Stejnopis sbírky zákonů
České republiky.

Ročník 1993

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 804 kB
28. 12. 1992 1/1993 Sb.
Ústavní zákon Ústava České republiky
2/1993 Sb.
Usnesení o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
 
Částka 2
pdf 1798 kB
29. 12. 1992 3/1993 Sb.
Zákon o státních symbolech České republiky
 
Částka 3
pdf 760 kB
31. 12. 1992 4/1993 Sb.
Ústavní zákon o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
5/1993 Sb.
Usnesení k přijetí ústavního zákona České národní rady o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
6/1993 Sb.
Zákon o České národní bance
7/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů
8/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb.
9/1993 Sb.
Zákon o Českých dráhách Pozn.: vláda ČR svým usnesením č. 599 ze 16.9.1998 zrušila své původní usnesení č. 724 z 19.11.1997, kterým dala souhlas k založení s. p. České dráhy. Tím nedošlo ke splnění podmínky stanovené v § 22 odst. 1 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, a zákon č. 9/1993 Sb. je tudíž nutno nadále i po 1.1.1999 považovat za platný;
 
Částka 4
pdf 1004 kB
31. 12. 1992 10/1993 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů
11/1993 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády České republiky č. 221/1991 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 261/1992 Sb.
12/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
 
Částka 5
pdf 3226 kB
31. 12. 1992 13/1993 Sb.
Zákon Celní zákon Pozn.: § 328 body 6 až 12 nabývají účinnosti dnem 1. března 1993.
 
Částka 6
pdf 836 kB
31. 12. 1992 14/1993 Sb.
Zákon o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
15/1993 Sb.
Zákon o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících předpisů
16/1993 Sb.
Zákon o dani silniční Pozn.: Autorkou komentáře je Zdeňka Tesařová.
17/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb. Pozn.: bod 69 nabývá účinnosti až 1.1.1994
18/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
OP78/92
Opatření na úseku notářských poplatků
 
Částka 7
pdf 754 kB
31. 12. 1992 19/1993 Sb.
Zákon o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů
20/1993 Sb.
Zákon o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
21/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se provádí další opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
22/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců
23/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a státní správě soudů České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 580/1991 Sb.
24/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
25/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
 
Částka 8
pdf 815 kB
31. 12. 1992 26/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících Pozn.: čl. VIII bod 3 nabývá účinnosti až 31.12.1993
27/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 235/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku Pozn.: § 7a odst. 2 a 3 nabývají účinnosti až 1.4.1993
28/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 9
pdf 766 kB
31. 12. 1992 29/1993 Sb.
Ústavní zákon o některých dalších opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
30/1993 Sb.
Vyhláška o změnách některých předpisů v nemocenském a sociálním zabezpečení Pozn.: čl. VI b. 22, 26 a 27 nabývá účinnosti až 1.3.1993
31/1993 Sb.
Vyhláška o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení
32/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra České republiky č. 428/1992 Sb., o náležitostech a náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby
33/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje výnos ministerstva vnitra České republiky č. 374/1992 Sb., kterým se provádí zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky
34/1993 Sb.
Výnos , kterým se mění a doplňuje rozpočtová skladba Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 12/1992;
 
Částka 10
pdf 1036 kB
30. 12. 1992 35/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
36/1993 Sb.
Zákon o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání
 
Částka 11
pdf 903 kB
31. 12. 1992 37/1993 Sb.
Zákon o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů Pozn.: čl. IV b. 27 až 29, 32, 35 a 36, čl. V a čl. XI b. 2 a 9 - nabývají účinnosti až 1.3.1993
 
Částka 12
pdf 1155 kB
31. 12. 1992 38/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
39/1993 Sb.
Zákon o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku Pozn.: Tento předpis upravuje problematiku restitucí a spadá do skupiny tzv. "restitučních zákonů".
40/1993 Sb.
Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
41/1993 Sb.
Zákon o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
42/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákona ČNR č. 249/1990 Sb., zákona ČNR č. 97/1991 Sb. a zákona ČNR č. 280/1991 Sb.
43/1993 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí
44/1993 Sb.
Vyhláška o uplatnění nároku na odpočet daně z obratu a dovozní daně u zásob materiálu a zboží při přechodu na systém daně z přidané hodnoty
45/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon, ve znění vyhlášky č. 397/1991 Sb. a vyhlášky č. 287/1992 Sb.
 
Částka 13
pdf 1518 kB
18. 1. 1993 46/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 505/1991 Sb., o formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení a o celní statistice, ve znění vyhlášky č. 289/1992
47/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví územní působnost celních úřadů a průběh hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí
 
Částka 14
pdf 860 kB
22. 1. 1993 48/1993 Sb.
Vyhláška o školním stravování
49/1993 Sb.
Vyhláška o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení
 
Částka 15
pdf 1237 kB
29. 1. 1993 50/1993 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1990 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění
51/1993 Sb.
Nařízení o způsobu finančního vypořádání za nájem pozemků přidělených pozemkovým úřadem
52/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňují vyhlášky ministerstva vnitra ve věcech vedení matrik, užívání a změny jména a užívání státního znaku a vlajky
RS01/93
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 16
pdf 185 kB
29. 1. 1993 53/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení
54/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztižení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb. a vyhlášky č. 76/1981 Sb.
55/1993 Sb.
Opatření , kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
AS01/93
Opatření o úpravě sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
RS02/93
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 17
pdf 362 kB
3. 2. 1993 56/1993 Sb.
Rozhodnutí o amnestii ze dne 3. února 1993
57/1993 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 20/1992 Sb., kterým se stanoví způsob výpočtu náhrad za živý a mrtvý inventář a zásoby
58/1993 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 20/1973 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 342/1991 Sb. Pozn.: čl. I b. 1, 2, 4, 5 a 6 ztrácejí účinnost až dnem 1.1.1995;
59/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 44/1993 Sb., o uplatnění nároku na odpočet daně z obratu a dovozní daně u zásob materiálu a zboží při přechodu na systém daně z přidané hodnoty
 
Částka 18
pdf 441 kB
3. 2. 1993 60/1993 Sb.
Zákon o oddělení měny
61/1993 Sb.
Nařízení k provedení zákona o oddělení měny
62/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 60/1993 Sb., o oddělení měny
63/1993 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 200 Kč
 
Částka 19
pdf 287 kB
8. 2. 1993 64/1993 Sb.
Sdělení o Platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
65/1993 Sb.
Sdělení o podepsání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu
66/1993 Sb.
Opatření k postupu při provádění úhrad ve volně směnitelných měnách u reexportních operací dle Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
 
Částka 20
pdf 897 kB
15. 2. 1993 67/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii
68/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy
69/1993 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky ze dne 8. ledna 1969 č. 2 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených pozdějšími předpisy
71/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů
70/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o dani silniční
 
Částka 21
pdf 394 kB
19. 2. 1993 72/1993 Sb.
Vyhláška o osvobození na úseku soudních poplatků
73/1993 Sb.
Vyhláška o způsobu úhrady nákladů na státní vyrovnávací příspěvek plátcům příspěvku
74/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 390/1992 Sb., o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic
75/1993 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky, vládou Ruské federace a vládou Ukrajiny o tranzitu vojenských vlaků s vojenskými náklady Západní skupiny vojsk ozbrojených sil Ruské federace ze Spolkové republiky Německo do Ruské federace přes území České a Slovenské Federativní Republiky a Ukrajiny
76/1993 Sb.
Sdělení o Dodatku k Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Běloruské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci z 26. dubna 1991
OP01/93
Opatření , kterým se mění opatření federálního ministerstva financí, kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
283/1381/1993
Opatření , kterým se stanoví postup pro předkládání údajů účetní závěrky pro rozpočtové a příspěvkové organizace
282/2 019/1993
Opatření , kterým převzalo opatření vydaná federálním ministerstvem financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Pozn.: Uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 1/1993. Upozorňujeme na nález Ústavního soudu ČR čj. IV. ÚS 167/97. Toto opatření obsahuje recepční normu.
 
Částka 22
pdf 1079 kB
25. 2. 1993 77/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
78/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví sídla a územní působnost zeměměřických a katastrálních inspektorátů a katastrálních úřadů
79/1993 Sb.
Sdělení o Smlouvě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
80/1993 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi ministerstvem financí České republiky a ministerstvem financí Slovenské republiky a Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska o provádění některých druhů plateb v devizové oblasti
28/5 580/93
Opatření , kterým se stanoví postup v účetnictví účetních jednotek na území České republiky v souvislosti s oddělením měny České republiky od československé měny Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 1/1993;
OZ02/93
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
RS03/93
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 23
pdf 641 kB
26. 2. 1993 81/1993 Sb.
Nařízení , kterým se zvyšují částky životního minima
82/1993 Sb.
Vyhláška o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče
83/1993 Sb.
Vyhláška o stravování v zařízeních sociální péče
 
Částka 24
pdf 794 kB
1. 3. 1993 84/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony
85/1993 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby
86/1993 Sb.
Nařízení o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností
87/1993 Sb.
Vyhláška o makléřské zkoušce
88/1993 Sb.
Vyhláška o podrobnostech technického provedení veřejně obchodovatelných listinných cenných papírů
55 (24/1993)
Opatření k zabezpečení realizace nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 284/1992 Sb., o opatřeních hospodářské mobilizace, v podmínkách České republiky
 
Částka 25
pdf 611 kB
5. 3. 1993 89/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech
90/1993 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, se změnami a doplňky provedenými zákonem České národní rady č. 439/1991 Sb. a zákonem České národní rady č. 8/1993 Sb.
91/1993 Sb.
Vyhláška k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
OP25/93
Opatření , kterým se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
 
Částka 26
pdf 4367 kB
16. 3. 1993 92/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
93/1993 Sb.
Vyhláška o osvobození zboží od dovozního cla
94/1993 Sb.
Vyhláška o stanovení nepreferenčního původu zboží
95/1993 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Čínské lidové republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
 
Částka 27
pdf 403 kB
15. 3. 1993 96/1993 Sb.
Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
97/1993 Sb.
Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv
98/1993 Sb.
Vyhláška o některých osvobozeních a poplatkových úlevách na úseku správních poplatků
OP02/93
Opatření o úpravě výše stravného při pracovních cestách
 
Částka 28
pdf 311 kB
19. 3. 1993 99/1993 Sb.
Nařízení o zavedení letního času v letech 1993 a 1994
100/1993 Sb.
Vyhláška o nařizování a odměňování pracovní pohotovosti soudců krajských a okresních soudů, justičních čekatelů a o nařizování pracovní pohotovosti zaměstnancům odborného aparátu krajských a okresních soudů
101/1993 Sb.
Vyhláška o vydání mincí po 50 Kč vzoru 1993 a o ukončení platnosti mincí po 1 haléři a po 5 haléřích československé měny a o jejich výměně
102/1993 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Řecké republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
 
Částka 29
pdf 321 kB
26. 3. 1993 103/1993 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 69/1992 Sb.
104/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví období s nižší potřebou práce organizací lesního hospodářství ve vlastnictví státu
105/1993 Sb.
Sdělení , kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb. a č. 529/1992 Sb., o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněné v roce 1979 a v roce 1984 Pozn.: změny pravidel č. 37, 38, 43, 55, 60, 61, 66, 70, 74 a 92 vstoupily v platnost až 1.1.1993
OZ03/93
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 30
pdf 345 kB
1. 4. 1993 106/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas se zřízením stavební spořitelny
107/1993 Sb.
Vyhláška o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích československé měny a jejich výměně
108/1993 Sb.
Vyhláška o vydání mincí po 20 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 20 haléřích československé měny a jejich výměně
109/1993 Sb.
Vyhláška o vydání mincí po 50 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích československé měny a jejich výměně
110/1993 Sb.
Vyhláška o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně
111/1993 Sb.
Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně
112/1993 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 1000 Kč, o ukončení platnosti bankovek po 1000 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně
 
Částka 31
pdf 594 kB
8. 4. 1993 113/1993 Sb.
Zákon o Fondu dětí a mládeže
114/1993 Sb.
Zákon o Kanceláři prezidenta republiky
115/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
116/1993 Sb.
Sdělení o podepsání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených arabských emirátů
OP03/93
Opatření o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
283/16 421/93
Opatření , kterým se upravují postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
 
Částka 32
pdf 1512 kB
15. 4. 1993 117/1993 Sb.
Úplné znění nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízením vlády České republiky č. 50/1993 Sb.
118/1993 Sb.
Nařízení o podmínkách ochrany národní kulturní památky sídla Parlamentu České republiky
119/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví důvody usmrcení zvířete
120/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 56/1982 Sb., kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů
 
Částka 33
pdf 359 kB
16. 4. 1993 121/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
122/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání
123/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášky č. 24/1990 Sb.
 
Částka 34
pdf 1206 kB
22. 4. 1993 124/1993 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, se změnami a doplňky provedenými zákonem České národní rady č. 337/1992 Sb., zákonem České národní rady č. 344/1992 Sb., zákonem České národní rady č. 359/1992 Sb. a zákonem č. 67/1993 Sb.
125/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
 
Částka 35
pdf 1565 kB
28. 4. 1993 126/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
 
Částka 36
pdf 220 kB
28. 4. 1993 127/1993 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zrušují některé pracovněprávní předpisy
128/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o občanských průkazech
129/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 146/1982 Sb., kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů
 
Částka 37
pdf 289 kB
30. 4. 1993 130/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb
131/1993 Sb.
Sdělení o podepsání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci orgánů přípravného řízení trestního
132/1993 Sb.
Sdělení o podepsání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zřízení celních přechodů na společných státních hranicích
OZ01/93 (37/1993)
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
US01/93
Usnesení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí
 
Částka 38
pdf 490 kB
12. 5. 1993 133/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb., a zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.
134/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb.
135/1993 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje zákon o civilní službě
136/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví odměna pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních
137/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví kritéria pro prokazování znalosti českého jazyka žadatelů o udělení státního občanství České republiky
138/1993 Sb.
Vyhláška o stanovení podmínek pro pověření obecních úřadů ověřováním shody opisu nebo kopie s listinou a ověřováním pravosti podpisu
139/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky o hospodaření s drahými kovy ve stomatologické péči v ústavech národního zdraví a dalších zdravotnických organizacích
140/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní a mění se výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 12/1979 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterým se prohlašují další přírodní zdroje minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní
141/1993 Sb.
Vyhláška o vydání mincí po 1 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 1 Kčs a jejich výměně
142/1993 Sb.
Vyhláška o vydání mincí po 2 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 2 Kčs a jejich výměně
143/1993 Sb.
Vyhláška o vydání mincí po 5 Kč, o ukončení platnosti mincí po 5 Kčs a jejich výměně
8/1993 (CBN)
Opatření o kapitálové přiměřenosti bank
9/1993 (CBN)
Opatření o úvěrové angažovanosti bank
10/1993 (CBN-38/93)
Opatření o pravidlech likvidity bank
RS04/93
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 39
pdf 545 kB
20. 5. 1993 144/1993 Sb.
Rozhodnutí o sjednávání mezinárodních smluv
145/1993 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury, ve znění nařízení vlády České republiky č. 442/1992 Sb.
146/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
147/1993 Sb.
Sdělení , kterým se doplňuje sdělení č. 551/1992 Sb., o Evropské úmluvě o předávání trestního řízení, přijaté ve Štrasburku dne 15. května 1972
148/1993 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a ve Slovenské republice
149/1993 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zrušení vízové povinnosti
150/1993 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném postupu v otázkách pobytu cizinců ze třetích států na území České republiky a na území Slovenské republiky
151/1993 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti telekomunikačních služeb ministerstev vnitra a šifrové služby
152/1993 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném postupu při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů ze státních orgánů a státních organizací České a Slovenské Federativní Republiky v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
OP04/93
Opatření k zavedení Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění 10. decenální revize Pozn.: Od 1.1.2004 nahrazeno sdělením 495/2003 Sb.
153/1993 Sb.
Výnos , kterým se stanoví kvalifikační předpoklady odborných lesních hospodářů
 
Částka 40
pdf 581 kB
27. 5. 1993 154/1993 Sb.
Nařízení o zvýšení některých sociálních dávek
155/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu
156/1993 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archívních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti Pozn.: čl. IV odst. 1 vstoupil v platnost 29.10.1992
OP05/93
Opatření , jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1993
 
Částka 41
pdf 844 kB
1. 6. 1993 157/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 96/1993 Sb., zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
158/1993 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč, ukončení platnosti bankovek po 100 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně
159/1993 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 500 Kč, ukončení platnosti bankovek po 500 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně
283/25 681/93
Opatření , kterým se stanoví postup přechodu z podvojného účetnictví na jednoduché účetnictví politických stran, hnutí, občanských sdružení a jiných nevýdělečných organizací
283/25 680/93
Opatření , kterým se stanoví postup přechodu z jednoduchého účetnictví na podvojné účetnictví politických stran, hnutí, občanských sdružení a jiných nevýdělečných organizací
 
Částka 42
pdf 1589 kB
4. 6. 1993 OP06/93
Opatření , kterým se uveřejňují doplňky a změny programu statistických zjišťování na rok 1993
 
Částka 43
pdf 2295 kB
22. 6. 1993 160/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a některé další zákony
161/1993 Sb.
Zákon o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů
162/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
163/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 26/1993 Sb. a zákona č. 67/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb.
164/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
165/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb.
166/1993 Sb.
Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu Pozn.: Zákon je též označovaný jako zákon o NKÚ.
167/1993 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady na ochranu zvířat proti týrání ze dne 15. dubna 1992 č. 246 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 19. května 1993 č. 162 Sb.
 
Částka 44
pdf 568 kB
22. 6. 1993 168/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. Pozn.: Ustanovení § 32b pozbývá účinnosti dnem 1.1.1994.
169/1993 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.
170/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 473/1992 Sb.
171/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
172/1993 Sb.
Zákon o vydání státních dluhopisů ke krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1992 a ke krytí schodku některých závazků České republiky souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
173/1993 Sb.
Sdělení o podepsání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky
OP07/93
Opatření k zavedení číselníku zemí Pozn.: Od 1.1.2004 nahrazeno sdělením 489/2003 Sb.
OP08/93
Opatření k doplnění Jednotného třídění základních prostředků
281/23 655/1993
Opatření , kterým se mění a doplňuje uspořádání položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát a jejich obsahové vymezení pro podnikatele
 
Částka 45
pdf 704 kB
29. 6. 1993 174/1993 Sb.
Nařízení o jednorázovém mimořádném odškodnění za poškození zdraví nebo smrt v souvislosti s pomocí poskytnutou Policii České republiky nebo obecní policii
175/1993 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení státních znaků České republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky novým státním znakem České republiky
176/1993 Sb.
Vyhláška o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu Pozn.: vybraná ustanovení (viz § 18) nabývají účinnosti dnem 1.7.1993
177/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
178/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 71/1993 Sb.
179/1993 Sb.
Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko u zrušení vízové povinnosti
180/1993 Sb.
Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Moldova o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
181/1993 Sb.
Opatření , kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
OP09/93
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
OZ04/93
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 46
pdf 1620 kB
29. 6. 1993 182/1993 Sb.
Zákon o Ústavním soudu
183/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 39/1993 Sb.
184/1993 Sb.
Opatření , jímž se stanoví podmínky pro obchod s devizovými prostředky prováděný devizovými bankami na vnitřním devizovém trhu
RS05/93
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 47
pdf 788 kB
1. 7. 1993 185/1993 Sb.
Nařízení o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
186/1993 Sb.
Nařízení o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti
187/1993 Sb.
Sdělení o podepsání Dohody mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic
 
Částka 48
pdf 519 kB
15. 7. 1993 188/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů
189/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., zákona České národní rady č. 166/1992 Sb., zákona České národní rady č. 516/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 68/1993 Sb.
190/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb. a zákona č. 134/1993 Sb., zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a zákon ČEské národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 390/1991 Sb.
191/1993 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
192/1993 Sb.
Vyhláška o kolkových známkách
193/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 17/1972 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu
194/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb.
283/37 260/93
Opatření , kterým se doplňuje opatření federálního ministerstva financí, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce Pozn.: uveřejněno v č. 7-8/1993 Finančního zpravodaje;
15/1993 (CBN)
Opatření , jímž se stanoví limity pro krátkou korunovou pozici bank Pozn.: uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 12/1993;
OZ05/93
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
RS06/93
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 49
pdf 966 kB
28. 7. 1993 195/1993 Sb.
Úplné znění zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 42/1992 Sb., zákonem č. 93/1992 Sb., zákonem ČNR č. 39/1993 Sb. a zákonem č. 183/1993 Sb.
612/18826/1993
Opatření , kterým se stanoví resortní údaje kapitoly 728 sledované v odd. IV účetního výkazu Úč RO 2-04
18/1993 (CBN)
Opatření , kterým se stanoví pomocné metodické listy, číselníky, grupy a převodníky používané při vytváření a využívání datových základen pro Bankovní informační systém v roce 1993 Pozn.: uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 8/1993;
RS07/93
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 50
pdf 930 kB
29. 7. 1993 197/1993 Sb.
Zákon o jednorázovém přídavku na nezaopatřené děti
196/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.
 
Částka 51
pdf 800 kB
30. 7. 1993 198/1993 Sb.
Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu
199/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních
200/1993 Sb.
Sdělení o Dodatku č. 1 k Dohodě mezi ministerstvem financí České republiky a ministerstvem financí Slovenské republiky a Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska o provádění některých dluhů plateb v devizové oblasti
201/1993 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v dopravě a spojích
202/1993 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky pro oblast zdravotní péče
203/1993 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělání
204/1993 Sb.
Sdělení o Rozhodnutí č. 1/93 (C) Společného výboru Evropského společenství a České republiky a Slovenské republiky o vývozu některých ocelářských výrobků z České republiky do Společenství
 
Částka 52
pdf 1490 kB
6. 8. 1993 205/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na vedení provozní evidence velkých a středních zdrojů znečišťování a rozsah dalších údajů poskytovaných jejich provozovateli orgánům ochrany ovzduší
206/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv k přímému spalování a jejich prodej
207/1993 Sb.
Vyhláška o osvobození od daně z převodu nemovitostí při převodech některých nemovitostí na obce a na okresní úřady
208/1993 Sb.
Sdělení o Úmluvě o právním postavení uprchlíků a Protokolu týkajícím se právního postavení uprchlíků
209/1993 Sb.
Sdělení o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech
282/41 410/1993
Opatření , kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro banky
 
Částka 53
pdf 1371 kB
13. 8. 1993 210/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zák. č. 92/1992 Sb., zák. č. 264/1992 Sb., zák. č. 541/1992 Sb. a zák. č. 544/1992 Sb., zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zák. ČNR č. 439/1991 Sb., zák. ČNR č. 569/1991 Sb. a zák. č. 282/1992 Sb., a mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
211/1993 Sb.
Zákon o zákazu výroby, dovozu a užívání látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země a výrobků takové látky obsahujících
212/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách
213/1993 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění zákona č. 27/1984 Sb.
214/1993 Sb.
Zákon o označování některých cestovních dokladů a o zkrácení doby jejich platnosti v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
215/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)
216/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách
217/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
218/1993 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady o Českých dráhách ze dne 20. prosince 1992 č. 9/1993 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 9. července 1993 č. 212/1993 Sb.
219/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť
220/1993 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi ministerstvem dopravy České republiky a ministerstvem dopravy, spojů a veřejných prací Slovenské republiky o spolupráci v oblastech vnitrozemské plavby, námořní plavby, silniční dopravy a pozemních komunikací
OP10/93
Opatření , kterým se stanoví statistické ukazatele Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží a Změna stavu nedokončené výroby ke konci čtvrtletí proti jeho počátku a způsob jejich získávání
OP11/93
Opatření , kterým se uveřejňuje doplněk statistických zjišťování na rok 1993
283/37 271/1993
Opatření , kterým se doplňuje opatření ministerstva financí pro předkládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací
 
Částka 54
pdf 737 kB
17. 8. 1993 221/1993 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 38/1993 Sb.
222/1993 Sb.
Nařízení o vydávání a použití investičních kupónů
223/1993 Sb.
Vyhláška o hracích přístrojích
224/1993 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o mezinárodní osobní silniční dopravě
OZ07/93
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 55
pdf 688 kB
30. 8. 1993 225/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 291/1991 Sb., o základní škole
226/1993 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 50 Kč
227/1993 Sb.
Sdělení o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném zaměstnávání občanů
228/1993 Sb.
Sdělení o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení
229/1993 Sb.
Sdělení o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o generelním vymezení společných státních hranic
230/1993 Sb.
Sdělení o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o osobních dokladech, cestovních dokladech, řidičských dokladech a evidenci vozidel
RS08/93
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 56
pdf 584 kB
3. 9. 1993 231/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření č. 69/1991 Sb., kterou se provádí zákon o metrologii
232/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření č. 585/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů
233/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 101/1988 Sb., o certifikaci výrobků
234/1993 Sb.
Sdělení o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích
235/1993 Sb.
Sdělení o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci
24/1993 (CBN)
Opatření , kterým se stanoví metodika k sestavování automatizovaně předkládaných výkazů bank a poboček zahraničních bank České národní bance v roce 1993 Pozn.: uveřejněno v č. 18/1993 Věstníku České národní banky;
 
Částka 57
pdf 633 kB
10. 9. 1993 236/1993 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
237/1993 Sb.
Sdělení o Smlouvě o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
OP12/93
Opatření , kterým se stanoví změna emisních podmínek rehabilitačních dluhopisů vydaných podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, a nařízení vlády ČSFR č. 532/1990 Sb.
 
Částka 58
pdf 455 kB
15. 9. 1993 238/1993 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely zákona o daních z příjmů stanoví zařízení na výrobu biologicky rozložitelných látek
239/1993 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví způsob vyhlášení a provedení dražby zemědělského majetku
 
Částka 59
pdf 3972 kB
24. 9. 1993 240/1993 Sb.
Úplné znění občanského soudního řádu ze dne 4. prosince 1963 č. 99 Sb., jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav provedených pozdějšími předpisy
 
Částka 60
pdf 564 kB
24. 9. 1993 241/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění vyhlášky č. 187/1992 Sb.
242/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem
OP13/93
Opatření o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
OZ06/93
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 61
pdf 1194 kB
1. 10. 1993 243/1993 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví sazba dovozního cla pro zboží určené ke zpracovatelským operacím a podmínky jejího uplatňování Pozn.: předpis pozbývá účinnosti dnem 31.12.1996
244/1993 Sb.
Nařízení o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti v peněžnictví, pojišťovnictví, investičních společnostech a investičních fondech
 
Částka 62
pdf 832 kB
8. 10. 1993 245/1993 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým předškolním zařízením a soukromým školským zařízením
246/1993 Sb.
Nařízení o ukončení omezení placení v hotovosti
247/1993 Sb.
Vyhláška o výběrovém řízení na vedoucí funkce ve zdravotnických organizacích a zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví, okresních úřadů a obcí
248/1993 Sb.
Vyhláška o zakládání a obnovování lesních porostů
249/1993 Sb.
Sdělení o Protokolu ke Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
250/1993 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
251/1993 Sb.
Sdělení o Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemných dodávkách zboží v roce 1993
252/1993 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemných vztazích a zásadách spolupráce v zemědělství, potravinářství, lesním a vodním hospodářství v podmínkách celní unie
253/1993 Sb.
Sdělení o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daně dědické a darovací
254/1993 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uspořádání některých vztahů v devizové oblasti po zániku federace Pozn.: platnost Dohody skončila dnem 8.2.1993;
 
Částka 63
pdf 780 kB
14. 10. 1993 255/1993 Sb.
Zákon o druhém zvýšení důchodů v roce 1993 a o zvýšení důchodů přiznávaných v roce 1994
256/1993 Sb.
Vyhláška o rozšíření kolektivních smluv vyššího stupně
257/1993 Sb.
Sdělení o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
258/1993 Sb.
Sdělení o Dodatku č. 1 k Platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
259/1993 Sb.
Opatření o rozšíření úhrad ve volně směnitelných měnách u reexportních operací na základě Dodatku č. 1 k Platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
RS09/93
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 64
pdf 933 kB
21. 10. 1993 260/1993 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, se změnami a doplňky provedenými zákonem České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákonem č. 160/1993 Sb.
262/1993 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o hospodářské, průmyslové, technické a technologické spolupráci
261/1993 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k prvnímu výročí schválení Ústavy České republiky
RS10/93
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 65
pdf 482 kB
26. 10. 1993 263/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
264/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství České republiky č. 362/1992 Sb., o výrobě a složení krmných směsí
265/1993 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
 
Částka 66
pdf 265 kB
1. 11. 1993 266/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
267/1993 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 512/1991 Sb., kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí
268/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví způsob tvorby a použití fondů resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven
269/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví bližší podmínky tvorby a užití rezervního fondu Všeobecné zdravotní pojišťovny
 
Částka 67
pdf 615 kB
4. 11. 1993 270/1993 Sb.
Vyhláška o způsobu zjišťování množství emisí a o technických prostředcích pro jejich měření u velkých a středních zdrojů znečišťování
271/1993 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
 
Částka 68
pdf 453 kB
11. 11. 1993 272/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
273/1993 Sb.
Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl,o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů
274/1993 Sb.
Vyhláška o stanovení výše náhrady nákladů vynaložených na materiální a finanční zabezpečení vzdělání nebo vycvičení vojáků v činné službě a o podmínkách jejího snížení
275/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví období s nižší potřebou práce organizací vojenských lesů a statků
276/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 48/1993 Sb., o školním stravování
277/1993 Sb.
Vyhláška o doplnění vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
OP14/93
Opatření , kterým se mění opatření federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb. a opatření ministerstva financí ze dne 8. února 1993 vyhlášené v částce 25/1993 Sb., kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
 
Částka 69
pdf 507 kB
18. 11. 1993 278/1993 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády České republiky č. 182/1990 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 33/1992 Sb.
279/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky č. 41/1992 Sb., kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytváření a provozu smogových regulačních systémů a některá další opatření k ochraně ovzduší
280/1993 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o obchodně-ekonomické a vědeckotechnické spolupráci
281/1993 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o obchodně-ekonomických vztazích a spolupráci v oblasti vědy a techniky
282/1993 Sb.
Opatření , kterým se stanoví podmínky pro některé obchody s devizovými hodnotami, prováděné bankami
OP16/93
Opatření k zavedení Standardní klasifikace produkce
OP15/93
Opatření , kterým se vyhlašuje přírůstek spotřebitelských cen za třetí čtvrtletí 1993 proti třetímu čtvrtletí 1992 podle nařízení vlády č. 186/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti
OZ01/93 (69/1993)
Oznámení o uložení dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
282/55 733/93
Opatření , kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky od roku 1994
 
Částka 70
pdf 5290 kB
26. 11. 1993 OP17/93
Opatření , kterým se zveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1994
 
Částka 71
pdf 699 kB
29. 11. 1993 283/1993 Sb.
Zákon o státním zastupitelství
284/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 580/1991 Sb., zákona České národní rady č. 23/1993 Sb. a zákona č. 171/1993 Sb. Pozn.: § 5c pozbývá účinnosti dnem 31.12.1995;
285/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
286/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., a zákon č 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. a zákona č. 600/1992 Sb.
287/1993 Sb.
Zákon o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
 
Částka 72
pdf 206 kB
30. 11. 1993 288/1993 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, a nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády České republiky č. 43/1993 Sb.
289/1993 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 5000 Kč
OP18/93
Opatření o úpravě výše stravného při pracovních cestách
 
Částka 73
pdf 511 kB
1. 12. 1993 290/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích
291/1993 Sb.
Nařízení , kterým se doplňuje nařízení vlády č. 186/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti
RS11/93
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 74
pdf 1666 kB
10. 12. 1993 292/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích
293/1993 Sb.
Zákon o výkonu vazby
294/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 75
pdf 1231 kB
14. 12. 1993 295/1993 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, se změnami a doplňky provedenými zákonem České národní rady č. 592/1992 Sb., zákonem České národní rady č. 10/1993 Sb., zákonem České národní rady č. 15/1993 Sb. a zákonem č. 161/1993 Sb.
296/1993 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, se změnami a doplňky provedenými zákonem České národní rady č. 10/1993 Sb., zákonem České národní rady č. 15/1993 Sb. a zákonem č. 161/1993 Sb.
297/1993 Sb.
Vyhláška o prodeji zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty a prodeji vybraných výrobků za ceny bez spotřebních daní v souvislosti s přestupem státní hranice
298/1993 Sb.
Vyhláška o stanovení výše nároku náhrady ušlého výdělku při správě daní
299/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se zmocňují územní finanční orgány k promíjení příslušenství daně
RS12/93
Redakční sdělení o opravě chyby v občanském soudním řádu (úplném znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků) č. 240/1993 Sb.
 
Částka 76
pdf 1185 kB
17. 12. 1993 300/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb.
301/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se mění výnos ministerstva vnitra České republiky ze dne 11. srpna 1992 č.j. HČ-515/2-92 o náležitostech a náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby (č. 428/1992 Sb.)
10/1993 (CBN-76/93)
Opatření , kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance Pozn.: uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 23/1993;
11/1993 (CBN)
Opatření , kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance Pozn.: uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 23/1993; jSOU dvě derogace!!! ze zruš. zápisu: Opatření 39/1992 z 04.12.199 ZDE: Opatření 11/1993 z 23.04.1993 :
 
Částka 77
pdf 664 kB
23. 12. 1993 302/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní
303/1993 Sb.
Zákon o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících
304/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb.
305/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb., zákona č. 43/1976 Sb., zákona č. 90/1990 Sb. a zákona č. 383/1990 Sb.
306/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb.
OP19/93
Opatření k zavedení Odvětvové klasifikace ekonomických činností Pozn.: Od 1.1.2004 nahrazeno sdělením 486/2003 Sb.
 
Částka 78
pdf 1682 kB
23. 12. 1993 307/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: čl. I bod 38 nabývá účinnosti dnem 23.12.1993;
308/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o podloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů
309/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
310/1993 Sb.
Vyhláška o úhradě za poskytování sociální péče ve zdravotnických zařízeních
311/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
312/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů
313/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
314/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejné prospěšné práce
RS13/93
Redakční sdělení o opravě chyb
34/68 447/1993
Opatření , kterým se stanoví postup pro oceňování investičního majetku do zásob v působnosti ministerstva obrany, ministerstva vnitra a Bezpečnostní informační služby České republiky
 
Částka 79
pdf 688 kB
30. 12. 1993 315/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, a mění zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.
316/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon České národní rady č. 527/1992 Sb., o Bezpečnostní informační službě České republiky
317/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících
318/1993 Sb.
Zákon , kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb. a zákona č. 468/1991 Sb. Pozn.: § 4 bod 3 nabývá účinnosti až 1.1.1995;
319/1993 Sb.
Zákon o příspěvku na nájemné
 
Částka 80
pdf 834 kB
30. 12. 1993 320/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví
321/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb.
322/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb.
OP23/93
Opatření , kterým se mění program statistických zjišťování na rok 1993
 
Částka 81
pdf 1103 kB
30. 12. 1993 323/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 196/1993 Sb., zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb.
RS14/93
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 82
pdf 799 kB
31. 12. 1993 324/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a v úplném znění č. 295/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů a v úplném znění č. 296/1993 Sb.
325/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. Pozn.: čl. I body 34 až 37 nabývají účinnosti až 1.7.1994 a čl. I bod 38 § 40b odst. 5 a 7 až 1.1.1995;
326/1993 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie Pozn.: čl. IV nabývá účinnosti už 31.12.1993;
327/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb.
328/1993 Sb.
Sdělení o Protokolu o spolupráci mezi ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a ministerstvem vnějších ekonomických vztahů Kazašské republiky
329/1993 Sb.
Sdělení o Ujednání mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť na některých hraničních přechodech
330/1993 Sb.
Sdělení o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dočasném oprávnění k podnikání fyzických a právnických osob, které podnikají na území druhé republiky po 31. prosinci 1992
 
Částka 83
pdf 576 kB
31. 12. 1993 331/1993 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů
332/1993 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství České republiky č. 613/1992 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými hodnotami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek
283/67 200/93
Opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1993 u ústředních úřadů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
283/63 293/93
Opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1993 u okresních úřadů, obcí a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
281/69 810/93
Opatření , kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele s platností od 1. ledna 1994
 
Částka 84
pdf 966 kB
31. 12. 1993 333/1993 Sb.
Nařízení o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci
 
Částka 85
pdf 281 kB
31. 12. 1993 334/1993 Sb.
Nařízení o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti
335/1993 Sb.
Nařízení , kterým se vydává celní sazebník
336/1993 Sb.
Nařízení , kterým se zvyšují částky životního minima a některé sociální dávky
OP22/93
Opatření o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
337/1993 Sb.
Nařízení , kterým se prodlužují lhůty stanovené pro volbu a udělení státního občanství České republiky státním občanům Slovenské republiky
RS15/93
Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství