Stejnopis sbírky zákonů
České republiky.

Ročník 1995

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 1223 kB
18. 1. 1995 1/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií
2/1995 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady ze dne 4. května 1992 č. 300 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 1/1995 Sb.
3/1995 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení čl. I zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
4/1995 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
5/1995 Sb.
Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích a o Ujednání k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích ze dne 3. listopadu 1994
6/1995 Sb.
Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti následků vyplývajících z migračních pohybů a Ujednání k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti následků vyplývajících z migračních pohybů
283/73 243/1994
Opatření , kterým se doplňuje opatření č.j. V/2-31 393/1992, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
OP01/95
Opatření o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
5/1994 (CBN)
Opatření , kterým se mění a doplňuje opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, opatření o kapitálové přiměřenosti bank, opatření o úvěrové angažovanosti bank a opatření o pravidlech likvidity bank
6/1994 (CBN)
Opatření , kterým se mění opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance
7/1994 (1/1995)
Opatření , kterým se stanoví požadavky na zprávu o hospodaření banky
RS01/95
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 2
pdf 8029 kB
1. 2. 1995 7/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé
 
Částka 3
pdf 940 kB
6. 2. 1995 8/1995 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 9 a 9a zákona č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění zákona č. 294/1993 Sb., a bodu 198 zákona č. 292/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
9/1995 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vrábče o poplatku za odvoz a skládkování tuhého domovního odpadu přijaté dne 22. dubna 1994
10/1995 Sb.
Nařízení , kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Ralsko
11/1995 Sb.
Nařízení , kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Mladá
12/1995 Sb.
Vyhláška o zajištění bezpečnosti práce a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot
13/1995 Sb.
Vyhláška , jíž se stanoví funkce, které ve správní službě Vězeňské služby České republiky mohou zastávat výlučně zaměstnanci v pracovním poměru, a funkce, ve kterých mohou být výjimečně zařazeni i nadále příslušníci ve služebním poměru
14/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam a množství látek a výrobků používaných ve zdravotnictví při akutním ohrožení života, na které se nevztahují ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 211/1993 Sb., a doba ukončení jejich dovozu
15/1995 Sb.
Vyhláška o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností
RS02/95
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 4
pdf 58 kB
26. 1. 1995 16/1995 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví sazba cla pro dovoz brambor Pozn.: předpis pozbývá účinnosti dnem 31.5.1995;
 
Částka 5
pdf 1681 kB
22. 2. 1995 17/1995 Sb.
Nález ve věci návrhu na částečné zrušení čl. III obecně závazné vyhlášky obce Vráž ze dne 13. června 1994 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
18/1995 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Ledenice ze dne 3. listopadu 1993 o poplatku za odvoz a skládkování tuhého domovního odpadu
19/1995 Sb.
Nařízení o zavedení letního času v letech 1995 až 1997
20/1995 Sb.
Vyhláška , kterým se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
21/1995 Sb.
Sdělení o podepsání Smlouvy mezi Českou republikou a Státem Izrael o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
22/1995 Sb.
Sdělení o podepsání Smlouvy mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
23/1995 Sb.
Sdělení o podepsání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
24/1995 Sb.
Sdělení o podepsání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Tuniské republiky
25/1995 Sb.
Sdělení o podepsání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o dodávkách ropy z Ruské federace do České republiky
26/1995 Sb.
Sdělení o podepsání Dohody o záruce mezi Českou republikou a a) Evropskou investiční bankou (Česká republika - Telekomunikační projekt 1), b) Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (Český telekomunikační projekt) a c) Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj (Telekomunikační projekt) Pozn.: Dohoda ad a) vstoupila v platnost dnem 22.7.1993, Dohoda ad b) dnem 18.10.1993.
27/1995 Sb.
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o kontrole a označování předmětů z drahých kovů
28/1995 Sb.
Sdělení o podepsání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečňování společných pilotních projektů na ochranu životního prostředí ke snížení znečištění životního prostředí přecházejícího hranice
OP02/95
Opatření , kterým se vyhlašuje přírůstek spotřebitelských cen zvýšený o 5% ze první až čtvrté čtvrtletí 1994, za druhé až čtvrté čtvrtletí 1994, za třetí až čtvrté čtvrtletí 1994 a za čtvrté čtvrtletí 1994 proti stejným obdobím roku 1993 podle nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním optření ve mzdové oblasti
OP03/95
Opatření , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky 1995 - 2000, 8,7%
OP04/95
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
OP05/95
Opatření , kterým se mění a doplňuje opatření č. 3/1994, kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávej z úvěrů a tvorby rezerv a opravných položek k těmto pohledávkách
RS03/95
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 6
pdf 1082 kB
24. 2. 1995 29/1995 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti
30/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu Pozn.: ust. bodů 1, 4, 10, 12, 13, 15, 19 a čl. II nabývají účinnosti už dnem 1.3.1995;
31/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
 
Částka 7
pdf 934 kB
3. 3. 1995 32/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
33/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
34/1995 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje zákon č.76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů
35/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Evropské dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisících objektech (AGTC)
 
Částka 8
pdf 1434 kB
14. 3. 1995 36/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
37/1995 Sb.
Zákon o neperiodických publikacích Pozn.: ust. § 2 odst. 3 se nevztahuje na publikace vydané před 1.1.1996. Autorem komentáře je Aleš Rozehnal.
38/1995 Sb.
Zákon o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
39/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii
40/1995 Sb.
Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Autorem komentáře je Aleš Rozehnal.
41/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon České národní rady č. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadů
42/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění zákona č. 215/1993 Sb.
43/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
44/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a Ministerstva spravedlnosti č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby
45/1995 Sb.
Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů Pozn.: ust. § 17 odst. 1 nabývá účinnosti až 1.1.1996;
46/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společného pilotního projektu na ochranu životního prostředí "Městské čistírny odpadních vod v severních Čechách"
 
Částka 9
pdf 172 kB
17. 3. 1995 OP06/95
Opatření , kterým se vyhlašuje vyobrazení služebního průkazu příslušníka Bezpečnostní informační služby včetně odznaku, který je jeho nedílnou součástí, a jeho popis
 
Částka 10
pdf 1536 kB
27. 3. 1995 47/1995 Sb.
Úplné znění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, se změnami a doplňky provedenými zákonem České národní rady č. 590/1992 Sb., zákonem České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákonem č. 40/1994 Sb.
48/1995 Sb.
Nařízení o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech Pozn.: § 2 odst. 5 a 6 a § 4 odst. 3 a 4 se dle článku II. nařízení 332/1999 v roce 2000 nepoužije.
49/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví pravidla pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků na investiční dotace v rámci Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení
50/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 146/1982 Sb., kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra č. 129/1993 Sb.
51/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě
52/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, a o přístupu Československé socialistické republiky k Protokolu 1978 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974 Pozn.: sukcese ČR do Úmluvy a do Protokolu dnem 1.1.1993;
53/1995 Sb.
Sdělení o přístupu Československé socialistické republiky k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (STCW), 1978 Pozn.: sukcese ČR do Úmluvy dnem 1.1.1993;
OP08/95
Opatření o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 11
pdf 7004 kB
14. 4. 1995 54/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Středoevropské dohody o volném obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou Pozn.: Dohoda předběžně užívána od 1.3.1993. Aktuální znění protokolů 1 až 3 viz sdělení č. 5/1997 Sb., aktuální znění příloh k protokolům 1 až 3 viz sdělení č. 111/1996 Sb. a aktuální znění protokolů 4 až 6 vč. příloh k nim viz sdělení č. 286/1997 Sb.. Do aktuálního znění není zapracováná příloha k Dodatkovému protokolu č. 9 měnící protokol č. 7 Dohody viz. č. 28/2002 Sb.m.s.
 
Částka 12
pdf 1135 kB
18. 4. 1995 55/1995 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy
56/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Protokolu o výkladu článku 19 Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
 
Částka 13
pdf 1767 kB
24. 4. 1995 57/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů
58/1995 Sb.
Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
59/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
60/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
61/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 144/1994 Sb., kterou se stanoví podmínky vrácení zaplacené daně z přidané hodnoty
62/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti zahraničního obchodu
63/1995 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí vítězství nad fašismem
64/1995 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Pavla Josefa Šafaříka
65/1995 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 1995
 
Částka 14
pdf 2971 kB
28. 4. 1995 66/1995 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 35/1993 Sb., zákonem č. 157/1993 Sb., zákonem č. 302/1993 Sb., zákonem č. 315/1993 Sb., zákonem č. 323/1993 Sb., zákonem č. 85/1994 Sb., zákonem č. 255/1994 Sb. a zákonem č. 59/1995 Sb.
67/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení
68/1995 Sb.
Opatření , kterým se mění opatření České národní banky č. 184/1993 Sb., jímž se stanoví podmínky pro obchod s devizovými prostředky prováděný devizovými bankami na vnitřním devizovém trhu
69/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie
70/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o přechodu práv a povinností vyplývajících z výkonu základní (náhradní) služby vojáků ve vojskách Ministerstva vnitra a ve Federálním policejním sboru a vojáků v základní (náhradní) službě povolaných k plnění úkolů ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie
71/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Protokolu 1978 k Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL), 1973
OP09/95
Opatření o úpravě výše stravného při pracovních cestách
OP10/95
Oznámení o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě
 
Částka 15
pdf 276 kB
5. 5. 1995 72/1995 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 46 zákona o rodině č. 94/1963 Sb., § 19 odst. 1 písm. a) č. 1 zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, a § 15 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
73/1995 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví zvláštní jednorázová peněžní náležitost pro příslušníky Policie České republiky
74/1995 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví sazba cla pro dovoz bramborového škrobu a vína Pozn.: předpis pozbývá platnosti dnem 31.8.1995 a ust. § 1 písm. a) dnem 31.7.1995;
 
Částka 16
pdf 1662 kB
10. 5. 1995 75/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb. a vyhlášky č. 145/1994 Sb. Pozn.: zapracovaná do textu novelizované vyhl. č. 92/1993 Sb.;
 
Částka 17
pdf 1326 kB
18. 5. 1995 76/1995 Sb.
Zákon o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995
77/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce
78/1995 Sb.
Úplné znění zákona o soudních poplatcích, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění
79/1995 Sb.
Úplné znění zákona o všeobecném zdravotním pojištění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění
80/1995 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Tehov o místních poplatcích
81/1995 Sb.
Vyhláška o osvobození od správních poplatků
 
Částka 18
pdf 1263 kB
29. 5. 1995 82/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
83/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
84/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
85/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 287/1993 Sb., o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, a o opatřeních s tím souvisejících
86/1995 Sb.
Zákon o ochraně ozonové vrstvy Země Pozn.: ust. § 6 odst. 1, pokud jde o látky uvedené v částech C a D přílohy, nabývá účinnosti až 1.1.1996;
87/1995 Sb.
Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějšíh předpisů
88/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění zákona č. 153/1994 Sb.
 
Částka 19
pdf 942 kB
31. 5. 1995 OP11/95
Opatření , kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., kterým se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: zapracováno do textu novelizovaného opatření vedeného v ASPI pod čj. OP03/92;
OP12/95
Opatření , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1995 - 1997, 8,55%
OP13/95
Opatření o úpravě výše sazeb zákadních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách Pozn.: zapracováno do textu novelizovaného zákona č. 119/1992 Sb.;
89/1995 Sb.
Zákon o státní statistické službě
 
Částka 20
pdf 2043 kB
5. 6. 1995 90/1995 Sb.
Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Pozn.: Ustanovení zákona č. 167/2020 Sb., která nabývají účinnosti prvním dnem volebního období Poslanecké sněmovny zvolené po dni vyhlášení tohoto zákona, jsou zapracována k 1.1.2500.
 
Částka 21
pdf 1996 kB
8. 6. 1995 91/1995 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady č.133/1985 Sb., o požární ochraně, se změnami a doplňky provedenými zákonem České národní rady č. 425/1990 Sb., zákonem č. 40/1994 Sb. a zákonem č. 203/1994 Sb.
92/1995 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
93/1995 Sb.
Opatření o přímých investicích ve vztahu k zemím Evropských společenství
94/1995 Sb.
Sdělení o sjednání obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Thajského království
95/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání na léta 1995-1998 Pozn.: platnost omezena do 30.9.1998;
OP14/95
Opatření o aktualizaci klasifikace zaměstnání
OP16/95
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 22
pdf 1112 kB
12. 6. 1995 96/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky o vzájemné ochraně investic
97/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice
98/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Turkmenistánu o obchodně ekonomických vztazích a spolupráci v oblasti vědy a techniky
OP17/95
Opatření , jímž se uveřejňuje podle § 117 odst. 5 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady k 1. lednu 1995
 
Částka 23
pdf 1252 kB
15. 6. 1995 99/1995 Sb.
Vyhláška o skladování výbušnin
 
Částka 24
pdf 401 kB
20. 6. 1995 100/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)
 
Částka 25
pdf 1164 kB
23. 6. 1995 101/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy
 
Částka 26
pdf 7862 kB
30. 6. 1995 102/1995 Sb.
Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
 
Částka 27
pdf 6443 kB
30. 6. 1995 103/1995 Sb.
Vyhláška o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel
 
Částka 28
pdf 584 kB
30. 6. 1995 104/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb., a mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
105/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 216/1994 Sb.
106/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb.
107/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
108/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů
109/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 319/1993 Sb., o příspěvku na nájemné Pozn.: zapracován do textu novelizovaného zákona č. 319/1993 Sb.;
111/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví právní a ekonomické podmínky nezávislosti malých nezávislých pivovarů
110/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 67/1991 Sb., o poskytování stipendií studentům postgraduálního studia
OP15/95
Opatření , kterým se mění opatření Federálního ministerstv financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., kterým se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: zapracováno do textu novelizovaného opatření vedeného v ASPI pod čj. OP03/92;
 
Částka 29
pdf 828 kB
3. 7. 1995 112/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
113/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Dodatku k Dohodě o obchodních vztazích mezi vládou Československé federativní republiky a vládou Spojených států amerických
OP18/95
Opatření , kterým se doplňuje program statistických zjišťování na rok 1995 Pozn.: zapracováno do textu novelizovaného opatření ČSÚ vedeného v ASPI pod čj. OP31/94;
OP19/95
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 30
pdf 1018 kB
14. 7. 1995 114/1995 Sb.
Zákon o vnitrozemské plavbě
115/1995 Sb.
Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů
116/1995 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání
 
Částka 31
pdf 1718 kB
14. 7. 1995 117/1995 Sb.
Zákon o státní sociální podpoře Pozn.: §§ 17 až 29 a § 80 body 1 až 3, 7, 12 až 15 nabývají účinnosti až 1.1.1996;
118/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře Pozn.: čl. I, čl. II body 2 a 8 až 12, čl. III b. 3, čl. IV body 1 a 2, čl. VI body 5, 7, 9, 10, 12 až 15, čl. VIII body 1, 2, 4, 6 až 9, 13 a 14, čl. IX body 1 a 4, čl. XI, čl. XIII body 2, 5, 6, 11, 17, 18, 21, 23, 26, 27 a 30 až 32, čl. XVIII b. 2 a čl. XXV a XXVI nabývají účinnosti až dnem 1.1.1996;
119/1995 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 92/1991 Sb.
120/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 32
pdf 1309 kB
14. 7. 1995 121/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví peněžní částka nezbytná k hrazení nákladů na pobyt cizince na území České republiky a na jeho vycestování Pozn.: vyhláškou č. 199/1995 Sb. změněna účinnost předpisu z 1.9.1995 na 1.12.1995;
122/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví emisní limity pro lakovny se spotřebou nad 10 tun nátěrových materiálů ročně
123/1995 Sb.
Sdělení o přístupu České republiky ke Statutu Rady Evropy
124/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
125/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
 
Částka 33
pdf 4292 kB
25. 7. 1995 126/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Rumunskem
 
Částka 34
pdf 914 kB
25. 7. 1995 127/1995 Sb.
Nařízení o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory lidové architekury za památkové rezervace
128/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci
OP22/95
Opatření , kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 27. října 1994, jímž se určují emisní podmínky státních pokladničních poukázek, vyhlášené v částce 66/1994 Sb. Pozn.: zapracováno do textu novelizovaného opatření MF vedeného v ASPI pod čj. OP27/94;
 
Částka 35
pdf 1006 kB
25. 7. 1995 129/1995 Sb.
Vyhláška o podrobnostech udělování státní autorizace k podnikání v energetických odvětvích
130/1995 Sb.
Opatření , kterým se stanoví limit pro krátkou pozici bank vůči nerezidentům
131/1995 Sb.
Opatření , kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
 
Částka 36
pdf 599 kB
25. 7. 1995 132/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
133/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: body 68 a 78 nabývají účinnosti už 1.8.1995;
134/1995 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
135/1995 Sb.
Vyhláška o zařazení funkcí v celní správě do ozbrojené složky v celní správě
136/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o výměně údajů z informačních fondů obsažených v rejstříku trestů
 
Částka 37
pdf 1690 kB
27. 7. 1995 137/1995 Sb.
Zákon o ochranných známkách
138/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1990 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb., a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. a zákona č. 190/1993 Sb. Pozn.: ust. čl. I bodu 9, pokud se týká § 6 odst. 3 a 5 zákona č. 29/1984 Sb., nabývá účinnosti až dnem 1.9.1996;
139/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb.
140/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. Pozn.: změny zapracovány do textu novelizovaného zákona ČNR č. 40/1993 Sb.;
 
Částka 38
pdf 822 kB
31. 7. 1995 141/1995 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 76/1994 Sb.
142/1995 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády č. 78/1994 Sb.
143/1995 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád)
144/1995 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech Pozn.: změny zapracovány do textu novelizovaného nařízení vlády č. 48/1995 Sb.;
145/1995 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti, ve znění nařízení vlády č. 29/1995 Sb.
146/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 138/1994 Sb. Pozn.: bod 3. nabývá účinnosti až dnem 1.1.1996. Změny zapracovány do textu novelizované vyhl. č. 82/1993 Sb.;
147/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 139/1994 Sb. Pozn.: změny zapracovány do textu novelizované vyhlášky č. 83/1993 Sb.;
 
Částka 39
pdf 1516 kB
31. 7. 1995 148/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: čl. I b. 16, 36, 37, 38, 40 a 43 nabývají účinnosti už dnem 1.8.1995;
149/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
150/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a zvláštních pasů Peruánské republiky
151/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických, úředních a zvláštních pasů Chilské republiky
 
Částka 40
pdf 890 kB
2. 8. 1995 152/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, a zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: čl. I bodu 2, pokud jde o § 27 písm. b), čl. I bodu 6, pokud jde o § 45 a 45a, a čl. I bodu 10, nabývají účinnosti až 1.1.1996;
153/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb. a zákona č. 82/1995 Sb.
154/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 41
pdf 1814 kB
4. 8. 1995 155/1995 Sb.
Zákon o důchodovém pojištění
156/1995 Sb.
Vyhláška o vydání zlatých mincí po 1000 Kč
157/1995 Sb.
Vyhláška o vydání zlatých mincí po 2500 Kč
158/1995 Sb.
Vyhláška o vydání zlatých mincí po 5000 Kč
159/1995 Sb.
Vyhláška o vydání zlatých mincí po 10 000 Kč
 
Částka 42
pdf 1994 kB
8. 8. 1995 160/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění
161/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu, ve znění zákona č. 308/1993 Sb.
162/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, ve znění vyhlášky Ministerstva hospodářství č. 219/1993 Sb. Pozn.: změny zapracovány do textu novelizované vyhlášky č. 315/1991 Sb.;
163/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o zrušení vízové povinnosti
 
Částka 43
pdf 1029 kB
15. 8. 1995 164/1995 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení čl. I bodu 122 a čl. VI odst. 6 zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: část výroku, kterou se zamítá návrh na zrušení čl. I bodu 122 zákona č. 74/1994 Sb., nabyla právní moci už 30.8. 1995;
165/1995 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb
166/1995 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 32 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb.
167/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Správního ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky ke Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném zaměstnávání občanů ze dne 29. října 1992, vyhlášené pod č. 227/1993 Sb.
283/43 167/1995
Oznámení , o vydání opatření, kterým se stanoví postup přechodu z jednoduchého na podvojné účetnictví příspěvkových organizací Pozn.: Uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 7/1995.
 
Částka 44
pdf 727 kB
15. 8. 1995 168/1995 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 34 zákona České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákonů č. 164/1993 Sb. a č. 275/1994 Sb.
169/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti o podmínkách dodávek elektřiny a o způsobu výpočtu škody vzniklé dodavateli neoprávněným odběrem elektřiny
OP24/95
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 45
pdf 822 kB
15. 8. 1995 170/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
171/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti jaderné energetiky
172/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 1/95 Společného výboru Evropského společenství a České republiky týkajícího se změn Rozhodnutí č. 1/93 (C) Společného výboru Evropského společenství a České republiky a Slovenské republiky ze dne 28. května 1993 o vývozu některých ocelářských výrobků z České republiky do Společenství, vyhlášeného pod č. 204/1993 Sb.
RS11/95
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 46
pdf 13 MB
23. 8. 1995 173/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává dopravní řád drah
 
Částka 47
pdf 738 kB
25. 8. 1995 174/1995 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, se změnami a doplňky provedenými zákonem č. 315/1993 Sb. a zákonem č. 242/1994 Sb.
175/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění vyhlášky č. 51/1995 Sb.
176/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kolumbijské republiky o zrušení vízové povinnosti pro diplomatické, služební a úřední pasy
OP23/95
Opatření , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1995 - 2000, 9,15 %
 
Částka 48
pdf 2542 kB
29. 8. 1995 177/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává stavební a technický řád drah
 
Částka 49
pdf 2155 kB
31. 8. 1995 178/1995 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury, ve znění nařízení vlády České republiky č. 442/1992 Sb., nařízení vlády č. 145/1993 Sb. a nařízení vlády č. 61/1994 Sb.
179/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Všeobecné dohody o výsadách a imunitách Rady Evropy, přijaté v Paříži dne 2. září 1949, Protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy, přijatého ve Štrasburku dne 6. listopadu 1952, Druhého protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy, přijatého v Paříži dne 15. prosince 1956, Čtvrtého protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy, přijatého v Paříži dne 16. prosince 1961 a Pátého protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy, přijatého ve Štrasburku dne 18. června 1990
180/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o podpoře a ochraně investic
181/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Peruánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
182/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti školství, kultury a vědy
183/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
184/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
185/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky a podpoře a vzájemné ochraně investic
186/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o zrušení vízové povinnosti
281/43 180/95
Opatření , kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele Pozn.: Uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 7/1995.
282/43 182/95
Opatření , kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky Pozn.: Uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 7/1995.
283/47 771/95
Opatření , kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace Pozn.: Uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 7/1995.
283/47 773/95
Opatření , kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce Pozn.: Uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 7/1995.
2/1995 (CBN)
Opatření , kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank Pozn.: uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 11/1995;
 
Částka 50
pdf 788 kB
31. 8. 1995 187/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 168/1994 Sb.
188/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 171/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv
189/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů
190/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 362/1992 Sb., o výrobě a složení krmných směsí, ve znění vyhlášky č. 264/1993 Sb.
OP29/95
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
RS04/95
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
 
Částka 51
pdf 19 MB
19. 9. 1995 191/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) Pozn.: Součástí Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) je Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví - Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)
 
Částka 52
pdf 1762 kB
22. 9. 1995 192/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1994 Sb. a č. 175/1994 Sb.
193/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví způsob a výše náhrad za omezení vlastnických práv na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elektřiny a u plynovodů
194/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky a předání a převzetí osob na státních hranicích a Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Maďarské republiky k provedení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o předání a převzetí osob na státních hranicích ze dne 2. listopadu 1994
 
Částka 53
pdf 3427 kB
22. 9. 1995 195/1995 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 168/1989 Sb.
196/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se podrobněji stanoví podmínky dodávek plynu a způsob výpočtu škody způsobené neoprávněným odběrem plynu
197/1995 Sb.
Vyhláška o stavech nouze v plynárenství a o dispečerském řízení plynárenské soustavy
198/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění vyhlášky č. 150/1994 Sb.
 
Částka 54
pdf 333 kB
1. 9. 1995 199/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 121/1995 Sb., kterou se stanoví peněžní částka nezbytná k hrazení nákladu na pobyt cizince na území České republiky a na jeho vycestování Pozn.: zapracována do textu novelizované vyhlášky č. 121/1995 Sb.;
200/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
201/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o bezvízových cestách občanů Pozn.: Dohoda pozbyla platnost dne 29.5.2000.
 
Částka 55
pdf 733 kB
25. 9. 1995 202/1995 Sb.
Vyhláška o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem
203/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
204/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
205/1995 Sb.
Sdělení o vypovězení platnosti Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou a Protokolu o platebním vypořádání vzájemných pohledávek a závazků právnických osob - podnikatelů vzniklých před 8. únorem 1993, Dodatku č. 1 k Platební smlouvě, Smlouvy o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu a Protokolu mezi Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska o limitech vývozu a dovozu peněžních prostředků, Dohody o provádění některých druhů plateb v devizové oblasti a Dodatku č. 1 k ní
OP30/95
Opatření o aktualizaci klasifikace zaměstnání
 
Částka 56
pdf 1514 kB
27. 9. 1995 206/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, a kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 136/1993 Sb., kterou se stanoví odměna pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních Pozn.: ust. čl. I bodů 2, 3, 5, 7 až 10, 15, 39, 49 a 57 nabývají účinnosti až 1.1.1996;
207/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory
 
Částka 57
pdf 589 kB
29. 9. 1995 208/1995 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví preferenční sazba cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie Pozn.: ztráta platnosti předpisu dnem 31.12.1995;
209/1995 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění nařízení vlády č. 144/1995 Sb.
210/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 114/1991 Sb., o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem
211/1995 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
212/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
213/1995 Sb.
Vyhláška k provedení zákona o ochranných známkách
214/1995 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí založení Organizace spojených národů
OP25/95
Opatření , kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 14. června 1995, vyhlášené v částce 28/1995 Sb., kterým se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně Pozn.: zapracováno do textu novelizovaného opatření vedeného v ASPI pod čj. OP03/92;
OP31/95
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
RS05/95
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 58
pdf 9656 kB
3. 10. 1995 215/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků
 
Částka 59
pdf 741 kB
5. 10. 1995 216/1995 Sb.
Úplné znění úplné znění zákona o Vojenském obranném zpravodajství
217/1995 Sb.
Vyhláška k provedení § 9 písm. a) a b) zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
218/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Úmluvy o mezinárodní správě pozůstalostí
 
Částka 60
pdf 756 kB
29. 9. 1995 219/1995 Sb.
Zákon Devizový zákon
220/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
221/1995 Sb.
Vyhláška o znaleckých komisích
 
Částka 61
pdf 4385 kB
13. 10. 1995 222/1995 Sb.
Vyhláška o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí
223/1995 Sb.
Vyhláška o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách
224/1995 Sb.
Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
RS06/95
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 62
pdf 1729 kB
13. 10. 1995 225/1995 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení, jež jsou v § 3 odst. 1 písm. b) a v § 30 písm. b) zákona České národní rady č. 128/1990 Sb., o advokacii, vyjádřena slovy "na právnické fakultě"
226/1995 Sb.
Nařízení , kterým se mění území některých okresů
227/1995 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví pro účely důchodového pojištění výše všeobecných vyměřovacích základů za období před rokem 1995 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1994
228/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví peněžní částka nezbytná k hrazení nákladů na pobyt cizince na území České republiky a na jeho vycestování
229/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Thajského království a zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
230/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Litevskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
231/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o mezinárodní silniční dopravě
 
Částka 63
pdf 636 kB
13. 10. 1995 232/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška České národní banky č. 110/1993 Sb., o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně
233/1995 Sb.
Opatření , kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami pro devizová místa včetně postupu pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky
234/1995 Sb.
Opatření , kterým se stanoví postup devizových míst při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům
235/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství, doplněné nótami ze dne 9. listopadu a 28. prosince 1994
OP32/95
Oznámení o uložení dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 64
pdf 1862 kB
26. 10. 1995 236/1995 Sb.
Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
237/1995 Sb.
Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů
238/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: čl. I body 9 až 17, 21, 30, 31, 48 a 54 a čl. IV nabývají účinnosti už dnem 26.10.1995;
239/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů
240/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů
241/1995 Sb.
Zákon o zahájení činnosti vrchního soudu v Olomouci
242/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.
243/1995 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví rozsah úkolů Ministerstva vnitra ve vztahu k přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu
244/1995 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby
245/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele
246/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb. a vyhlášky č. 194/1993 Sb. Pozn.: podle čl. II vyhl. č. 246/1995 Sb. ust. § 6, pokud se vztahuje na soudní tajemníky, pozbývá účinnosti dnem 31.12.1998;
 
Částka 65
pdf 1930 kB
30. 10. 1995 247/1995 Sb.
Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
248/1995 Sb.
Zákon o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
 
Částka 66
pdf 2136 kB
2. 11. 1995 249/1995 Sb.
Vyhláška o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny
250/1995 Sb.
Vyhláška o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny
251/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury České republiky č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny
252/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích
253/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Mezinárodní úmluvy o vyměřování lodí (TONNAGE), 1969
 
Částka 67
pdf 919 kB
13. 11. 1995 254/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992, vyhlášeného dne 15. prosince 1992 v částce 116/1992 Sb.
255/1995 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992, vyhlášeného dne 15. prosince 1992 v částce 116/1992 Sb., přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 27. září 1995 a vrácenému prezidentem republiky dne 6. října 1995
256/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon České národní rady č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky Pozn.: zapracován do textu novelizovaného zákona ČNR č. 279/1992 Sb.;
257/1995 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon České národní rady č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých fukcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 27. září 1995 a vrácenému prezidentem republiky dne 6. října 1995
259/1995 Sb.
Nařízení , kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku okresu Cheb
258/1995 Sb.
Nařízení , kterým se provádí občanský zákoník
260/1995 Sb.
Nařízení , kterým se vyhlašuje 2. doplněk závazné části územního plánu rajónu Pražské středočeské aglomerace
261/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví lhůty a způsoby plnění oznamovací povinnosti
 
Částka 68
pdf 775 kB
15. 11. 1995 262/1995 Sb.
Nařízení o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
263/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Úmluvy o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG), 1972
264/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o odborné přípravě vietnamských občanů ve středních odborných učilištích v České republice
RS07/95
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 69
pdf 685 kB
17. 11. 1995 265/1995 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 2 písm. i), části § 33 a § 33a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. a čl. II bodů 2, 3, 4, 5 a 6 zákona č. 260/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
266/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška o kontejnerovém přepravním řádu
267/1995 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 100. výročí zahájení činnosti České filharmonie
268/1995 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 1995
269/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
270/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky o způsobu účtování při provádění letecké záchranné služby
OP33/95
Opatření , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1995 - 1997, 9,4 %
OP34/95
Opatření o zavedení číselníku krajů a okresů
RS08/95
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 70
pdf 5986 kB
28. 11. 1995 OP36/95
Opatření Program statistických zjišťování na rok 1996
 
Částka 71
pdf 604 kB
30. 11. 1995 271/1995 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 104/1994 Sb., kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Plzeňské sídelní regionální aglomerace
272/1995 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kutná Hora č. 10/1994 o dopravě ve městě Kutná Hora ze dne 1. července 1994
273/1995 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností
274/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb.
275/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
276/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví celkové roční nejvyšší množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které mohou být vyrobeny nebo dovezeny v roce 1996
277/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby
278/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o obchodu a hospodářské spolupráci
282/65 785/95
Opatření , kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 11/1995;
 
Částka 72
pdf 861 kB
1. 12. 1995 283/58 841/1995
Opatření , kterým se doplňuje opatření, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 11/1995;
279/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
280/1995 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazných vyhlášek obce Kostice o udržování pořádku v obci a o místních poplatcích
281/1995 Sb.
Nařízení , kterým se zvyšují částky životního minima
282/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů č. 51/1973 Sb., o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních případech
283/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
3/1995 (CBN)
Opatření o kapitálové přiměřenosti bank Pozn.: uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 25/1995;
4/1995 (CBN)
Opatření o úvěrové angažovanosti bank Pozn.: uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 25/1995;
 
Částka 73
pdf 2132 kB
6. 12. 1995 284/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
285/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb.
 
Částka 74
pdf 1567 kB
8. 12. 1995 286/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
287/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu
 
Částka 75
pdf 1281 kB
13. 12. 1995 288/1995 Sb.
Zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)
OP37/95
Opatření , kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
 
Částka 76
pdf 1770 kB
15. 12. 1995 289/1995 Sb.
Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) Pozn.: ust. § 32 odst. 8 věty druhé a § 36 nabývají účinnosti až dnem 1.1.1997. Autory komentáře jsou Jaroslav Drobník, Petr Dvořák.
290/1995 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
291/1995 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
292/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 73/1993 Sb., o způsobu úhrady nákladů na státní vyrovnávací příspěvek plátcům příspěvku
293/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění pozdějších předpisů
RS09/95
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 77
pdf 583 kB
18. 12. 1995 294/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se podrobněji upravují některé pracovněprávní vztahy, stejnokroj a hodnosti příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky Pozn.: Ustanovení § 9 až 17 se podle vyhlášky 323/2001 Sb., zrušují dnem 31.12.2001.
 
Částka 78
pdf 566 kB
20. 12. 1995 295/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů Pozn.: zapracována do textu novelizované vyhlášky č. 178/1994 Sb.;
 
Částka 79
pdf 905 kB
21. 12. 1995 296/1995 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., a § 3 odst. 4 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. Pozn.: ust. o zrušení § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 424/1991 Sb. nabývá účinnosti až dnem 1.1.1997;
297/1995 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Karla Svolinského
298/1995 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě
OP38/95 (79/1995)
Opatření , kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., kterým se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: změny zapracovány do textu opatření FMF vedeného v ASPI pod čj. OP03/92;
281/71 699/1995
Opatření , kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele Pozn.: ustanovení uvedená v příloze k tomuto opatření body 1, 4 a 6 úvodních ustanovení a pod bodem 2 v účtové třídě 3 se použijí poprvé při sestavování účetní závěrky za rok 1995 Uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 12/1995 Změny zapracovány do textu novelizovaného opatření čj. V/20 100/1992;
283/71 700/1995
Opatření , kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti vznikající podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
 
Částka 80
pdf 16 MB
29. 12. 1995 299/1995 Sb.
Nařízení , kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
 
Částka 81
pdf 697 kB
27. 12. 1995 300/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb.
301/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: ust. čl. I b. 8 a čl. IV nabývají účinnosti až dnem 1.7. 1996;
302/1995 Sb.
Zákon , kterým se mění zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění pozdějších předpisů
303/1995 Sb.
Nařízení o minimální mzdě
304/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 270/1993 Sb., o způsobu zjišťování množství emisí a o technických prostředcích pro jejich měření u velkých a středních zdrojů znečišťování
 
Částka 82
pdf 579 kB
29. 12. 1995 305/1995 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1996
306/1995 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
307/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb., vyhlášky č. 327/1993 Sb. a vyhlášky č. 246/1994 Sb.
 
Částka 83
pdf 544 kB
29. 12. 1995 308/1995 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci Pozn.: změny zapracovány do textu novelizovaného nařízení vlády č. 333/1933 Sb.;
309/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 11/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k označení některých tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 257/1994 Sb. Pozn.: změny zapracovány do textu novelizované vyhlášky č. 11/1994 Sb.;
310/1995 Sb.
Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb
311/1995 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
312/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
313/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 44/1992 Sb., o náhradách za vykonávání funkce přísedícího Pozn.: změny zapracovány do textu novelizované vyhlášky č. 44/1992 Sb.;
314/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví územní působnost Okresní veterinární správy v Šumperku též pro územní obvod okresu Jeseník
OP38/95 (83/1995)
Opatření o úpravě výše stravného při pracovních cestách Pozn.: změny zapracovány do textu zákona č. 119/1992 Sb.;
OP39/95
Opatření o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností
 
Částka 84
pdf 499 kB
29. 12. 1995 315/1995 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
316/1995 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 270/1994 Sb., kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady
317/1995 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
318/1995 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách
OP40/95
Opatření k zavedení Číselníku měn a fondů
111/75 139/1995
Opatření o rozpočtové skladbě a jejích změnách a doplňcích k 1. lednu 1996 Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 1/1996;
282/74 788/95
Opatření , kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky
282/58 850/1995
Opatření , kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 12/1995;
283/71 696/1995
Opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1995 u ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 12/1995;
RS10/95
Redakční sdělení o opravě chyb