Stejnopis sbírky zákonů
České republiky.

Ročník 2000

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 328 kB
7. 1. 2000 2/2000 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 248 odst. 2 písm. e) občanského soudního řádu
1/2000 Sb.
Nařízení o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu Pozn.: Ustanovení § 14 odst. 5, § 15 a 16 nabývají účinnosti 1.1.2003.
3/2000 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení zákona č. 144/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky ve znění pozdějších předpisů
1/2000 (OP)
Opatření , kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami pro devizová místa včetně postupu pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky
 
Částka 2
pdf 138 kB
20. 1. 2000 4/2000 Sb.
Nařízení k provedení zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
5/2000 Sb.
Vyhláška o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 286/1993 Sb., pro určité druhy dohod o frančíze
2/2000 (OP)
Opatření , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2003, 6,90%
3/2000 (OP)
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
4/2000 (OP)
Oznámení o vydání opatření č. 6, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank Pozn.: Uveřejněné ve Věstníku ČNB č. 25/1999.
RS01/2000
Sdělení o opravě tiskových chyb
 
Částka 3
pdf 1950 kB
27. 1. 2000 5/2000 (OP)
Oznámení o vydání opatření č. 5 o zásadách krytí ztrát ze znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami Pozn.: Uveřejněné ve Věstníku ČNB č. 24/1999.
6/2000 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole
7/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie
8/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví zásady hodnocení rizik závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu a rozsah a způsob informací určených veřejnosti a postup při zabezpečování informování veřejnosti v zóně havarijního plánování
 
Částka 4
pdf 87 kB
28. 1. 2000 9/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví způsob úhrady nákladů spojených s převodem některých státních zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby
10/2000 Sb.
Vyhláška o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů
11/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 331/1991 Sb., o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky chorob a léčení lidí
12/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se vymezuje druh rostlin uvedený v druhovém seznamu, jehož rozmnožovací materiál se smí uvést do oběhu jako obchodní, a stanoví se jeho vlastnosti a způsob kontroly
 
Částka 5
pdf 104 kB
3. 2. 2000 13/2000 Sb.
Nařízení o zákazu poskytování ropy a ropných produktů ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii
14/2000 Sb.
Nařízení o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií Pozn.: Účinnost opatření podle § 1 a 4 se podle nařízení vlády ČR č. 294/2000 Sb. pozastavuje do 31.3.2001.
15/2000 Sb.
Nařízení o zákazu dispozic s kapitálem a o zákazu investování ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii
6/2000 (OP)
Opatření , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000-2004, 7,95%
 
Částka 6
pdf 3984 kB
11. 2. 2000 16/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č.222/1996 Sb., kterou se stanoví metody odběru vzorků, metody laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků podléhajících zkáze
 
Částka 7
pdf 277 kB
18. 2. 2000 17/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: V ustanovení § 5 odst. 5 se slova " § 19a odst. 1" nahrazují v období od 1.4 2000 do 31.12.2000 slovy " § 19". Ustanovení věty čtvrté § 5 odst. 5, § 19a, § 20 s výjimkou § 20 odst. 2, § 22, zrušení § 25 odst. 3, § 38a odst.4 a 5, § 47 odst. 6 se poprvé použijí od 1.ledna 2001. V § 21 odst. 4 se slova " týkající se přijatých zdanitelných plnění uvedených v § 19a odst. 3 nebo § 19a odst. 4 " poprvé použijí od 1.ledna 2001.
18/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv
19/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
20/2000 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1998
21/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 8
pdf 269 kB
21. 2. 2000 22/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
23/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách Pozn.: Ustanovení § 39 a § 39a až 39d nabývají účinnosti 1.1.2001.
7/2000 (OP)
Opatření k zavedení číselníku CZ-PRODCOM
 
Částka 9
pdf 127 kB
10. 2. 2000 24/2000 Sb.
Vyhláška kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 187/1991 Sb., o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství, ve znění vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 251/1996 Sb.
25/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti ke zpracování havarijního plánu okresu a vnějšího havarijního plánu
8/2000 (OP)
Oznámení o vydání opatření č. j. 114/6 188/2000, kterým se doplňuje opatření Ministerstva financí č. j. 111/74 200/1997 o rozpočtové skladbě, ve znění opatření č. j. 114/14 676/1998, č. j. 114/52 030/1998 a č. j. 111/60 840/1998
 
Částka 10
pdf 413 kB
22. 2. 2000 26/2000 Sb.
Zákon o veřejných dražbách
27/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
28/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
29/2000 Sb.
Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů ( zákon o poštovních službách )
9/2000 (OP)
Opatření , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2005, 6,75%
 
Částka 11
pdf 602 kB
23. 2. 2000 30/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 
Částka 12
pdf 129 kB
23. 2. 2000 31/2000 Sb.
Vyhláška o náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby
32/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl
33/2000 Sb.
Vyhláška o vydávání mincí ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely
10/2000 (OP)
Opatření o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 13
pdf 188 kB
28. 2. 2000 34/2000 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
35/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 237/1999 Sb., o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
11/2000 (OP)
Opatření , kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 6. ledna 1999, kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny, vyhlášené v částce 5/1999 Sb.
RS02/2000
Sdělení o opravě tiskových chyb
 
Částka 14
pdf 68 kB
29. 2. 2000 36/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů
37/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb.
38/2000 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., přijatému Parlamentem dne 18. ledna 2000 a vrácenému prezidentem republiky dne 3. února 2000
39/2000 Sb.
Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945
 
Částka 15
pdf 4941 kB
7. 3. 2000 40/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 16
pdf 1047 kB
10. 3. 2000 41/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobné podmínky tvorby a užití finančních prostředků fondů Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky na úhradu zdravotní péče hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění z prostředků státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany
42/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění vyhlášky č. 235/1999 Sb.
43/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č.220/1998 Sb., o způsobu a rozsahu posuzování shody potravin, způsobu přípravy a odběru kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků výrobcem, o druzích potravin, pro které bude výrobcem nebo dovozcem vydáváno písemné prohlášení o shodě, a o rozsahu a obsahu tohoto prohlášení (posuzování shody)
44/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j), a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny
45/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí Pozn.: Ust. § 8 odst. 4 a § 18 odst. 9 nabývají účinnosti až dnem 31.12.2002. Ust. § 16 písm. nn) a qq) pozbývají platnosti dnem 31.12.2002.
RS03/2000
Sdělení o opravě tiskové chyby
 
Částka 17
pdf 251 kB
14. 3. 2000 46/2000 Sb.
Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)
47/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
48/2000 Sb.
Zákon o opatřeních ve vztahu k afgánskému hnutí Talibán
49/2000 Sb.
Nařízení o pozastavení opatření ve vztahu k Libyi
50/2000 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví sazba cla pro dovoz papíru, kartonu nebo lepenky pocházejících z Evropské unie a zemí Evropského sdružení volného obchodu Pozn.: Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 31.12.2000
51/2000 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví opatření a podíl státu na tvorbě podmínek pro zajištění a udržení výroby cukrovky a cukru a stabilizaci trhu s cukrem
52/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku
 
Částka 18
pdf 105 kB
15. 3. 2000 53/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Změny jsou zapracovány do textu vyhlášky 295/1999 Sb.
54/2000 Sb.
Sdělení , jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 2000
12/2000 (OP)
Opatření , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2007, 6,30%
13/2000 (OP)
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 19
pdf 27 MB
31. 3. 2000 55/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
 
Částka 20
pdf 1034 kB
23. 3. 2000 56/2000 Sb.
Nařízení , kterým se zvyšují částky životního minima
57/2000 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje vládní nařízení č. 59/1964 Sb., o úkolech národních výborů při péči o děti, ve znění pozdějších předpisů
14/2000 (OP)
Opatření , kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 2000
 
Částka 21
pdf 3518 kB
24. 3. 2000 58/2000 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2000
59/2000 Sb.
Zákon o veřejné podpoře
 
Částka 22
pdf 435 kB
28. 3. 2000 60/2000 Sb.
Zákon o ochraně olympijských symbolik
61/2000 Sb.
Zákon o námořní plavbě
62/2000 Sb.
Zákon o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů
 
Částka 23
pdf 267 kB
29. 3. 2000 63/2000 Sb.
Zákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
64/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 7 a 10 nabývají účinnosti 1.1.2001.
65/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Osvobození od daně ze staveb z důvodu změny systému vytápění přechodem z pevných paliv na plyn nebo elektřinu podle § 9 odst. 1 písm. r) zák. č. 338/1992 Sb., uplatněná přede dnem účinnosti zák. č. 65/2000 Sb., zůstávají zachována.
66/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
67/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb.
68/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele
69/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů
70/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 24
pdf 159 kB
3. 4. 2000 71/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony
72/2000 Sb.
Zákon o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)
 
Částka 25
pdf 114 kB
29. 3. 2000 73/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zrušují některé právní předpisy na úseku sociálních věcí Pozn.: Ustanovení čl.I bodů 7 a 11 nabývají účinnosti 1.7.2000.
 
Částka 26
pdf 871 kB
31. 3. 2000 74/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů
75/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)
76/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně ze středních a těžkých plynových olejů a ze směsi paliv a maziv spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa, podrobnosti o vedení dokladů a evidence a normativy spotřeby těchto výrobků
 
Částka 27
pdf 1566 kB
31. 3. 2000 77/2000 Sb.
Nařízení o vydávání potvrzení o přechodném pobytu státním občanům Slovenské republiky
78/2000 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, ve znění pozdějších předpisů
79/2000 Sb.
Nařízení o pozastavení účinnosti opatření podle nařízení vlády č. 14/2000 Sb., o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií
80/2000 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části některých ustanovení zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
81/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících
82/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č.141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 9 nabývá účinnosti 1.1.2003.
15/2000 (OP)
Opatření , kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
 
Částka 28
pdf 115 kB
4. 4. 2000 83/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách
84/2000 Sb.
Vyhláška o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby
85/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Mazák a stanoví její ochranné pásmo a bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č.j.14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 (reg. v částce 49/1988 Sb.)
16/2000 (OP)
Oznámení o vydání opatření č. 111/23 539/2000, kterým se doplňuje způsob předkládání a sestavení finančních výkazů Fin RO 2-04 U
 
Částka 29
pdf 145 kB
12. 4. 2000 86/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví státy, jejichž státní občané mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza
87/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
17/2000 (OP)
Opatření , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2010, 6,40%
18/2000 (OP)
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
RS04/2000
Sdělení o opravě tiskových chyb v zák. 363/1999 Sb. a v zák. 65/2000 Sb.
 
Částka 30
pdf 303 kB
20. 4. 2000 88/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb.
89/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č.327/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich Pozn.: Čl. I bod. 27 pořadové č. 2 nabývá účinnosti dne 20.4.2000.
90/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č.328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje
91/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č.330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č.110/1997 Sb. , o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny
92/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č.332/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich
93/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č.333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta
94/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č.334/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a),d),j) a k) zákona č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky
19/2000 (OP)
Oznámení o vydání opatření č.1, kterým se mění opatření České národní banky č. 4 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance Pozn.: Uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 4/2000.
 
Částka 31
pdf 173 kB
21. 4. 2000 95/2000 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 78 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
96/2000 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 139 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
97/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 117/1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší Pozn.: Ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) nabývá účinnosti 1.1.2001, ustanovení § 12 odst. 5 písm. d) nabývá účinnosti 1.1.2003.
 
Částka 32
pdf 554 kB
25. 4. 2000 98/2000 Sb.
Zákon o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti
99/2000 Sb.
Zákon o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr
100/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
101/2000 Sb.
Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Pozn.: Ustanovení § 16, 17 a 35 nabývají účinnosti 1.12.2000. Tímto předpisem se zřizuje Úřad pro ochranu osobních údajů. Tento předpis souvisí s GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, General Data Protection Regulation).
102/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Pozn.: Ustanení § 20, 20a a 21 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění tohoto zákona, se poprvé použijí 1.1.2001.
103/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
104/2000 Sb.
Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury
105/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 
Částka 33
pdf 1196 kB
28. 4. 2000 106/2000 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely zákona o investičních pobídkách stanoví seznam strojního zařízení tvořícího součást výrobní linky
107/2000 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 62 a § 62a zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
108/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví vzor tiskopisu určeného pro uplatnění záměru získat investiční pobídky
109/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby v letech 2000 až 2002
110/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví celkové roční nejvyšší přípustné množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které mohou být vyrobeny nebo dovezeny v letech 2000 až 2002
111/2000 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Vítězslava Nezvala
 
Částka 34
pdf 375 kB
3. 5. 2000 112/2000 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví částka určující, kdy je provozování poštovní služby, jejímž účelem je dodání písemné zprávy, vyhrazeno držitelům poštovní licence a zvláštní poštovní licence
113/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb.
 
Částka 35
pdf 524 kB
10. 5. 2000 114/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
115/2000 Sb.
Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
116/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví Pozn.: Ustanovení Čl.I § 24 ods. 3, čl.I bodu 26, čl.II bodů 3, 5 a 7 a čl. III bodů 1 a 2 nabývají účinnosti dnem 1.7.2002, kdy se ratifikovaná a vyhlášená Úmluva o udělování evropských patentů stala pro Českou republiku závazná (viz 69/2002 Sb.m.s.).
117/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Čl. I bod 22, pokud jde o ustanovení § 13 odst. 2 nabývá účinnosti dnem 30.6.2001.
118/2000 Sb.
Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů Pozn.: Část pátá bod 4 nabývá účinnosti dnem 1.1.2001.
119/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. Pozn.: Čl. I bod 35 a 78, pokud jde o ustanovení § 23 odst. 1 písm. h), a čl. III nabývají účinnosti dnem 1.7.2001, čl. I bod 29, 33, 53 a 54, pokud jde o ustanovení § 14 odst. 3, nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR do EU v platnost nebo dnem, kdy vstoupí v platnost sektorová příloha Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi ČR a ES o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, bude-li tento den dřívější.
120/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
 
Částka 36
pdf 561 kB
12. 5. 2000 121/2000 Sb.
Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
122/2000 Sb.
Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
123/2000 Sb.
Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů
124/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 37
pdf 108 kB
29. 4. 2000 125/2000 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I a II nabývá účinnosti dnem 1.7.2000.
126/2000 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 3 až 13, bodů 16 až 19 a čl. II nabývají účinnosti dnem 1.7.2000.
127/2000 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl.I a II nabývají účinnosti dnem 1.7.2000.
 
Částka 38
pdf 582 kB
15. 5. 2000 128/2000 Sb.
Zákon o obcích (obecní zřízení) Pozn.: Ustanovení § 147 odst. 4 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001. Vyhlášky a nařízení měst a obcí ČR jsou uživatelům ASPI k dispozici v samostatně licencovaném modulu "Samospráva" (předpisy měst a obcí). Veřejnoprávní smlouvy jsou oprávněným uživatelům k dispozici v modulu "Veřejnoprávní smlouvy obcí ČR".
129/2000 Sb.
Zákon o krajích (krajské zřízení) Pozn.: Ustanovení § 7, 29, 30 a 67 nabývá účinnosti dnem 1.1.2001. Ustanovení § 96 nabývá účinnosti dnem 15.5.2000.
130/2000 Sb.
Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
 
Částka 39
pdf 603 kB
17. 5. 2000 131/2000 Sb.
Zákon o hlavním městě Praze Pozn.: K použitelnosti změn provedených zákonem č. 387/2004 Sb. viz § 9 zákona 387/2004 Sb. Vyhlášky a nařízení hl.m.Prahy (Sbírka právních předpisů hl.m.Prahy) jsou uživatelům ASPI k dispozici v samostatně licencovaném modulu "Samospráva" (předpisy měst a obcí)
132/2000 Sb.
Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
133/2000 Sb.
Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů ( zákon o evidenci obyvatel ) Pozn.: Ustanovení § 1 písm. b) a c), § 3 odst. 3, § 6 písm. c), § 13 až 17, § 25 písm. b), § 26, § 28 bodu 2 a 3 nabývají účinnosti dnem 1.1.2003.
 
Částka 40
pdf 83 kB
18. 5. 2000 134/2000 Sb.
Nařízení o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a rekvalifikaci zaměstnanců v rámci investičních pobídek
135/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb.
136/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se vymezují neregistrované odrůdy rostlinného druhu uvedeného v druhovém seznamu, jejichž rozmnožovací materiál se smí uvést do oběhu
20/2000 (OP)
Oznámení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 41
pdf 611 kB
23. 5. 2000 137/2000 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví výše další odměny dlouhodobě uvolněným členům obecních zastupitelstev v roce 2000
138/2000 Sb.
Vyhláška o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách
139/2000 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 700. výročí měnové reformy Václava II. a zahájení ražby pražských grošů
 
Částka 42
pdf 993 kB
19. 5. 2000 140/2000 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví seznam oborů živností volných
141/2000 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 43
pdf 89 kB
26. 5. 2000 142/2000 Sb.
Vyhláška o ukončení platnosti pamětních stříbrných mincí vydaných Státní bankou československou
RS05/2000
Sdělení o opravě tiskových chyb v nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu
 
Částka 44
pdf 226 kB
2. 6. 2000 143/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek
21/2000 (OP)
Opatření , kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 6. ledna 1999, vyhlášené v částce 5/1999 Sb.
22/2000 (OP)
Oznámení o vydání opatření č. 2 ze dne 4. května 2000, kterým se mění opatření České národní banky č. 6 ze dne 29. prosince 1999, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank Pozn.: Uveřejněno v částce 5/2000 Věstníku České národní banky.
RS06/2000
Sdělení o opravě tiskových chyb v zákonu č. 30/2000 Sb.
 
Částka 45
pdf 11 MB
9. 6. 2000 144/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 46
pdf 328 kB
12. 6. 2000 145/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb.
146/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenký zákon), ve znění pozdějších předpisů
147/2000 Sb.
Zákon o okresních úřadech Pozn.: Ustanovení § 36 a 39 nabývají účinnosti dnem 1.1.2001. Platnost tohoto zákona končí posledním dnem kalendářního roku, v němž uplynou dvě léta od konání prvních voleb do zastupitelstev krajů.
148/2000 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtového schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2000
 
Částka 47
pdf 606 kB
13. 6. 2000 149/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl.I. bodu 60, pokud jde o ustanovení § 21 odst. 1 písm. e), f) a g) nabývají účinnosti dnem 1. března 2001 a ustanovení čl. III bodů 1, 2 a 3 a čl. IV bodu 4, nabývají účinnosti dnem 13.6.2000.
150/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
151/2000 Sb.
Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů
 
Částka 48
pdf 455 kB
16. 6. 2000 152/2000 Sb.
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
23/2000 (OP)
Opatření , kterým se mění Program statistických zjišťování na rok 2000
24/2000 (OP)
Oznámení o vydání opatření č.j. 114/43 343/2000, kterým se doplňuje opatření Ministerstva financí č. j. 111/74 200/1997 o rozpočtové skladbě, ve znění opatření č. j. 114/14 676/1998, č. j. 114/52 030/1998, č. j. 111/60 840/1998 a č. j. 114/6 188/2000
 
Částka 49
pdf 797 kB
21. 6. 2000 153/2000 Sb.
Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů
154/2000 Sb.
Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
155/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení čl.I bodu 36 nabývá účinnosti dnem 1.7.2000 a ustanovení čl.I bodů 3, 8 a 15 nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR do EU.
156/2000 Sb.
Zákon o ověřování střelných zbraní a střeliva
157/2000 Sb.
Zákon o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů
158/2000 Sb.
Zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři
159/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony
160/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška České národní banky a Ministerstva financí č. 261/1995 Sb., kterou se stanoví lhůty a způsoby plnění oznamovací povinnosti, ve znění vyhlášky č. 295/1998 Sb.
 
Částka 50
pdf 199 kB
22. 6. 2000 161/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky
 
Částka 51
pdf 136 kB
22. 6. 2000 162/2000 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
163/2000 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
164/2000 Sb.
Nařízení o opatřeních ve vztahu k afgánskému hnutí Talibán
165/2000 Sb.
Nařízení o některých opatřeních k provedení zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv
166/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
167/2000 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změněa doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
25/2000 (OP)
Oznámení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 52
pdf 1047 kB
26. 6. 2000 168/2000 Sb.
Nařízení o centrální adrese
169/2000 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 129/1998 Sb., kterým se stanoví další případy, kdy se nevyžaduje devizové povolení
170/2000 Sb.
Nařízení o prohlášení archivní sbírky Historica Třeboň za národní kulturní památku
171/2000 Sb.
Sdělení o vyhlášení hraničních přechodů, jejich provozní doby a okruhu osob, které na základě mezinárodní smlouvy mohou přes hraniční přechod vstoupit na území České republiky nebo z něj vycestovat
172/2000 Sb.
Úplné znění zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 89/1996 Sb., zákonem č. 103/2000 Sb. a zákonem č. 120/2000 Sb.
 
Částka 53
pdf 4445 kB
28. 6. 2000 173/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb.
 
Částka 54
pdf 646 kB
30. 6. 2000 174/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb. Pozn.: Ustanovení bodů 39, 60 a 110 nabývají účinnosti 1.1.2001.
175/2000 Sb.
Vyhláška o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
176/2000 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 55
pdf 1477 kB
30. 6. 2000 177/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
 
Částka 56
pdf 3300 kB
30. 6. 2000 178/2000 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 318/1999 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
179/2000 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 318/1999 Sb., kterým sa vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník), ve znění nařízení vlády č. 178/2000 Sb.
180/2000 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví preferenční sazby cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie
181/2000 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví výše poplatků za přidělené kmitočty a za přidělená čísla
182/2000 Sb.
Vyhláška o schvalovací značce pro telekomunikační koncová a rádiová zařízení
183/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek
184/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam a přesná specifikace ropy, ropných poloproduktů a vybraných ropných produktů, jež lze skladovat v nouzových zásobách ropy, dále způsoby výpočtu výše nouzových zásob ropy a podmínky pro jejich skladování
RS07/2000
Sdělení o opravě tiskové chyby v zákonu č. 153/2000 Sb.
 
Částka 57
pdf 6169 kB
30. 6. 2000 185/2000 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů
186/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 321/1999 Sb., kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 58
pdf 621 kB
30. 6. 2000 187/2000 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 2. pololetí 2000
 
Částka 59
pdf 7509 kB
12. 7. 2000 188/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce myslivecké stráže a o jejich ověřování, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu myslivecké stráže
189/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce rybářské stráže a o jejich ověřování, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu rybářské stráže
190/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 60
pdf 378 kB
7. 7. 2000 191/2000 Sb.
Vyhláška o technických podmínkách pro připojení a provoz zařízení pro odposlouchávání a zaznamenávání telekomunikačního provozu
192/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Čerchovské hvozdy a stanoví její ochranné pásmo a bližší ochranné podmínky
 
Částka 61
pdf 7250 kB
19. 7. 2000 193/2000 Sb.
Nařízení , kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2001 až 2004
194/2000 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku
 
Částka 62
pdf 849 kB
19. 7. 2000 195/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví druhy a charakteristika koncových bodů a rozhraní veřejné telekomunikační sítě
196/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb poskytovaných v rámci univerzální služby držiteli telekomunikační licence
197/2000 Sb.
Vyhláška o rozsahu pronájmu telekomunikačních okruhů a o jejich technických parametrech
198/2000 Sb.
Vyhláška o náležitostech návrhu na uzavření smlouvy o propojení a přístupu k síti a o technických a provozních podmínkách přístupu k síti a propojení sítí a připojení neveřejných telekomunikačních sítí k veřejným telekomunikačním sítím
199/2000 Sb.
Vyhláška o způsobu prokazování finanční způsobilosti k vykonávání telekomunikační činnosti
200/2000 Sb.
Vyhláška o způsobu tvorby volacích značek, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány
201/2000 Sb.
Vyhláška o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby
202/2000 Sb.
Vyhláška o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání zvláštní způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy zvláštní způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů způsobilosti a době jejich platnosti
203/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva dopravy a spojů
 
Částka 63
pdf 324 kB
14. 7. 2000 204/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 42, 72, 73, 74, 124 a 125 nabývají účinnosti dnem 1.1.2002.
205/2000 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 23. června 2000 a vrácenému prezidentem republiky dne 26. června 2000
RS08/2000
Sdělení o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 187/2000 Sb.
 
Částka 64
pdf 259 kB
21. 7. 2000 206/2000 Sb.
Zákon o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb.
207/2000 Sb.
Zákon o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení § 24 odst. 2 nabývá účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR k EU.
208/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby
209/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku Pozn.: Ustanovení čl.I bodu 9 nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR do EU.
210/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
211/2000 Sb.
Zákon o Státním fondu podpory investic Pozn.: Do 31.5.2020 název zněl: o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
212/2000 Sb.
Zákon o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č.93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení části druhé nabývá účinnosti dnem 21.7.2000. Tento předpis upravuje problematiku restitucí a spadá do skupiny tzv. "restitučních zákonů".
213/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb.
214/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 65
pdf 644 kB
21. 7. 2000 215/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů
216/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů Pozn.: Ustanovení § 9e odst.1 písm. b), nabývá účinnosti 1.1.2001.
217/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze Pozn.: Ustanovení čl. II bodu 8 nabývá účinnosti 1.8.2000. Ustanovení čl. II bodu 37 (příloha k zák. č. 143/1992 Sb.) nabývá účinnosti dnem 1.1.2002.
218/2000 Sb.
Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
219/2000 Sb.
Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
220/2000 Sb.
Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
 
Částka 66
pdf 289 kB
20. 7. 2000 221/2000 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz červeného vína v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry
222/2000 Sb.
Vyhláška o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby některých zaměstnanců v civilním letectví
223/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 183/1996 Sb., o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi
224/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví vzor tiskopisu pro oznámení dovozu a vývozu bankovek a mincí, cestovních šeků nebo peněžních poukázek směnitelných za hotové peníze celnímu úřadu
26/2000 (OP)
Oznámení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 67
pdf 922 kB
26. 7. 2000 225/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence)
226/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví způsob prokazování finanční způsobilosti k zahájení a provozování základních služeb držitelem poštovní licence
 
Částka 68
pdf 128 kB
26. 7. 2000 227/2000 Sb.
Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
228/2000 Sb.
Nařízení o stanovení povinného podílu počtu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele
229/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 69
pdf 412 kB
1. 8. 2000 230/2000 Sb.
Úplné znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 196/1993 Sb., zákonem č. 321/1993 Sb., zákonem č. 42/1994 Sb., zákonem č. 136/1994 Sb., zákonem č. 258/1994 Sb., zákonem č. 133/1995 Sb., zákonem č. 151/1997 Sb., zákonem č. 208/1997 Sb., zákonem č. 129/1999 Sb., zákonem č. 17/2000 Sb., zákonem č. 22/2000 Sb. a zákonem č. 100/2000 Sb.
 
Částka 70
pdf 236 kB
1. 8. 2000 231/2000 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů
232/2000 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 250h odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
27/2000 (OP)
Opatření , kterým se mění Program statistických zjišťování na rok 2000
RS09/2000
Sdělení o opravě tiskových chyb
 
Částka 71
pdf 1062 kB
31. 7. 2000 233/2000 Sb.
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.
234/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství č. 90/1999 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přípravě léčivých přípravků a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky Pozn.: Ustanovení čl.I bodu 9 nabývá účinnosti dnem 1.3.2001.
 
Částka 72
pdf 431 kB
4. 8. 2000 235/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných
236/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb. , kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže
28/2000 (OP)
Opatření , kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
 
Částka 73
pdf 1237 kB
9. 8. 2000 237/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
238/2000 Sb.
Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
239/2000 Sb.
Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
240/2000 Sb.
Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
241/2000 Sb.
Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
242/2000 Sb.
Zákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
243/2000 Sb.
Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Pozn.: K použitelnosti změn provedených zákonem č. 387/2004 Sb. viz § 9 zákona 387/2004 Sb.
244/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech
245/2000 Sb.
Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
246/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem ne jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
247/2000 Sb.
Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
248/2000 Sb.
Zákon o podpoře regionálního rozvoje
249/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
250/2000 Sb.
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
251/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 74
pdf 713 kB
11. 8. 2000 252/2000 Sb.
Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek Pozn.: Ustanovení § 1 odst. 1 písm. b), § 1 odst. 3, § 2 odst. 1 písm. b), § 4 odst. 7 písm. c) a § 5 odst. 2 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
253/2000 Sb.
Zákon o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení § 1 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 2 a 4 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
254/2000 Sb.
Zákon o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb. Pozn.: Ustanovení § 3 odst.1 písm. e/ nabývají účinnosti 1.1.2003.
255/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
256/2000 Sb.
Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčím fondu) Pozn.: Ustanovení § 8 pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
257/2000 Sb.
Zákon o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)
258/2000 Sb.
Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Pozn.: Ustanovení § 114 bodu 15 nabývá účinnosti 1.10.2000, ust. § 24 ods. 1 písm. h) nabývá účinnosti dnem 1.7.2001 a ustanovení § 29 nabývá účinnosti dnem 1.7.2002. Tento předpis souvisí s GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, General Data Protection Regulation).
 
Částka 75
pdf 2918 kB
14. 8. 2000 259/2000 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 76
pdf 322 kB
15. 8. 2000 260/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)
261/2000 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení bodu 10. části I. přílohy k zákonu č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Českolovenském červeném kříži
 
Částka 77
pdf 1256 kB
17. 8. 2000 262/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření
263/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
264/2000 Sb.
Vyhláška o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování
265/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti o způsobu označování obuvi údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech
 
Částka 78
pdf 230 kB
7. 8. 2000 266/2000 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů
267/2000 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky
268/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky Pozn.: Rozhodnutím US č. 64/2001 Sb. pozbyly dnem 17.2.2001 platnosti ustanovení týkající se kaucí pro volby do Poslanecké sněmovny.
269/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění vyhlášky č. 82/2000 Sb.
270/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb. , kterou se provádí zákon o krmivech
29/2000 (OP)
Opatření , kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 4. února 1997, 5. srpna 1997, 30. listopadu 1998, 30. dubna 1999, 29. listopadu 1999, 14. ledna 2000, 7. dubna 2000, jimiž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky.
 
Částka 79
pdf 1988 kB
18. 8. 2000 271/2000 Sb.
Vyhláška o podpoře státu k provozování námořní plavby a o finančním příspěvku ke studiu námořnického povolání v zahraničí
272/2000 Sb.
Vyhláška o ověřování pravosti podpisu nebo shody opisu nebo kopie s listinou velitelem lodě
273/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách Pozn.: Aktuální text přílohy od 1.4.2002 viz pasivní derogace.
274/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné, ve znění vyhlášky č. 3/1999 Sb. a vyhlášky č. 323/1999 Sb.
 
Částka 80
pdf 949 kB
18. 8. 2000 275/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
 
Částka 81
pdf 161 kB
17. 8. 2000 276/2000 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 15. do 30. září 2000
277/2000 Sb.
Vyhláška o způsobu a důvodu vyvěšování, umístění a velikosti státní vlajky České republiky a jiných vlajek použitých na námořním plavidle nebo rekreační jachtě (o užívání vlajek)
278/2000 Sb.
Vyhláška o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel
279/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)
280/2000 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v Praze
30/2000 (OP)
Oznámení o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
31/2000 (OP)
Oznámení o vydání opatření č. 3, kterým se mění opatření České národní banky č. 2 ze dne 29. června 1998, kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank Pozn.: Uveřejněno v částce 8/2000 Věstníku České národní banky.
 
Částka 82
pdf 1682 kB
29. 8. 2000 281/2000 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č.168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Pozn.: Ustanovení § 3 odst. 3 a bodu 4 přílohy č. 4 nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR k EU.
282/2000 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility Pozn.: Ustanovení § 4 odst. 4 nabývá účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR k EU.
283/2000 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 15/1999 Sb. Pozn.: Ustanovení § 1 odst. 4 a bodu 9 přílohy č. 5 nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR k EU.
284/2000 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky Pozn.: Ustanovení § 1a, § 6 odst. 7 a § 6 odst. 9 nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR k EU. Tímto dnem pozbývají platnosti § 6 odst. 8 a § 6 odst. 10.
285/2000 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby, ve znění nařízení vlády č. 80/1999 Sb. Pozn.: Ustanovení § 1a, § 4 odst. 6 a § 7 odst. 5 nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR k EU. Tímto dnem § 4 odst. 5 a § 7 odst. 4 pozbývají platnosti.
286/2000 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Pozn.: Ustanovení § 1a odst. 2, bodu 7 přílohy č. 3, bodu 5 přílohy č. 4, bodu 5 přílohy č. 7, bodu 3 přílohy č. 8 a bodu 2 článku II nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR k EU. Tímto dnem pozbývají platnosti bod 8 přílohy č. 3, bod 6 přílohy č. 4 a bod 6 přílohy č. 7.
287/2000 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv Pozn.: Ustanovení § 3a a ustanovení bodů 1.5, 3.3.5 a 4.3.5 přílohy č. 2 nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR k EU. Tímto dnem body 1.6, 3.3.6 a 4.3.6 přílohy č. 2 pozbývají platnosti.
288/2000 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 227/1999 Sb. Pozn.: Ustanovení § 1a a § 4 odst. 3 nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR k EU. Tímto dnem § 4 odst. 4 pozbývá platnosti.
289/2000 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 180/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva Pozn.: Ustanovení § 4a odst. 6, § 5 odst. 2, v příloze č. 3 bodu 8, v příloze č. 4 části II bodu 4.6 a v příloze č. 4 části III bodu 4.6 nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR k EU. Tímto dnem bod 9 v příloze č. 3 k tomuto nařízení, bod 4.7 v části II a bod 4.7 v části III v příloze č. 4 k tomuto nařízení pozbývají platnosti.
290/2000 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení Pozn.: Ustanovení § 1a, § 4 odst. 5 a 8 a přílohy č. 3 odst. 3 bodů 7.2 a 8.2, odst. 4 bodů 7.2 a 8.2, odst. 6 bodu 7, odst. 7 bodu 8, odst. 8 bodu 7, odst. 9 bodu 8, odst. 12 bodu 7 a odst. 13 bodu 1 písm. g) nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR k EU. Tímto dnem pozbývají účinnosti ustanovení § 4 odst. 4 a 7 a v příloze č. 3 v odst. 3 body 7.1 a 8.1, v odst. 4 body 7.1 a 8.1, v odst. 6 bod 6, v odst. 7 bod 7, v odst. 8 bod 6, v odst. 9 bod 7, v odst. 12 bod 6 a v odst. 13 bod 1 písm. f).
291/2000 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví grafická podoba označení CE
292/2000 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky Pozn.: Ustanovení § 6a nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
293/2000 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností Pozn.: Ustanovení § 2 odst. 5 a § 4 nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR k EU. Tímto dnem pozbývá platnosti § 3.
 
Částka 83
pdf 153 kB
28. 8. 2000 294/2000 Sb.
Nařízení o pozastavení účinnosti opatření podle nařízení vlády č. 14/2000 Sb., o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií
295/2000 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu
296/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv, včetně medikovaných krmiv
RS10/2000
Sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 188/2000 Sb. a v nálezu Ústavního soudu č. 291/1999 Sb.
 
Částka 84
pdf 4208 kB
31. 8. 2000 297/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb.
298/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení a seznam odrůd révy vinné v jednotlivých vinařských oblastech, z jejichž hroznů lze vyrábět víno s přívlastkem
299/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti při uvádění údajů na obalu vína nebo výrobků z hroznů révy vinné a další podrobnosti označování vína a výrobků z hroznů révy vinné
32/2000 (OP)
Opatření , kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
 
Částka 85
pdf 449 kB
7. 9. 2000 300/2000 Sb.
Ústavní zákon , kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
301/2000 Sb.
Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů Pozn.: Ustanovení § 6 odst. 2 části první nabývá účinnosti dnem 1.1.2006. Též označován jako zákon o matričních úřadech.
302/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)
303/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční ve znění tohoto zákona, se použije poprvé za zdaňovací období roku 2000.
304/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb.
305/2000 Sb.
Zákon o povodích
306/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. Pozn.: Ustanovení čl.I bodu 22 (§ 4a odst. 2) nabývá účinnosti 1.4.2001. Ustanovení čl. I bodů 20, 22 (§ 4a odst. 3), 25, 28, 33, 36 a 37 nabývají účinnosti dnem 1.1.2002.
307/2000 Sb.
Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů
308/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 5 a 14 nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR k EU.
309/2000 Sb.
Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona
 
Částka 86
pdf 76 kB
5. 9. 2000 310/2000 Sb.
Nařízení o některých opatřeních souvisejících s restrukturalizací ocelářského průmyslu
311/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění vyhlášky č. 265/1997 Sb. a vyhlášky č. 218/1998 Sb.
 
Částka 87
pdf 2545 kB
12. 9. 2000 312/2000 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
313/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraní a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
314/2000 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození a 100. výročí úmrtí Zdeňka Fibicha
33/2000 (OP)
Oznámení o vydání opatření - dodatku II. č. j. 111/79 112/2000 k opatření Ministerstva financí č. 16/2000 Sb. (část VII. finančního výkazu Fin RO 2-04 - závazné ukazatele
 
Částka 88
pdf 708 kB
14. 9. 2000 315/2000 Sb.
Vyhláška o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty
316/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví náležitosti závěrečné zprávy o klinickém hodnocení zdravotnického prostředku
317/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška č. 284/1990 Sb., o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky
318/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o ochraně chmele
34/2000 (OP)
Opatření , kterým se stanoví termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2001
 
Částka 89
pdf 1168 kB
20. 9. 2000 319/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 333/1999 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
320/2000 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 4a zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 287/1997 Sb.
321/2000 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 1 zákona č. 308/1999 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry
35/2000 (OP)
Opatření k zavedení klasifikace služeb neziskových institucí sloužicích domácnostem podle účelu Pozn.: Od 1.1.2004 nahrazeno sdělením 497/2003 Sb.
36/2000 (OP)
Opatření , kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad
37/2000 (OP)
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
38/2000 (OP)
Oznámení o vydání opatření č.4, kterým se mění opatření České národní banky č. 4 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění opatření České národní banky č. 1 ze dne 31. března 2000 Pozn.: Uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 10/2000.
 
Částka 90
pdf 938 kB
25. 9. 2000 322/2000 Sb.
Nařízení , kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů
323/2000 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje nařízení vlády č. 174/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na střelné zbraně a střelivo, ve znění nařízení vlády č. 79/1999 Sb.
324/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva hospodářství č. 540/1992 Sb., kterou se provádí zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)
325/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení, ve znění vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 67/1995 Sb.
326/2000 Sb.
Vyhláška o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
327/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 444/1992 Sb., o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu
 
Částka 91
pdf 6873 kB
26. 9. 2000 328/2000 Sb.
Vyhláška o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu
329/2000 Sb.
Vyhláška o způsobu zhotovení hotově baleného zboží podle objemu u kapalných výrobků
330/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví řady jmenovitých hmotností a jmenovitých objemů přípustných pro některé druhy hotově baleného zboží
331/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky týkající se lahví používaných jako odměrné obaly pro hotově balené zboží
332/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS Pozn.: Vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR k EU.
333/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na vodoměry na teplou vodu označované značkou EHS Pozn.: Vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR k EU.
334/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované značkou EHS Pozn.: Vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR k EU.
335/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na taxametry označované značkou EHS Pozn.: Vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR k EU.
336/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na plynoměry označované značkou EHS Pozn.: Vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR k EU.
337/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na měřidla označovaná značkou EHS používaná pro měření tlaku vzduchu v pneumatikách silničních vozidel Pozn.: Vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR k EU.
338/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na elektroměry označované značkou EHS Pozn.: Vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR k EU.
339/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na hmotné délkové měrky označované značkou EHS Pozn.: Vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR k EU.
 
Částka 92
pdf 124 kB
27. 9. 2000 340/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
341/2000 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 7. července 2000 a vrácenému prezidentem republiky dne 11. července 2000
342/2000 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví zdravotnické prostředky, které mohou ohrozit zdraví člověka
343/2000 Sb.
Nařízení , kterým se zrušují nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb., a nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady
344/2000 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje nařízení vlády č. 174/1998 Sb., o technických požadavcích na kosmetické prostředky a o změně nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
345/2000 Sb.
Vyhláška o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti, (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti)
 
Částka 93
pdf 126 kB
29. 9. 2000 346/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb.
 
Částka 94
pdf 492 kB
9. 10. 2000 347/2000 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly
348/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv
349/2000 Sb.
Vyhláška o stanovení sídel a správních obvodů pověřených obecních úřadů
350/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků
351/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech
39/2000 (OP)
Opatření , kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
40/2000 (OP)
Opatření k aktualizaci Klasifikace individuální spotřeby podle účelu CZ-COICOP
41/2000 (OP)
Oznámení o vydání opatření č.5, kterým se mění opatření České národní banky č. 3 ze dne 28. června 1999 o kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko Pozn.: Uveřejněno v částce 12/2000 Věstníku ČNB.
42/2000 (OP)
Oznámení o vydání opatření č.6, kterým se mění opatření České národní banky č. 2 ze dne 8. července 1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu nad bankami na konsolidovaném základě Pozn.: Uvěřejněno v částce 12/2000 Věstníku ČNB.
 
Částka 95
pdf 9144 kB
13. 10. 2000 352/2000 Sb.
Nařízení , kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů
353/2000 Sb.
Nařízení o zvýšení důchodů v roce 2000
354/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví vzory sčítacích tiskopisů pro sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 a vzor průkazu sčítacího komisaře a sčítacího revizora
 
Částka 96
pdf 61 kB
13. 10. 2000 355/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb. Pozn.: Ustanovení § 37, § 38 odst. 1 a přílohy č. 4 nabývají účinnosti dnem 1.1.2001.
 
Částka 97
pdf 204 kB
13. 10. 2000 356/2000 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 318/1999 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník),ve znění pozdějších předpisů
357/2000 Sb.
Nařízení o vztahu Ministerstva vnitra k přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu
358/2000 Sb.
Nařízení o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
359/2000 Sb.
Nařízení o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k realizaci Programu obnovy venkova, k podpoře chovu krav bez tržní produkce mléka, k podpoře chovu ovcí, pro řešení přebytku mléčného tuku, pro zpracování tuzemského surového medu a pro podporu řešení trhu s medem v roce 2000
360/2000 Sb.
Vyhláška o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech
43/2000 (OP)
Oznámení o vydání opatření č. 7, kterým se mění opatření České národní banky č. 6, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank, ve znění opatření České národní banky č. 2 ze dne 4. května 2000 Pozn.: Uveřejněno v částce 13/2000 Věstníku ČNB.
 
Částka 98
pdf 427 kB
19. 10. 2000 361/2000 Sb.
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) Pozn.: Ustanovení části šesté nabývá účinnosti dnem 19.10.2000.
 
Částka 99
pdf 695 kB
23. 10. 2000 362/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodu 129 § 54 nový odst. 3 nabývá účinnosti 1.7.2002. Ustanovení části první čl. I bodu 78 § 45b a § 45c odst. 13, bodu 110 § 48b až 48i, bodu 164 § 72 odst. 9, § 78b, § 78d odst. 2 písm. d) a j) a odst. 3 a § 78f, bodu 168 § 80b odst. 6 a 7, § 80c odst. 7 a 8 a § 81c ods. 13 a ustanovení části druhé čl. III bodu 11 § 35n odst. 7, § 35r a 35s nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR do EU v platnost.
363/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
364/2000 Sb.
Zákon o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů Pozn.: Části třetí a pátá nabývají účinnosti dnem 1.1.2005.
365/2000 Sb.
Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů Pozn.: Ustanovení § 5 odst. 2 písm. c) nabývá účinnosti 1.7.2001, § 5 odst. 2 písm. f) dnem 1.1.2001, § 5 odst. 2 písm. g) dnem 1.1.2002 a § 5 odst. 2 písm. h) nabývá účinnosti dnem 1.1.2001 a pro zvěřejňování informací dálkovým přístupem dnem 1.1.2002, § 6 nabývá účinnosti 1.7.2001.
366/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č.543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 7 nabývá účinnosti dnem 1.1.2001.
367/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
368/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
369/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 100
pdf 912 kB
25. 10. 2000 370/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Účinnost viz čl. XI tohoto zákona.
 
Částka 101
pdf 45 kB
12. 10. 2000 371/2000 Sb.
Nařízení , kterým se zrušují nařízení vlády č. 13/2000 Sb., o zákazu poskytování ropy a ropných produktů ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii, nařízení vlády č. 14/2000 Sb., o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií, nařízení vlády č. 15/2000 Sb., o zákazu dispozic s kapitálem a o zákazu investování ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii, a nařízení vlády č. 294/2000 Sb., o pozastavení účinnosti opatření podle nařízení vlády č. 14/2000 Sb., o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií
 
Částka 102
pdf 3374 kB
26. 10. 2000 372/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví technická řešení, pomocí kterých může vzniknout geneticky modifikovaný organismus, a technická řešení, která ke vzniku geneticky modifikovaného organismu nevedou
373/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na uzavřený prostor a ochranná opatření pro jednotlivé kategorie rizika při uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými organismy
374/2000 Sb.
Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty
 
Částka 103
pdf 526 kB
26. 10. 2000 375/2000 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1999 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1999 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
376/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly Pozn.: Podle § 10 této vyhlášky nabývají některé limity uvedné v příloze č. 1 účinnosti dnem 1. ledna 2006, 1. ledna 2010 a 1. ledna 2015.
 
Částka 104
pdf 422 kB
30. 10. 2000 377/2000 Sb.
Nařízení o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu
378/2000 Sb.
Vyhláška o poplachové činnosti na námořní obchodní lodi
379/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podmínky pro určování jednotlivých druhů křišťálového skla, jejich vlastností a způsoby označování výrobků z křišťálového skla
44/2000 (OP)
Oznámení o vydání opatření č. 111/92 208/2000, kterým se doplňuje opatření Ministerstva financí č. 72/1997 Sb. a č. 79/1998 - termíny předkládání části IX. finančních výkazů Fin RO 2-04 U a Fin RO 2-04 Fondy
 
Částka 105
pdf 126 kB
31. 10. 2000 380/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 161/2000 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky Pozn.: Ustanovení bodu 5 nabývá účinnosti dnem 1.1.2001.
381/2000 Sb.
Vyhláška o metodice zkoušek odrůd brambor pro zápis do Seznamu doporučených odrůd
382/2000 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k počátku nového tisíciletí
 
Částka 106
pdf 2221 kB
7. 11. 2000 383/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu pro havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
 
Částka 107
pdf 114 kB
7. 11. 2000 384/2000 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory oprav, modernizací nebo rekonstrukcí bytových domů postavených panelovou technologií
385/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České socialistické republiky, Ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů
386/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva kultury
387/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb. , kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 108
pdf 260 kB
14. 11. 2000 388/2000 Sb.
Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy
389/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění pozdějších předpisů
390/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 301/1998 Sb., kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno
391/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 302/1998 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup prokazování zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace , seznam vybraných nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, obsah žádosti o dovoz a vývoz a způsob a podrobnosti vedení evidence a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků
392/2000 Sb.
Sdělení , jímž se vyhlašuje 2. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace
393/2000 Sb.
Sdělení , jímž se vyhlašuje 2. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace
394/2000 Sb.
Sdělení o vyhlášení číslovacího plánu veřejných telefonních sítí
 
Částka 109
pdf 1000 kB
16. 11. 2000 45/2000 (OP)
Opatření , kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 2001
46/2000 (OP)
Opatření k aktualizaci Číselníku měřících jednotek a jednotek ekonomických veličin - ČMJ
 
Částka 110
pdf 340 kB
20. 11. 2000 395/2000 Sb.
Úplné znění zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 212/1996 Sb., nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 243/1999 Sb. a zákonem č. 204/2000 Sb.
396/2000 Sb.
Úplné znění zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 546/1992 Sb., zákonem č. 161/1997 Sb., zákonem č. 269/1998 Sb., zákonem č. 95/1999 Sb., zákonem č. 144/1999 Sb., nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 3/2000 Sb. a zákonem č. 66/2000 Sb.
 
Částka 111
pdf 1088 kB
22. 11. 2000 397/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 245/1998 Sb., o osobnostní způsobilosti a vzorech tiskopisů používaných v oblasti personální bezpečnosti
 
Částka 112
pdf 340 kB
23. 11. 2000 398/2000 Sb.
Úplné znění zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 485/1991 Sb., zákonem č. 10/1993 Sb. a zákonem č. 114/2000 Sb.
399/2000 Sb.
Úplné znění zákona č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 116/2000 Sb.
400/2000 Sb.
Úplné znění zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 191/1999 Sb. a zákonem č. 116/2000 Sb.
401/2000 Sb.
Úplné znění zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 148/1996 Sb., zákonem č. 93/1998 Sb. a zákonem č. 28/2000 Sb.
 
Částka 113
pdf 284 kB
24. 11. 2000 402/2000 Sb.
Úplné znění zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 149/2000 Sb.
47/2000 (OP)
Oznámení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 114
pdf 123 kB
24. 11. 2000 403/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se určují druhy zemědělského zboží, na něž je možné vystavovat zemědělské skladní listy, a podmínky pro provozování zemědělských veřejných skladů
 
Částka 115
pdf 313 kB
29. 11. 2000 404/2000 Sb.
Zákon o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
405/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
406/2000 Sb.
Zákon o hospodaření energií
407/2000 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000
408/2000 Sb.
Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám)
409/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl.I. bodů 7, 8 a bodu 10, pokud se týká § 8 odst. 3, nabývají účinnosti 1.7.2001.
410/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů
411/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
48/2000 (OP)
Oznámení o vydání opatření č.j. 282/65 327/2000, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro banky od roku 2001
 
Částka 116
pdf 578 kB
1. 12. 2000 53/2000 (OP)
Oznámení o vydání opatření č. j. 283/76 105/2000 k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2000 u ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
412/2000 Sb.
Nařízení o poplatku za právo plout pod státní vlajkou České republiky
413/2000 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů
414/2000 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody Pozn.: Ustanovení čl.I bodu 3 nabývá účinnosti 1.1.2001.
415/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů
416/2000 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
417/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje výnos Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 5/1987 V.v. ČSR NV, o některých náhradách výdajů a o odměňování činností a prací prováděných při občanských obřadech, registrovaný v částce 11/1987 Sb.
418/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č.329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena
419/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č.331/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici
49/2000 (OP)
Oznámení o vydání opatření č. j. 283/76 102/2000, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace
50/2000 (OP)
Oznámení o vydání opatření č. j. 283/76 104/2000, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace
51/2000 (OP)
Oznámení o vydání opatření č. j. 281, 283/77 411/2000, kterým se stanoví postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví
52/2000 (OP)
Oznámení o vydání opatření č. j. 281/91 646/2000, kterým se upravují postupy účtování při konkursu a vyrovnání
54/2000 (OP)
Oznámení o vydání opatření č. j. 283/76 106/2000 k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2000 u okresních úřadů, obcí a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
55/2000 (OP)
Oznámení o vydání opatření č. j. 281/84 064/2000, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele
56/2000 (OP)
Oznámení o vydání opatření č. j. 282/84 058/2000, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny a uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven
 
Částka 117
pdf 9331 kB
8. 12. 2000 420/2000 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví podmínky pro poskytnutí státní finanční podpory ke zmírnění následků škod na porostech způsobených suchem v roce 2000
 
Částka 118
pdf 14 MB
12. 12. 2000 421/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 119
pdf 155 kB
13. 12. 2000 422/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů
423/2000 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 25. října 2000 a vrácenému prezidentem republiky dne 16. listopadu 2000
424/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
425/2000 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 25. října 2000 a vrácenému prezidentem republiky dne 16. listopadu 2000
426/2000 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení Pozn.: Ustanovení § 4 nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost. Tímto dnem pozbývá platnost § 3 a 9.
427/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 345/2000 Sb., o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti, (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti)
428/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 315/1998 Sb., o zdravotní způsobilosti seznamovat se s utajovanými skutečnostmi
 
Částka 120
pdf 701 kB
14. 12. 2000 429/2000 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
430/2000 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
431/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2001
432/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací, výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č.j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 a kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva školství a osvěty ze dne 6. listopadu 1946 č.j. B-200.716-III/1 a výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 6. října 1975 č.j. 16 235/75
433/2000 Sb.
Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 1 000 Kč vzoru 1993 a po 5 000 Kč vzoru 1993
434/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 242/1993 Sb., a o změně některých dalších předpisů
435/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví náležitosti informační povinnosti o poskytnuté veřejné podpoře
 
Částka 121
pdf 5937 kB
15. 12. 2000 436/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 100/1993 Sb., o nařizování pracovní pohotovosti soudců krajských a okresních soudů, justičních čekatelů a o nařizování pracovní pohotovosti zaměstnancům odborného aparátu krajských a okresních soudů, ve znění zákona č. 138/1996 Sb.
437/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 349/2000 Sb., o stanovení sídel a správních obvodů pověřených obecních úřadů
438/2000 Sb.
Vyhláška o darovacích poukázkách pro poskytování peněžitých darů politickým stranám a politickým hnutím
439/2000 Sb.
Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem
440/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
 
Částka 122
pdf 35 MB
22. 12. 2000 441/2000 Sb.
Nařízení , kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník) Pozn.: Příloha předpisu (celní sazebník) bude zařazena do podsystému ASPI - APLIKACE.
 
Částka 123
pdf 6290 kB
22. 12. 2000 442/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustnovení čl.II nabývá účinnosti ke dni vstupu ČR do EU.
443/2000 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 27. října 2000 a vrácenému prezidentem republiky dne 30. října 2000
444/2000 Sb.
Vyhláška o vzoru, způsobu vyplňování, vyznačování délky platnosti a evidenci dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic
 
Částka 124
pdf 2135 kB
22. 12. 2000 445/2000 Sb.
Nařízení o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005
446/2000 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů
447/2000 Sb.
Nařízení o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
448/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
449/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 125
pdf 2671 kB
22. 12. 2000 450/2000 Sb.
Vyhláška o kapitánském slibu, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a o zdravotní péči o členy posádky lodě
 
Částka 126
pdf 12 MB
29. 12. 2000 451/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb. Pozn.: Příloha č. 11 část B 1 pozbývá platnosti dnem 31.12.2001.
 
Částka 127
pdf 43 kB
14. 12. 2000 452/2000 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz řepné melasy
 
Částka 128
pdf 123 kB
22. 12. 2000 453/2000 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
454/2000 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
455/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy
57/2000 (OP)
Oznámení o vydání opatření č. 8, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance Pozn.: Uveřejněno ve Věstníku ČNB 15/2000.
 
Částka 129
pdf 5163 kB
29. 12. 2000 456/2000 Sb.
Vyhláška o stanovení procenta, kterým se každá obec podílí na stanovené procentní části celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů v roce 2001
 
Částka 130
pdf 6503 kB
29. 12. 2000 457/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají rámcové smlouvy
 
Částka 131
pdf 482 kB
29. 12. 2000 458/2000 Sb.
Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
459/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
460/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 132
pdf 782 kB
29. 12. 2000 461/2000 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony
462/2000 Sb.
Nařízení k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
463/2000 Sb.
Nařízení o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva
464/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch
465/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 292/1997 Sb., o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a způsob jejich úpravy, ve znění vyhlášky č. 241/1998 Sb.
466/2000 Sb.
Sdělení , jímž se vyhlašuje 2. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace
467/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky (auditorský zkušební řád)
 
Částka 133
pdf 410 kB
29. 12. 2000 468/2000 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných
469/2000 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností
 
Částka 134
pdf 5361 kB
29. 12. 2000 470/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
 
Částka 135
pdf 5416 kB
29. 12. 2000 471/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
 
Částka 136
pdf 5431 kB
29. 12. 2000 472/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv
473/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti o registraci, jejích změnách, prodloužení, určování způsobu výdeje léčivého přípravku, o způsobu oznamování a vyhodnocování nežádoucích účinků léčivého přípravku a způsob a rozsah oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku
 
Částka 137
pdf 4318 kB
29. 12. 2000 474/2000 Sb.
Vyhláška o stanovení požadavků na hnojiva
475/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv
476/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv
477/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků
 
Částka 138
pdf 189 kB
29. 12. 2000 478/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o silniční dopravě
479/2000 Sb.
Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora a člena orgánu společnosti jmenovaného soudcem
 
Částka 139
pdf 1842 kB
29. 12. 2000 480/2000 Sb.
Nařízení o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
58/2000 (OP)
Oznámení o vydání opatření č. j. 114/117 849/2000, kterým se mění opatření MF č. j. 111/74 200/1997 o rozpočtové skladbě, ve znění opatření č.j. 111/50 030/1998, č.j. 111/60 840/1998, č.j. 114/6 188/2000 a č. j. 114/43 343/2000
 
Částka 140
pdf 205 kB
29. 12. 2000 481/2000 Sb.
Nařízení o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů
482/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
483/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví případy, v nichž nelze povolit nahlédnutí do spisu, neboť jeho obsah musí zůstat utajen
484/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
485/2000 Sb.
Vyhláška o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů
 
Částka 141
pdf 1673 kB
29. 12. 2000 486/2000 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví podmínky a zásady pro provádění opatření k podpoře vývozu výrobků z kravského mléka
487/2000 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 1. pololetí 2001
488/2000 Sb.
Vyhláška o limitech úrovně Euro 3 k provedení zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
489/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 31/2000 Sb., o náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby
490/2000 Sb.
Vyhláška o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví
 
Částka 142
pdf 7481 kB
29. 12. 2000 491/2000 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2001
 
Částka 143
pdf 448 kB
29. 12. 2000 492/2000 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení čl.I tohoto zákona se použijí poprvé pro zdaňovací období roku 2001 vyjma bodů 90, 106, 110 (§ 21 odst. 2), 148 (§ 24 odst. 2 písm. zj), 238, 247, 253 a 254 viz. čl.II přechodná ustanovení.
493/2000 Sb.
Zákon o státních dluhopisových programech na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999 a na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2001 a 2002 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 
Částka 144
pdf 1126 kB
29. 12. 2000 494/2000 Sb.
Nařízení o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť
495/2000 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění nařízení vlády č. 446/2000 Sb.
496/2000 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů
497/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti pracovní doby
498/2000 Sb.
Vyhláška o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy
59/2000 (OP)
Opatření , kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
 
Částka 145
pdf 521 kB
30. 12. 2000 499/2000 Sb.
Nařízení o pracovní době a době odpočinku zaměstanců s nerovmoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě
500/2000 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje nařízení vlády č. 284/1992 Sb., o opatřeních hospodářské mobilizace
501/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví formy, způsoby ohlašování nežádoucích příhod zdravotnických prostředků, jejich evidování, šetření a vyhodnocování, dokumentace a její uchovávání a následné sledování s cílem předcházení vzniku nežádoucích příhod, zejména jejich opakování (vyhláška o nežádoucích příhodách zdravotnických prostředků)
 
Částka 146
pdf 720 kB
30. 12. 2000 502/2000 Sb.
Nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
503/2000 Sb.
Nařízení o Obchodním věstníku Pozn.: Ustanovení § 3 odst. 1 písm. d) nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
 
Částka 147
pdf 861 kB
30. 12. 2000 504/2000 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví správná laboratorní praxe v oblasti léčiv
 
Částka 148
pdf 17 MB
30. 12. 2000 505/2000 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování