Stejnopis sbírky zákonů
České republiky.

Ročník 1998

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 119 MB
15. 1. 1998 1/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997)
 
Částka 2
pdf 1592 kB
27. 1. 1998 2/1998 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb.
3/1998 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 23. října 1997 a vrácenému prezidentem republiky dne 16. prosince 1997
4/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 299/1996 Sb.
5/1998 Sb.
Vyhláška o vybraných důlních zařízeních
6/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
7/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou a zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
8/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Usnesení č. 5/97 Smíšeného výboru ES-ESVO "Společný tranzitní režim" ze dne 17. prosince 1997 k prodloužení zákazu použití globální záruky, který byl vydán usneseními č. 1/96 a č. 2/96 Smíšeného výboru
373/92 417/1997
Opatření , kterým se stanoví výkaz o čerpání výdajů na dávky státní sociální podpory Pozn.: uveřejněno v č. 1/2 Finančního zpravodaje z roku 1998;
283/83 620/1997
Opatření , kterým se upravují postupy účtování u malých příspěvkových organizací a jiných drobných organizací účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u zálohovaných organizací Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 12/1997;
OP01/98
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
11/1997 (CBN)
Opatření , kterým se mění opatření České národní banky č. 3 ze dne 5. října 1995 o kapitálové přiměřenosti bank, ve znění opatření č. 4 ze dne 3. července 1996 Pozn.: změna zapracována do textu novelizovaného opatření č. 3/1995. Uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 21/1997;
12/1997 (CBN)
Opatření , kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance Pozn.: uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 12/1997;
 
Částka 3
pdf 1177 kB
2. 2. 1998 9/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Usnesení č. 4/97 Smíšeného výboru ES-ESVO "Společný tranzitní režim" ze dne 17. prosince 1997 o změně Dodatku VIII přílohy II Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu
10/1998 Sb.
Sdělení , kterým se doplňuje sdělení č. 105/1993 Sb. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní a vyhlašuje oprava sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb. a č. 26/1994 Sb.
11/1998 Sb.
Sdělení , kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb. a č. 10/1998 Sb. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněné v roce 1979 a v roce 1984 Pozn.: změna pravidla 86. nabyla účinnost už 1.1.1998 a změny pravidel 89bis a 89ter vstoupí v platnost se změnami Administrativní směrnice ke Smlouvě o patentové spolupráci;
 
Částka 4
pdf 430 kB
4. 2. 1998 12/1998 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
13/1998 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)
14/1998 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 5
pdf 1271 kB
6. 2. 1998 15/1998 Sb.
Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů Pozn.: Ust. §§ 2, 21 až 28 a § 30 bodů 1 a 2 nabývají účinnosti už dnem 6.2.1998.
16/1998 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 6
pdf 269 kB
31. 1. 1998 17/1998 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví preferenční sazba cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie Pozn.: předpis ztrácí platnost dnem 31.12.1998;
18/1998 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz jablek pocházejících z Evropské unie
19/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Kolumbijské republiky
111/97 528/1997
Opatření , kterým se doplňuje způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů Pozn.: uveřejněno v č. 1/2 Finančního zpravodaje z roku 1998;
 
Částka 7
pdf 306 kB
3. 2. 1998 20/1998 Sb.
Rozhodnutí o amnestii
21/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví vyhrazená léčiva a správná praxe prodejců vyhrazených léčiv
 
Částka 8
pdf 4399 kB
11. 2. 1998 22/1998 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění
 
Částka 9
pdf 1591 kB
13. 2. 1998 OP02/98
Opatření , kterým se stanoví změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
 
Částka 10
pdf 500 kB
13. 2. 1998 23/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody
24/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a makedonskou vládou
OP03/98
Opatření , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1998 - 2003, 14,85 %
OP04/98
Opatření o uložení kolektivním smluv vyššího stupně
 
Částka 11
pdf 9387 kB
24. 2. 1998 25/1998 Sb.
Vyhláška o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii
26/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o dílčí novelizaci Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vízových otázkách ze dne 29. března 1990, ve znění změny sjednané výměnou dopisů ze dne 4. července 1991
27/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Společného ujednání o spolupráci v oblasti vysokých škol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro Vědu, výzkum a umění Bádenska-Württenberska na léta 1997 - 1999 Pozn.: text Ujednání uveřejněn ve Věstníku MŠMT č. 3/1998;
RS01/98
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 12
pdf 535 kB
24. 2. 1998 28/1998 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví obsahové náplně řemeslných živností
 
Částka 13
pdf 31 MB
10. 3. 1998 29/1998 Sb.
Sdělení o vyhlášení Přílohy I - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID) Přípojku B - Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM) k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) Pozn.: Aktuální znění Přílohy I Přípojku B - viz pasivní derogace.
 
Částka 14
pdf 1058 kB
10. 3. 1998 30/1998 Sb.
Nález ve věci návrhu prezidenta republiky na zrušení zákona č. 243/1997 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
31/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 
Částka 15
pdf 368 kB
27. 2. 1998 32/1998 Sb.
Úplné znění zákona ČNR o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění
OP05/98
Opatření o úpravě výše stravného při pracovních cestách
 
Částka 16
pdf 411 kB
5. 3. 1998 33/1998 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 1997
34/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí
 
Částka 17
pdf 9135 kB
11. 3. 1998 35/1998 Sb.
Vyhláška o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu
36/1998 Sb.
Vyhláška o vydání zlatých mincí "Karel IV." po 1000 Kč
37/1998 Sb.
Vyhláška o vydání zlatých mincí "Karel IV." po 2500 Kč
38/1998 Sb.
Vyhláška o vydání zlatých mincí "Karel IV." po 5000 Kč
39/1998 Sb.
Vyhláška o vydání zlatých mincí "Karel IV." po 10 000 Kč
40/1998 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí založení University Karlovy
 
Částka 18
pdf 625 kB
13. 3. 1998 41/1998 Sb.
Nařízení o zavedení letního času v letech 1998 až 2001
42/1998 Sb.
Nařízení , kterým se zvyšují částky životního minima
43/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic
44/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 3/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o vývozu některých ocelářských výrobků Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropského společenství (ES) z České republiky do Společenství na období od 1. ledna do 31. prosince 1998 (obnovení systému dvojí kontroly)
OP06/98
Opatření , kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí, kterým se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně Pozn.: změny zapracovány do textu novelizovaného opatření vedeného v ASPI pod č. OP03/92;
1/1998 (CBN)
Opatření , kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank Pozn.: uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 3/1998;
 
Částka 19
pdf 2297 kB
18. 3. 1998 45/1998 Sb.
Úplné znění zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění
OP07/98
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 20
pdf 533 kB
19. 3. 1998 46/1998 Sb.
Nařízení o prohlášení Moravských zemských desek za národní kulturní památku
OP08/98
Opatření , jímž se uveřejňuje podle § 117 odst. 5 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1998
 
Částka 21
pdf 1147 kB
27. 3. 1998 47/1998 Sb.
Nařízení o zvláštní jednorázové peněžní náležitosti pro příslušníky Vězeňské služby České republiky
48/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 187/1994 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě
49/1998 Sb.
Vyhláška o jízdních řádech a organizaci celostátního informačního systému o jízdních řádech
50/1998 Sb.
Vyhláška o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě
51/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví předpoklady pro výkon fukcí vyžadujících zvláštní odbornou způsobilost v okresních úřadech a v obecních úřadech (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti)
52/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví obsah, rozsah a provádění odborného kurzu prodejců vyhrazených léčiv
 
Částka 22
pdf 4344 kB
6. 4. 1998 53/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou
 
Částka 23
pdf 1769 kB
8. 4. 1998 54/1998 Sb.
Sdělení o přijetí změn a doplňků příloh Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP), přijaté v Ženevě dne 1. září 1970, vyhlášené pod č. 61/1983 Sb.
55/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky
 
Částka 24
pdf 972 kB
1. 4. 1998 56/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: nové přílohy zapracovány do textu novelizované vyhlášky č. 560/1991 Sb.;
 
Částka 25
pdf 858 kB
30. 3. 1998 57/1998 Sb.
Zákon , kterým se zrušuje zákon č. 74/1958 Sb., o trvalém usídlení kočujících osob, ve znění zákona č. 175/1990 Sb.
58/1998 Sb.
Zákon o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových Pozn.: ust. §§ 1-3, 7-10 a 12-16 nabývají účinnosti až 1.1.1999;
59/1998 Sb.
Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
60/1998 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
61/1998 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: ust. čl. I bodů 1, 3 a 5 až 9 se použijí již ve zdaňovacím období roku 1998 a lze je použít již při placení záloh na silniční daň v průběhu roku 1998, ust. čl. I bodů 2 a 4 se použijí poprvé až pro zdaňovací období roku 1999;
 
Částka 26
pdf 489 kB
31. 3. 1998 62/1998 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jimramov č. 13 ze dne 13. března 1997, o opatřeních, která omezují provoz výherních hracích automatů v obci Jimramov
63/1998 Sb.
Nařízení o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení, (nařízení o nezabavitelných částkách)
64/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 145/1956 Ú.l., o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů
65/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
66/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství
67/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Úmluvy o jaderné bezpečnosti
68/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní
282/16 960/1998
Opatření , kterým se mění a doplňují postupy pro provedení konsolidace účetních závěrek bank Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 3/1998;
RS04/98
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 27
pdf 942 kB
1. 4. 1998 69/1998 Sb.
Ústavní zákon o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny
70/1998 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby, ve znění nařízení vlády č. 276/1996 Sb. Pozn.: ust. čl. I bod 13 nabývá účinnosti už dnem 1.4.1998;
71/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Malajsie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
 
Částka 28
pdf 5072 kB
10. 4. 1998 72/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášek č. 109/1997 Sb., č. 131/1997 Sb., č. 220/1997 Sb. a č. 317/1997 Sb.
 
Částka 29
pdf 1207 kB
10. 4. 1998 74/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví správná laboratorní praxe v oblasti léčiv
75/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává seznam léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků
76/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 2/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o přijetí podmínek účasti České republiky v programech společenství v oblasti přípravy na zaměstnání, mládeže a vzdělávání
OP09/98
Opatření , kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1998
73/1998 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 
Částka 30
pdf 419 kB
10. 4. 1998 77/1998 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
78/1998 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
79/1998 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení, jež je v § 4 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřeno slovy "od 25. února 1948"
80/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění výnos Ministerstva vnitra České republiky č. 374/1992 Sb., kterým se provádí zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 33/1993 Sb. a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 304/1996 Sb.
81/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje přírodní památka Na Plachtě 2 a stanoví její bližší ochranné podmínky
 
Částka 31
pdf 1727 kB
15. 4. 1998 82/1998 Sb.
Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
83/1998 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů
84/1998 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s korunovými opatřeními
85/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 245/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele
RS02/98
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 32
pdf 4225 kB
28. 4. 1998 86/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Státem Izrael Pozn.: Dohoda předběžně prováděna od 1.1.1997;
 
Částka 33
pdf 1909 kB
22. 4. 1998 87/1998 Sb.
Úplné znění zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, se změnami a doplňky provedenými zákonem č. 137/1996 Sb., zákonem č. 132/1997 Sb. a zákonem č. 242/1997 Sb.
88/1998 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 9 odst. 5 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
89/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České socialistické republiky, Ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů
90/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se vymezují některé druhy rostlin uvedené v druhovém seznamu, jejichž rozmnožovací materiál se smí uvést do oběhu jako obchodní a stanoví se jeho vlastnosti a způsob kontroly
OP10/98
Opatření o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 34
pdf 1644 kB
30. 4. 1998 91/1998 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů Pozn.: ust. čl. VI bodu 1 nabývá účinnosti už dnem 1.7.1998;
92/1998 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
93/1998 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony
94/1998 Sb.
Vyhláška o osvobození zboží dováženého pro potřebu osob postižených povodněmi v roce 1997 od dovozního cla Pozn.: předpis platí do 31.12.1999;
95/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví dispečerský řád elektrizační soustavy České republiky
96/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin
 
Částka 35
pdf 1487 kB
30. 4. 1998 97/1998 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Františka Palackého
98/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Italskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci
99/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
100/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o otevření silničního hraničního přechodu Nové Město pod Smrkem - Czerniawa Zdrój pro provoz osobních vozidel, pro pěší, cyklisty a motocykly, jakož i pro nákladní vozidla evidovaná v České republice a v Polské republice o užitečné hmotnosti do 3,5 t s výjimkou nebezpečných nákladů
101/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody o usnadnění mezinárodního oběhu obrazových a zvukových materiálů vzdělávacího, vědeckého a kulturního charakteru
102/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody o dovozu vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů
103/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Protokolu k Dohodě o dovozu vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů
281/24 015/1998
Opatření , kterým se upravuje obsah účetní závěrky pro podnikatele Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 4/1998;
RS03/98
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 36
pdf 714 kB
5. 5. 1998 104/1998 Sb.
Nařízení o zvýšení důchodů v roce 1998
105/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušují některé právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
106/1998 Sb.
Vyhláška o zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany jaderných zařízení při jejich uvádění do provozu a při jejich provozu
107/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Malajsie
 
Částka 37
pdf 797 kB
14. 5. 1998 108/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
OP11/98
Opatření , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1998 - 2000, 14,75%
161/28 879/1998
Opatření , kterým se vyhlašuje přehled zahraničních burz cenných papírů, ze kterých lze přebírat kurzy určené k oceňování veřejně obchodovatelných tuzemských a zahraničních cenných papírů obchodovaných pouze na zahraničním veřejném trhu
 
Částka 38
pdf 589 kB
28. 5. 1998 109/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů
OP13/98
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 39
pdf 22 MB
29. 5. 1998 110/1998 Sb.
Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky
111/1998 Sb.
Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) Pozn.: ust. §§ 1 až 82, 84 až 99, 101 až 107 a § 108 odst. 2 nabývají účinnosti až dnem 1.1.1999, ust. § 108 odst. 3 až dnem 31.12.2001;
112/1998 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: ust. čl. I bodů 1 a 5 a čl. II nabývají účinnosti až dnem 1.1.1999;
113/1998 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 18. března 1998 a vrácenému prezidentem republiky dne 6. dubna 1998
 
Částka 40
pdf 2932 kB
21. 5. 1998 114/1998 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz semen slunečnice Pozn.: předpis ztrácí platnost dnem 31.12.1998;
115/1998 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje nařízení vlády č. 18/1998 Sb., kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz jablek pocházejících z Evropské unie
116/1998 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
117/1998 Sb.
Vyhláška o osvobození od soudních poplatků
118/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 134/1989 Sb., kterou se vydává seznam hospodářsky významných druhů a rodů rostlin a zvířat, ve znění vyhlášky Federálního ministerstva hospodářství č. 515/1991 Sb.
 
Částka 41
pdf 4852 kB
2. 6. 1998 119/1998 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství
120/1998 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Rtyně v Podkrkonoší č. 3/97 ze dne 28. května 1997 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
121/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví vzor průkazu státního dozoru na kapitálovým trhem
122/1998 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Františka Kmocha
 
Částka 42
pdf 1389 kB
8. 6. 1998 123/1998 Sb.
Zákon o právu na informace o životním prostředí
124/1998 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
125/1998 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb.
126/1998 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění zákona č. 227/1997 Sb.
 
Částka 43
pdf 352 kB
5. 6. 1998 127/1998 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: ust. čl. III bodů 1 až 8 a čl. IV nabývají účinnosti až dnem 1.1.1999;
128/1998 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Šumice č. 1/97 ze dne 2. dubna 1997 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
129/1998 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví další případy, kdy se nevyžaduje devizové povolení
130/1998 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví výše odměny dlouhodobě uvolněným členům obecních zastupitelstev v roce 1998
 
Částka 44
pdf 1628 kB
12. 6. 1998 131/1998 Sb.
Vyhláška o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
132/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
 
Částka 45
pdf 6873 kB
17. 6. 1998 133/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 46
pdf 17 MB
24. 6. 1998 134/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami Pozn.: Aktuální text přílohy od 1.7.2000 viz pasivní derogace.
 
Částka 47
pdf 8875 kB
29. 6. 1998 135/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
 
Částka 48
pdf 1871 kB
30. 6. 1998 136/1998 Sb.
Vyhláška o osvobození zboží od dovozního cla
 
Částka 49
pdf 1596 kB
1. 7. 1998 137/1998 Sb.
Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu
OP14/98
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 50
pdf 262 kB
25. 6. 1998 138/1998 Sb.
Nařízení o ochraně ústavních činitelů České republiky
139/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
140/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
141/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
RS05/98
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 51
pdf 480 kB
30. 6. 1998 142/1998 Sb.
Rozhodnutí o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
143/1998 Sb.
Nařízení , kterým se vyhlašuje 1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace
144/1998 Sb.
Nařízení , kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku okresu Hodonín
145/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
146/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
147/1998 Sb.
Vyhláška o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby
 
Částka 52
pdf 1296 kB
2. 7. 1998 148/1998 Sb.
Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů Pozn.: ust. § 7 nabývá účinnosti už dnem 1.8.1998;
 
Částka 53
pdf 2077 kB
8. 7. 1998 149/1998 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů Pozn.: ust. § 4 odst. 6 až 8, § 4b odst. 1 a § 17 odst. 8 nabývají účinnosti až dnem 1.1.1999;
150/1998 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů, přijatému Parlamentem dne 12. května 1998 a vrácenému prezidentem republiky dne 25. května 1998
151/1998 Sb.
Úplné znění zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 60/1998 Sb.
152/1998 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 9b až 9h zákona České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 217/1997 Sb.
153/1998 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve slovech "ode dne účinnosti tohoto zákona"
 
Částka 54
pdf 1543 kB
13. 7. 1998 154/1998 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky
155/1998 Sb.
Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob Pozn.: ust. §§ 8 až 12 nabývají účinnosti až dnem 1.1.1999;
156/1998 Sb.
Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)
157/1998 Sb.
Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů
 
Částka 55
pdf 1018 kB
13. 7. 1998 158/1998 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
159/1998 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 14 odst. 1 písm. f/ a odst. 4, § 15 odst. 2 a § 16 odst. 3 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců ne území České a Slovenské Federativní Republiky, v platném znění Pozn.: výrok týkající se zrušení § 14 odst. 1 písm. f/ zákona č. 123/1992 Sb. nabývá účinnosti až dnem 13.5.1999;
160/1998 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 32 odst. 2 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, v platném znění
161/1998 Sb.
Vyhláška o promíjení penále správami sociálního zabezpečení
 
Částka 56
pdf 807 kB
13. 7. 1998 162/1998 Sb.
Ústavní zákon , kterým se mění Listina základních práv a svobod
163/1998 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
164/1998 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
165/1998 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
166/1998 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
OP15/98
Opatření , kterým se stanoví doba platnosti denních sazeb stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
 
Částka 57
pdf 1225 kB
15. 7. 1998 167/1998 Sb.
Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
 
Částka 58
pdf 804 kB
16. 7. 1998 168/1998 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
169/1998 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
170/1998 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997, ve znění nařízení vlády č. 248/1997 Sb.
171/1998 Sb.
Nařízení o vymezení některých národních kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů
 
Částka 59
pdf 1393 kB
24. 7. 1998 172/1998 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky
173/1998 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení voleb do zastupitelstev v obcích
174/1998 Sb.
Nařízení o technických požadavcích na kosmetické prostředky a o změně nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
175/1998 Sb.
Vyhláška , kterým se mění vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
176/1998 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 800. výročí korunovace Přemysla I. Otakara českým králem
177/1998 Sb.
Opatření , kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
OP16/98
Oznámení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 60
pdf 1058 kB
28. 7. 1998 178/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
179/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
 
Částka 61
pdf 1587 kB
30. 7. 1998 180/1998 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na prostředky zdravotnické techniky
181/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně
 
Částka 62
pdf 662 kB
7. 8. 1998 182/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 431/1992 Sb., o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení
183/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách
184/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
185/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 261/1997 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
186/1998 Sb.
Sdělení , kterým se doplňuje sdělení č. 159/1997 Sb., o přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod 64/1987 Sb.
187/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Kanady o vývozu určitých textilních výrobků z České republiky do Kanady Pozn.: uveřejněno v č. 3/1998 Věstníku MPO;
188/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Programu spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky v oblasti školství a kultury na léta 1998 - 2000 Pozn.: uveřejněné ve Věstníku MŠMT č. 5/1998;
189/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Prováděcího plánu kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky na léta 1998 - 2000 Pozn.: text uveřejněn ve Věstníku MŠMT č. 8/1998;
OP17/98
Opatření , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1998 - 2003, 10,90%
 
Částka 63
pdf 732 kB
7. 8. 1998 190/1998 Sb.
Úplné znění zákona o dani silniční ze dne 21. prosince 1992, č. 16 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 1. prosince 1993 č. 302 Sb., zákonem ze dne 7. prosince 1994 č. 243 Sb., zákonem ze dne 26. dubna 1996, č. 143 Sb. a zákonem č. 61/1998 Sb.
191/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 169/1995 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o podmínkách dodávek elektřiny a o způsobu výpočtu škody vzniklé dodavateli neoprávněným odběrem elektřiny, ve znění vyhlášky č. 196/1996 Sb.
192/1998 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
193/1998 Sb.
Opatření , kterou se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby opravných položek k těmto pohledávkám
195/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Programu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Francouzského společenství Belgie na léta 1998, 1999 a 2000 Pozn.: text uveřejněn ve Věstníku MŠMT č. 7/1998;
196/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání Rumunska o spolupráci v oblasti školství na léta 1998 - 2000 Pozn.: text uveřejněn ve Věstníku MŠMT č. 8/1998;
194/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Programu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a Vlámským společenstvím Belgie na léta 1998, 1999 a 2000 Pozn.: text uveřejněn ve Věstníku MŠMT č. 7/1998;
 
Částka 64
pdf 2013 kB
11. 8. 1998 197/1998 Sb.
Úplné znění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se změnami a doplňky provedenými zákonem č. 103/1990 Sb., zákonem č. 425/1990 Sb., zákonem č. 262/1992 Sb., zákonem č. 43/1994 Sb., zákonem č. 19/1997 Sb. a zákonem č. 83/1998 Sb.
2/1998 (SK)
Opatření , kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank Pozn.: uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 15/1998;
 
Částka 65
pdf 1304 kB
12. 8. 1998 198/1998 Sb.
Úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 587 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 10. července 1993, č. 199 Sb., zákonem ze dne 3. prosince 1993, č. 325 Sb., zákonem ze dne 3. června 1994 č. 136 Sb., zákonem ze dne 7. prosince 1994 č. 260 Sb., zákonem ze dne 29. června 1995 č. 148 Sb., zákonem ze dne 13. března 1996 č. 95 Sb., zákonem ze dne 6. března 1997 č. 61 Sb. a zákonem ze dne 13. listopadu 1997 č. 303 Sb.
 
Částka 66
pdf 2155 kB
14. 8. 1998 199/1998 Sb.
Úplné znění zákona ze dne 24. listopadu 1992, č. 588 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 10. července 1993 č. 196 Sb., zákonem ze dne 2. prosince 1993 č. 321 Sb., zákonem ze dne 16. února 1994 č. 42 Sb., zákonem ze dne 3. června 1994 č. 136 Sb., zákonem ze dne 7. prosince 1994, č. 258 Sb., zákonem ze dne 22. června 1995 č. 133 Sb., zákonem ze dne 17. června 1997 č. 151 Sb. a zákonem ze dne 31. července 1997 č. 208 Sb.
 
Částka 67
pdf 3221 kB
19. 8. 1998 200/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Protokolu týkajícího se sanitárních a fytosanitárních opatření a opatření na ochranu zvířat ve vztahu k obchodu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími na straně druhé
 
Částka 68
pdf 1135 kB
20. 8. 1998 201/1998 Sb.
Úplné znění zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, se změnami provedenými zákonem č. 44/1994 Sb. a zákonem č. 125/1998 Sb.
OP18/98
Opatření , kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
OP19/98
Opatření k zavedení Klasifikace kmenových oborů vzdělání Pozn.: Klasifikace byla nahrazena novým zněním viz 320/2003 Sb.
111/50 030/1998
Opatření , kterým se doplňuje opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě Pozn.: Uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 7/1998.
OP20/98
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
RS06/98
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 69
pdf 780 kB
21. 8. 1998 202/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic
203/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Tuniskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
204/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemné administrativní spolupráci v oblasti předcházení, vyhledávání a stíhání celních podvodů
205/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích ze dne 29. října 1992, vyhlášená pod č. 234/1993 Sb.
 
Částka 70
pdf 4423 kB
7. 9. 1998 206/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou
 
Částka 71
pdf 547 kB
1. 9. 1998 207/1998 Sb.
Vyhláška o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo investičního fondu
208/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech, ve znění vyhlášky č. 256/1997 Sb.
111/60 840/1998
Opatření , kterým se mění Opatření o rozpočtové skladbě Pozn.: Uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 7/1998.
 
Částka 72
pdf 436 kB
7. 9. 1998 209/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 73
pdf 1413 kB
11. 9. 1998 210/1998 Sb.
Úplné znění zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 132/1982 Sb., zákonem č. 234/1992 Sb., nálezem Ústavního soudu č. 72/1995 Sb. a zákonem č. 91/1998 Sb.
211/1998 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997, ve znění pozdějších předpisů
212/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky a podpoře a vzájemné ochraně investic
213/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
281/53 678/1998
Opatření , kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 9/1998;
281/53 679/1998
Opatření , kterým se upravují postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 9/1998;
283/50 991/1998
Opatření , kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 9/1998;
283/50 992/1998
Opatření , kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 9/1998;
282/64 554/1998
Opatření , kterým se mění postupy účtování pro banky Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 9/1998;
282/55 977/1998
Opatření , kterým se mění postupy účtování pro pojišťovny Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 9/1998;
283/50 989/1998
Opatření , kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 9/1998;
RS07/98
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 74
pdf 826 kB
14. 9. 1998 214/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovinskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
OP21/98
Opatření , kterou se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 1998 v porovnání s rokem 1997
RS08/98
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 75
pdf 1177 kB
21. 9. 1998 215/1998 Sb.
Úplné znění zákona ze dne 20. prosince 1991 č. 21/1992 Sb., o bankách, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených pozdějšími předpisy
216/1998 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vikýřovice č. 9/96 ze dne 22. ledna 1996 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
217/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zrušení vízové povinnosti
 
Částka 76
pdf 1228 kB
29. 9. 1998 218/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění vyhlášky č. 265/1997 Sb.
220/1998 Sb.
Vyhláška o způsobu a rozsahu posuzování shody potravin, způsobu přípravy a odběru kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků výrobcem, o druzích potravin, pro které bude výrobcem nebo dovozcem vydáváno písemné prohlášení o shodě, a o rozsahu a obsahu tohoto prohlášení (posuzování shody)
219/1998 Sb.
Vyhláška o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
221/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Evropské úmluvy o poskytování informací o cizím právu a Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o poskytování informací o cizím právu
222/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Dodatku č. 3 k Programové dohodě mezi vládou České republiky, kterou zastupuje Ministerstvo financí, a Municipální finanční společností, a. s., na straně jedné a vládou Spojených států amerických, kterou zastupuje Agentura pro mezinárodní rozvoj, na straně druhé k financování municipální infrastruktury
20/1998 (SK)
Opatření , kterým se mění opatření České národní banky č. 3 ze dne 5. října 1995 o kapitálové přiměřenosti bank, ve znění opatření č. 4 ze dne 3. července 1996 a opatření č. 11 ze dne 1. prosince 1997 Pozn.: uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 19/1998;
 
Částka 77
pdf 1359 kB
6. 10. 1998 223/1998 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení § 17 a 18 zákona č. 117/1995 Sb., o státní podpoře, ve znění zákona č. 242/1997 Sb.
224/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
225/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 1/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 24. června 1998 o přijetí prováděcích pravidel pro uplatnění ustanovení o státní podpoře uvedených v článku 64(1)(iii) a (2), podle článku 64(3) Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, a v článku 8(1)(iii) a (2) Protokolu 2 k této Dohodě o výrobcích Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO)
226/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Rámcové dohody o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Nordic Investmen Bank
RS09/98
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 78
pdf 1265 kB
7. 10. 1998 227/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven kdytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu
228/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné pomoci v celních otázkách
229/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Úmluvy o placené dovolené (revidované), 1970 (č. 132)
230/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Úmluvy o noční práci, 1990 (č. 171)
231/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Úmluvy o odstranění nucené práce, 1957 (č. 105)
232/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Úmluvy o dokladech totožnosti námořníků, 1958 (č. 108)
OP22/98
Opatření , kterým se stanoví termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1999
 
Částka 79
pdf 2053 kB
9. 10. 1998 233/1998 Sb.
Úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, se změnami provedenými zákonem č. 134/1997 Sb. a zákonem č. 289/1997 Sb.
 
Částka 80
pdf 169 kB
9. 10. 1998 234/1998 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1997 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1997 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
235/1998 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz pšenice pocházející z Maďarské republiky Pozn.: předpis pozbývá platnosti dnem 26. dubna 1999;
OP23/98
Opatření o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností
 
Částka 81
pdf 606 kB
19. 10. 1998 236/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů
237/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů
238/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
 
Částka 82
pdf 1590 kB
21. 10. 1998 239/1998 Sb.
Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
 
Částka 83
pdf 831 kB
23. 10. 1998 240/1998 Sb.
Úplné znění nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998, v znění nařízení vlády č. 248/1997 Sb., nařízení vlády č. 170/1998 Sb. a nařízení vlády č. 211/1998 Sb.
241/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 292/1997 Sb., o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy
242/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Šestého protokolu ke Všobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy
243/1998 Sb.
Sdělení o podpisu Protokolu č. 11 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, kterým se mění kontrolní mechanismus v ní ustavený
4/1998 (CBN)
Opatření , kterým se stanoví požadavky na zprávu o hospodaření banky Pozn.: uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 20/1998;
 
Částka 84
pdf 740 kB
27. 10. 1998 244/1998 Sb.
Vyhláška o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o postupech při tvorbě, evidenci, přenášení, přepravě, zapůjčování, ukládání, jiné manipulaci a skartaci utajovaných písemností
 
Částka 85
pdf 2089 kB
30. 10. 1998 245/1998 Sb.
Vyhláška o osobní způsobilosti a vzorech tiskopisů používaných v oblasti personální bezpečnosti
283/71 861/1998
Opatření , kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro zdravotní pojišťovny Pozn.: uveřejněno jako samostatná publikace v nakladatelství Bilance;
283/71 862/1998
Opatření , kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pro zdravotní pojišťovny Pozn.: uveřejněno jako samostatná publikace v nakladatelství Bilance;
 
Částka 86
pdf 1087 kB
2. 11. 1998 246/1998 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností
247/1998 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
248/1998 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
249/1998 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organisací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 87
pdf 1257 kB
2. 11. 1998 250/1998 Sb.
Vyhláška o registraci chemických látek
 
Částka 88
pdf 3277 kB
10. 11. 1998 251/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví metody pro zjišťování toxicity chemických látek a přípravků
 
Částka 89
pdf 363 kB
5. 11. 1998 252/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 173/1994 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů
253/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 74/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
254/1998 Sb.
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o mezinárodním uznávání práv k letadlům
255/1998 Sb.
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu doplněné protokolem ze dne 16. listopadu 1989
256/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovnou pro Evropu Světové zdravotnické organizace na léta 1998 - 1999
 
Částka 90
pdf 5652 kB
17. 11. 1998 OP24/98
Opatření Program statistických zjišťování na rok 1999
 
Částka 91
pdf 331 kB
10. 11. 1998 257/1998 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 348/1997 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1998
258/1998 Sb.
Vyhláška o objektové bezpečnosti
OP25/98
Opatření , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1998 - 2000, 10,85%
282/60 822/1998
Opatření , kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky od roku 1999 Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 11/1998;
 
Částka 92
pdf 1211 kB
17. 11. 1998 259/1998 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 281/1997 Sb., kterým se upravuje výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly
260/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 283/1997 Sb., o vzoru a evidenci nálepek prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic a o zacházení s nimi
261/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
262/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
263/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví způsob a postup ověřování bezpečnostní spolehlivosti organizace
 
Částka 93
pdf 1472 kB
19. 11. 1998 264/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 94
pdf 1896 kB
20. 11. 1998 265/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Protokolu o úpravách obchodních aspektů Evropské dohody mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé s ohledem na vstup Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království do Evropské unie a na výsledky jednání o zemědělství v rámci Uruguayského kola včetně zlepšení stávajícího preferenčního režimu
266/1998 Sb.
Sdělení o přístupu České republiky ke Konvenci o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a Dodatkovým protokolům č. 1 a č. 2
267/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o výsadách, imunitách a výhodách přiznaných Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
 
Částka 95
pdf 200 kB
19. 11. 1998 268/1998 Sb.
Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1998 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry
269/1998 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997
OP26/98
Opatření o aktualizaci číselníku zemí Pozn.: změny zapracovány do textu Číselníku zemí vedeného v ASPI pod č. OP07/93;
 
Částka 96
pdf 967 kB
26. 11. 1998 270/1998 Sb.
Vyhláška o osvobození od správního poplatku
271/1998 Sb.
Vyhláška o stanovení požadavků na hnojiva
272/1998 Sb.
Sdělení o pověření prováděním akreditace
RS10/98
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 97
pdf 1359 kB
30. 11. 1998 273/1998 Sb.
Vyhláška o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv
274/1998 Sb.
Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv
275/1998 Sb.
Vyhláška o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků
276/1998 Sb.
Opatření , kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad
277/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob
 
Částka 98
pdf 518 kB
30. 11. 1998 278/1998 Sb.
Vyhláška k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb.
279/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 204/1994 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
280/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Rámcové dohody mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou upravující činnost Evropské investiční banky v České republice
 
Částka 99
pdf 1015 kB
1. 12. 1998 281/1998 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení čl. II bodu 2 zákona č. 116/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
282/1998 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 160 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon
283/1998 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 1998
284/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o přechodném zaměstnávání občanů České republiky a občanů Ruské federace
OP27/98
Opatření o aktualizaci Klasifikace individuální spotřeby podle účelu CZ-COICOP
 
Částka 100
pdf 343 kB
4. 12. 1998 285/1998 Sb.
Vyhláška o podmínkách monitorování a uchovávání záznamů v kasinu
286/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o obchodně ekonomické spolupráci
287/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Evropské úmluvy o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky
111/80 123/1998
Opatření , kterým se doplňuje opatření, kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 11/1998;
288/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o stavbě, pronájmu a užívání společných zařízení pro pohraniční odbavování, jakož i o úpravě úhrady k tomu vynaložených nákladů
RS11/98
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 101
pdf 1017 kB
10. 12. 1998 289/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti o registraci léčivých přípravků a rozsah zveřejňovaných údajů o povolení použití neregistrovaného léčivého přípravku
290/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje nebo přírodní minerální vody stolní a zrušuje se prohlášení některých zdrojů za přírodní léčivé zdroje
291/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: změny zapracovány do textu novelizované vyhlášky č. 57/1997 Sb.;
292/1998 Sb.
Vyhláška o zrušení některých právních předpisů Ministerstva zdravotnictví
 
Částka 102
pdf 841 kB
14. 12. 1998 293/1998 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Sokolova
294/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 1999
295/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška České národní banky a Ministerstva financí č. 261/1995 Sb., kterou se stanoví lhůty a způsoby plnění oznamovací povinnosti
296/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Malajsií o podpoře a ochraně investic
297/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
298/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky
283/81 622/1998
Opatření , kterým se upravují postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 12/1998;
283/81 624/1998
Opatření , kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 12/1998;
283/81 620/1998
Opatření , kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 12/1998;
283/81 623/1998
Opatření , kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u zálohovaných organizací Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 12/1998;
OP28/98
Oznámení o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
RS12/98
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 103
pdf 7605 kB
22. 12. 1998 299/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví metody pro zjišťování fyzikálně-chemických a chemických vlastností chemických látek a chemických přípravků a vlastností chemických látek a chemických přípravků nebezpečných pro životní prostředí
 
Částka 104
pdf 1404 kB
23. 12. 1998 300/1998 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 32 odst. 7 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
301/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno
302/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup prokazování zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam vybraných nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, obsah žádosti o dovoz a vývoz a způsob a podrobnosti vedení evidence a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků
282/87 740/1998
Opatření o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky od roku 1998 Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 12/1998;
283/85 139/1998
Opatření o vydání opatření, kterým se upravuje předkládání výkazu SONO Úč 1-01 Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 12/1998;
 
Částka 105
pdf 17 MB
31. 12. 1998 303/1998 Sb.
Nařízení , kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
 
Částka 106
pdf 1268 kB
31. 12. 1998 304/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek
305/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví zásady správné laboratorní praxe, postup při ověřování jejich dodržování, postup při vydávání osvědčení a postup kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe (zásady správné laboratorní praxe)
306/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí
307/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Evropskou kosmickou agenturou o spolupráci ve výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely
308/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy o spolupráci mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci (IOM)
309/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠMT č. 1/1999;
310/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Usnesení č. 1/98 Smíšeného výboru ES-ESVO "Společný tranzitní režim" ze dne 23. listopadu 1998 k prodloužení zákazu použití globální záruky, který byl vydán usnesením č. 1/96 a č. 2/96 Smíšeného výboru
311/1998 Sb.
Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 2/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 10. listopadu 1998 ve věci přijetí podmínek účasti České republiky v programu Společenství na poli kultury
RS13/98
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 107
pdf 1447 kB
31. 12. 1998 312/1998 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 35 odst. 1 písm. c/ a části ustanovení § 36 odst. 1 ve slovech "na období kalendářního pololetí" vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 138/1997 Sb.
313/1998 Sb.
Vyhláška o osvobození strojů, strojních zařízení, přístrojů a nástrojů od dovozního cla
314/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 7/1996 Sb., o peněžních a naturálních náležitostech vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky, ve znění vyhlášky č. 310/1996 Sb.
315/1998 Sb.
Vyhláška o zdravotní způsobilosti seznamovat se s utajovanými skutečnostmi
316/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví metoda pro zjišťování výbušnosti chemických látek a chemických přípravků
OP29/98
Opatření , kterým se oznamují změny obsahu a náležitosti celního prohlášení
 
Částka 108
pdf 897 kB
31. 12. 1998 317/1998 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění nařízení vlády č. 320/1997 Sb.
318/1998 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
319/1998 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
320/1998 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
321/1998 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 324/1996 Sb., kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
322/1998 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění nařízení vlády č. 273/1995 Sb.
323/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění pozdějších předpisů
324/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
325/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, ve znění pozdějších předpisů
326/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 64/1992 Sb., o domovech mládeže, ve znění vyhlášky č. 315/1997 Sb.
327/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci
 
Částka 109
pdf 186 kB
22. 12. 1998 328/1998 Sb.
Zákon o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997
329/1998 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje nařízení vlády č. 235/1998 Sb., kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz pšenice pocházející z Maďarské republiky
330/1998 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz vína pocházejícího z Maďarské republiky Pozn.: předpis pozbývá platnosti dnem 31.3.1999;
331/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
332/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 385/1991 Sb., o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
 
Částka 110
pdf 364 kB
28. 12. 1998 333/1998 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
334/1998 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz červeného vína v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry
335/1998 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů