Stejnopis sbírky zákonů
České republiky.

Ročník 1999

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 622 kB
6. 1. 1999 2/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království o mezinárodní silniční dopravě
1/1999 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví pravidla poskytování podpory v zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů
 
Částka 2
pdf 4473 kB
15. 1. 1999 3/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné
 
Částka 3
pdf 509 kB
15. 1. 1999 4/1999 Sb.
Nařízení o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře vývozu jatečných prasat
5/1999 Sb.
Vyhláška o osvobození některých druhů poplatných úkonů od soudních poplatků v důsledku přírodních živelních pohrom
6/1999 Sb.
Opatření , kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
7/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kostarika
8/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky, kterou se mění některá ustanovení Protokolu týkajícího se pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993
9/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Bezpečnostní dohody mezi vládou České republiky a Západoevropskou unií
OP01/99
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
5/1998 (CBN)
Opatření , kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance Pozn.: uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 26/1998;
 
Částka 4
pdf 543 kB
19. 1. 1999 10/1999 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy
11/1999 Sb.
Nařízení o zóně havarijního plánování
 
Částka 5
pdf 1869 kB
21. 1. 1999 12/1999 Sb.
Vyhláška o zajištění technické bezpečnosti utajovaných skutečností a certifikaci technických prostředků
13/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o udělení grantu vlády Japonska Univerzitě Karlově
OP02/99
Opatření , kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny
281/93 488/1998
Opatření , kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 1/1999. Změny zapracovány do textu novelizovaného opatření č. V/20 100/1992;
281/93 489/1998
Opatření , kterým se upravují postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 1/1999. Změny zapracovány do textu novelizovaného opatření č. 281/71 702;
282/93 492/1998
Opatření , kterým se mění metodika účetnictví pro pojišťovny Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 1/1999. Změny zapracovány do textu novelizovaného opatření č. V/2-25 430/1992;
282/93 485/1998
Opatření , kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky od roku 1999 Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 1/1999. Změny zapracovány do textu novelizovaného opatření č. 282/41 410/1993;
283/93 486/1998
Opatření , kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 1/1999. Změny zapracovány do textu novelizovaného opatření č. V/20 530/1992;
283/93 487/1998
Opatření , kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 1/1999. Změny zapracovány do textu novelizovaného opatření č. 283/71 700/1995;
283/93 491/1998
Opatření , kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro zdravotní pojišťovny Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 1/1999. Změny zapracovány do textu novelizovaného opatření č. 283/71 861/1998;
283/93 493/1998
Opatření , kterým se upravují postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace Pozn.: uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 1/1999. Změny zapracovány do textu novelizovaného opatření č. V/20 531/1992;
 
Částka 6
pdf 1088 kB
25. 1. 1999 14/1999 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na výtahy
15/1999 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
16/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Uruguayské východní republiky
17/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Běloruské republiky v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
OP03/99 (6/1999)
Dodatek opatření č.j. 111/60 840/1998, kterým se mění opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě
 
Částka 7
pdf 2198 kB
29. 1. 1999 18/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Mongolskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
19/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o mezinárodní silniční dopravě
20/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemné spolupráci v celních otázkách
21/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, Dodatkového protokolu k Úmluvě o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, a Protokolu o zákazu nebo omezení použití min, nástrah a jiných prostředků ve znění ze dne 3. května 1996 (Protokol II ve znění ze dne 3. května 1996), který je přílohou Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky
 
Částka 8
pdf 2123 kB
9. 2. 1999 22/1999 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1999
OP03/99 (8/1999)
Opatření , jímž se určují emisní podmínky dluhopisu České republiky, 1999-2004, 7,95%
 
Částka 9
pdf 138 kB
29. 1. 1999 23/1999 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 262/1994 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády č. 20/1997 Sb.
1/1999 (CBN)
Opatření , kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank Pozn.: uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 2/1999;
6/1998 (CBN)
Opatření , kterým se stanoví požadavky na zajištění bezpečného provozu bank a poboček zahraničních bank s ohledem na riziko roku 2000 Pozn.: předpis ztrácí účinnost dnem 31.12.2000. Uveřejněn ve Věstníku ČNB č. 28/1998;
 
Částka 10
pdf 1386 kB
12. 2. 1999 24/1999 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví pro rok 1999 podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí
RS01/99
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 11
pdf 17 MB
19. 2. 1999 26/1999 Sb.
Vyhláška o způsobu provedení a označení obalů nebezpečných chemických látek a přípravků
27/1999 Sb.
Vyhláška o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku
25/1999 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek
 
Částka 12
pdf 132 kB
9. 2. 1999 28/1999 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 8/94 ze dne 9. listopadu 1994 o zákazu fašistické, komunistické, nacistické a rasové propagandy na území města Jeseníku
29/1999 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví sazba cla pro dovoz cukru pocházejícího z Polské republiky
30/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
OP04/99
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 13
pdf 908 kB
23. 2. 1999 31/1999 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů
32/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví náležitosti žádosti o předchozí souhlas České národní banky s nabytím akcií banky s hlasovacím právem a náležitosti oznámení o snížení podílu akcií banky s hlasovacím právem
33/1999 Sb.
Opatření , kterým se stanoví náležitosti žádosti o povolení působit jako banka
 
Částka 14
pdf 349 kB
23. 2. 1999 34/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 95/1998 Sb., kterou se stanoví dispečerský řád elektrizační soustavy České republiky
35/1999 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí založení Organizace Severoatlandské smlouvy
36/1999 Sb.
Sdělení o přijetí České republiky za člena Organizace spojených národů, o změnách článku 109 a článku 61 Charty spojených národů a o opravě vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 30/1947 Sb. Pozn.: změna čl. 109 Charty OSN vstoupila pro ČSSR v platnost dnem 12.6.1968 a změna článku 61 dnem 4.2.1974;
37/1999 Sb.
Sdělení , kterým se doplňuje a opravuje vyhláška ministra zahraničních věcí č. 21/1968 Sb., o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací, schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů v New Yorku dne 21. listopadu 1947
 
Částka 15
pdf 814 kB
24. 2. 1999 38/1999 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 22 odst. 1 branného zákona č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 269 a 270 trestního zákona č. 140/1961 Sb.
39/1999 Sb.
Nařízení , kterým se provádí § 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství
40/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 7/98 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 22. prosince 1998 prodlužující systém dvojité kontroly stanovený Rozhodnutím č. 3/97 Rady přidružení na období od 1. ledna do 31. prosince 1999
 
Částka 16
pdf 347 kB
26. 2. 1999 41/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů
42/1999 Sb.
Vyhláška o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu
 
Částka 17
pdf 810 kB
5. 3. 1999 43/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o mezinárodní silniční dopravě
44/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí
45/1999 Sb.
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin
46/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Úmluvy o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a přidruženého personálu
 
Částka 18
pdf 644 kB
11. 3. 1999 47/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 
Částka 19
pdf 247 kB
12. 3. 1999 48/1999 Sb.
Nařízení , kterou se zrušuje nařízení vlády č. 29/1999 Sb., kterým se stanoví sazba pro dovoz cukru pocházejícího z Polské republiky
49/1999 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz cukru Pozn.: předpis platí do 27. 9. 1999;
50/1999 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu
51/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
OP05/99
Opatření , kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1999
111/12 907/1999
Opatření , kterým se doplňuje způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů (Fin RO 2-04, U, část VII.) Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 2/1999;
OP06/99
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 20
pdf 243 kB
18. 3. 1999 52/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců státní správy lesů a jejich označení
53/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí
 
Částka 21
pdf 1784 kB
25. 3. 1999 54/1999 Sb.
Sdělení o přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 3. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb.
 
Částka 22
pdf 1383 kB
30. 3. 1999 55/1999 Sb.
Vyhláška o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
56/1999 Sb.
Vyhláška o zajištění bezpečnosti informačních systémů nakládajících s utajovanými skutečnostmi, provádění jejich certifikace a náležitostech certifikátu
OP07/99
Opatření , kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
 
Částka 23
pdf 662 kB
2. 4. 1999 57/1999 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 8 odst. 6 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
58/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se vymezují některé druhy rostlin uvedené v druhovém seznamu, jejichž rozmnožovací materiál se smí uvést do oběhu jako obchodní, a stanoví se jeho vlastnosti a způsob kontroly
OP08/99
Opatření , jímž se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb., seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1999
RS02/99
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 24
pdf 4932 kB
9. 4. 1999 59/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 25
pdf 31 MB
23. 4. 1999 60/1999 Sb.
Sdělení o přijetí změn a doplňků Přílohy I - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID) Přípojku B - Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM) k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980 Pozn.: Platnost změn a doplňků Přílohy I - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží přípojku B končí dne 31.12.2002 (viz Sdělení 9/2002 Sb.m.s.). Aktuální znění Přílohy Přípojku B - viz pasivní derogace.
 
Částka 26
pdf 581 kB
9. 4. 1999 61/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů
62/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění zákona č. 152/1995 Sb.
63/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů Pozn.: Ust. bodů 1, 6, 8, 12 až 15, 17 a 29 části první, části druhé a části třetí nabývají účinnosti až dnem 1.1.2000.
64/1999 Sb.
Nařízení o zvýšení důchodů v roce 1999
65/1999 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu, ve znění nařízení vlády č. 50/1999 Sb.
66/1999 Sb.
Sdělení o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě
67/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o vzájemném zaměstnávání občanů České republiky a občanů Ukrajiny
 
Částka 27
pdf 1080 kB
23. 4. 1999 68/1999 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 44 odst. 1 písm. d) a § 44 odst. 2 zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)
69/1999 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mníšku pod Brdy č. 52/1996 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
70/1999 Sb.
Nález ve věci ověření volby senátorky JUDr. Dagmar Lastovecké
71/1999 Sb.
Vyhláška o přepravním řádu pro silniční dopravu osob Pozn.: ust. § 5 odst. 1 a 2 a § 15 odst. 7 nabývají účinnosti až dnem 1.10.2000;
OP09/99
Opatření , kterým se doplňuje Program statistických zjišťování na rok 1999
 
Částka 28
pdf 685 kB
23. 4. 1999 72/1999 Sb.
Nařízení o stanovení způsobu úhrady nákladů souvisejících s vedením a aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek a nákladů spojených s oceněním věcí, identifikací parcel a vyměřením pozemků
73/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné podpoře a ochraně investic
74/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 5/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 2. prosince 1998, které mění znění Rozhodnutí Rady přidružení č. 2/97 v souvislosti s finančním příspěvkem České republiky
75/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 6/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 21. prosince 1998 o změně Protokolu 4 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé
OP10/99
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 29
pdf 466 kB
27. 4. 1999 76/1999 Sb.
Vyhláška o zajištění kryptografické ochrany utajovaných skutečností, provádění certifikace kryptografických prostředků a náležitostech certifikátu
77/1999 Sb.
Sdělení , kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 228/1998 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné pomoci v celních otázkách, podepsané v Jeruzalémě dne 2. září 1997
 
Částka 30
pdf 1041 kB
4. 5. 1999 78/1999 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb.
79/1999 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 174/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na střelné zbraně a střelivo
80/1999 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby
81/1999 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky
82/1999 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod
 
Částka 31
pdf 1168 kB
11. 5. 1999 83/1999 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 8 odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
84/1999 Sb.
Nález ve věci ústavní stížnosti proti usnesením Nejvyššího soudu ze dne 20. srpna 1997 sp. zn. 2 Tvno 33/97 a Vrchního soudu v Praze ze dne 25. července 1997 sp. zn. 4 Ntv 28/97 o prodloužení vazby
85/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví metody pro zjišťování hořlavosti chemických látek a chemických přípravků
86/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
OP11/99
Opatření , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1999 - 2001, 6,80%
 
Částka 32
pdf 617 kB
13. 5. 1999 87/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 121/1987 Sb., o zabezpečování zdravotní nezávadnosti živočišných produktů
OP12/99
Opatření , kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 1999
 
Částka 33
pdf 974 kB
18. 5. 1999 89/1999 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností
88/1999 Sb.
Nařízení o použití další části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů
OP13/99
Opatření k zavedení klasifikace územních statistických jednotek Pozn.: Od 1.1.2004 nahrazeno sdělením 490/2003 Sb.
 
Částka 34
pdf 1187 kB
20. 5. 1999 90/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti o přípravě a výdeji léčivých přípravků a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky
91/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 294/1997 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení
 
Částka 35
pdf 2083 kB
28. 5. 1999 92/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu
93/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken
94/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu třísložkových směsí textilních vláken
OP14/99
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 36
pdf 596 kB
25. 5. 1999 95/1999 Sb.
Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
96/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
97/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů
98/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.
99/1999 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části I - Hrací přístroje obecně závazné vyhlášky města Jablonce nad Nisou K veřejnému pořádku ze dne 26. června 1997
 
Částka 37
pdf 1072 kB
1. 6. 1999 100/1999 Sb.
Nařízení o ochraně před povodněmi
101/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 38
pdf 1117 kB
3. 6. 1999 102/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Evropské dohody o zrušení vízové povinnosti pro uprchlíky
103/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
104/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o podpoře a vzájemné ochraně investic
105/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o Statutu Komise pro dokončení vypořádání majetku České a Slovenské Federativní Republiky po zániku České a Slovenské Federativní Republiky
OP15/99
Opatření , kterou se mění opatření Ministerstva financí ze dne 6. ledna 1999, vyhlášené v částce 5/1999 Sb.
RS04/99
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 39
pdf 3159 kB
8. 6. 1999 106/1999 Sb.
Zákon o svobodném přístupu k informacím Pozn.: Tento předpis souvisí s GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, General Data Protection Regulation).
107/1999 Sb.
Zákon o jednacím řádu Senátu
108/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Pracovního plánu mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Spolkovým ministerstvem práce, zdravotnictví a sociálních věcí Rakouské republiky na léta 1998 - 2000 Pozn.: platí do 31.12.2000;
 
Částka 40
pdf 601 kB
10. 6. 1999 109/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 76/1999 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných skutečností, provádění certifikace kryptografických prostředků a náležitostech certifikátu
110/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody o přístupu Republiky Slovinsko ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
 
Částka 41
pdf 1388 kB
15. 6. 1999 111/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zajištění výstavby zařízení pro pohraniční odbavování na silničním hraničním přechodu Mníšek - Deutscheinsiedel
112/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Usnesení č. 1/99 Smíšeného výboru ES-ESVO "Společný tranzitní režim" ze dne 12. února 1999, kterým se doplňují přílohy I, II a III Úmluvy ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu
113/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Usnesení č. 2/99 Smíšeného výboru ES-ESVO "Společný tranzitní režim" ze dne 30. března 1999 o změně přílohy č. I Úmluvy ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu
RS05/99
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 42
pdf 427 kB
15. 6. 1999 114/1999 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce
 
Částka 43
pdf 183 kB
16. 6. 1999 115/1999 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
116/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 228/1995 Sb., kterou se stanoví peněžní částka nezbytná k hrazení nákladů na pobyt cizince na území České republiky a na jeho vycestování
117/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: změny zapracovány do textu novelizované vyhlášky č. 57/1957 Sb. resp. č. 59/1999 Sb.;
118/1999 Sb.
Opatření , kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
OP16/99
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 44
pdf 1115 kB
22. 6. 1999 119/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění pozdějších předpisů
120/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 84/1997 Sb., kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování
 
Částka 45
pdf 1028 kB
24. 6. 1999 121/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 51/1998 Sb., kterou se stanoví předpoklady pro výkon funkcí vyžadujících zvláštní odbornou způsobilost v okresních úřadech a obecních úřadech (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti)
122/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje
123/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody ze dne 22. listopadu 1996
 
Částka 46
pdf 3242 kB
28. 6. 1999 124/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
125/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 136/1998 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla
OP17/99
Opatření , kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
 
Částka 47
pdf 2331 kB
29. 6. 1999 126/1999 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kravaře č. 12/1997 ze dne 2. října 1997 o chovu a držení zvířat na území města Kravaře
127/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
 
Částka 48
pdf 1493 kB
30. 6. 1999 128/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
129/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu Pozn.: Čl. III nabývá účinnosti dnem 1.1.2000 a použije se poprvé pro zdaňovací období roku 2000.
130/1999 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 180/1998 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na prostředky zdravotnické techniky
131/1999 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
132/1999 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
133/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů
134/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Úmluvy o biologické rozmanitosti
135/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o dílčí novelizaci Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zrušení vízové povinnosti ze dne 18. ledna 1990
 
Částka 49
pdf 1214 kB
8. 7. 1999 136/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 43/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží o technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům
137/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů
 
Částka 50
pdf 1280 kB
13. 7. 1999 138/1999 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 15 odst. 2 písm. c) a § 15 odst. 3 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
139/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury České socialistické republiky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
140/1999 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
141/1999 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 5 000 Kč vzoru 1999
142/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o letecké dopravě
143/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Příloh č. 1 a č. 2 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku
 
Částka 51
pdf 865 kB
15. 7. 1999 144/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
146/1999 Sb.
Nařízení , kterým se upravuje výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly
145/1999 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 19. května 1999 a vrácenému prezidentem republiky dne 2. června 1999
147/1999 Sb.
Nařízení o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
148/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
149/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašuje ložisko přirozeně se vyskytující rašeliny Čistá - Krásno za přírodní léčivý zdroj
150/1999 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí založení Akademie výtvarných umění
 
Částka 52
pdf 1043 kB
21. 7. 1999 151/1999 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 2 odst. 1 písm. a/ a § 2 odst. 2 zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě
152/1999 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění nařízení vlády č. 89/1999 Sb.
153/1999 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterou se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství
154/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti jaderné energetiky uzavřené 4. prosince 1994
155/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Rámcové dohody o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou
156/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o podpoře a ochraně investic
157/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Běloruské republiky
OP18/99
Oznámení o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
RS06/99
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 53
pdf 825 kB
23. 7. 1999 158/1999 Sb.
Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001
159/1999 Sb.
Zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
 
Částka 54
pdf 543 kB
23. 7. 1999 160/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných sdělovacích prostředcích, ve znění pozdějších předpisů
161/1999 Sb.
Zákon , kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
OP19/99
Opatření , kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
 
Částka 55
pdf 966 kB
28. 7. 1999 162/1999 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 6/1996 ze dne 11. července 1996 o některých opatřeních k zajištění veřejného pořádku
163/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Evropské dohody o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (AGN)
OP20/99
Opatření , kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 6. ledna 1999, kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny, vyhlášené v částce 5/1999 Sb.
3/1999 (CBN)
Opatření o kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko Pozn.: uveřejněno vě Věstníku ČNB č. 12/1999;
 
Částka 56
pdf 124 kB
28. 7. 1999 164/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
165/1999 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na financování řešení důsledků kosovské krize a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a změně zákona č. 328/1998 Sb., o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997
 
Částka 57
pdf 2943 kB
30. 7. 1999 166/1999 Sb.
Zákon o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon)
167/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: ust. čl. I bodů 31 a 32 nabývá účinnosti až 1.1.2000;
168/1999 Sb.
Zákon o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Pozn.: ust. § 1 odst. 2, § 15 odst. 1, 7, 8 a 9, §§ 16 a 17 a části druhé, třetí, čtvrté a páté nabývají účinnosti až dnem 1.1.2000.
 
Částka 58
pdf 1767 kB
3. 8. 1999 169/1999 Sb.
Zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů Pozn.: Autorkou komentáře je doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
170/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: ust. čl. I bodu 37 nabývá účinnosti až 1.1.2000;
171/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách
RS07/99
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 59
pdf 917 kB
6. 8. 1999 172/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
173/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
174/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 128/1993 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra č. 213/1994 Sb.
175/1999 Sb.
Vyhláška o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlova Studánka
176/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam hraničních vodních toků tvořících státní hranice
OP22/99
Opatření , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1999 - 2004, 7,30 %
 
Částka 60
pdf 339 kB
12. 8. 1999 177/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 323/1997 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv a podrobnosti o vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto paliv a maziv
178/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o vnitrozemské plavbě
179/1999 Sb.
Sdělení , kterou se opravuje sdělení Ministertsva zahraničních věcí č. 102/1999 Sb., o Evropské dohodě o zrušení vízové povinnosti pro uprchlíky, přijaté ve Štrasburku dne 20. dubna 1959
OP23/99
Opatření , kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
 
Částka 61
pdf 639 kB
17. 8. 1999 180/1999 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva
181/1999 Sb.
Sdělení o přijetí Evropské charty místní samosprávy
282/49 900/1999
Opatření , kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky Pozn.: Uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 7/1999.
OP24/99
Oznámení o uložení dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 62
pdf 1857 kB
24. 8. 1999 182/1999 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
2/1999 (CBN)
Opatření , kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě Pozn.: uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 12/1999;
 
Částka 63
pdf 561 kB
24. 8. 1999 183/1999 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí
184/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka
185/1999 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Vysokého učení technického v Brně
186/1999 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Ondřeje Sekory
 
Částka 64
pdf 1291 kB
2. 9. 1999 187/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
188/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb.
189/1999 Sb.
Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)
190/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 37/1989 Sb., a ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů
191/1999 Sb.
Zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně dalších zákonů
192/1999 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 202 ods. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 65
pdf 326 kB
2. 9. 1999 193/1999 Sb.
Zákon o státním občanství některých bývalých československých státních občanů
194/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 66
pdf 891 kB
3. 9. 1999 196/1999 Sb.
Vyhláška o vyřazování jaderných zařízení nebo pracovišť s významnými nebo velmi významnými zdroji ionizujícího záření z provozu
195/1999 Sb.
Vyhláška o požadavcích na jaderná zařízení k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní přípravenosti
 
Částka 67
pdf 937 kB
10. 9. 1999 197/1999 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví sazby cla a celní kvóty pro dovoz červeného vína v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry a lnu lámaného nebo třeného Pozn.: předpis platí do 31.12.1999;
198/1999 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky Pozn.: § ust. 6 nabývá účinnosti až dnem 1.1.2001;
 
Částka 68
pdf 5148 kB
15. 9. 1999 199/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
200/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny a její ochranné pásmo a stanovují její bližší ochranné podmínky
 
Částka 69
pdf 881 kB
15. 9. 1999 201/1999 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví pravidla pro poskytování dotace pro posílení spotřeby mléka u žáků prvních a druhých tříd základních škol a kterým se mění nařízení vlády č. 4/1999 Sb., o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře vývozu jatečných prasat
202/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
203/1999 Sb.
Sdělení o sjednání smlouvy mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 
Částka 70
pdf 731 kB
17. 9. 1999 204/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě
OP26/99
Opatření o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
 
Částka 71
pdf 629 kB
23. 9. 1999 205/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
206/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 83/1997 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole
 
Částka 72
pdf 519 kB
24. 9. 1999 207/1999 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
208/1999 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
209/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušují některé právní předpisy o povolení používat výbušniny a další prostředky trhací techniky
OP27/99
Opatření k zavedení Klasifikace zemí (CZ-GEONOM) Pozn.: uveřejněno v částce 9/1999 Zpravodaje ČSÚ. Od 1.1.2004 nahrazeno sdělením 487/2003 Sb.
OP28/99
Opatření o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání Pozn.: uveřejněno v částce 9/1999 Zpravodaje ČSÚ
 
Částka 73
pdf 881 kB
20. 9. 1999 210/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
211/1999 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 29. července 1999 a vrácenému prezidentem republiky dne 16. srpna 1999
212/1999 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz cukru Pozn.: Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 11.března 2003 Do odst. 33 JCD se podle OP29/99 uvede kód "4901".
OP29/99
Opatření , kterým se oznamují změny obsahu a náležitosti celního prohlášení
 
Částka 74
pdf 638 kB
28. 9. 1999 213/1999 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz třtinové melasy Pozn.: Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 31.prosince 1999
214/1999 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
215/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o mezinárodních přepravách cestujících a nákladů silniční dopravou
 
Částka 75
pdf 288 kB
1. 10. 1999 216/1999 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Šumperku z 15.prosince 1993 č.22/93 o zákazu používání zábavné pyrotechniky
217/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
OP30/99
Opatření , kterým se stanoví termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2000
 
Částka 76
pdf 6237 kB
12. 10. 1999 218/1999 Sb.
Zákon o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech ( branný zákon )
219/1999 Sb.
Zákon o ozbrojených silách České republiky
220/1999 Sb.
Zákon o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze
221/1999 Sb.
Zákon o vojácích z povolání
222/1999 Sb.
Zákon o zajišťování obrany České republiky
223/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze
224/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky
225/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání
 
Částka 77
pdf 1725 kB
14. 10. 1999 226/1999 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby, ve znění pozdějších předpisů
227/1999 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy
228/1999 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1998 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1998 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
229/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává seznam škol, jejichž hlavní činností je vzdělávání mládeže nebo dospělých v zemědělských oborech
230/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv
 
Částka 78
pdf 855 kB
15. 10. 1999 231/1999 Sb.
Úplné znění zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn)
232/1999 Sb.
Nařízení o poskytnutí finanční pomoci osobám pojištěným u POJIŠŤOVNY MORAVA , a.s., jejichž majetek byl postižen povodní v roce 1997
RS08/99
Redakční sdělení o opravě chyby
 
Částka 79
pdf 785 kB
26. 10. 1999 233/1999 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení zákona č. 268/1998 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1998 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry
234/1999 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 13 odst. 2 věty první zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst.5 téhož zákona ve slovech "která nebyla do 31. ledna 1993 nebo do 1. září 1993 oprávněnou osobou pouze"
235/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu
236/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje národní přírodní památka Bozkovské dolomitové jeskyně a stanoví její bližší ochranné podmínky
 
Částka 80
pdf 2039 kB
29. 10. 1999 237/1999 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 81
pdf 731 kB
9. 11. 1999 238/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
239/1999 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Svinaře z 8. dubna 1999 č. 1/99 o veřejném pořádku, udržování čistoty a ochraně životního prostředí na území obce
240/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušují některé právní předpisy na úseku plynárenství
241/1999 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvoutisícikorun se zlatou inlejí k roku 2000
242/1999 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 2 000 Kč vzoru 1999
OP31/99
Opatření , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1999 - 2001, 6,50%
 
Částka 82
pdf 951 kB
10. 11. 1999 243/1999 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části § 85 druhé věty zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
244/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
245/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č.197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky ( advokátní zkušební řád )
246/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb., kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád)
 
Částka 83
pdf 715 kB
11. 11. 1999 247/1999 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely nemocenského pojištění ( péče ) upravují částky pro stanovení výpočtových základů
248/1999 Sb.
Vyhláška o platebním styku a zůčtování mezi bankami a pobočkami zahraničních bank ve dnech 31. prosince 1999 a 3. ledna 2000
249/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o mezinárodní silniční dopravě
250/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
251/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemném udržování válečných hrobů
252/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Uruguayské východní republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele národních cestovních pasů
RS09/99
Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
 
Částka 84
pdf 486 kB
12. 11. 1999 253/1999 Sb.
Vyhláška o vzoru a evidenci nálepek prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic a o zacházení s nimi
 
Částka 85
pdf 6270 kB
17. 11. 1999 OP32/99
Opatření , kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 2000
 
Částka 86
pdf 10 MB
19. 11. 1999 254/1999 Sb.
Vyhláška o technických podmínkách požární techniky
255/1999 Sb.
Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany
 
Částka 87
pdf 3468 kB
23. 11. 1999 256/1999 Sb.
Vyhláška o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě
 
Částka 88
pdf 39 MB
24. 11. 1999 257/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví zobrazení vojenského znaku, národního rozlišovacího znaku a znaku Hradní stráže, způsob označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže
 
Částka 89
pdf 1281 kB
25. 11. 1999 258/1999 Sb.
Nařízení o orgánech státní správy, v nichž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o počtu vojáků v nich
259/1999 Sb.
Nařízení o střežení objektů důležitých pro obranu státu
260/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech ( branný zákon )
261/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví postup při povolávacím řízení
262/1999 Sb.
Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků z povolání a jeho hlediscích
263/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna
264/1999 Sb.
Vyhláška o poskytování studijního volna vojákům z povolání
265/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu
 
Částka 90
pdf 1274 kB
26. 11. 1999 266/1999 Sb.
Vyhláška o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání
267/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při stěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání
268/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se pro účely výsluhových náležitosti stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitosti
269/1999 Sb.
Vyhláška o rozsahu, výši a způsobu poskytování naturálních náležitostí a peněžních náležitostí žákům vojenských středních škol, kteří nejsou vojáky v činné službě a kteří se soustavně studiem připravují k výkonu služby vojáka z povolání
270/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví kvalifikační předpoklady pro služební zařazení vojáků z povolání
271/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví výše zástupného a příplatků a podrobnější podmínky k poskytování peněžních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení
272/1999 Sb.
Vyhláška o rozsahu a způsobu poskytování naturálních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povoláným na vojenské cvičení
273/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technických zařízení
 
Částka 91
pdf 2072 kB
29. 11. 1999 274/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví druhy a kategorie vojenských vozidel, schvalování jejich technické způsobilosti, provádění technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek technických zařízení vojenských vozidel Pozn.: § 12 ods. 11 nabývá účinnost dnem 1.1.2001
275/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví kategorie vojenských plavidel, schvalování technické způsobilosti a provádění technických prohlídek vojenských plavidel a zkoušek technických zařízení vojenských plavidel
276/1999 Sb.
Vyhláška o schvalování technické způsobilosti vojenských letadel, provádění pravidelných technických prohlídek vojenských letadel a zkoušek technických zařízení vojenských letadel
277/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví rozsah přípravy řidičů vozidel ozbrojených sil České republiky, kvalifikační předpoklady vojenského zkušebního komisaře řidičů a vzory vojenského řidičského průkazu a průkazu vojenského zkušebního komisaře řidičů
278/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví rozsah odborné způsobilosti, podmínky k získání oprávnění k vedení vojenského plavidla, kvalifikační předpoklady vojenského zkušebního komisaře vůdců vojenských plavidel a vzory průkazů k vedení vojenských plavidel a vojenského zkušebního komisaře vůdců vojenských plavidel
279/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví kategorie vojenského leteckého personálu, jejich kvalifikace a rozsah odborných znalostí a vzor průkazu vojenského leteckého personálu
280/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího příkazu
 
Částka 92
pdf 2492 kB
30. 11. 1999 281/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví služba zdraví škodlivá nebo zvlášť obtížná a okruh služebních zařazení pro poskytování preventivní rehabilitace
282/1999 Sb.
Vyhláška o posuzování zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu
 
Částka 93
pdf 261 kB
30. 11. 1999 283/1999 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
284/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví paušální částka za přijetí opatření celního úřadu
285/1999 Sb.
Vyhláška o poskytování zdravotní péče ve vojenských zdravotnických zařízeních
 
Částka 94
pdf 3019 kB
2. 12. 1999 286/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), o zdraví zvířat a jeho ochraně, o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního zboží, o veterinární asanaci a o atestačním studiu
287/1999 Sb.
Vyhláška o veterinárních požadavcích na živočišné produkty
288/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podmínkách dokončení realizace po 1. lednu 1992 na území Ukrajiny "Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při osvojení jamburgského naleziště plynu, výstavbě dálkového plynovodu Jamburg - západní hranice Svazu sovětských socialistických republik a objektů Uralského plynárenského komplexu a s tím spojených dodávkách zemního plynu ze Svazu sovětských socialistických republik do Československé socialistické republiky" ze dne 16. prosince 1985
 
Částka 95
pdf 1897 kB
6. 12. 1999 289/1999 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
290/1999 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 2 odst. 1 bodu 5 zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících Československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození
291/1999 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 248 odst. 2 písm. e) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
292/1999 Sb.
Sdělení o Vídeňské úmluvě o sukcesi států ve vztahu ke smlouvám
293/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Paraguayské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a úředních pasů Paraguayské republiky
294/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
RS10/99
Redakční sdělení o opravě chyb v nálezu Ústavního soudu č. 38/1999 Sb. a v nálezu Ústavního soudu č. 57/1999 Sb.
 
Částka 96
pdf 4661 kB
8. 12. 1999 295/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 97
pdf 9 kB
20. 12. 1999 296/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č.1/1998 Sb., kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997)
 
Částka 98
pdf 527 kB
1. 12. 1999 297/1999 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví sazby cla pro dovoz silničních návěsových tahačů pocházejících z Evropské unie
298/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č.215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
299/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Norského království o vzájemné pomoci v celních otázkách
RS11/99
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 99
pdf 848 kB
9. 12. 1999 300/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
301/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
281/78 180/1999
Opatření , kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele Pozn.: Uveřejněno v č. 11/1999 Finančního zpravodaje na straně 216
283/78 179/1999
Opatření , kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce Pozn.: Uveřejněno v č. 11/1999 Finančního zpravodaje na straně 213
283/83 690/1999
Opatření , kterým se upravují postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace Pozn.: Uveřejněno v č. 9-10/1999 Finančního zpravodaje na straně 207
283/83 691/1999
Opatření , kterým se upravují postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u zálohovaných organizací Pozn.: Uveřejněno v č. 11/1999 Finančního zpravodaje na straně 220
283/83 700/1999
Opatření , kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro zdravotní pojišťovny Pozn.: Uveřejněno v č. 11/1999 Finančního zpravodaje na straně 222
 
Částka 100
pdf 554 kB
3. 12. 1999 302/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů
303/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi
304/1999 Sb.
Zákon o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii
305/1999 Sb.
Zákon o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Část druhá nabývá účinnosti až dnem 30.7.2000.
306/1999 Sb.
Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
307/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla )
308/1999 Sb.
Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státni moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry
 
Částka 101
pdf 2128 kB
13. 12. 1999 309/1999 Sb.
Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
310/1999 Sb.
Zákon o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky
311/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
283/78 181/1999
Opatření , kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti Pozn.: Uveřejněno v č. 12/1999 Finančního zpravodaje.
 
Částka 102
pdf 837 kB
14. 12. 1999 312/1999 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
313/1999 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
314/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 167/1997 Sb.
315/1999 Sb.
Vyhláška o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií
316/1999 Sb.
Sdělení , kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 246/1997 Sb., o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích
317/1999 Sb.
Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany a vládou Jihoafrické republiky zastoupenou Ministerstvem obrany o spolupráci v oblasti obrany
OP33/99
Opatření , kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 6. ledna 1999, vyhlášené v částce 5/1999 Sb.
OP34/99
Oznámení o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
 
Částka 103
pdf 19 MB
30. 12. 1999 318/1999 Sb.
Nařízení , kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník) Pozn.: Příloha předpisu (celní sazebník) bude zařazena do podsystému ASPI-APLIKACE.
 
Částka 104
pdf 1081 kB
15. 12. 1999 319/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2000
320/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
321/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 105
pdf 1063 kB
17. 12. 1999 322/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví maximální limity reziduí pesticidů v potravinách a potravinových surovinách
323/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné, ve znění vyhlášky č. 3/1999 Sb.
324/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví limity koncentrace a množství jaderného materiálu, na který se nevztahují ustanovení o jaderných škodách
 
Částka 106
pdf 3330 kB
23. 12. 1999 325/1999 Sb.
Zákon o azylu Pozn.: Autory komentáře jsou David Kosař, Pavel Molek, Věra Honusková, Miroslav Jurman, Hana Lupačová.
326/1999 Sb.
Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
327/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 107
pdf 1214 kB
27. 12. 1999 328/1999 Sb.
Zákon o občanských průkazech Pozn.: Zákon nabývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti zákon, kterým se zavede informační systém evidence obyvatel, nejpozději však dnem 1.7.2000.
329/1999 Sb.
Zákon o cestovních dokladech Pozn.: Zákon nabývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti zákon, kterým se zavede informační systém evidence obyvatel, nejpozději však dnem 1.7.2000.
330/1999 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 126/1996 Sb., kterým se provádí zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a kterým se doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 512/1991 Sb., kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, ve znění nařízení vlády č. 267/1993 Sb.
331/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky, kterou se mění některá ustanovení Protokolu týkajícího se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 7. prosince 1998, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 21. prosince 1996, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993 Pozn.: Změny zapracovány do textu Sdělení 28/1997 Sb.
 
Částka 108
pdf 1090 kB
28. 12. 1999 332/1999 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
333/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
334/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů)
335/1999 Sb.
Vyhláška o vydání mincí po 10 Kč vzoru 2000
336/1999 Sb.
Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2000
337/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 12/1999 Sb., o zajištění technické bezpečnosti utajovaných skutečností a certifikaci technických prostředků
338/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 244/1998 Sb., o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o postupech při tvorbě, evidenci, přenášení, přepravě, zapůjčování, ukládání, jiné manipulaci a skartaci utajovaných písemnosti
339/1999 Sb.
Vyhláška o objektové bezpečnosti
340/1999 Sb.
Sdělení , kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb. a č. 11/1998 Sb. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněné v roce 1979 a 1984 Pozn.: Změny zapracovány do textu Sdělení 296/1991 Sb.
341/1999 Sb.
Sdělení , kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 160/1991 Sb., o Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, sjednané ve Vídni dne 11. dubna 1980
 
Částka 109
pdf 317 kB
23. 12. 1999 342/1999 Sb.
Zákon o státních dluhopisových programech na úhradu jistin státního dluhu splatných v roce 2000 a schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999 převyšujícího rozpočtovaný schodek
343/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o mezinárodní silniční dopravě
4/1999 (CBN)
Opatření , kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance Pozn.: Uveřejněno ve Věstníku ČNB 20/1999
 
Částka 110
pdf 3308 kB
30. 12. 1999 344/1999 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí
345/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody
346/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č.194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
347/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č.328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje
348/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky
 
Částka 111
pdf 5670 kB
30. 12. 1999 349/1999 Sb.
Zákon o Veřejném ochránci práv
351/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb.
350/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
352/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, a některé další zákony
353/1999 Sb.
Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havarií)
354/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
355/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
356/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
357/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
358/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
359/1999 Sb.
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí Pozn.: Autory komentáře jsou Daniel Hovorka, Adam Křístek, Miloslav Macela, Klára Trubačová a Zuzana Zárasová.
360/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí Pozn.: Ustanovení čl.IV bodů 3, 4, 6 a 7, čl.V bodů 6 a 16 a čl. X bodů 2 a 3 nabývají účinnosti 1. července 2000.
361/1999 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb.
362/1999 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1998 a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.22/1999 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999
 
Částka 112
pdf 2135 kB
30. 12. 1999 363/1999 Sb.
Zákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) Pozn.: Ustanovení § 48 nabývá účinnosti dnem 31.12.1999.
364/1999 Sb.
Nařízení , kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
365/1999 Sb.
Nařízení o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody
366/1999 Sb.
Vyhláška o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem
367/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví období s nižší potřebou práce provozovatelům a dopravcům na dráze celostátní a regionální
368/1999 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců
369/1999 Sb.
Sdělení , kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 181/1999 Sb., o Evropské chartě místní samosprávy, přijaté ve Štrasburku dne 15. října 1985
370/1999 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje oprava v textu Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, podepsané v Praze dne 16. září 1993, vyhlášené pod č. 32/1994 Sb.
371/1999 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje oprava v textu Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nigérijské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úmiku v oboru daní z příjmu a zisků z majetku, podepsané v Lagosu dne 31. srpna 1989, vyhlášené pod č. 339/1991 Sb.
372/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Dohody k Energetické chartě
373/1999 Sb.
Sdělení o sjednání Protokolu o energetických úsporách a souvisejících ekologických hlediscích
OP36/99
Opatření , kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
282/78 182/1999
Opatření , kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny
282/83 709/1999
Opatření , kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky Pozn.: Uveřejněno v částce 1/2000 Finančního zpravodaje. V účtové třídě 6 a 7 se účinnost bodu 3 opatření 282/49 900/1999 odkládá na 1.1.2001.
RS12/99
Redakční sdělení o opravě chyby