Stejnopis sbírky zákonů
České a Slovenské Federativní republiky.

Ročník 1991

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 1739 kB
31. 1. 1991 1/1991 Sb.
Zákon o zaměstnanosti
2/1991 Sb.
Zákon o kolektivním vyjednávání Pozn.: Autory komentáře jsou Pavel Knebl a Petr Tröster.
3/1991 Sb.
Zákon kterým se mění a doplňuje zákoník práce
4/1991 Sb.
Vyhláška kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách
 
Částka 2
pdf 1388 kB
15. 1. 1991 5/1991 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 117/1983 Sb.
6/1991 Sb.
Vyhláška o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Fajmanovy skály a Klenky, Chynínské buky, Kokšín, Lopata, Míšovské buky, Lípa, Třímanské skály, Habrova seč, Žákova hora, Praděd a Suchý vrch
7/1991 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění vyhlášek č. 151/1980 Sb., 14/1982 Sb. a č. 86/1984 Sb.
8/1991 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb
 
Částka 3
pdf 698 kB
1. 2. 1991 10/1991 Sb.
Vyhláška o podmínkách provozu silničních motorových vozidel poháněných stlačeným plynem
11/1991 Sb.
Vyhláška o súkromných školách
12/1991 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Malta o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty
9/1991 Sb.
Zákon o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
 
Částka 4
pdf 815 kB
1. 2. 1991 13/1991 Sb.
Nařízení kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce
14/1991 Sb.
Nařízení kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 121/1990 Sb., o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů
15/1991 Sb.
Nařízení o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991
16/1991 Sb.
Vyhláška o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně Pozn.: Autory komentáře jsou Pavel Knebl a Petr Tröster.
17/1991 Sb.
Sdělení o Úmluvě o organizaci služeb při zprostředkování práce (č. 88) a Úmluvě o noční práci žen zaměstnaných v průmyslu (revidovaná 1948) (č. 89)
 
Částka 5
pdf 749 kB
1. 2. 1991 18/1991 Sb.
Vyhláška o jiných úkonech v obecném zájmu
19/1991 Sb.
Vyhláška o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci
20/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání
21/1991 Sb.
Vyhláška o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců
22/1991 Sb.
Vyhláška ,kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce
RS01/91
Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce ministerstva pro správu a privatizaci národního majetku Slovenské republiky č. 568/1990 Sb., o veřejných dražbách při převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby a o vstupném na tyto dražby, v českém i slovenském vydání
 
Částka 6
pdf 645 kB
8. 2. 1991 23/1991 Sb.
Ústavní zákon , kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky
24/1991 Sb.
Zákon o poisťovníctve
 
Částka 7
pdf 639 kB
1. 2. 1991 25/1991 Sb.
Zákonné opatření kterým se mění zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky
26/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví pravidla pro užívání státních symbolů České a Slovenské Federativní Republiky
27/1991 Sb.
Vyhláška kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 533/1990 Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti, o provádění zahraničně obchodní činnosti bez registrace nebo povolení a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami
28/1991 Sb.
Vyhláška o obchodování se subjekty z Jihoafrické republiky
29/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 217/1988 Sb., o odvádění nájemného na zvláštní účty nájemného, a vyhláška ministerstva financí č. 14/1968 Sb., o úlevách na domovní dani
30/1991 Sb.
Vyhláška o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách
31/1991 Sb.
Vyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike
32/1991 Sb.
Výnos kterým se mění a doplňuje výnos č.j. 17 960/87-20ze dne 28. 10. 1987 o Předpisu L 10 o civilní letecké telekomunikační službě
33/1991 Sb.
Výnos kterým se zrušují některé resortní právní předpisy
34/1991 Sb.
Výnos ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
35/1991 Sb.
Rozkaz ktorým sa mení a dopĺňa Poriadok pre výkon vazby
36/1991 Sb.
Výnos o Bankovním informačním systému
37/1991 Sb.
Výnos o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů
 
Částka 8
pdf 1002 kB
21. 1. 1991 38/1991 Sb.
Vyhláška kterou se vyhlašuje seznam celnic, celních odboček a územních obvodů celnic a vymezuje celní pohraniční pásmo
39/1991 Sb.
Vyhláška o celní statistice, formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení
40/1991 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb. a vyhlášky č. 589/1990 Sb.
41/1991 Sb.
Vyhláška o hmotném a finančním zabezpečení studentů vysokých škol vysílaných ke studiu do zahraničí
42/1991 Sb.
Vyhláška o plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
 
Částka 9
pdf 1437 kB
1. 2. 1991 43/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí celní zákon
44/1991 Sb.
Vyhláška ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 240/1990 Zb. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci
45/1991 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Italské republiky o vědeckotechnické spolupráci
 
Částka 10
pdf 793 kB
1. 2. 1991 46/1991 Sb.
Zákon o zvyšování důchodů
48/1991 Sb.
Vyhláška o očkování proti přenosným nemocem
49/1991 Sb.
Vyhláška o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďaľšej úprave konania
50/1991 Sb.
Vyhláška ktorou sa určujú bližšie podmienky poskytovania hmotného zabezpečenia uchádzačom o zamestnaní
51/1991 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určujú bližšie podmienky zabezpečovania rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov, ako aj podmienky na vydávanie dokladov o kvalifikácii s celoštátnou pôsobnosťou
52/1991 Sb.
Výnos ktorým sa určuje výška odmeny predsedom a členom komisií pre privatizáciu národného majetku a licitátorom
53/1991 Sb.
Výnos ktorým sa mení výnos o osobitných paušálnych cestovných náhradách pre kominárov a vykupovačov druhotných surovín v organizáciách miestneho hospodárstva
54/1991 Sb.
Výnos odchylná příslušnost pro rozhodování některých sporů
47/1991 Sb.
Zákon kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
 
Částka 11
pdf 537 kB
1. 3. 1991 55/1991 Sb.
Vyhláška o výcviku a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů silničních motorových vozidel
 
Částka 12
pdf 737 kB
11. 3. 1991 OP02/91
Opatrenie , ktorým sa uverejňuje zoznam obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v Slovenskej republike
 
Částka 13
pdf 1321 kB
1. 3. 1991 56/1991 Sb.
Zákon o jednacím řádu Federálního shromáždění
57/1991 Sb.
Zákonné opatrenie o zriadení Policajného zboru Slovenskej republiky
58/1991 Sb.
Vyhláška o vymezení obsahu mzdových prostředků
60/1991 Sb.
Vyhláška o vydávání mincí po 1 haléři, 5 haléřích, 10 haléřích, 20 haléřích, 50 haléřích, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs se státním znakem České a Slovenské Federativní Republiky
61/1991 Sb.
Sdělení o změně Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
62/1991 Sb.
Výnos kterým se prohlašují další přirozeně se vyskytující zdroje minerálních vod v lázeňských místech Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Luhačovice, Lázně Libverda a Hodonín za přírodní léčivé zdroje a ve zřídelních místech Kyselka, Ondrášov, Lázně Kynžvart, Brodek u Přerova, Žďár, Lesná a Velká Šťáhle za přírodní minerální vody stolní Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MZd ČR č. 2/1991;
RS02/91
Redakční sdělení o opravě chyby
59/1991 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů č. 78/1989 Sb., o právech a povinnostech pošty a jejích uživatelů (poštovní řád)
 
Částka 14
pdf 698 kB
1. 3. 1991 63/1991 Sb.
Zákon o ochraně hospodářské soutěže
64/1991 Sb.
Zákon kterým se mění zákon České národní rady č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
65/1991 Sb.
Nariadenie o úľavách z domovej dane
66/1991 Sb.
Vyhláška kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 16/1972 Sb., o hospodaření s lihem
67/1991 Sb.
Vyhláška Poskytování stipendií studentům postgraduálního studia
68/1991 Sb.
Vyhláška ktorou sa ustanovuje spôsob tvorby a použitia účelových poistných fondov
69/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o metrologii
70/1991 Sb.
Výnos platový řád pro soudce z povolání Nejvyššího soudu ČR
71/1991 Sb.
Výnos ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych arbitrov Štátnej arbitráže Slovenskej republiky
 
Částka 15
pdf 990 kB
15. 3. 1991 OP01/91
Opatrenie , ktorým sa uverejňuje zoznam obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike
 
Částka 16
pdf 864 kB
1. 3. 1991 72/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů
73/1991 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a předsedy Státní banky Československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb.
74/1991 Sb.
Vyhláška o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost
75/1991 Sb.
Vyhláška o poskytování ročních odměn ředitelům rozpočtových a příspěvkových organizací
76/1991 Sb.
Vyhláška o požadavcích na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů
77/1991 Sb.
Výnos kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování příslušníků Sboru ozbrojené ochrany železnic a příslušníků Sboru ozbrojené ochrany letišť
78/1991 Sb.
Výnos o podmínkách poskytování finanční pomoci na družstevní bytovou výstavbu Pozn.: Uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 2/1991.
 
Částka 17
pdf 2270 kB
1. 3. 1991 79/1991 Sb.
Vyhláška o prijímaní na štúdium na stredných školách
80/1991 Sb.
Vyhláška o stredných školách
RS03/91
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 18
pdf 789 kB
20. 3. 1991 81/1991 Sb.
Zákon , kterým se zrušují zákon České národní rady č. 131/1974 Sb., o Národní ceně České socialistické republiky, a zákon České národní rady č. 132/1974 Sb., o Novinářské ceně Jana Švermy
82/1991 Sb.
Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 175/1989 Zb.
83/1991 Sb.
Zákon o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti
84/1991 Sb.
Zákon o daňových orgánoch
85/1991 Sb.
Nařízení kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku novým státním znakem České republiky
86/1991 Sb.
Výnos ktorým sa určuje rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie v súvislosti s dôchodkovým zabezpečením (Spravodajca MLVH SR č. 3/1990)
 
Částka 19
pdf 765 kB
21. 3. 1991 87/1991 Sb.
Zákon o mimosoudních rehabilitacích
88/1991 Sb.
Vyhláška o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác
89/1991 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Socialistické federativní republice Jugoslávii Pozn.: Dohoda byla ukončena ve vztahu k Chorvatsku viz Sdělení 56/2000 Sb.m.s., k Makedonii viz Sdělení 59/2000 Sb.m.s, k Jugoslávii viz Sdělení 99/2002 Sb.m.s., k Bosně a Hercegovině viz Sdělení 22/2008 Sb.m.s.
90/1991 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Albánské lidové socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě a Protokolu k ní
 
Částka 20
pdf 731 kB
22. 3. 1991 91/1991 Sb.
Ústavní zákon o Ústavním soudu České a Slovenské Federativní Republiky
92/1991 Sb.
Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
93/1991 Sb.
Zákon o zmene názvu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
94/1991 Sb.
Zákon o zmene názvu Vysokej školy technickej v Košiciach
95/1991 Sb.
Zákon o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia
96/1991 Sb.
Zákon o verejných kultúrnych podujatiach
 
Částka 21
pdf 753 kB
25. 3. 1991 97/1991 Sb.
Zákon kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 249/1990 Sb.
98/1991 Sb.
Zákon o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České republice
99/1991 Sb.
Nařízení o stanovení minimální mzdy
100/1991 Sb.
Vyhláška kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 76/1987 Sb., vyhlášky č. 39/1988 Sb. a vyhlášky č. 315/1990 Sb.
101/1991 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky č. 289/1990 Zb.
102/1991 Sb.
Vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončování prípravy v odborných učilištiach a učilištiach
 
Částka 22
pdf 1758 kB
8. 4. 1991 103/1991 Sb.
Úplné znění ústavního zákona ze dne 27. října 1968 č. 143 Sb., o československé federaci, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených ústavním zákonem ze dne 5. června 1969 č. 57 Sb., ústavním zákonem ze dne 20. prosince 1970 č. 125 Sb., ústavním zákonem ze dne 6. července 1971 č. 43 Sb., ústavním zákonem ze dne 28. května 1975 č. 50 Sb., ústavním zákonem ze dne 19. prosince 1989 č. 161 Sb., ústavním zákonem ze dne 28. prosince 1989 č. 182 Sb., ústavním zákonem ze dne 27. února 1990 č. 46 Sb., ústavním zákonem ze dne 18. dubna 1990 č. 100 Sb., ústavním zákonem ze dne 20. dubna 1990 č. 101 Sb., ústavním zákonem ze dne 2. května 1990 č. 158 Sb., ústavním zákonem ze dne 2. května 1990 č. 159 Sb., ústavním zákonem ze dne 18. července 1990 č. 294 Sb., ústavním zákonem ze dne 19. července 1990 č. 295 Sb., ústavním zákonem ze dne 12. prosince 1990 č. 556 Sb. a ústavním zákonem ze dne 9. ledna 1991 č. 23 Sb.
104/1991 Sb.
Sdělení o Úmluvě o právech dítěte
 
Částka 23
pdf 1165 kB
27. 3. 1991 106/1991 Sb.
Zákon o neperiodických publikacích
107/1991 Sb.
Vyhláška kterou se provádí zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními
108/1991 Sb.
Vyhláška o dovozní přirážce
109/1991 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 380/1990 Sb., o zákazu obchodování s Iráckou republikou a Státem Kuvajt
110/1991 Sb.
Vyhláška ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 219/1988 Zb. o odvádzaní nájomného na osobitné účty nájomného a vyhláška Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani
AS01/91
Opatření o úlevě u správního poplatku za vydání loveckého lístku pro cizince
XIII/1-29 500/90
Opatření kterým se stanoví I. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1991
XIII/1-4400/91
Opatření kterým se stanoví II. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od. 1. ledna 1991
105/1991 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 34/1970 Sb., zákonem České národní rady č. 60/1988 Sb., zákonem České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonným opatřením předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 126/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 203/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonným opatřením předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb. a zákonem České národní rady č. 575/1990 Sb., a se zřetelem na ústavní zákon České národní rady č. 53/1990 Sb., ústavní zákon č. 101/1990 Sb. a ústavní zákon Slovenské národní rady č. 50/1990 Sb.
 
Částka 24
pdf 640 kB
29. 3. 1991 111/1991 Sb.
Nařízení o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku
112/1991 Sb.
Nařízení o zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
113/1991 Sb.
Nariadenie o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu súkromným školám
114/1991 Sb.
Vyhláška o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem Pozn.: Autory komentáře jsou Pavel Knebl a Petr Tröster.
115/1991 Sb.
Vyhláška o úpravě odměn a náhrad oprávněným subjektům za užití předmětu ochrany podle autorského zákona pořízením zvukové nebo zvukově obrazové rozmnoženiny a veřejným půjčováním snímků pro osobní potřebu
116/1991 Sb.
Vyhláška kterou se upravují sazby odměn výkonných umělců a náhrad výrobců zvukových nebo zvukově obrazových záznamů za užití zaznamenaných výkonů nebo zvuků a zvukových a zvukově obrazových snímků na veřejných produkcích prostřednictvím technických zařízení
117/1991 Sb.
Vyhláška o pořádání veřejných produkcí
118/1991 Sb.
Vyhláška o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost
119/1991 Sb.
Vyhláška o poskytování ročních odměn a osobního ohodnocení ředitelům rozpočtových a příspěvkových organizací
120/1991 Sb.
Vyhláška kterou se doplňují některé právní předpisy o cestovních náhradách
121/1991 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 150. výročí zahájení plavby prvního českého parníku Bohemia
122/1991 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o udělení vědeckých hodností a titulů vydávaných v Československé socialistické republice a Polské lidové republice
123/1991 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Islandské republiky o zrušení vízové povinnosti
AS02/91
Opatření o úlevě u notářských poplatků z dědictví - odškodnění podle zákona o soudní rehabilitaci
 
Částka 25
pdf 858 kB
12. 4. 1991 124/1991 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 101/1973 Sb., o projektových soutěžích
125/1991 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 119/1984 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech, ve znění vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 178/1988 Sb.
126/1991 Sb.
Vyhláška o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií
 
Částka 26
pdf 652 kB
15. 4. 1991 127/1991 Sb.
Zákon o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien
128/1991 Sb.
Zákon o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky
129/1991 Sb.
Zákon o komerčných právnikoch
130/1991 Sb.
Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice
131/1991 Sb.
Zákon o Štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej republiky
132/1991 Sb.
Nařízení kterým se stanoví případy, kdy může podnik se zahraniční majetkovou účastí vzniknout bez povolení
 
Částka 27
pdf 664 kB
15. 4. 1991 133/1991 Sb.
Ústavní zákon kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu, ve znění ústavního zákona č. 160/1990 Sb.
134/1991 Sb.
Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení
135/1991 Sb.
Zákon o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky
136/1991 Sb.
Zákon o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků
137/1991 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb.
138/1991 Sb.
Zákon o majetku obcí
139/1991 Sb.
Nařízení kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 15/1991 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991
140/1991 Sb.
Vyhláška ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky č. 163/1988 Zb. o nákupe tovaru organizáciami v maloobchodných predajniach
141/1991 Sb.
Vyhláška o nostrifikácii diplomov a iných dokladov o štúdiu na zahraničných vysokých školách
RS04/91
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 28
pdf 1119 kB
26. 4. 1991 142/1991 Sb.
Zákon o československých technických normách
143/1991 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje zákon o myslivosti
144/1991 Sb.
Zákon o změnách v působnosti orgánů České republiky a o působnosti obcí v sociálním zabezpečení
145/1991 Sb.
Vyhláška o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací
146/1991 Sb.
Vyhláška o odmeňovaní riaditeľov organizácií, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
147/1991 Sb.
Vyhláška o poskytovaní ročných odmien a osobného ohodnotenia riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií
148/1991 Sb.
Vyhláška ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 31. augusta 1982 č. 315-5796-3161 o osobitnej úprave náhrad cestovných výdavkov pracovníkov prijatých zo Slovenskej socialistickej republiky do aparátu federálnych inštitúcií v znení výnosu Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 18. júna 1990 č. 225-18991-5157
AS03/91
Opatrenie o úľave zo správneho poplatku za vydanie poľovníckeho lístka pre cudzincov
 
Částka 29
pdf 775 kB
30. 4. 1991 152/1991 Sb.
Výnos ktorým sa vydáva platový poriadok pre prokurátorov a vyšetrovateľov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky
153/1991 Sb.
Výnos o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti predsedov senátov krajských a okresných súdov
149/1991 Sb.
Nariadenie ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 8/1990 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti
150/1991 Sb.
Vyhláška o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací v působnosti federace
151/1991 Sb.
Vyhláška o poskytování příplatku k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů pracovníků organizací s podnikatelskou činností
AS04/91
Opatření o úpravě některých cestovních náhrad
 
Částka 30
pdf 778 kB
30. 4. 1991 154/1991 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce
155/1991 Sb.
Vyhláška o zřízení chráněné krajinné oblasti Poodří
156/1991 Sb.
Vyhláška o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory
157/1991 Sb.
Vyhláška o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko
 
Částka 31
pdf 910 kB
6. 5. 1991 158/1991 Sb.
Sdělení o Dohodě o obchodních vztazích mezi vládou Československé federativní republiky a vládou Spojených států amerických
 
Částka 32
pdf 1456 kB
6. 5. 1991 159/1991 Sb.
Sdělení o Úmluvě o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví
160/1991 Sb.
Sdělení o Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
161/1991 Sb.
Sdělení o Dodatkovém protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží
162/1991 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládami Benelux a vládou České a Slovenské Federativní Republiky o zrušení vízové povinnosti, uzavřené výměnou dopisů
AS05/91
Opatření o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 33
pdf 1553 kB
10. 5. 1991 163/1991 Sb.
Nařízení , kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany
164/1991 Sb.
Nařízení , kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany
165/1991 Sb.
Nařízení , kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany
166/1991 Sb.
Vyhláška o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v Tatranskom národnom parku
743/1991-SM
Opatrenie o úprave niektorých cestovných náhrad
RS05/91
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 34
pdf 3347 kB
20. 5. 1991 167/1991 Sb.
Úplné znění zákoníku práce č. 65/1965 Sb. se změnami a doplňky provedenými zákonem č. 88/1968 Sb., zákonem č. 153/1969 Sb., zákonem č. 100/1970 Sb., zákonem č. 20/1975 Sb., zákonem č. 72/1982 Sb., zákonem č. 111/1984 Sb., zákonem č. 22/1985 Sb., zákonem č. 52/1987 Sb., zákonem č. 98/1987 Sb., zákonem č. 188/1988 Sb. a zákonem č. 3/1991 Sb.
 
Částka 35
pdf 1994 kB
23. 5. 1991 168/1991 Sb.
Sdělení o Dodatkových protokolech I a II k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a konfliktů nemajících mezinárodní charakter, přijatých v Ženevě dne 8. června 1977
169/1991 Sb.
Sdělení o Opčním protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech
170/1991 Sb.
Sdělení o Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Turecké republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatického, zvláštního nebo služebního pasu
 
Částka 36
pdf 946 kB
24. 5. 1991 171/1991 Sb.
Zákon o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky
172/1991 Sb.
Zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
173/1991 Sb.
Zákon o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž
174/1991 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon o mimosoudních rehabilitacích
175/1991 Sb.
Nařízení o cenovém odvodu z cen vytěženého uhlí v České republice
176/1991 Sb.
Nariadenie , ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v okresných a obvodných úradoch, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť
177/1991 Sb.
Vyhláška o poskytování příplatku k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů pracovníkům organizací řízených federálními ústředními orgány, které neprovozují podnikatelskou činnost
178/1991 Sb.
Vyhláška o sídlech a územní působnosti školských úřadů
179/1991 Sb.
Vyhláška , ktorou sa ustanovuje výška odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi, výška poplatku za poskytovanie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a výška a spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom
180/1991 Sb.
Vyhláška o odmenách a náhradách komerčných právnikov za poskytovanie právnej pomoci
181/1991 Sb.
Vyhláška o záväznosti opráv, zmien a doplnkov Česko-slovenského liekopisu - štvrtého vydania
 
Částka 37
pdf 1723 kB
27. 5. 1991 182/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
183/1991 Sb.
Vyhláška o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity)
XIII/1-12 250/91
Opatření kterým se stanoví III. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1991
 
Částka 38
pdf 876 kB
28. 5. 1991 190/1991 Sb.
Výnos kterým se stanoví platový řád pro prokurátory a vyšetřovatele Generální prokuratury České republiky
184/1991 Sb.
Zákon kterým se mění zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
185/1991 Sb.
Zákon o pojišťovnictví
186/1991 Sb.
Vyhláška o hospodaření s teplem, řízení soustav centralizovaného zásobování teplem a o ochranných pásmech
187/1991 Sb.
Vyhláška o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činnosti pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství
188/1991 Sb.
Vyhláška o postupu a úkolech orgánů a organizací při řízení a přípravě mládeže pro povolání ve středních odborných učilištích a střediscích praktického vyučování
189/1991 Sb.
Vyhláška o podmínkách uzavírání hospodářských smluv o bezplatném užívání majetku středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování
191/1991 Sb.
Výnos kterým se stanoví platový řád pro státní arbitry Státní arbitráže České republiky
192/1991 Sb.
Výnos kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
 
Částka 39
pdf 1438 kB
29. 5. 1991 193/1991 Sb.
Úplné znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění č. 362/1990 Sb. a nařízením vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 13/1991 Sb.
194/1991 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí narození Antonína Dvořáka
OP03/91
Opatrenie ktorým sa uverejňuje zoznam obcí tvoriacich územné obvody obvodných správ Zboru požiarnej ochrany v Slovenskej republike
RS06/91
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 40
pdf 857 kB
30. 5. 1991 195/1991 Sb.
Zákon o odstupném poskytovaném při skončení pracovního poměru
196/1991 Sb.
Zákon o Matici slovenskej
197/1991 Sb.
Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
198/1991 Sb.
Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991
199/1991 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun k znovuotevření Stavovského divadla v Praze při příležitosti 200. výročí úmrtí Wolfganga Amadea Mozarta
200/1991 Sb.
Sdělení o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a o Protokolu k ní
201/1991 Sb.
Výnos kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává Předpis L 17 - Ochrana civilního letectví proti činům nezákonného vměšování
202/1991 Sb.
Výnos novela výnosu o odměňování redaktorů-novinářů
203/1991 Sb.
Výnos ktorým sa dopĺňa úprava o zaradení zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia
 
Částka 41
pdf 870 kB
20. 6. 1991 204/1991 Sb.
Zákon o Policajnom zbore Slovenskej republiky
AS06/91
Zoznam obvodných úradov životného prostredia, ktoré sú stavebnými úradmi k 1. 1. 1991 na území Slovenskej republiky
 
Částka 42
pdf 1600 kB
31. 5. 1991 209/1991 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci a výměně v oblasti mládeže
210/1991 Sb.
Výnos kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
211/1991 Sb.
Výnos kterým se doplňují směrnice Českého svazu spotřebních družstev, kterými se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
205/1991 Sb.
Vyhláška o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací
206/1991 Sb.
Vyhláška o hospodárení s teplom, riadení sústav centralizovaného zásobovania teplom a o ochranných pásmach
207/1991 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb.
208/1991 Sb.
Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
 
Částka 43
pdf 1052 kB
14. 6. 1991 212/1991 Sb.
Vyhláška o špeciálnych školách
213/1991 Sb.
Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel Pozn.: Ustanovení § 3, pokud jsou podle něho určeny bezpečnostní přestávky v pravidelné veřejné autobusové dopravě a městské hromadné dopravě, nabývá účinnosti 1.7.1991.
214/1991 Sb.
Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o vzájemném zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek
215/1991 Sb.
Sdělení o podepsání Dohody o obchodní a ekonomické spolupráci mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky
RS07/91
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 44
pdf 767 kB
31. 5. 1991 216/1991 Sb.
Zákon o cestovních dokladech a cestování do zahraničí
217/1991 Sb.
Zákon o zrušení zákona č. 73/1973 Sb., o branné výchově, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 17/1976 Sb.
218/1991 Sb.
Zákon kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů
219/1991 Sb.
Zákon kterým se mění a doplňuje zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů Pozn.: Zákon pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
220/1991 Sb.
Zákon o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
221/1991 Sb.
Nařízení kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb., o odměnách členů zastupitelstev v obcích
222/1991 Sb.
Vyhláška o způsobu náhrady osobám, kterým byly zkráceny nároky z individuálního důchodového připojištění podle vyhlášky č. 117/1955 Ú.l. (Ú.v.), kterou se vyhlašují některá opatření ministra financí o individuálním důchodovém připojištění
223/1991 Sb.
Vyhláška o zrušení vyhlášky Státní plánovací komise č. 104/1985 Sb., o palivových a energetických základnách
224/1991 Sb.
Vyhláška kterou se zrušuje vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky č. 162/1988 Sb., o nákupu zboží organizacemi v maloobchodních prodejnách, ve znění vyhlášky č. 40/1990 Sb.
225/1991 Sb.
Vyhláška o poskytování příplatku k částečnému vyrovnání životních nákladů v organizacích, které neprovozují podnikatelskou činnost
226/1991 Sb.
Sdělení o Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Helénské republiky o vzájemném zrušení vízové povinnosti
 
Částka 45
pdf 918 kB
24. 6. 1991 227/1991 Sb.
Zákon kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů
228/1991 Sb.
Zákon kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů
229/1991 Sb.
Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku Pozn.: Též označován jako "Zákon o půdě".
230/1991 Sb.
Nařízení o zřizování středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování ústředními orgány státní správy a o podmínkách uzavírání smluv k jejich materiálnímu a finančnímu zabezpečení
 
Částka 46
pdf 317 kB
31. 5. 1991 231/1991 Sb.
Zákon o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
232/1991 Sb.
Zákon o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací
233/1991 Sb.
Nařízení o výši finanční náhrady v hotovosti poskytované podle zákona o mimosoudních rehabilitacích
234/1991 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce
235/1991 Sb.
Vyhláška ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 13/1970 Zb. o náhradách prislúchajúcich sudcom z ľudu
236/1991 Sb.
Výnos ktorým sa dopĺňa výnos, ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia
 
Částka 47
pdf 1492 kB
20. 6. 1991 237/1991 Sb.
Zákon o patentových zástupcích
238/1991 Sb.
Zákon o odpadech
239/1991 Sb.
Zákon novela zákona o veterinární péči
240/1991 Sb.
Zákon o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat
241/1991 Sb.
Vyhláška o výhradním oprávnění některých organizací zastupujících autory nebo výkonné umělce
242/1991 Sb.
Vyhláška o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi
243/1991 Sb.
Vyhláška o zmene vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 34/1965 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o regresných náhradách
AS07/91
Opatření o úlevách u notářských poplatků souvisejících s vydáním věci podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
AS08/91
Opatření o pověření Magistrátního úřadu města Prahy k poskytování úlev u správních poplatků
XIII/1-13 300/91
Opatření , kterým stanovilo IV. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1991
AS09/91
Opatření , kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen
AS10/91
Opatření , kterým se stanoví úrokové sazby z vkladů a půjček občanům (fyzickým osobám)
RS08/91
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 48
pdf 762 kB
14. 6. 1991 244/1991 Sb.
Zákon o Federální bezpečnostní informační službě a o používání zpravodajských prostředků
245/1991 Sb.
Zákon kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku
246/1991 Sb.
Zákon o druhém zvýšení důchodů v roce 1991
247/1991 Sb.
Zákon kterým se mění a doplňuje zákon č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací
248/1991 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 41/1984 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
249/1991 Sb.
Vyhláška o poskytovaní príplatku na čiastočné vyrovnanie rastu životných nákladov pracovníkom organizácií, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť
250/1991 Sb.
Vyhláška o zriadení pobočky Krajského súdu v Bratislave v Nitre
251/1991 Sb.
Sdělení o změnách Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
252/1991 Sb.
Výnos kterým se vydává resortní seznam zaměstnání občanských pracovníků v oboru působnosti bezpečnostního úseku ministerstva vnitra České republiky zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
 
Částka 49
pdf 1337 kB
28. 6. 1991 253/1991 Sb.
Zákon o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky
254/1991 Sb.
Zákon o Slovenskej televízii
255/1991 Sb.
Zákon o Slovenskom rozhlase
256/1991 Sb.
Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat
257/1991 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 15/1991 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 139/1991 Sb.
258/1991 Sb.
Nařízení kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 18/1990 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti
259/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví způsob tvorby a použití účelových pojistných fondů
260/1991 Sb.
Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování
261/1991 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určujú podmienky uzatvárania hospodárskych zmlúv o dočasnom užívaní majetku stredných odborných učilíšť a stredísk praktického vyučovania štátnym podnikom, štátnou organizáciou alebo ich právnym nástupcom
262/1991 Sb.
Vyhláška o postupe a úlohách orgánov a organizácií pri riadení a príprave mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania a o podmienkach pre ich zriaďovanie
263/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 76/1989 Sb., k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice
264/1991 Sb.
Výnos o financování hospodářské mobilizace
XIII/1-14 100/91
Opatření , kterým stanovilo V. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1991
 
Částka 50
pdf 780 kB
10. 7. 1991 265/1991 Sb.
Zákon o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
266/1991 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 33/1965 Sb., o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví (o regresních náhradách)
267/1991 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady
268/1991 Sb.
Zákon , ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb. a zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 246/1990 Zb.
269/1991 Sb.
Zákon , ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991 v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 198/1991 Zb.
270/1991 Sb.
Zákon o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve
271/1991 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii
272/1991 Sb.
Nariadenie , ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1987 Zb. o vyhlásení časti Západných Tatier za súčasť Tatranského národného parku
273/1991 Sb.
Nariadenie o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
274/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací
275/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 351/1990 Sb., o zákazu obchodního vývozu některých druhů zboží
276/1991 Sb.
Vyhláška o poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům ve vybraných okresech a místech České republiky
277/1991 Sb.
Vyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 50/1991 Zb., ktorou sa určujú bližšie podmienky poskytovania hmotného zabezpečenia uchádzačom o zamestnanie
278/1991 Sb.
Výnos k provedení § 30 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, v oboru působnosti federálního ministerstva obrany
279/1991 Sb.
Výnos , ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 6/1978, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
 
Částka 51
pdf 910 kB
15. 7. 1991 280/1991 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 249/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 97/1991 Sb.
281/1991 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 106/1991 Sb., o neperiodických publikacích
282/1991 Sb.
Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
283/1991 Sb.
Zákon o Policii České republiky Pozn.: Změny účinné ke dni, kdy v ČR bude spuštěn Schengenský informační systém, jsou zapracovány k 1.1.2500.
284/1991 Sb.
Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
285/1991 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky
286/1991 Sb.
Výnos , kterým se vydává platový řád pro prokurátory a vyšetřovatele Generální prokuratury České a Slovenské Federativní Republiky
 
Částka 52
pdf 1793 kB
31. 7. 1991 287/1991 Sb.
Úplné znění celního zákona ze dne 24. dubna 1974, č. 44 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 27. října 1983 č. 117 Sb. a zákonem ze dne 5. prosince 1990 č. 5 Sb. a z ústavních zákonů o změně názvu státu a republik
288/1991 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 125/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 210/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 425/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 459/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 9/1991 Sb. a zákonem České národní rady č. 144/1991
AS11/91
Opatření seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1991
 
Částka 53
pdf 1614 kB
19. 7. 1991 295/1991 Sb.
Sdělení o Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Irska o zrušení víz
289/1991 Sb.
Nariadenie o výške finančnej náhrady vyplatenej v hotovosti pri mimosúdnych rehabilitáciách
290/1991 Sb.
Vyhláška o platovém a hodnostním řádu příslušníků celní správy
291/1991 Sb.
Vyhláška o základní škole
292/1991 Sb.
Vyhláška o základních uměleckých školách
293/1991 Sb.
Vyhláška o školskej inšpekcii
294/1991 Sb.
Vyhláška o určení ďalšieho orgánu príslušného na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku
 
Částka 54
pdf 3429 kB
31. 7. 1991 296/1991 Sb.
Sdělení o uložení listiny o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky ke Smlouvě o patentové spolupráci, sjednané ve Washingtonu dne 19. června 1970
 
Částka 55
pdf 617 kB
31. 7. 1991 297/1991 Sb.
Zákon o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
298/1991 Sb.
Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb.
299/1991 Sb.
Nariadenie o vyhlásení a zrušení vyhlásenia niektorých národných kultúrnych pamiatok
300/1991 Sb.
Nariadenie o vyhlásení pamiatkovej rezervácie v meste Podolínec
301/1991 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 329/1990 Sb.
302/1991 Sb.
Vyhláška o zásadách pro stanovení odměn za poskytování peněžních služeb
303/1991 Sb.
Výnos o změně a doplnění výnosu, kterým se vydává platový řád pro učitele vysokých škol v působnosti federálního ministerstva národní obrany
304/1991 Sb.
Výnos kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
AS12/91
Opatření k odstranění nesrovnalostí při vyměřování domovní daně
RS09/91
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 56
pdf 419 kB
31. 7. 1991 305/1991 Sb.
Zákon kterým se mění zákon o zaměstnanosti
306/1991 Sb.
Zákon o změnách v sociálním zabezpečení
307/1991 Sb.
Výnos o přiznávání příplatku pracovníkům obecně ohroženým profesionální nákazou
XIII/1-16 400/91
Opatření , kterým stanovilo VI. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1991
XIII/1-16 050/91
Opatření , kterým stanovilo nákup některých výrobků samostatně hospodařícími rolníky za ceny bez daně z obratu
 
Částka 57
pdf 882 kB
9. 8. 1991 308/1991 Sb.
Zákon o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností
309/1991 Sb.
Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší)
310/1991 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1965 Sb., o Československé tiskové kanceláři
311/1991 Sb.
Zákon o státní správě v odpadovém hospodářství
312/1991 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací
313/1991 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 594/1990 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1991
314/1991 Sb.
Zákon o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity
 
Částka 58
pdf 790 kB
9. 8. 1991 315/1991 Sb.
Vyhláška o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť
316/1991 Sb.
Vyhláška , ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti daňových orgánov
317/1991 Sb.
Vyhláška o podmienkach pre priznávanie štipendií študentom postgraduálneho štúdia
RS10/91
Redakční sdělení o opravě chyby
AS13/91
Opatrenie o zrušení opatrení, ktorým sa určili sídla a obvody pôsobnosti daňových úradov v Slovenskej republike
 
Částka 59
pdf 511 kB
13. 8. 1991 318/1991 Sb.
Zákon o Štátnom vodohospodárskom fonde Slovenskej republiky
319/1991 Sb.
Zákon o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií
320/1991 Sb.
Zákonné opatrenie , ktorým sa príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podriaďujú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činnoch vojenských
321/1991 Sb.
Nariadenie , ktorým sa ustanovujú podmienky a spôsob navrátenia majetkových práv dobrovoľným telovýchovným organizáciam
322/1991 Sb.
Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o bezvízovém styku
323/1991 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o Cestě československo-polského přátelství a pohraničních úsecích řek Dunajce a Popradu
AS14/91
Opatrenie o úľavách na notárskych poplatkoch
 
Částka 60
pdf 1127 kB
15. 8. 1991 324/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví závazná osnova pro vypracování privatizačního projektu
325/1991 Sb.
Výnos o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
AS15/91
Opatrenie o úľavách pri súdnych poplatkoch
 
Částka 61
pdf 1069 kB
16. 8. 1991 326/1991 Sb.
Ústavní zákon , kterým se mění a doplňuje Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů
327/1991 Sb.
Ústavní zákon o referendu
328/1991 Sb.
Zákon o konkursu a vyrovnání
329/1991 Sb.
Vyhláška o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1991
RS11/91
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 62
pdf 735 kB
19. 8. 1991 330/1991 Sb.
Zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
 
Částka 63
pdf 1648 kB
21. 8. 1991 331/1991 Sb.
Vyhláška o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky chorob a léčení lidí
332/1991 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v nápravnovýchovných ústavoch Slovenskej republiky (Poriadok výkonu trestu)
RS12/91
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 64
pdf 2028 kB
27. 8. 1991 333/1991 Sb.
Zákon o Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie
334/1991 Sb.
Zákon o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie
 
Částka 65
pdf 822 kB
27. 8. 1991 335/1991 Sb.
Zákon o soudech a soudcích
336/1991 Sb.
Vyhláška o zákazu dovozu sběrového papíru
337/1991 Sb.
Vyhláška kterou se mění vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 11/1983 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku, vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 12/1983 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody, a vyhláška ministerstva financí č. 49/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění osob, ve znění vyhlášky ministerstva financí České socialistické republiky č. 55/1979 Sb.
 
Částka 66
pdf 1524 kB
30. 8. 1991 338/1991 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého
339/1991 Sb.
Sdělení o podepsání Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nigérijské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a zisků z majetku
 
Částka 67
pdf 619 kB
27. 8. 1991 347/1991 Sb.
Vyhláška o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže
340/1991 Sb.
Zákonné opatření o Federálním fondu tržní regulace v zemědělství
341/1991 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 15/1991 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 139/1991 Sb. a nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 257/1991 Sb.
342/1991 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 20/1973 Sb.
343/1991 Sb.
Nařízení o prodloužení dovolené pracovníkům organizací, které neprovozují podnikatelskou činnost
344/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky
345/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 586/1990 Sb., o odpisování základních prostředků
346/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 8/1991 Sb.
348/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 20/1991 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání
349/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 22/1991 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce
350/1991 Sb.
Vyhláška o odměňování patentových zástupců
351/1991 Sb.
Výnos , kterým se doplňuje výnos o odměňování zdravotnických pracovníků
 
Částka 68
pdf 1636 kB
30. 8. 1991 352/1991 Sb.
Nariadenie o predžení nároku na dovolenku na zotavenie pracovníkom v organizáciách, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť
353/1991 Sb.
Vyhláška o soukromých školách
354/1991 Sb.
Vyhláška o středních školách
355/1991 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 88/1991 Zb. o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác
356/1991 Sb.
Vyhláška o kontrole dodržiavania liečebného režimu
357/1991 Sb.
Vyhláška o finančnom a hmotnom zabezpečení študentov vysokých škôl počas štúdia v zahraničí
358/1991 Sb.
Vyhláška o finančnom a hmotnom zabezpečení cudzincov študujúcich v Slovenskej republike
 
Částka 69
pdf 1128 kB
12. 9. 1991 OP18/91
Opatření , kterým se vyhlašuje Kategorizace a katalog odpadů
AS16/91
Opatření , kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen
AS17/91
Opatření , kterým se stanoví úrokové sazby z vkladů a půjček občanům (fyzickým osobám)
 
Částka 70
pdf 678 kB
13. 9. 1991 359/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb.
360/1991 Sb.
Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 73/1974 Sb., o společných rozvodech rozhlasových a televizních signálů po kabelech
361/1991 Sb.
Vyhláška o zdravotní způsobilosti žadatelů o přijetí pro výkon práce příslušníka celní správy a organizaci a výkonu zdravotnických služeb v celní správě
362/1991 Sb.
Vyhláška o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách
363/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o regresních náhradách
364/1991 Sb.
Vyhláška , ktorou sa zrušujú vyhlášky upravujúce poistné podmienky zmluvného poistenia
365/1991 Sb.
Sdělení o podepsání Obchodní dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Albánské lidové republiky
366/1991 Sb.
Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vysílání československých pracovníků z podniků se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice k zaměstnání na základě smluv o dílo
RS13/91
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 71
pdf 1620 kB
20. 9. 1991 367/1991 Sb.
Zákonné opatření , kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
368/1991 Sb.
Vyhláška o zjednodušeném způsobu odměňování pracovníků v organizacích kultury
369/1991 Sb.
Sdělení o Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států mexických o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů
370/1991 Sb.
Sdělení o Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů
371/1991 Sb.
Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o bezvízovém styku
372/1991 Sb.
Výnos , kterým se zrušuje výnos, kterým se vydává disciplinární řád pro pracovníky organizací veřejné silniční a městské dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství v ČSR
373/1991 Sb.
Výnos o hygienických požadavcích na potravinářské prodejny
374/1991 Sb.
Výnos o mikrobiologických požadavcích na poživatiny a jejich obaly
AS18/91
Opatrenie na úseku správnych poplatkov k vyhláške Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 570/1990 Zb. o správnych poplatkoch
 
Částka 72
pdf 1522 kB
23. 9. 1991 375/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 8/1991 Sb. a vyhlášky č. 346/1991 Sb.
376/1991 Sb.
Vyhláška o závaznosti Doplňku k Československému lékopisu - čtvrtému vydání v České republice
377/1991 Sb.
Vyhláška o spôsobe odmeňovania pracovníkov v organizáciách kultúry
378/1991 Sb.
Vyhláška o sociálnej odkázanosti
379/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 56/1981 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve vnitrozemské plavbě
380/1991 Sb.
Výnos , kterým se stanoví výše odměny členům komisí pro privatizaci národního majetku a licitátorům
AS19/91
Usnesení , kterým se vyhlašuje přijímání návrhů kandidátů na soudce Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
RS14/91
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 73
pdf 999 kB
30. 9. 1991 381/1991 Sb.
Zákon o Komoře veterinárních lékařů České republiky
382/1991 Sb.
Nařízení o použití vojáků v činné službě Československé armády při střežení objektů zvláštního významu a k ochraně státních hranic
383/1991 Sb.
Nařízení o vydávání a použití investičních kupónů
384/1991 Sb.
Nařízení o stanovení povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele
385/1991 Sb.
Vyhláška o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
386/1991 Sb.
Vyhláška o platebním styku a zúčtování
387/1991 Sb.
Výnos , kterým se vydává předpis L 8400 "Zkratky a kódy"
AS20/91
Opatření , kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen
AS21/91
Opatření , kterým se stanoví úrokové sazby z vkladů a půjček občanům
 
Částka 74
pdf 772 kB
4. 10. 1991 388/1991 Sb.
Zákon o Státním fondu životního prostředí České republiky
389/1991 Sb.
Zákon o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování Pozn.: Ustanovení § 6, 7 odst. 1 a 2, § 8 a přílohy k zákonu se zrušují k 1.1.2003 viz. z. č. 86/2002 Sb., § 56 bod 2.
390/1991 Sb.
Zákon o předškolních zařízeních a školských zařízeních
391/1991 Sb.
Zákon o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů
392/1991 Sb.
Vyhláška , ktorou sa ustanovuje postup podľa § 34 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách
 
Částka 75
pdf 1530 kB
10. 10. 1991 393/1991 Sb.
Vyhláška o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
394/1991 Sb.
Vyhláška o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky
 
Částka 76
pdf 1438 kB
15. 10. 1991 395/1991 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákonem České národní rady č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních
396/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášek č. 154/1991 Sb. a č. 234/1991 Sb.
397/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon
398/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb., č. 52/1990 Sb., č. 225/1990 Sb., č. 423/1990 Sb. a č. 534/1990 Sb.
399/1991 Sb.
Vyhláška o speciálních školách a speciálních mateřských školách
400/1991 Sb.
Vyhláška o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
401/1991 Sb.
Vyhláška o programech odpadového hospodářství
402/1991 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných padesátikorun s motivy lázní Karlových Varů, Mariánských Lázní a Piešťan
403/1991 Sb.
Sdělení o Úmluvě o hygieně v obchodě a kancelářích (č. 120)
404/1991 Sb.
Výnos o poskytování příplatku k úhradě cestovních výdajů pracovníkům přijatým z České republiky do federálních orgánů na území Slovenské republiky
AS22/91
Opatrenie na odstránenie nezrovnalostí a tvrdostí pri vyrubovaní domovej dane
 
Částka 77
pdf 854 kB
17. 10. 1991 405/1991 Sb.
Zákon o kontrole v České a Slovenské Federativní Republice
406/1991 Sb.
Nařízení o prodloužení dovolené na zotavenou v organizacích, které neprovozují podnikatelskou činnost
407/1991 Sb.
Vyhláška o zabezpečení pracovníkov organizácií, ktorí pracujú po kratší ako určený týždenný pracovný čas z dôvodov prechodných odbytových a finančných ťažkostí organizácií
408/1991 Sb.
Sdělení o Úmluvě o předcházení a kontrole nebezpečí z povolání způsobených karcinogenními látkami a činiteli (č. 139)
409/1991 Sb.
Sdělení o podepsání Obchodní dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Čínské lidové republiky
 
Částka 78
pdf 1688 kB
1. 11. 1991 410/1991 Sb.
Zákon o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky
411/1991 Sb.
Sdělení o Úmluvě o ochraně mzdy (č. 95)
 
Částka 79
pdf 1854 kB
25. 10. 1991 412/1991 Sb.
Zákon o kárné odpovědnosti soudců
413/1991 Sb.
Vyhláška o registraci některých druhů krmiv, jejich dodavatelů a o odborné státní kontrole
414/1991 Sb.
Vyhláška o mezibankovním platebním styku a zúčtování
415/1991 Sb.
Vyhláška o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů
416/1991 Sb.
Sdělení o Úmluvě o invalidních, starobních a pozůstalostních dávkách (č. 128)
XIII/1-22 300/91
Opatření , kterým stanovilo VII. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1991
 
Částka 80
pdf 1531 kB
1. 11. 1991 417/1991 Sb.
Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii
418/1991 Sb.
Zákon o štátnej kontrole
419/1991 Sb.
Zákon , ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva
420/1991 Sb.
Zákon o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov
421/1991 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb.
422/1991 Sb.
Zákon o vyhlásení 19. septembra za pamätný deň Slovenskej republiky
423/1991 Sb.
Vyhláška , ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
AS23/91
Uznesenie k návrhu na schválenie zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 320/1991 Zb., ktorým sa príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podriaďujú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činnoch vojenských
 
Částka 81
pdf 846 kB
1. 11. 1991 424/1991 Sb.
Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích Pozn.: Ustanovení zákona č. 302/2016 Sb. části první čl. I bodů 20 a 30, pokud jde o § 20 odst. 1 písm. b), a bodů 34, 36, 38, 40 a 41, pokud jde o § 20a odst. 3, nabývají účinnosti prvním dnem volebního období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky následujícího po dni vyhlášení zákona č. 302/2016 Sb. Pro tento den bylo z technologických důvodů zavedeno datum účinnosti 1.1.2200.
425/1991 Sb.
Vyhláška o odměňování prací konaných mimo pracovní poměr
426/1991 Sb.
Vyhláška o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení
427/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví náležitosti návrhu pozemkových úprav a pravidla posuzování kvality a výměry vyměňovaných pozemků
428/1991 Sb.
Výnos o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury
 
Částka 82
pdf 825 kB
1. 11. 1991 429/1991 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 541/1990 Sb.
430/1991 Sb.
Vyhláška o spôsobe určenia náhrady zvýšených nákladov výkonu trestu odňatia slobody
431/1991 Sb.
Vyhláška o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody, a o výkone rozhodnutia z pracovnej odmeny týchto osôb
432/1991 Sb.
Sdělení o Úmluvě o sociální péči o námořníky na moři a v přístavech (č. 163)
433/1991 Sb.
Sdělení o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č. 167)
434/1991 Sb.
Sdělení o Ujednání o částečném zrušení vízové povinnosti mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Malajsie
AS24/91
Usnesení ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o Federálním fondu tržní regulace v zemědělství
 
Částka 83
pdf 799 kB
1. 11. 1991 435/1991 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 221/1990 Sb.
436/1991 Sb.
Zákon o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky Pozn.: §§ 2 a 3 nabývají účinnosti až 10.1.1992
437/1991 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb.
438/1991 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, a zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb.
439/1991 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a mění zákon České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze
440/1991 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o odplate za ústredné (diaľkové) vykurovanie a za dodávku teplej vody
441/1991 Sb.
Výnos , kterým se zřizuje obvodní prokuratura pro netrestní věci v hlavním městě Praze
 
Částka 84
pdf 1643 kB
12. 11. 1991 442/1991 Sb.
Vyhláška o ukončování studia ve středních školách a učilištích
443/1991 Sb.
Vyhláška o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti v znení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 354/1990 Zb.
444/1991 Sb.
Sdělení o přijetí Úmluvy o ochraně pracovníků proti nebezpečím z povolání způsobeným znečištěním vzduchu, hlukem a vibracemi na pracovištích (č. 148)
445/1991 Sb.
Sdělení o přijetí Úmluvy o ochraně zdraví a lékařské péči pro námořníky (č. 164)
OP33/91
Opatření k zákonu č. 309 ze dne 9. července 1991 o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami
 
Částka 85
pdf 1542 kB
14. 11. 1991 446/1991 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane
447/1991 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Maďarské republiky o výměně informací a spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti a ochraně před zářením
448/1991 Sb.
Sdělení o Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Venezuelské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů
449/1991 Sb.
Sdělení o Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Bolivijské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů
450/1991 Sb.
Výnos , ktorým sa upravujú podrobnosti o hodnostiach príslušníkov Zboru požiarnej ochrany
 
Částka 86
pdf 792 kB
5. 11. 1991 451/1991 Sb.
Zákon , kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky Pozn.: Zákon upravuje problematiku lustrací a je též označován jako "lustrační zákon".
452/1991 Sb.
Vyhláška o zřizování a činnosti církevních škol a škol náboženských společenství
453/1991 Sb.
Sdělení o podepsání Dohody o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Francouzskou republikou
454/1991 Sb.
Sdělení o podepsání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic
AS25/91
Usnesení k návrhu na schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 367/1991 Sb., kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
 
Částka 87
pdf 1479 kB
15. 11. 1991 455/1991 Sb.
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Pozn.: Autory komentáře jsou Petr Kameník, Milada Hrabánková, Marie Orlová.
 
Částka 88
pdf 759 kB
8. 11. 1991 456/1991 Sb.
Nariadenie o určení povinného podielu počtu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou na celkovom počte zamestnancov zamestnávateľa
457/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 8/1991 Sb., vyhlášky č. 346/1991 Sb. a vyhlášky č. 375/1991 Sb.
458/1991 Sb.
Sdělení o Protokolu a změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách
459/1991 Sb.
Sdělení o podepsání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Švýcarskou konfederací o podpoře a vzájemné ochraně investic
460/1991 Sb.
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování zdravotnických pracovníků
 
Částka 89
pdf 1920 kB
20. 11. 1991 461/1991 Sb.
Sdělení o Úmluvě o minimální normě sociálního zabezpečení (č. 102) - pro ČSFR neplatí čl. IV a VI
462/1991 Sb.
Sdělení o Úmluvě Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami
 
Částka 90
pdf 1687 kB
29. 11. 1991 463/1991 Sb.
Zákon o životním minimu
464/1991 Sb.
Nařízení o stanovení nejnižší měsíční mzdy pro účely trestního zákona
465/1991 Sb.
Vyhláška o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov
466/1991 Sb.
Sdělení o Změně Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice
467/1991 Sb.
Sdělení o Obchodní dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky
RS15/91
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 91
pdf 801 kB
22. 11. 1991 468/1991 Sb.
Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
469/1991 Sb.
Nariadenie , ktorým sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 198/1990 Zb. o telesnej kultúre
470/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb. a vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/1991 Sb.
471/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 276/1991 Sb., o poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům ve vybraných okresech a místech České republiky
472/1991 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
473/1991 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení vyhláška č. 569/1990 Zb. o verejných dražbách pri prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a o vstupnom na tieto dražby
474/1991 Sb.
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos o odborném šetření příčin leteckých nehod
 
Částka 92
pdf 799 kB
27. 11. 1991 475/1991 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, se změnami a doplňky provedenými zákonným opatřením předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb. a zákonem České národní rady č. 437/1991 Sb.
476/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání
477/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
478/1991 Sb.
Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic
479/1991 Sb.
Sdělení o podepsání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokolu k ní
 
Částka 93
pdf 652 kB
29. 11. 1991 480/1991 Sb.
Zákon o době nesvobody
481/1991 Sb.
Ústavní zákon , kterým se zřizuje Nejvyšší kontrolní úřad České republiky
482/1991 Sb.
Zákon o sociální potřebnosti
483/1991 Sb.
Zákon o České televizi Pozn.: § 11 odst. 2 nabývá účinnosti až 1.1.1993
484/1991 Sb.
Zákon o Českém rozhlasu
485/1991 Sb.
Zákon kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
486/1991 Sb.
Vyhláška o omezení obchodování s Iráckou republikou
487/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče, ve znění vyhlášek ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 131/1988 Sb. a č. 61/1990 Sb. a vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 318/1990 Sb.
488/1991 Sb.
Vyhláška vykonanie niektorých ustanovení autorského zákona
489/1991 Sb.
Výnos , ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych notárov a notárskych čakateľov
RS16/91
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 94
pdf 1692 kB
3. 12. 1991 490/1991 Sb.
Zákon o způsobu provádění referenda
491/1991 Sb.
Zákon o organizaci Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky a o řízení před ním
492/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla
493/1991 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní
RS17/91
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 95
pdf 1426 kB
11. 12. 1991 494/1991 Sb.
Zákon o štátnej správe v odpadovom hospodárstve
495/1991 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry
496/1991 Sb.
Zákon , ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991 v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 198/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 269/1991 Zb.
497/1991 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade
498/1991 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
499/1991 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
500/1991 Sb.
Zákon o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov
501/1991 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky
502/1991 Sb.
Výnos o pracovnej pohotovosti zdravotníckych pracovníkov
504/1991 Sb.
Výnos o priznávaní príplatku pracovníkom všeobecne ohrozeným profesionálnou infekciou
503/1991 Sb.
Výnos , ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov
 
Částka 96
pdf 1434 kB
5. 12. 1991 505/1991 Sb.
Vyhláška o formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení a o celní statistice
506/1991 Sb.
Výnos , kterým se vydává Předpis L 4 Letecké mapy
507/1991 Sb.
Výnos , kterým se mění výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 202/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování redaktorů-novinářů
508/1991 Sb.
Výnos rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
RS18/91
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 97
pdf 3281 kB
18. 12. 1991 509/1991 Sb.
Zákon , kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
510/1991 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a poľovníctva
511/1991 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 15/1991 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 139/1991 Sb., nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 257/1991 a nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 341/1991 Sb.
512/1991 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí
 
Částka 98
pdf 5654 kB
18. 12. 1991 513/1991 Sb.
Zákon obchodní zákoník Pozn.: Autory komentáře jsou Petr Balabán, Zdeněk Čáp, František Faldyna, Petr Hampel, Tomáš Horáček, Jan Hušek, Zdeněk Kovařík, Jaromír Kožiak, Petr Liška, Karel Marek, Petra Tollnerová, Tomáš Pohl, Jarmila Pokorná, Naděžda Rozehnalová, Eva Večerková.
514/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška č. 133/1989 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat
515/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška č. 134/1989 Sb., kterou se vydává seznam hospodářsky významných druhů a rodů rostlin a zvířat
516/1991 Sb.
Výnos Sazebník daně z obratu platný od 1. ledna 1992
517/1991 Sb.
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos o věrnostních stabilizačních odměnách pracovníků ve vybraných okresech a místech Severočeského, Západočeského a Jihočeského kraje
518/1991 Sb.
Výnos , kterým se mění výnos o důlní degazaci Pozn.: změny zapracovány do textu novelizovaného výnosu č. 71/1988;
 
Částka 99
pdf 2020 kB
18. 12. 1991 519/1991 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád
520/1991 Sb.
Nariadenie o podmienkach využívania ložísk nevyhradených nerastov
 
Částka 100
pdf 507 kB
18. 12. 1991 521/1991 Sb.
Nařízení o vedení evidence odpadů
522/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích
523/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášky č. 154/1991 Sb., vyhlášky č. 234/1991 Sb. a vyhlášky č. 396/1991 Sb.
524/1991 Sb.
Vyhláška o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 
Částka 101
pdf 1230 kB
19. 12. 1991 525/1991 Sb.
Nařízení , kterým se vydává celní sazebník
526/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 324/1991 Sb., kterou se stanoví závazná osnova pro vypracování privatizačního projektu
527/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 48/1991 Sb., o očkování proti přenosným nemocem
528/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 36/1987 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
RS19/91
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 102
pdf 775 kB
20. 12. 1991 529/1991 Sb.
Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků
530/1991 Sb.
Zákon o dovozní dani
531/1991 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 15/1991 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991, ve znění pozdějších předpisů
532/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění pozdějších předpisů
533/1991 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu č. 79/1988 Zb. o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch
534/1991 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu o výbušninách
535/1991 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov
536/1991 Sb.
Vyhláška o pyrotechnických výrobkoch
537/1991 Sb.
Výnos o změně a doplnění výnosu FMEP, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
538/1991 Sb.
Výnos o platových pomeroch prokurátorov, vyšetrovateľov prokuratúry a právnych čakateľov prokuratúry
 
Částka 103
pdf 1283 kB
20. 12. 1991 539/1991 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů
540/1991 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb. a zákona č. 529/1990 Sb.
541/1991 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
542/1991 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb, o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.
543/1991 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
544/1991 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
545/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
546/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění pozdějších předpisů
547/1991 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb., o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov v znení vyhlášky č. 2/1982 Zb. a vyhlášky č. 160/1983 Zb.
 
Částka 104
pdf 2481 kB
30. 12. 1991 548/1991 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. Pozn.: § 40 nabývá účinnosti až 1.4.1992
549/1991 Sb.
Zákon o soudních poplatcích
550/1991 Sb.
Zákon o všeobecném zdravotním pojištění Pozn.: § 6, 7, § 8 odst. 2 a 3, § 9, § 11 písm. a) a c), § 16 odst. 1 až 3, § 17, § 18 odst. 1 (pokud se jedná o placení pojistného a přirážek k pojistnému), § 21 b. 3 až 5 nabývají účinnosti od 1.1.1993
551/1991 Sb.
Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky Pozn.: § 4 písm. a) a § 7 písm. b), pokud se jedná o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu ČR, nabývají účinnosti až 1.1.1993;
552/1991 Sb.
Zákon o státní kontrole
553/1991 Sb.
Zákon o obecní policii
554/1991 Sb.
Nařízení o osvobození některých příjmů od daně z příjmů obyvatelstva a daňových úlevách pro začínající samostatně hospodařící rolníky
555/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 91/1985 Sb., o systému informačních údajů o vlastnostech látek a materiálů
556/1991 Sb.
Výnos o platových poměrech prokurátorů a vyšetřovatelů prokuratury Generální prokuratury České a Slovenské Federativní Republiky
 
Částka 105
pdf 970 kB
30. 12. 1991 557/1991 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje trestní zákon
558/1991 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství
559/1991 Sb.
Nariadenie o výnimkách z § 33 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
 
Částka 106
pdf 909 kB
30. 12. 1991 560/1991 Sb.
Vyhláška o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb
561/1991 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
562/1991 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 563/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech federace
 
Částka 107
pdf 828 kB
31. 12. 1991 563/1991 Sb.
Zákon o účetnictví
564/1991 Sb.
Zákon o obecnej polícii
565/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášek č. 154/1991 Sb., č. 234/1991 Sb., č. 369/1991 Sb. a č. 523/1991 Sb.
566/1991 Sb.
Výnos o náležitostiach a náhradách výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby
567/1991 Sb.
Výnos , ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb., o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky
 
Částka 108
pdf 1747 kB
31. 12. 1991 568/1991 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie
 
Částka 109
pdf 824 kB
31. 12. 1991 569/1991 Sb.
Zákon o Pozemkovém fondu České republiky
570/1991 Sb.
Zákon o živnostenských úřadech Pozn.: Autory komentáře jsou Petr Kameník, Milada Hrabánková a Marie Orlová.
571/1991 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve
572/1991 Sb.
Zákon o štátnej správe v živnostenskom podnikaní
573/1991 Sb.
Zákon , ktorým sa mení zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti
574/1991 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky
575/1991 Sb.
Vyhláška o náležitostech hlášení o dovozní dani
576/1991 Sb.
Vyhláška o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů Pozn.: §§ 1 a 2 nabývají účinnosti až 1.4.1992
577/1991 Sb.
Výnos o některých opatřeních souvisejících s ukončením systému komplexní bytové výstavby Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 1/1992;
 
Částka 110
pdf 1004 kB
31. 12. 1991 578/1991 Sb.
Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů
579/1991 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)
580/1991 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky
581/1991 Sb.
Zákon o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1992
RS20/91
Redakčné oznámenie o opravě chyby
 
Částka 111
pdf 1823 kB
31. 12. 1991 582/1991 Sb.
Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení