Stejnopis sbírky zákonů
České republiky.

Ročník 1996

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 1680 kB
5. 1. 1996 1/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy o právní pomoci v občanských věcech mezi Českou republikou a Rumunskem
2/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o vydávání z 13. prosince 1957 a o usnadnění jejího uplatnění
3/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o právní pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a o usnadnění jejího uplatnění
4/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Litevské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
5/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
OP01/96
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 2
pdf 1937 kB
12. 1. 1996 6/1996 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 17 zákona České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
7/1996 Sb.
Vyhláška o peněžních a naturálních náležitostech vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky
 
Částka 3
pdf 5534 kB
15. 1. 1996 8/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb., vyhlášky č. 145/1995 Sb. a vyhlášky č. 75/1995 Sb. Pozn.: ust. § 18 odst. 2 platí jen do 30.6.1996;
 
Částka 4
pdf 378 kB
17. 1. 1996 9/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Evropské úmluvy o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
10/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska
281/71 701/95
Opatření , kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 12/1995;
282/70 490/1995
Opatření , kterým se stanoví postup účtování vyrovnání zůstatku pohledávek a závazků vzniklých před 8. únorem 1993 vůči subjektům ve Slovenské republice a neuhrazených do 30. září 1995 podle článku 2 odst. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 1/1996;
RS01/96
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 5
pdf 530 kB
26. 1. 1996 11/1996 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
12/1996 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky
13/1996 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení čl. I bodu 8 zákona č. 138/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb., a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. a zákona č. 190/1993 Sb.
14/1996 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Ústí nad Labem č. 40/1995 o zákazu propagace stran a hnutí šířících národnostní, rasovou, náboženskou a třídní nenávist na území města Ústí nad Labem
15/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podmínky pro vrácení spotřební daně zaplacené v cenách topných olejů lehkých
16/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví způsob výpočtu podílu odběratele na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním dodávek tepla a způsob výpočtu škody vzniklé držiteli autorizace neoprávněným odběrem tepla
17/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška České národní banky č. 66/1994 Sb., o vydání bankovek po 20 Kč Pozn.: změna zapracována do textu novelizované vyhlášky č. 66/1994 Sb.;
18/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Programu o kulturní, školské a vědecké spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky na léta 1995 - 1998 Pozn.: platí do 31.12.1998;
283/71 706/1995
Opatření , kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 1/1996. Změny zapracovány do textu novelizovaného opatření č. V/20 530/1992;
OP03/96
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
6/1995 (CBN)
Opatření , kterým se stanoví omezení a podmínky pro nezajištěné devizové pozice bank a poboček zahraničních bank Pozn.: uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 29/1995;
7/1995 (CBN)
Opatření , kterým se stanoví požadavky na zprávu o hospodaření banky Pozn.: uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 29/1995;
 
Částka 6
pdf 1676 kB
31. 1. 1996 19/1996 Sb.
Nařízení o zvýšení důchodů v roce 1996
20/1996 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, se změnami a doplňky provedenými zákonem České národní rady č. 10/1993 Sb., zákonem č. 72/1994 Sb., zákonem č. 85/1994 Sb., zákonem č. 273/1994 Sb., zákonem č. 36/1995 Sb., zákonem č. 118/1995 Sb., zákonem č. 160/1995 Sb. a zákonem č. 301/1995 Sb.
281/71 702/1995
Opatření , kterým se stanoví postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 1/1996;
 
Částka 7
pdf 2342 kB
6. 2. 1996 21/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně
22/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se upravují podrobnosti o úkolech jednotek požární ochrany, stanoví se činnost osob zúčastněných na jejich plnění a zásady velení při zásahu
23/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře o vzájemné ochraně investic
 
Částka 8
pdf 1274 kB
9. 2. 1996 24/1996 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 164/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany Pozn.: změna zapracována do textu novelizovaného nařízení vlády ČR č. 164/1991 Sb.;
25/1996 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 č. 587 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 10. července 1993 č. 199 Sb., zákonem ze dne 3. prosince 1993 č. 325 Sb., zákonem ze dne 3. června 1994 č. 136 Sb., zákonem ze dne 7. prosince 1994 č. 260 Sb. a zákonem ze dne 29. června 1995 č. 148 Sb.
26/1996 Sb.
Vyhláška o způsobu, podmínkách a postupu při ověřování a schvalování telekomunikačních koncových zařízení
 
Částka 9
pdf 1912 kB
13. 2. 1996 27/1996 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady ze dne 24. listopadu 1992 č. 588 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 10. července 1993 č. 196 Sb., zákonem ze dne 2. prosince 1993 č. 321 Sb., zákonem ze dne 16. února 1994 č. 42 Sb., zákonem ze dne 3. června 1994 č. 136 Sb., zákonem ze dne 7. prosince 1994 č. 258 Sb. a zákonem ze dne 22. června 1995 č. 133 Sb.
 
Částka 10
pdf 3657 kB
15. 2. 1996 28/1996 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 č. 586 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady ze dne 21. prosince 1992 č. 35 Sb., zákonem ze dne 25. února 1993 č. 96 Sb., zákonem ze dne 19. května 1993 č. 157 Sb., zákonem ze dne 10. července 1993 č. 196 Sb., zákonem ze dne 3. prosince 1993 č. 323 Sb., zákonem ze dne 16. února 1994 č. 42 Sb., zákonem ze dne 24. března 1994 č. 85 Sb., zákonem ze dne 27. dubna 1994 č. 114 Sb., zákonem ze dne 8. prosince 1994 č. 259 Sb., zákonem ze dne 8. února 1995 č. 32 Sb., zákonem ze dne 20. dubna 1995 č. 87 Sb., zákonem ze dne 26. května 1995 č. 118 Sb., zákonem ze dne 29. června 1995 č. 149 Sb. a zákonem ze dne 28. září 1995 č. 248 Sb.
 
Částka 11
pdf 533 kB
9. 2. 1996 29/1996 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 39/1993 Sb., a zákona České národní rady č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
30/1996 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 12
pdf 1994 kB
29. 2. 1996 31/1996 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 200l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 152/1994 Sb.
32/1996 Sb.
Úplné znění zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, se změnami a doplňky provedenými zákonem č. 264/1992 Sb., zákonem České národní rady č. 17/1993 Sb., zákonem č. 292/1993 Sb. a zákonem č. 239/1995 Sb.
33/1996 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 580/1991 Sb., zákonem České národní rady č. 23/1993 Sb., zákonem č. 171/1993 Sb., zákonem č. 284/1993 Sb. a zákonem č. 240/1995 Sb.
34/1996 Sb.
Úplné znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, se změnami a doplňky provedenými zákonem č. 217/1993 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 104/1995 Sb.
35/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o přechodu práv a povinností vyplývajících z výkonu vojenské činné služby vojáků v Československé lidové armádě (Československé armádě) a ze studia žáků a posluchačů vojenských škol v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
36/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé
37/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o obchodně ekonomické spolupráci
38/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o spolupráci v kultuře, školství, vědě a jiných oblastech
39/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a služebních pasů Státu Izrael
40/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem Vlámského společenství Belgického království o spolupráci v oblasti středního školství
OP02/96
Opatření , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1996 - 2001, 9,45 %
283/3 770/1996
Opatření , kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 2/1996. Změny zapracovány do textu novelizovaného opatření FMF čj. V/20 530/1992;
283/5 720/1996
Opatření , kterým se doplňuje opatření FMF, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, ve znění pozdějších změn a doplnění, a opatření MF ČR pro předkládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn a doplnění
OP04/96
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 13
pdf 1652 kB
29. 2. 1996 41/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Protokolu č. 9 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
42/1996 Sb.
Sdělení o sjednání změn Dohody o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel
43/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Finskou republikou o zamezení dvojí zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
44/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 2 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Rumunskem týkající se změn ustanovení Protokolu č. 1 Dohody o volném obchodu
45/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Prováděcího plánu kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky na léta 1995 - 1997
46/1996 Sb.
Sdělení o odstoupení České republiky od Úmluvy o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědecké spolupráce v rozhodčím řízení
47/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dalším postupu při vyrovnání salda clearingových účtů a vyrovnání zůstatku pohledávek a závazků subjektů obou republik po ukončení platnosti Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou ze dne 4. února 1993
48/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán o podpoře a vzájemné ochraně investic
49/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o opatřeních souvisejících s ukončením platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o zřízení podniku HALDEX OSTRAVA Pozn.: text Dohody byl uveřejněn ve Věstníku MPO č. 2-3/1996;
RS02/96
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 14
pdf 899 kB
1. 3. 1996 50/1996 Sb.
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních
51/1996 Sb.
Vyhláška o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem, zápalkami a střelivem
 
Částka 15
pdf 1524 kB
8. 3. 1996 52/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu o obchodu textilními výrobky mezi Evropským společenstvím a Českou republikou k Evropské dohodě mezi Evropským společenstvím a Českou republikou
 
Částka 16
pdf 2479 kB
15. 3. 1996 53/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví postup při přípravě programu statistických zjišťování
54/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášek Českého báňského úřadu č. 477/1991 Sb., č. 340/1992 Sb. a č. 3/1994 Sb.
55/1996 Sb.
Vyhláška o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
56/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky
57/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o podpoře a ochraně investic
1/1996 (CBN)
Opatření , kterým se mění opatření České národní banky č. 11 ze dne 22. listopadu 1993, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance, ve znění opatření České národní banky č. 6 ze dne 28. listopadu 1994 Pozn.: uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 3/1996;
 
Částka 17
pdf 595 kB
15. 3. 1996 58/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví zevní označení a služební průkaz vojenského policisty a barevné provedení a označení dopravních prostředků Vojenské policie
 
Částka 18
pdf 290 kB
11. 3. 1996 59/1996 Sb.
Zákon o sídle Parlamentu České republiky
60/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění vyhlášky č. 150/1994 Sb. a vyhlášky č. 198/1995 Sb.
 
Částka 19
pdf 4485 kB
20. 3. 1996 61/1996 Sb.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
62/1996 Sb.
Úplné znění úplné znění občanského soudního řádu
101/1 591/1996
Opatření ke způsobu a rozsahu zveřejňování informací o hospodaření investičních společností, investičních a podílových fondů Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 2/1996;
RS03/96
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 20
pdf 869 kB
25. 3. 1996 63/1996 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon České národní rady č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky
64/1996 Sb.
Nařízení , kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku okresu Litoměřice
65/1996 Sb.
Vyhláška o způsobu vracení daně z přidané hodnoty a spotřebních daní osobám jiných států, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv
66/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
67/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
281/10 488/1996
Opatření k postupu účtování finančních rezerv na vypořádání důlních škod a na sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou vytvářených podle § 37a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 3/1996;
 
Částka 21
pdf 410 kB
27. 3. 1996 68/1996 Sb.
Zákon o zrušení zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) a k oblastem Republiky Bosna a Hercegovina, které jsou pod kontrolou sil bosenských Srbů, ve znění zákona č. 215/1993 Sb., zákona č. 42/1995 Sb. a zákona č. 302/1995 Sb.
69/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů o podpoře a ochraně investic
282/11 759/96
Opatření , kterým se mění a doplňují postupy pro provedení konsolidace účetních závěrek bank Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 3/1996;
OP05/96
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 22
pdf 362 kB
29. 3. 1996 70/1996 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
71/1996 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
72/1996 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění nařízení vlády č. 143/1995 Sb.
73/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 118/1987 Sb., o veterinární ochraně státního území
 
Částka 23
pdf 869 kB
5. 4. 1996 74/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti k provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
 
Částka 24
pdf 428 kB
10. 4. 1996 75/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat
76/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin
 
Částka 25
pdf 295 kB
19. 4. 1996 77/1996 Sb.
Vyhláška o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa
78/1996 Sb.
Vyhláška o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí
79/1996 Sb.
Vyhláška o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení
 
Částka 26
pdf 428 kB
19. 4. 1996 80/1996 Sb.
Vyhláška o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů Pozn.: ust. §§ 3 a 4 nabývají účinnosti až dnem 1.1.1997;
81/1996 Sb.
Vyhláška o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa
 
Částka 27
pdf 776 kB
19. 4. 1996 82/1996 Sb.
Vyhláška o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin
 
Částka 28
pdf 1869 kB
19. 4. 1996 83/1996 Sb.
Vyhláška o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
84/1996 Sb.
Vyhláška o lesním hospodářském plánování
 
Částka 29
pdf 854 kB
22. 4. 1996 85/1996 Sb.
Zákon o advokacii
86/1996 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 318/1993 Sb. a zákona č. 237/1995 Sb.
 
Částka 30
pdf 2289 kB
24. 4. 1996 87/1996 Sb.
Úplné znění zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění
88/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o obecní policii Pozn.: ust. oddílu třetího nabývají účinnosti až dnem 1.1.1998;
 
Částka 31
pdf 1781 kB
25. 4. 1996 89/1996 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů Pozn.: změny zapracovány do textu novelizovaných zákonů č. 344/1992 Sb a č. 40/1964 Sb.;
90/1996 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. Pozn.: změny zapracovány do textu novelizovaného zákona č. 265/1992 Sb.;
91/1996 Sb.
Zákon o krmivech
92/1996 Sb.
Zákon o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin
93/1996 Sb.
Zákon o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin Pozn.: změny zapracovány do textu novelizovaných zákonů č. 61/1964 Sb. a č. 132/1989 Sb.;
 
Částka 32
pdf 1529 kB
26. 4. 1996 94/1996 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
95/1996 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
96/1996 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
97/1996 Sb.
Zákon o ochraně chmele
98/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky č. 43/1995 Sb.
99/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci
OP06/96
Opatření , jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1996
 
Částka 33
pdf 281 kB
29. 4. 1996 100/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství
101/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže
102/1996 Sb.
Vyhláška o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
 
Částka 34
pdf 1955 kB
30. 4. 1996 103/1996 Sb.
Úplné znění zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění
104/1996 Sb.
Úplné znění zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění
105/1996 Sb.
Sdělení o přijetí České republiky k Úmluvě o Mezinárodní námořní organizaci (IMO), přijaté v Ženevě dne 6. března 1948, ve znění doplňků
106/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Evropské dohody o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva
RS04/96
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 35
pdf 1423 kB
30. 4. 1996 107/1996 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení zákona č. 34/1995 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, a ve věci návrhu na zrušení zákona č. 33/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru pracovníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
108/1996 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky obce Staré Město u Uherského Hradiště č. 8/95 o ochraně nočního klidu
109/1996 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky města Nové Paky ze dne 25. října 1994 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Nové Paky
110/1996 Sb.
Sdělení o odstoupení Republiky Kazachstán od smluv RVHP o dvojím zdanění
OP07/96
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
RS05/96
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 36
pdf 4884 kB
15. 5. 1996 111/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Středoevropské dohodě o volném obchodu týkajícího se změn protokolů 1 - 6 Pozn.: Dodatkový protokol předběžně užíván od 1.7.1994;
 
Částka 37
pdf 777 kB
30. 4. 1996 112/1996 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení přílohy A zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
113/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů
114/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů
115/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Úmluvy o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody
116/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Úmluvy o včasném oznamování jaderné nehody
117/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a státního dozoru nad jadernými materiály
118/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Evropské úmluvy o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech
119/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Antidopingové úmluvy
120/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky o doplnění Indikativní zbožové listiny
OP08/96
Opatření o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
 
Částka 38
pdf 1157 kB
17. 5. 1996 121/1996 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 2 odst. 1 zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění nálezu Ústavního soudu č. 29/1996 Sb.
122/1996 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části § 3 odst. 1 písm. b) a části § 5 odst. 2 zákona č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické persekuce, ve znění zákona č. 77/1995 Sb,
123/1996 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky městské části Brno-střed č. 1/93 o zvláštním režimu užívání veřejného prostranství náměstí Svobody
124/1996 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě
125/1996 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Brna č. 1/95 o zákazu propagace stran a hnutí šířících národnostní, náboženskou, politickou a třídní nenávist na území města Brna
126/1996 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a kterým se doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 512/1991 Sb., kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, ve znění nařízení vlády č. 267/1993 Sb.
127/1996 Sb.
Vyhláška o zdravotní způsobilosti k vydání nebo prodloužení platnosti zbrojního průkazu a o prohlášení žadatele
128/1996 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Jean-Babtista Gasparda Deburaua
129/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o železniční dopravě přes státní hranice
OP09/96
Opatření , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1996 - 1998, 9,4 %
 
Částka 39
pdf 565 kB
21. 5. 1996 130/1996 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 31 odst. 9 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
131/1996 Sb.
Vyhláška o osvobození od správního poplatku
132/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti označování textilních výrobků údaji o složení materiálu
133/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Peru
OP10/96
Opatření , kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., kterým se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: změny zapracovány do textu novelizovaného opatření vedeného v ASPI pod čj. OP03/92;
OP11/96
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 40
pdf 459 kB
23. 5. 1996 134/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o myslivosti
 
Částka 41
pdf 698 kB
24. 5. 1996 135/1996 Sb.
Zákon , kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: ust. čl. II body 4 a 5 nabývají účinnosti dnem 24.5.1996;
136/1996 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: změny zapracovány do textu novelizovaného zákona ČNR č. 482/1991 Sb.;
137/1996 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
138/1996 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
139/1996 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. a zákona č. 140/1995 Sb. Pozn.: změny zapracovány do textu novelizovaného zákona ČNR č. 40/1993 Sb.;
140/1996 Sb.
Zákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti
141/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
RS06/96
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 42
pdf 2471 kB
30. 5. 1996 142/1996 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: čl. I body 75 a 79 a čl. II bod 5 nabývají účinnosti už dnem 30.5.1996;
143/1996 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
144/1996 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví preferenční sazba cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie Pozn.: předpis pozbývá platnost dnem 31.12.1996;
145/1996 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví sazba cla pro dovoz některých obilovin Pozn.: předpis pozbývá platnosti dnem 31.12.1996 s tím, že ust. § 1 písm. a) až c) se nepoužijí po 30.9.1996;
146/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví bližší podmínky způsobu vrácení kauce složené v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky
 
Částka 43
pdf 1664 kB
31. 5. 1996 147/1996 Sb.
Zákon o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů
148/1996 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
149/1996 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
150/1996 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb. Pozn.: ust. čl. III nabývá účinnosti už dnem 31.5.1996;
 
Částka 44
pdf 1051 kB
3. 6. 1996 151/1996 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 45
pdf 1262 kB
5. 6. 1996 152/1996 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů
153/1996 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví výše úplaty za vzdělávání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem a způsob její úhrady
154/1996 Sb.
Vyhláška k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných
155/1996 Sb.
Vyhláška o řešení stavů nouze v teplárenství
156/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1994 Sb., č. 175/1994 Sb. a č. 192/1995 Sb.
157/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě
158/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou ČEské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek
159/1996 Sb.
Sdělení o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL)
160/1996 Sb.
Sdělení o přístupu České republiky k Mnohostranné úmluvě o letových poplatcích
282/3 775/1996
Opatření , kterým se mění a doplňuje uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 5/1996;
 
Částka 46
pdf 1645 kB
12. 6. 1996 161/1996 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 35, 65 a § 92 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
162/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o ochraně chmele
163/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
164/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice
165/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o bezvízových cestách občanů
166/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o vědeckotechnické spolupráci
167/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Prováděcího plánu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko na léta 1995 - 1997
168/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Prováděcího programu kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 1996, 1997 a 1998
OP12/96
Opatření , kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1996
RS07/96
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 47
pdf 244 kB
10. 6. 1996 169/1996 Sb.
Rozhodnutí o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
170/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví bližší podmínky pro vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv včetně náležitostí dokladu o nákupu a podrobností o vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto paliv a maziv
171/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v zemědělství mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael
172/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Vládou České republiky a vládou Ruské federace o ukončení prací předpokládaných Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o další spolupráci při zajištění vývoje a výroby turbokompresorových, turboaxhausterových a chladících sušících zařízení v Československé socialistické republice podle programu "Vltava" a o dodávkách tohoto zařízení do Sovětského svazu z 2. srpna 1982 a o vypořádání příslušných finančních otázek
111/27 947/1996
Opatření o rozpočtové skladbě Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 6/1996;
282/32 762/1996
Opatření , kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 6/1996. Změny nebyly zapracovány do textu opatření FMF č. V/20 100/92 (týkají se jen spořitelních a úvěrových družstev zřízených podle zákona č. 87/1995 Sb.);
OP13/96
Oznámení o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
 
Částka 48
pdf 1245 kB
17. 6. 1996 173/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví postup při výkonu státní regulace v energetických odvětvích
 
Částka 49
pdf 1577 kB
19. 6. 1996 174/1996 Sb.
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO)
 
Částka 50
pdf 892 kB
20. 6. 1996 175/1996 Sb.
Úplné znění zákona o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění
176/1996 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví výše příspěvku na úhradu péče poskytované mládeži umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo preventivní péče
177/1996 Sb.
Vyhláška o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
178/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky
RS08/96
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 51
pdf 4570 kB
28. 6. 1996 179/1996 Sb.
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím
 
Částka 52
pdf 383 kB
20. 6. 1996 180/1996 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví prozatímní celní opatření
181/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích
OP14/96
Opatření o úpravě výše stravného při pracovních cestách
 
Částka 53
pdf 217 kB
1. 7. 1996 182/1996 Sb.
Nařízení o podmínkách ochrany národní kulturní památky sídla Parlamentu České republiky
183/1996 Sb.
Vyhláška o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi
184/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 136/1993 Sb., kterou se stanoví odměna pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních, ve znění vyhlášky č. 206/1995 Sb.
 
Částka 54
pdf 817 kB
3. 7. 1996 185/1996 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod
186/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv
187/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku
188/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství
189/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Prováděcího protokolu k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí
 
Částka 55
pdf 2302 kB
10. 7. 1996 190/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
 
Částka 56
pdf 3225 kB
25. 7. 1996 191/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin
 
Částka 57
pdf 812 kB
25. 7. 1996 192/1996 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Jičína ze dne 24. ledna 1995 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Jičína
193/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Úmluvy Organizace spojených národů o námořní přepravě zboží, 1978
OP15/96
Opatření , kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
283/32 774/96
Opatření , kterým se stanoví postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u zálohovaných organizací Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 8/1996;
OP16/96
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 58
pdf 6701 kB
31. 7. 1996 194/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o krmivech
 
Částka 59
pdf 2473 kB
1. 8. 1996 195/1996 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb
196/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 169/1995 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o podmínkách dodávek elektřiny a o způsobu výpočtu škody vzniklé dodavateli neoprávněným odběrem elektřiny
197/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád)
198/1996 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 1996
199/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy o známkovém právu
200/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví
201/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o podpoře a vzájemné ochraně investic
 
Částka 60
pdf 174 kB
1. 8. 1996 202/1996 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Pardubic č. 26/94 ze dne 21. září 1994 o zákazu komunistické, nacistické, fašistické a rasistické propagandy na území města Pardubic
203/1996 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Hořice v Podkrkonoší ze dne 25. října 1994 č. 7/94 o zákazu fašistické, komunistické, nacistické a rasistické propagandy na území města Hořice
204/1996 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Náchod ze dne 19. října 1994 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Náchoda
205/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
OP17/96
Opatření , kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
2/1996 (CBN)
Opatření , kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance Pozn.: uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 9/1996;
3/1996 (CBN)
Opatření , kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance Pozn.: uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 9/1996;
 
Částka 61
pdf 925 kB
1. 8. 1996 206/1996 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 2/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, Zdravotního řádu vydaného nařízením vlády České republiky č. 216/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění pozdějších předpisů
207/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 65/1996 Sb., o způsobu vracení daně z přidané hodnoty a spotřebních daní osobám jiných států, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv
208/1996 Sb.
Vyhláška o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny
209/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Italské republiky o změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vízových otázkách
210/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Doplňku přílohy k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zrušení vízové povinnosti
211/1996 Sb.
Sdělení o přijetí Usnesení č. 1/1996 a č. 2/1996 Smíšeného výboru Evropského hospodářského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (EHS - ESVO) k provádění článku 34 (a) přílohy II Úmluvy o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu a Evropským hospodářským společenstvím ze dne 20. května 1987
4/1996 (CBN)
Opatření , kterým se mění opatření České národní banky č. 3 ze dne 5. října 1995 o kapitálové přiměřenosti bank Pozn.: uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 10/1996. Zapracováno do textu novelizovaného opatření ČNB č. 3/1995;
5/1996 (CBN)
Opatření , kterým se mění opatření České národní banky č. 4 ze dne 5. října 1995 o úvěrové angažovanosti bank Pozn.: uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 10/1996. Změny zapracovány do textu novelizovaného opatření ČNB č. 4/1995;
RS09/96
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 62
pdf 785 kB
2. 8. 1996 212/1996 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů Pozn.: změny zapracovány do textu novelizovaného zákona č. 247/1995 Sb.;
213/1996 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 č. 593 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 19. května 1993 č. 157 Sb., zákonem ze dne 3. prosince 1993 č. 323 Sb., zákonem ze dne 8. prosince 1994 č. 244 Sb. a zákonem ze dne 21. června 1995 č. 132 Sb.
214/1996 Sb.
Úplné znění zákona ze dne 3. června 1994 č. 136 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 13. března 1996, č. 95 Sb.
215/1996 Sb.
Vyhláška o dovoleném výrobním provedení akustických zbraní a plynovek, plynových nábojek a střeliva
216/1996 Sb.
Vyhláška o způsobu a technologickém postupu při znehodnocování zbraní a výrobě řezů zbraní
OP18/96
Opatření k zavedení rozšířené standardní klasifikace produkce SKP-AGROEN
OP19/96
Opatření o zavedení rozšířené klasifikace zaměstnání KZAM-R Pozn.: Od 1.1.2004 nahrazeno sdělením 492/2003 Sb.
 
Částka 63
pdf 935 kB
8. 8. 1996 217/1996 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.
218/1996 Sb.
Nařízení o druhém zvýšení důchodů v roce 1996
219/1996 Sb.
Nařízení , kterým se zvyšují částky životního minima
220/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví maximální výše nákladů na činnost a maximální výše výdajů na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven
221/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušují některé obecně závazné předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Pozn.: ust. čl. I bod 1 nabývá účinnosti už dnem 8.8.1996;
 
Částka 64
pdf 1844 kB
15. 8. 1996 222/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví metody odběru vzorků, metody laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků podléhajících zkáze
 
Částka 65
pdf 4986 kB
23. 8. 1996 223/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Bulharskou republikou
 
Částka 66
pdf 701 kB
14. 8. 1996 224/1996 Sb.
Vyhláška o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo majetku investičního fondu
225/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocen, ve znění vyhlášky č. 204/1988 Sb., a mění směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 30/1968 Věstníku Ministerstva zdravotnictví, o opatřeních proti pohlavním nemocem (registrované v částce 51/1968 Sb.) Pozn.: změny zapracovány do textu novelizované vyhl. č. 91/1984 Sb. a do textu novelizované směrnice zařazené v ASPI pod čj. LP-274.4-4.12.68;
226/1996 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 2000 Kč
227/1996 Sb.
Opatření , kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami pro devizová místa včetně postupu při nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky
228/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci a vzájemné pomoci celních správ obou států
OP20/96
Opatření , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1996 - 2001, 10,95%
 
Částka 67
pdf 1003 kB
26. 8. 1996 229/1996 Sb.
Úplné znění zákona ze dne 28. září 1994 č. 199 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 25. dubna 1996 č. 148 Sb.
 
Částka 68
pdf 848 kB
30. 8. 1996 230/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb., vyhlášky č. 145/1994 Sb., vyhlášky č. 75/1995 Sb. a vyhlášky č. 8/1996 Sb.
231/1996 Sb.
Vyhláška paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 
Částka 69
pdf 1582 kB
2. 9. 1996 232/1996 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění
233/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 1/96 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o prováděcích pravidlech pro aplikaci ustanovení o hospodářské soutěži
234/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 2/96 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé, týkajícího se vývozu některých ocelářských výrobků Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropského společenství (ES) z České republiky do Evropských společenství
235/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o veterinární spolupráci
236/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin
237/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o zrušení vízové povinnosti pro držitele národních cestovních pasů
OP21/96
Oznámení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 70
pdf 1501 kB
4. 9. 1996 238/1996 Sb.
Úplné znění zákona ze dne 11. července 1991, č. 328 Sb., o konkursu a vyrovnání, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění
239/1996 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady o dani silniční ze dne 21. prosince 1992, č. 16 Sb. z r. 1993, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění
 
Částka 71
pdf 6834 kB
6. 9. 1996 240/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu
241/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody o provádění Části XI Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu z 10. prosince 1982 Pozn.: Dohoda předběžně prováděna od 16.11.1994;
 
Částka 72
pdf 751 kB
10. 9. 1996 242/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah Pozn.: čl. I bod 1, bod 6 písm. b), c) a d) a body 7 až 11 nabývají účinnosti až dnem 1.11.1996;
243/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah Pozn.: ust. čl. I bodů 1, 3, 6 a 7 nabývají účinnosti až dnem 1.11.1996;
244/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád)
245/1996 Sb.
Vyhláška k provedení § 5 odst. 3 zákona České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb.
 
Částka 73
pdf 6876 kB
20. 9. 1996 246/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnější podmínky pro povolování výbušnin, výbušných předmětů a pomůcek do oběhu a jejich přezkušování
 
Částka 74
pdf 905 kB
25. 9. 1996 247/1996 Sb.
Vyhláška o výši kapesného a věcné pomoci poskytované dětem a mládeži s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou
248/1996 Sb.
Sdělení o přístupu České republiky k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek
249/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Švédského království o vzájemné spolupráci v celních otázkách
282/44 645/1996
Opatření , kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro spořitelní a úvěrní družstva Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 9/1996;
 
Částka 75
pdf 731 kB
25. 9. 1996 250/1996 Sb.
Vyhláška o stavech nouze v elektroenergetice
251/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 187/1991 Sb., o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství
252/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Venezuelské republiky
253/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o mezinárodní silniční dopravě
 
Částka 76
pdf 282 kB
30. 9. 1996 254/1996 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví sazba cla pro dovoz některých obilovin Pozn.: předpis pozbývá platnosti dnem 31.12.1996;
255/1996 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všobecného vyměřovacího základu za rok 1995 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1995 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
256/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví celkové roční nejvyšší přípustné množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které mohou být vyrobeny nebo dovezeny v letech 1997 až 1999
257/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Irska o mezinárodní silniční nákladní dopravě
282/44 662/1996
Opatření , kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 10/1996;
 
Částka 77
pdf 1368 kB
10. 10. 1996 258/1996 Sb.
Úplné znění zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění
259/1996 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění
 
Částka 78
pdf 555 kB
18. 10. 1996 260/1996 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Znojma č. 35/1995 ze dne 7. února 1995 o jazykovém provedení firemních označení a nápisů na území města Znojma
261/1996 Sb.
Vyhláška o odměnách autorům děl, která lze vzhledem k jejich povaze rozmnožovat pro vlastní osobní potřebu na podkladě tiskovin nebo jejich rozmnoženin přenesením pomocí technického zařízení na jiný hmotný podklad
262/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
263/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
264/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
265/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se stanovují podrobnosti o organizaci studia a jeho ukončování ve vyšších odborných školách
266/1996 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí České mše vánoční Jakuba Jana Ryby
267/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Obchodní dohody mezi Českou republikou a Kyperskou republikou
268/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dodatku č. 1 k Programové dohodě mezi vládou České republiky, kterou zastupuje Ministerstvo financí, a Municipální finanční společností, a.s., na straně jedné a vládou Spojených států amerických, kterou zastupuje Agentura pro mezinárodní rozvoj, na straně druhé k financování municipální infrastruktury
OP22/96
Opatření , kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1996
 
Částka 79
pdf 838 kB
22. 10. 1996 269/1996 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 250f občanského soudního řádu
270/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
271/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky, Ministrem ochrany životního prostředí, přírodních zdrojů a lesnictví Polské republiky a Spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů Spolkové republiky Německo o výměně imisních dat v "Černém trojúhelníku"
 
Částka 80
pdf 714 kB
1. 11. 1996 272/1996 Sb.
Zákon , kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv
273/1996 Sb.
Zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
274/1996 Sb.
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a Protokolu o změnách Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě
275/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci celních správ
 
Částka 81
pdf 144 kB
26. 10. 1996 276/1996 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotéčního úvěrování bytové výstavby
283/51 437/1996
Opatření , kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce a stanoví se finanční výkazy rozpočtových organizací, obcí a ústředních orgánů státní správy a dalších orgánů, pro které byly zřízeny kapitoly státního rozpočtu sloužící pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 10/1996;
RS10/96
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 82
pdf 4975 kB
13. 11. 1996 OP23/96
Opatření Program statistických zjišťování na rok 1997
 
Částka 83
pdf 271 kB
14. 11. 1996 277/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
278/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
279/1996 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 1000 Kč vzoru 1996
OP24/96
Opatření , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1996 - 1998, 11,4 %
 
Částka 84
pdf 1000 kB
20. 11. 1996 280/1996 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 22 odst. 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb., a ustanovení § 7 odst. 3 zákona České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
281/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
282/66 185/1996
Opatření , kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 11/1996;
 
Částka 85
pdf 462 kB
21. 11. 1996 282/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků Pozn.: změny zapracovány do textu přílohy novelizované vyhlášky č. 215/1995 Sb.;
283/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o podmínkách pro zrušení vízové povinnosti pro držitele platných cestovních dokladů
284/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společného pilotního projektu na ochranu životního prostředí "Snížení znečištění odpadních vod Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí nad Labem způsobeného chemicky vázánými halogeny"
 
Částka 86
pdf 3800 kB
5. 12. 1996 285/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění vyhlášky č. 150/1994 Sb., vyhlášky č. 198/1995 Sb. a vyhlášky č. 60/1996 Sb. Pozn.: předpis pozbývá účinnosti dnem 31.3.1997;
 
Částka 87
pdf 614 kB
29. 11. 1996 286/1996 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení čl. II zákona č. 304/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb.
287/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivý zdroj nebo zdroj přírodní minerální vody stolní
288/1996 Sb.
Vyhláška o oborech středoškolského studia a délce odborné praxe jako kvalifikačních kritériích pro živnostenské podnikání na úseku rostlinolékařské péče
289/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se vymezují druhy rostlin, jejichž rozmnožovací materiál se smí v roce 1996 uvést do oběhu jako obchodní, a stanovují se vlastnosti tohoto materiálu
291/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Prováděcího programu školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království na léta 1996, 1997, 1998, 1999
290/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Programu česko-švédské školské, vědecké a kulturní spolupráce na léta 1997-1999
OP25/96
Opatření o úpravě výše stravného při pracovních cestách
281/66 191/96
Opatření , kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele Pozn.: ust. uvedené v příloze č. 2 se použije prvně při sestavování účetní závěrky za rok 1996. Uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 12/1996;
283/71 761/1996
Opatření , kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 12/1996;
283/71 765/96
Opatření , kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 12/1996;
283/71 760/1996
Opatření , kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti Pozn.: ust. vztahující se k příloze č. 3-Účetní závěrka, body 1 až 6, se použijí prvně při sestavování účetní závěrky za rok 1996. Uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 12/1996;
 
Částka 88
pdf 719 kB
29. 11. 1996 292/1996 Sb.
Rozhodnutí o svolání zasedání Senátu Parlamentu České republiky
293/1996 Sb.
Nález ve věci ústavní stížnosti navrhovatele Z. R. proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 6. února 1996 sp. zn. 7 To 175/95, ve znění opravného usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 7. listopadu 1996
294/1996 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Vysokého nad Jizerou č. 5 ze dne 25. července 1994 o zákazu agitace a propagace KSČM a hnutí a stran projevujících sympatie ke komunismu
 
Částka 89
pdf 943 kB
10. 12. 1996 295/1996 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 65 odst. 2 zákona o rodině č. 94/1963 Sb.
296/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody o právní úpravě podmínek tranzitu vojsk Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a dalších států zúčastněných v Partnerství pro mír přes území České republiky v souvislosti s operací "IMPLEMENTATION FORCE"
297/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil Pozn.: Dodatkový protokol vstoupil pro ČR v platnost dnem 1.6.1996;
 
Částka 90
pdf 743 kB
12. 12. 1996 298/1996 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
299/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
300/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společných pilotních projektů na ochranu životního prostředí ke snížení znečištění životního prostředí přecházejícího hranice
OP26/96
Opatření , kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., opatření Federálního ministerstva financí ze dne 10. července 1992 vyhlášené v částce 83/1992 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 8. března 1994 vyhlášené v částce 18/1994 Sb. a opatření Ministerstva financí ze dne 14. června 1995 vyhlášené v částce 28/1995 Sb., kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně Pozn.: změny zapracovány do textu opatření č. OP03/92;
6/1996 (CBN)
Opatření , kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank Pozn.: uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 14/1996;
7/1996 (CBN)
Opatření , kterým se mění opatření České národní banky č. 4 ze dne 5. října 1995 o úvěrové angažovanosti bank, ve znění opatření č. 5 ze dne 3. července 1996 Pozn.: změny zapracovány do textu novelizovaného opatření ČNB č. 4/1995. Uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 16/1996;
 
Částka 91
pdf 10 MB
31. 12. 1996 301/1996 Sb.
Nařízení , kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník) Pozn.: text přílohy (Celní sazebník) zařazen pro svoji rozsáhlost do podsystému ASPI-APLIKACE;
 
Částka 92
pdf 545 kB
13. 12. 1996 302/1996 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví sazba cla pro dovoz některých obilovin Pozn.: předpis ztrácí platnost dnem 31.12.1996;
303/1996 Sb.
Vyhláška o školách v přírodě
304/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se mění výnos Ministerstva vnitra České republiky č. 374/1992 Sb., kterým se provádí zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 33/1993 Sb.
305/1996 Sb.
Vyhláška o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem všeobecného zdravotního pojištění a o jednacím řádu dozorčího orgánu
306/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice
307/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Pátého dodatkového protokolu k Ústavě Světové poštovní unie
308/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Akt Světové poštovní unie
OP27/96
Opatření , kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
281/80 380/1996
Opatření , kterým se upravuje obsah účetní závěrky pro podnikatele Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 12/1996;
281/80 381/1996
Opatření , kterým se upravují postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 12/1996;
 
Částka 93
pdf 841 kB
31. 12. 1996 309/1996 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 270/1994 Sb., kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady, ve znění nařízení vlády č. 316/1995 Sb.
310/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva obrany č. 7/1996 Sb., o peněžních a naturálních náležitostech vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky
311/1996 Sb.
Opatření , kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad
312/1996 Sb.
Opatření , kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly
313/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Programu spolupráce ke Kulturní dohodě mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království na léta 1996, 1997 a 1998
314/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Programu výměn v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství na léta 1997 - 1999 Pozn.: text Programu viz Sdělení MŠMT vedené v ASPI pod čj. SK07/97;
 
Částka 94
pdf 1374 kB
31. 12. 1996 315/1996 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1997
 
Částka 95
pdf 642 kB
31. 12. 1996 316/1996 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
317/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb., vyhlášky č. 327/1993 Sb., vyhlášky č. 246/1994 Sb. a vyhlášky č. 307/1995 Sb.
318/1996 Sb.
Vyhláška o dovozu zemního plynu do České republiky
319/1996 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 118/1987 Sb., o veterinární ochraně státního území, ve znění pozdějších předpisů
321/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Prováděcího ujednání k Dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o akvizici a vzájemném poskytování služeb
320/1996 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o akvizici a vzájemném poskytování služeb
OP28/96
Opatření , kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 27. června 1995, jímž se určují emisní podmínky státních pokladničních poukázek, vyhlášené v částce 34/1995 Sb.
283/66 195/1996
Opatření k předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 12/1996;
RS12/96
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 96
pdf 411 kB
31. 12. 1996 322/1996 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
323/1996 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
324/1996 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
325/1996 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
326/1996 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
327/1996 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů