Stejnopis sbírky zákonů
České republiky.

Ročník 1997

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 1574 kB
15. 1. 1997 2/1997 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 5 odst. 5 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
3/1997 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 90 odst. 1 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
4/1997 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí výroby prvního osobního automobilu ve střední Evropě "Präsident"
5/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu č. 2 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu Pozn.: Dodatkový protokol předběžně užíván od 1.1.1996;
1/1997 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 1 a 2 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 3 vyhlášky Ústřední správy spojů č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a § 31 odst. 11 věty druhá a třetí a odst. 12 věta první vyhlášky Federálního ministerstva spojů č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád, ve znění pozdějších předpisů
6/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů státních příslušníků České republiky a pro držitele diplomatických a úředních pasů státních příslušníků Argentinské republiky
7/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o otázkách realizace Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při osvojování Jamburgského naleziště plynů, výstavbě dálkového plynovodu Jamburg - západní hranice Svazu sovětských socialistických republik a objektů Uralského plynárenského komplexu a s tím spojených dodávkách zemního plynu ze Svazu sovětských socialistických republik do Československé socialistické republiky ze dne 16. prosince 1985
8/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem naftového a plynárenského průmyslu Republiky Kazachstán o realizaci Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při osvojování Jamburgského naleziště plynu, výstavbě dálkového plynovodu Jamburg - západní hranice Svazu sovětských socialistických republik a objektů Uralského plynárenského komplexu a s tím spojených dodávkách zemního plynu ze Svazu sovětských socialistických republik do Československé socialistické republiky ze dne 16. prosince 1985 po 1. lednu 1992
9/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oblasti celnictví
RS01/97
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 2
pdf 327 kB
22. 1. 1997 10/1997 Sb.
Vyhláška o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu na středních školách zřizovaných státem
OP01/97
Opatření k zavedení rozšířené Standardní klasifikace produkce SKP-VÝKONY
11/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Protokolu programu "Akce Česká republika - Rakouská republika - spolupráce ve vědě a vzdělávání" na léta 1997-2001
OP02/97
Opatření k zavedení Klasifikace individuální spotřeby podle účelu CZ-COICOP Pozn.: Od 1.1.2004 nahrazeno sdělením 488/2003 Sb.
OP03/97
Opatření k zavedení Klasifikace funkcí veřejnoprávních subjektů CZ-COFOG Pozn.: Od 1.1.2004 nahrazeno sdělením 491/2003 Sb.
OP04/97
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 3
pdf 1077 kB
21. 2. 1997 12/1997 Sb.
Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
13/1997 Sb.
Zákon o pozemních komunikacích Pozn.: ust. §§ 20 až 22 nabývají účinnosti až dnem 1.1.1998; Autory komentáře jsou Michaela Černínová, Karel Černín a Michal Tichý.
OP05/97
Opatření , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky 1997 - 2002, 10,55%
 
Částka 4
pdf 792 kB
24. 2. 1997 14/1997 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb.
15/1997 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
16/1997 Sb.
Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
17/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Ransko a stanoví její bližší ochranné podmínky
 
Částka 5
pdf 2165 kB
26. 2. 1997 19/1997 Sb.
Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
20/1997 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 262/1994 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích Pozn.: nově vypočtené odměny přísluší od 1.1.1997;
OP06/97
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
373/80 451/1996
Opatření k předkládání výkazů o čerpání výdajů na dávky státní sociální podpory Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 1/1997;
1/1997 (CBN)
Opatření , kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkani zahraničních bank České národní bance Pozn.: uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 1/1997;
10/1996 (CBN)
Opatření , kterým se stanoví požadavky na zprávu o hospodaření banky Pozn.: uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 20/1996;
11/1996 (CBN)
Opatření o pravidlech likvidity bank Pozn.: uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 20/1996;
12/1996 (CBN)
Opatření o zásadách vytváření portfolií cenných papírů a majetkových podílů bankami a krytí rizika znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami Pozn.: uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 20/1996;
RS02/97
Redakční sdělení o opravě chyby
18/1997 Sb.
Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Pozn.: Ust. hlavy čtvrté a páté a ust. § 48 nabývají účinnosti již dnem 26.2.1997.
 
Částka 6
pdf 982 kB
27. 2. 1997 21/1997 Sb.
Zákon o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům
22/1997 Sb.
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
 
Částka 7
pdf 814 kB
27. 2. 1997 23/1997 Sb.
Nález ve věci stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 22. července 1996, č.j. To 191/96-15
24/1997 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 2 zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací, ve znění zákona č. 247/1991 Sb., a části ustanovení § 1 odst. 2 zákona České národní rady č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací, ve znění zákona České národní rady č. 312/1991 Sb.
25/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o vzájemné správní pomoci jejich celních správ
26/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Chorvatsko
27/1997 Sb.
Sdělení o přijetí Usnesení č. 5/1996 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) "Společný tranzitní režim" k prodloužení zákazu globální záruky, který byl vydán usneseními č. 1/1996 a č. 2/1996 Smíšeného výboru ES-ESVO "Společný tranzitní režim"
 
Částka 8
pdf 3390 kB
5. 3. 1997 28/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce
 
Částka 9
pdf 590 kB
28. 2. 1997 29/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vydávání
30/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Druhého dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vydávání
31/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních
OP07/97
Opatření , kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 1997
 
Částka 10
pdf 913 kB
6. 3. 1997 32/1997 Sb.
Nález ve věci ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 22. března 1995 sp. zn. 2 To 130/95 a proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 24. února 1995 sp. zn. 7 T 14/95
33/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Úmluvy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu
34/1997 Sb.
Sdělení o přijetí Usnesení č. 3/1996 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) "Společný tranzitní režim" o změně článku 50 přílohy II Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu Pozn.: text Usnesení byl uveřejněn ve Sbírce zákonů dodatečně po číslem 66/1997 Sb.;
 
Částka 11
pdf 636 kB
7. 3. 1997 35/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšných prací
36/1997 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 1000. výročí úmrtí sv. Vojtěcha
37/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem
38/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou
39/1997 Sb.
Sdělení o odvolání výhrady České republiky k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
283/80 388/1996
Opatření , kterým se stanoví finanční výkaz o plnění příjmů a výdajů státních fondů (Fin RO 2-04-Fondy) Pozn.: Uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 2/1997.
 
Částka 12
pdf 832 kB
7. 3. 1997 40/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti zabezpečení ochrany včel, zvěře a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin
41/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné podpoře a ochraně investic
42/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic
 
Částka 13
pdf 8721 kB
14. 3. 1997 43/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům
44/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají všeobecné dovozní licence pro kontrolované zboží
 
Částka 14
pdf 17 MB
26. 3. 1997 45/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
 
Částka 15
pdf 1991 kB
27. 3. 1997 46/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
47/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích
 
Částka 16
pdf 3762 kB
28. 3. 1997 48/1997 Sb.
Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Pozn.: ust. § 15 odst. 10 věta prvá a § 59 bodu 5 nabývají účinnosti až 1.1.1998.
 
Částka 17
pdf 1481 kB
28. 3. 1997 49/1997 Sb.
Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Tento zákon se v praxi též označuje jako "letecký zákon".
50/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
 
Částka 18
pdf 697 kB
28. 3. 1997 51/1997 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví preferenční sazba pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie Pozn.: předpis pozbývá platnosti dnem 31.12.1997;
52/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl
53/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko
54/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o bezvízových cestách občanů
55/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zrušení vízové povinnosti ze dne 29. října 1992
 
Částka 19
pdf 5705 kB
28. 3. 1997 56/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek
57/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek Pozn.: Aktuální text oddílu B přílohy viz příslušné novely.
 
Částka 20
pdf 2349 kB
28. 3. 1997 58/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost
59/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách
60/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře
 
Částka 21
pdf 1341 kB
3. 4. 1997 61/1997 Sb.
Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)
62/1997 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
63/1997 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 45 odst. 3 věty třetí zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Pl.ÚS21/96;
64/1997 Sb.
Nařízení , kterým se vyhlašuje 1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Hradecko-pardubické sídelní regionální aglomerace
65/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Kanady o předávání osob na státních hranicích
66/1997 Sb.
Sdělení o přijetí Usnesení č. 3/1996 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) "Společný tranzitní režim" o změně článku 50 přílohy II Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu
282/17 530/1997
Opatření , kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky Pozn.: Uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 2/1997.
OP08/97
Oznámení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
RS03/97
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 22
pdf 3540 kB
10. 4. 1997 67/1997 Sb.
Sdělení Rozhodnutí č. 3/96 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, z 29. 11. 1996 o změně Protokolu 4 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé
 
Částka 23
pdf 719 kB
10. 4. 1997 68/1997 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství
69/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o letecké dopravě
70/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 4/96 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, ze dne 27. prosince 1996 o vývozu některých ocelářských výrobků Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropského společenství (ES) z České republiky do Evropských společenství na období od 1. ledna do 31. prosince 1997 (prodloužení platnosti systému dvojité kontroly stanoveného Rozhodnutím č. 2/96 Rady přidružení)
 
Částka 24
pdf 208 kB
2. 4. 1997 71/1997 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mladá Boleslav č. 883 ze dne 17. září 1996 k regulaci individuálních zdrojů znečišťování ovzduší na území města Pozn.: Pl.ÚS37/96;
72/1997 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví, co se považuje za anabolika a jiné prostředky s anabolickým účinkem ve smyslu trestního zákona
73/1997 Sb.
Nařízení , kterou se stanoví sazby cla a celní kvóty pro dovoz některých druhů obilovin, vína, papíru, přízí a skleněných baněk pro obrazovky Pozn.: předpis pozbývá platnosti dnem 31.12.1997;
 
Částka 25
pdf 687 kB
11. 4. 1997 74/1997 Sb.
Ústavní zákon o změnách státních hranic se Slovenskou republikou
75/1997 Sb.
Zákon o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie
76/1997 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona České národní rady č. 22/1993 Sb.
77/1997 Sb.
Zákon o státním podniku Pozn.: ust. § 25 bodu 3 nabývá účinnosti až dnem 31. prosince kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž vláda vysloví souhlas se založením státního podniku České dráhy;
78/1997 Sb.
Zákon o opatřeních ve vztahu k Libyi
 
Částka 26
pdf 1384 kB
15. 4. 1997 79/1997 Sb.
Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů
 
Částka 27
pdf 595 kB
17. 4. 1997 80/1997 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 100. výročí založení České amatérské atletické unie a konání nejstaršího běhu Běchovice - Praha
81/1997 Sb.
Sdělení o výpovědi Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci ze dne 1. března 1971 Finskou republikou
OP09/97
Opatření , kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1997
 
Částka 28
pdf 1596 kB
21. 4. 1997 82/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
RS04/97
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 29
pdf 2091 kB
25. 4. 1997 83/1997 Sb.
Vyhláška o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu roslin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole
 
Částka 30
pdf 2114 kB
29. 4. 1997 84/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování
RS05/97
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 31
pdf 656 kB
30. 4. 1997 85/1997 Sb.
Vyhláška o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů
86/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů
87/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se vymezují druhy rostlin a podmínky, za kterých se jejich rozmnožovací materiál smí do konce roku 1997 uvést do oběhu jako obchodní, jeho vlastnosti a způsob kontroly
OP10/97
Opatření , jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1997
 
Částka 32
pdf 786 kB
30. 4. 1997 88/1997 Sb.
Nález ve věci návrhu podaného spolu s ústavní stížností na zrušení § 49 odst. 2, 3 a 4, části § 50 odst. 1 a části § 51 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a části § 200n odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Pl.ÚS25/96;
89/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o mezinárodní silniční dopravě
OP11/97
Opatření k zavedení Číselníku měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin
OP12/97
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 33
pdf 696 kB
21. 4. 1997 90/1997 Sb.
Vyhláška o zavedení dovozního depozita
 
Částka 34
pdf 542 kB
2. 5. 1997 91/1997 Sb.
Nařízení o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody
92/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 318/1995 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách
93/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Marockého království
94/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení
95/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o nástupnictví České republiky a Slovenské republiky k mezivládním dohodám o účasti na výstavbě Krivorožského těžebního a upravárenského kombinátu na Ukrajině (KTUK) a o vypořádání závazků státního rozpočtu federace z této účasti
96/1997 Sb.
Sdělení o vypuštění ustanovení poslední věty článku 11 Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratiské a lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, vyhlášené pod č. 12/1967 Sb.
97/1997 Sb.
Sdělení o vypuštění článku 6 odst. 1 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, vyhlášené pod č. 2/1981 Sb.
98/1997 Sb.
Sdělení o vypuštění článku 11 odst. 5 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, vyhlášené pod č. 78/1980 Sb.
99/1997 Sb.
Sdělení o vypuštění článku 9 odst. 2 a článku 11 odst. 4 mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jordánského hášimovského království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, vyhlášené pod č. 47/1986 Sb.
100/1997 Sb.
Sdělení o vypuštění článku 7 odst. 2 a článku 9 odst. 3 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratiské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, vyhlášené pod č. 112/1980 Sb.
101/1997 Sb.
Sdělení o vypuštění článku 7 odst. 2 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, vyhlášené pod č. 75/1988 Sb.
 
Částka 35
pdf 756 kB
2. 5. 1997 102/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 90/1997 Sb., o zavedení dovozního depozita
 
Částka 36
pdf 2077 kB
7. 5. 1997 103/1997 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 171 odst. 1 písm. d) trestního zákona č. 140/1961 Sb., v platném znění Pozn.: Pl.ÚS31/96;
104/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
105/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy a stanoví její bližší ochranné podmínky
106/1997 Sb.
Opatření , kterou se stanoví minimální výše likvidních prostředků
 
Částka 37
pdf 1498 kB
14. 5. 1997 107/1997 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví výše dalšího platu zaměstnancům ve veřejných službách a správě ve druhém pololetí roku 1997
108/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Prováděcí vyhláška k leteckému zákonu.
109/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek
OP13/97
Opatření , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1997 - 1999, 11,10%
 
Částka 38
pdf 762 kB
19. 5. 1997 110/1997 Sb.
Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Pozn.: Ust. § 6 nabývá účinnosti dnem 1.1.1998 a ust. § 3 odst. 1 písm. f) a g) dnem 1.7.1998.
111/1997 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví další případy, kdy se nevyžaduje devizové povolení při nabývání zahraničních cenných papírů
112/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Protokolu doplňujícího Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní
 
Částka 39
pdf 2577 kB
23. 5. 1997 113/1997 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 40
pdf 1430 kB
27. 5. 1997 114/1997 Sb.
Vyhláška o náležitostech žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění a o formě ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu
115/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1994 Sb., č. 175/1994 Sb., č. 192/1995 Sb. a č. 156/1996 Sb.
116/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky a vzájemném zrušení vízové povinnosti
OP14/97
Opatření o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 41
pdf 2008 kB
29. 5. 1997 117/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší
 
Částka 42
pdf 182 kB
29. 5. 1997 118/1997 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Otnice č. 1/96 ze dne 7. listopadu 1996 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území obce Otnice Pozn.: Pl.ÚS42/96;
119/1997 Sb.
Usnesení ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Znojma č. 35/1995 ze dne 7. února 1995 o jazykovém provedení firemních značení a nápisů na území města Znojma
120/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 87/1993 Sb., o makléřské zkoušce
121/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Prováděcího protokolu na léta 1997 až 2001 k Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy Pozn.: text Protokolu veden v ASPI pod čj. SK21/97 (přetisk z Věstníku MŠMT);
 
Částka 43
pdf 990 kB
4. 6. 1997 122/1997 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění
123/1997 Sb.
Nařízení , kterým se zvyšují částky životního minima
124/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Usnesení č. 4/96 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) "Společný tranzitní režim" z 5. prosince 1996 ke změně příloh I, II a III Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu Pozn.: změny zapracovány do textu Úmluvy č. 179/1996 Sb.;
283/33 165/1997
Opatření , kterým se upravuje a doplňuje opatření, kterým se stanoví postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví, a u zálohovaných organizací Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 5/1997;
 
Částka 44
pdf 1688 kB
10. 6. 1997 125/1997 Sb.
Zákon o odpadech
126/1997 Sb.
Nález ve věci návrhu, spojeného s ústavní stížností, na zrušení ustanovení § 33 odst. 11 zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění zákona č. 160/1995 Sb. Pozn.: Pl.ÚS17/96;
127/1997 Sb.
Vyhláška o speciálních školách a speciálních mateřských školách
 
Částka 45
pdf 420 kB
12. 6. 1997 128/1997 Sb.
Nález ve věci návrhu podaného spolu s ústavní stížností na zrušení části ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžité částky některým obětem nacistické perzekuce, ve znění zákona č. 77/1995 Sb.
129/1997 Sb.
Nařízení o zvýšení důchodů v roce 1997
130/1997 Sb.
Vyhláška o koncovém bodu telekomunikačních sítí
OP15/97
Opatření , kterým se mění opatření Federálního monisterstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., kterým se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně, ve znění pozdějších změn a doplňků Pozn.: změny zapracovány do novelizovaného opatření FMF vedeného v ASPI pod čj. OP03/92;
 
Částka 46
pdf 1599 kB
17. 6. 1997 OP16/97
Opatření , kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny
 
Částka 47
pdf 5277 kB
24. 6. 1997 131/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášky č. 109/1997 Sb.
OP17/97
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
2/1997 (CBN)
Opatření o vydání opatření, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank Pozn.: uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 6/1997;
 
Částka 48
pdf 1642 kB
26. 6. 1997 132/1997 Sb.
Zákon o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb.
133/1997 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
134/1997 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: ust. čl. I b. 37 a 70, čl. III, čl. IV ods. 1 a čl. VI ods. 1 a 4 nabývají účinnosti už dnem 26.6.1997;
135/1997 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: ust. čl. II b. 2 a čl. IV nabývají účinnosti až 1.1.1998;
136/1997 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Šumperka č. 41/96 ze dne 16. prosince 1996 o regulaci digitálních a světelných přístrojů a hracích zařízení na území města Šumperka
137/1997 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
138/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: ust. čl. I bod 5 nabývá účinnosti až dnem 1.1.1998;
139/1997 Sb.
Vyhláška o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců
OP18/97
Opatření o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
 
Částka 49
pdf 1141 kB
30. 6. 1997 140/1997 Sb.
Vyhláška o kontrole výroby a oběhu lihu a o provádění dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících
141/1997 Sb.
Vyhláška o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu
 
Částka 50
pdf 1157 kB
7. 7. 1997 142/1997 Sb.
Vyhláška o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování nebo ukládání radionuklidových zářičů a jaderných materiálů, typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření, typovém schvalování ochranných pomůcek pro práce se zdroji ionizujícího záření a dalších zařízení pro práce s nimi (o typovém schvalování)
 
Částka 51
pdf 1730 kB
7. 7. 1997 143/1997 Sb.
Vyhláška o přepravě a dopravě určených jaderných materiálů a určených radionuklidových zářičů
144/1997 Sb.
Vyhláška o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií
145/1997 Sb.
Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a o jejich bližším vymezení
 
Částka 52
pdf 2849 kB
7. 7. 1997 146/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro svolení k přípravě vybraných pracovníků
147/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam vybraných položek a položek dvojího použití v jaderné oblasti
 
Částka 53
pdf 375 kB
30. 6. 1997 148/1997 Sb.
Nařízení o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu
149/1997 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví podmínky další finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby
 
Částka 54
pdf 1652 kB
10. 7. 1997 150/1997 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
151/1997 Sb.
Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
152/1997 Sb.
Zákon na ochranu před dovozem dumpingových výrobků a o změně a doplnění některých zákonů
153/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušují Směrnice o organizaci a výkonu železničních zdravotnických služeb
154/1997 Sb.
Vyhláška o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do zaměstnání, a o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení
155/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 
Částka 55
pdf 1638 kB
14. 7. 1997 156/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory
OP19/97
Opatření , kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1997
111/50 449/1997
Opatření , kterým se mění způsob vykazování desetinných míst hodnoty ukazovatele Pozn.: změny zapracovány do textu novelizovaného opatření č. 283/66 195/1996. Uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 6/1997;
RS06/97
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 56
pdf 2327 kB
16. 7. 1997 157/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
158/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem
 
Částka 57
pdf 23 MB
31. 7. 1997 159/1997 Sb.
Sdělení o přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb. Pozn.: Aktuální znění "Přílohy A" a "Přílohy B" viz pasivní derogace.
 
Částka 58
pdf 781 kB
15. 7. 1997 160/1997 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů
161/1997 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 546/1992 Sb.
162/1997 Sb.
Zákon o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997
163/1997 Sb.
Nařízení , kterým se mění ustanovení o podmínkách, výši a splatnosti dalšího platu zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve druhém pololetí 1997
164/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku
 
Částka 59
pdf 136 kB
18. 7. 1997 165/1997 Sb.
Nařízení o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
166/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací
167/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
 
Částka 60
pdf 2131 kB
31. 7. 1997 168/1997 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
169/1997 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
170/1997 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
OP20/97
Opatření , jímž se určují emisní podmínky Povodňového dluhopisu České republiky, 1997 - 2002
 
Částka 61
pdf 1469 kB
4. 8. 1997 171/1997 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na hračky
172/1997 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
173/1997 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
 
Částka 62
pdf 966 kB
6. 8. 1997 174/1997 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na střelné zbraně a střelivo
 
Částka 63
pdf 1333 kB
8. 8. 1997 175/1997 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby
176/1997 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
 
Částka 64
pdf 1034 kB
12. 8. 1997 177/1997 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv
178/1997 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky
179/1997 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku
 
Částka 65
pdf 320 kB
4. 8. 1997 180/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 247/1994 Sb., kterou se zmocňují Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení k promíjení penále podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
181/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a Svazovou vládou Svazové Republiky Jugoslávie
182/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Usnesení č. 1/97 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) "Společný tranzitní režim" ze dne 4. července 1997 týkající se prodloužení zákazu použití globální záruky, který byl vydán usneseními č. 1/96 a č. 2/96 Smíšeného výboru ES-ESVO "Společný tranzitní režim"
183/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Ukrajiny o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 1997 - 1999 Pozn.: text Ujednání převzatý z Věstníku MŠMT č. 8/1997 je veden v ASPI pod čj. SK26/97;
OP21/97
Opatření , kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
 
Částka 66
pdf 5965 kB
19. 8. 1997 184/1997 Sb.
Vyhláška o požadavcích na zajištění radiační ochrany
 
Částka 67
pdf 1470 kB
21. 8. 1997 185/1997 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 3 odst. 1 a části ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
186/1997 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 14 odst. 1 písm. d), e) zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 26/1993 Sb.
187/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic
188/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně stážistů
OP22/97
Opatření , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1997 - 2002, 12,20%
 
Částka 68
pdf 4541 kB
27. 8. 1997 189/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou
 
Částka 69
pdf 319 kB
12. 8. 1997 190/1997 Sb.
Nařízení o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997
191/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 102/1996 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
 
Částka 70
pdf 4702 kB
1. 9. 1997 192/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody o volném obchodu s Lotyšskou republikou
193/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Doplňkové dohody ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
194/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společného pilotního projektu na ochranu životního prostředí "Ekologická výroba tepla a elektřiny v Chebu"
 
Částka 71
pdf 704 kB
28. 8. 1997 195/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění vyhlášky č. 71/1993 Sb., vyhlášky č. 178/1993 Sb., vyhlášky č. 1/1994 Sb., vyhlášky č. 235/1994 Sb. a vyhlášky č. 293/1995 Sb.
196/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 318/1995 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 92/1997 Sb.
197/1997 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 50 Kč vzoru 1997
198/1997 Sb.
Vyhláška o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1993, 20 haléřích vzoru 1993, 50 haléřích vzoru 1993, 1 Kč vzoru 1993, 2 Kč vzoru 1993, 5 Kč vzoru 1993, 10 Kč vzoru 1993, 20 Kč vzoru 1993 a 50 Kč vzoru 1993 ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely
199/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě
200/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích a Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích ze dne 25. října 1996
 
Částka 72
pdf 590 kB
28. 8. 1997 201/1997 Sb.
Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
202/1997 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a kterým se mění zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů
203/1997 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
204/1997 Sb.
Zákon o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1996
205/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
OP23/97
Opatření , jímž se určují emisní podmínky Povodňového dluhopisu České republiky II, 1997 - 2002
OP24/97
Opatření , jímž se určují emisní podmínky Povodňového dluhopisu České republiky III, 1997 - 2002
 
Částka 73
pdf 538 kB
21. 8. 1997 206/1997 Sb.
Vyhláška o zrušení vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 90/1997 Sb., o zavedení dovozního depozita, ve znění vyhlášky č. 102/1997 Sb.
207/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství
OP25/97
Opatření o úpravě výše stravného při pracovních cestách
4/1997 (CBN)
Opatření , kterým se mění opatření České národní banky č. 1 ze dne 30. prosince 1997, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance Pozn.: změny zapracovány do textu novelizovaného opatření ČNB č. 1/1997, předpis uveřejněn ve Věstníku ČNB č. 14/1997;
OP26/97
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 74
pdf 1874 kB
3. 9. 1997 208/1997 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
209/1997 Sb.
Zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů
210/1997 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
211/1997 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 75
pdf 960 kB
5. 9. 1997 212/1997 Sb.
Nařízení , kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Olomoucké aglomerace
213/1997 Sb.
Nařízení , kterým se vyhlašují 1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace
214/1997 Sb.
Vyhláška o zabezpečování jakosti při činnostech souvisejících s využívaním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření a o stanovení kritérií pro zařazení a rozdělení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd
215/1997 Sb.
Vyhláška o kritériích pro umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření
216/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
 
Částka 76
pdf 1515 kB
8. 9. 1997 217/1997 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona České národní rady č. 38/1993 Sb., a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
218/1997 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, se změnami a doplňky provedenými zákonem České národní rady č. 38/1993 Sb. a zákonem č. 217/1997 Sb.
219/1997 Sb.
Vyhláška o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu
 
Částka 77
pdf 5040 kB
19. 9. 1997 220/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášek č. 109/1997 Sb. a č. 131/1997 Sb.
 
Částka 78
pdf 923 kB
12. 9. 1997 221/1997 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kladna č. 17 ze dne 17. února 1993 o zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě
222/1997 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví zvláštní jednorázová peněžní náležitost pro příslušníky Policie České republiky
223/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 79
pdf 683 kB
19. 9. 1997 224/1997 Sb.
Nařízení o výši a způsobu odvádění prostředků původců radioaktivních odpadů na jaderný účet
225/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb.
226/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic
OP27/97
Opatření , kterým se stanovují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
OP28/97
Oznámení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 80
pdf 776 kB
24. 9. 1997 227/1997 Sb.
Zákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)
228/1997 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmů), ve znění zákona č. 287/1995 Sb.
229/1997 Sb.
Sdělení o ukončení platnosti Úmluvy o naturalizaci mezi Československem a Spojenými státy americkými vyhlášené pod č. 169/1929 Sb.
OP29/97
Opatření , kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1997
 
Částka 81
pdf 779 kB
30. 9. 1997 230/1997 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 73/1997 Sb., kterým se stanoví sazby cla a celní kvóty pro dovoz některých druhů obilovin, vína, papíru, přízí a skleněných baněk pro obrazovky
231/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 580/1992 Sb.
232/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 115/1992 Sb., o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností
233/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
234/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
235/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
236/1997 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 1997
237/1997 Sb.
Sdělení o pověření Českého normalizačního institutu zabezpečováním tvorby a vydáváním českých technických norem
238/1997 Sb.
Sdělení o pověření Českého institutu pro akreditaci prováděním akreditace
239/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o obchodní a hospodářské spolupráci
241/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v oblasti jaderné energetiky a jaderného průmyslu
240/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Usnesení č. 2/97 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) "Společný tranzitní režim" ze dne 23. července 1997 o změně přílohy I a II Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu a Usnesení č. 3 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) "Společný tranzitní režim" ze dne 23. července 1997 o změně Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu, její přílohy II a III a zrušení Doplňkového protokolu ES - PT
 
Částka 82
pdf 921 kB
30. 9. 1997 242/1997 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů Pozn.: ust. čl. I bodu 16, čl. VI odst. 2 a odst. 4 věty druhé nabývají účinnosti už dnem 1.10.1997;
243/1997 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
244/1997 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat pri týrání, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 12. června 1997
 
Částka 83
pdf 642 kB
1. 10. 1997 245/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává seznam rostlin využívaných pro farmaceutické a terapeutické účely
246/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích Pozn.: Sdělením MZV ČR č.316/1999 Sb. byly doplněny přílohy I a II
RS08/97
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 84
pdf 870 kB
7. 10. 1997 247/1997 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví preferenční sazba cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie Pozn.: předpis pozbývá platnosti dnem 31. 12. 1997;
248/1997 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997
249/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky
250/1997 Sb.
Sdělení o sjednání dodatku č. 2 k Programové dohodě mezi vládou České republiky, kterou zastupuje Ministerstvo financí, a Municipální finanční společností, a. s., na straně jedné a vládou Spojených států amerických, kterou zastupuje Agentura pro mezinárodní rozvoj, na straně druhé k financování municipální infrastruktury
251/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 1/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 3. dubna 1997 týkající se cel aplikovaných Českou republikou na dovozy zpracovaných zemědělských výrobků původem ve Společenství
RS09/97
Redakční sdělení o opravě chyby v usnesení Poslanecké sněmovny č. 244/1997 Sb.
 
Částka 85
pdf 588 kB
13. 10. 1997 252/1997 Sb.
Zákon o zemědělství
253/1997 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
254/1997 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1996 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1996 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
255/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody formou výměny dopisů mezi Českou republikou a Evropským společenstvím týkající se určitých úprav v oblasti živého skotu
 
Částka 86
pdf 2044 kB
15. 10. 1997 256/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech
257/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Protokolu o spolupráci v oblasti školství a dalšího vzdělávání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro školu a další vzdělávání země Severní Porýní- Vestfálsko na léta 1997 až 2001 Pozn.: Protokol platí do 31.12.2001.
 
Částka 87
pdf 1625 kB
17. 10. 1997 258/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají pravidla přijímacího řízení a upravují některé podrobnosti týkající se hodnosti celníků
259/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků Pozn.: Ustanovení §§ 30 až 32 nabývají účinnosti až dnem 1.1.1998.
5/1997 (CBN)
Opatření , kterým se mění opatření České národní banky č. 2, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank Pozn.: uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 15/1997;
OP30/97
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 88
pdf 793 kB
21. 10. 1997 260/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ve znění vyhlášky č. 275/1995 Sb.
261/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
262/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Ghanské republiky
282/64 050/1997
Opatření , kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky od roku 1997 Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 11/1997;
RS10/97
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 89
pdf 1095 kB
24. 10. 1997 263/1997 Sb.
Vyhláška o osvobození některých druhů poplatných úkonů od soudních poplatků
264/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 192/1993 Sb., o kolkových známkách
265/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli
266/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolovou republikou Německo o společných státních hranicích
267/1997 Sb.
Sdělení o sjednání smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení
268/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Pravidel Rozhodčí komise celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
269/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o spolupráci na úseku veterinárním
270/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství, přírodních zdrojů a životního prostředí Kyperské republiky o spolupráci v oblasti zemědělství
 
Částka 90
pdf 1564 kB
12. 11. 1997 271/1997 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí založení kláštera Na Slovanech - Emauzy
272/1997 Sb.
Opatření , kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby opravných položek k těmto pohledávkám
273/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Paraguayské republiky
OP31/97
Opatření , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1997 - 1999, 15,20%
OP32/97
Opatření k zavedení Klasifikace postavení v zaměstnání Pozn.: uveřejněno ve Zpravodaji ČSÚ č. 11/1997. Od 1.1.2004 nahrazeno sdělením 494/2003 Sb.
OP33/97
Opatření k zavedení Číselníku institucionálních sektorů a subsektorů Pozn.: uveřejněno ve Zpravodaji ČSÚ č. 11/1997. Od 1.1.2004 nahrazeno sdělením 493/2003 Sb.
7/1997 (CBN)
Opatření , kterým se stanoví požadavky na zprávu o hospodaření banky Pozn.: uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 17/1997;
8/1997 (CBN)
Opatření , kterým se stanoví bankám omezení a podmínky pro některé druhy úvěrů a investic do majetkových účastí Pozn.: uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 17/1997;
 
Částka 91
pdf 2149 kB
17. 11. 1997 274/1997 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví sazba cla pro dovoz výrobků, jejichž preferenční celní sazba je zvláštním předpisem definována výrazem "max."
275/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
276/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
277/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic
278/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
3/1997 (CBN)
Opatření o zásadách vytváření portfolií cenných papírů a majetkových podílů bankami a krytí rizika znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami Pozn.: uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 10/1997;
111/74 200/1997
Opatření o rozpočtové skladbě Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 11/1997;
 
Částka 92
pdf 4875 kB
25. 11. 1997 279/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
 
Částka 93
pdf 271 kB
27. 11. 1997 280/1997 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
281/1997 Sb.
Nařízení , kterým se upravuje výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly
282/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 219/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti nálepky prokazující zaplacení poplatku za užití dálnice a silnice dálničního typu motorovým vozidlem
283/1997 Sb.
Vyhláška o vzoru a evidenci nálepek prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic a o zacházení s nimi
284/1997 Sb.
Opatření o zrušení opatření České národní banky č. 130/1995 Sb., kterým se stanoví limit pro krátkou pozici bank vůči nerezidentům
OP34/97
Opatření o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
OP35/97
Opatření k zavedení rozšířené Standardní klasifikace produkce SKP-PRUM
 
Částka 94
pdf 5472 kB
28. 11. 1997 OP36/97
Opatření , kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 1998
 
Částka 95
pdf 1052 kB
28. 11. 1997 285/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 282/1996 Sb. Pozn.: změny zapracovány do textu novelizované vyhlášky č. 215/1995 Sb.;
286/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu č. 3 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu Pozn.: změny vstoupily v předběžnou platnost už dnem 1.1.1996;
111/61 721/1997
Opatření , kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 11/1997;
 
Částka 96
pdf 273 kB
28. 11. 1997 287/1997 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb.
288/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o vzájemné pomoci v celních otázkách
9/1997 (CBN)
Opatření , kterým se ruší opatření České národní banky č. 15 ze dne 17. června 1993, kterým se stanoví limity pro krátkou korunovou pozici bank, ve znění opatření České národní banky č. 5, ze dne 28. listopadu 1995
 
Částka 97
pdf 406 kB
2. 12. 1997 289/1997 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: ust. čl. I b. 1 až 3, 5 až 7, 11 a 13, čl. II a čl. V odst. 1, 4 a 5 nabývají účinnosti dnem 1.1.1998 a ust. čl. I b. 4 a 8 až 10 a čl. V odst. 2 nabývají účinnosti až dnem 1.7.1998;
290/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška České národní banky č. 108/1993 Sb., o vydání mincí po 20 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 20 haléřích československé měny a jejich výměně
291/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kubánské republiky o obchodně ekonomické spolupráci
 
Částka 98
pdf 1942 kB
12. 12. 1997 292/1997 Sb.
Vyhláška o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy
293/1997 Sb.
Vyhláška o způsobu výpočtu a uvádění výživové (nutriční) hodnoty potravin a o značení údaje o možném nepříznivém ovlivnění zdraví
294/1997 Sb.
Vyhláška o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení
295/1997 Sb.
Vyhláška o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny
296/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin
297/1997 Sb.
Vyhláška o podmínkách ozařování potravin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu značení
 
Částka 99
pdf 8462 kB
12. 12. 1997 298/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné
 
Částka 100
pdf 374 kB
9. 12. 1997 299/1997 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 4 zákona České národní rady č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
300/1997 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Žatce č. 47 ze dne 26. září 1996 o regulaci trhového prodeje ve městě Žatci, ve znění vyhlášky č. 51 ze dne 27. února 1997
301/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví maximální výše nákladů na činnost a maximální výše výdajů na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku zdravotních pojišťoven
302/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění vyhlášky č. 157/1997 Sb.
10/1997 (CBN)
Opatření , kterým se stanoví způsob předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance Pozn.: ust. §§ 13, 21 a § 27 odst. 5 nabývají účinnosti až dnem 1.7.1998, ust. § 11 odst. 6 písm. b), § 19 písm. b) a § 20 odst. 2 dnem 1.1.1999 a ust. § 12 odst. 1 písm. s) dnem 1.7.1999. Uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 19/1997;
RS11/97
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 101
pdf 931 kB
11. 12. 1997 303/1997 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů
304/1997 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb. Pozn.: ust. § 4a nabývá účinnosti až dnem 1.1.2000;
 
Částka 102
pdf 1998 kB
16. 12. 1997 305/1997 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
306/1997 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
307/1997 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže
 
Částka 103
pdf 1612 kB
18. 12. 1997 308/1997 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 251/1994 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů
309/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj
310/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Programu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládami České republiky a Norského království Pozn.: neoficiální překlad uveřejněn ve Věstníku MŠMT č. 12/1997;
OP37/97
Oznámení o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
 
Částka 104
pdf 1031 kB
22. 12. 1997 311/1997 Sb.
Vyhláška o chovu a využití pokusných zvířat
 
Částka 105
pdf 17 MB
31. 12. 1997 312/1997 Sb.
Nařízení , kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník) Pozn.: pro mimořádný rozsah textu předpis zařazen do podsystému ASPI-APLIKACE;
 
Částka 106
pdf 256 kB
23. 12. 1997 313/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
314/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, ve znění pozdějších předpisů
315/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 64/1992 Sb., o domovech mládeže
316/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby v letech 1998 a 1999
282/79 783/1997
Opatření , kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 12/1997;
 
Částka 107
pdf 4263 kB
31. 12. 1997 317/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášek č. 109/1997 Sb., 131/1997 Sb. a 220/1997 Sb.
 
Částka 108
pdf 284 kB
17. 12. 1997 318/1997 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
319/1997 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz vína
320/1997 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě
321/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění pozdějších předpisů
RS12/97
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 109
pdf 1814 kB
31. 12. 1997 322/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 103/1995 Sb., o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel
323/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv a podrobnosti o vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto paliv a maziv
324/1997 Sb.
Vyhláška o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e"
325/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí § 18 písm. a), d), j), k), l) a m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro tabákové výrobky Pozn.: ust. §§ 3 a 4 nabývají účinnosti až 1.4.1998;
326/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí § 18 písm. a), d), j), a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny Pozn.: ust. § 2 nabývá účinnosti až 1.4.1998;
327/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich Pozn.: ust. §§ 3, 12, 20 a 26 nabývají účinnosti až 1.4.1998;
283/86 550/1997
Opatření Změna výkazu Rozvaha rozpočt. a příspěv. organizací Pozn.: ust. čl. I bodu 3 platí již při sestavování účetních výkazů za rok 1997. Uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 12/1997;
283/83 621/1997
Opatření , kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 12/1997;
283/74 734/1997
Opatření , kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 12/1997;
283/83 619/1997
Opatření , kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 12/1997;
281/89 070/1997
Opatření , kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 12/1997;
281/90 550/1997
Opatření , kterým se upravují postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 12/1997;
283/89 068/1997
Opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční závěrky za rok 1997 u ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 12/1997;
283/89 069/1997
Opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1997 u okresních úřadů, obcí a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 12/1997;
 
Částka 110
pdf 1875 kB
31. 12. 1997 328/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje Pozn.: ust. §§ 3, 8 a 13 nabývají účinnosti až dnem 1.4.1998;
329/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí § 18 písm. a), b), e), f), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena Pozn.: §§ 3, 7 a 11 nabývají účinnosti až dnem 1.4.1998;
330/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny Pozn.: ust. §§ 3 a 9 nabývají účinnosti až dnem 1.4.1998;
331/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici Pozn.: ust. §§ 3, 7, 12 a 16 nabývají účinnosti až dnem 1.4.1998;
 
Částka 111
pdf 3553 kB
31. 12. 1997 334/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky Pozn.: ust. §§ 3, 9, 14, 19 a 24 nabývají účinnosti až dnem 1.4. 1998;
336/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní výživu a jejich způsob použití Pozn.: ust. § 3 odst. 5 až 11 nabývají účinnosti až dnem 1.4.1998;
335/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí Pozn.: ust. §§ 3, 8, 13, 18, 24 a 28 nabývají účinností až dnem 1.4.1998;
333/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta Pozn.: ust. §§ 3, 8, 13 a 18 nabývají účinnosti až dnem 1.4.1998;
332/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich Pozn.: ust. §§ 3, 8, 14, 20, 24 a 29 nabývají účinnosti až dnem 1.4.1998.
 
Částka 112
pdf 3232 kB
31. 12. 1997 337/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů)
338/1997 Sb.
Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
339/1997 Sb.
Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
340/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví výše finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu a podrobnosti jejího vytváření a užití
 
Částka 113
pdf 1396 kB
31. 12. 1997 341/1997 Sb.
Nařízení , kterým se stanovují podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí
342/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají
343/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání
344/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť na některých silničních hraničních přechodech
345/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutých odbavovacích stanovišť na některých železničních hraničních přechodech
346/1997 Sb.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na říčním hraničním přechodu Hřensko - Schöna
 
Částka 114
pdf 2180 kB
31. 12. 1997 347/1997 Sb.
Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
348/1997 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1998
349/1997 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 115
pdf 674 kB
31. 12. 1997 350/1997 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení čl. 10 odst. 2 písm. d) obecně závazné vyhlášky města Slatiňany č. 1/97 ze dne 19. března 1997 o veřejném pořádku a čistotě města
351/1997 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Pardubice č. 34/96 o omezení některých činností, které by mohly ohrozit veřejný pořádek, ze dne 17. prosince 1996
352/1997 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
353/1997 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
354/1997 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů
355/1997 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv
RS13/97
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 116
pdf 174 kB
31. 12. 1997 356/1997 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění nařízení vlády č. 308/1995 Sb.
357/1997 Sb.
Vyhláška o organizaci, výkonu a úkolech školní inspekce