Stejnopis sbírky zákonů
České republiky.

Ročník 2001

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 468 kB
9. 1. 2001 1/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 38/1995 Sb., zákonem č. 304/1997 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb. a zákonem č. 150/2000 Sb.
2/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů), jak vyplývá ze změn provedených nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 280/1996 Sb., zákonem č. 97/1999 Sb. a zákonem č. 103/2000 Sb.
3/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 519/1991 Sb., zákonem č. 116/2000 Sb. a zákonem č. 207/2000 Sb.
4/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 116/2000 Sb.
 
Částka 2
pdf 616 kB
10. 1. 2001 5/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví náležitosti katalogizační doložky, vzory tiskopisů žádostí, oznámení a přehledů souvisejících s katalogizací a vzor osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku
6/2001 Sb.
Vyhláška o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Vrbka lázeňského místa Mšené-Lázně
7/2001 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 147 a 147a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 253/1997 Sb.
8/2001 Sb.
Sdělení o vyhrazení si rozhodování sporů o rozsah kompetencí vrcholných ústavních orgánů nadaných originární pravomocí z Ústavy samé a rozhodování o ústavních stížnostech proti rozhodnutím velkých senátů kolegií Nejvyššího soudu
1/2001 (OP)
Opatření k zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 5. vydání - česká verze, a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii, 2. vydání (MKN-0-2) Pozn.: Od 1.1.2004 nahrazeno sdělením 496/2003 Sb.
3/2001 (OP)
Oznámení o vydání opatření č. 9/2000, kterým se zrušuje opatření č. 5/1999 Věst. ČNB o zásadách krytí ztrát ze znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami Pozn.: Uveřejněno v částce 16/2000 Věstníku ČNB.
2/2001 (OP)
Oznámení o vydání opatření č. 282/119 362/2000, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele Pozn.: Uveřejněno ve Finančím zpravodaji č. 1/2001. Změny nebyly zapracovány do textu opatření V/20 100/92 (týkají se jen spořitelních a úvěrových družstev zřízených podle zákona č. 87/1995 Sb.).
 
Částka 3
pdf 413 kB
11. 1. 2001 13/2001 Sb.
Vyhláška o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Bludov
14/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění vyhlášky č. 51/1995 Sb. a vyhlášky č. 175/1995 Sb.
15/2001 Sb.
Sdělení o změně opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2003, 6,90%, vyhlášeného v částce 2/2000 Sb., opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2005, 6,75%, vyhlášeného v částce 10/2000 Sb., opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2007, 6,30%, vyhlášeného v částce 18/2000 Sb., a opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2010, 6,40%, vyhlášeného v částce 29/2000 Sb.
9/2001 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen
10/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů
11/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
12/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem
 
Částka 4
pdf 2422 kB
12. 1. 2001 16/2001 Sb.
Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků
 
Částka 5
pdf 71 kB
10. 1. 2001 17/2001 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
18/2001 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
19/2001 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz některých výrobků do České republiky
20/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva zdravotnictví
 
Částka 6
pdf 3001 kB
16. 1. 2001 21/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na průtokoměry pro kapaliny jiné než voda označované značkou EHS a na přídavná zařízení k těmto průtokoměrům Pozn.: Vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva přistoupení České republiky k Evropské unii.
22/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na měřicí systémy pro kapaliny jiné než voda označované značkou EHS Pozn.: Vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii.
 
Částka 7
pdf 1627 kB
17. 1. 2001 23/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní výživu a způsob jejich použití
24/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e" Pozn.: Ustanovení čl.I bodu 4 nabývá účinnosti dnem 1.7.2001 a čl. I bodu 2 § 6a odst. 7 a odst. 8 písm. d), § 6b odst. 3 a § 6c odst. 2 a 3 nabývá účinnosti dnem 1.1.2002.
 
Částka 8
pdf 573 kB
19. 1. 2001 25/2001 Sb.
Vyhláška o pravidlech bezpečnosti práce na námořní obchodní lodi
5/2001 (OP)
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
4/2001 (OP)
Oznámení o vydání opatření čj. 281/119 365/2000, kterým se upravuje obsah účetní závěrky pro podnikatele
RS01/2001
Sdělení o opravě tiskových chyb v nálezu Ústavního soudu č. 80/2000 Sb. a v nálezu Ústavního soudu č. 96/2000 Sb.
 
Částka 9
pdf 2705 kB
23. 1. 2001 26/2001 Sb.
Vyhláška o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích)
27/2001 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2001 - 2016, 6,95%
 
Částka 10
pdf 877 kB
25. 1. 2001 28/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence)
29/2001 Sb.
Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2000 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti
 
Částka 11
pdf 35 MB
31. 1. 2001 30/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
31/2001 Sb.
Vyhláška o řidičských průkazech a o registru řidičů
32/2001 Sb.
Vyhláška o evidenci dopravních nehod
6/2001 (OP)
Opatření , kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 6. ledna 1999, vyhlášené v částce 5/1999 Sb.
 
Částka 12
pdf 671 kB
26. 1. 2001 33/2001 Sb.
Vyhláška o odborné způsobilosti k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat
34/2001 Sb.
Sdělení o změně sdělení Ministerstva financí č. 27/2001 Sb., jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2001 - 2016, 6,95%
35/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 189/1999 Sb., zákonem č. 23/2000 Sb. a zákonem č. 71/2000 Sb.
 
Částka 13
pdf 6412 kB
1. 2. 2001 36/2001 Sb.
Vyhláška o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy
37/2001 Sb.
Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
38/2001 Sb.
Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
RS02/2001
Sdělení o opravě tiskové chyby v nálezu Ústavního soudu č. 96/2000 Sb.
 
Částka 14
pdf 89 kB
25. 1. 2001 39/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
 
Částka 15
pdf 2844 kB
6. 2. 2001 40/2001 Sb.
Vyhláška o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
41/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 83/1997 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole, ve znění vyhlášky č. 206/1999 Sb. Pozn.: Ustanovení čl.I bodů 3 a 4 nabývají účinnosti dnem 1.7.2001 a bodů 93 až 96 dnem 1.4.2001.
42/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 84/1997 Sb., kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování, ve znění vyhlášky č. 120/1999 Sb.
43/2001 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 9 a 10 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 37/2000 Sb.
 
Částka 16
pdf 428 kB
8. 2. 2001 7/2001 (OP)
Oznámení o vydání opatření čj. 283/8 197/2001, kterým se mění uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky zdravotních pojišťoven
44/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání
45/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, jak vyplývá z pozdějších změn
46/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, jak vyplývá z pozdějších změn
47/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 17
pdf 55 MB
15. 2. 2001 48/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 1/1998 Sb., kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997), ve znění vyhlášky č. 296/1999 Sb.
 
Částka 18
pdf 134 kB
7. 2. 2001 49/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
50/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 250/1998 Sb., o registraci chemických látek
51/2001 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení čl. 2 odst. 2 písm. a), čl. 3 odst. 1 písm. a) a odst. 2 a čl. 4 obecně závazné vyhlášky města Písku ze dne 10. listopadu 1998 č. 8/1998 o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
52/2001 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 83 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 19
pdf 2574 kB
13. 2. 2001 53/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení § 11 odst. 7 platí do 31.12.2010 a ustanovení § 12 odst. 1 písm. a) až i) platí do 31.12.2003.
 
Částka 20
pdf 340 kB
15. 2. 2001 54/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, jak vyplývá z pozdějších změn
55/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 21
pdf 513 kB
19. 2. 2001 56/2001 Sb.
Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
57/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
58/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
59/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
60/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů
61/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 361/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., a zákon č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenký zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 
Částka 22
pdf 131 kB
8. 2. 2001 62/2001 Sb.
Vyhláška o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
8/2001 (OP)
Oznámení o vydání opatření č. 10, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank Pozn.: Uveřejněno v částce 19/2000 Věstníku ČNB.
 
Částka 23
pdf 1510 kB
20. 2. 2001 63/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 24
pdf 167 kB
16. 2. 2001 64/2001 Sb.
Nález ve věci návrhů na zrušení § 27 věty první, § 31 odst. 4, § 48 odst. 4, § 49 odst. 1 písm. b), c) a d) a odst. 3 písm. b), c) a d), § 50 odst. 1, 2 a 3, § 85 věty třetí a příloh č. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 25
pdf 489 kB
21. 2. 2001 65/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, jak vyplývá z pozdějších změn
66/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, jak vyplývá z pozdějších změn
67/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá z pozdějších změn
68/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 244/2000 Sb.
 
Částka 26
pdf 898 kB
22. 2. 2001 69/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 27
pdf 669 kB
23. 2. 2001 70/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, jak vyplývá z pozdějších změn
71/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 28
pdf 212 kB
23. 2. 2001 72/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
73/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
74/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 340/1992 Sb., o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých předpisů vydaných Českým báňským úřadem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickýcm způsobem, ve znění vyhlášky č. 239/1998 Sb.
75/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví báňsko-technické podmínky pro zřizování, využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových situacích pro uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření a provádění kontrol
76/2001 Sb.
Vyhláška o vydání zlatých mincí "Románský sloh-rotunda ve Znojmě" po 2 000 Kč
77/2001 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 44 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
78/2001 Sb.
Nález ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 18a odst. 1 písm. c), § 18a odst. 2 písm. b) věty za středníkem a § 18a odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb.
9/2001 (OP)
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 29
pdf 994 kB
20. 2. 2001 79/2001 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví vzor služebního průkazu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich zaměstnanců a zástupců hlavního hygienika České republiky, krajských a okresních hygieniků
80/2001 Sb.
Nařízení o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z hypotečních úvěrů poskytnutých fyzickým osobám
81/2001 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví podmínky a zásady k podpoře vývozu jatečných býků a z nich vyrobeného hovězího masa
 
Částka 30
pdf 162 kB
23. 2. 2001 82/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví minimální náležitosti prospektu cenného papíru a užšího prospektu cenného papíru
83/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 31
pdf 578 kB
27. 2. 2001 84/2001 Sb.
Vyhláška o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let
 
Částka 32
pdf 632 kB
27. 2. 2001 85/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 33
pdf 709 kB
28. 2. 2001 86/2001 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu
87/2001 Sb.
Nařízení , kterým se zrušují nařízení vlády č. 85/1991 Sb., kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku novým státním znakem České republiky, a nařízení vlády č. 175/1993 Sb., kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení státních znaků České republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky novým státním znakem České republiky
RS03/2001
Sdělení o opravě tiskové chyby v částce 25/2001 Sb. na titulní straně v obsahu pod poř. č. 68
 
Částka 34
pdf 158 kB
28. 2. 2001 88/2001 Sb.
Nařízení o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu Pozn.: Ustanovení § 20 až § 24 nabývají účinnosti dnem 1.1.2002.
 
Částka 35
pdf 735 kB
28. 2. 2001 89/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
 
Částka 36
pdf 376 kB
6. 3. 2001 90/2001 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 81/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady k podpoře vývozu jatečných býků a z nich vyrobeného hovězího masa
91/2001 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování podpory programu zvýšení spotřeby zpracovatelsky upraveného mléka a vybraných mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku, (o podpoře zvýšení spotřeby vybraných mléčných výrobků žáky)
92/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam speciálně vybavených koncových telefonních zařízení
93/2001 Sb.
Vyhláška o hospodářské činnosti Vězeňské služby České republiky
94/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů
PS01/2001
Výzva k předložení návrhů kandidátů na členy Rady České televize
 
Částka 37
pdf 102 kB
12. 3. 2001 95/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 25/1994 Sb., o formě provádění evidence daní a o převodu daní jejich příjemcům
96/2001 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 51/2000 Sb., kterým se stanoví opatření a podíl státu na tvorbě podmínek pro zajištění a udržení výroby cukrovky a cukru a stabilizaci trhu s cukrem
RS04/2001
Sdělení o opravě tiskové chyby v oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 5/2001 Sb., o uložení kolektivních smluv vyššího stupně, vyhlášeném v částce 8/2001 Sb.
 
Částka 38
pdf 126 kB
14. 3. 2001 97/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 366/1999 Sb., o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem
98/2001 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 20 odst. 4 věty druhé a části § 20 odst. 7 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 340/2000 Sb., a § 85 věty třetí zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb.
10/2001 (OP)
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 39
pdf 760 kB
19. 3. 2001 99/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 40
pdf 1296 kB
20. 3. 2001 100/2001 Sb.
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
 
Částka 41
pdf 232 kB
21. 3. 2001 101/2001 Sb.
Zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků Pozn.: Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
102/2001 Sb.
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) Pozn.: Ustanovení § 9 až 12 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
103/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
104/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
105/2001 Sb.
Vyhláška o hlášení obchodů s investičními instrumenty uzavřených mimo veřejný trh
 
Částka 42
pdf 1642 kB
26. 3. 2001 106/2001 Sb.
Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
107/2001 Sb.
Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
108/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení
 
Částka 43
pdf 299 kB
29. 3. 2001 109/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 44
pdf 3117 kB
27. 3. 2001 110/2001 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
111/2001 Sb.
Nařízení o porovnávání a přejímání údajů katastru nemovitostí České republiky a evidence obyvatel
112/2001 Sb.
Vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných prasat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti
113/2001 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje 2. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Hradecko-pardubické sídelní regionální aglomerace
11/2001 (OP)
Opatření , kterým se mění Program statistických zjišťování na rok 2001
 
Částka 45
pdf 5107 kB
30. 3. 2001 114/2001 Sb.
Nařízení o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005
 
Částka 46
pdf 1544 kB
30. 3. 2001 12/2001 (OP)
Opatření , kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 2001
 
Částka 47
pdf 142 kB
30. 3. 2001 115/2001 Sb.
Zákon o podpoře sportu
116/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
117/2001 Sb.
Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)
118/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 62/1973 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o veřejných sbírkách
 
Částka 48
pdf 354 kB
3. 4. 2001 119/2001 Sb.
Zákon , kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
120/2001 Sb.
Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů Pozn.: Ustanovení části první hlavy třetí až osmé (§ 28 až § 108) a § 131 části první nabývají účinnosti dnem 1.9.2001.
121/2001 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění nařízení vlády č. 292/2000 Sb.
 
Částka 49
pdf 210 kB
4. 4. 2001 122/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 50
pdf 4805 kB
10. 4. 2001 123/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství č. 21/1998 Sb., kterou se stanoví vyhrazená léčiva a správná praxe prodejců vyhrazených léčiv
124/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků
 
Částka 51
pdf 644 kB
12. 4. 2001 125/2001 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely zákona o investičních pobídkách stanoví seznam strojního zařízení tvořícího součást výrobní linky
126/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví kritéria pro zápis do zemědělského registru
127/2001 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 250a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
128/2001 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a § 11 odst. 2 písm. n) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 103/2000 Sb.
129/2001 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Frýdku - Místku z 29. září 1998 č. 11/98 o omezení pořádání veřejných hudebních produkcí ve městě Frýdek-Místek
130/2001 Sb.
Sdělení o opravě chyb v nálezech Ústavního soudu č. 243/1999 Sb., č. 167/2000 Sb., č. 231/2000 Sb. a č. 98/2001 Sb.
RS05/2001
Sdělení o opravě tiskových chyb v nálezu Ústavního soudu č. 167/2000 Sb., v nálezu Ústavního soudu č. 231/2000 Sb. a v nálezu Ústavního soudu č. 232/2000 Sb.
 
Částka 52
pdf 1144 kB
18. 4. 2001 131/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání
 
Částka 53
pdf 1085 kB
19. 4. 2001 132/2001 Sb.
Nařízení o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
133/2001 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 297/1999 Sb., kterým se stanoví sazby cla pro dovoz silničních návěsových tahačů pocházejících z Evropské unie
 
Částka 54
pdf 456 kB
19. 4. 2001 134/2001 Sb.
Vyhláška o označování a evidenci skotu, ovcí a koz Pozn.: Ustanovení § 17 nabývá účinnosti 1.9.2001, § 7 až 9 nabývá účinnosti 1.4.2002, § 1 až 3, § 10 až 16 a § 18 až § 25 nabývají účinnosti 1.4.2002, pokud jde o ovce a kozy, § 6 odst. 1 nabývá účinnosti 1.1.2003.
13/2001 (OP)
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
14/2001 (OP)
Oznámení o vydání opatření č. 1, kterým se mění opatření České národní banky č. 3 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank Pozn.: Uveřejněno v částce 4/2001 Věstníku ČNB.
 
Částka 55
pdf 305 kB
24. 4. 2001 135/2001 Sb.
Vyhláška o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
136/2001 Sb.
Vyhláška o zajištění kryptografické ochrany utajovaných skutečností, provádění certifikace kryptografických prostředků a náležitostech certifikátu
 
Částka 56
pdf 84 kB
24. 4. 2001 137/2001 Sb.
Zákon o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
138/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 57
pdf 199 kB
26. 4. 2001 139/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
140/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 71, 72, 73 a 74 nabývají účinnosti 26.4.2001 a ustanovení čl.I bodů 104, 107, 110 a 114 nabývají účinnosti 1.1.2002.
141/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodů 5 až 7, 9, 10, 12 až 15, 19, 25, 28, 50, 56, 72 až 88, 90 až 106, 108 a čl. II bodů 1 až 3 nabývají účinnosti 1.8.2001 a ustanovení části páté čl. VII nabývá účinnosti 26.4.2001.
142/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 58
pdf 195 kB
27. 4. 2001 143/2001 Sb.
Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) Pozn.: Autory komentáře jsou David Raus a Andrea Oršulová.
144/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
145/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
146/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
147/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., a zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů
148/2001 Sb.
Zákon , kterým se zrušuje zákon č. 304/1999 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii
 
Částka 59
pdf 330 kB
27. 4. 2001 149/2001 Sb.
Vyhláška o rekreačních jachtách
15/2001 (OP)
Oznámení o vydání opatření č. 281, 283/77 411/2000, kterým se mění postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví
 
Částka 60
pdf 1520 kB
3. 5. 2001 150/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Pozn.: Ustanovení § 9 odst. 6 nabývá účinnosti 1.1.2002.
151/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie
152/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům
153/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie
 
Částka 61
pdf 1380 kB
3. 5. 2001 154/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
 
Částka 62
pdf 286 kB
4. 5. 2001 155/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků
156/2001 Sb.
Vyhláška o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje v Hronově
157/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání
158/2001 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Františka Škroupa
16/2001 (OP)
Opatření , kterým se mění Program statistických zjišťování na rok 2001
 
Částka 63
pdf 354 kB
9. 5. 2001 159/2001 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví sazby cla a celní kvóty pro dovoz vína v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry
160/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
161/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
162/2001 Sb.
Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky
163/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů
17/2001 (OP)
Opatření , kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
18/2001 (OP)
Opatření , kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
19/2001 (OP)
Oznámení o vydání opatření čj. 281/19 863/2001, kterým se stanoví postupy účtování některých případů vyplývajících z novely obchodního zákoníku pro účetní jednotky účtující podle Účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele
 
Částka 64
pdf 305 kB
18. 5. 2001 164/2001 Sb.
Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) Pozn.: Autorem komentáře je Jaroslav Staněk
165/2001 Sb.
Vyhláška o Dispečerském řádu plynárenské soustavy České republiky
166/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti o činnostech Ústředního plynárenského dispečinku
167/2001 Sb.
Vyhláška o stavech nouze v plynárenství
20/2001 (OP)
Oznámení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 65
pdf 120 kB
22. 5. 2001 168/2001 Sb.
Zákon o dálničním obchvatu Plzně
169/2001 Sb.
Usnesení k zákonu o dálničním obchvatu Plzně přijatému Parlamentem dne 4. dubna 2001 a vrácenému prezidentem republiky dne 13. dubna 2001
170/2001 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo, o změně zákona č. 407/2000 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000, a o změně zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
171/2001 Sb.
Usnesení k zákonu o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo, o změně zákona 407/2000 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000, a o změně zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 4. dubna 2001 a vrácenému prezidentem republiky dne 13. dubna 2001
172/2001 Sb.
Nařízení k provedení zákona o požární ochraně
173/2001 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
21/2001 (OP)
Oznámení o vydání opatření č. 2 o standardech řízení likvidity bank Pozn.: Uveřejněno v částce 6/2001 Věstníku ČNB.
 
Částka 66
pdf 901 kB
24. 5. 2001 174/2001 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví podmínky a zásady opatření k podpoře vývozu sladu
175/2001 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování finanční podpory pro zpracování brambor a pšenice na škrob a kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování subvence při vývozu výrobků z bramborového škrobu
 
Částka 67
pdf 62 kB
31. 5. 2001 176/2001 Sb.
Ústavní zákon , kterým se mění ústavní zákon č.347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
177/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.227/2000 Sb., a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 68
pdf 6331 kB
6. 6. 2001 178/2001 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci Pozn.: Část nař. 441/2004 Sb., kterým se mění nař. 178/2001 Sb., nabývá účinnosti až 15.4.2006. Přechodná ustanovení uvedená v čl. II nař. 441/2004 jsou zařazena v oddíle "Vybraná ustanovení novel" na konci textu.
179/2001 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení Pozn.: Ustanovení § 4 a § 5 odst. 3 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost. Ustanovení § 3 pozbývá tímto dnem platnosti.
180/2001 Sb.
Nařízení o jednotkových cenách vybraných obuvnických výrobků a vybraných výrobků kožené galanterie
 
Částka 69
pdf 4676 kB
8. 6. 2001 181/2001 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky Pozn.: Ustanovení uvedená v § 19 písm. a), nabývají účinnosti dnem 2.7.2001, ustanovení uvedená v § 19 písm. b) a c) nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR do EU v platnost.
182/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva kultury č. 52/2000 Sb., kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku
183/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 70
pdf 16 MB
12. 6. 2001 184/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 71
pdf 845 kB
14. 6. 2001 185/2001 Sb.
Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů Pozn.: Ustanovení § 31 odst. 5 a § 38 odst. 3 až 9 nabývají účinnosti dnem 23.2.2002. Ustanovení § 38 odst. 1 písm. f) nabývá účinnosti dnem 1.1.2003. Ustanovení části šestnácté nabývá účinnosti dnem 14.6.2001.
186/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 17, pokud se týká § 14 odst. 4, nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
187/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb.
188/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
189/2001 Sb.
Nařízení o jednotkových cenách vybraných druhů textilních a oděvních výrobků
190/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění pozdějších předpisů
RS06/2001
Sdělení o opravě tiskových chyb v zákonu č. 56/2001 Sb.
 
Částka 72
pdf 3035 kB
15. 6. 2001 191/2001 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky Pozn.: Ustanovení uvedená v § 22 písm. a) nabývají účinnosti dnem zveřejnění sektorové přílohy "Zdravotnické prostředky" k Protokolu k Evropské dohodě o přidružení ve Sb.m.s. Ustanovení uvedená v § 22 písm. b) nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR do EU v platnost.
192/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává seznam hraničních přechodů
193/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 
Částka 73
pdf 826 kB
18. 6. 2001 194/2001 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače Pozn.: Ustanovení § 5 nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost. Tímto dnem pozbývá platnosti § 4.
195/2001 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce
196/2001 Sb.
Vyhláška o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif)
 
Částka 74
pdf 7039 kB
19. 6. 2001 197/2001 Sb.
Vyhláška o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy
 
Částka 75
pdf 224 kB
20. 6. 2001 198/2001 Sb.
Vyhláška o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy vertikálních dohod
199/2001 Sb.
Vyhláška o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o výzkumu a vývoji
200/2001 Sb.
Vyhláška o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o poskytování technologií
201/2001 Sb.
Vyhláška o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o specializaci
202/2001 Sb.
Vyhláška o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod v oblasti pojišťovnictví
203/2001 Sb.
Vyhláška o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod týkajících se konzultací o cenách v osobní letecké dopravě a přidělování volného letištního času
204/2001 Sb.
Vyhláška o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o distribuci a servisu motorových vozidel
205/2001 Sb.
Vyhláška o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod v oblasti drážní, silniční a vnitrozemské vodní dopravy
 
Částka 76
pdf 375 kB
20. 6. 2001 206/2001 Sb.
Vyhláška o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce
22/2001 (OP)
Opatření k aktualizaci Klasifikace funkcí vládních institucí CZ-COFOG
 
Částka 77
pdf 9 MB
22. 6. 2001 207/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 
Částka 78
pdf 250 kB
22. 6. 2001 23/2001 (OP)
Opatření , kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny
 
Částka 79
pdf 5746 kB
22. 6. 2001 208/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 251/1998 Sb., kterou se stanoví metody pro zjišťování toxicity chemických látek a přípravků
 
Částka 80
pdf 4581 kB
25. 6. 2001 209/2001 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením
210/2001 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na tlakové nádoby na přepravu plynů Pozn.: Ustanovení § 4 bodu 5 části II. a části III. příloh 1 až 3 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost. Ustanovení § 3 pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
 
Částka 81
pdf 1960 kB
27. 6. 2001 211/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2001
 
Částka 82
pdf 4188 kB
29. 6. 2001 212/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti pro přípravu a uskutečňování kombinované výroby elektřiny a tepla Pozn.: Ustanovení § 3 písm. b) nabývá účinnosti dnem 1.1.2002.
213/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu
214/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví vymezení zdrojů energie, které budou hodnoceny jako obnovitelné
215/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh
 
Částka 83
pdf 2406 kB
29. 6. 2001 216/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky č. 264/1998 Sb.
 
Částka 84
pdf 4566 kB
29. 6. 2001 217/2001 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví preferenční sazby cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie
218/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů
219/2001 Sb.
Vyhláška o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice
220/2001 Sb.
Vyhláška o dispečerském řádu elektrizační soustavy České republiky
221/2001 Sb.
Vyhláška o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu přímého vedení
222/2001 Sb.
Vyhláška o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny
223/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví způsob výpočtu podílu odběratele na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním dodávek tepelné energie a způsob výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepelné energie
224/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví pravidla pro rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa
225/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství
226/2001 Sb.
Vyhláška o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu zdrojů tepelné energie
227/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti Pozn.: Přílohy č. 1 a č. 2 nabývají účinnosti dnem 1.1.2003 a pozbývají platnosti dnem 31.12.2004. Přílohy č. 3 a č. 4 nabývají účinnosti dnem 1.1.2005.
228/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 298/2000 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení a seznam odrůd révy vinné v jednotlivých vinařských oblastech, z jejichž hroznů lze vyrábět víno s přívlastkem
 
Částka 85
pdf 331 kB
29. 6. 2001 229/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony
24/2001 (OP)
Opatření , kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
25/2001 (OP)
Oznámení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 86
pdf 43 kB
29. 6. 2001 230/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 
Částka 87
pdf 270 kB
4. 7. 2001 231/2001 Sb.
Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů Pozn.: Ustanovení § 33 odst. 4 a 5 a § 46 nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR k EU. Tímto dnem pozbývá platnost § 68 odst. 10. Autorem komentáře je Aleš Rozehnal.
232/2001 Sb.
Usnesení k zákonu o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů přijatému Parlamentem dne 17. května 2001 a vrácenému prezidentem republiky dne 7. června 2001
233/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává Seznam událostí značného společenského významu
RS07/2001
Sdělení o opravě tiskových chyb v zákonu č. 229/2001 Sb.
 
Částka 88
pdf 1363 kB
10. 7. 2001 234/2001 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a jejich některé části
235/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti o výpočtu a úhradě prokazatelené ztráty z poskytování univerzální služby držitelem telekomunikační licence
236/2001 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 46 odst. 4 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii
26/2001 (OP)
Opatření k aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek-CZ-NUTS
 
Částka 89
pdf 1726 kB
11. 7. 2001 237/2001 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví podmínky a zásady pro provádění intervenčních nákupů, skladování a prodejů obilovin na domácí trh a na vývoz a pro provádění dalších opatření k organizaci trhu s obilovinami a kterým se stanoví podmínky a zásady vyhlašování intervenční ceny (podmínky a zásady provádění intervenčních nákupů, skladování a prodeje obilovin) Pozn.: Do 30.6.2002 se přepočet podle § 2 odst. 1 na základní vlhkost 14% provádí pouze při vlhkosti vyšší než 14%.
238/2001 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 90
pdf 92 kB
9. 7. 2001 239/2001 Sb.
Zákon o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře)
 
Částka 91
pdf 98 kB
11. 7. 2001 240/2001 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bíliny č. 23 ze dne 14. listopadu 1996 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
241/2001 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
242/2001 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 3 věty druhé zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti
 
Částka 92
pdf 1016 kB
17. 7. 2001 243/2001 Sb.
Vyhláška o registraci vozidel
27/2001 (OP)
Oznámení o vydání opatření č.3, kterým se mění opatření České národní banky č. 8 ze dne 23. listopadu 2000, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance Pozn.: Uveřejněno ve Věstníku ČNB 8/2001.
 
Částka 93
pdf 13 MB
20. 7. 2001 244/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 43/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění vyhlášky č. 136/1999 Sb.
 
Částka 94
pdf 712 kB
20. 7. 2001 245/2001 Sb.
Vyhláška o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení
 
Částka 95
pdf 2316 kB
23. 7. 2001 246/2001 Sb.
Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
247/2001 Sb.
Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
 
Částka 96
pdf 4364 kB
23. 7. 2001 248/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evideci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech Pozn.: Ustanovení bodu 1 nabývá účinnosti 1.9.2001.
 
Částka 97
pdf 3039 kB
24. 7. 2001 249/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na automatická kontrolní a třídicí vážicí zařízení označovaná značkou EHS Pozn.: Vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR k EU.
250/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na pásové dopravníkové váhy označované značkou EHS Pozn.: Vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR k EU.
251/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství Pozn.: Ustanovení § 2 odst. 5 a § 3 odst. 5 lze uplatnit od 1.1.2005.
252/2001 Sb.
Vyhláška o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla
 
Částka 98
pdf 688 kB
25. 7. 2001 253/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisu
254/2001 Sb.
Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Pozn.: Ustanovení § 20 odst. 1 nabývá účinnosti 1.1.2007. Ustanovení § 135 nabývá účinnosti 25.7.2001.
255/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.
256/2001 Sb.
Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů Pozn.: Autory komentáře jsou Pavel Vetešník, Eva Stránská a Jaroslav Šejvl.
257/2001 Sb.
Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
 
Částka 99
pdf 33 MB
31. 7. 2001 258/2001 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek Pozn.: Kategorizaci a klasifikaci látek a přípravků lze provádět do 31.12.2002 podle dosavadních právních předpisů.
 
Částka 100
pdf 78 kB
25. 7. 2001 259/2001 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999 a o změně zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů
260/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
28/2001 (OP)
Opatření , kterým se stanoví termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2002
 
Částka 101
pdf 330 kB
26. 7. 2001 261/2001 Sb.
Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945
262/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2000 Sb. a zákon č. 22/2000 Sb.
263/2001 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz některých výrobků do České republiky
264/2001 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění nařízení vlády č. 446/2000 Sb. a nařízení vlády č. 495/2000 Sb.
29/2001 (OP)
Opatření , kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
 
Částka 102
pdf 569 kB
31. 7. 2001 265/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 
Částka 103
pdf 251 kB
27. 7. 2001 266/2001 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví spouštěcí úrovně objemu dovozů pro jednotlivé zemědělské výrobky a skupiny zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2001
267/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví rozsah a struktura podkladů pro vypracování střednědobého výhledu státního rozpočtu a termíny pro jejich předání
268/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích)
269/2001 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení článku 5 obecně závazné vyhlášky obce Dobřichovice č. 1/97 o místních poplatcích
270/2001 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Stochov ze dne 19.6.2000 o zabezpečení veřejného pořádku ve městě
 
Částka 104
pdf 420 kB
2. 8. 2001 271/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení čl. V a VI nabývají účinnosti 1.1.2002.
272/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.
273/2001 Sb.
Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů
274/2001 Sb.
Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) Pozn.: Ustanovení části šesté § 45 nabývá účinnosti dnem 2.8.2001. Autorem komentáře je Pavel Rubeš.
275/2001 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
276/2001 Sb.
Nález ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení části páté "Správní soudnictví" zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě celé této části občanského soudního řádu
 
Částka 105
pdf 281 kB
3. 8. 2001 277/2001 Sb.
Vyhláška o organizaci přijímacího řízení, průběhu studia a jeho ukončování ve školách požární ochrany a o finančním a hmotném zabezpečení žáků
278/2001 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
279/2001 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 6 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
280/2001 Sb.
Sdělení o vyhlášení plánu přidělení kmitočtových pásem
30/2001 (OP)
Oznámení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
 
Částka 106
pdf 930 kB
7. 8. 2001 281/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
282/2001 Sb.
Vyhláška o evidenci geologických prací
283/2001 Sb.
Vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe, postupu při ověřování jejich dodržování, postupu při vydávání a odnímání osvědčení a postupu kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe při zkoušení vlastností chemických látek a chemických přípravků (zásady správné laboratorní praxe)
 
Částka 107
pdf 163 kB
3. 8. 2001 284/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 171/1999 Sb.
285/2001 Sb.
Nález ve věci návrhu na vydání nálezu, že k platnosti rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 29. listopadu 2000 o jmenování guvernéra a viceguvernéra České národní banky se vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády
 
Částka 108
pdf 2821 kB
7. 8. 2001 286/2001 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro Pozn.: Ustanovení § 6, § 8 odst. 1 písm. b), § 9 odst. 1 písm. a), § 11 odst. 2, 3, 4 a 6, § 12 odst. 2 a § 13 odst. 2 nabývají účinnosti dnem zveřejnění sektorové přílohy "Zdravotnické prostředky" k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi ČR a ES. Ustanovení § 3 písm. d), § 8 odst. 8, § 10 odst. 1 písm. b) bodu 2, § 11 odst. 5, § 15 odst. 2 písm. b) nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR do EU v platnost.
 
Částka 109
pdf 141 kB
3. 8. 2001 287/2001 Sb.
Nařízení o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví
288/2001 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 81/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady k podpoře vývozu jatečných býků a z nich vyrobeného hovězího masa, ve znění nařízení vlády č. 90/2001 Sb.
289/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 110
pdf 960 kB
14. 8. 2001 290/2001 Sb.
Nařízení o poskytnutí dočasné ochrany státním občanům Ruské federace
291/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách
292/2001 Sb.
Vyhláška ,kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č.109/1994 Sb. , kterou se vydává řád výkonu vazby
 
Částka 111
pdf 243 kB
15. 8. 2001 293/2001 Sb.
Nařízení o zavedení letního času v letech 2002 až 2006
294/2001 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů
295/2001 Sb.
Vyhláška o provádění a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu
296/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví způsob vedení hospodářské evidence na rybnících a evidence o hospodářských výsledcích v rybářských revírech, podrobnosti výběrového řízení na výkon rybářského práva v rybářských revírech a odborná způsobilost rybářských hospodářů a kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č.103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 112
pdf 319 kB
15. 8. 2001 297/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněné zákazníky
 
Částka 113
pdf 13 MB
21. 8. 2001 298/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 43/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 114
pdf 3812 kB
22. 8. 2001 299/2001 Sb.
Nařízení o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů
300/2001 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 115
pdf 5278 kB
28. 8. 2001 301/2001 Sb.
Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
302/2001 Sb.
Vyhláška o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
31/2001 (OP)
Opatření , kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
 
Částka 116
pdf 467 kB
23. 8. 2001 303/2001 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
32/2001 (OP)
Oznámení o vydání opatření České národní banky č. 5, kterým se stanoví metodika předkládání vybraných údajů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance Pozn.: Uveřejněno v částce 12/2001 Věstníku ČNB.
 
Částka 117
pdf 365 kB
30. 8. 2001 304/2001 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon a elektronickém podpisu)
305/2001 Sb.
Vyhláška o makléřské zkoušce
306/2001 Sb.
Vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
307/2001 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Českého fotbalového svazu
308/2001 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jaroslava Seiferta
 
Částka 118
pdf 128 kB
30. 8. 2001 309/2001 Sb.
Vyhláška o vydání zlatých mincí "Raná gotika - klášter ve Vyšším Brodě" po 2 000 Kč
310/2001 Sb.
Sdělení , jímž se uveřejňuje seznam krajských, okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1.ledna 2001
 
Částka 119
pdf 4768 kB
6. 9. 2001 311/2001 Sb.
Vyhláška o stanovení procenta, kterým se každá obec podílí na stanovené procentní části celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
33/2001 (OP)
Oznámení o vydaní opatření č. 4, kterým se mění opatření č. 10 ze dne 20. prosince 2000, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank Pozn.: Uveřejněno v částce 10/2001 Věstníku ČNB.
 
Částka 120
pdf 200 kB
6. 9. 2001 312/2001 Sb.
Zákon o státních hranicích
RS08/2001
Sdělení o opravě tiskových chyb v zákoně č. 231/2001 Sb. a v nařízení vlády č. 258/2001 Sb.
 
Částka 121
pdf 220 kB
6. 9. 2001 313/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
314/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb. Pozn.: Ustanovení čl.I bodu 2, pokud se týká § 2 odst. 21, čl.I bodu 12, pokud se týká § 7a písm. g), § 7c odst. 4, § 7c odst. 5 věty první a čl. I bodu 13, nabývají účinnosti dnem 1. března 2002.
 
Částka 122
pdf 320 kB
7. 9. 2001 315/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů , a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení § 25 odst. 3, § 25 odst. 7 a 9, § 25 odst. 12 poslední věta, § 40 odst. 5 písm. c) a § 40 odst. 6 písm. d) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění tohoto zákona nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
316/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb.
317/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů
318/2001 Sb.
Zákon o poskytování informací a další součinnosti pro účely řízení před Evropským soudem pro lidská práva a před Výborem OSN pro lidská práva
319/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
320/2001 Sb.
Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
321/2001 Sb.
Zákon o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb.
 
Částka 123
pdf 511 kB
7. 9. 2001 322/2001 Sb.
Nález ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 124
pdf 4120 kB
12. 9. 2001 323/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
 
Částka 125
pdf 5276 kB
12. 9. 2001 324/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, druhy služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu
325/2001 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2001 - 2004, 6,05%
 
Částka 126
pdf 905 kB
12. 9. 2001 326/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostaní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich Pozn.: Ustanovení § 3 odst. 2 písm. f) nabývá účinnosti dnem 1.1.2002. Ustanovení § 5 odst. 3 a 4 nabývají účinnosti dnem vstupu ČR do EU.
 
Částka 127
pdf 204 kB
18. 9. 2001 327/2001 Sb.
Nařízení o dalších opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán
328/2001 Sb.
Vyhláška o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému Pozn.: Ustanovení § 25, 27 a 28 nabývají účinnosti dnem 30.6.2002.
329/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek plynu pro chráněné zákazníky
34/2001 (OP)
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 128
pdf 77 kB
18. 9. 2001 330/2001 Sb.
Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem
331/2001 Sb.
Vyhláška o centrální evidenci exekucí
 
Částka 129
pdf 167 kB
20. 9. 2001 332/2001 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů služby pořádkové policie Policie České republiky při radiačních haváriích jaderných elektráren
333/2001 Sb.
Nařízení , kterým se zvyšují částky životního minima
334/2001 Sb.
Nařízení o opatřeních vůči některým občanům Svazové republiky Jugoslávie
335/2001 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu
336/2001 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky
337/2001 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
RS09/2001
Sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 257/2001 Sb.
 
Částka 130
pdf 3086 kB
27. 9. 2001 338/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. a vyhlášky č. 173/2000 Sb.
 
Částka 131
pdf 391 kB
27. 9. 2001 339/2001 Sb.
Vyhláška o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků za účelem zjišťování jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin nebo surovin určených k jejich výrobě a jakosti tabákových výrobků
340/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost
341/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění vyhlášky č. 173/1992 Sb., vyhlášky č. 340/1992 Sb. a vyhlášky č. 99/1995 Sb.
342/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin
 
Částka 132
pdf 6600 kB
4. 10. 2001 343/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb. , kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb. Pozn.: Ustanovení § 4 odst. 7 nabývá účinnosti dnem 1.4.2002.
344/2001 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2001 - 2011, 6,55%
 
Částka 133
pdf 439 kB
27. 9. 2001 345/2001 Sb.
Nařízení o zvýšení důchodů v roce 2001
346/2001 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
348/2001 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31.prosince 2001
347/2001 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů
349/2001 Sb.
Nařízení o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Macao
350/2001 Sb.
Nařízení o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong
351/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou
35/2001 (OP)
Opatření , kterým se mění opatření Ministerstva financí č. 23/2001 Sb., kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny
 
Částka 134
pdf 517 kB
5. 10. 2001 352/2001 Sb.
Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
353/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení části šesté až osmé nabývají účinnosti dne 5.10.2001.
354/2001 Sb.
Vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečného skotu a jatečných ovcí a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti
36/2001 (OP)
Opatření , kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
 
Částka 135
pdf 1584 kB
10. 10. 2001 355/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 88/2000 Sb.
356/2001 Sb.
Vyhláška o povolování výjimek ze splnění technických požadavků na zdravotnický prostředek pro jeho použití při poskytování zdravotní péče a o rozsahu zveřejňovaných údajů o jejich povolení
357/2001 Sb.
Vyhláška o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel Pozn.: Ustanovení § 6 až 9, § 17 a 18, § 29 až 32 a § 59 až 63 pokud jde o prasata nabývají účinnosti 1.4.2002. Ustanovení § 13 až 18, § 38 až 42 a § 59 až 63 pokud jde o zvěř ve farmovém chovu nabývají účinnosti 1.10.2002.
 
Částka 136
pdf 808 kB
5. 10. 2001 358/2001 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh Pozn.: Ustanovení § 3 odst. 1 až 3 nabývají účinnosti dnem vyhlášení sektorové přílohy "Výbušniny" k Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sb.m.s. nejpozději však dnem vstupu smlouvy ČR k EU v platnost. Ustanovení § 3 odst. 4 a ustanovení příloh k tomuto nařízení, pokud se týkají zplnomocněného zástupce, nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost. Ustanovení § 3 odst. 5 pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU.
359/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 435/1990 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky
360/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
 
Částka 137
pdf 174 kB
10. 10. 2001 361/2001 Sb.
Vyhláška o způsobu zjišťování mimořádných událostí v drážní dopravě
362/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se upravují podrobná pravidla pro stanovení a placení odměny za výkon funkce nuceného správce a likvidátora investiční společnosti nebo investičního fondu
364/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 192/2001 Sb., kterou se vydává seznam hraničních přechodů
363/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců
365/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění vyhlášky č. 212/1995 Sb.
 
Částka 138
pdf 228 kB
10. 10. 2001 366/2001 Sb.
Vyhláška o upřesnění podmínek stanovených v § 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu
RS10/2001
Sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 231/2001 Sb.
 
Částka 139
pdf 103 kB
17. 10. 2001 367/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
368/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů
37/2001 (OP)
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 140
pdf 874 kB
24. 10. 2001 369/2001 Sb.
Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
370/2001 Sb.
Vyhláška o zkoušce o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
371/2001 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2001-2006, 5,70%
 
Částka 141
pdf 94 kB
25. 10. 2001 372/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele
 
Částka 142
pdf 146 kB
26. 10. 2001 373/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu
 
Částka 143
pdf 430 kB
31. 10. 2001 374/2001 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 88/2001 Sb., o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu
375/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 88/1993 Sb., o podrobnostech technického provedení veřejně obchodovatelných listinných cenných papírů
376/2001 Sb.
Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
377/2001 Sb.
Vyhláška o Energetickém regulačním fondu, kterou se stanoví způsob výběru určeného držitele licence, způsob výpočtu prokazatelné ztráty a výše včetně pravidel placení finančních příspěvků do tohoto fondu
 
Částka 144
pdf 16 MB
6. 11. 2001 378/2001 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
379/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví obsah a rozsah specializované odborné přípravy k provozování pohřební služby, provádění balzamace a konzervace a provozování krematoria
380/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zamědělských pozemků
 
Částka 145
pdf 8233 kB
9. 11. 2001 381/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
382/2001 Sb.
Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
383/2001 Sb.
Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
384/2001 Sb.
Vyhláška o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)
 
Částka 146
pdf 147 kB
9. 11. 2001 385/2001 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví jednotková výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
386/2001 Sb.
Vyhláška o pravidlech kapitálové přiměřenosti spořitelních a úvěrních družstev
387/2001 Sb.
Vyhláška o pravidlech likvidity a platební schopnosti spořitelních a úvěrních družstev
388/2001 Sb.
Vyhláška o pravidlech úvěrové angažovanosti spořitelních a úvěrních družstev
389/2001 Sb.
Vyhláška o povinném obsahu výroční zprávy spořitelního a úvěrního družstva
390/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 328/1997 Sb. , kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení bodů 1 až 3 nabývají účinnosti dnem 1.4.2002 a ustanovení bodů 4 a 5 pozbývají platnosti dnem 31.12.2002.
391/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 244/1998 Sb., o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o postupech při tvorbě, evidenci, přenášení, přepravě, zapůjčování, ukládání, jiné manipulaci a skartaci utajovaných písemností, ve znění vyhlášky č. 338/1999 Sb.
 
Částka 147
pdf 4661 kB
9. 11. 2001 392/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 444/2000 Sb., o vzoru, způsobu vyplňování, vyznačování délky platnosti a evidenci dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic
 
Částka 148
pdf 12 MB
13. 11. 2001 393/2001 Sb.
Vyhláška Program statistických zjišťování na rok 2002
394/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví postup při přípravě Programu statistických zjišťování
 
Částka 149
pdf 118 kB
9. 11. 2001 395/2001 Sb.
Ústavní zákon , kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
396/2001 Sb.
Nařízení o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytů
397/2001 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
398/2001 Sb.
Vyhláška o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení
399/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 286/1999 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), o zdraví zvířat a jeho ochraně, o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního zboží, o veterinární asanaci a o atestačním studiu
400/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty
401/2001 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 250. výročí úmrtí Kiliána Ignáce Dientzenhofera
 
Částka 150
pdf 297 kB
14. 11. 2001 402/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, jak vyplývá z pozdějších změn
RS11/2001
Sdělení o opravě tiskových chyb v zákoně č. 492/2000 Sb. a zákoně č. 319/2001 Sb.
 
Částka 151
pdf 429 kB
14. 11. 2001 403/2001 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 152
pdf 4893 kB
15. 11. 2001 404/2001 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
405/2001 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz zemědělských výrobků (dextrinů a jiných modifikovaných škrobů) pro kalendářní rok 2001
 
Částka 153
pdf 215 kB
20. 11. 2001 406/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb.
407/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
408/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb.
409/2001 Sb.
Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou v důsledku válečných nebo teroristických akcí provozem letadla v souvislosti s provozováním letecké dopravy
410/2001 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005
38/2001 (OP)
Oznámení o vydání opatření čj. 283/54 991/2001, kterým se upravuje opatření, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace
39/2001 (OP)
Oznámení o vydání opatření čj. 283/77 226/2001 k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2001 územních samosprávných celků (krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí) a jimi zřizovaných příspěvkových organizací
40/2001 (OP)
Oznámení o vydání opatření čj. 283/73 385/2001 k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2001 u organizačních složek státu a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
 
Částka 154
pdf 527 kB
20. 11. 2001 411/2001 Sb.
Nařízení o jednotkových cenách vybraných textilních, oděvních a obuvnických výrobků a vybraných výrobků kožené galanterie
412/2001 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k zavedení jednotné evropské měny euro jako oběživa
 
Částka 155
pdf 72 kB
22. 11. 2001 413/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb. a vyhlášky č. 346/2000 Sb.
414/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách technických benzinů a mazacích olejů a podrobnosti vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto výrobků
415/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 11/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti ke značení některých tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 257/1994 Sb. a vyhlášky č. 309/1995 Sb.
 
Částka 156
pdf 773 kB
28. 11. 2001 416/2001 Sb.
Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2001 a stanovení výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2002 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům, členům prezidia Komise pro cenné papíry, zástupci Veřejného ochránce práv a členům bankovní rady České národní banky
417/2001 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
418/2001 Sb.
Vyhláška o postupech při výkonu exekuční a další činnosti
41/2001 (OP)
Opatření , kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
42/2001 (OP)
Oznámení o vydání opatření čj. 281/89 759/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele
43/2001 (OP)
Oznámení o vydání opatření čj. 282/73 390/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro banky a některé finanční instituce
 
Částka 157
pdf 2773 kB
4. 12. 2001 419/2001 Sb.
Vyhláška o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu
 
Částka 158
pdf 511 kB
30. 11. 2001 420/2001 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz masa a jedlých drobů z drůbeže druhu Gallus domesticus pro kalendářní rok 2001
421/2001 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz kakaového prášku obsahujícího přidaný cukr nebo jiná sladidla do České republiky
422/2001 Sb.
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Šumava
 
Částka 159
pdf 249 kB
6. 12. 2001 423/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních)
424/2001 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 272 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 160
pdf 101 kB
6. 12. 2001 425/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
426/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství České republiky č. 617/1992 Sb., o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů
427/2001 Sb.
Sdělení o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
RS12/2001
Sdělení o opravě tiskové chyby v příloze k vyhlášce č. 393/2001 Sb.
 
Částka 161
pdf 3115 kB
11. 12. 2001 428/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) Pozn.: Ustanovení § 12 odst. 2 písm. c) nabývá účinnosti 1.4.2004.
 
Částka 162
pdf 1502 kB
13. 12. 2001 429/2001 Sb.
Vyhláška o podrobnostech prokazování finanční způsobilosti k provozování dráhy celostátní nebo dráhy regionální, o způsobu prokazování finanční způsobilsoti k provozování drážní dopravy na dráze celostátní nebo na dráze regionální a o doplňkových přepravních službách
430/2001 Sb.
Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
431/2001 Sb.
Vyhláška o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
432/2001 Sb.
Vyhláška o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
433/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa
434/2001 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 750. výročí úmrtí sv. Zdislavy z Lemberka
 
Částka 163
pdf 28 MB
18. 12. 2001 435/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 164
pdf 476 kB
14. 12. 2001 436/2001 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
437/2001 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
44/2001 (OP)
Oznámení o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
45/2001 (OP)
Oznámení o změnách v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM) a změnách v Číselníku zemí (ČZEM)
 
Částka 165
pdf 9 MB
21. 12. 2001 438/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice
439/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice
 
Částka 166
pdf 2701 kB
31. 12. 2001 440/2001 Sb.
Vyhláška o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
441/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č.287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty
442/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz
443/2001 Sb.
Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2001 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti
46/2001 (OP)
Oznámení o vydání opatření čj. 281, 283/97 410/2001, kterým se mění postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví
 
Částka 167
pdf 1570 kB
31. 12. 2001 444/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2002
445/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
446/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 76/2000 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně ze středních a těžkých plynových olejů a ze směsi paliv a maziv spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa, podrobnosti o vedení dokladů a evidence a normativy spotřeby těchto výrobků
447/2001 Sb.
Vyhláška o báňské záchranné službě
 
Částka 168
pdf 409 kB
31. 12. 2001 448/2001 Sb.
Ústavní zákon , kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb. a ústavního zákona č. 395/2001 Sb.
449/2001 Sb.
Zákon o myslivosti Pozn.: Ustanovení § 45 odst. 1 písm. l) nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost a ustanovení § 45 odst. 1 písm. w) nabývá účinnosti dnem 31.12.2010. Autorem komentáře je kolektiv pod vedením Bohuslava Petra.
450/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
451/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
452/2001 Sb.
Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele Pozn.: Ustanovení § 18 až 22 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR do EU v platnost.
453/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 169
pdf 1321 kB
31. 12. 2001 454/2001 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu
455/2001 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky
456/2001 Sb.
Vyhláška o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
457/2001 Sb.
Vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
47/2001 (OP)
Oznámení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 170
pdf 2337 kB
31. 12. 2001 458/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2002
 
Částka 171
pdf 2113 kB
31. 12. 2001 459/2001 Sb.
Nařízení o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Spojených států amerických
460/2001 Sb.
Nařízení o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Japonska
461/2001 Sb.
Nařízení o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Nového Zélandu
462/2001 Sb.
Nařízení o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a cestovních pasů Andorrského knížectví
463/2001 Sb.
Nařízení o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Monackému knížectví, San Marinské republice, Svatému Stolci a Svrchovanému řádu Maltézských rytířů
464/2001 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku) Pozn.: Náhrada za ztrátu na výdělku přísluší od 1.12.2001.
465/2001 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění nařízení vlády č. 183/1999 Sb.
466/2001 Sb.
Nařízení o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení k úhradě nákladů spojených s jeho správou
467/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 84/2000 Sb., o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby
468/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
469/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem, a zrušují některé právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
470/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
471/2001 Sb.
Vyhláška o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
472/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb. , kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 343/2001 Sb.
48/2001 (OP)
Oznámení o vydání opatření čj. 282/73 391/2001, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce
49/2001 (OP)
Oznámení o vydání opatření čj. 283/77 225/2001, kterým se upravuje účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace
50/2001 (OP)
Oznámení o vydání opatření čj. 283/77 227/2001, kterým se upravuje účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace
 
Částka 172
pdf 685 kB
31. 12. 2001 473/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
474/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
475/2001 Sb.
Zákon o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě
476/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
477/2001 Sb.
Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
478/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony Pozn.: Ustanovení čl.I bodů 57, 63, 66, 68, 129, 131, 133, 134 a 135 nabývají účinnosti 1.1.2002
479/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
 
Částka 173
pdf 3167 kB
31. 12. 2001 51/2001 (OP)
Opatření , kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
 
Částka 174
pdf 35 MB
31. 12. 2001 480/2001 Sb.
Nařízení , kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník) Pozn.: Příloha předpisu (celní sazebník) je zařazen do podsystému ASPI - APLIKACE.
52/2001 (OP)
Oznámení o vydání opatření čj. 281/113 411/2001, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky podnikatelů, kteří účtují v podvojné účetní soustavě a jsou právnickými osobami
53/2001 (OP)
Oznámení o vydání opatření čj. 281/97 417/2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele
54/2001 (OP)
Oznámení o vydání opatření čj. 281, 283/105 876/2001, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby
 
Částka 175
pdf 4274 kB
31. 12. 2001 481/2001 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 176
pdf 143 kB
31. 12. 2001 482/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
483/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
484/2001 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2002 do 31. března 2002
485/2001 Sb.
Nařízení o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních dokladů Organizace spojených národů "Laissez-Passer", cestovního dokladu Evropské unie "Laissez-Passer" a náhradního cestovního dokladu Evropské unie "Emergency Travel Document" Pozn.: Ustanovení § 2 pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
486/2001 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje nařízení vlády č. 499/2000 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě
487/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úraze nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů
488/2001 Sb.
Sdělení o vyhlášení číslovacího plánu signalizačních bodů signalizačních sítí signalizačního systému č. 7
 
Částka 177
pdf 8989 kB
31. 12. 2001 489/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
490/2001 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2002
 
Částka 178
pdf 676 kB
31. 12. 2001 491/2001 Sb.
Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
492/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
493/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
494/2001 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
495/2001 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
496/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel
497/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 470/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
498/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
499/2001 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb.
 
Částka 179
pdf 13 MB
31. 12. 2001 500/2001 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování
 
Částka 180
pdf 172 kB
31. 12. 2001 501/2001 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
55/2001 (OP)
Oznámení o vydání opatření č. 6, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní banky Pozn.: Uveřejněno ve Věstníku ČNB č. 19/2001.