Stejnopis sbírky zákonů
České a Slovenské Federativní republiky.

Ročník 1992

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 1807 kB
16. 1. 1992 1/1992 Sb.
Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku
2/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 347/1991 Sb., o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže
3/1992 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského geologického úradu č. 86/1988 Zb. o postupe pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ložísk z hľadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska vyhradeného nerastu, jeho odmieňovaní a o úhrade nákladov
4/1992 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského geologického úradu č. 97/1988 Zb. o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob
5/1992 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského geologického úradu č. 9/1989 Zb. o registrácii geologických prác, o odovzdávaní a sprístupňovaní ich výsledkov, o zisťovaní starých banských diel a vedení ich registra
6/1992 Sb.
Vyhláška o klasifikácii a výpočte zásob výhradných ložísk
 
Částka 2
pdf 1339 kB
16. 1. 1992 7/1992 Sb.
Ústavný zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky
8/1992 Sb.
Zákon o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky a o konaní pred ním
9/1992 Sb.
Zákon o obchodných a priemyselných komorách
10/1992 Sb.
Zákon o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
11/1992 Sb.
Zákon o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky
12/1992 Sb.
Sdělení o Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Jihoafrické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů
 
Částka 3
pdf 649 kB
16. 1. 1992 13/1992 Sb.
Zákon o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komore
14/1992 Sb.
Zákon o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov
15/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů
16/1992 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom
 
Částka 4
pdf 756 kB
16. 1. 1992 17/1992 Sb.
Zákon o životním prostředí
18/1992 Sb.
Zákon o civilní službě
19/1992 Sb.
Zákon o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky
20/1992 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví způsob výpočtu výše náhrad za živý a mrtvý inventář a zásoby
 
Částka 5
pdf 1379 kB
20. 1. 1992 21/1992 Sb.
Zákon o bankách
22/1992 Sb.
Zákon o Státní bance československé
23/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů
24/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 58/1991 Sb., o vymezení obsahu mzdových prostředků
 
Částka 6
pdf 1354 kB
23. 1. 1992 25/1992 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve
26/1992 Sb.
Zákon o zmene názvu Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene
27/1992 Sb.
Zákon o Slovenskej komore vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov
28/1992 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 246/1990 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 268/1991 Zb.
29/1992 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 501/1991 Zb.
30/1992 Sb.
Zákon o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore
31/1992 Sb.
Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady z 28. augusta 1990 č. 347 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady z 29. apríla 1991 č. 197 Zb. a zákonom Slovenskej národnej rady z 10. júla 1991 č. 298 Zb.
32/1992 Sb.
Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady z 23. októbra 1986 č. 71 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady z 24. septembra 1991 č. 417 Zb.
33/1992 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády České republiky č. 182/1990 Sb.
34/1992 Sb.
Vyhláška o hospodářské činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení
35/1992 Sb.
Vyhláška o mateřských školách
36/1992 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 407/1991 Zb. o zabezpečení pracovníkov organizácií, ktorí pracujú po kratší ako určený týždenný pracovný čas z dôvodov prechodných odbytových a finančných ťažkostí organizácií
RS01/92
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 7
pdf 949 kB
20. 1. 1992 37/1992 Sb.
Vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
 
Částka 8
pdf 797 kB
27. 1. 1992 38/1992 Sb.
Vyhláška o vyrovnávacích dávkách při dovozu
39/1992 Sb.
Vyhláška o osvobození vybraných druhů zboží od dovozního cla
40/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 9/1985 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o organizačním zajištění transfúzí krve, krevních přípravků a kostní dřeně, ve znění výnosu č. 1/1989 Ústředního věstníku České socialistické republiky Pozn.: změny zapracovány do textu novelizované směrnice MZd ČSR čj. LP/3-271-21.8.1985;
41/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytváření a provozu smogových regulačních systémů a některá další opatření k ochraně ovzduší
RS02/92
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 9
pdf 706 kB
28. 1. 1992 42/1992 Sb.
Zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
43/1992 Sb.
Nařízení o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci
44/1992 Sb.
Vyhláška o náhradách za vykonávání funkce přísedícího
45/1992 Sb.
Vyhláška o sídlach a územnej pôsobnosti inšpektorátov Slovenskej obchodnej inšpekcie
46/1992 Sb.
Výnos , ktorým sa určuje výška odmeny členom komisií pre privatizáciu národného majetku a licitátorom
 
Částka 10
pdf 3424 kB
7. 2. 1992 47/1992 Sb.
Úplné znění občanského zákoníku ze dne 26. února 1964 č. 40 Sb., jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav provedených zákonem ze dne 5. června 1969 č. 58 Sb., zákonem ze dne 9. listopadu 1982 č. 131 Sb., zákonem ze dne 15. června 1988 č. 94 Sb., zákonem ze dne 14. prosince 1988 č. 188 Sb., zákonem ze dne 28. března 1990 č. 87 Sb., zákonem ze dne 18. dubna 1990 č. 105 Sb., zákonem ze dne 23. dubna 1990 č. 116 Sb., zákonem ze dne 21. února 1991 č. 87 Sb. a zákonem ze dne 5. listopadu 1991 č. 509 Sb.
 
Částka 11
pdf 624 kB
31. 1. 1992 48/1992 Sb.
Nariadenie o oslobodení niektorých druhov príjmov od dane z príjmov obyvateľstva a o daňových úľavách pre začínajúcich samostatne hospodáriacich roľníkov
49/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů
50/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole
51/1992 Sb.
Vyhláška o platebním styku a zúčtování mezi bankami
52/1992 Sb.
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos o zařazení zemědělských organizací do produkčních ekonomických skupin
OP01/92
Opatrenie , ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v Slovenskej republike, vykonané okresnými úradmi v roku 1991
 
Částka 12
pdf 760 kB
11. 2. 1992 53/1992 Sb.
Nařízení o minimální mzdě
54/1992 Sb.
Nariadenie o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za újmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Policajnému zboru Slovenskej republiky
55/1992 Sb.
Sdělení o přijetí Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží
56/1992 Sb.
Sdělení o Ujednání a zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Thajského království
 
Částka 13
pdf 574 kB
14. 2. 1992 57/1992 Sb.
Vyhláška o podmienkach poskytovania a používania prostriedkov Štátneho fondu zveľaďovania lesa Slovenskej republiky
58/1992 Sb.
Výnos , kterým se stanoví podrobnosti o lesnických stejnokrojích
RS03/92
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 14
pdf 1498 kB
28. 2. 1992 59/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 208/1990 Sb.
60/1992 Sb.
Úplné znění zákona o volbách do Federálního shromáždění ze dne 27. února 1990 č. 47 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 29. května 1990 č. 208 Sb. a zákonem ze dne 29. ledna 1992 č. 59 Sb.
 
Částka 15
pdf 650 kB
20. 2. 1992 61/1992 Sb.
Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadě České republiky
62/1992 Sb.
Zákon o poplatcích za uložení odpadů
63/1992 Sb.
Nařízení o Obchodním věstníku
64/1992 Sb.
Vyhláška o domovech mládeže
65/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 30/1991 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách
RS04/92
Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 578/1991 Sb.
OZ01/92
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
OZ02/92
Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
 
Částka 16
pdf 1033 kB
28. 2. 1992 66/1992 Sb.
Vyhláška o Spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy
 
Částka 17
pdf 716 kB
28. 2. 1992 67/1992 Sb.
Zákon o Vojenském obranném zpravodajství
68/1992 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách
69/1992 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů
RS05/92
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 18
pdf 3358 kB
13. 3. 1992 70/1992 Sb.
Úplné znění občanského soudního řádu ze dne 4. prosince 1963 č. 99 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 6. dubna 1967 č. 36 Sb., zákonem ze dne 18. prosince 1969 č. 158 Sb., zákonem ze dne 26. dubna 1973 č. 49 Sb., zákonem ze dne 26. března 1975 č. 20 Sb., zákonem ze dne 10. listopadu 1982 č. 133 Sb., zákonem ze dne 4. května 1990 č. 180 Sb., zákonem ze dne 11. července 1991 č. 328 Sb. a zákonem ze dne 5. listopadu 1991 č. 519 Sb.
 
Částka 19
pdf 1187 kB
17. 3. 1992 71/1992 Sb.
Zákon o súdnych poplatkoch
72/1992 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch
73/1992 Sb.
Zákon o audítoroch a Slovenskej komore audítorov
74/1992 Sb.
Zákon , ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie podmienky na výkon funkcií v Policajnom zbore Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
75/1992 Sb.
Vyhláška o náhradách za vykonávanie funkcie prísediaceho
76/1992 Sb.
Vyhláška o programoch odpadového hospodárstva
RS06/92
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 20
pdf 1016 kB
10. 3. 1992 77/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
78/1992 Sb.
Zákon o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov
79/1992 Sb.
Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
80/1992 Sb.
Zákon o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov)
81/1992 Sb.
Zákon o Česko-slovenskej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky
 
Částka 21
pdf 693 kB
20. 3. 1992 83/1992 Sb.
Nariadenie , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 232/1990 Zb.
84/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 122/1979 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasilatelství Pozn.: § 32 ods. 2 nabývá účinnosti až 1.7.1992
82/1992 Sb.
Nařízení , kterým se určují další pověřené obecní úřady
85/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se pro střední školy ministerstva vnitra České republiky provádějí některá ustanovení zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb.
 
Částka 22
pdf 1727 kB
24. 3. 1992 86/1992 Sb.
Úplné znění zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, se změnami a doplňky provedenými zákonem České národní rady č. 210/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákonem České národní rady č. 548/1991 Sb.
87/1992 Sb.
Vyhláška o školních družinách a školních klubech
88/1992 Sb.
Vyhláška o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
89/1992 Sb.
Sdělení o podepsání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku
90/1992 Sb.
Výnos o postupe organizácií lesného hospodárstva a Správy Tatranského národného parku pri užívaní lesnej pôdy, lesných porastov a ostatného majetku vo vlastníctve iných subjektov ako česko-slovenského štátu
91/1992 Sb.
Výnos o postupe organizácií lesného hospodárstva a Správy Tatranského národného parku pri vydávaní lesných pozemkov, lesných porastov a ostatných zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu a ďalšieho majetku bývalých urbarialistov, komposesorátov a podobných útvarov
 
Částka 23
pdf 820 kB
28. 2. 1992 92/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
93/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
94/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákonů České národní rady č. 221/1990 Sb. a č. 435/1991 Sb.
95/1992 Sb.
Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady zo 14. februára 1991 č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady z 5. novembra 1991 č. 495/1991 Zb.
 
Částka 24
pdf 1573 kB
24. 3. 1992 96/1992 Sb.
Úplné znenie zákona o starostlivosti o zdravie ľudu, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení
97/1992 Sb.
Nariadenie , ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
98/1992 Sb.
Vyhláška o způsobu úhrady nákladů pozemkových úprav státem
99/1992 Sb.
Vyhláška o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech
100/1992 Sb.
Výnos , kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
101/1992 Sb.
Výnos , ktorým sa dopĺňa úprava, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
OVV/2-135/1992
Opatrenie , ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané vládou Slovenskej republiky do 31. januára 1992
OVV/2-139/1992
Opatrenie , ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územný obvod obvodných úradov, vykonané v Slovenskej republike do 31. januára 1992
AS01/92
Opatření , kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
 
Částka 25
pdf 314 kB
5. 3. 1992 102/1992 Sb.
Zákon , kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
103/1992 Sb.
Zákon o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
AS02/92
Usnesení o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky
AS03/92
Usnesení o vyhlášení voleb do České národní rady
OZ03/92
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 26
pdf 759 kB
12. 3. 1992 104/1992 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 89/1990 Sb., o voľbách do Slovenskej národnej rady
105/1992 Sb.
Vyhláška o sociálnej odkázanosti
106/1992 Sb.
Vyhláška o spôsobe kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu
107/1992 Sb.
Výnos novela předpisu L 2 - Pravidla létání
108/1992 Sb.
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 11 - Předpis o letových provozních službách
109/1992 Sb.
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 4444 - Postupy pro letové provozní služby
UZ09/92
Uznesenie o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady
 
Částka 27
pdf 622 kB
24. 3. 1992 110/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
111/1992 Sb.
Vyhláška o úhrade nákladov za ubytovanie a základnú starostlivosť v domovoch-penziónoch pre dôchodcov
112/1992 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 400. výročí narození Jana Amose Komenského
113/1992 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o vzájemném výkonu soudních rozhodnutí ve věcech trestních
 
Částka 28
pdf 1748 kB
25. 3. 1992 114/1992 Sb.
Zákon o ochraně přírody a krajiny
115/1992 Sb.
Vyhláška o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností
RS07/92
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 29
pdf 1819 kB
31. 3. 1992 116/1992 Sb.
Zákon o zvýšení důchodů v roce 1992 Pozn.: §§ 2, 4 a 5 nabývají účinnosti až 1.6.1992
117/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku
118/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 58/1984 Sb.
119/1992 Sb.
Zákon o cestovních náhradách
120/1992 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady ze dne 6. března 1990 č. 54 Sb., o volbách do České národní rady, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonným opatřením předsednictva České národní rady č. 221/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 435/1991 Sb. a zákonem České národní rady č. 94/1992 Sb.
121/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 97/1977 Sb., o odborné správě lesů a o příspěvcích na ni
122/1992 Sb.
Vyhláška o organizácii školského roka na základných školách a stredných školách
OP11/92
Opatření , kterým se určují podmínky pro usměrňování platební bilance České a Slovenské Federativní Republiky
AS04/92
Opatření , kterým stanoví náležitosti žádosti o udělení povolení působit jako banka, jakož i o minimální výši základního jmění, která je podmínkou pro udělení povolení, o náležitosti žádosti o udělení povolení působit jako banka pobočce zahraniční banky, jakož i o minimální výši poskytnutého kapitálu, která je podmínkou pro udělení povolení
 
Částka 30
pdf 1128 kB
3. 4. 1992 123/1992 Sb.
Zákon o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky
124/1992 Sb.
Zákon o Vojenské policii
125/1992 Sb.
Zákon o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucí Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
126/1992 Sb.
Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži
127/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 384/1990 Sb., o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti
128/1992 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
129/1992 Sb.
Vyhláška o odborných předpokladech pracovníků obecní policie a způsobu jejich ověřování
130/1992 Sb.
Vyhláška o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1992
132/1992 Sb.
Výnos o zařazení zemědelských organizací do produkčních ekonomických skupin
133/1992 Sb.
Výnos o financovaní rozostavanej komunálnej bytovej výstavby a výstavby technickej a občianskej vybavenosti
131/1992 Sb.
Výnos o nařizování a odměňování pracovní pohotovosti soudců, justičních čekatelů a pracovníků odborného aparátu krajských a okresních soudů
RS08/92
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 31
pdf 1316 kB
1. 4. 1992 134/1992 Sb.
Zákon o štátnej správe ochrany ovzdušia
135/1992 Sb.
Zákon o poskytovaní sociálnych služieb právnickými a fyzickými osobami
136/1992 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch
137/1992 Sb.
Zákon o zmene názvu Vysokej školy veterinárskej v Košiciach
138/1992 Sb.
Zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
139/1992 Sb.
Zákon o zriadení Univerzity Mateja Béla v Banskej Bystrici
140/1992 Sb.
Zákon o zlúčení Pedagogickej fakulty v Nitre a Vysokej školy poľnoshospodárskej v Nitre, o zridení Nitrianskej univerzity a ustanovení jej názvu a sídla
UZ13/92
Uznesenie k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
 
Částka 32
pdf 1365 kB
9. 4. 1992 141/1992 Sb.
Zákon zřízení vojenských soudů, stanovení jejich sídel a obvodů
142/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie vydaný výnosem federálního ministerstva dopravy
143/1992 Sb.
Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
144/1992 Sb.
Vyhláška o úkolech obcí a okresních úřadů při zajišťování voleb do České národní rady
145/1992 Sb.
Vyhláška o ľudových školách jazykov, jazykových školách a štátnych jazykových skúškach
146/1992 Sb.
Vyhláška o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují
147/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví postup při příjmu zákonných peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince
148/1992 Sb.
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie Pozn.: uveřejněn ve Věstníku MŠK č. 3-6/1992;
149/1992 Sb.
Výnos , ktorým sa upravujú podrobnosti o znaleckých komisiách
V/2-7 073/1992
Opatření , kterým se stanoví použití metodiky účetnictví pro účetní období roku 1992
AS05/92
Usnesení o určení počtu poslanců Sněmovny lidu volených na území národních republik
V/2-7 287/92
Opatření , kterým se stanoví postup účtování a vykazování zvířat v zoologických zahradách Pozn.: Uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 4/1992.
OZ04/92
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 33
pdf 1062 kB
24. 4. 1992 150/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích
151/1992 Sb.
Zákon o platových poměrech soudců Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a soudců a justičních čekatelů vojenských soudů
152/1992 Sb.
Nařízení o ochranných pásmech přírodním léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně
153/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích, ve znění vyhlášky ministerstva financí, cen a mezd České republiky č. 237/1990 Sb.
154/1992 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialisticke republiky č. 141/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch, v znení vyhlášky Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky č. 277/1990 Zb.
155/1992 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určujú podmienky oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav
156/1992 Sb.
Vyhláška , ktorou sa dopĺňa vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 125/1965 Zb. o ochrane voľne žijúcich živočíchov
157/1992 Sb.
Výnos , kterým se mění Pravidla bezpečnosti při těžbě, soustřeďování, odvozu a manipulaci dříví
 
Částka 34
pdf 3830 kB
30. 4. 1992 158/1992 Sb.
Úplné znění úplné znění trestního řádu
 
Částka 35
pdf 754 kB
1. 4. 1992 159/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb.
160/1992 Sb.
Zákon o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
161/1992 Sb.
Zákon o registraci církví a náboženských organizací
162/1992 Sb.
Zákon o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb. Pozn.: Tento předpis upravuje problematiku restitucí a spadá do skupiny tzv. "restitučních zákonů".
163/1992 Sb.
Nariadenie , ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v orgánoch štátnej správy pre životné prostredie, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť
 
Částka 36
pdf 868 kB
15. 4. 1992 164/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů
165/1992 Sb.
Zákon , kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury
166/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb.
167/1992 Sb.
Zákon o zřízení ministerstva mezinárodních vztahů České republiky
168/1992 Sb.
Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení a činnosti kulturních středisek
169/1992 Sb.
Výnos , kterými se doplňují směrnice Českého svazu výrobních družstev, kterými se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
170/1992 Sb.
Výnos o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti sudcov, justičných čakateľov a pracovníkov odborného aparátu okresných a krajských súdov
OP03/92
Opatření , kterým se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
 
Částka 37
pdf 1258 kB
16. 4. 1992 171/1992 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod
172/1992 Sb.
Vyhláška o dobývacích prostorech
173/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o výbušninách
174/1992 Sb.
Vyhláška o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi Pozn.: Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 3. 2010, čj. 4 As 17/2009-62, je vyhláška č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, od 30. 1. 2008 neaplikovatelným (neúčinným) právním předpisem.
175/1992 Sb.
Vyhláška o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů
176/1992 Sb.
Vyhláška o podmienkach poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky
177/1992 Sb.
Sdělení o podepsání Protokolu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích existujících k 31. prosinci 1990, spojených s přechodem na zúčtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991, a Dodatku k tomuto Protokolu
178/1992 Sb.
Výnos , kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
OP14/92
Opatření , kterým se zrušují opatření Státní banky československé ze dne 6. září 1991
XIII/1-9 419/92
Opatření , kterým se mění opatření o nákupu některých výrobků samostatně hospodařícími rolníky za ceny bez daně z obratu
XIII/1-9 100/92
Opatření , kterým stanovilo I. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1992
RS09/92
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 38
pdf 1208 kB
30. 4. 1992 179/1992 Sb.
Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady zo 16. marca 1990 č. 80 Zb., ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady z 3. decembra 1991 č. 8 Zb. a zákonom Slovenskej národnej rady z 26. februára 1992 č. 104 Zb.
180/1992 Sb.
Vyhláška , ktorou sa ustanovujú sídla a územná pôsobnosť inšpektorátov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie
181/1992 Sb.
Vyhláška o krmivách
182/1992 Sb.
Vyhláška o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti
183/1992 Sb.
Vyhláška , ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 524/1991 Zb. o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd a prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
184/1992 Sb.
Výnos , kterým se mění a doplňují směrnice, kterými se podrobněji upravují některé pracovněprávní vztahy a hodnosti příslušníků Sboru požární ochrany
185/1992 Sb.
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v místním hospodářství
RS10/92
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 39
pdf 1599 kB
5. 5. 1992 186/1992 Sb.
Zákon o služebním poměru příslušníků Policie České republiky
187/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 354/1991 Sb., o středních školách
 
Částka 40
pdf 1040 kB
13. 5. 1992 188/1992 Sb.
Ústavný zákon o volebnom období Slovenskej národnej rady a o konaní vo volebných veciach Pozn.: čl. 1 nadobúda účinnosť 5.6.1992
189/1992 Sb.
Zákon o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami
190/1992 Sb.
Zákon o príspevku politickým stranám a politickým hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
191/1992 Sb.
Zákon o zriadení Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave
192/1992 Sb.
Zákon o registrácii cirkví a náboženských spoločností
193/1992 Sb.
Zákon o Štátnom fonde zdravia
194/1992 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti
195/1992 Sb.
Zákon o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení
196/1992 Sb.
Zákon , ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 581/1991 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1992
197/1992 Sb.
Zákon , ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb.
198/1992 Sb.
Výnos , kterým se vydává výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
199/1992 Sb.
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. důchodové kategorie
200/1992 Sb.
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
201/1992 Sb.
Výnos , kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
202/1992 Sb.
Výnos , kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
203/1992 Sb.
Výnos , ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
204/1992 Sb.
Výnos , ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
RS11/92
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 41
pdf 1609 kB
15. 5. 1992 205/1992 Sb.
Ústavní zákon , kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů
206/1992 Sb.
Ústavní zákon , kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů
207/1992 Sb.
Vyhláška o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení
208/1992 Sb.
Vyhláška o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení
209/1992 Sb.
Sdělení o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
210/1992 Sb.
Výnos o obvodných prokuratúrach na území mesta Košice
 
Částka 42
pdf 872 kB
22. 5. 1992 211/1992 Sb.
Ústavní zákon , kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů
212/1992 Sb.
Zákon o soustavě daní
213/1992 Sb.
Zákon o spotřebních daních
214/1992 Sb.
Zákon o burze cenných papírů
 
Částka 43
pdf 987 kB
22. 5. 1992 215/1992 Sb.
Úplné znění zákona ze dne 10. listopadu 1987 č. 87 Sb., o veterinární péči, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 23. května 1991 č. 239 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči
216/1992 Sb.
Nařízení , kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění
V/1-12 060/1992
Opatření , kterým se stanoví postup v účetnictví na základě schváleného privatizačního projektu v první vlně privatizace
V/1-11 320/92
Opatření , kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci hospodářských prostředků při uplatnění zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v zemědělských družstvech Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 6/1992;
 
Částka 44
pdf 928 kB
22. 5. 1992 217/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 287/1991 Sb.)
218/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) Pozn.: § 5 odst. 7 nabývá účinnosti až 1.10.1992
219/1992 Sb.
Nariadenie o postupe pri obstarávaní štátnej výstavby
220/1992 Sb.
Nariadenie o odbornej spôsobilosti pracovníkov obecnej polície
221/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvových organizací, ve znění vyhlášek federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb., 359/1991 Sb., 470/1991 Sb. a 532/1991 Sb.
 
Částka 45
pdf 890 kB
22. 5. 1992 222/1992 Sb.
Zákon o dani z přidané hodnoty Pozn.: § 52 odst. 1 a 2 nabývá účinnosti až 1.7.1992
 
Částka 46
pdf 2072 kB
21. 5. 1992 223/1992 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
OP18/92
Opatření o osvobození Československé obce sokolské a ostatních znovu vzniklých dobrovolných tělovýchovných organizací od notářských, soudních a správních poplatků
224/1992 Sb.
Výnos , kterým se zrušuje výnos o paušálních odměnách a náhradách za znalecké posudky o ceně staveb, pozemků, trvalých porostů a úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků Pozn.: uveřejněno ve Sb. instrukcí a sdělení č. 3/1992;
225/1992 Sb.
Výnos o zařazení územně technických jednotek (katastrálních území) do produkčních ekonomických skupin
AS06/92
Opatrenie o vymedzení oprávnenia orgánov štátnej správy súdov na povoľovanie úľav zo súdnych poplatkov
8/1992 (CBN)
Opatření o kapitálové přiměřenosti bank
9/1992 (CBN)
Opatření o pravidlech likvidity bank
V/1-12 880/92
Opatření , kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci hospodářských prostředků při uplatnění zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků ve spotřebních družstvech Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 6/1992;
 
Částka 47
pdf 1064 kB
13. 5. 1992 226/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů
227/1992 Sb.
Nariadenie o poskytovaní osobitného príplatku za prácu v sťažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienkach
 
Částka 48
pdf 1899 kB
29. 5. 1992 228/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje devizový zákon
229/1992 Sb.
Zákon o komoditních burzách
230/1992 Sb.
Zákon o Federální železniční policii
231/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti Pozn.: nový § 205d zákoníku práce nabývá účinnosti až 1.1.1993
232/1992 Sb.
Zákon o policejních vysokých školách a o zřízení Policejní akademie
233/1992 Sb.
Zákon o použití státního rozpočtu federace za rok 1991
RS12/92
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 49
pdf 1566 kB
29. 5. 1992 234/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb.
235/1992 Sb.
Zákon o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení
236/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 56/1991 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění, a zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky
237/1992 Sb.
Ústavní zákon o volebním období České národní rady
238/1992 Sb.
Zákon o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů)
239/1992 Sb.
Zákon o Státním fondu kultury České republiky
240/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci
241/1992 Sb.
Zákon o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj kinematografie Pozn.: § 8 nabývá účinnosti až 1.9.1992
242/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a některých dalších opatřeních s tím souvisejících
243/1992 Sb.
Zákon , kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., u úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
244/1992 Sb.
Zákon o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí
OZ05/92
Oznámení o vyhlášení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 50
pdf 1831 kB
29. 5. 1992 245/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie, ve znění pozdějších předpisů
246/1992 Sb.
Zákon na ochranu zvířat proti týrání
247/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává Řád výkonu trestu odnětí svobody v nápravně výchovných ústavech České republiky
 
Částka 51
pdf 998 kB
29. 5. 1992 248/1992 Sb.
Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
OP21/92
Opatření Organizační a jednací řád Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
 
Částka 52
pdf 2966 kB
10. 6. 1992 249/1992 Sb.
Nariadenie o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a niektorých ďalších organizáciách a orgánoch
250/1992 Sb.
Nariadenie o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky
 
Částka 53
pdf 3530 kB
12. 6. 1992 251/1992 Sb.
Nařízení o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací Pozn.: příl. č. 3 nabývá účinnosti až 1.1.1993
252/1992 Sb.
Nařízení o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých podmínkách
 
Částka 54
pdf 1618 kB
12. 6. 1992 253/1992 Sb.
Nařízení o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí Pozn.: příl. č. 3 nabývá účinnosti až 1.1.1993
254/1992 Sb.
Nařízení o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury
255/1992 Sb.
Nařízení o platových poměrech příslušníků Sboru požární ochrany České republiky Pozn.: příl. č. 3 nabývá účinnosti až 1.1.1993
 
Částka 55
pdf 1597 kB
1. 6. 1992 256/1992 Sb.
Zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech
257/1992 Sb.
Zákon o soudních poplatcích za řízení u Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a u vojenských soudů
258/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
259/1992 Sb.
Vyhláška o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zák. Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov
260/1992 Sb.
Nařízení o regulačním odvodu za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů v roce 1992
261/1992 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády České republiky č. 221/1991 Sb.
 
Částka 56
pdf 1739 kB
10. 6. 1992 262/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Zb.
263/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
264/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony
265/1992 Sb.
Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
266/1992 Sb.
Zákon o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike
267/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
268/1992 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun k 50. výročí vyhlazení Lidic a Ležáků
269/1992 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun ke 175. výročí založení Moravského zemského muzea v Brně
OZ06/92
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 57
pdf 868 kB
29. 5. 1992 270/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., zákona České národní rady č. 96/1977 Sb. a zákona České národní rady č. 143/1991 Sb.
271/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů
272/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 64/1991 Sb.
273/1992 Sb.
Nařízení o hmotném a finančním zabezpečení cizinců při studiu na středních zdravotnických školách a při dalším vzdělávání v institutech a zdravotnických zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky
274/1992 Sb.
Vyhláška o výši odměny a způsobu úhrady odměny a náhrady mzdy a platů členů volebních komisí
275/1992 Sb.
Vyhláška o odborné způsobilosti pracovníků pověřených prováděním kontrolní činnosti a podmínkách jejího ověřování
276/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 178/1991 Sb., o sídlech a územní působnosti školských úřadů
277/1992 Sb.
Vyhláška o zrušení niektorých ďaľších všeobecne záväzných právnych predpisov v odvetví kultúry
AS07/92
Opatření o změnách a doplňcích Sazebníku daně z obratu
 
Částka 58
pdf 914 kB
15. 6. 1992 278/1992 Sb.
Zákon o státní statistice
279/1992 Sb.
Zákon o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky
280/1992 Sb.
Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách Pozn.: § 12 odst. 1 a § 17 odst. 1 ve věcech placení pojistného a přirážek k pojistnému nabývají účinnosti až 1.1.1993
281/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 91/1988 Sb. Pozn.: vůči provozovatelům veřejných kanalizací nabývá účinnosti až 1.1.1993
282/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, a zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
RS13/92
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 59
pdf 754 kB
15. 6. 1992 283/1992 Sb.
Zákon o Akademii věd České republiky
284/1992 Sb.
Nařízení o opatřeních hospodářské mobilizace
285/1992 Sb.
Vyhláška o vykonávaní pracovnej rehabilitácie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou
AS08/92
Opatření , jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1992
 
Částka 60
pdf 2022 kB
18. 6. 1992 286/1992 Sb.
Zákon o daních z příjmů
287/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon, ve znění vyhlášky č. 397/1991 Sb.
288/1992 Sb.
Vyhláška o úplném osvobození od dovozního cla zboží dováženého do záznamního oběhu v tuzemsku za účelem dočasného použití
289/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 505/1991 Sb., o formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení a o celní statistice
290/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky
 
Částka 61
pdf 656 kB
11. 6. 1992 291/1992 Sb.
Zákonné opatrenie , ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1970 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 92/1977 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 7/1990 Zb.
292/1992 Sb.
Zákon o zmene názvu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave
293/1992 Sb.
Zákon o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam
294/1992 Sb.
Zákon o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie
295/1992 Sb.
Zákon o niektorých opatreniach v miestnej samospráve a v štátnej správe
 
Částka 62
pdf 2363 kB
23. 6. 1992 296/1992 Sb.
Zákonné opatření o náhradě škod způsobených československým fyzickým osobám vstupem cizích vojsk a pobytem sovětských vojsk na území České a Slovenské Federativní Republiky
297/1992 Sb.
Zákonné opatření , kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, a mění a doplňuje zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb. a zákona č. 509/1991 Sb.
298/1992 Sb.
Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu
299/1992 Sb.
Zákon o státní podpoře malého a středního podnikání
300/1992 Sb.
Zákon o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií
301/1992 Sb.
Zákon o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Pozn.: ustanovení o Agrární komoře nabývají účinnosti až 1.1.1993
302/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb., zákona České národní rady č. 485/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 553/1991 Sb.
303/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí devizový zákon
304/1992 Sb.
Vyhláška o vypořádání nároků z odběrních poukazů podniku zahraničního obchodu Tuzex a zůstatků účtů v nich vedených
10/1992 (CBN)
Opatření o úvěrové angažovanosti bank
 
Částka 63
pdf 1273 kB
25. 6. 1992 305/1992 Sb.
Zákonné opatrenie , ktorým sa mení zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu
306/1992 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
307/1992 Sb.
Zákon o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu
308/1992 Sb.
Zákon o emisii štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 1991
309/1992 Sb.
Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov
310/1992 Sb.
Zákon o stavebnom sporení
311/1992 Sb.
Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
312/1992 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií
313/1992 Sb.
Zákon o príslušnosti orgánov Slovenskej republiky na udeľovanie výnimiek zo zákazu niektorých majetkových úkonov poľnohospodárskych, výrobných a spotrebných družstiev
314/1992 Sb.
Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s ochranou verejného záujmu
315/1992 Sb.
Zákon o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach
316/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů č. 190/1988 Sb., kterou se stanoví pevné částky náhrad za způsobení malých poruch v provozu vlaku na celostátních dráhách a vlečkách
 
Částka 64
pdf 2036 kB
26. 6. 1992 317/1992 Sb.
Zákon o dani z nehnuteľností
318/1992 Sb.
Zákon o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností
319/1992 Sb.
Zákon o cestnej dani
320/1992 Sb.
Zákon o správnych poplatkoch
 
Částka 65
pdf 1548 kB
26. 6. 1992 321/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona České národní rady č. 266/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.
322/1992 Sb.
Zákon o štátnej štatistike
323/1992 Zb.
Zákon o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
 
Částka 66
pdf 1559 kB
30. 6. 1992 324/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců
325/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví hygienické požadavky pro zacházení s prádlem a pro praní prádla ze zdravotnických zařízení
326/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat
327/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost
328/1992 Sb.
Sdělení o Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních (úředních) pasů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Pákistánské islámské republiky
329/1992 Sb.
Sdělení o Dohodě o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Marockého království
330/1992 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Komisí Evropských společenství o zřízení Zastoupení Komise Evropských společenství v České a Slovenské Federativní Republice a jeho výsadách a imunitách
 
Částka 67
pdf 1637 kB
1. 7. 1992 331/1992 Sb.
Úplné znění branného zákona ze dne 23. března 1949 č. 92 Sb., jak vyplývá z pozdějších předpisů
332/1992 Sb.
Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady z 19. decembra 1975 č. 149 Zb. o archívnictve, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady zo 4. decembra 1991 č. 571 Zb.
333/1992 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady o podpoře a ochraně investic
 
Částka 68
pdf 755 kB
30. 6. 1992 334/1992 Sb.
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
335/1992 Sb.
Sdělení o Ujednání o zrušení vízové povinnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím
 
Částka 69
pdf 979 kB
3. 7. 1992 336/1992 Sb.
Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady z 20. apríla 1988 č. 51 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady zo 6. novembra 1991 č. 499 Zb.
 
Částka 70
pdf 2077 kB
1. 7. 1992 337/1992 Sb.
Zákon o správě daní a poplatků
 
Částka 71
pdf 1562 kB
1. 7. 1992 338/1992 Sb.
Zákon o dani z nemovitých věcí Pozn.: Původní název - zákon o dani z nemovitostí
339/1992 Sb.
Zákon o dani silniční
340/1992 Sb.
Vyhláška o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých předpisů vydaných Českým báňským úřadem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
341/1992 Sb.
Vyhláška o báňské záchranné službě
342/1992 Sb.
Vyhláška o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác
 
Částka 72
pdf 860 kB
30. 6. 1992 343/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 97/1974 Sb., o archivnictví
344/1992 Sb.
Zákon o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
345/1992 Sb.
Zákonné opatření , kterým se mění zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.
346/1992 Sb.
Zákonné opatření o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky
347/1992 Sb.
Zákonné opatření , kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
348/1992 Sb.
Zákonné opatření , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění pozdějších předpisů
349/1992 Sb.
Zákonné opatření , kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství
350/1992 Sb.
Zákonné opatření , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
351/1992 Sb.
Zákonné opatrenie , ktorým sa určuje príslušný orgán štátnej správy Slovenskej republiky vo veciach komoditných búrz
352/1992 Sb.
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos č. 279/1990 Sb., kterým se vydává Předpis L 1 Způsobilost leteckého personálu civilního letectví
353/1992 Sb.
Oznámení o výnosu MS o náležitostech příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky a náhradách výdajů poskytovaných v souvislosti s výkonem služby
354/1992 Sb.
Výnos , kterým se zrušují směrnice SBČs o určování pracovní doby řidičů silničních motorových vozidel ve Státní bance československé
355/1992 Sb.
Výnos o náležitostiach poskytovaných príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby
356/1992 Sb.
Výnos , ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky
 
Částka 73
pdf 1768 kB
7. 7. 1992 357/1992 Sb.
Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
358/1992 Sb.
Zákon o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
359/1992 Sb.
Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech
360/1992 Sb.
Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
OZ07/92
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 74
pdf 1705 kB
10. 7. 1992 361/1992 Sb.
Úplné znění zákona ze dne 18. prosince 1959 č. 76 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených pozdějšími předpisy
362/1992 Sb.
Vyhláška o výrobě a složení krmných směsí
363/1992 Sb.
Vyhláška o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru
364/1992 Sb.
Vyhláška o chráněných ložiskových územích
365/1992 Sb.
Sdělení o Úmluvě o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl
 
Částka 75
pdf 1183 kB
15. 7. 1992 366/1992 Sb.
Zákonné opatření o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)
367/1992 Sb.
Zákonné opatření , kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 236/1992 Sb.
368/1992 Sb.
Zákon o správních poplatcích
369/1992 Sb.
Zákonné opatření , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona České národní rady č. 543/1991 Sb.
370/1992 Sb.
Zákonné opatrenie o zriadení Akadémie Policajného zboru Slovenskej republiky
371/1992 Sb.
Zákonné opatrenie , ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve
372/1992 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby
373/1992 Sb.
Nariadenie o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov
374/1992 Sb.
Výnos , kterým se provádí zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky
RS14/92
Redakční sdělení Prílohy č. 1 a 2 zákona SNR č. 323/1992 Zb.
RS15/92
Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce ministerstva spravedlnosti České č republiky č. 247/1992 Sb., kterou se vydává Řád výkonu trestu odnětí svobody v nápravně výchovných ústavech České republiky, v českém i slovenském vydání
 
Částka 76
pdf 889 kB
17. 7. 1992 375/1992 Sb.
Zákon o změně názvu Vysoké školy veterinární v Brně a o změně postavení a názvu Pedagogické fakulty v Hradci Králové
376/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 45/1979 Sb.
377/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
378/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky č. 155/1980 Sb.
 
Částka 77
pdf 1628 kB
31. 7. 1992 379/1992 Sb.
Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady z 13. februára 1991 č. 83 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady z 26. marca 1992 č. 194 Zb.
380/1992 Sb.
Úplné znenie zákona z 27. novembra 1990 č. 543 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady z 27. marca 1992 Zb. o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení
381/1992 Sb.
Vyhláška , ktorou sa upravujú podmienky poskytovania príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby poskytované právnickými a fyzickými osobami
382/1992 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Sb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch v znení neskorších predpisov
383/1992 Sb.
Vyhláška o škole v prírode
384/1992 Sb.
Výnos , ktorým sa dopĺňa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených pre účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie
386/1992 Sb.
Výnos , ktorým sa mení a dopĺňa výnos, ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
385/1992 Sb.
Výnos , ktorým sa dopĺňajú smernice Slovenského zväzu spotrebných družstiev, ktorými sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie
 
Částka 78
pdf 831 kB
12. 8. 1992 387/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů
388/1992 Sb.
Vyhláška o zřízení pobočky vyššího vojenského soudu v Olomouci
389/1992 Sb.
Vyhláška o jednacím řádu pro vojenské obvodové a vyšší vojenské soudy
390/1992 Sb.
Vyhláška o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic
391/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 14/1988 Sb., kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory, ve znění vyhlášky č. 136/1990 Sb.
 
Částka 79
pdf 2749 kB
13. 8. 1992 392/1992 Sb.
Úplné znění trestního zákona ze dne 29. listopadu 1961 č. 140 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 19. prosince 1962 č. 120 Sb., zákonem ze dne 9. července 1963 č. 53 Sb., zákonem ze dne 17. června 1965 č. 56 Sb., zákonem ze dne 25. října 1966 č. 81 Sb., zákonem ze dne 18. prosince 1969 č. 148 Sb., zákonem ze dne 25. dubna 1973 č. 45 Sb., zákonem ze dne 10. dubna 1980 č. 43 Sb., zákonem ze dne 13. prosince 1989 č. 159 Sb., zákonem ze dne 27. února 1990 č. 47 Sb., zákonem ze dne 2. května 1990 č. 175 Sb., zákonem ze dne 30. října 1990 Sb. č. 457 Sb., zákonem ze dne 5. prosince 1990 č. 545 Sb., zákonem ze dne 6. listopadu 1991 č. 490 Sb. a zákonem ze dne 11. prosince 1991 č. 557 Sb.
 
Částka 80
pdf 1890 kB
13. 8. 1992 393/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Československé akademie věd č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění pozdějších předpisů
394/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 22/1991 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce, ve znění vyhlášky č. 349/1991 Sb.
395/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
OP26/92
Opatření o úlevách u notářských poplatků z převodu nebo přechodu nemovitostí, postavených ze stavebních dílců vyrobených s použitím škváry z elektrárny v Rynholci, na obce a okresní úřady
 
Částka 81
pdf 740 kB
24. 7. 1992 396/1992 Sb.
Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, se změnami a doplňky provedenými zákonem České národní rady č. 575/1990 Sb. a zákonem České národní rady č. 159/1992 Sb., s působností pro Českou republiku
397/1992 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii
398/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb. a vyhlášky č. 73/1991 Sb.
399/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví bližší podmínky postupu při sjednávání dohod mezi zaměstnavateli a úřady práce při omezení provozní činnosti v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský program
400/1992 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určujú výška a podmienky poskytovania štátnej prémie a základné podmienky vedenia centrálnej evidencie zmúv o stavebnom sporení
401/1992 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Litevské republiky o obchodně-ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
402/1992 Sb.
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se stanoví pevné částky za poškození železničních vozů a zařízení
 
Částka 82
pdf 2359 kB
14. 8. 1992 403/1992 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, se změnami a doplňky provedenými zákonem České národní rady č. 266/1991 Sb., zákonem České národní rady č. 542/1991 Sb. a zákonem České národní rady č. 321/1992 Sb.
404/1992 Sb.
Nařízení o změně prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
405/1992 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
406/1992 Sb.
Vyhláška o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov
407/1992 Sb.
Vyhláška , ktorou sa upravuje zoznam kategorizácie zdrojov znečisťovania a zoznam znečisťujúcich látok a ich limity a ustanovujú podrobnosti pri určovaní emisných limitov pre jestvujúce zdroje znečisťovania ovzdušia
408/1992 Sb.
Výnos o zrušení výnosu o financování branné výchovy
409/1992 Sb.
Výnos , ktorým sa mení úprava ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky - hlavného hygienika Slovenskej socialistickej republiky o hygienických požiadavkách na cudzorodé látky v poživatinách
AS09/92
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 4. června 1992 č. 345/1992 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona ČNR č. 544/1991 Sb.
AS10/92
Usnesení o neschválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 4. června 1992 č. 346/1992 Sb., o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky
AS11/92
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 4. června 1992 č. 347/1992 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
AS12/92
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 4. června 1992 č. 348/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění pozdějších předpisů
AS13/92
Usnesení o neschválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 4. června 1992 č. 349/1992 Sb., kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství
AS14/92
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 11. června 1992 č. 350/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
AS15/92
Usnesení o neschválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 11. června 1992 č. 369/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona České národní rady č. 543/1991 Sb.
 
Částka 83
pdf 3140 kB
21. 8. 1992 410/1992 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), se změnami a doplňky provedenými zákonem České národní rady č. 439/1991 Sb., zákonem České národní rady č. 485/1991 Sb., zákonem České národní rady č. 553/1991 Sb. a zákonem České národní rady č. 302/1992 Sb.
411/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 522/1991 Sb.
412/1992 Sb.
Vyhláška o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce
413/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
414/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se upravuje poskytování podpor a náhrad při zdolávání nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat, určují bezplatné odborné veterinární činnosti a stanoví jiná územní působnost okresních veterinárních správ
415/1992 Sb.
Vyhláška o udeľovaní povolení na vykonávanie geologických prác a o spôsobe overovania odbornej spôsobilosti pracovníkov
416/1992 Sb.
Sdělení o Smlouvě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Polskou republikou o dobrém sousedství, solidaritě a přátelské spolupráci
417/1992 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Lotyšské republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
418/1992 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Estonské republiky o obchodně-ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
419/1992 Sb.
Sdělení o Smlouvě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Tuniské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku
420/1992 Sb.
Sdělení o Úmluvě o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států
421/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje výnos č.j. VS/3-50/1851/88 o postupu národních výborů při výkonu státní správy na úseku státního občanství České socialistické republiky
422/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 82/1976 Sb., o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly
423/1992 Sb.
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos o Předpisu L 8 Letová způsobilost letadel - Mezinárodní požadavky ICAO
424/1992 Sb.
Výnos , ktorým sa upravujú podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany
OP03A/92
Opatření , kterým se mění opatření federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992, kterým se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
RS16/92
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 84
pdf 1165 kB
28. 8. 1992 AS16/92
Uznesenie o Deklarácii Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky
AS18/92
Uznesenie o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 25. mája 1992, ktorým sa mení zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu
AS17/92
Uznesenie o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 25. mája 1992, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona SNR č. 43/1970 Zb., zákona SNR č. 92/1977 Zb. a zákona SNR č. 7/1990 Zb.
AS20/92
Uznesenie o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 15. júna 1992 o zriadení Akadémie Policajného zboru Slovenskej republiky
AS19/92
Uznesenie o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 15. júna 1992, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve
UZ40/92
Uznesenie o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 15. júna 1992, ktorým sa určuje príslušný orgán štátnej správy Slovenskej republiky vo veciach komoditných búrz
AS21/92
Opatření , kterým se mění a doplňuje opatření Federálního výboru pro životní prostředí ze dne 1. října 1991 k zákonu č. 309 ze dne 9. července 1991 o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami
 
Částka 85
pdf 1419 kB
31. 8. 1992 425/1992 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady č. 240/1992 Sb.
426/1992 Sb.
Vyhláška o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky
427/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami
428/1992 Sb.
Výnos o náležitostech a náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby
429/1992 Sb.
Výnos , ktorým sa upravujú podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany
RS17/92
Redakční sdělení o opravě chyby v nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, v českém i slovenském vydání
 
Částka 86
pdf 1404 kB
7. 9. 1992 430/1992 Sb.
Nariadenie , ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/1991 Zb. o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
431/1992 Sb.
Vyhláška o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení
432/1992 Sb.
Vyhláška o střediscích pro volný čas dětí a mládeže
433/1992 Sb.
Vyhláška o úkolech obcí při zajišťování voleb do zastupitelstev v obcích a při místním referendu
434/1992 Sb.
Vyhláška o zdravotnické záchranné službě
435/1992 Sb.
Vyhláška o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem
436/1992 Sb.
Sdělení o Dodatku k Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Ukrajinské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci z 30.7. 1991
437/1992 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Kyrgyzstan o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
438/1992 Sb.
Výnos , ktorým sa dopĺňa úprava, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
AS22/92
Usnesení ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o náhradě škod způsobených československým fyzickým osobám vstupem cizích vojsk a pobytem sovětských vojsk na území České a Slovenské Federativní Republiky
AS23/92
Usnesení ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)
AS24/92
Usnesení ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, a mění a doplňuje zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb. a zákona č. 509/1991 Sb.
AS25/92
Usnesení ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 236/1992 Sb.
OP47/92
Opatření o osvobození bezúplatných převodů majetku souvisejících s realizací ústavních zákonů č. 496/1990 Sb. a č. 497/1990 Sb.
OZ08/92
Oznámení o změně kolektivní smlouvy vyššího stupně
AS26/92
Opatření , kterým se stanoví omezení a podmínky pro nezajištěné devizové pozice
RS18/92
Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce ČBÚ č. 340/1992 Sb.
 
Částka 87
pdf 1913 kB
14. 9. 1992 439/1992 Sb.
Úplné znění zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), s působností pro Českou republiku
440/1992 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.
 
Částka 88
pdf 699 kB
18. 9. 1992 441/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
442/1992 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury
443/1992 Sb.
Nařízení o prohlášení historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace
444/1992 Sb.
Vyhláška o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu
445/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 185/1990 Sb., o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost
446/1992 Sb.
Vyhláška o predpoklade osobitnej odbornej spôsobilosti v správe sociálneho zabezpečenia
447/1992 Sb.
Oznámenie o vydaní výnosu č. 1608/1992-SM o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
448/1992 Sb.
Oznámenie o vydaní výnosu č. 1609/1992-SM o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
449/1992 Sb.
Výnos , ktorým sa mení a dopĺňa výnos o náležitostiach a náhradách výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky
AS27/92
Opatření , jímž se stanoví podmínky pro obchod s devizovými prostředky prováděný bankami na vnitřním devizovém trhu
XIII/1-22 700/92
Opatření , kterým stanovilo III. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1992
V/2-20 085/92
Opatření , jímž se stanoví změny a doplňky Zásad vedení účetnictví při soukromém podnikání občanů
V/2-20 990/1992
Opatření , kterým se doplňují účtová osnova a směrnice k účtové osnově stanovené investičním společnostem a investičním fondům
RS19/92
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 89
pdf 4259 kB
28. 9. 1992 450/1992 Sb.
Úplné znění zákona o zaměstnanosti č. 1/1991 Sb., se změnami a doplňky provedenými zákonem č. 305/1991 Sb., zákonem č. 578/1991 Sb. a zákonem č. 231/1992 Sb.
451/1992 Sb.
Úplné znění zákoníku práce č. 65/1965 Sb., se změnami a doplňky provedenými zákonem č. 88/1968 Sb., zákonem č. 153/1969 Sb., zákonem č. 100/1970 Sb., zákonem č. 20/1975 Sb., zákonem č. 72/1982 Sb., zákonem č. 111/1984 Sb., zákonem č. 22/1985 Sb., zákonem č. 52/1987 Sb., zákonem č. 98/1987 Sb., zákonem č. 188/1988 Sb., zákonem č. 3/1991 Sb., zákonem č. 297/1991 Sb., zákonem č. 231/1992 Sb. a zákonem č. 264/1992 Sb.
 
Částka 90
pdf 635 kB
25. 9. 1992 452/1992 Sb.
Úplné znění zákona o pěstounské péči ze dne 26. dubna 1973 č. 50 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 20. června 1984 č. 58 Sb. a zákonem ze dne 4. března 1992 č. 118 Sb.
453/1992 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona SNR č. 197/1991 Zb., zákona SNR č. 298/1991 Zb., zákona SNR č. 494/1991 Zb., zákona SNR č. 294/1992 Zb. a zákona SNR č. 322/1992 Zb.
454/1992 Sb.
Vyhláška o osvobození od dovozního cla semen cukrové řepy a lnu
455/1992 Sb.
Vyhláška , ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky pri dojednávaní dohody medzi okresným úradom práce a zamestnávateľom o obmedzení prevádzkovej činnosti v súvislosti s prechodom na nový podnikateľský program
456/1992 Sb.
Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Kazachstán o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
OP51/92
Opatření o osvobození bezúplatných převodů nemovitostí z majetku České republiky do vlastnictví obcí od notářských poplatků za úkony z návrhu na registraci smlouvy o převodu nemovitostí
AS28/92
Opatření , kterým se mění opatření Státní banky Československé č. 8 o kapitálové přiměřenosti bank, č. 9 o pravidlech likvidity bank a č. 10 o úvěrové angažovanosti bank ze dne 16. března 1992
RS20/92
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 91
pdf 1737 kB
5. 10. 1992 457/1992 Sb.
Úplné znění devizového zákona ze dne 28. listopadu 1990 č. 528 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 22. dubna 1992 č. 228 Sb.
458/1992 Sb.
Úplné znění zákona ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ČNR č. 49/1982 Sb., zákonem ČNR č. 425/1990 Sb. a zákonem ČNR č. 23/1992 Sb.
459/1992 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 92
pdf 965 kB
1. 10. 1992 460/1992 Sb.
Ústava Ústava Slovenskej republiky Pozn.: čl. 3 ods. 2, 23 ods. 4, 53, 84 ods. 3, 86 písm. k) a l), 102 písm. g), j) a k) a 152 ods. 1 druhá veta nadobudnú účinnosť po zmene ústavy;
 
Částka 93
pdf 1630 kB
15. 10. 1992 461/1992 Sb.
Úplné znění zákona ze dne 24. dubna 1974 č. 44 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 27. října 1983 č. 117 Sb., zákonem ze dne 5. prosince 1990 č. 5 Sb., zákonem ze dne 13. března 1992 č. 143 Sb. a zákonem ze dne 22. dubna 1992 č. 217 Sb., a z ústavních zákonů o změně názvů státu a republik
462/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů
463/1992 Sb.
Vyhláška o dalším vydávání mincí po 10 Kčs
464/1992 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Gruzie o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
NA01/92
Nález o ustanovení § 260 odst. 1 a § 261 zákona č. 140/1961 Sb., ve znění čl. I bodů 51 a 52 zákona č. 557/1991 Sb.
OZ09/92
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 94
pdf 716 kB
15. 10. 1992 465/1992 Sb.
Zákon o sídle České národní rady
466/1992 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství
467/1992 Sb.
Vyhláška o zdravotní péči poskytované za úhradu
468/1992 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun ke 100. výročí československého tenisu
469/1992 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun k 1000. výročí založení Břevnovského kláštera
470/1992 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun ke 100. výročí založení Muzeální slovenské společnosti
III/2-479/1992
Opatrenie , ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané vládou Slovenskej republiky do 31. augusta 1992
OP53/92
Opatření , kterým se stanoví postup devizových bank při uskutečňování některých úhrad vůči devizovému cizozemci
OP54/92
Opatření , kterým se stanoví podmínky pro některé obchody s devizovými hodnotami, prováděné jinými osobami než bankami
OP55/92
Opatření , kterým se stanoví podmínky pro provádění směnárenské činnosti právnickými a fyzickými osobami
 
Částka 95
pdf 1861 kB
22. 10. 1992 471/1992 Sb.
Zákon o dočasném omezení postupu podle zákona o konkursu a vyrovnání
472/1992 Sb.
Zákon o Státním fondu tržní regulace v zemědělství
473/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona ČNR č. 438/1991 Sb. a zákona ČNR č. 282/1992 Sb.
474/1992 Sb.
Zákon o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
475/1992 Sb.
Vyhláška o prohlášení území bojiště u Slavkova za památkovou zónu
476/1992 Sb.
Vyhláška o prohlášení historických jader vybraných měst za památkové zóny
477/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví postup při použití prostředků na zvláštním účtu ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky
OZ21/92
Oznámení o změně Organizačního a jednacího řádu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
 
Částka 96
pdf 1505 kB
26. 10. 1992 478/1992 Sb.
Zákon o užitných vzorech
479/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění zákona č. 54/1987 Sb. a zákona č. 194/1988 Sb.
480/1992 Sb.
Zákon o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu
481/1992 Sb.
Úplné znenie zákona SNR zo 6. septembra 1990 č. 369 Zb. o obecnom zriadení, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom SNR z 8. marca 1991 č. 130 Zb., zákonom SNR z 25. septembra 1991 č. 421 Zb., zákonom SNR zo 6. novembra 1991 č. 500 Zb., zákonom SNR z 3. decembra 1991 č. 564 Zb. a zákonom SNR z 28. apríla 1992 č. 295 Zb.
482/1992 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii
483/1992 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase
484/1992 Sb.
Vyhláška o prohlášení lednicko-valtického areálu na jižní Moravě za památkovou zónu
485/1992 Sb.
Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Uzbekistán o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
486/1992 Sb.
Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemné úpravě zdaňování silničních vozidel v mezinárodní dopravě
NA66/92
Nález o zdaňování příjmů důchodců
XIII/1-25 100/92
Opatření , kterým stanovilo IV. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1992
 
Částka 97
pdf 597 kB
27. 10. 1992 487/1992 Sb.
Zákon , ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o organizácii miestnej štátnej správy
488/1992 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona SNR č. 194/1992 Zb.
489/1992 Sb.
Zákon o vyhlásení 29. augusta za štátny sviatok Slovenskej republiky
490/1992 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky
491/1992 Sb.
Zákon o druhej emisii štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1991
492/1992 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení zákona SNR č. 312/1992 Zb.
NA02/92
Nález k ust. § 32 ods. 4 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)
AS29/92
Opatření , kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
RS21/92
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 98
pdf 771 kB
29. 10. 1992 493/1992 Sb.
Ústavní zákon , kterou se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a některé další ústavní zákony
494/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 384/1990 Sb., o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti, ve znění zákona č. 127/1992 Sb., a zákon č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků
495/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
496/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 297/1992 Sb.
497/1992 Sb.
Vyhláška o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů
498/1992 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
499/1992 Sb.
Vyhláška o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání posudku
 
Částka 99
pdf 5330 kB
6. 11. 1992 500/1992 Sb.
Sdělení o podepsání Dohody o Mezinárodním měnovém fondu, Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, Dohody o Mezinárodní finanční korporaci, Dohody o Mezinárodním sdružení pro rozvoj a Dohody o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky Pozn.: Úplné opravené znenie Dohody o Medzinárodnom menovom fonde sa nachádza v Oznámení Ministerstva zahraničných vecí SR č. 167/2011 Z.z.
 
Částka 100
pdf 3747 kB
12. 11. 1992 501/1992 Sb.
Úplné znění občanského soudního řádu ze dne 4. prosince 1963 č. 99 Sb., jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav provedených zákonem ze dne 6. dubna 1967 č. 36 Sb., zákonem ze dne 18. prosince 1969 č. 158 Sb., zákonem ze dne 26. dubna 1973 č. 49 Sb., zákonem ze dne 26. března 1975 č. 20 Sb., zákonem ze dne 10. listopadu 1982 č. 133 Sb., zákonem ze dne 4. května 1990 č. 180 Sb., zákonem ze dne 11. července 1991 č. 328 Sb., zákonem ze dne 5. listopadu 1991 č. 519 Sb. a zákonem ze dne 28. dubna 1992 č. 263 Sb.
502/1992 Sb.
Sdělení o podepsání Smlouvy o porozumění a přátelství mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Francouzskou republikou
 
Částka 101
pdf 645 kB
30. 10. 1992 503/1992 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství
504/1992 Sb.
Nařízení o výši náhrady v hotovosti poskytované podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
505/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 50/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole
506/1992 Sb.
Vyhláška o odmenách daňových poradcov a o výške poplatku za odbornú skúšku a za vydanie osvedčenia
507/1992 Sb.
Vyhláška o organizácii a výkone ochrany súdnych objektov a poriadku v nich
508/1992 Sb.
Sdělení o podepsání Dohody o obchodní a ekonomické spolupráci mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael
509/1992 Sb.
Sdělení o Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Mongolska o bezvízových stycích pro držitele diplomatických a služebních pasů
510/1992 Sb.
Výnos o zlepšovaní technického vybavenia daňových úradov a o hmotnej zainteresovanosti ich pracovníkov
 
Částka 102
pdf 2023 kB
16. 11. 1992 511/1992 Sb.
Zákon o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov Pozn.: § 31 pre daň z pridanej hodnoty a § 95 nadobúdajú účinnosť dňom 16.11.1992
 
Částka 103
pdf 1315 kB
19. 11. 1992 512/1992 Sb.
Úplné znění zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ČNR č. 146/1971 Sb., zákonem ČNR č. 96/1977 Sb., zákonem ČNR č. 143/1991 Sb. a zákonem ČNR č. 270/1992 Sb., s působností pro Českou republiku
513/1992 Sb.
Nařízení o podrobnostech nakládání s odpady
514/1992 Sb.
Výnos o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
OP05/92
Opatření , kterým se stanoví postup devizových tuzemců - právnických osob v případě přijetí platby v devizových prostředcích v hotovosti v oblasti operativní evidence a výkaznictví
 
Částka 104
pdf 1366 kB
13. 11. 1992 515/1992 Sb.
Zákon o emisi státních dluhopisů ke krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1991
516/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)
517/1992 Sb.
Zákon o České tiskové kanceláři Pozn.: § 3 odst. 4 nabývá účinnosti až 1.1.1993
518/1992 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov
519/1992 Sb.
Nariadenie o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
520/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury České republiky č. 115/1991 Sb., o úpravě odměn a náhrad oprávněným subjektům za užití předmětu ochrany podle autorského zákona pořízením zvukové nebo zvukově obrazové rozmnoženiny a veřejným půjčováním snímků pro osobní potřebu
521/1992 Sb.
Sdělení o Smlouvě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci
 
Částka 105
pdf 1484 kB
20. 11. 1992 RS22/92
Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu Národní rady Slovenské republiky č. 518/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 80/1990 Sb., o volbách do Slovenské národní rady, ve znění pozdějších předpisů, v českém i slovenském vydání
522/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění zákona č. 16/1990 Sb.
523/1992 Sb.
Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky
524/1992 Sb.
Zákon o auditorech a Komoře auditorů České republiky Pozn.: § 7 písm. d) a § 21 písm. d) se neuplatní do účinnosti zákona o účetních znalcích
525/1992 Sb.
Vyhláška k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování některých živností
526/1992 Sb.
Vyhláška o státních jazykových školách a státních jazykových zkouškách
 
Částka 106
pdf 1694 kB
24. 11. 1992 527/1992 Sb.
Zákon o Bezpečnostní informační službě České republiky
528/1992 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Nizozemského království o vnitrozemské plavbě
V/20 100/1992
Opatření , kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele
 
Částka 107
pdf 1643 kB
27. 11. 1992 529/1992 Sb.
Sdělení , kterým se mění a doplňuje sdělení o Smlouvě o patentové spolupráci a prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněné v roce 1979 a 1984
530/1992 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Královstvím Norska o vzájemné podpoře a ochraně investic                                                                   
PO-2237/2-92
Opatrenie , ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územný obvod obvodných správ Zboru požiarnej ochrany, vykonané v Slovenskej republike do 30. septembra 1992
 
Částka 108
pdf 1526 kB
3. 12. 1992 531/1992 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 260/1992 Sb., o regulačním odvodu za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů v roce 1992
532/1992 Sb.
Nariadenie o úhradě za dobývací priestor a o úhrade za vydobyté nerasty
533/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášky č. 24/1990 Sb.
534/1992 Sb.
Vyhláška o výpočtu záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
535/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České republiky č. 26O/1991 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování
536/1992 Sb.
Sdělení o Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Portugalské republiky o zrušení vízové povinnosti
537/1992 Sb.
Sdělení o Smlouvě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
538/1992 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o vědeckotechnické spolupráci
AS30/92
Opatření o osvobození bezúplatných převodů pozemků vlastníkům skupinových rodinných domků od notářských poplatků z darování
 
Částka 109
pdf 650 kB
7. 12. 1992 539/1992 Sb.
Zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)
540/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)
AS31/92
Opatrenie na zamedzenie nezrovnalostí v oblasti súdnych poplatkov
 
Částka 110
pdf 736 kB
8. 12. 1992 541/1992 Sb.
Zákon o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku Pozn.: do 31.12.1992 "ústavní zákon";
542/1992 Sb.
Zákon o zániku České a Slovenské Federativní Republiky Pozn.: do 31.12.1992 "ústavní zákon";
543/1992 Sb.
Zákon o zrušení Federální bezpečnostní informační služby
544/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
545/1992 Sb.
Zákon o Sbírce zákonů České republiky
547/1992 Sb.
Zákon o zvýšení důchodů v roce 1993
546/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky
548/1992 Sb.
Zákon o některých dalších opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a o zřízení Kanceláře prezidenta České republiky Pozn.: čl. III nabývá účinnosti dnem zániku Kanceláře prezidenta ČSFR
 
Částka 111
pdf 1629 kB
9. 12. 1992 549/1992 Sb.
Sdělení o Evropské úmluvě o vydávání
550/1992 Sb.
Sdělení o Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních
551/1992 Sb.
Sdělení o Evropské úmluvě o předávání trestního řízení
552/1992 Sb.
Sdělení o Evropské úmluvě o potlačování terorismu
553/1992 Sb.
Sdělení o Úmluvě o předávání odsouzených osob
554/1992 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Ukrajinské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
RS23/92
Redakční sdělení o duplicitně vydaném oznámení ministerstva vnitra Slovenské republiky o vydání výnosu, kterým se upravují podrobnosti o pracovněprávních vztazích příslušníků Sboru požární ochrany
 
Částka 112
pdf 923 kB
10. 12. 1992 555/1992 Sb.
Zákon o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
556/1992 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 532/1990 Sb., o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
557/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů
558/1992 Sb.
Vyhláška o predpoklade osobitnej odbornej spôsobilosti v ústavoch sociálnej starostlivosti
559/1992 Sb.
Výnos , ktorým sa určuje výška základného imania investičných spoločností s ručením obmedzeným
560/1992 Sb.
Výnos , ktorým sa dopĺňa výnos o platových pomeroch prokurátorov, vyšetrovateľov prokuratúry a právnych čakateľov prokuratúry v Slovenskej republike
OP69/92
Opatření o osvobození návrhů na registraci smlouvy o vzniku zástavního práva uzavřené v souvislosti s poskytováním státního příspěvku na individuální bytovou výstavbu od notářských poplatků za úkony
92/69
Opatření , kterým se mění opatření federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 a 10. července 1992, kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
OZ10/92
Oznámení o uložení dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
V/2-28 110/92
Opatření , kterým se stanoví použití metodiky účetnictví a účetní závěrky a její změny a doplňky pro účetní období roku 1993 v bankách
OZ11/92
Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
 
Částka 113
pdf 1401 kB
11. 12. 1992 561/1992 Sb.
Zákon o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na financovanie Vodného diela Gabčíkovo
562/1992 Sb.
Zákon , ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 495/1991 Zb.
563/1992 Sb.
Zákon o rozdelení Nitrianskej univerzity
564/1992 Sb.
Zákon o spôsobe vykonania referenda
565/1992 Sb.
Zákon o predĺžení lehoty na preukazovanie vlastníctva na účely úpravy majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v poľnohospodárskych družstvách
566/1992 Zb.
Zákon o Národnej banke Slovenska Pozn.: §§ 15 až 17 a § 28 písm. a) nadobudnú účinnosť súčasne s prechodom na slovenskú menu;
567/1992 Sb.
Zákon o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky
568/1992 Sb.
Vyhláška o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
RS24/92
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 114
pdf 3997 kB
14. 12. 1992 569/1992 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic
570/1992 Sb.
Sdělení o Obchodní dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Japonska
571/1992 Sb.
Sdělení o Smlouvě a přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Bulharskou republikou
OP67/92
Opatření , kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1993
 
Částka 115
pdf 1671 kB
16. 12. 1992 572/1992 Sb.
Sdělení o Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin
573/1992 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o podpoře a vzájemné ochraně investic
574/1992 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou o vzájemné podpoře a ochraně investic
575/1992 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Dánským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic
576/1992 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Běloruské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
577/1992 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Litevské republiky o dvoustranném zrušení vízové povinnosti
578/1992 Sb.
Sdělení o Smlouvě o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím
579/1992 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
 
Částka 116
pdf 808 kB
15. 12. 1992 580/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financií Slovenskej republiky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
581/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, pro ceny speciální techniky
582/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla
583/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění vyhlášky č. 37/1992 Sb.
584/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
585/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů
NA03/92
Nález nález k zákonu č. 451/1991 Sb.
 
Částka 117
pdf 2875 kB
18. 12. 1992 586/1992 Sb.
Zákon o daních z příjmů Pozn.: znění zákona použitelné pro výpočet daňové povinnosti za příslušný rok viz modul (popř. aplikace) "PZP-Použitelná znění předpisu 586/1992 Sb." v systému ASPI
587/1992 Sb.
Zákon o spotřebních daních
588/1992 Sb.
Zákon o dani z přidané hodnoty
 
Částka 118
pdf 987 kB
17. 12. 1992 589/1992 Sb.
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
590/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony
 
Částka 119
pdf 1806 kB
21. 12. 1992 591/1992 Sb.
Zákon o cenných papírech
592/1992 Sb.
Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
593/1992 Sb.
Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
V/20 530/1992
Opatření , kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
 
Částka 120
pdf 1332 kB
22. 12. 1992 594/1992 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vykonáva zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam a zákon Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike
 
Částka 121
pdf 859 kB
23. 12. 1992 595/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 213/1992 Sb., o spotřebních daních
596/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 222/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty Pozn.: § 52 odst. 1 až 6 nabývá účinnosti dnem 23.12.1992
597/1992 Sb.
Zákon o zrušení Československého rozhlasu, Československé televize a Československé tiskové kanceláře
598/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášek č. 154/1991 Sb., č. 234/1991 Sb., č. 396/1991 Sb., č. 523/1991 Sb. a č. 565/1991 Sb.
 
Částka 122
pdf 1334 kB
28. 12. 1992 599/1992 Sb.
Zákon , kterým se zrušuje Československá akademie věd a upravuje způsob vypořádání majetkových a jiných práv
600/1992 Sb.
Zákon o cenných papírech
601/1992 Sb.
Zákon o zrušení Federálního fondu tržni regulace v zemědělství
602/1992 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Filipinské republiky o letecké dopravě
OP70/92
Opatření o úpravě výše stravného při pracovních cestách
 
Částka 123
pdf 1503 kB
29. 12. 1992 604/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministerstva financí České republiky č. 588/1990 Sb., kterou se stanoví sídla a územní působnost finančních ředitelství a zřizují se finanční úřady a stanoví jejich územní působnost
603/1992 Sb.
Nařízení , kterou se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 525/1991 Sb., kterým se vydává celní sazebník
RS25/92
Redakční sdělení o opravě chyb
V/20 531/1992
Opatření , kterým se stanoví účtová osnova pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
 
Částka 124
pdf 1358 kB
30. 12. 1992 605/1992 Sb.
Nariadenie o vedení evidencie odpadov
606/1992 Sb.
Nariadenie o nakladaní s odpadmi
607/1992 Sb.
Nariadenie o jednorázovom mimoriadnom odškodnení za újmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
608/1992 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov
609/1992 Sb.
Sdělení o Evropské úmluvě o akademickém uznávání univerzitní kvalifikace (č. 32)
 
Částka 125
pdf 714 kB
31. 12. 1992 610/1992 Sb.
Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
611/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstev financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 110/1992 Sb.
612/1992 Sb.
Vyhláška o odměnách notářů a správců dědictví
613/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek Pozn.: Příloha je v systému ASPI součástí Volitelných aplikací "Ap"
614/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se upravuje ověřování odborné způsobilosti pro podávání odborných posudků v řízení podle zákona o ovzduší
 
Částka 126
pdf 791 kB
31. 12. 1992 615/1992 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, a některé další pracovněprávní předpisy
616/1992 Sb.
Vyhláška o středních odborných školách Federálního policejního sboru
617/1992 Sb.
Vyhláška o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů
 
Částka 127
pdf 2780 kB
31. 12. 1992 618/1992 Sb.
Zákon Celní zákon
 
Částka 128
pdf 326 kB
18. 12. 1992 619/1992 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášek č. 24/1990 Sb. a č. 533/1992 Sb.
620/1992 Sb.
Vyhláška o rozsahu a obsahu odbornej skúšky na vydanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon činnosti audítora
621/1992 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 250/1991 Zb. o zriadení pobočky Krajského súdu v Bratislave v Nitre
622/1992 Sb.
Sdělení o Dodatkovém protokolu k Evropské úmluvě o rovnocennosti dokladů o vzdělání umožňujících přístup na vysoké školy (č. 49)
623/1992 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o vzájemném obchodě a platbách
OP71/92
Opatrenie o úprave výšky stravného pri pracovných cestách
38/1992 (CBN)
Opatření , kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank Státní bance československé v roce 1993
39/1992 (CBN)
Opatření , kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami Státní bance československé v roce 1993
 
Částka 129
pdf 789 kB
28. 12. 1992 624/1992 Sb.
Zákon o zániku funkce soudců a o skončení pracovních a služebních poměrů v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky Pozn.: do 31.12.1992 "ústavní zákon";
625/1992 Sb.
Zákon o zániku státní organizace Československé státní dráhy
626/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 286/1992 Sb., o daních z příjmů
627/1992 Sb.
Sdělení o Evropské úmluvě o rovnocennosti dokladů umožňujících přístup na vysoké školy (č. 15)
628/1992 Sb.
Sdělení o Evropské úmluvě o rovnocennosti částečného studia na vysokých školách
629/1992 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rakouské republiky o převzetí osob na společných státních hranicích
630/1992 Sb.
Sdělení o Obchodní dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Jihoafrické republiky
631/1992 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v boji proti organizované kriminalitě
US72/92
Usnesení k ústavnosti procesu zániku České a Slovenské Federativní Republiky a vzniku nástupnických států
 
Částka 130
pdf 427 kB
31. 12. 1992 632/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách
633/1992 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb.
634/1992 Sb.
Zákon o ochraně spotřebitele
V/2-25 430/1992
Opatření , kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny
635/1992 Sb.
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se stanoví výše odměny členům komisí pro privatizaci národního majetku a licitátorům
 
Částka 131
pdf 2052 kB
31. 12. 1992 636/1992 Sb.
Nariadenie , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch Pozn.: nová príl. č. 2 nadobúda účinnosť až 1.3.1993
637/1992 Sb.
Nariadenie , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky Pozn.: nová príl. č. 2 nadobúda účinnosť až 1.3.1993
638/1992 Sb.
Vyhláška o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií
639/1992 Sb.
Vyhláška o výpočte preddavku na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov za mesačné obdobie
640/1992 Sb.
Vyhláška , ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti územných finančných orgánov
641/1992 Sb.
Oznámenie o vydaní výnosu č. 564/92-SM o rozšírení záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
 
Částka 132
pdf 696 kB
31. 12. 1992 642/1992 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o obchodu a platbách a o Protokolu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích, spojených s přechodem na zúčtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991
643/1992 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Egyptskou arabskou republikou o leteckých službách
644/1992 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o mezinárodní nákladní silniční dopravě
NA75/92
Nález o vztahu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě, a čl. 1 a čl. 15 odst. 3 Listiny základních práv a svobod
 
Částka 133
pdf 1440 kB
31. 12. 1992 645/1992 Zb.
Nariadenie , ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré vykonávacie predpisy k Zákonníku práce a k zákonu o mzde
646/1992 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic
647/1992 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím o vzájemné ochraně a podpoře investic
648/1992 Sb.
Sdělení o Mezinárodní úmluvě o zjednodušení a sladění celních režimů Pozn.: Změny vyhlášené Protokolem o změně Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů nebylo možné do textu Úmluvy zapracovat, jsou součástí textu předpisu č. 31/2000 Sb.m.s.
V/31 300/1992
Opatření , kterým se stanoví postup převodu podvojného účetnictví z roku 1992 do roku 1993
V/1-31 303/1992
Opatření , kterým se stanoví změny a doplňky Pokynů pro roční účetní uzávěrku v hospodářských organizacích od roku 1991
RS26/92
Redakční sdělení o opravě chyb