Stejnopis sbírky zákonů
České republiky.

Ročník 2003

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 709 kB
8. 1. 2003 1/2003 Sb.
Sdělení o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu
 
Částka 2
pdf 433 kB
13. 1. 2003 2/2003 Sb.
Úplné znění zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jak vyplývá z pozdějších změn
3/2003 Sb.
Úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá z pozdějších změn
RS01/2003
Sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 540/2002 Sb.
 
Částka 3
pdf 2655 kB
13. 1. 2003 4/2003 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), nebo na zrušení některých ustanovení tohoto zákona
 
Částka 4
pdf 2967 kB
15. 1. 2003 5/2003 Sb.
Nařízení o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury
6/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb Pozn.: Pro stavby zřízené přede dnem 1.7.2003 nabudou ustanovení § 1 až 4 účinnosti 1.1.2005.
7/2003 Sb.
Vyhláška o vodoprávní evidenci
8/2003 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Jaroslava Vrchlického
9/2003 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2003 - 2006, 3,00 %
 
Částka 5
pdf 54 kB
10. 1. 2003 10/2003 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. března 2003
11/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška č. 127/1996 Sb., o zdravotní způsobilosti k vydání nebo prodloužení platnosti zbrojního průkazu a o prohlášení žadatele
 
Částka 6
pdf 3584 kB
28. 1. 2003 12/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu Pozn.: Ustanovení § 10 odst. 8 nabývá účinnosti dnem 1.7.2003.
13/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice
 
Částka 7
pdf 227 kB
29. 1. 2003 14/2003 Sb.
Úplné znění zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 8
pdf 276 kB
29. 1. 2003 15/2003 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění nařízení vlády č. 296/2002 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 499/2002 Sb.
16/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 260/1999 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)
 
Částka 9
pdf 13 MB
11. 2. 2003 17/2003 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
18/2003 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
19/2003 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na hračky
20/2003 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby
21/2003 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
22/2003 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv
23/2003 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
24/2003 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
25/2003 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva
26/2003 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
27/2003 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na výtahy
 
Částka 10
pdf 190 kB
3. 2. 2003 28/2003 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů
29/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 88/2000 Sb. a vyhlášky č. 355/2001 Sb.
30/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání, ve znění vyhlášky č. 157/2001 Sb.
31/2003 Sb.
Vyhláška o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy vertikálních dohod o distribuci a servisu motorových vozidel Pozn.: Ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) nabývá účinnosti dnem 1.10.2005.
32/2003 Sb.
Sdělení o postupu týkajícím se výkladu přípustnosti a lhůty k podání ústavní stížnosti při souběžném podání ústavní stížnosti a mimořádného opravného prostředku s výjimkou obnovy řízení
 
Částka 11
pdf 495 kB
10. 2. 2003 33/2003 Sb.
Nařízení , o stanovení prozatímního ochranného opatření na dovoz dusičnanu amonného do České republiky
34/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona
35/2003 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
 
Částka 12
pdf 220 kB
11. 2. 2003 36/2003 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
37/2003 Sb.
Nařízení o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
38/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
39/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška č. 213/1991 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel
 
Částka 13
pdf 1208 kB
13. 2. 2003 40/2003 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 78 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 
Částka 14
pdf 201 kB
14. 2. 2003 41/2003 Sb.
Úplné znění zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 15
pdf 3768 kB
20. 2. 2003 42/2003 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení
43/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
 
Částka 16
pdf 77 kB
17. 2. 2003 44/2003 Sb.
Vyhláška o vymezení nákladů spojených s provozováním železniční dopravní cesty
45/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 86/2000 Sb., kterou se stanoví státy, jejichž státní občané mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza
 
Částka 17
pdf 153 kB
17. 2. 2003 46/2003 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2003
47/2003 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu
 
Částka 18
pdf 5394 kB
28. 2. 2003 48/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 227/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti
49/2003 Sb.
Vyhláška o technických podmínkách požární techniky
 
Částka 19
pdf 202 kB
28. 2. 2003 50/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
51/2003 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Josefa Thomayera
52/2003 Sb.
Úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 20
pdf 1322 kB
28. 2. 2003 53/2003 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení bodů 2, 5, 6, 7, 8, 9 a 11 čl. CXVII zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
 
Částka 21
pdf 124 kB
28. 2. 2003 54/2003 Sb.
Nařízení o stanovení ochranného opatření na dovoz některých hutních výrobků do České republiky Pozn.: Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 31.12.2004 nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost, bude-li tento den dřívější.
55/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě
56/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 280/1999 Sb., kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího příkazu
57/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění vyhlášky č. 45/2000 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 3, 7 a 9 nabývají účinnosti dnem 1.3.2003.
 
Částka 22
pdf 91 kB
28. 2. 2003 58/2003 Sb.
Úplné znění zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 23
pdf 81 kB
28. 2. 2003 59/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
60/2003 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
 
Částka 24
pdf 3071 kB
28. 2. 2003 61/2003 Sb.
Nařízení o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech Pozn.: Ustanovení § 6 odst. 11 nabývá účinnosti dnem 1.1.2008.
 
Částka 25
pdf 224 kB
4. 3. 2003 62/2003 Sb.
Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
63/2003 Sb.
Nařízení o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách
 
Částka 26
pdf 527 kB
11. 3. 2003 64/2003 Sb.
Vyhláška o kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, na individuálním základě
 
Částka 27
pdf 78 kB
11. 3. 2003 65/2003 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 286/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
66/2003 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 162/2002 Sb., kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz cukru do České republiky Pozn.: Nařízení pozbývá platnosti dnem 31.12.2004 nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost, bude-li tento den dřívější.
67/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
68/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
69/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
70/2003 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2003 - 2008, 2,90 %
 
Částka 28
pdf 8389 kB
17. 3. 2003 71/2003 Sb.
Nařízení o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod
 
Částka 29
pdf 392 kB
17. 3. 2003 72/2003 Sb.
Vyhláška o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností při konkursním řízení na vybrané funkce v oblasti školství
73/2003 Sb.
Vyhláška o hlášení kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky
RS02/2003
Sdělení o opravě tiskových chyb v zákoně č. 210/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 30
pdf 5615 kB
21. 3. 2003 74/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 439/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice
 
Částka 31
pdf 47 MB
27. 3. 2003 75/2003 Sb.
Vyhláška o stanovení názvosloví ingrediencí kosmetických prostředků
 
Částka 32
pdf 1689 kB
27. 3. 2003 76/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony
77/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
78/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny, ve znění vyhlášky č. 91/2000 Sb.
79/2003 Sb.
Vyhláška o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích vzoru 1993 a mincí po 20 haléřích vzoru 1993
80/2003 Sb.
Vyhláška o vydání zlatých mincí "Pozdní renesance - štíty domů ve Slavonicích" po 2 000 Kč
81/2003 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
 
Částka 33
pdf 180 kB
25. 3. 2003 82/2003 Sb.
Nařízení , kterým se stanovuje sazba dovozního cla pro dovoz vepřového masa pocházejícího z Polské republiky do České republiky
83/2003 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 34
pdf 138 kB
20. 3. 2003 84/2003 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 567/2002 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů, a na uložení zákazu vládě České republiky pokračovat v zásazích do oblasti cen nájemného z bytu prostřednictvím vydávání vlastních právních předpisů
 
Částka 35
pdf 69 kB
31. 3. 2003 85/2003 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví obory státní služby
86/2003 Sb.
Nařízení o poměrné části rezervy, kterou lze v systému produkčních kvót mléka rozdělit v kvótovém roce 2003/2004
 
Částka 36
pdf 154 kB
31. 3. 2003 87/2003 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 183b odst. 3 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a čl. II bodu 8 zákona č. 142/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 37
pdf 172 kB
1. 4. 2003 88/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 501/2001 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 38
pdf 4405 kB
7. 4. 2003 89/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na zdravotní způsobilost příslušníků Celní správy České republiky a vady a stavy, které vylučují přijetí uchazeče do služebního poměru nebo vylučují nebo omezují výkon služby
90/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 4/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky na provedení a stavbu objektů a zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl
91/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška č. 73/1994 Sb., o zajištění bezpečnosti a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot
92/2003 Sb.
Sdělení o změně v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM)
93/2003 Sb.
Sdělení o zavedení Číselníku objektů s čísly domovními (ČOBJ-D)
94/2003 Sb.
Sdělení o vyhlášení Číslovacího plánu adres a jmen managementových domén pro systém zprostředkování zpráv
95/2003 Sb.
Sdělení o vyhlášení Změny č. 1 Číslovacího plánu signalizačních bodů signalizačních sítí signalizačního systému č. 7
96/2003 Sb.
Sdělení o vyhlášení Změny č. 1 Číslovacího plánu veřejných datových sítí
RS03/2003
Sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 44/2003 Sb., o vymezení nákladů spojených s provozováním železniční dopravní cesty
 
Částka 39
pdf 3407 kB
9. 4. 2003 97/2003 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění pozdějších předpisů a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 499/2002 Sb.
 
Částka 40
pdf 56 MB
11. 4. 2003 98/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb. a vyhlášky č. 368/2002 Sb.
99/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
100/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 
Částka 41
pdf 829 kB
4. 4. 2003 101/2003 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 24 odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
102/2003 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 42
pdf 4733 kB
11. 4. 2003 103/2003 Sb.
Nařízení o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech Pozn.: Ustanovení hlavy třetí nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.
 
Částka 43
pdf 503 kB
11. 4. 2003 104/2003 Sb.
Nařízení o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002
105/2003 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně a stanovení bližších podmínek její ochrany
106/2003 Sb.
Nález ve věci ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. října 2002 sp. zn. 15 Tz 47/2002
 
Částka 44
pdf 2890 kB
14. 4. 2003 107/2003 Sb.
Vyhláška o podílu krajských úřadů na rozdělování dotací na zjištění rizika vyplývajícího z přítomnosti radonu a jeho dceřiných produktů ve vnitřním ovzduší staveb a ve vodách pro veřejné zásobování a na přijetí opatření s tím spojených
108/2003 Sb.
Vyhláška o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu
109/2003 Sb.
Vyhláška o organizaci, výkonu a úkolech školní inspekce
110/2003 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
111/2003 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 45
pdf 266 kB
22. 4. 2003 112/2003 Sb.
Vyhláška o náležitostech zřizovací listiny o podmínkách pro rozhodování o zřízení, změnách a zrušení škol a školských zařízení jako státních příspěvkových organizací
113/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách, ve znění vyhlášky č. 99/2002 Sb.
 
Částka 46
pdf 357 kB
25. 4. 2003 114/2003 Sb.
Zákon o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda)
115/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda)
 
Částka 47
pdf 60 kB
28. 4. 2003 116/2003 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii
117/2003 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 266/2002 Sb., kterým se stanoví preferenční sazby cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie
118/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
119/2003 Sb.
Sdělení , kterým se mění sdělení Ministerstva vnitra č. 1/2003 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu
 
Částka 48
pdf 331 kB
5. 5. 2003 120/2003 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2003
121/2003 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2001 a na úhradu neuhrazené části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2000
122/2003 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2003 a 2004
123/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
124/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Čl. I bod 1 nabývá účinnosti dnem 5.5.2003.
125/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
126/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 15 § 16a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.
127/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1995 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 21 a 54 nabývají účinnosti dnem 1. července 2004. Ustanovení čl. I bodů 22 a 85 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
128/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: K rozdílné účinnosti některých ustanovení viz Čl. IV zákona.
 
Částka 49
pdf 829 kB
6. 5. 2003 129/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: K rozdílné účinnosti některých ustanovení viz Čl. V zákona.
130/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a některé další zákony Pozn.: K rozdílné účinnosti některých ustanovení viz Čl. VI zákona.
 
Částka 50
pdf 401 kB
7. 5. 2003 131/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Změny uvedené v čl. I bodu 37, pokud jde o § 17a, bodu 75, bodu 155, pokud jde o § 60 odst. 2 a čl. III bodu 1 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost. Ustanovení čl. I bodu 170 pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
132/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení § 3 odst. 4 písm. d/ pozbývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.
 
Částka 51
pdf 60 kB
9. 5. 2003 133/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení § 52 se zrušuje dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU.
134/2003 Sb.
Vyhláška o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
135/2003 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
136/2003 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 52
pdf 597 kB
16. 5. 2003 137/2003 Sb.
Vyhláška o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o zajištění administrativní bezpečnosti Pozn.: Ustanovení části sedmé nabývají účinnosti dnem 1. července 2003.
 
Částka 53
pdf 3282 kB
20. 5. 2003 138/2003 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví
139/2003 Sb.
Vyhláška o evidenci stavu povrchových a podzemních vod a způsobu ukládání údajů do informačního systému veřejné správy
140/2003 Sb.
Vyhláška o plánování v oblasti vod
 
Částka 54
pdf 59 kB
20. 5. 2003 141/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 36/2001 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy
142/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 50/1998 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě
143/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 351/2001 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění vyhlášky č. 100/2002 Sb.
 
Částka 55
pdf 2363 kB
22. 5. 2003 144/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů
RS04/2003
Sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 139/2003 Sb., o evidenci stavu povrchových a podzemních vod a způsobu ukládání údajů do informačního systému veřejné správy
 
Částka 56
pdf 87 kB
22. 5. 2003 145/2003 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, ve znění pozdějších předpisů
146/2003 Sb.
Nařízení o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby
147/2003 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje nařízení vlády č. 259/1999 Sb., o střežení některých objektů důležitých pro obranu státu
 
Částka 57
pdf 262 kB
23. 5. 2003 148/2003 Sb.
Zákon o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů)
149/2003 Sb.
Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) Pozn.: Ustanovení § 25 odst. 3 písm. a), § 31 odst. 8 a § 41, pokud jde o bod 4, nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
150/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
151/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 292/1991 Sb., o základních uměleckých školách, ve znění zákona č. 138/1995 Sb.
 
Částka 58
pdf 1225 kB
27. 5. 2003 152/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
153/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
154/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
155/2003 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 59
pdf 797 kB
3. 6. 2003 156/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích
157/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování
158/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 298/2000 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 60
pdf 477 kB
3. 6. 2003 159/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob
160/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem, ve znění vyhlášky č. 469/2001 Sb.
161/2003 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí první elektrifikované trati z Tábora do Bechyně
 
Částka 61
pdf 623 kB
9. 6. 2003 162/2003 Sb.
Zákon o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)
163/2003 Sb.
Usnesení k zákonu o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), přijatému Parlamentem dne 18. dubna 2003 a vrácenému prezidentem republiky dne 13. května 2003
164/2003 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
165/2003 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
166/2003 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
167/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví vzor ohlášení a potvrzení o zařazení do evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů
 
Částka 62
pdf 240 kB
12. 6. 2003 168/2003 Sb.
Nařízení o stanovení spouštěcích úrovní objemu dovozů pro jednotlivé zemědělské výrobky a skupiny zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2003
169/2003 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 82/2003 Sb., kterým se stanovuje sazba dovozního cla pro dovoz vepřového masa pocházejícího z Polské republiky do České republiky
170/2003 Sb.
Nařízení o opatřeních ve vztahu k Irácké republice
171/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška č. 486/1991 Sb., o omezení obchodování s Iráckou republikou
172/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 303/2002 Sb., o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů
173/2003 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 63
pdf 126 kB
12. 6. 2003 174/2003 Sb.
Zákon o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky
175/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
176/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
177/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 215/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen
178/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 283/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afghánistánu
179/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 83/2003 Sb.
180/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků
181/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů
182/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
183/2003 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2003 - 2013, 3,70 %
 
Částka 64
pdf 243 kB
17. 6. 2003 184/2003 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví další výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu
185/2003 Sb.
Vyhláška o vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu
 
Částka 65
pdf 2701 kB
24. 6. 2003 186/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č.38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
187/2003 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
188/2003 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 66
pdf 655 kB
25. 6. 2003 189/2003 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o státní službě a platech
190/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 67
pdf 21 MB
30. 6. 2003 191/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 68
pdf 164 kB
1. 7. 2003 192/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodů 37, 39 a 40 a části třetí čl. III nabývají účinnosti dnem 1.7.2004.
193/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 69
pdf 63 kB
27. 6. 2003 194/2003 Sb.
Nařízení , kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s uplatňováním ochranných opatření podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů
195/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
 
Částka 70
pdf 664 kB
1. 7. 2003 196/2003 Sb.
Nařízení o stanovení preferenčních sazeb cla a preferenčních celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských výrobků pocházejících z Evropské unie Pozn.: Toto nařízení pozbývá platnosti 30.6.2004 nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost, bude-li tento den dřívější.
197/2003 Sb.
Nařízení o Plánu odpadového hospodářství České republiky
 
Částka 71
pdf 2865 kB
2. 7. 2003 198/2003 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení slova "soudcům" v § 1 zákona č. 416/2001 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2001 a stanovení výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2002 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům, členům prezidia Komise pro cenné papíry, zástupci Veřejného ochránce práv a členům bankovní rady České národní banky
199/2003 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání
 
Částka 72
pdf 794 kB
11. 7. 2003 200/2003 Sb.
Vyhláška o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky Pozn.: Ustanovení § 7 odst. 1 pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
201/2003 Sb.
Vyhláška o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře Pozn.: Ustanovení § 10 odst. 2, § 15, 16, § 21 odst. 4, § 24, 25 a 31 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost. Ustanovení § 34 odst. 1 pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
202/2003 Sb.
Vyhláška o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky Pozn.: Ustanovení § 18 až 21, § 28 a § 37 až 40 nabývají účinnosti dnem, kterým vstoupí smlouva o přistoupení ČR k EU v platnost. Ustanovení § 43 odst. 1 pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
 
Částka 73
pdf 237 kB
14. 7. 2003 203/2003 Sb.
Vyhláška o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky Pozn.: Ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) bodu 2 nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost. Ustanovení § 6 odst. 1 písm. a/ bodu 1 a § 16 odst. 1 pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
204/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 89/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na zdravotní způsobilost příslušníků Celní správy České republiky a vady a stavy, které vylučují přijetí uchazeče do služebního poměru nebo vylučují nebo omezují výkon služby
205/2003 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vražné č. 02/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z 12. prosince 2001
 
Částka 74
pdf 1015 kB
14. 7. 2003 206/2003 Sb.
Oznámení o vyhlášení výsledků referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii konaného ve dnech 13. června 2003 a 14. června 2003
207/2003 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části věty druhé ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřené slovy "ani v souvislosti s poskytnutím této péče"
 
Částka 75
pdf 2539 kB
22. 7. 2003 208/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 260/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech)
209/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 299/1993 Sb., kterou se zmocňují územní finanční orgány k promíjení příslušenství daně
 
Částka 76
pdf 2488 kB
23. 7. 2003 210/2003 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 12a odst. 5 věty druhé zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
211/2003 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 1 odst. 2 písm. b), § 2 odst. 2 věty druhé, § 3, § 4 odst. 2 písm. b), § 5 odst. 2 věty druhé a § 6 zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 77
pdf 4697 kB
25. 7. 2003 212/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví způsob zevního označení a vzor služebního průkazu vojenského policisty a barevné provedení a označení dopravních prostředků Vojenské policie
213/2003 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 78
pdf 2656 kB
28. 7. 2003 214/2003 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů
215/2003 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
216/2003 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
217/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 300/2001 Sb., o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně, a vyhláška č. 410/2002 Sb., o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 79
pdf 1633 kB
31. 7. 2003 218/2003 Sb.
Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
219/2003 Sb.
Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) Pozn.: Ustanovení § 4 odst. 4 písm. a) bodu 3, § 18 odst. 1 písm. c), § 18 odst. 4, § 18 odst. 8 písm. a) a § 40 odst. 4 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost. Ustanovení § 18 odst. 3 a § 43 odst. 8 pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
220/2003 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s výstavbou dálnice D47
221/2003 Sb.
Zákon o dočasné ochraně cizinců Pozn.: Ustanovení § 1 odst. 4 v části obsahující slova "rozhodnutím Rady Evropské unie", § 9 odst. 4 věty první v části obsahující slova "rozhodnutím Rady Evropské unie", § 11 písm. f), § 12 písm. d) a f) a § 53 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost. Ustanovení § 1 odst. 2, § 1 odst. 4 v části obsahující slova "nařízením vlády nebo", § 9 odst. 4 věta první v části obsahující slova "nařízením vlády nebo", § 11 písm. e), § 12 písm. c) a e) a § 59 ztrácí platnost dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
222/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: K rozdílné účinnosti některých ustanovení viz Čl. VI. zákona.
223/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
224/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: K rozdílné účinnosti některých ustanovení viz Čl. V. zákona.
225/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb. Pozn.: Ustanovení části druhé nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
226/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: K rozdílné účinnosti některých ustanovení viz Čl. V zákona.
227/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., a některé další zákony
228/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
229/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení části druhé nabývá účinnosti 31.7.2003.
 
Částka 80
pdf 384 kB
29. 7. 2003 230/2003 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2004 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát
231/2003 Sb.
Nařízení o stanovení podmínek a zásad pro poskytování dotace soukromému skladování vepřového masa Pozn.: Toto nařízení pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost - viz § 7.
232/2003 Sb.
Nařízení o stanovení sazby cla a celní kvóty pro dovoz vína v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry
233/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 130/1980 Sb., o výchovném poradenství
234/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 84/1984 Sb., o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií a středních odborných škol, vyhláška č. 61/1985 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, ve znění zákona č. 111/1998 Sb., vyhláška č. 189/1991 Sb., o podmínkách uzavírání hospodářských smluv o bezplatném užívání majetku středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování, a vyhláška č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění vyhlášky č. 225/1993 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.
235/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona č. 138/1995 Sb., a vyhláška č. 35/1992 Sb., o mateřských školách
236/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 385/1991 Sb., o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, ve znění vyhlášky č. 332/1998 Sb., a vyhláška č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách
237/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon)
238/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška č. 34/1992 Sb., o hospodářské činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení
239/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška č. 49/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků na investiční dotace v rámci Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení
240/2003 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 81
pdf 486 kB
4. 8. 2003 241/2003 Sb.
Nařízení o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov bahnic a koz
242/2003 Sb.
Nařízení o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov krav bez tržní produkce mléka
243/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 43/2003 Sb.
244/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb.
245/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 31/2003 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy vertikálních dohod o distribuci a servisu motorových vozidel
246/2003 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
 
Částka 82
pdf 222 kB
5. 8. 2003 247/2003 Sb.
Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 62/2000 Sb., zákonem č. 307/2000 Sb. a zákonem č. 128/2003 Sb.
248/2003 Sb.
Úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 128/2003 Sb.
 
Částka 83
pdf 75 kB
5. 8. 2003 249/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 84
pdf 5695 kB
5. 8. 2003 250/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví vzor žádosti o zařazení do evidence odběratelů mléka, vzory pro plnění oznamovací povinnosti držitelů produkčních kvót mléka, způsob přepočtu syrového kravského mléka a mléčných výrobků na ekvivalent mléka Pozn.: Tato vyhláška pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost - viz § 4.
 
Částka 85
pdf 122 kB
6. 8. 2003 251/2003 Sb.
Nařízení , kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. XI až XIV nabývají účinnosti dnem zveřejnění Rozhodnutí Rady přidružení o připojení příloh k Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv. Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost pozbývají platnosti čl. I až X a čl. XVI.
 
Částka 86
pdf 96 kB
6. 8. 2003 252/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003
253/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., a některé další zákony
 
Částka 87
pdf 664 kB
12. 8. 2003 254/2003 Sb.
Rozhodnutí o zrušení přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti
255/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví správná lékárenská praxe, bližší podmínky přípravy a úpravy léčivých přípravků, výdeje a zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky
256/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 296/2000 Sb., kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv, včetně medikovaných krmiv a veterinárních autovakcín, změn vydaných povolení, jakož i bližší podmínky vydávání povolení k činnosti kontrolních laboratoří Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 1, pokud jde o § 1 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b), a bodu 32, pokud jde o § 31 odst. 5, nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
257/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 465/2002 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách
258/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška č. 1/1998 Sb., kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997), ve znění vyhlášky č. 296/1999 Sb., vyhlášky č. 48/2001 Sb. a vyhlášky č. 180/2002 Sb.
259/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e", ve znění vyhlášky č. 24/2001 Sb.
 
Částka 88
pdf 89 kB
14. 8. 2003 260/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu, kterými se provádí zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
261/2003 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2003 - 2018, 4,60 %
 
Částka 89
pdf 2243 kB
21. 8. 2003 262/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví částka pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
263/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 53/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Vyhláška pozbývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost , s výjimkou bodu 11, pokud se týká přílohy č. 15.
264/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich Pozn.: Ustanovení bodů 51, 52 a 58 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost. Příloha č. 1 tabulky 2 a 3 a příloha č. 2 pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
265/2003 Sb.
Sdělení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
266/2003 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 90
pdf 760 kB
22. 8. 2003 267/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění vyhlášky č. 245/1999 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 1, 7, 8, 10 až 14 nabývají účinnosti 22.8.2003.
268/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
269/2003 Sb.
Úplné znění zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 149/2000 Sb., zákonem č. 153/2000 Sb., zákonem č. 258/2000 Sb., zákonem č. 102/2001 Sb., zákonem č. 138/2002 Sb., zákonem č. 309/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb. a zákonem č. 129/2003 Sb.
 
Částka 91
pdf 1433 kB
22. 8. 2003 270/2003 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části
271/2003 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 104/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002
272/2003 Sb.
Nařízení o stanovení ochranného opatření na dovoz dusičnanu amonného do České republiky Pozn.: Tato vyhláška pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost - viz § 5.
 
Částka 92
pdf 359 kB
27. 8. 2003 273/2003 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
274/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví Pozn.: K rozdílné účinnosti některých ustanovení viz Čl. XXII zákona.
275/2003 Sb.
Vyhláška o vydání zlatých mincí "Baroko - zámek Buchlovice" po 2 000 Kč
 
Částka 93
pdf 339 kB
28. 8. 2003 276/2003 Sb.
Zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů
277/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení části třetí bodu 3 nabývá účinnosti 28.8.2003.
278/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
279/2003 Sb.
Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů
280/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
281/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 123/2003 Sb.
282/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: K rozdílné účinnosti některých ustanovení viz Čl. V zákona.
 
Částka 94
pdf 11 MB
1. 9. 2003 283/2003 Sb.
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
284/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení Čl. I bodu 17 nabývá účinnosti 1.10.2003. Ustanovení Čl. I bodů 1 až 11 a bodu 32 nabývají účinnosti 1.11.2003.
 
Částka 95
pdf 68 kB
1. 9. 2003 285/2003 Sb.
Vyhláška o organizaci a financování soutěží a přehlídek pro žáky
 
Částka 96
pdf 468 kB
3. 9. 2003 286/2003 Sb.
Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 29/2000 Sb., a zákonem č. 154/2000 Sb., zákonem č. 102/2001 Sb., zákonem č. 76/2002 Sb., zákonem č. 120/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb. a zákonem č. 131/2003 Sb.
 
Částka 97
pdf 283 kB
4. 9. 2003 287/2003 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly
288/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
 
Částka 98
pdf 841 kB
5. 9. 2003 289/2003 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
290/2003 Sb.
Vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích
291/2003 Sb.
Vyhláška o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech
292/2003 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 99
pdf 1337 kB
8. 9. 2003 293/2003 Sb.
Vyhláška o bližších podmínkách a vlastnostech výbušnin určených pro použití v rizikových podmínkách nebo v rizikovém prostředí a o přezkušování vlastností těchto výbušnin Pozn.: Ustanovení § 5 bodů 1 a 2 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
RS06/2003
Sdělení o opravě tiskové chyby v zákonu č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů
 
Částka 100
pdf 569 kB
10. 9. 2003 294/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 75/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)
295/2003 Sb.
Vyhláška o konfiskátech živočišného původu, jejich neškodném odstraňování a dalším zpracovávání Pozn.: K rozdílné účinnosti některých ustanovení viz § 20.
 
Částka 101
pdf 845 kB
12. 9. 2003 296/2003 Sb.
Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností Pozn.: § 13 nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost
297/2003 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje nařízení vlády č. 82/2003 Sb., kterým se stanovuje sazba dovozního cla pro dovoz vepřového masa pocházejícího z Polské republiky do České republiky, ve znění nař. vlády č.169/2003 Sb.
 
Částka 102
pdf 3539 kB
17. 9. 2003 298/2003 Sb.
Vyhláška o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích
299/2003 Sb.
Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka Pozn.: Ustanovení § 104 písm. b) až e) a § 108 pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
 
Částka 103
pdf 1207 kB
18. 9. 2003 300/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 18/2002 Sb., o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě
301/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 472/2000 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv
302/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 473/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o registraci, jejích změnách, prodloužení, určování způsobu výdeje léčivého přípravku, o způsobu oznamování a vyhodnocování nežádoucích účinků léčivého přípravku a způsob a rozsah oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku
303/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 350/2000 Sb., kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků
304/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 501/2000 Sb., kterou se stanoví formy, způsoby ohlašování nežádoucích příhod zdravotnických prostředků, jejich evidování, šetření a vyhodnocování, dokumentace a její uchovávání a následné sledování s cílem předcházení vzniku nežádoucích příhod, zejména jejich opakování (vyhláška o nežádoucích příhodách zdravotnických prostředků)
 
Částka 104
pdf 1393 kB
22. 9. 2003 305/2003 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví rozsah poštovního oprávnění
306/2003 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění pozdějších předpisů
307/2003 Sb.
Nařízení o stanovení dodatečného cla na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2003
308/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví částky, o které se pro účely sociální potřebnosti zvyšuje životní minimum osob, jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování
309/2003 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
310/2003 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
311/2003 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
312/2003 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
313/2003 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
314/2003 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
315/2003 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
316/2003 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 105
pdf 10 MB
30. 9. 2003 317/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 83/2002 Sb., kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory
318/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek
 
Částka 106
pdf 1202 kB
30. 9. 2003 319/2003 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění pozdějších předpisů a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 499/2002 Sb.
320/2003 Sb.
Sdělení o zavedení Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
321/2003 Sb.
Sdělení o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC
 
Částka 107
pdf 295 kB
30. 9. 2003 322/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 51, 52, 106 a 108 nabývají účinnosti 1.1.2004.
323/2003 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 6. července 2003 a vrácenému prezidentem republiky dne 18. července 2003
324/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství
325/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví pravidla pro používání léčivých přípravků při poskytování veterinární péče, včetně souvisejícího předepisování a výdeje léčivých přípravků a požadavků pro vedení záznamů o těchto činnostech, a náležitosti oznámení o nakládání s látkami nebo přípravky, včetně podmínek pro vedení a uchovávání záznamů o těchto činnostech
326/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 471/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
327/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz, ve znění vyhlášky č.442/2001 Sb.
328/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 357/2001 Sb., o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel
329/2003 Sb.
Vyhláška o informačním systému Státní veterinární správy
 
Částka 108
pdf 648 kB
2. 10. 2003 330/2003 Sb.
Nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
331/2003 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 2 nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
 
Částka 109
pdf 2215 kB
6. 10. 2003 332/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 264/1998 Sb. a vyhlášky č. 216/2001 Sb.
 
Částka 110
pdf 1391 kB
1. 10. 2003 333/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
 
Částka 111
pdf 117 kB
3. 10. 2003 334/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
335/2003 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva městské části
336/2003 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 112
pdf 675 kB
8. 10. 2003 337/2003 Sb.
Nařízení o zvýšení důchodů v roce 2004
338/2003 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
339/2003 Sb.
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
340/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 
Částka 113
pdf 1245 kB
15. 10. 2003 341/2003 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 307/2003 Sb., o stanovení dodatečného cla na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2003
342/2003 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku
343/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává seznam rostlin využívaných pro farmaceutické a terapeutické účely
344/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky
 
Částka 114
pdf 252 kB
15. 10. 2003 345/2003 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 54/2003 Sb., o stanovení ochranného opatření na dovoz některých hutních výrobků do České republiky, ve znění nařízení vlády č. 194/2003 Sb.
346/2003 Sb.
Úplné znění zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 130/2003 Sb. a zákonem č. 274/2003 Sb.
 
Částka 115
pdf 76 kB
17. 10. 2003 347/2003 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 338/2002 Sb., o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami
348/2003 Sb.
Vyhláška o vracení daně z přidané hodnoty osobám požívajícím výsad a imunit
349/2003 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 116
pdf 160 kB
20. 10. 2003 350/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
351/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 34/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona
 
Částka 117
pdf 608 kB
20. 10. 2003 352/2003 Sb.
Nařízení o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků
 
Částka 118
pdf 603 kB
24. 10. 2003 353/2003 Sb.
Zákon o spotřebních daních Pozn.: K rozdílné účinnosti viz ustanovení Hlavy IV bod 1. K pozbytí platnosti některých ustanovení viz Hlava IV bod 2. Autory komentáře jsou Bohumila Kotenová, Petra Petrová, Milan Tom.
354/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních Pozn.: Část pátá a část sedmá čl. VIII body 1, 2 a 4 nabývají účinnosti 24.10.2003.
 
Částka 119
pdf 200 kB
24. 10. 2003 355/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 89/2002 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole Pozn.: Ustanovení bodů 8 až 12 a bodu 14 nabývají účinnosti 24.10.2003. Tato vyhláška pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
 
Částka 120
pdf 336 kB
29. 10. 2003 356/2003 Sb.
Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů
357/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů
358/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
359/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
360/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb. a zákona č. 279/2003 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
RS07/2003
Sdělení o opravě tiskové chyby v zákonu č. 322/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 121
pdf 664 kB
31. 10. 2003 361/2003 Sb.
Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
362/2003 Sb.
Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
 
Částka 122
pdf 317 kB
31. 10. 2003 363/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí puncovní zákon
364/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení, ve znění pozdějších předpisů
365/2003 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí ustavení Svazu lyžařů v Království českém
366/2003 Sb.
Úplné znění zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 253/2001 Sb. a zákonem č. 253/2003 Sb.
 
Částka 123
pdf 634 kB
4. 11. 2003 367/2003 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Nařízení pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
368/2003 Sb.
Nařízení o integrovaném registru znečišťování
369/2003 Sb.
Nařízení o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů určených přednostně pro zaměstnance příjemců investičních pobídek
370/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podmínky a náležitosti pro prokázání skutečností rozhodných pro posouzení žádosti o snížení zajištění spotřební daně nebo o upuštění od jeho poskytnutí
 
Částka 124
pdf 13 MB
12. 11. 2003 371/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2004
 
Částka 125
pdf 10 MB
10. 11. 2003 372/2003 Sb.
Vyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty
373/2003 Sb.
Vyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty
374/2003 Sb.
Vyhláška o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa a s vyšetřením a posouzením živočišných produktů Pozn.: Ustanovení Části II nabývají účinnosti 1.5.2004. Ustanovení Části III nabývají účinnosti 1.1.2005. Ustanovení Části I pozbývají platnosti 30.4.2004. Ustanovení Části II pozbývají platnosti 31.12.2004.
375/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty Pozn.: Ustanovení § 37 odst. 2 nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
376/2003 Sb.
Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí
377/2003 Sb.
Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí
378/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podniky, v nichž se připouští po dobu přechodného období uplatňovat odchylné veterinární požadavky na jejich provoz
379/2003 Sb.
Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
380/2003 Sb.
Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí Pozn.: Ustanovení § 4, 7, 10, 13 a 22 nabývají účinnosti 10.11.2003.
381/2003 Sb.
Vyhláška o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
382/2003 Sb.
Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
383/2003 Sb.
Vyhláška o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí
 
Částka 126
pdf 1264 kB
13. 11. 2003 384/2003 Sb.
Nařízení o stanovení sazby cla a celní kvóty pro dovoz semena řepky
385/2003 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví citlivá činnost pro Hradní stráž
386/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení pořadového čísla 1a a 1b přílohy č. 2 nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost. Ustanovení pořadového čísla 1 přílohy č. 2 pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
387/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
388/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 403/2000 Sb., kterou se určují druhy zemědělského zboží, na něž je možné vystavovat zemědělské skladní listy, a podmínky pro provozování zemědělských veřejných skladů
389/2003 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 127
pdf 996 kB
18. 11. 2003 390/2003 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví pravidla použití příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře obnovy včelstev
391/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti o označování, měření a klasifikaci dříví
392/2003 Sb.
Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem Pozn.: Ustanovení poslední věty § 13 odst. 1 nabývá účinnosti dnem vstupu ČR do EU.
393/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb., vyhlášky č. 551/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 118/2003 Sb.
394/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb. a nařízení č. 352/2000 Sb.
395/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.
 
Částka 128
pdf 179 kB
20. 11. 2003 396/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky
 
Částka 129
pdf 14 MB
27. 11. 2003 397/2003 Sb.
Vyhláška k provedení zákona č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění zákona č. 204/2002 Sb.
398/2003 Sb.
Vyhláška stanovující všeobecnou dovozní licenci, na základě které lze uskutečnit dovoz kontrolovaného zboží do České republiky (vyhláška o všeobecné dovozní licenci)
 
Částka 130
pdf 389 kB
27. 11. 2003 399/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 516/2002 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA
400/2003 Sb.
Nařízení o stanovení postupu pro dovoz obuvi, stolního a kuchyňského nádobí z porcelánu a keramiky pocházející z Čínské lidové republiky pro období květen až prosinec 2004
401/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
402/2003 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
403/2003 Sb.
Sdělení o vyhlášení číslovacího plánu síťových směrovacích čísel
 
Částka 131
pdf 3451 kB
27. 11. 2003 404/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 486/2002 Sb., kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence
 
Částka 132
pdf 132 kB
28. 11. 2003 405/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci
406/2003 Sb.
Sdělení , kterým se mění sdělení Ministerstva vnitra č. 1/2003 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu
407/2003 Sb.
Úplné znění zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 119/2002 Sb. a zákonem č. 227/2003 Sb.
RS08/2003
Sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 387/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
 
Částka 133
pdf 786 kB
28. 11. 2003 408/2003 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku
409/2003 Sb.
Vyhláška k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
 
Částka 134
pdf 53 kB
1. 12. 2003 410/2003 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 196/2003 Sb., o stanovení preferenčních sazeb cla a preferenčních celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských výrobků pocházejících z Evropské unie
411/2003 Sb.
Sdělení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 135
pdf 316 kB
3. 12. 2003 412/2003 Sb.
Vyhláška o stanovení podmínek užívání průvodního dokladu pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně a jeho náležitosti Pozn.: Vyhláška pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
413/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů prokazatelně použitých pro výrobu tepla a způsob a podmínky vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto výrobků
 
Částka 136
pdf 886 kB
5. 12. 2003 414/2003 Sb.
Úplné znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 196/1993 Sb., zákonem č. 321/1993 Sb., zákonem č. 42/1994 Sb., zákonem č. 136/1994 Sb., zákonem č. 258/1994 Sb., zákonem č. 133/1995 Sb., zákonem č. 151/1997 Sb., zákonem č. 208/1997 Sb., zákonem č. 129/1999 Sb., zákonem č. 17/2000 Sb., zákonem č. 22/2000 Sb., zákonem č. 241/2000 Sb., zákonem č. 256/2000 Sb., zákonem č. 141/2001 Sb., zákonem č. 477/2001 Sb., zákonem č. 276/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 575/2002 Sb. a zákonem č. 322/2003 Sb.
 
Částka 137
pdf 1737 kB
8. 12. 2003 415/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi Pozn.: Ustanovení § 101 nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost. Ustanovení přílohy č. 5 nabývá účinnosti dnem 1.1.2005.
 
Částka 138
pdf 134 kB
10. 12. 2003 416/2003 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh
417/2003 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí
418/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu
419/2003 Sb.
Sdělení o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
 
Částka 139
pdf 403 kB
12. 12. 2003 420/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony
421/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů
422/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
423/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb. Pozn.: Ustanovení § 4 odst. 2 písm. b) nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
424/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 2, 18, 23, 24, 27 a 32 a čl. II bodu 4 nabývají účinnosti 1.7.2005. Ustanovení čl. II bodu 2, čl. X bodů 4 a 5 a čl. XII nabývají účinnosti 12.12.2003.
425/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
426/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 2 až 4, bodu 13 a bodů 65 až 67 nabývají účinnosti 12.12.2003.
427/2003 Sb.
Zákon , kterým se pro rok 2004 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, výše dalšího platu těchto osob za první pololetí roku 2004, a kterým se mění některé související zákony
428/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 79/2002 Sb.
 
Částka 140
pdf 165 kB
12. 12. 2003 429/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
430/2003 Sb.
Vyhláška , která upravuje způsob stanovení ceny pro konečného spotřebitele u tabákových výrobků
 
Částka 141
pdf 205 kB
15. 12. 2003 431/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních Pozn.: Ustanovení příloh č. 26 a 27 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
 
Částka 142
pdf 1070 kB
15. 12. 2003 432/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
433/2003 Sb.
Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků
434/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 143
pdf 338 kB
15. 12. 2003 435/2003 Sb.
Vyhláška o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2004
 
Částka 144
pdf 92 kB
16. 12. 2003 436/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení částí páté a šesté nabývají účinnosti 16.12. 2003.
 
Částka 145
pdf 156 kB
16. 12. 2003 437/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení Čl. I bodů 46 a 64 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
 
Částka 146
pdf 1165 kB
18. 12. 2003 438/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: K rozdílné účinnosti některých ustanovení viz Čl. XIV zákona. Zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 18. prosince 2003 (datum rozeslání částky č. 146/2003 Sbírky zákonů).
 
Částka 147
pdf 7352 kB
19. 12. 2003 439/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
440/2003 Sb.
Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů
441/2003 Sb.
Zákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách) Pozn.: Ustanovení části první § 2 písm. c), § 3 písm. a) bodu 3 a § 3 písm. b), § 7 odst. 1 písm. e), § 11 odst. 2, § 46 odst. 3, hlavy XII a části druhé nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
442/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb. a zákona č. 304/2000 Sb.
443/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb.
 
Částka 148
pdf 1095 kB
19. 12. 2003 444/2003 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce, ve znění nařízení vlády č. 40/2002 Sb.
445/2003 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 241/2003 Sb., o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov bahnic a koz
446/2003 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 242/2003 Sb., o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov krav bez tržní produkce mléka
447/2003 Sb.
Nařízení o neuplatnění dodatečného cla na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2003
448/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 43/2003 Sb. a vyhlášky č. 243/2003 Sb.
449/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
450/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů
451/2003 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 149
pdf 2855 kB
22. 12. 2003 452/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
 
Částka 150
pdf 124 kB
22. 12. 2003 453/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 2, 4, 15, 17, 24, 27, 29 až 31, 33 až 50, 54 až 58, čl. III až V nabývají účinnosti 1.4.2004. Ustanovení čl. I bodů 1, 5 až 14, 16, 18, 25, 52 a 53 nabývají účinnosti dnem 1.7.2004.
454/2003 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 6. listopadu 2003 a vrácenému prezidentem republiky dne 27. listopadu 2003
455/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
456/2003 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 8. listopadu 2003 a vrácenému prezidentem republiky dne 26. listopadu 2003
 
Částka 151
pdf 6831 kB
23. 12. 2003 457/2003 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2004
 
Částka 152
pdf 500 kB
29. 12. 2003 458/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů
459/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 12/2003 Sb. Pozn.: Ustanovení bodu 33, pokud jde o znění § 9 odst. 10 písm. b), bodu 43, pokud jde o znění § 11 odst. 4 a bodu 59, pokud jde o znění § 17 odst. 11 písm. b) nabývají účinnosti dnem 1.7.2004. Ustanovení bodu 78, pokud jde o znění ustanovení § 22 odst. 2 nabývá účinnosti dnem 1.1.2005.
460/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky
 
Částka 153
pdf 81 kB
29. 12. 2003 461/2003 Sb.
Sdělení , jímž se uveřejňuje seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 31.12.2003
 
Částka 154
pdf 37 MB
31. 12. 2003 462/2003 Sb.
Nařízení o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník) a o změně některých souvisejících předpisů
 
Částka 155
pdf 61 kB
31. 12. 2003 463/2003 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
464/2003 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
465/2003 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů
466/2003 Sb.
Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2003 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti
 
Částka 156
pdf 854 kB
31. 12. 2003 467/2003 Sb.
Vyhláška o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků
468/2003 Sb.
Vyhláška o stanovení vzorce pro výpočet extraktu původní mladiny před zakvašením a metodách určení extraktu původní mladiny
469/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících, ve znění vyhlášky č. 81/2000 Sb.
470/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví rozsah a způsob poskytování informací zdravotnickými zařízeními do Národního zdravotnického informačního systému
 
Částka 157
pdf 164 kB
31. 12. 2003 471/2003 Sb.
Úplné znění zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 272/1993 Sb., zákonem. č. 140/1995 Sb., zákonem č. 139/1996 Sb., zákonem č. 194/1999 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb. a zákonem č. 357/2003 Sb.
 
Částka 158
pdf 385 kB
31. 12. 2003 472/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
473/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 1 se použije poprvé v účetním období nejblíže následujícím po účetním období, v němž vstoupila smlouva o přistoupení ČR k EU v platnost.
474/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 1 se použije poprvé v účetním období nejblíže následujícím po účetním období, v němž vstoupila smlouva o přistoupení ČR k EU v platnost.
475/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny
476/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
477/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu
478/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 506/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky Fond národního majetku České republiky a Pozemkový fond České republiky
 
Částka 159
pdf 153 kB
31. 12. 2003 479/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních Pozn.: Ustanovení Čl. I bodů 7, 15, 18, 19, 23 až 31, 37, 43 a Čl. II bodů 1 a 2 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost. Ustanovení Čl. IV bodu 2 nabývá účinnosti 31.12.2003.
480/2003 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
481/2003 Sb.
Nařízení o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
482/2003 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku) Pozn.: Náhrady upravené podle tohoto nařízení přísluší od 1.2.2004.
483/2003 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004
484/2003 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb.
 
Částka 160
pdf 87 kB
31. 12. 2003 485/2003 Sb.
Sdělení o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2002
486/2003 Sb.
Sdělení o vydání Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)
487/2003 Sb.
Sdělení o vydání Klasifikace zemí (CZ-GEONOM)
488/2003 Sb.
Sdělení o vydání Klasifikace individuální spotřeby podle účelu (CZ-COICOP)
489/2003 Sb.
Sdělení o vydání Číselníku zemí (ČZEM)
490/2003 Sb.
Sdělení o vydání Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
491/2003 Sb.
Sdělení o vydání Klasifikace funkcí vládních institucí (CZ-COFOG)
492/2003 Sb.
Sdělení o vydání rozšířené Klasifikace zaměstnání (KZAM-R) Pozn.: Aktuální text KZAM-R je v systému ASPI součástí Volitelných aplikací "Ap"
493/2003 Sb.
Sdělení o vydání Číselníku institucionálních sektorů a subsektorů (ČISS)
494/2003 Sb.
Sdělení o vydání Klasifikace postavení v zaměstnání (CZ-ICSE)
495/2003 Sb.
Sdělení o vydání Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
496/2003 Sb.
Sdělení o vydání TNM klasifikace zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii
497/2003 Sb.
Sdělení o vydání Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI)
498/2003 Sb.
Sdělení o vydání Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČVMJ)