Stejnopis sbírky zákonů
České republiky.

Ročník 1994

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 1293 kB
18. 1. 1994 3/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky Českého báňského úřadu č. 477/1991 Sb. a vyhlášky Českého báňského úřadu č. 340/1992 Sb.
4/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na provedení a stavbu objektů a zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl
1/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění vyhlášek Ministerstva spravedlnosti č. 71/1993 Sb. a č. 178/1993 Sb.
5/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví způsob odběru a rozboru vzorků inertního a uhelného prachu a směsi inertního a uhelného prachu v uhelných dolech
2/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podmínky pro stavbu a provoz důlního požárního vodovodu
6/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje výnos Českého báňského úřadu č. 17/1981 Ú.v. ČSR, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu pro vrtné a geofyzikální práce a pro těžbu, úpravu a podzemní skladování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách, ve znění výnosu č.18/1986 Ú.v. ČSR, vyhlášky č. 72/1988 Sb., výnosu č. 443/1990 Sb. a vyhlášky č. 340/1992 Sb.
 
Částka 2
pdf 1133 kB
20. 1. 1994 7/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva financí č. 17/1972 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 193/1993 Sb.
8/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění vyhlášky Českého báňského úřadu č. 340/1992 Sb.
9/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění vyhlášky č. 340/1992 Sb.
10/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví technické podmínky provedení protivýbuchových uzávěr prachových a vodních
 
Částka 3
pdf 321 kB
20. 1. 1994 11/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti ke značení některých tabákových výrobků
12/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na izolační sebezáchranné přístroje s chemicky vázaným kyslíkem
282/73 572/1993
Opatření , kterým se upravuje účtová osnova pro banky a pojišťovny
281/73 574/1993
Opatření , kterým se mění a doplňuje uspořádání položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát a jejich obsahové vymezení pro podnikatele
281/73 570/93
Opatření , kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky
 
Částka 4
pdf 629 kB
24. 1. 1994 13/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
OP01/94
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 5
pdf 703 kB
25. 1. 1994 15/1994 Sb.
Nařízení o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb
16/1994 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády České republiky 261/1992 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 11/1993 Sb.
283/69 818/1993
Opatření , kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
283/69 817/1993
Opatření , kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
OP02/94
Opatření o aktualizaci číselníku zemí
RS01/94
Redakční sdělení o opravě chyb
14/1994 Sb.
Nález o návrhu skupiny 41 poslanců Parlamentu České republiky na zrušení zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu
 
Částka 6
pdf 1575 kB
4. 2. 1994 17/1994 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady o Policii České republiky, ze dne 21. června 1991 č. 283 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady ze dne 21. prosince 1992 č. 26/1993 Sb., zákonem ze dne 27. ledna 1993 č. 67 Sb., zákonem ze dne 20. května 1993 č. 163 Sb. a zákonem ze dne 8. prosince 1993 č. 326 Sb.
18/1994 Sb.
Úplné znění zákona o výkonu trestu odnětí svobody ze dne 17. června 1965 č. 59 Sb., jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav provedených zákonem ze dne 20. prosince 1968 č. 173 Sb., zákonem ze dne 17. listopadu 1970 č. 100 Sb., zákonem ze dne 25. dubna 1973 č. 47 Sb., zákonem ze dne 2. května 1990 č. 179 Sb. a zákonem ze dne 10. listopadu 1993 č. 294 Sb.
19/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 48/1991 Sb., o očkování proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 527/1991 Sb.
 
Částka 7
pdf 364 kB
7. 2. 1994 20/1994 Sb.
Opatření Podmínky pro provádění směnárenské činnosti
21/1994 Sb.
Opatření , kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami uskutečňovaných jinými osobami než bankami
 
Částka 8
pdf 864 kB
9. 2. 1994 22/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 50/1992 Sb., kterou se provádí zákon č 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole, ve znění vyhlášky Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 505/1992 Sb.
23/1994 Sb.
Vyhláška o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli
24/1994 Sb.
Opatření , kterým se stanoví náležitosti žádosti o udělení povolení působit jako banka, jakož i minimální výše základního jmění, která je podmínkou pro udělení povolení, a náležitosti žádosti a udělení povolení působit jako banka pobočce zahraniční banky
 
Částka 9
pdf 720 kB
11. 2. 1994 25/1994 Sb.
Vyhláška o formě provádění evidence daní a o převodu daní jejich příjemcům
26/1994 Sb.
Sdělení , kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb. a č. 105/1993 Sb. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněné v roce 1979 a 1984
27/1994 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě
28/1994 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o zrušení vízové povinnosti
29/1994 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci a výměnách v oblastech mládeže a tělovýchovy a sportu
 
Částka 10
pdf 1602 kB
15. 2. 1994 30/1994 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o zrušení vízové povinnosti
31/1994 Sb.
Sdělení o Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
32/1994 Sb.
Sdělení o Smlouvě mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a majetku
281/73 583/1994
Opatření , kterým se upravuje sestavení a předložení účetní závěrky zdravotních pojišťoven Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 4/1994;
283/1 900/1994
Opatření , kterým se doplňuje opatření č.j. V/2-31 393/1992, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
283/3 149/1994
Opatření , kterým se stanoví postup účtování zdravotního zařízení Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 4/1994;
 
Částka 11
pdf 419 kB
18. 2. 1994 33/1994 Sb.
Rozhodnutí o přenesení pravomoci v řízení o udílení milosti
34/1994 Sb.
Nález o návrhu na zrušení zákona České národní rady č. 39/1993 Sb., o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
 
Částka 12
pdf 644 kB
1. 3. 1994 35/1994 Sb.
Nález o zrušení vyhlášky města Žďár nad Sázavou o zásadách prodejní doby na území města Žďár nad Sázavou
36/1994 Sb.
Vyhláška o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují
37/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince
281/5 781/1994
Opatření k účtování cenových rozdílů při vypořádávání nároků oprávněných osob na majetku zemědělských družstev
OP03/94
Opatření , kterým se vyhlašuje přírůstek spotřebitelských cen za čtvrté čtvrtletí 1993 proti čtvrtému čtvrtletí 1992 podle nařízení vlády č. 186/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti, ve znění nařízení vlády č. 291/1993 Sb., a nařízení vlády č. 244/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti v peněžnictví, pojišťovnictví, investičních společnostech a investičních fondech
ZO01/94
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
RS02/94
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 13
pdf 739 kB
21. 3. 1994 38/1994 Sb.
Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
39/1994 Sb.
Zákon o předčasném poskytování starobního důchodu a o změně zákonů na úseku zaměstnanosti
40/1994 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 
Částka 14
pdf 706 kB
21. 3. 1994 41/1994 Sb.
Zákon o zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu, a sociálních důchodů
42/1994 Sb.
Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
43/1994 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
44/1994 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách
45/1994 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících
46/1994 Sb.
Zákon o změně názvu Vysoké školy chemickotechnologické v Pardubicích
 
Částka 15
pdf 652 kB
21. 3. 1994 47/1994 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů
48/1994 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
49/1994 Sb.
Nález ve věci navrhovatele - skupiny 45 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o návrhu na zrušení čl. I zákona č. 190/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
50/1994 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
51/1994 Sb.
Nařízení o nárocích osob, kterým byl odňat nebo snížen důchod podle dřívějších předpisů, a některých osob účastných soudní rehabilitace
52/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví tvorba, použití a způsob umístění prostředků technických rezerv pojišťovny
53/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 68/1988 Sb., o vybraných důlních zařízeních
OP04/94
Usnesení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí
OP05/94
Opatření , kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1994
282/9 090/1994
Opatření , kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky bank Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 4/1994;
282/11 200/1994
Opatření , kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky pojišťoven Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 4/1994;
 
Částka 16
pdf 2255 kB
25. 3. 1994 54/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
 
Částka 17
pdf 518 kB
29. 3. 1994 55/1994 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o obchodní a ekonomické spolupráci
56/1994 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o obchodních a ekonomických vztazích
57/1994 Sb.
Sdělení o přistoupení České republiky k Ústavě Světové poštovní unie včetně dodatkových protokolů 1 až 4 k ní a Závěrečnému protokolu, ke Světové poštovní úmluvě a Závěrečnému protokolu a Generálnímu řádu Světové poštovní unie
58/1994 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o zaměstnávání rodinných příslušníků pracovníků diplomatických misí a konzulárních úřadů
59/1994 Sb.
Sdělení o hraničních celních přechodech
60/1994 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o přechodu práv a povinností ze skončení služebních poměrů policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie a vojáků z povolání vojsk Ministerstva vnitra
 
Částka 18
pdf 543 kB
31. 3. 1994 61/1994 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury, ve znění nařízení vlády České republiky č. 442/1992 Sb. a nařízení vlády č. 145/1993 Sb.
62/1994 Sb.
Nařízení o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí
63/1994 Sb.
Sdělení o Obchodně ekonomické dohodě mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky
64/1994 Sb.
Sdělení , kterým se doplňuje sdělení č. 31/1994 Sb., o Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsané ve Varšavě dne 24. června 1993
OP06/94
Opatření , kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., opatření Federálního ministerstva financí ze dne 10. července 1992 vyhlášené v částce 83/1992 Sb. a opatření Federálního ministerstva financí ze dne 10. listopadu 1992 vyhlášené v částce 112/1992 Sb., kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
ON01/94
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 19
pdf 3020 kB
7. 4. 1994 65/1994 Sb.
Úplné znění trestního zákona ze dne 29. listopadu 1961 č. 140 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 19. prosince 1962, č. 120 Sb., zákonem ze dne 9. července 1963 č. 53 Sb., zákonem ze dne 18. prosince 1969 č. 148 Sb., zákonem ze dne 25. dubna 1973 č. 45 Sb., zákonem ze dne 10. duba 1980 č. 43 Sb., zákonem ze dne 13. prosince 1989 č. 159 Sb., zákonem ze dne 27. února 1990 č. 47 Sb., zákonem ze dne 2. května 1990 č. 175 Sb., zákonem ze dne 30. října 1990 č. 457 Sb., zákonem ze dne 5. prosince 1990 č. 545 Sb., zákonem ze dne 6. listopadu 1991 č. 490 Sb., zákonem ze dne 11. prosince 1991 č. 557 Sb., nálezem Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 4. září 1992, publikovaným v částce 93/1992 Sb., zákonem ze dne 20. listopadu 1993 č. 290 Sb. a zákonem ze dne 15. února 1994 č. 38 Sb.
 
Částka 20
pdf 753 kB
11. 4. 1994 66/1994 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 20 Kč
67/1994 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí založení pražského arcibiskupství a položení základního kamene ke Katedrále sv. Víta
68/1994 Sb.
Sdělení o Mezinárodní úmluvě na ochranu nových odrůd rostlin
281/13 510/1994
Opatření , kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele
1619/92
Opatření o klasifikaci zaměstnání
RS03/94
Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
 
Částka 21
pdf 4036 kB
20. 4. 1994 69/1994 Sb.
Úplné znění zákona ze dne 29. listopadu 1961, č. 141 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
 
Částka 22
pdf 1294 kB
29. 4. 1994 70/1994 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
71/1994 Sb.
Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
72/1994 Sb.
Zákon , kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) Pozn.: Též označován jako "Bytový zákon". Autory komentáře jsou Jiří Čáp, Pavla Schödelbauerová.
73/1994 Sb.
Vyhláška o zajištění bezpečnosti práce a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot
OP08/94
Opatření , kterým se určují organizace pověřené vydáváním osvědčení pro vývoz předmětů kulturní hodnoty
 
Částka 23
pdf 828 kB
29. 4. 1994 74/1994 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: čl. I b. 90 nabývá účinnosti až 1.9.1994 a čl. VII b. 7 až dnem 1.1.1995;
282/11 198/1994
Opatření , kterým se zrušují některá opatření vydaná podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
283/16 894/1994
Opatření , kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
283/16 890/94
Opatření , kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
ZO02/94
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 24
pdf 2028 kB
29. 4. 1994 75/1994 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady ze dne 20. listopadu 1992, č. 586 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem Česk národní rady ze dne 21. prosince 1992 Sb. č. 35 Sb., zákonem ze dne 25. února 1996 č. 96 Sb., zákonem ze dne 19. května 1993 č. 157 Sb., zákonem ze dne 10. července 1993 č. 196 Sb., zákonem ze dne 3. prosince 1993 č. 323 Sb. a zákonem ze dne 16. února 1994 č. 42 Sb.
 
Částka 25
pdf 2899 kB
29. 4. 1994 76/1994 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 288/1993 Sb.
 
Částka 26
pdf 3514 kB
29. 4. 1994 77/1994 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách
78/1994 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 27
pdf 6069 kB
10. 5. 1994 79/1994 Sb.
Nařízení o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a složek, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád)
 
Částka 28
pdf 1539 kB
13. 5. 1994 80/1994 Sb.
Sdělení o Dodatku č. 2 k Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
81/1994 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království o leteckých službách mezi a za jejich územími
82/1994 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o obchodně ekonomických vztazích a spolupráci v oblasti vědy a techniky
83/1994 Sb.
Sdělení o Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem vnějších ekonomických vztahů Republiky Tádžikistán
84/1994 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
283/3 150/1994
Opatření , kterým se stanoví předkládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 5/1994;
US03/94
Usnesení o změně usnesení Poslanecké sněmovny o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí
1 (28/1994)
Opatření , kterým se stanoví pomocné metodické listy, číselníky a grupy používané v Bankovním informačním systému v roce 1994
 
Částka 29
pdf 1714 kB
17. 5. 1994 85/1994 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, zákon ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, zákon č. 311/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
OP09/94
Opatření , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1994 - 1996, 8,75 %
RS04/94
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 30
pdf 1241 kB
19. 5. 1994 88/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb. a č. 300/1993 Sb.
89/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
90/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 263/1993 Sb.
86/1994 Sb.
Nález o návrhu na zrušení ustanovení § 871 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.
87/1994 Sb.
Nařízení , kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace
 
Částka 31
pdf 720 kB
20. 5. 1994 91/1994 Sb.
Nález ve věci návrhu prezidenta republiky na zrušení části ustanovení § 102 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 557/1991 Sb. a zákona č. 290/1993 Sb.
OP10/94
Opatření , jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1994
 
Částka 32
pdf 1251 kB
24. 5. 1994 94/1994 Sb.
Nález o zrušení obecně závazné vyhlášky města Bíliny o ochraně majetku občanů a zabezpečení veřejného pořádku ve městě Bílině
92/1994 Sb.
Nález o zrušení obecně závazné vyhlášky města Mostu k zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě Mostě
93/1994 Sb.
Nález o zrušení ust. článku 7 odst. 2 a článku 8 obecně závazné vyhlášky obce Bludov ze dne 2. září 1992, kterou by přijat "Domovní řád"
96/1994 Sb.
Nález o zrušení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem k zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti v Ústí nad Labem
97/1994 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kuřimi o převodu a pronájmu majetku města Kuřimi
95/1994 Sb.
Nález o zrušení obecně závazné vyhlášky města Krupky k zajištění pořádku při hospodaření s byty v majetku města
98/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb.
99/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 277/1993 Sb.
100/1994 Sb.
Sdělení o Basilejské úmluvě o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
 
Částka 33
pdf 1219 kB
27. 5. 1994 101/1994 Sb.
Nález o návrhu na zrušení ustanovení § 67 písm. b) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
102/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin
103/1994 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí vylodění spojenců v Normandii
OP13/94
Opatření , kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1994
RS05/94
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 34
pdf 259 kB
27. 5. 1994 104/1994 Sb.
Nařízení , kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Plzeňské sídelní regionální aglomerace
105/1994 Sb.
Nařízení , kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace
106/1994 Sb.
Sdělení o Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem vnějších ekonomických vztahů Republiky Uzbekistán
OP11/94
Usnesení o vyhlášení voleb do zastupitelstev některých obcí
OP12/94
Oznámení o uzavření kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 35
pdf 799 kB
31. 5. 1994 107/1994 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech
108/1994 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony
 
Částka 36
pdf 1791 kB
3. 6. 1994 109/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává řád výkonu vazby
110/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody
 
Částka 37
pdf 1385 kB
8. 6. 1994 111/1994 Sb.
Zákon o silniční dopravě
112/1994 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb., zákona České národní rady č. 437/1991 Sb. a zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 348/1992 Sb.
113/1994 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb.
114/1994 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb.
115/1994 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb., zákona č. 528/1990 Sb., zákona č. 137/1991 Sb. a zákona č. 264/1992 Sb., a mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 133/1993 Sb.
116/1994 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
117/1994 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., a mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
118/1994 Sb.
Úplné znění zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ze dne 2. října 1991 č. 424 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 30. října 1991 č. 468 Sb., zákonem ze dne 27. ledna 1993 č. 68 Sb., zákonem ze dne 15. června 1993 č. 189 Sb. a zákonem ze dne 29. dubna 1994 č. 117 Sb.
 
Částka 38
pdf 607 kB
10. 6. 1994 119/1994 Sb.
Nález o návrhu na zrušení článku III odst. 6, článku IV odst. 1a článku V odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Duchcov k zajištění pořádku při hospodaření s byty v majetku města přijaté dne 10. prosince 1992
120/1994 Sb.
Nález o návrhu na zrušení části I odst. 4 a částí II, III a IV obecně závazné vyhlášky obce Raškovice o likvidaci tuhého komunálního odpadu a o místním poplatku za jeho odvoz přijaté dne 14. prosince 1991
121/1994 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí
122/1994 Sb.
Sdělení o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě
123/1994 Sb.
Sdělení o verbálních nótách o pozbytí platnosti některých mezinárodních smluv uzavřených s NDR sjednocením Německa a o rozšíření územní platnosti smluv uzavřených se SRN na území bývalé NDR
125/1994 Sb.
Sdělení o Programu spolupráce v oblasti vědy, školství a kultury mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 1994, 1995 a 1996 Pozn.: platnost smlouvy končí dnem 31.12.1996;
124/1994 Sb.
Sdělení o Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem ekonomiky a financí Turkmenistánu
2/1994 (CBN)
Opatření , kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů bank a poboček zahraničních bank předkládaných České národní bance Pozn.:uveřejněno v částce 10/1994 Věstníku České národní banky;
18 655/1994-250
Opatření o používání měrových jednotek při spojení letadlo - země a při koordinaci řízení letového provozu (L 5)
18 656/1994-250
Opatření o poznávacích značkách civilních letadel (L 7)
18 657/1994-250
Opatření o civilní letecké telekomunikační službě, svazek I (L 10/I) - část I - Zařízení a systémy
 
Částka 39
pdf 3461 kB
15. 6. 1994 126/1994 Sb.
Úplné znění úplné znění zákoníku práce
 
Částka 40
pdf 695 kB
17. 6. 1994 127/1994 Sb.
Sdělení o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
128/1994 Sb.
Sdělení o podpoře a vzájemné ochraně investic
129/1994 Sb.
Sdělení o Programové dohodě mezi vládou České republiky, kterou zastupuje Ministerstvo financí, a Minicipiální finanční společností, a.s., na straně jedné a vládou Spojených států amerických, kterou zastupuje Agentura pro mezinárodní rozvoj, na straně druhé k financování municipiální infrastuktury
130/1994 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky o vzájemném osvobození silničních motorových vozidel od silniční daně
RS07/94
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 41
pdf 643 kB
21. 6. 1994 131/1994 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení zákona č. 183/1993 Sb.
 
Částka 42
pdf 875 kB
24. 6. 1994 132/1994 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení čl. II zákona č. 216/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, a na zrušení § 27 odst. 8 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1993 Sb.
133/1994 Sb.
Sdělení o Vídeňské úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody a Společném protokolu týkajícím se aplikace Vídeňské úmluvy a Pařížské úmluvy
US01/94
Usnesení o zveřejnění písemných přiznání o příjmech a darech poslanců a členů vlády
US02/94
Usnesení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva v obci Lhotka, okres Jihlava
 
Částka 43
pdf 657 kB
29. 6. 1994 134/1994 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
135/1994 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, a mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
136/1994 Sb.
Zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících a o změně dalších zákonů
137/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: ust. čl. I bod 1 nabývá účinnosti už 29.6.1994;
138/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče
139/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče
OP14/94
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 44
pdf 2968 kB
8. 7. 1994 140/1994 Sb.
Úplné znění zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených pozdějšími předpisy
 
Částka 45
pdf 518 kB
15. 7. 1994 141/1994 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení bodu e) obecně závazné vyhlášky obce Karlštejn o poplatku ze vstupného na hrad přijaté dne 19. února 1991
142/1994 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku a kterým se stanoví minimální výše nákladů spojených s uplatňováním pohledávky
143/1994 Sb.
Nařízení o zvýšení rodičovského příspěvku a podpory při narození dítěte
144/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podmínky vracení zaplacené daně z přidané hodnoty
145/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb.
146/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 93/1993 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla
147/1994 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 125. výročí zahájení provozu první koněspřežné městské tramvaje v Brně
148/1994 Sb.
Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o předávání a přebírání osoba, jejichž vstup nebo pobyt je na území druhého státu potiprávní
OP15/94
Opatření o úpravě výše stravného při pracovních cestách
OP16/94
Opatření o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
RS08/94
Redakční sdělení o doplnění nálezů Ústavního soudu České republiky
 
Částka 46
pdf 4113 kB
11. 7. 1994 149/1994 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění nařízení vlády České republiky č. 50/1993 Sb. Pozn.: čl. I bod 43 a bod 48 věta prvá nabývají účinnosti až 1.1.1995;
 
Částka 47
pdf 786 kB
15. 7. 1994 150/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky
151/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 263/1993 Sb. a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 90/1994 Sb.
 
Částka 48
pdf 1073 kB
20. 7. 1994 152/1994 Sb.
Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů
RS09/94
Redakční sdělení o doplnění nálezu Ústavního soudu České republiky č. 141/1994 Sb.
RS10/94
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 49
pdf 1670 kB
27. 7. 1994 153/1994 Sb.
Zákon o zpravodajských službách České republiky
154/1994 Sb.
Zákon o Bezpečnostní informační službě
155/1994 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcecm na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
OP17/94
Opatření , kterým se vyhlašuje přírůstek spotřebitelských cen zvýšený o 5 % za první pololetí 1994 proti prvnímu pololetí 1993 a za druhé čtvrtletí 1994 proti druhému čtvrtletí 1993 podle nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulaci a sankčním opatření ve mzdové oblasti
RS11/94
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 50
pdf 933 kB
29. 7. 1994 156/1994 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
157/1994 Sb.
Zákon o státních vyznamenáních České republiky
158/1994 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění zákona č. 218/1992 Sb., a zákon České národní rady č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění zákona č. 211/1993 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. II bodů 7 až 12, 15 až 18 se zrušují k 1.1.2003 viz. z. č. 86/2002 Sb., § 56 bod 4.
159/1994 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o podpoře a ochraně investic
160/1994 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Uruguajské východní republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a úředních pasů Uruguajské východní republiky
 
Částka 51
pdf 441 kB
3. 8. 1994 161/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
162/1994 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Austrálií o vzájemné podpoře a ochraně investic
163/1994 Sb.
Opatření , kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
OP18/94
Opatření , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1994 - 1999, 9,25 %
 
Částka 52
pdf 670 kB
11. 8. 1994 164/1994 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 3 odst. 1, části ustanovení § 3 odst. 2 a části ustanovení § 5 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákonů jej měnících a doplňujících
165/1994 Sb.
Opatření , kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby rezerv a opravných položek k těmto pohledávkám
282/40 517/1994
Opatření , kterým se mění a doplňují účtové osnovy a postupy účtování pro banky a pojišťovny
 
Částka 53
pdf 253 kB
18. 8. 1994 166/1994 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení voleb do zastupitelstev v obcích
167/1994 Sb.
Nařízení , kterým se zkracuje civilní služba pro některé občany
168/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor
169/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva financí a Státní banky československé č. 303/1992 Sb., kterou se provádí devizový zákon
170/1994 Sb.
Sdělení o Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Kanady o zaměstnávání rodinných příslušníků pracovníků diplomatických misí konzulárních úřadů a zaměstnanců mezinárodních vládních organizací
OP19/94
Opatření , kterým se mění opatření Federálního ministertva financí, kterým se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
OP20/94
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 54
pdf 2799 kB
31. 8. 1994 171/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv
172/1994 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce
OP21/94
Opatření , kterým se doplňuje opatření ze dne 10. prosince 1993, kterým se stanoví postup pro oceňování investičního majetku a zásob v působnosti Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Bezpečnostní informační služby České republiky Pozn.: nová příloha zapracována do textu původního opatření č. FZ83/93;
OP22/94
Opatření o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 55
pdf 220 kB
8. 9. 1994 173/1994 Sb.
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů
 
Částka 56
pdf 570 kB
14. 9. 1994 174/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
175/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb. a č. 88/1994 Sb.
176/1994 Sb.
Sdělení Dodatek č. 1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archivních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti ze dne 29. října 1992
177/1994 Sb.
Sdělení o Ujednání mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě na vybraných hraničních přechodech
4/1994 (CBN)
Opatření , kterým se stanoví bankám omezení a podmínky pro některé druhy úvěrů a investic do majetkových účastí Pozn.: uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 20/1994;
 
Částka 57
pdf 4089 kB
28. 9. 1994 178/1994 Sb.
Vyhláška o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů
 
Částka 58
pdf 868 kB
28. 9. 1994 179/1994 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Olomouce ze dne 13. března 1991 o úpravě podmínek prodeje, rozšiřování a provozování předmětů pornografického a erotického charakteru ve městě Olomouci
180/1994 Sb.
Sdělení o podepsání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
181/1994 Sb.
Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
RS12/94
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 59
pdf 439 kB
30. 9. 1994 182/1994 Sb.
Zákon , kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky
183/1994 Sb.
Zákon o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 1995
184/1994 Sb.
Nařízení o jednacím řádu Ústřední volební komise a o provedení zákona o volbách do zastupitelstev v obcích
185/1994 Sb.
Nařízení , kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace
186/1994 Sb.
Sdělení o odstoupení České a Slovenské Federativní Republiky od Všeobecných podmínek specializace a kooperace výroby mezi organizacemi členských států RVHP (VPSK RVHP) a od Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států RVHP (VDP RVHP 1968/1988)
OP23/94 (59/1994)
Opatření o úpravě výše stravného při pracovních cestách
OP24/94
Oznámení o uložení dodatků kolektivních smluv vyššího stupně
RS13/94
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 60
pdf 607 kB
7. 10. 1994 187/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o silniční dopravě
188/1994 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
OP25/94
Opatření , kterým se doplňuje program statistických zjišťování na rok 1994 Pozn.: zapracováno do textu původního opatření ČSÚ čj. OP17/93;
 
Částka 61
pdf 651 kB
27. 10. 1994 189/1994 Sb.
Zákon o vyšších soudních úřednících
190/1994 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky
191/1994 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb., zákona České národní rady č 473/1992 Sb., zákona č. 170/1993 Sb. a zákona č. 155/1994 Sb.
192/1994 Sb.
Zákon o změně názvu některých vysokých škol uvedených v příloze zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách
193/1994 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb.
194/1994 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jívka ze dne 14. března 1994 o financování věcných nákladů dětí, které navštěvují základní školy
195/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva obrany č. 274/1993 Sb., o stanovvení výše náhrady nákladů vynaložených na materiální a finanční zabezpečení vzdělání nebo vycvičení vojáků v činné službě a o podmínkách jejího snížení
196/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, a vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech
197/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva školství č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání, ve znění zákona č. 188/1988 Sb.
198/1994 Sb.
Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic
RS14/94
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 62
pdf 1562 kB
7. 11. 1994 199/1994 Sb.
Zákon o zadávání veřejných zakázek
200/1994 Sb.
Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
201/1994 Sb.
Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské lidové republiky o zrušení vízové povinnosti a rozvoji turistiky Pozn.: Nebude-li tato Dohoda vypovězena, pozbude platnosti dnem, kdy se oba smluvní státy stanou členskými státy EU.
202/1994 Sb.
Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Albánské republiky o obchodně ekonomických vztazích a spolupráci ve vědě a technice
 
Částka 63
pdf 1291 kB
10. 11. 1994 203/1994 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona č. 40/1994 Sb.
204/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
205/1994 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 50 Kč vzoru 1994
206/1994 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k ochraně a tvorbě životního prostředí
 
Částka 64
pdf 1001 kB
11. 11. 1994 207/1994 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 6, 11, § 12 odst. 3, § 18 odst. 1 písm. a), c) a § 18a písm. a), b) zákona České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb.
208/1994 Sb.
Sdělení o přijetí Dohody o ochraně populací evropských netopýrů
209/1994 Sb.
Sdělení o přijetí Protokolu o přístupu České republiky ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu (GATT) a o přístupu České republiky k Ujednání týkajícího se mezinárodního obchodu textilním zbožím a k Protokolu o prodloužení Ujednání, k Dohodě o technických překážkách obchodu, k Dohodě o provádění článku VI GATT, k Dohodě o dovozním licenčním řízení a k Dohodě o provádění článku VII GATT
210/1994 Sb.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zrušení vízové povinnosti pro státní občany České a Slovenské Federativní Republiky a Vietnamské socialistické republiky držitele diplomatických a služebních pasů
OP26/94
Opatření , kterým se vyhlašuje přírůstek spotřebitelských cen zvýšený o 5 % za první až třetí čtvrtletí 1994 proti prvnímu až třetímu čtvrtletí 1993, za druhé a třetí čtvrtletí 1994 proti druhému až třetímu čtvtletí 1993 a za třetí čtvrtletí 1994 proti třetímu čtvrtletí 1993 podle nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti
 
Částka 65
pdf 1190 kB
15. 11. 1994 211/1994 Sb.
Úplné znění zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 218/11992 Sb. a zákonem č. 158/1994 Sb.
212/1994 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 211/1993 Sb. a zákonem č. 158/1994 Sb.
213/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 128/1993 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech
 
Částka 66
pdf 743 kB
18. 11. 1994 214/1994 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 55 odst. 2, ustanovení vyjádřeného v § 74 odst. 1 slovy "(§ 68, 69, 72, 73, 73a) s výjimkou rozhodnutí o jejím prodloužení (§ 71 odst. 2, 5)," a ustanovení § 209 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
215/1994 Sb.
Sdělení o přistoupení k Protokolu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (z roku 1979) o dlouhodobém financování Kooperativního programu pro monitorování a vyhodnocování dálkového šíření látek znečišťujících ovzduší v Evropě (EMEP)
OP27/94
Opatření , jímž se určují emisní podmínky státních pokladničních poukázek
OP28/94
Opatření , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1994-1996, 8,45 %
OP29/94
Oznámení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 67
pdf 925 kB
30. 11. 1994 216/1994 Sb.
Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Pozn.: Autory komentáře jsou Miloš Olík, Martin Maisner, Radek Pokorný, Petr Málek a Martin Janoušek.
217/1994 Sb.
Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce
218/1994 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
219/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti nálepky prokazující zaplacení poplatku za užití dálnice a silnice dálničního typu motorovým vozidlem
220/1994 Sb.
Vyhláška o způsobu a rozsahu prodeje vybraných druhů zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty a spotřebních daní některým osobám
221/1994 Sb.
Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemné pomoci mezi jejich celními správami
OP30/94
Opatření o úpravě výše stravného při pracovních cestách
 
Částka 68
pdf 1142 kB
6. 12. 1994 222/1994 Sb.
Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci
223/1994 Sb.
Zákon o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb.
224/1994 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb., zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb., doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 156/1994 Sb., a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb.
225/1994 Sb.
Nařízení , kterým se stanovují celní přechody, na nichž provádějí kontrolu cestovních dokladů celní úřady
226/1994 Sb.
Sdělení o podepsání Prozatímní dohody o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou na jedné straně a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na straně druhé a o Doplňkovém a Dodatkovém protokolu k ní
227/1994 Sb.
Sdělení o podepsání Dohody mezi Českou republikou a Evropským hospodářským společenstvím týkající se ryb
228/1994 Sb.
Sdělení o podepsání Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem průmyslu a obchodu Litevské republiky Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MPO č. 1/1995;
281/56 350/94
Opatření , kterým se upravují postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou činnost nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví
 
Částka 69
pdf 3951 kB
12. 12. 1994 229/1994 Sb.
Sdělení o Dohodě o volném obchodu mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko
230/1994 Sb.
Sdělení o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky
 
Částka 70
pdf 6027 kB
15. 12. 1994 OP31/94
Opatření , kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1995
 
Částka 71
pdf 585 kB
15. 12. 1994 231/1994 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Přerov - Tržní řád ze dne 1. prosince 1993, ve znění změn a doplňků Pozn.: výrok v bodě 2. nabyl právní moci dnem 30.12.1994;
232/1994 Sb.
Nařízení , kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Krkonoše
233/1994 Sb.
Nařízení , kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Jeseníky
234/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 50/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole, ve znění vyhlášky Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 505/1992 Sb. a vyhlášky Ministerstva průmyslu o obchodu č. 22/1994 Sb.
235/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění vyhlášky č. 71/1993 Sb., vyhlášky č. 178/1993 Sb. a vyhlášky č. 1/1994 Sb. Pozn.: body 1 a 2 nabývají účinnosti už dnem 15.12.1994;
236/1994 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o vývozu některých textilních výrobků z Československé socialistické republiky do Spojených států amerických, která byla pozměňována a její platnost prodlužována formou výměny nót, a o podepsání Pamětního zápisu, jímž bylo s účinností od 1. ledna 1993 potvrzeno právní nástupnictví České republiky do práv a závazků bývalé České a Slovenské Federativní Republiky vyplývajících z Dohody a její platnost byla prodloužena do 31. května 1995
237/1994 Sb.
Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech a Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo k Dohodě z 3. listopadu 1994
238/1994 Sb.
Sdělení o odstoupení Maďarské republiky od Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku fyzických osob mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik a Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob uzavřené mezi týmiž státy
239/1994 Sb.
Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o vzájemném zaměstnávání českých a vietnamských občanů
240/1994 Sb.
Sdělení o Podepsání Rozhodutí č. 1/94 Společného výboru Evropského společenství a České republiky týkající se Rozhodnutí č. 1/93 (C) Společného výboru Evropského společenství a České republiky a Slovenské republiky ze dne 28. května 1993 o vývozu některých ocelářských výrobků z České republiky do Společenství
282/65 545/94
Opatření , kterým se mění vykazování zůstatků účtů v rozvaze účetních jednotek při obchodování s cennými papíry
 
Částka 72
pdf 1517 kB
30. 12. 1994 241/1994 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
242/1994 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb.
243/1994 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb.
244/1994 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně, ve znění pozdějších předpisů
245/1994 Sb.
Nařízení , kterým se zvyšují částky životního minima a dávky pěstounské péče
246/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb. a vyhlášky č. 327/1993 Sb.
247/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se zmocňují Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení k promíjení penále podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
248/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování nemocenského pojištění ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů
249/1994 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
250/1994 Sb.
Sdělení o podepsání Rámcové dohody o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou, která byla pozměněna výměnou nót ze dne 8. a 28. července 1994
281/65 550/94
Opatření , kterým se mění a doplňuje obsah přílohy tvořící součást účetní závěrky pro podnikatele
283/67 680/94
Opatření , jímž se stanoví část obsahu "Přílohy", která je součástí účetní závěrky politických stran a politických hnutí účtujících v soustavě podvojného účetnictví Pozn.: Uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 12/1994.
283/67 681/94
Opatření , kterým se stanoví uspořádání položek účetní závěrky k 30.6.1994 pro politické strany a politická hnutí, účtující v soustavě jednoduchého účetnictví
ON02/94
Oznámení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 73
pdf 528 kB
30. 12. 1994 251/1994 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů
252/1994 Sb.
Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích
253/1994 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: čl. IV nabývá účinnosti už 1.1.1995;
 
Částka 74
pdf 822 kB
30. 12. 1994 254/1994 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů
255/1994 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
256/1994 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních, a zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb.
257/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 11/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti ke značení některých tabákových výrobků
 
Částka 75
pdf 1076 kB
30. 12. 1994 258/1994 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 76
pdf 2000 kB
30. 12. 1994 259/1994 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 77
pdf 557 kB
30. 12. 1994 260/1994 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: sazby daně pro malé nezávislé pivovary podle § 44 nabývají účinnosti až 1.7.1995;
261/1994 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství
262/1994 Sb.
Nařízení o odměnách členům zastupitelstev v obcích
263/1994 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
264/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podmínky pro nerovnoměrné rozvržení pracovní doby v zařízeních sociální péče
 
Částka 78
pdf 17 MB
30. 12. 1994 265/1994 Sb.
Nařízení , kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
 
Částka 79
pdf 889 kB
30. 12. 1994 266/1994 Sb.
Zákon o dráhách
267/1994 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje občanský zákoník
 
Částka 80
pdf 520 kB
30. 12. 1994 268/1994 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1995
269/1994 Sb.
Zákon o Rejstříku trestů
270/1994 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady
283/67 677/1994
Opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1994 u okresních úřadů, obcí a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
283/67 678/1994
Opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1994 u ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
RS15/94
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 81
pdf 534 kB
30. 12. 1994 271/1994 Sb.
Nařízení , kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku "Ropovod Ingolstadt"
272/1994 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 613/1992 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmenic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek, ve znění vyhlášky č. 332/1993 Sb.
OP32/94
Opatření , kterým se vyhlašují platební tituly pro kódování finančních transakcí ve vztahu k zahraničí
281/73 250/94
Opatření , kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele
282/70 876/94
Opatření Úprava účtové osnovy a postupů účtování pro banky
 
Částka 82
pdf 464 kB
30. 12. 1994 273/1994 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb.
274/1994 Sb.
Usnesení k novelizaci zákona o správních poplatcích
275/1994 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb.
276/1994 Sb.
Usnesení k novelizaci zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě