Stejnopis sbírky zákonů
České republiky.

Ročník 2002

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 578 kB
4. 1. 2002 1/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 43, 45 až 51, 56 a 57 nabývají účinnosti 4.1.2002.
 
Částka 2
pdf 268 kB
7. 1. 2002 2/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony
3/2002 Sb.
Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
4/2002 Sb.
Usnesení k zákonu o svobodě náboženského vyznání církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 27. listopadu 2001 a vrácenému prezidentem republiky dne 6. prosince 2001
 
Částka 3
pdf 461 kB
10. 1. 2002 1/2002 (OP)
Oznámení o vydání opatření čj. 281/89 755/2001, kterým se stanoví některé postupy účtování při konkursu a vyrovnání
2/2002 (OP)
Oznámení o vydání opatření čj. 282/105 880/2001, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny a vydává jejich úplné znění
3/2002 (OP)
Oznámení o vydání opatření čj. 282/113 409/2001, kterým se mění opatření o uspořádání a obsahovém vymezení položek účetní závěrky pojišťoven a vydává jeho úplné znění
4/2002 (OP)
Oznámení o vydání opatření čj. 282/113 410/2001, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetních závěrek, uspořádání a obsahové vymezení položek konsolidované účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce
5/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 28/2001 Sb., kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence)
 
Částka 4
pdf 518 kB
11. 1. 2002 6/2002 Sb.
Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) Pozn.: Ustanovení § 69 pozbývá účinnosti dnem 31.12.2009.
7/2002 Sb.
Zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů
8/2002 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Plchov ze dne 28.2.2001 o místních poplatcích
 
Částka 5
pdf 3457 kB
14. 1. 2002 9/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku Pozn.: Ustanovení části druhé nabývá účinnosti dnem 14.1.2002. Ustanovení § 6 odst. 3 a § 9, 10 a ustanovení § 1 odst. 6, § 5 odst. 4, § 6 odst. 4, § 9 odst. 4 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
10/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam nebezpečných chemických látek, které mohou představovat závažné riziko pro zdraví člověka a životní prostředí
 
Částka 6
pdf 5621 kB
15. 1. 2002 11/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů
 
Částka 7
pdf 410 kB
16. 1. 2002 12/2002 Sb.
Zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelnou nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
13/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 33, bodu 68, pokud jde o § 47 odst. 11, čl. II a čl. III nabývají účinnosti 1.2.2002. Ustanovení čl. I bodu 19, pokud jde o § 9 odst. 1 písm. p), bodu 37, pokud jde o § 18 odst. 1 písm. p), a bodu 51 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
14/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.
15/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
16/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 255/2001 Sb.
5/2002 (OP)
Oznámení o vydání opatření čj. 282/113 417/2001, kterým se mění postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky pojišťoven a vydává jejich úplné znění
6/2002 (OP)
Oznámení o zavedení Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČVMJ) Pozn.: Od 1.1.2004 nahrazeno sdělením 498/2003 Sb.
 
Částka 8
pdf 250 kB
18. 1. 2002 17/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví forma, lhůta a způsob uveřejňování kurzů instrumentů kapitálového trhu
18/2002 Sb.
Vyhláška o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě
19/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou
20/2002 Sb.
Vyhláška o způsobu a četnosti měření množství vody
21/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů
22/2002 Sb.
Sdělení o opravě chyby v nálezu Ústavního soudu č. 242/2001 Sb.
 
Částka 9
pdf 1635 kB
18. 1. 2002 7/2002 (OP)
Oznámení o změnách v Číselníku institucionálních sektorů a subsektorů (ČISS)
 
Částka 10
pdf 60 kB
17. 1. 2002 23/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví výše odměny za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízení
24/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví paušální částka nákladů vynaložených státem v souvislosti s předáním odsouzených
25/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 290/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění vyhlášky č. 25/1998 Sb.
26/2002 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
8/2002 (OP)
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 11
pdf 890 kB
22. 1. 2002 27/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat
28/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
9/2002 (OP)
Oznámení o vydání opatření č. 7, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank Pozn.: Uveřejněno v částce 21/2001 Věstníku ČNB.
 
Částka 12
pdf 1619 kB
29. 1. 2002 29/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na měřící přístroje pro měření objemové hmotnosti obilí, označované značkou EHS Pozn.: Vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR k EU.
30/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví postupy při ověřování nádrží používaných jako měřidla, které jsou umístěny na plavidlech a označované značkou EHS
31/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na lihoměry a hustoměry na líh, označované značkou EHS Pozn.: Vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR k EU.
32/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na závaží vyšší než střední třídy přesnosti od 1 mg do 50 kg, označovaná značkou EHS Pozn.: Vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR k EU.
33/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na pravoúhlá závaží střední třídy přesnosti od 5 kg do 50 kg a válcová závaží střední třídy od 1 g do 10 kg, označovaná značkou EHS Pozn.: Vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR k EU.
 
Částka 13
pdf 198 kB
29. 1. 2002 34/2002 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí úmrtí Emila Holuba
35/2002 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů
 
Částka 14
pdf 263 kB
30. 1. 2002 36/2002 Sb.
Úplné znění zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 15
pdf 73 kB
29. 1. 2002 37/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uvěřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb.
 
Částka 16
pdf 662 kB
1. 2. 2002 38/2002 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu, do Senátu Parlamentu, do zastupitelstev obcí a do zastupitelstva hlavního města Prahy
39/2002 Sb.
Nařízení , kterým se upravuje výše služného vojáků v základní nebo náhradní službě a vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení
40/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce
41/2002 Sb.
Vyhláška o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Pozn.: Poprvé se této vyhlášky použije pro přezkoumání hospodaření za rok 2001.
42/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví
 
Částka 17
pdf 907 kB
8. 2. 2002 43/2002 Sb.
Úplné znění zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 18
pdf 57 kB
1. 2. 2002 44/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005, ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 410/2001 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 11 nabývá účinnosti dnem 1.4.2002.
 
Částka 19
pdf 71 kB
8. 2. 2002 45/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví podmínky a zásady k podpoře vývozu hovězího masa vyrobeného z jatečných krav a z jatečných jalovic
 
Částka 20
pdf 140 kB
8. 2. 2002 46/2002 Sb.
Zákon o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu českých dálnic B
47/2002 Sb.
Zákon o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
48/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
49/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
50/2002 Sb.
Zákon , kterým sa mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
51/2002 Sb.
Sdělení o vyhlášení plánu využití kmitočtového spektra
 
Částka 21
pdf 10 MB
14. 2. 2002 52/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu
 
Částka 22
pdf 6533 kB
15. 2. 2002 53/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přidatných, pomocných a potravních doplňků
 
Částka 23
pdf 10 MB
21. 2. 2002 54/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek
 
Částka 24
pdf 855 kB
22. 2. 2002 55/2002 Sb.
Úplné znění zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 25
pdf 188 kB
22. 2. 2002 56/2002 Sb.
Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 26
pdf 1986 kB
22. 2. 2002 57/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 114/1991 Sb., o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem, ve znění vyhlášky č. 210/1995 Sb.
58/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 25/1998 Sb., o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii
 
Částka 27
pdf 896 kB
13. 2. 2002 59/2002 Sb.
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 
Částka 28
pdf 2815 kB
22. 2. 2002 60/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 246/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky pro povolování výbušných předmětů a pomůcek do oběhu a jejich přezkoušení
 
Částka 29
pdf 83 kB
22. 2. 2002 61/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
62/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 30
pdf 622 kB
26. 2. 2002 63/2002 Sb.
Nařízení o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů
64/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
65/2002 Sb.
Úplné znění zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 31
pdf 157 kB
19. 2. 2002 66/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
67/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
68/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů
69/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 32
pdf 1297 kB
28. 2. 2002 70/2002 Sb.
Nařízení o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob
 
Částka 33
pdf 661 kB
1. 3. 2002 71/2002 Sb.
Vyhláška o zdolávání havárií v dolech a při težbě ropy a zemního plynu
72/2002 Sb.
Vyhláška o důlní degazaci
73/2002 Sb.
Vyhláška o vybraných důlních zařízeních
74/2002 Sb.
Vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních
75/2002 Sb.
Vyhláška o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
10/2002 (OP)
Opatření , kterým se mění opatření Ministerstva financí č. 23/2001 Sb., kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny
 
Částka 34
pdf 1736 kB
1. 3. 2002 76/2002 Sb.
Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně zákonů (zákon o integrované prevenci) Pozn.: Ustanovení § 5 a 6 nabývají účinnosti dne 1.3.2002.
77/2002 Sb.
Zákon o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení hlavy II a hlavy III a části třetí nabývají účinnosti dnem vzniku akciové společnosti České dráhy tj. 1.1.2003 (viz sdělení 524/2002 Sb.). K tomuto datu jsou zrušeny z.č. 9/1993 Sb. a z.č. 212/1993 Sb. (viz § 42 odst. 2).
78/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu
79/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů
 
Částka 35
pdf 720 kB
5. 3. 2002 80/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.
 
Částka 36
pdf 1513 kB
6. 3. 2002 81/2002 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
82/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek, ve znění vyhlášky č. 143/2000 Sb.
83/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory
84/2002 Sb.
Vyhláška o vydání zlatých mincí "Pozdní gotika-kamenná kašna v Kutné Hoře" po 2 000 Kč
 
Částka 37
pdf 173 kB
6. 3. 2002 85/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky
 
Částka 38
pdf 1178 kB
12. 3. 2002 86/2002 Sb.
Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) Pozn.: Ustanovení § 19, 21, 22 a 37 nabývají účinnosti 1.1.2003.
 
Částka 39
pdf 1909 kB
13. 3. 2002 87/2002 Sb.
Vyhláška o omezení aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému u vybraných druhů zboží
88/2002 Sb.
Vyhláška k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování věřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
11/2002 (OP)
Opatření , kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 2002
 
Částka 40
pdf 18 MB
20. 3. 2002 89/2002 Sb.
Vyhláška o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole
90/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví opatření k zabezpečení ochrany včel, zvěře a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin
91/2002 Sb.
Vyhláška o prostředcích na ochranu rostlin
92/2002 Sb.
Vyhláška o odborné způsobilosti pro živnostenské podnikání na úseku rostlinolékařské péče
 
Částka 41
pdf 4675 kB
22. 3. 2002 93/2002 Sb.
Vyhláška o stanovení procenta, kterým se každá obec podílí na 1,5% z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby
 
Částka 42
pdf 133 kB
11. 3. 2002 94/2002 Sb.
Nařízení o poměrné části rezervy, kterou lze v systému produkčních kvót mléka rozdělit v kvótovém roce 2002/2003
95/2002 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení zákona č. 217/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, jeho částí nebo jím provedených změn v zákonech č. 1/1992 Sb. a č. 143/1992 Sb.
96/2002 Sb.
Sdělení o opravě chyb v nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb.
 
Částka 43
pdf 457 kB
22. 3. 2002 97/2002 Sb.
Nařízení o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let
98/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity
99/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách
100/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 351/2001 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou
 
Částka 44
pdf 28 MB
29. 3. 2002 101/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
 
Částka 45
pdf 92 kB
29. 3. 2002 102/2002 Sb.
Nařízení o vyplacení jednorázové finanční náhrady ke zmírnění křivd způsobených komunistickým režimem osobám zařazeným do vojenských táborů nucených prací
103/2002 Sb.
Nařízení o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a rekvalifikaci zaměstnanců v rámci investičních pobídek
104/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
105/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích
12/2002 (OP)
Oznámení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 46
pdf 2492 kB
29. 3. 2002 106/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách
 
Částka 47
pdf 88 kB
20. 3. 2002 107/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 1 pokud se týká ustanovení § 7 nabývá účinnosti dne 20.3.2003.
108/2002 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 20. března 2002 do 15. dubna 2002
 
Částka 48
pdf 167 kB
29. 3. 2002 109/2002 Sb.
Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
110/2002 Sb.
Usnesení k zákonu o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 5. února 2002 a vrácenému prezidentem republiky dne 21. února 2002
 
Částka 49
pdf 279 kB
29. 3. 2002 111/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů
13/2002 (OP)
Opatření , kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
14/2002 (OP)
Opatření , kterým se mění opatření Ministerstva financí č. 23/2001 Sb., kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny
 
Částka 50
pdf 61 kB
29. 3. 2002 112/2002 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. dubna 2002 do 30. června 2002
113/2002 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 550. výročí ustanovení Jiřího z Poděbrad zemským správcem
 
Částka 51
pdf 443 kB
9. 4. 2002 114/2002 Sb.
Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb
115/2002 Sb.
Vyhláška o podrobnostech nakládání s obaly
116/2002 Sb.
Vyhláška o způsobu označování vratných zálohovaných obalů
117/2002 Sb.
Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
118/2002 Sb.
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko
 
Částka 52
pdf 888 kB
9. 4. 2002 119/2002 Sb.
Zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních) Pozn.: Ustanovení § 10 odst. 3, § 12 odst. 4, § 17 odst. 4, § 46 odst. 5 až 7, § 49, § 50 odst. 9, § 51 odst. 7 a 8 a § 73 odst. 4 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR do EU v platnost. Autory komentáře jsou Jiří Teryngel, Antonín Kreml.
120/2002 Sb.
Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících předpisů Pozn.: V § 40 jsou stanoveny výjimky účinnosti jednotlivých ustanovení zákona. Dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost pozbývá platnosti ustanovení § 2 odst. 9.
 
Částka 53
pdf 306 kB
9. 4. 2002 121/2002 Sb.
Úplné znění zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 54
pdf 123 kB
9. 4. 2002 122/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 173/2001 Sb.
 
Částka 55
pdf 374 kB
12. 4. 2002 123/2002 Sb.
Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu Podpora investičních opatření na ochranu před povodněmi v České republice v rámci Programu prevence před povodněmi
124/2002 Sb.
Zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) Pozn.: Ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) nabývá účinnosti 1.1.2004. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) věty druhé, § 2 odst. 2, § 8 odst. 3, § 11 odst. 3 věty druhé, § 23 odst. 1 písm. e), § 27 odst. 4 písm. c), § 28 odst. 5, § 29 odst. 1 písm. b), § 29 odst. 3, 5 a 6 a § 31 odst. 6 věty poslední nabývají účinosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
125/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
126/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony s tím související Pozn.: Ustanovení § 2 odst. 3, § 4 odst. 2 věty druhé, § 5a až 5m, § 11 odst. 2 věty druhé, § 11 odst. 5, § 16a odst. 2, § 25a odst. 4 věty poslední, § 25a odst. 5, § 26e odst. 2, § 38c až 38h a § 41m zákona o bankách, ve znění tohoto zákona, nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
127/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení § 6 odst. 13 zákona o ČNB, ve znění tohoto zákona, nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
128/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
129/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.
 
Částka 56
pdf 228 kB
12. 4. 2002 130/2002 Sb.
Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) Pozn.: Ustanovení § 4 odst. 6 a § 18 odst. 9 písm. b) a c) pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
 
Částka 57
pdf 385 kB
15. 4. 2002 131/2002 Sb.
Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů
132/2002 Sb.
Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování investičních nákladů modernizace I. tranzitního železničního koridoru Děčín-Praha-Břeclav
133/2002 Sb.
Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu pěti třívozových elektrických jednotek řady 471
134/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
135/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl.I bodu 2, pokud jde o § 64 odst. 2 a § 65 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
136/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
137/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
138/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
139/2002 Sb.
Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 58
pdf 116 kB
12. 4. 2002 140/2002 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje nařízení vlády č. 228/2000 Sb., o stanovení povinného podílu počtu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele
141/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojemých s výstavbou bytů, ve znění nařízení vlády č. 294/2001 Sb.
142/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 192/2001 Sb., kterou se vydává seznam hraničních přechodů, ve znění vyhlášky č. 364/2001 Sb.
 
Částka 59
pdf 1964 kB
17. 4. 2002 143/2002 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Beskydy Pozn.: K použití viz Čl. 5 obecně závazné vyhlášky č. 6/2006 (KM).
 
Částka 60
pdf 154 kB
17. 4. 2002 144/2002 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení druhé, třetí a čtvrté věty § 10 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách
145/2002 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části čl. III bodu 1 zákona č. 210/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 61
pdf 531 kB
17. 4. 2002 146/2002 Sb.
Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů Pozn.: Ustanovení § 21 bodů 1, 2 a 13 nabývají účinnosti dnem 16.6.2002, ustanovení bodu 4 nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost, a ustanovení bodu 11 nabývá účinnosti dnem 1.7.2003.
147/2002 Sb.
Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)
148/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
149/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
150/2002 Sb.
Zákon soudní řád správní
151/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního Pozn.: Ustanovení části první bodu 14, částí čtvrté a páté, části desáté bodů 20 a 21 nabývají účinnosti dnem 17.4.2002.
 
Částka 62
pdf 195 kB
17. 4. 2002 152/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu
RS02/2002
Sdělení o opravě tiskových chyb v nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a v úplném znění zákona č. 72/1994 Sb. uveřejněném pod č. 65/2002 Sb.
 
Částka 63
pdf 237 kB
19. 4. 2002 153/2002 Sb.
Úplné znění zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 64
pdf 54 kB
16. 4. 2002 154/2002 Sb.
Zákon o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků
155/2002 Sb.
Usnesení k zákonu o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 14. března 2002 a vrácenému prezidentem republiky dne 28. března 2002
156/2002 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 16. dubna 2002 do 30. června 2002
 
Částka 65
pdf 637 kB
19. 4. 2002 157/2002 Sb.
Vyhláška o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny
158/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury č. 208/1996 Sb., o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny
159/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.
160/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/1997 Sb. , kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny, ve znění vyhlášky č. 44/2000 Sb.
 
Částka 66
pdf 70 kB
23. 4. 2002 161/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví výše výdajů státního rozpočtu ve veřejném zájmu na základě rozhodnutí předsedů obou komor Parlamentu nebo předsedy vlády
162/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz cukru do České republiky
 
Částka 67
pdf 874 kB
24. 4. 2002 163/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky Pozn.: Dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost pozbývá § 11 platnosti.
164/2002 Sb.
Vyhláška o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů
15/2002 (OP)
Oznámení o opravě oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 12/2002 Sb.
 
Částka 68
pdf 592 kB
26. 4. 2002 165/2002 Sb.
Vyhláška o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech
RS03/2002
Sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 100/2002 Sb.
 
Částka 69
pdf 6075 kB
30. 4. 2002 166/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví náležitosti žádosti o bankovní licenci, náležitosti žádosti o souhlas České národní banky s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance, s osobou uzavírající ovládací smlouvu s bankou nebo s osobou provádějící právní úkon směřující k ovládnutí banky a náležitosti oznámení o snížení kvalifikované účasti na bance nebo o pozbytí postavení ovládající osoby vůči bance
 
Částka 70
pdf 7127 kB
3. 5. 2002 167/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
16/2002 (OP)
Oznámení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 71
pdf 4454 kB
7. 5. 2002 168/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinnen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
169/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb. , kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 72
pdf 75 kB
30. 4. 2002 170/2002 Sb.
Zákon o válečných veteránech
171/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 73
pdf 641 kB
9. 5. 2002 172/2002 Sb.
Zákon o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech
173/2002 Sb.
Zákon o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů Pozn.: Úmluva o udělování evropských patentů vyšla pod č. 69/2002 Sb.m.s.
174/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 356/1999 Sb.
175/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 5 a 6 nabývají účinnosti 1.12.2002.
176/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Čl. I bod 8 nabývá účinnosti 9.5.2002 a pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
177/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 207/1998 Sb., o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo investičního fondu
178/2002 Sb.
Vyhláška o podrobnějších pravidlech pro plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech
 
Částka 74
pdf 4094 kB
9. 5. 2002 179/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam vybraných položek a položek dvojího použití v jaderné oblasti
 
Částka 75
pdf 55 MB
20. 5. 2002 180/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 1/1998 Sb. , kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 76
pdf 95 kB
9. 5. 2002 181/2002 Sb.
Nařízení o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu
182/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví preferenční celní sazby pro dovoz ryb a výrobků z ryb pocházejících z Evropské unie
183/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví postup devizových míst při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům
 
Částka 77
pdf 976 kB
15. 5. 2002 184/2002 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje nařízení vlády č. 31/1999 Sb., kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů
185/2002 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely zákona o investičních pobídkách stanoví seznam strojního zařízení tvořícího součást výrobní linky
186/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu
187/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
188/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra č. 80/2002 Sb.
 
Částka 78
pdf 45 kB
10. 5. 2002 189/2002 Sb.
Rozhodnutí o doplnění dne konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 
Částka 79
pdf 1657 kB
21. 5. 2002 190/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE Pozn.: K nabytí účinnosti tohoto nařízení a pozbytí platnosti § 1 odst. 3 viz § 9.
191/2002 Sb.
Vyhláška o technických požadavcích na stavby pro zemědělství Pozn.: K účinnosti přílohy č. 2 a pozbytí platnosti přílohy č. 4 viz § 19 odst. 2 a 3.
RS04/2002
Sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 142/2002 Sb. a v nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
 
Částka 80
pdf 314 kB
22. 5. 2002 192/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů
193/2002 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů, přijatému Parlamentem dne 9. dubna 2002 a vrácenému prezidentem republiky dne 23. dubna 2002
194/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 297/2000 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 81
pdf 79 kB
22. 5. 2002 195/2002 Sb.
Vyhláška o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
196/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 147/1998 Sb. , o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby
 
Částka 82
pdf 390 kB
24. 5. 2002 197/2002 Sb.
Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování programu Rozvoj materiálně technické základny Masarykovy univerzity v Brně
198/2002 Sb.
Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)
199/2002 Sb.
Zákon o zahájení činnosti Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích
200/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost s výjimkou čl. I bodů 1 až 9, které nabývají účinnosti dnem 24.5.2002.
201/2002 Sb.
Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
202/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1963 Sb., o Ústavním soudu , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
203/2002 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2002
204/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podlehajících mezinárodním kontrolním režimům Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 3 až 5, 11, 42, 44, 47 až 49 a 54 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
205/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 3, 5, 6, 8, 9, 12, 17, 31, 37, 41, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60 a 61 a čl. II bodu 1 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost. Tímto dnem pozbývá § 13a zák. č. 22/1997 Sb. platnosti.
206/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 4 nabývá účinnosti dnem vstupu ČR k EU v platnost.
207/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
208/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
209/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.
210/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
211/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 83
pdf 261 kB
27. 5. 2002 212/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
213/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
214/2002 Sb.
Zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropské unie
215/2002 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen
216/2002 Sb.
Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic) Pozn.: Ustanovení části první hlavy IV nabývá účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Schengenské Úmluvy viz § 15.
217/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), a zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb. Pozn.: K rozdílné účinnosti některých ustanovení viz čl. VI zákona.
 
Částka 84
pdf 644 kB
28. 5. 2002 218/2002 Sb.
Zákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) Pozn.: Ustanovení § 5 odst. 3, § 6 odst. 2, § 9 odst. 3 písm. d) a e) a odst. 4, § 11 až § 13, § 32 až § 34, § 135, § 136 odst. 2, § 235, § 236 odst. 1 a 2, § 237 odst. 1, 3 a 4, § 242, § 243 odst. 1 až 3, § 252 a přílohy č. 1 nabývají účinnosti 28.5.2002. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2015.
219/2002 Sb.
Zákon , kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
220/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 3, 8 a 10 a čl. II bodu 6, pokud jde o § 12 odst. 1 písm. y) a z), nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
 
Částka 85
pdf 824 kB
29. 5. 2002 221/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
17/2002 (OP)
Oznámení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 86
pdf 440 kB
30. 5. 2002 222/2002 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje nařízení vlády č. 126/1996 Sb., kterým se provádí zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a kterým se doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 512/1991 Sb., kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 184/1994 Sb., o jednacím řádu Ústřední volební komise a o provedení zákona o volbách do zastupitelstev v obcích
223/2002 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
224/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou , které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění
225/2002 Sb.
Vyhláška o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně
 
Částka 87
pdf 321 kB
4. 6. 2002 226/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
227/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zamědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
228/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) Pozn.: Ustanovení čl.I bodů 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15 až 18, 21 až 26, 29, 30, 32, 34, 43 a 51 a čl. III nabývají účinnosti dnem 4.6.2002. Čl. I bodu 27 nabývá účinnosti dnem 1.1.2003.
229/2002 Sb.
Zákon o finančním arbitrovi
230/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 76, 78 a 79 nabývají účinnosti dnem 1.7.2002.
231/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení bodů 26 a 79 nabývají účinnosti dnem 4.6.2002.
 
Částka 88
pdf 261 kB
6. 6. 2002 232/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
233/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek případných, pomocných a potravních doplňků
234/2002 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 31 odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
235/2002 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 46a zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 89
pdf 1233 kB
10. 6. 2002 236/2002 Sb.
Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území
237/2002 Sb.
Vyhláška o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků
18/2002 (OP)
Opatření , kterým se stanoví rozsah požadovaných informací a způsob jejich poskytování zdravotnickými zařízeními do Národního zdravotnického informačního systému (dále jen "NZIS")
 
Částka 90
pdf 327 kB
12. 6. 2002 238/2002 Sb.
Úplné znění zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
19/2002 (OP)
Opatření , kterým se stanoví termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2003
 
Částka 91
pdf 360 kB
14. 6. 2002 239/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz kakaového prášku, obsahujícího přidaný cukr nebo jiná sladidla, do České republiky Pozn.: Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 29.11.2005 nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost, bude-li tento den dřívější.
240/2002 Sb.
Vyhláška o registraci historických vozidel a sportovně historických vozidel a o jejich testování a provozu
241/2002 Sb.
Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
242/2002 Sb.
Vyhláška o bližších podmínkách poskytování příspěvku zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se změněnou pracovní schopností z celkového počtu svých zaměstnanců a vyúčtování tohoto příspěvku
 
Částka 92
pdf 4484 kB
20. 6. 2002 243/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele
244/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
245/2002 Sb.
Vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu Pozn.: Ustanovení § 1 písm. gg) a § 2 odst. 4 pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
20/2002 (OP)
Oznámení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 93
pdf 2019 kB
21. 6. 2002 246/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy
247/2002 Sb.
Vyhláška o osvobození zboží propuštěného do celního režimu volného oběhu od dovozního cla
248/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 361/1991 Sb., o zdravotní způsobilosti žadatelů o přijetí pro výkon práce příslušníka celní správy a organizaci a výkonu zdravotnických služeb v celní správě
 
Částka 94
pdf 1966 kB
25. 6. 2002 249/2002 Sb.
Nařízení o podmínkách poskytování příspěvku k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let
250/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 175/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování finanční podpory pro zpracování brambor a pšenice na škrob a kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování subvence při vývozu výrobků z bramborového škrobu
251/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2002
 
Částka 95
pdf 17 MB
28. 6. 2002 252/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
253/2002 Sb.
Vyhláška o statistice dováženého a vyváženého zboží
 
Částka 96
pdf 155 kB
28. 6. 2002 254/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení § 165 ods. 1 až 3 pozbývají platnosti dnem 30.11.2004.
255/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
256/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
257/2002 Sb.
Nařízení o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
 
Částka 97
pdf 144 kB
28. 6. 2002 258/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 4, 8 a 9 nabývají účinnosti dnem 1.1.2003.
259/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., a některé další zákony
260/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
261/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění podmínky pro použití půjčky poskytované na základě nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro použití půjčky poskytované na základě nařízení vlády č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 98
pdf 388 kB
28. 6. 2002 262/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
263/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
264/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
265/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
266/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví preferenční sazby cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie
267/2002 Sb.
Nařízení o informačním systému výzkumu a vývoje
 
Částka 99
pdf 148 kB
20. 6. 2002 268/2002 Sb.
Rozhodnutí o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
269/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 287/1999 Sb. , o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, ve znění pozdějších předpisů
270/2002 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje rozhodnutí Ministerstva financí o zřízení poboček celních úřadů k výkonu jejich působnosati
21/2002 (OP)
Opatření , kterým se zrušuje opatření Ministerstva financí č. 23/2001 Sb., kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny, ve znění pozdějších opatření
 
Částka 100
pdf 18 MB
28. 6. 2002 271/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 101
pdf 1526 kB
28. 6. 2002 272/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví seznam některých hutních výrobků, které mohou být dováženy do České republiky jen na základě automatické licence , a u nichž se uplatňuje sledování jejich dovozu do České republiky
273/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví spouštěcí úrovně objemu dovozů pro jednotlivé zemědělské výrobky a skupiny zemědělských výrobků pro kalendářní 2002
22/2002 (OP)
Oznámení o zavedení geografických oblastí do Číselníku zemí (ČZEM)
 
Částka 102
pdf 248 kB
28. 6. 2002 274/2002 Sb.
Zákon o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních přivaděčů
275/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
276/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
277/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
278/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
279/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů,
280/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
281/2002 Sb.
Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona Pozn.: Ustanovení § 7 odst. 2 a § 8 odst. 2 písm. b) nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
282/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
283/2002 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afghánistánu
284/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Čl. I body 1 až 9, 11 až 13, 15 až 22, 24 až 26, 28 až 30, 32 až 34, 36, 40, 41, 47 až 59, 61, 62 a čl. V nabývají účinnosti dnem 1.1.2003. Čl. I body 23 a 60 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
 
Částka 103
pdf 401 kB
28. 6. 2002 285/2002 Sb.
Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) Pozn.: Ustanovení části páté bodů 3 a 5 nabývají účinnosti dnem 1.3.2003.
286/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb. a zákona č. 128/2002 Sb.
 
Částka 104
pdf 799 kB
28. 6. 2002 287/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky
 
Částka 105
pdf 253 kB
28. 6. 2002 288/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven
289/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech
 
Částka 106
pdf 117 kB
28. 6. 2002 290/2002 Sb.
Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb. , o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
291/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 107
pdf 1539 kB
2. 7. 2002 292/2002 Sb.
Vyhláška o oblastech povodí
293/2002 Sb.
Vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 
Částka 108
pdf 4048 kB
2. 7. 2002 294/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění nařízení vlády č. 454/2001 Sb.
295/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 486/2000 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady pro provádění opatření k podpoře vývozu výrobků z kravského mléka
296/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005
 
Částka 109
pdf 4470 kB
3. 7. 2002 297/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 324/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, druhy služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu
 
Částka 110
pdf 51 kB
1. 7. 2002 298/2002 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. července 2002 do 30. září 2002
299/2002 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 16. listopadu 2002 do 24. listopadu 2002
 
Částka 111
pdf 165 kB
3. 7. 2002 300/2002 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
301/2002 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
302/2002 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
303/2002 Sb.
Vyhláška o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů
RS05/2002
Sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 150/2002 Sb.
 
Částka 112
pdf 3256 kB
9. 7. 2002 304/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobná specifikace zásad a postup hodnocení biocidních přípravků a účinných látek
305/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh
306/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů
 
Částka 113
pdf 7034 kB
12. 7. 2002 307/2002 Sb.
Vyhláška o radiační ochraně Pozn.: Ustanovení § 63 odst. 1 nabývá účinnosti dnem 1.1.2005. Ustanovení § 66 odst. 2 druhé věty nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.
 
Částka 114
pdf 817 kB
12. 7. 2002 308/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení § 80e zák. 591/1992 Sb. o cenných papírech a ustanovení § 183d odst. 1 a 2 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost. Ustanovení § 25 odst. 2 a 3 a § 28 zákona č. 15/1998 Sb. nabývají účinnosti dnem 1.1.2003.
309/2002 Sb.
Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) Pozn.: Předpis s výjimkou čl. XXXIII a čl. XXXIV nabývá účinnosti 1.1.2015.
310/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení čl. VII bodu 4 nabývá účinnosti dnem 1.1.2003.
311/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
312/2002 Sb.
Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Pozn.: Ustanovení § 29 až 32, § 35 ods. 1 písm. k), l) a n) a § 41 nabývají účinnosti 12.7.2002.
313/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení bodů 3, 49 a 76 až 119 nabývají účinnosti dnem 12.7.2002.
314/2002 Sb.
Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností Pozn.: Ustanovení § 4 nabývá účinnosti 12.7.2002. K použitelnosti změn provedených zákonem č. 387/2004 Sb. viz § 9 zákona 387/2004 Sb.
 
Částka 115
pdf 1200 kB
16. 7. 2002 315/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 146/1997 Sb., kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení v přípravě vybraných pracovníků Pozn.: Ustanovení § 4 odst. 4 písm. d) v části týkající se podmínky stanovující bakalářské vzdělání nabývá účinnosti 1.1.2006.
316/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 145/1997 Sb., o evidenci a kontrole jaderných materiálů a jejich bližším vymezení
 
Částka 116
pdf 8037 kB
18. 7. 2002 317/2002 Sb.
Vyhláška o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě) Pozn.: Ustanovení § 10 nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost. Ustanovení § 9 odst. 2 pozbývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
318/2002 Sb.
Vyhláška o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího zařízení a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu
319/2002 Sb.
Vyhláška o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě
 
Částka 117
pdf 836 kB
18. 7. 2002 320/2002 Sb.
Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Pozn.: Ustanovení čl. XXV bodu 3, čl. XLV, čl. CXIII bodů 4 a 7, čl. CXVII bodů 3, 4, 5, 9, 10 a 15 a čl. CXVIII bodů 4, 6, 7, 8 a 9 nabývají účinnosti dnem 1.8.2002. Ustanovení čl. XXV bodů 1 a 2 nabývají účinnosti dnem 1.1.2004.
321/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 118
pdf 6392 kB
19. 7. 2002 322/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví podmínky, výše a způsob poskytnutí příspěvku k řešení důsledků transformace státní organizace České dráhy
323/2002 Sb.
Vyhláška o rozpočtové skladbě
324/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 131/2001 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání
325/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 119
pdf 1218 kB
19. 7. 2002 326/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností Pozn.: K účinnosti jednotlivých ustanovení viz § 9 tohoto nařízení.
327/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2003 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát
328/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 47/1998 Sb., o zvláštní jednorázové peněžní náležitosti pro příslušníky Vězeňské služby České republiky
329/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Příloha č. 2 ve znění tohoto nařízení, položka uvedená pod pořadovým číslem 1 pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
330/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení § 4a odst. 2 a § 79 nabývají účinnosti dnem 1.10.2002.
331/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 415/1991 Sb., o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů, ve znění vyhlášky č. 340/1992 Sb.
RS06/2002
Sdělení o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 11/2002 Sb.
 
Částka 120
pdf 763 kB
22. 7. 2002 332/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002
333/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě
 
Částka 121
pdf 291 kB
23. 7. 2002 334/2002 Sb.
Úplné znění zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, jak vyplývá z pozdějších změn Pozn.: Vyhlášeno ve Sbirce zákonů dne 23.7.2002.
335/2002 Sb.
Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá z pozdějších změn Pozn.: Vyhlášeno ve Sbírce zákonů dne 23.7.2002.
 
Částka 122
pdf 1083 kB
24. 7. 2002 336/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 262/1995 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 171/1998 Sb.
337/2002 Sb.
Nařízení o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
338/2002 Sb.
Nařízení o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami
339/2002 Sb.
Nařízení o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem
340/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví seznam některých citlivých činností
 
Částka 123
pdf 12 MB
30. 7. 2002 341/2002 Sb.
Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 
Částka 124
pdf 247 kB
30. 7. 2002 342/2002 Sb.
Nařízení o způsobu a podmínkách poskytování podpor výsadby vinic, obnovy vinic a propagace odbytu vín Pozn.: Nařízení pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
343/2002 Sb.
Vyhláška o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách
 
Částka 125
pdf 541 kB
30. 7. 2002 344/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření
345/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
346/2002 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
 
Částka 126
pdf 1133 kB
6. 8. 2002 347/2002 Sb.
Vyhláška o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin
348/2002 Sb.
Vyhláška o bezpečnostní způsobilosti fyzických osob
349/2002 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: § 15 ods. 2 věta druhá, § 26 ods. 2 věta druhá, § 30 ods. 2 věta druhá, § 34 ods. 2 věta druhá, § 68 ods. 1 slova "ministerstvu nebo", § 74 ods. 3, § 99 ods. 1 písm. c/ slova "ministerstvu nebo", § 106 ods. 1, § 119 ods. 2 a 3, § 120, § 121, § 124 ods. 1 až 3, § 125 ods. 1, 2 a 4, § 126 ods. 1, 2 a 4, § 127 ods. 1, 2 a 4, § 128 se zrušují dnem 1.7.2003.
RS07/2002
Sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 293/2002 Sb. a ve vyhlášce č. 344/2002 Sb.
 
Částka 127
pdf 14 MB
14. 8. 2002 350/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší
351/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a uvádění emisních inventur a emisních projekcí
352/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
353/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
354/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu
355/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu
356/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování
357/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší
358/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podmínky ochrany ozonové vrstvy Země Pozn.: Tato vyhláška pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost - viz § 16.
 
Částka 128
pdf 1169 kB
15. 8. 2002 359/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Bezpečnostní informační služby
360/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanovuje způsob tvorby rezervy pro zajištění vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu
361/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 171/1999 Sb. a vyhlášky č. 284/2001 Sb.
362/2002 Sb.
Vyhláška o postupech při provádění spisové rozluky v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a o náležitostech spisové evidence při provádění spisové rozluky
363/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 192/2001 Sb., kterou se vydává seznam hraničních přechodů, ve znění vyhlášky č. 364/2001 Sb. a vyhlášky č. 142/2002 Sb.
364/2002 Sb.
Sdělení o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC)
 
Částka 129
pdf 307 kB
15. 8. 2002 365/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva financí
366/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 377/2001 Sb., o Energetickém regulačním fondu, kterou se stanoví způsob výběru určeného držitele licence, způsob výpočtu prokazatelné ztráty a výše včetně pravidel placení finančních příspěvků do tohoto fondu
 
Částka 130
pdf 146 kB
15. 8. 2002 367/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví částka pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
368/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb.
369/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie
370/2002 Sb.
Vyhláška o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva a o požadavcích na úpravu zbraně pro filmovou nebo divadelní činnost, a kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu
371/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů
372/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek, ve znění vyhlášky č. 183/2000 Sb.
RS08/2002
Sdělení o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, vyhlášeném pod č. 334/2002 Sb.
 
Částka 131
pdf 87 kB
13. 8. 2002 373/2002 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu pro území hlavního města Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a Karlovarského kraje z důvodu značného rozsahu ohrožení životů, zdraví a majetku v důsledku rozsáhlých povodní na dobu od 18.00 hodin dne 12. srpna 2002 do 24 hodin dne 22. srpna 2002
374/2002 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu pro území Ústeckého kraje z důvodu značného rozsahu ohrožení životů, zdraví a majetku v důsledku rozsáhlých povodní na dobu od 07.00 hodin dne 13. srpna 2002 do 24 hodin dne 22. srpna 2002
375/2002 Sb.
Usnesení o schválení Rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení nouzového stavu
376/2002 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím při povodních v období do 15. září 2002
377/2002 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období do 15. září 2002
 
Částka 132
pdf 71 kB
15. 8. 2002 378/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 376/2002 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím při povodních v období do 15. září 2002
379/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 284/1999 Sb., kterou se stanoví paušální částky za přijetí opatření celního úřadu
 
Částka 133
pdf 511 kB
22. 8. 2002 380/2002 Sb.
Vyhláška k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
RS09/2002
Sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 
Částka 134
pdf 78 kB
16. 8. 2002 381/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 377/2002 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období do 15. září 2002
382/2002 Sb.
Vyhláška o osvobození zboží dováženého pro potřebu osob postižených povodněmi v roce 2002 od dovozního cla
 
Částka 135
pdf 48 kB
17. 8. 2002 383/2002 Sb.
Rozhodnutí o zrušení nouzového stavu pro území Karlovarského kraje
RS10/2002
Sdělení o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 381/2002 Sb.
 
Částka 136
pdf 453 kB
27. 8. 2002 384/2002 Sb.
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních
 
Částka 137
pdf 56 kB
21. 8. 2002 385/2002 Sb.
Rozhodnutí o prodloužení nouzového stavu pro území hlavního města Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a Ústeckého kraje
386/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Zvýšení měsíční odměny podle tohoto nařízení se poskytne poprvé za měsíc srpen 2002.
387/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 376/2002 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím při povodních v období do 15. září 2002, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 138
pdf 1115 kB
30. 8. 2002 388/2002 Sb.
Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
389/2002 Sb.
Vyhláška o vydání zlatých mincí "Renesance-zámek v Litomyšli" po 2 000 Kč
RS11/2002
Sdělení o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 326/2002 Sb.
 
Částka 139
pdf 60 kB
26. 8. 2002 390/2002 Sb.
Zákon o stanovení některých lhůt pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 1. a 2. listopadu 2002
391/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
392/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 490/2001 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2002
393/2002 Sb.
Zákon , kterým se stanoví termín pro předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Pozn.: Tento zákon pozbývá platnosti dnem nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2003.
 
Částka 140
pdf 266 kB
28. 8. 2002 394/2002 Sb.
Nařízení o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi
395/2002 Sb.
Nařízení o poskytnutí nenávratné finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení
396/2002 Sb.
Nařízení o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002
397/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů
398/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů
399/2002 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
400/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství, ve znění nařízení vlády č. 153/1999 Sb.
 
Částka 141
pdf 79 kB
4. 9. 2002 401/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů....
402/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 298/2000 Sb. , kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení a seznam odrůd révy vinné v jednotlivých vinařských oblastech, z jejichž hroznů lze vyrábět víno s přívlastkem, ve znění vyhlášky č. 228/2001 Sb.
RS12/2002
Sdělení o opravě tiskových chyb v zákoně č. 320/2002 Sb.
 
Částka 142
pdf 218 kB
6. 9. 2002 403/2002 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 5 odst. 1 věty druhé a § 8 odst. 3 věty druhé zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
404/2002 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
405/2002 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 106 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 143
pdf 269 kB
10. 9. 2002 406/2002 Sb.
Úplné znění zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, jak vyplývá z pozdějších předpisů
 
Částka 144
pdf 324 kB
13. 9. 2002 407/2002 Sb.
Úplné znění zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
408/2002 Sb.
Úplné znění zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 145
pdf 2392 kB
17. 9. 2002 409/2002 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
410/2002 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
411/2002 Sb.
Sdělení o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
 
Částka 146
pdf 551 kB
18. 9. 2002 412/2002 Sb.
Úplné znění zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 147
pdf 55 kB
13. 9. 2002 413/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 332/2002 Sb., kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002
414/2002 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 16. září 2002 do 30. září 2002
415/2002 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím v období od 16. září 2002 do 30. listopadu 2002
 
Částka 148
pdf 361 kB
27. 9. 2002 416/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování Pozn.: Ustanovení § 4 nabývá účinnosti dnem 27.9.2002.
417/2002 Sb.
Úplné znění zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn
418/2002 Sb.
Úplné znění zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 149
pdf 669 kB
27. 9. 2002 419/2002 Sb.
Vyhláška o osobních radiačních průkazech
 
Částka 150
pdf 79 kB
27. 9. 2002 420/2002 Sb.
Zákon , kterým se zkracuje doba, po kterou je představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům poskytován plat při dočasné neschopnosti k výkonu funkce, a kterým se stanoví některá opatření v nemocenském pojištění (péči) a v důchodovém pojištění Pozn.: Ustanovení čl. I a II nabývají účinnosti dnem 1.1.2003.
421/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
422/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
423/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
424/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 151
pdf 58 kB
1. 10. 2002 425/2002 Sb.
Zákon , kterým se pro rok 2003 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, a kterým se těmto osobám stanoví výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2003
426/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
427/2002 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. října 2002 do 31. prosince 2002
 
Částka 152
pdf 312 kB
9. 10. 2002 428/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 377/2000 Sb., o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu
429/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
430/2002 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
431/2002 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
432/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
433/2002 Sb.
Vyhláška o podrobnějších pravidlech pro plnění povinností podle ustanovení § 14 odst. 1 a 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, Pozemkovým fondem České republiky
434/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení devizové licence , předpoklady a podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami a postup pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými prostředky
 
Částka 153
pdf 116 kB
11. 10. 2002 435/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 332/2002 Sb., kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002, ve znění nařízení vlády č. 413/2002 Sb.
436/2002 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)
437/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví bližší podmínky posuzování zdravotní způsobilosti a rozsah vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání a orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací)
 
Částka 154
pdf 306 kB
11. 10. 2002 438/2002 Sb.
Nařízení o zvýšení důchodů v roce 2003
439/2002 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2001 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
440/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví podmínky a zásady poskytování subvence pro vývoz drůbežího masa vyrobeného z jatečných kuřat a z jatečných krůt
441/2002 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělávání (KKOV)
 
Částka 155
pdf 104 kB
18. 10. 2002 442/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 361/2001 Sb., o způsobu zjišťování mimořádných událostí v drážní dopravě
443/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 166/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o činnostech Ústředního plynárenského dispečinku
444/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 191/2000 Sb., o technických podmínkách pro připojení a provoz zařízení pro odposlouchávání a zaznamenávání telekomunikačního provozu
445/2002 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Mikoláše Alše
 
Částka 156
pdf 90 kB
25. 10. 2002 446/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 396/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002
447/2002 Sb.
Vyhláška o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení
448/2002 Sb.
Sdělení , jímž se uveřejňuje seznam krajských, okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 2002
 
Částka 157
pdf 154 kB
31. 10. 2002 449/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 332/2002 Sb., kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002, ve znění pozdějších předpisů
450/2002 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje nařízení vlády č. 182/2002 Sb., kterým se stanoví preferenční celní sazby pro dovoz ryb a výrobků z ryb pocházejících z Evropské unie
451/2002 Sb.
Vyhláška o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin, kromě potravin živočišného původu
452/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam a přesná specifikace ropy, ropných poloproduktů a vybraných ropných produktů, jež lze skladovat v nouzových zásobách ropy, dále způsoby výpočtu výše nouzových zásob ropy a podmínky pro jejich skladování
453/2002 Sb.
Sdělení o vyhlášení změny č. 1 číslovacího plánu veřejných telefonních sítí
 
Částka 158
pdf 252 kB
1. 11. 2002 454/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání
455/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu
456/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání
457/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění vyhlášky č. 44/2001 Sb.
458/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí
459/2002 Sb.
Úplné znění zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 159
pdf 7188 kB
6. 11. 2002 460/2002 Sb.
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
 
Částka 160
pdf 2481 kB
8. 11. 2002 461/2002 Sb.
Nařízení o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji
462/2002 Sb.
Nařízení o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů
463/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
464/2002 Sb.
Sdělení o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)
 
Částka 161
pdf 2990 kB
12. 11. 2002 465/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách
466/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnější pravidla organizace vnitřního provozu obchodníka s cennými papíry a podrobnější pravidla jednání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zákazníkům
467/2002 Sb.
Vyhláška o rozsahu odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných pomocí makléře a o druzích odborné specializace makléře
468/2002 Sb.
Vyhláška , kterou s mění vyhláška č. 305/2001 Sb., o makléřské zkoušce
 
Částka 162
pdf 19 MB
15. 11. 2002 469/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 
Částka 163
pdf 12 MB
19. 11. 2002 470/2002 Sb.
Vyhláška Program statistických zjišťování na rok 2003
471/2002 Sb.
Sdělení o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP), Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP)
 
Částka 164
pdf 593 kB
20. 11. 2002 472/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 287/2002 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky
473/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 476/2000 Sb.
474/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona
 
Částka 165
pdf 178 kB
20. 11. 2002 475/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub)
476/2002 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení zákona č. 501/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů......
 
Částka 166
pdf 72 kB
20. 11. 2002 477/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 175/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování finanční podpory pro zpracování brambor a pšenice na škrob a kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování subvence při vývozu výrobků z bramborového škrobu, ve znění nařízení vlády č. 250/2002 Sb.
478/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem
479/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví odborná způsobilost lékařů zjišťujících smrt a lékařů provádějících vyšetření potvrzující nevratnost smrti pro účely odběru tkání nebo orgánů určených pro transplantaci
480/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu
 
Částka 167
pdf 1111 kB
22. 11. 2002 481/2002 Sb.
Úplné znění zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 168
pdf 78 kB
15. 11. 2002 482/2002 Sb.
Zákon o posílení ochrany vzdušného prostoru České republiky v době konání summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Praze a o změně trestního zákona Pozn.: Část první pozbývá platnost 1.12.2002.
483/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení
484/2002 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje nařízení vlády č. 357/2000 Sb., o vztahu Ministerstva vnitra k přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu, a nařízení vlády č. 377/2000 Sb., o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu, ve znění nařízení vlády č. 428/2002 Sb.
485/2002 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
RS13/2002
Sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 320/2002 Sb.
 
Částka 169
pdf 16 MB
26. 11. 2002 486/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence
487/2002 Sb.
Sdělení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 170
pdf 3521 kB
26. 11. 2002 488/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví, že nebude uplatněno dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002
489/2002 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2001
490/2002 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje 1. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Jeseníky
 
Částka 171
pdf 44 MB
28. 11. 2002 491/2002 Sb.
Vyhláška o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd
 
Částka 172
pdf 144 kB
29. 11. 2002 492/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
493/2002 Sb.
Vyhláška o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice
494/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška č. 51/1996 Sb., o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem, zápalkami a střelivem
495/2002 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 10 odst. 5 věty druhé zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
496/2002 Sb.
Sdělení o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 173
pdf 177 kB
29. 11. 2002 497/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
498/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně
499/2002 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 13 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a § 4 odst. 3, § 5 odst. 3, § 7 a § 13 nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005
 
Částka 174
pdf 3655 kB
5. 12. 2002 500/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví Pozn.: Též označována jako "účetní vyhláška".
501/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi Pozn.: Též označována jako "účetní vyhláška".
502/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami Pozn.: Též označována jako "účetní vyhláška".
503/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny Pozn.: Též označována jako "účetní vyhláška".
504/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví Pozn.: Též označována jako "účetní vyhláška".
505/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu
506/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky Fond národního majetku České republiky a Pozemkový fond České republiky
507/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovená zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví
 
Částka 175
pdf 87 kB
5. 12. 2002 508/2002 Sb.
Nařízení , kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český ráj
 
Částka 176
pdf 32 MB
12. 12. 2002 509/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 177
pdf 2059 kB
12. 12. 2002 510/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
511/2002 Sb.
Vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
512/2002 Sb.
Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
 
Částka 178
pdf 875 kB
13. 12. 2002 513/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví ochranná pásma zdroje přírodní minerální vody v Byňově a vymezují se konkrétní ochranná opatření (vyhláška o ochranných pásmech zdroje přírodní minerální vody v Byňově)
514/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podmínky pro označování účelu peněžních úhrad, potřebných pro sestavování platební bilance České republiky Pozn.: Ustanovení § 4 nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
 
Částka 179
pdf 121 kB
13. 12. 2002 515/2002 Sb.
Ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
516/2002 Sb.
Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA
517/2002 Sb.
Zákon , kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony
518/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb.
519/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů
520/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů
521/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
522/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 124/1990 Sb., o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 
Částka 180
pdf 2379 kB
13. 12. 2002 523/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
 
Částka 181
pdf 133 kB
13. 12. 2002 524/2002 Sb.
Sdělení o vyhlášení dne vzniku akciové společnosti České dráhy
525/2002 Sb.
Sdělení o vydání aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF) Pozn.: ASPI - aktuální znění ČMF viz Aktivní derogace.
526/2002 Sb.
Úplné znění zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 210/2002 Sb.
 
Částka 182
pdf 2734 kB
18. 12. 2002 527/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva
528/2002 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a na zrušení výměru Ministerstva financí č. 06/2002, kterým se stanoví maximální nájemné z bytu, maximální ceny služeb poskytovaných s užíváním bytu a pravidla pro věcně usměrňované nájemné v bytě a mění výměr Ministerstva financí č. 01/2002 a na zrušení položek č. 5 a č. 6 části I. oddílu A a položky č. 9 části II. výměru Ministerstva financí č. 01/2002, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
529/2002 Sb.
Sdělení o vyhlášení číslovacího plánu veřejných datových sítí
 
Částka 183
pdf 2656 kB
18. 12. 2002 530/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 332/2002 Sb., kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002, ve znění pozdějších předpisů
531/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání se státním rozpočtem
532/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2003
533/2002 Sb.
Sdělení o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodního léčivého zdroje
 
Částka 184
pdf 34 MB
27. 12. 2002 534/2002 Sb.
Nařízení o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník) Pozn.: Příloha předpisu (celní sazebník) je zařazena do podsystému ASPI-Aplikace.
 
Částka 185
pdf 1666 kB
31. 12. 2002 535/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu , rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků
 
Částka 186
pdf 1108 kB
31. 12. 2002 536/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 28/2001 Sb., kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence), ve znění vyhlášky č. 5/2002 Sb.
537/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2003
538/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění vyhlášky č. 139/1999 Sb.
539/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 252/2001 Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla
 
Částka 187
pdf 10 MB
31. 12. 2002 540/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
 
Částka 188
pdf 2189 kB
31. 12. 2002 541/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví sazebník náhrad za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů
542/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy
RS14/2002
Sdělení o opravě tiskové chyby v příloze k vyhlášce č. 463/2002 Sb.
 
Částka 189
pdf 805 kB
31. 12. 2002 543/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 190
pdf 4131 kB
31. 12. 2002 544/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb. Pozn.: Ustanovení § 1 odst. 2 a § 4 odst. 7 věty prvé nabývají účinnosti dnem 1.7.2003.
545/2002 Sb.
Vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav
546/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci
547/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví náležitosti žádosti o předchozí souhlas k vydávání elektronických peněžních prostředků
548/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podmínky pro principy zúčtování v platebních systémech a náležitosti žádosti o licenci k provozování platebního systému
 
Částka 191
pdf 238 kB
31. 12. 2002 549/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
550/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví podmínky a zásady poskytování subvence pro vývoz selat a jatečných prasat a z nich vyrobeného vepřového masa
551/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
552/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 52 nabývá účinnosti dnem 1.2.2003.
 
Částka 192
pdf 2254 kB
31. 12. 2002 553/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti
554/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění
 
Částka 193
pdf 96 kB
27. 12. 2002 555/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
556/2002 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vír ze dne 6.12.2001 č. 04/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
557/2002 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
558/2002 Sb.
Sdělení o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí a o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 194
pdf 66 kB
31. 12. 2002 559/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
560/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
561/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
562/2002 Sb.
Nařízení o stanovení orgánu státní správy, v němž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o počtu vojáků z povolání v něm
563/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 257/2002 Sb., o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
 
Částka 195
pdf 4073 kB
31. 12. 2002 564/2002 Sb.
Vyhláška o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy
565/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb. ........
566/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb. a vyhlášky č. 499/2001 Sb.
 
Částka 196
pdf 65 kB
20. 12. 2002 567/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
568/2002 Sb.
Vyhláška změna vyhlášky o rozpočtové skladbě
569/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
570/2002 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
571/2002 Sb.
Sdělení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
572/2002 Sb.
Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2002 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti
573/2002 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 197
pdf 7402 kB
30. 12. 2002 574/2002 Sb.
Zákon o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002
575/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
576/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
577/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
578/2002 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
579/2002 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2003
580/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 459/2001 Sb., o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Spojených států amerických
581/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 461/2001 Sb., o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Nového Zélandu
 
Částka 198
pdf 285 kB
31. 12. 2002 582/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
583/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
584/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů
585/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku
586/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů
587/2002 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví seznam některých hutních výrobků původem z Ukrajiny, které mohou být dováženy do České republiky jen na základě neautomatické licence, a kterým se mění nařízení vlády č. 272/2002 Sb., kterým se stanoví seznam některých hutních výrobků, které mohou být dováženy do České republiky jen na základě automatické licence, a u nichž se uplatňuje sledování jejich dovozu do České republiky Pozn.: Nařízení pozbývá platnosti dnem 31.12.2004 nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost, bude-li tento den dřívější.
588/2002 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby, ve znění nařízení vlády č. 85/1993 Sb.
589/2002 Sb.
Sdělení o zavedení 2. vydání Standardní klasifikace produkce (SKP)
 
Částka 199
pdf 106 kB
31. 12. 2002 590/2002 Sb.
Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla
RS15/2002
Sdělení o opravě tiskové chyby ve sdělení Ministerstva vnitra č. 558/2002 Sb.