 Sb.
Nariadenie , ktorým sa ustanovujú sídla okresných a obvodných úradov
549/1990 Sb.
Nariadenie o sídlach školských správ a určení druhov škôl a školských zariadení, ktoré patria do ich pôsobnosti
550/1990 Sb.
Vyhláška o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů
551/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ,ve znění vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 97/1982 Sb.
552/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
553/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
554/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
555/1990 Sb.
Sdělení o změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o usnadnění cestovního styku občanům obou států
366
Usnesení o zrušení Zásad k zabezpečení hospodárnosti při ověřování užitných vlastností výrobků
 
Částka 90
pdf 722 kB
27. 12. 1990 556/1990 Sb.
Ústavní zákon kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
557/1990 Sb.
Nařízení o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům
558/1990 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku znakem novým
559/1990 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 215/1988 Sb., kterou se provádí zákon a zemědělské dani
560/1990 Sb.
Vyhláška kterou se provádí zákon o dani z obratu
561/1990 Sb.
Vyhláška kterou se zrušuje vyhláška Státní banky československé č. 201//1989 Sb., o úvěrových vztazích socialistických organizací
XIII-22 756/90;
Opatření kterým osvobozuje od daně z obratu prodeje, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
562/1990 Sb.
Výnos kterým se mění výnos o odměňování posádek československých námořních lodí
 
Částka 91
pdf 709 kB
27. 12. 1990 563/1990 Sb.
Zákon o rozpočtových pravidlech federace
564/1990 Sb.
Zákon o státní správě a samosprávě ve školství
 
Částka 92
pdf 531 kB
28. 12. 1990 565/1990 Sb.
Zákon o místních poplatcích
566/1990 Sb.
Zákon o volbách soudců z lidu
567/1990 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními
568/1990 Sb.
Vyhláška o verejných dražbách pri prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a o vstupnom na tieto dražby
 
Částka 93
pdf 558 kB
28. 12. 1990 569/1990 Sb.
Vyhláška o dovozní přirážce
 
Částka 94
pdf 1310 kB
28. 12. 1990 570/1990 Sb.
Vyhláška o správních poplatcích
571/1990 Sb.
Vyhláška odměňování učitelů náboženství
572/1990 Sb.
Vyhláška o osvobození zboží dováženého pro potřebu státem registrovaných církví, náboženských společností, řeholních řádů, kongregací a jejich charitativních zařízení od dovozního cla Pozn.: ztráta platnosti dnem 31.12.1993;
573/1990 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci
 
Částka 95
pdf 646 kB
29. 12. 1990 574/1990 Sb.
Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1991
575/1990 Sb.
Zákon o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
576/1990 Sb.
Zákon o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)
 
Částka 96
pdf 618 kB
29. 12. 1990 577/1990 Sb.
Nařízení o finančním hospodaření státních podniků
579/1990 Sb.
Nařízení o úlevách na domovní dani
580/1990 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o cenách
581/1990 Sb.
Výnos kterým se zrušují pokyny k provedení některých ustanovení vyhlášky o provádění periodických revizí hospodaření a směrnice o metodách práce při periodických revizích hospodaření a realizaci jejich výsledků
582/1990 Sb.
Výnos , kterým se vydávají pravidla pro provoz plynárenských zařízení
578/1990 Sb.
Nařízení o úpravě osobních požitků poskytovaných duchovním církví a náboženských společností
 
Částka 97
pdf 639 kB
29. 12. 1990 583/1990 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí devizový zákon
584/1990 Sb.
Vyhláška kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, pro ceny speciální techniky
585/1990 Sb.
Vyhláška o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor
586/1990 Sb.
Vyhláška odpisování základních prostředků
 
Částka 98
pdf 1288 kB
29. 12. 1990 587/1990 Sb.
Vyhláška o zrušení vyhlášky federálního ministerstva paliv a energetiky č. 140/1983 Sb., o hospodaření s elektřinou vyrobenou v malých vodních elektrárnách
588/1990 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví sídla a územní působnost finančních ředitelství a zřizují se finanční úřady a stanoví jejich územní působnost
 
Částka 99
pdf 832 kB
29. 12. 1990 589/1990 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb.
590/1990 Sb.
Vyhláška o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 273/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 319/1990 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 353/1990 Zb.
591/1990 Sb.
Výnos , ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
RS09/90
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 100
pdf 580 kB
29. 12. 1990 592/1990 Sb.
Zákon o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky
593/1990 Sb.
Zákon o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991
RS10/90
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 101
pdf 943 kB
29. 12. 1990 594/1990 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1991
595/1990 Sb.
Zákon o štátnej správe pre životné prostredie
596/1990 Sb.
Zákon o voľbách sudcov z ľudu okresných a krajských súdov Slovenskej republiky
597/1990 Sb.
Zákon o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej republiky
598/1990 Sb.
Výnos kterým se vydávají pravidla technického provozu metra
599/1990 Sb.
Výnos , kterým se zrušuje výnos o devizové zainteresovanosti ze zahraničně hospodářské činnosti
600/1990 Sb.
Výnos kterým se stanoví výše výše odměny členům komisí pro privatizaci národního majetku a licitátorům
601/1990 Sb.
Výnos ktorou sa dopĺňa úprava, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
602/1990 Sb.
Výnos ktorým sa dopĺňa úprava, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategorie