Stejnopis sbírky zákonů
České republiky.

Ročník 2004

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 89 kB
2. 1. 2004 1/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
2/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu
3/2004 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 400. výročí úmrtí Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan
 
Částka 2
pdf 208 kB
5. 1. 2004 4/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Toto nařízení pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
5/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
6/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
7/2004 Sb.
Vyhláška o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice
8/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti pro posouzení vhodnosti názvů odrůd pěstovaných rostlin Pozn.: Vyhláška pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost, pokud jde o zemědělské druhy pěstovaných rostlin a zeleninové druhy pěstovaných rostlin uvedené v druhovém seznamu v příloze č. 1 k zákonu.
9/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění pozdějších předpisů
RS01/2004
Sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky
 
Částka 3
pdf 2488 kB
14. 1. 2004 10/2004 Sb.
Sdělení , jímž se zveřejňuje Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu
11/2004 Sb.
Úplné znění zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 107/1994 Sb., zákonem č. 200/1994 Sb., zákonem č. 62/1997 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č. 186/2001 Sb. a zákonem č. 175/2003 Sb.
 
Částka 4
pdf 30 MB
20. 1. 2004 12/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 5
pdf 353 kB
20. 1. 2004 13/2004 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách
14/2004 Sb.
Sdělení o přijetí rozhodnutí podle § 11 odst. 2 písm. j) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
15/2004 Sb.
Úplné znění zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 19/1993 Sb. a zákonem č. 127/2003 Sb.
16/2004 Sb.
Úplné znění zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 162/2003 Sb. a zákonem č. 282/2003 Sb.
 
Částka 6
pdf 69 kB
15. 1. 2004 17/2004 Sb.
Nařízení o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad
 
Částka 7
pdf 1763 kB
23. 1. 2004 18/2004 Sb.
Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) Pozn.: Ustanovení § 28 odst. 1, odst. 2 písm. a), c), d) a j), odst. 4, § 38, 39 a části čtvrté nabývají účinnosti 23.1.2004.
19/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
20/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení Čl. I bodů 1, 16, pokud jde o § 12 odst. 1 písm. h), 25, pokud jde o § 21 odst. 3, 28 až 31, 36 a 133 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
21/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb. Pozn.: Ustanovení Čl. I bodu 8, pokud jde o § 2 písm. ll), bodu 14, pokud jde o § 3b, bodu 36, pokud jde o § 9 odst. 3, bodu 46, pokud jde o § 16b odst. 2 až 6, a bodu 47, pokud jde o § 19 odst. 7 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
22/2004 Sb.
Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů
23/2004 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
24/2004 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 8
pdf 4069 kB
23. 1. 2004 25/2004 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky
26/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 336/2001 Sb. Pozn.: Nařízení pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
27/2004 Sb.
Sdělení o vyhlášení změny č. 2 číslovacího plánu veřejných telefonních sítí
 
Částka 9
pdf 2284 kB
29. 1. 2004 28/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 298/2000 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení, ve znění pozdějších předpisů
29/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 
Částka 10
pdf 235 kB
30. 1. 2004 30/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění vyhlášky č. 478/2002 Sb.
31/2004 Sb.
Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 117/1994 Sb., zákonem č. 227/1997 Sb., zákonem č. 492/2000 Sb., zákonem č. 353/2001 Sb., zákonem č. 575/2002 Sb. a zákonem č. 437/2003 Sb.
 
Částka 11
pdf 690 kB
30. 1. 2004 32/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 249/2002 Sb., o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let
33/2004 Sb.
Nařízení , kterým se zrušují některá nařízení vlády v oblasti podpory bydlení z veřejných prostředků a kterým se stanoví některé podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby
34/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení bodu 36, pokud jde o § 14 odst. 10, nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
35/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť
 
Částka 12
pdf 911 kB
5. 2. 2004 36/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení § 2 odst. 2, § 19 odst. 1 písm. g), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 8 zákona č. 42/1994 Sb. nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
37/2004 Sb.
Zákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) Pozn.: Ustanovení § 23 odst. 4 až 6, § 30, 42, 63, § 64 až 67 a § 70 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
38/2004 Sb.
Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)
39/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: K rozdílné účinnosti některých ustanovení viz Čl. IV a Čl. IX zákona.
40/2004 Sb.
Zákon o veřejných zakázkách Pozn.: K rozdílné účinnosti některých ustanovení viz § 112 zákona.
41/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách Pozn.: Část desátá nabývá účinnosti 5.2.2004.
 
Částka 13
pdf 2696 kB
6. 2. 2004 42/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 350/2000 Sb., kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků, ve znění vyhlášky č. 303/2003 Sb.
43/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví správná praxe prodejců vyhrazených léčiv
44/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č.106/2002 Sb.
45/2004 Sb.
Úplné znění zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 84/1993 Sb., zákonem č. 165/1993 Sb., zákonem č. 307/1993 Sb., zákonem č. 182/1994 Sb., zákonem č. 118/1995 Sb., zákonem č. 134/1995 Sb., zákonem č. 160/1995 Sb., zákonem č. 136/1996 Sb., zákonem č. 133/1997 Sb., zákonem č. 280/2003 Sb. a zákonem č. 422/2003 Sb.
 
Částka 14
pdf 190 kB
12. 2. 2004 46/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Pozn.: Ustanovení Čl. I bodu 29 nabývá účinnosti 1.1.2005.
47/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: K rozdílné účinnosti viz ustanovení Čl. IV. a IX.
48/2004 Sb.
Zákon o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce
49/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce
RS02/2004
Sdělení o opravě tiskových chyb v zákonu č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2004
 
Částka 15
pdf 129 kB
12. 2. 2004 50/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu, ve znění nařízení vlády č. 47/2003 Sb.
51/2004 Sb.
Nařízení o plánování obrany státu
 
Částka 16
pdf 256 kB
12. 2. 2004 52/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
53/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel
 
Částka 17
pdf 1666 kB
13. 2. 2004 54/2004 Sb.
Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití
 
Částka 18
pdf 96 kB
10. 2. 2004 55/2004 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
56/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 462/2003 Sb., o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník) a o změně některých souvisejících předpisů
 
Částka 19
pdf 151 kB
13. 2. 2004 57/2004 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Litoměřice č. 4/95 o zákazu komunistické, fašistické a nacistické propagandy na území města Litoměřice
58/2004 Sb.
Úplné znění zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 18/1993 Sb., zákonem č. 322/1993 Sb., zákonem. č. 42/1994 Sb., zákonem. č. 72/1994 Sb., zákonem. č. 85/1994 Sb., zákonem č. 113/1994 Sb., zákonem č. 248/1995 Sb., zákonem č. 96/1996 Sb., zákonem č. 151/1997 Sb., zákonem č. 203/1997 Sb., zákonem č. 227/1997 Sb., zákonem č. 169/1998 Sb., zákonem č. 95/1999 Sb., zákonem č. 27/2000 Sb., zákonem č. 103/2000 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č. 340/2000 Sb., zákonem č. 364/2000 Sb., zákonem č. 117/2001 Sb., zákonem č. 120/2001 Sb., zákonem č. 148/2002 Sb., zákonem č. 198/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb. a zákonem č. 420/2003 Sb.
 
Částka 20
pdf 2156 kB
13. 2. 2004 59/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb.
60/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší
61/2004 Sb.
Nařízení o stanovení množstevního omezení vývozu obilovin a výrobků z obilovin z České republiky
62/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví způsob provádění platebního styku mezi bankami, zúčtování na účtech u bank a technické postupy bank při opravném zúčtování Pozn.: Ustanovení § 4 odst. 2 písm. b) bodu 1, § 5, § 6 odst. 2 písm. a) bodu 7, § 7 odst. 1, § 9 odst. 3 písm. a), § 12 odst. 1 písm. b), § 15 odst. 2 písm. b) a odst. 3 nabývají účinnosti 1.9.2004.
 
Částka 21
pdf 3775 kB
19. 2. 2004 63/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry
 
Částka 22
pdf 119 kB
19. 2. 2004 64/2004 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
65/2004 Sb.
Úplné znění zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 83/1995 Sb. a zákonem č. 423/2003 Sb.
 
Částka 23
pdf 5359 kB
24. 2. 2004 66/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na kontrolní momentové klíče
67/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na kyvadlová kladiva
68/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na tvrdoměry na kovy
69/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na napínací soupravy na předpjatý beton
70/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na trhací stroje a lisy
71/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na měřicí sestavy s Epsteinovým přístrojem pro měření magnetických vlastností plechů pro elektrotechniku
72/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na měřicí sestavy pro měření magnetických charakteristik magnetů
 
Částka 24
pdf 53 kB
19. 2. 2004 73/2004 Sb.
Nařízení o zrušení lázeňského místa v obci Železnice
74/2004 Sb.
Vyhláška o zrušení přírodních léčebných lázní na území obce Železnice
75/2004 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 25
pdf 1398 kB
25. 2. 2004 76/2004 Sb.
Ústavní zákon o změnách státních hranic s Rakouskou republikou Pozn.: Text smlouvy - viz 85/2004 Sb.m.s.
77/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení Čl. I bodu 32, pokud se týká § 8k, nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
78/2004 Sb.
Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty Pozn.: Ustanovení § 8 odst. 4 až 7, § 9 odst. 3 písm. d) a e), § 18 odst. 4 a 5, § 20 odst. 6, § 21 odst. 5 písm. c) a d), § 21 odst. 7, § 23 odst. 2 a 5, § 24 odst. 4 až 10, § 24 odst. 12, 15 a 17, § 25 odst. 2 a § 34 odst. 7 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost. Ustanovení § 11 odst. 3, § 23 odst. 1 a § 25 odst. 1 pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
79/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
80/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb.
81/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení Čl. I bodu 9 části věty za středníkem, Čl. I bodu 30 části věty za středníkem, Čl. I bodu 34 a Čl. I bodu 50 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
82/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prvenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 26
pdf 113 kB
19. 2. 2004 83/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
84/2004 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 11. prosince 2003 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. ledna 2004
85/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení Čl. I bodů 1 až 5, 7 až 9, Čl. VI a Čl. VII nabývají účinnosti 19.2.2004.
86/2004 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 14. ledna 2004 a vrácenému prezidentem republiky dne 29. ledna 2004
 
Částka 27
pdf 433 kB
25. 2. 2004 87/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky, ve znění nařízení vlády č. 455/2001 Sb.
88/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 
Částka 28
pdf 17 MB
27. 2. 2004 89/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky
 
Částka 29
pdf 1712 kB
27. 2. 2004 90/2004 Sb.
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 30
pdf 621 kB
3. 3. 2004 91/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
92/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb. Pozn.: Ustanovení Čl. I bodů 6, 27, 29, 30, 50, 51, 64 až 80, 83, 88, 91, 92, 97 až 100, 102, 103, 113 a 125 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
93/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
94/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
95/2004 Sb.
Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Pozn.: Ustanovení části sedmé a § 34 ods. 5 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
96/2004 Sb.
Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) Pozn.: Ustanovení hlavy VII, § 85 odst. 4 a 5, § 95 a 101 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
 
Částka 31
pdf 2117 kB
4. 3. 2004 97/2004 Sb.
Vyhláška k provedení zákona o ochranných známkách Pozn.: Ustanovení § 14 nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
98/2004 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 42 odst. 1 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 32
pdf 486 kB
5. 3. 2004 99/2004 Sb.
Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) Pozn.: Ustanovení § 6 odst. 3 písm. b) bodu 3 a § 26 až 29 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
100/2004 Sb.
Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)
101/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
102/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodů 1, 2, 4, 7 až 9, 11, 13 a 14 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
103/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 33
pdf 1812 kB
11. 3. 2004 104/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů
105/2004 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení bodu 18 přílohy č. 3 nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
106/2004 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 34
pdf 79 kB
10. 3. 2004 107/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005, ve znění nařízení vlády č. 44/2002 Sb.
109/2004 Sb.
Nařízení , kterým se pozastavuje pravidelná odvodní povinnost občanů podléhajících branné povinnosti
108/2004 Sb.
Nařízení o stanovení výše poměrné části rezervy, kterou lze v systému produkčních kvót mléka rozdělit v kvótovém roce 2004/2005
110/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb.
111/2004 Sb.
Sdělení o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému
 
Částka 35
pdf 550 kB
17. 3. 2004 112/2004 Sb.
Nařízení o Národním programu snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
113/2004 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2004 - 2009, 3,80 %
 
Částka 36
pdf 174 kB
17. 3. 2004 114/2004 Sb.
Úplné znění zákona č.91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 37
pdf 1928 kB
19. 3. 2004 115/2004 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem Pozn.: Ustanovení § 1 písm. a), § 2, § 3 odst. 1 a 2, § 4 odst. 1 až 4, § 5 až 7 a § 14 odst. 1 písm. d) až h) nabývají účinnosti 19.3.2004. Ustanovení § 3 odst. 1 a 2 pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
 
Částka 38
pdf 1198 kB
19. 3. 2004 116/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Býčí skála a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 105/1997 Sb., kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy a stanoví její bližší ochranné podmínky
117/2004 Sb.
Sdělení o vyhlášení číslovacího plánu čísel identifikujících vydavatele mezinárodních telekomunikačních karet
 
Částka 39
pdf 132 kB
19. 3. 2004 118/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
119/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
120/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
121/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 40
pdf 814 kB
22. 3. 2004 122/2004 Sb.
Zákon o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
123/2004 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví výčet některých dalších věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu
124/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
125/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody
 
Částka 41
pdf 85 kB
24. 3. 2004 126/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva
127/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy
128/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb.
129/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění pozdějších předpisů
130/2004 Sb.
Vyhláška o vydání zlatých mincí "Empír - zámek Kačina" po 2 000 Kč
131/2004 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 42
pdf 1119 kB
26. 3. 2004 132/2004 Sb.
Vyhláška o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení
133/2004 Sb.
Vyhláška o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu
 
Částka 43
pdf 1926 kB
30. 3. 2004 134/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť
135/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
 
Částka 44
pdf 2839 kB
1. 4. 2004 136/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Pozn.: Ustanovení § 9 odst. 3, jde-li o ovce a kozy, § 39 odst. 5 písm. f) a § 93 nabývají účinnosti 1.5.2004. Ustanovení § 89, 90 a 92 pozbývají platnosti 30.4.2004.
 
Částka 45
pdf 948 kB
1. 4. 2004 137/2004 Sb.
Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných Pozn.: Ustanovení § 30 odst. 2 a § 38 nabývají účinnosti 1.5.2004.
 
Částka 46
pdf 644 kB
1. 4. 2004 138/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění pozdějších předpisů
139/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
 
Částka 47
pdf 85 kB
31. 3. 2004 140/2004 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu v prvním pololetí roku 2004
141/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů
142/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů
143/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů
144/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky č. 238/1998 Sb.
 
Částka 48
pdf 1585 kB
5. 4. 2004 145/2004 Sb.
Nařízení o poskytování příspěvku z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
146/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) Pozn.: Ustanovení bodu 10 nabývá účinnosti 1.1.2006.
 
Částka 49
pdf 4676 kB
5. 4. 2004 147/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
 
Částka 50
pdf 568 kB
7. 4. 2004 148/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
149/2004 Sb.
Úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá z pozdějších změn
RS03/2004
Sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování
 
Částka 51
pdf 544 kB
7. 4. 2004 150/2004 Sb.
Úplné znění zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 52
pdf 883 kB
7. 4. 2004 151/2004 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky
152/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění nařízení vlády č. 398/2002 Sb.
153/2004 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 243c odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 53
pdf 2228 kB
9. 4. 2004 154/2004 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
155/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 292/1991 Sb., o základních uměleckých školách, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 54
pdf 3482 kB
9. 4. 2004 156/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
157/2004 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 20. února 2004 a vrácenému prezidentem republiky dne 11. března 2004
158/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách
 
Částka 55
pdf 748 kB
9. 4. 2004 159/2004 Sb.
Nařízení o stanovení bližších podmínek poskytování a propadnutí záruk pro zemědělské výrobky
160/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení Čl. I bodu 1 nabývá účinnosti 1.5.2004.
161/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, ve znění vyhlášky č. 196/2002 Sb.
162/2004 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke vstupu České republiky do Evropské unie
163/2004 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních 2 500 Kč mincí se zlatým středem a stříbrným mezikružím ke vstupu České republiky do Evropské unie
 
Částka 56
pdf 1239 kB
14. 4. 2004 164/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti
 
Částka 57
pdf 2135 kB
16. 4. 2004 165/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
166/2004 Sb.
Zákon o převodu některého majetku, se kterým je příslušný hospodařit Česká správa letišť, státní podnik, z vlastnictví České republiky do vlastnictví některých krajů
167/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
168/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
169/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb.
170/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky
171/2004 Sb.
Zákon o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně
172/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb.
 
Částka 58
pdf 6192 kB
21. 4. 2004 173/2004 Sb.
Vyhláška o způsobu a rozsahu vyžadování údajů Výzkumným ústavem zemědělské ekonomiky
174/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 53/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 263/2003 Sb.
175/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin Pozn.: Ustanovení § 7 nabývá účinnosti 1.5.2004.
 
Částka 59
pdf 6563 kB
21. 4. 2004 176/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb.
177/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb.
 
Částka 60
pdf 556 kB
21. 4. 2004 178/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem
179/2004 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na veterinární technické prostředky
180/2004 Sb.
Nařízení o provádění některých opatření společné organizace trhu s obilovinami
181/2004 Sb.
Nařízení o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobky
182/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 174/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady opatření k podpoře vývozu sladu
183/2004 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje nařízení vlády č. 77/2000 Sb., o vydávání potvrzení o přechodném pobytu státním občanům Slovenské republiky
 
Částka 61
pdf 9171 kB
23. 4. 2004 184/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: K rozdílné účinnosti některých ustanovení viz Čl. III a IV vyhlášky.
 
Částka 62
pdf 848 kB
23. 4. 2004 185/2004 Sb.
Zákon o Celní správě České republiky Pozn.: Ustanovení § 5 odst. 4 písm. m) nabývá účinnosti 1.1.2006.
186/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky Pozn.: Ustanovení části první Čl. I bodů 1 až 5 nabývají účinnosti 1.1.2005.
187/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení § 12, 13, § 15 až 18, § 19a a 19b celního zákona pozbývají platnosti dnem 1. ledna 2007.
188/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení Čl. I bodů 77 až 86 - části deváté, nabývají účinnosti 1.5.2004.
 
Částka 63
pdf 576 kB
23. 4. 2004 189/2004 Sb.
Zákon o kolektivním investování
190/2004 Sb.
Zákon o dluhopisech
191/2004 Sb.
Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
 
Částka 64
pdf 4484 kB
23. 4. 2004 192/2004 Sb.
Vyhláška o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu
193/2004 Sb.
Vyhláška o ochraně zvířat při přepravě
194/2004 Sb.
Vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti
195/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 89/2002 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole, ve znění pozdějších předpisů
196/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 351/2001 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 65
pdf 2199 kB
23. 4. 2004 197/2004 Sb.
Vyhláška k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
198/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění vyhlášky č. 363/2001 Sb.
 
Částka 66
pdf 4542 kB
26. 4. 2004 199/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží
200/2004 Sb.
Vyhláška o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropského společenství
 
Částka 67
pdf 673 kB
26. 4. 2004 201/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č.202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, ve znění vyhlášky č.375/2003 Sb., a vyhláška č.381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
202/2004 Sb.
Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat
 
Částka 68
pdf 3500 kB
26. 4. 2004 203/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č.505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování, ve znění nařízení vlády č.500/2001 Sb.
204/2004 Sb.
Nařízení o stanovení bližších podmínek provádění společné organizace trhu se sušenými krmivy
205/2004 Sb.
Nařízení , kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol Pozn.: Ustanovení § 3 nabývá účinnosti 26.4.2004. Ustanovení § 2 odst. 3 písm. b) nabývá účinnosti 1.9.2004.
206/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby
 
Částka 69
pdf 4168 kB
26. 4. 2004 207/2004 Sb.
Vyhláška o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat
208/2004 Sb.
Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat
 
Částka 70
pdf 4190 kB
27. 4. 2004 209/2004 Sb.
Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
 
Částka 71
pdf 8126 kB
28. 4. 2004 210/2004 Sb.
Vyhláška o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného původu
211/2004 Sb.
Vyhláška o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků
212/2004 Sb.
Vyhláška o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci
213/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti Ministerstva zemědělství
 
Částka 72
pdf 237 kB
28. 4. 2004 214/2004 Sb.
Zákon o zřízení Univerzity obrany
215/2004 Sb.
Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje
216/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
217/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
218/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 73
pdf 36 MB
29. 4. 2004 219/2004 Sb.
Vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe
220/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpečných chemických látek a vedení jejich evidence
221/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno
222/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se u chemických látek a chemických přípravků stanoví základní metody pro zkoušení fyzikálně-chemických vlastností, výbušných vlastností a vlastností nebezpečných pro životní prostředí
223/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí
 
Částka 74
pdf 800 kB
29. 4. 2004 224/2004 Sb.
Nařízení o některých podrobnostech provádění společných organizací trhu v režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
225/2004 Sb.
Nařízení o některých podrobnostech provádění tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky Pozn.: Ustanovení § 3 nabývá účinnosti 29.4.2004.
226/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 287/2002 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění vyhlášky č. 472/2002 Sb.
227/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)
228/2004 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
 
Částka 75
pdf 1334 kB
29. 4. 2004 229/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti Pozn.: Ustanovení § 4 odst. 1 a 3 a přílohy č. 1 a 2 pozbývají platnosti dnem 31.12.2004.
230/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění pozdějších předpisů
231/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku
 
Částka 76
pdf 38 MB
30. 4. 2004 232/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
 
Částka 77
pdf 565 kB
30. 4. 2004 233/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem
234/2004 Sb.
Vyhláška o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
 
Částka 78
pdf 975 kB
23. 4. 2004 235/2004 Sb.
Zákon o dani z přidané hodnoty Pozn.: Ustanovení § 23 odst. 3, § 73 odst. 3 věty poslední a § 51 odst. 1 písm. j) nabývají účinnosti 1.1.2005.
236/2004 Sb.
Usnesení k zákonu o dani z přidané hodnoty přijatému Parlamentem dne 1. dubna 2004 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. dubna 2004
237/2004 Sb.
Zákon , kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení části devatenácté Článku XIX bodu 2 nabývá účinnosti 23.4.2004. Ustanovení části třicáté první Čl. XXXI nabývá účinnosti 1.1.2005.
238/2004 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dnem 1. dubna 2004 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. dubna 2004
 
Částka 79
pdf 15 MB
30. 4. 2004 239/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby
240/2004 Sb.
Vyhláška o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti
 
Částka 80
pdf 16 MB
30. 4. 2004 241/2004 Sb.
Nařízení o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními
 
Částka 81
pdf 1222 kB
30. 4. 2004 242/2004 Sb.
Nařízení o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření)
243/2004 Sb.
Nařízení o stanovení některých podrobností a bližších podmínek při poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro rok 2004
244/2004 Sb.
Nařízení o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
245/2004 Sb.
Nařízení o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem
246/2004 Sb.
Nařízení o provádění některých opatření společné organizace trhu s osivem
247/2004 Sb.
Nařízení o provádění některých opatření společných organizací trhu s ovocem a zeleninou a s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny
248/2004 Sb.
Nařízení o některých opatřeních k provádění společné organizace trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno
249/2004 Sb.
Nařízení o stanovení některých podrobností a bližších podmínek k provádění opatření společných organizací trhu s hovězím a telecím, vepřovým, drůbežím, skopovým a kozím masem, a vejci a k poskytování zvláštních subvencí při vývozu pro hovězí a telecí maso a pro některé druhy vykostěného hovězího masa
250/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví sektory, v nichž nemohou být uděleny investiční pobídky
251/2004 Sb.
Sdělení , kterým se sděluje rozhodnutí Ministerstva financí o zrušení poboček celních úřadů k výkonu jejich působnosti
 
Částka 82
pdf 1043 kB
30. 4. 2004 252/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
253/2004 Sb.
Sdělení , kterým se oznamují profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o advokacii
 
Částka 83
pdf 138 kB
30. 4. 2004 254/2004 Sb.
Zákon o omezení plateb v hotovosti
255/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 84
pdf 706 kB
30. 4. 2004 256/2004 Sb.
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
257/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
 
Částka 85
pdf 1032 kB
30. 4. 2004 258/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb a podrobnější způsoby jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky
259/2004 Sb.
Vyhláška o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace makléře a o makléřské zkoušce
260/2004 Sb.
Vyhláška o náležitostech technického provedení kótovaných listinných cenných papírů
261/2004 Sb.
Vyhláška o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a zásadách pro vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele
262/2004 Sb.
Vyhláška o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na individuálním základě
 
Částka 86
pdf 4695 kB
30. 4. 2004 263/2004 Sb.
Vyhláška o minimálních náležitostech prospektu cenného papíru a užšího prospektu cenného papíru
264/2004 Sb.
Vyhláška o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech
265/2004 Sb.
Vyhláška o podrobnostech plnění povinností depozitáře
266/2004 Sb.
Vyhláška o hlášení obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu
267/2004 Sb.
Vyhláška o obsahu informačních povinností obchodníka s cennými papíry a způsobu jejich plnění Pozn.: Ustanovení § 3 odst. 5 nabývá účinnosti 1.11.2004.
 
Částka 87
pdf 1705 kB
30. 4. 2004 268/2004 Sb.
Vyhláška o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
269/2004 Sb.
Vyhláška o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování
270/2004 Sb.
Vyhláška o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování
271/2004 Sb.
Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti
 
Částka 88
pdf 558 kB
30. 4. 2004 272/2004 Sb.
Nařízení o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým
273/2004 Sb.
Nařízení o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Andorrskému knížectví, Bolívarovské republice Venezuela, Brazilské federativní republice, Guatemalské republice, Japonsku, Monackému knížectví, Nikaragujské republice, Novému Zélandu, Paraguayské republice, Salvadorské republice, San Marinské republice, Svatému Stolci, ke Svrchovanému řádu Maltézských rytířů, ke Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong, ke Zvláštní administrativní oblasti ČÍnské lidové republiky Macao a pro držitele cestovních dokladů Organizace spojených národů "Laissez-Passer" Pozn.: K rozdílné účinnosti viz ustanovení § 3.
274/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam nemocí, které by mohly ohrozit veřejné zdraví, a seznam nemocí a postižení, které by mohly závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek
275/2004 Sb.
Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy
 
Částka 89
pdf 1854 kB
5. 5. 2004 276/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách
277/2004 Sb.
Vyhláška o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)
278/2004 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části druhé zákona č. 229/2001 Sb., nazvané "Změna občanského zákoníku čl. II"
279/2004 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
RS05/2004
Sdělení o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 224/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění společných organizací trhu v režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
 
Částka 90
pdf 205 kB
1. 5. 2004 280/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Odlišná účinnost viz čl. VI zákona.
 
Částka 91
pdf 238 kB
7. 5. 2004 281/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení části šesté nabývá účinnosti 1.7.2004.
282/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
283/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
284/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení Čl. VIII bodů 3, 5 a 8 nabývají účinnosti 1.1.2005.
285/2004 Sb.
Vyhláška o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
 
Částka 92
pdf 1978 kB
7. 5. 2004 286/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence)
287/2004 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají
 
Částka 93
pdf 8876 kB
11. 5. 2004 288/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti o registraci léčivých přípravků, jejích změnách, prodloužení, klasifikaci léčivých přípravků pro výdej, převodu registrace, vydávání povolení pro souběžný dovoz, předkládání a navrhování specifických léčebných programů s využitím neregistrovaných humánních léčivých přípravků, o způsobu oznamování a vyhodnocování nežádoucích účinků léčivého přípravku, včetně náležitostí periodicky aktualizovaných zpráv o bezpečnosti, a způsob a rozsah oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku (registrační vyhláška o léčivých přípravcích)
 
Částka 94
pdf 663 kB
13. 5. 2004 289/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů
290/2004 Sb.
Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 95
pdf 7501 kB
13. 5. 2004 291/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení bodů č. 1, 4 a 9 nabývají účinnosti 1.1.2006.
 
Částka 96
pdf 2262 kB
14. 5. 2004 292/2004 Sb.
Zákon o zásluhách Edvarda Beneše
293/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb. a zákona č. 179/2003 Sb., a zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
294/2004 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje nařízení vlády č. 161/2002 Sb., kterým se stanoví výše výdajů státního rozpočtu ve veřejném zájmu na základě rozhodnutí předsedů obou komor Parlamentu nebo předsedy vlády
295/2004 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje vládní nařízení č. 31/1951 Sb., o styku státních úřadů a jiných orgánů s úřady a orgány cizích států
296/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel
297/2004 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 250. výročí sestrojení bleskosvodu Prokopem Divišem
298/2004 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
 
Částka 97
pdf 1347 kB
14. 5. 2004 299/2004 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 231/2002 Sb.
300/2004 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
 
Částka 98
pdf 373 kB
14. 5. 2004 301/2004 Sb.
Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá z pozdějších změn
302/2004 Sb.
Úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 99
pdf 7030 kB
14. 5. 2004 303/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
 
Částka 100
pdf 4945 kB
18. 5. 2004 304/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin
305/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství v potravinách
306/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění vyhlášky č. 233/2002 Sb.
 
Částka 101
pdf 507 kB
18. 5. 2004 307/2004 Sb.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
 
Částka 102
pdf 286 kB
24. 5. 2004 308/2004 Sb.
Nařízení o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití
309/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění vyhlášky č. 429/2002 Sb.
 
Částka 103
pdf 70 kB
26. 5. 2004 310/2004 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
311/2004 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje pro účely státní sociální podpory a sociální potřebnosti částka odpovídající 50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok 2003
312/2004 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 104
pdf 437 kB
27. 5. 2004 313/2004 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2004 a o změně zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb.
314/2004 Sb.
Zákon o přijetí úvěrů od Evropské investiční banky na financování výstavby silničního okruhu kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní
315/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
316/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
317/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých dalších zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
318/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů
319/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
320/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 212/2004 Sb., o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci
 
Částka 105
pdf 3405 kB
28. 5. 2004 321/2004 Sb.
Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)
322/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů
323/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství Pozn.: Ustanovení § 13 odst. 5 nabývá účinnosti 1.8.2004.
324/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí, včetně jejich územního vymezení
325/2004 Sb.
Vyhláška k provedení zákona o ochraně chmele
 
Částka 106
pdf 27 MB
31. 5. 2004 326/2004 Sb.
Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů Pozn.: Ustanovení § 14 odst. 2 nabývá účinnosti 1.1.2005. Ustanovení § 86 nabývá účinnosti 1.1.2006.
327/2004 Sb.
Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
328/2004 Sb.
Vyhláška o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu
329/2004 Sb.
Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin
330/2004 Sb.
Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů Pozn.: Ustanovení § 12 odst. 3 nabývá účinnosti 1.1.2005.
331/2004 Sb.
Vyhláška o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby
332/2004 Sb.
Vyhláška o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého
333/2004 Sb.
Vyhláška o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče Pozn.: Ustanovení § 6 a 7 nabývají účinnosti 1.1.2006.
334/2004 Sb.
Vyhláška o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin
 
Částka 107
pdf 1430 kB
31. 5. 2004 335/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva
 
Částka 108
pdf 2867 kB
2. 6. 2004 336/2004 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 109
pdf 1415 kB
28. 5. 2004 337/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
338/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů
339/2004 Sb.
Sdělení o změně v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM)
 
Částka 110
pdf 126 kB
2. 6. 2004 340/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) a některé další zákony
341/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 111
pdf 1267 kB
3. 6. 2004 342/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění nařízení vlády č. 461/2000 Sb.
343/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví vzor tiskopisu podle § 5 odst. 5 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
344/2004 Sb.
Vyhláška o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
345/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění vyhlášky č. 460/2003 Sb.
346/2004 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Leoše Janáčka
 
Částka 112
pdf 174 kB
7. 6. 2004 347/2004 Sb.
Vyhláška o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu
348/2004 Sb.
Úplné znění zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 113
pdf 587 kB
7. 6. 2004 349/2004 Sb.
Úplné znění zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), jak vyplývá z pozdějších změn
350/2004 Sb.
Úplné znění zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 114
pdf 1703 kB
7. 6. 2004 351/2004 Sb.
Vyhláška o rozsahu služeb poskytovaných provozovatelem dráhy dopravci
352/2004 Sb.
Vyhláška o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému
353/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení
 
Částka 115
pdf 73 kB
8. 6. 2004 354/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení části druhé Čl. II bodu 2 nabývá účinnosti 8.6.2004, ostatní ustanovení zákona nabývají dle § 3 odst.3 zák. 309/1999 Sb. účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, t.j. 23.6.2004.
355/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví forma, lhůta a způsob uveřejňování kurzu investičního nástroje přijatého k obchodování na regulovaném trhu a způsob informování Komise pro cenné papíry o využívání vnitřních informací a o manipulaci s trhem
 
Částka 116
pdf 236 kB
9. 6. 2004 356/2004 Sb.
Vyhláška o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka
 
Částka 117
pdf 128 kB
9. 6. 2004 357/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb.
358/2004 Sb.
Úplné znění zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 118
pdf 404 kB
15. 6. 2004 359/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se stanovením platu a dalších náležitostí poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky Pozn.: Ustanovení Čl. I bodů 1 až 17 nabývají účinnosti 1.9.2004. Ustanovení Čl. III nabývají účinnosti 1.1.2005.
360/2004 Sb.
Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení) Pozn.: Ustanovení části druhé bodu 2 nabývá účinnosti 8.10.2004.
361/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
362/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 48, 54, pokud jde o § 34 odst. 1 písm. d), 55, 56, pokud jde o § 40 odst. 6, a 59 nabývají účinnosti 1.1.2005.
363/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 119
pdf 97 kB
15. 6. 2004 364/2004 Sb.
Nařízení o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru Pozn.: Ustanovení § 12 odst. 1 a 2 nabývají účinnosti 15.6.2004.
365/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 120
pdf 4040 kB
18. 6. 2004 366/2004 Sb.
Vyhláška o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií
367/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 7/2000 Sb., kterou se stanoví rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie
368/2004 Sb.
Vyhláška o geologické dokumentaci
369/2004 Sb.
Vyhláška o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek
 
Částka 121
pdf 1088 kB
21. 6. 2004 370/2004 Sb.
Nařízení o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení
371/2004 Sb.
Nařízení , kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek
372/2004 Sb.
Nařízení o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničí
373/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti o rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B
 
Částka 122
pdf 2112 kB
24. 6. 2004 374/2004 Sb.
Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 123
pdf 126 kB
24. 6. 2004 375/2004 Sb.
Zákon o zřízení Vysoké školy polytechnické Jihlava
376/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 79/2002 Sb. a zákona č. 428/2003 Sb.
377/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění vyhlášky č. 292/2001 Sb.
378/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody
379/2004 Sb.
Vyhláška o pravidlech nakládání s vnitřními informacemi Pozn.: Ustanovení § 3 věty druhé a § 5 věty druhé nabývají účinnosti 1.9.2004.
380/2004 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 124
pdf 382 kB
24. 6. 2004 381/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Žofínský prales, stanoví její bližší ochranné podmínky a ochranné pásmo a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 125
pdf 214 kB
25. 6. 2004 382/2004 Sb.
Vyhláška o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování
383/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Komise pro cenné papíry č. 262/2004 Sb., o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na individuálním základě
RS06/2004
Sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 291/2004 Sb. a ve vyhlášce č. 345/2004 Sb.
 
Částka 126
pdf 751 kB
29. 6. 2004 384/2004 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Úřadu pro zahraniční styky a informace
385/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušují některá nařízení okresních úřadů
 
Částka 127
pdf 78 kB
29. 6. 2004 386/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
387/2004 Sb.
Zákon o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Do 31.12.2004 se použijí pouze ustanovení § 1, 2 a 7, a to jen pro postupy a úkoly k zabezpečení voleb do zastupitelstev krajů v roce 2004 podle zvláštního právního předpisu.
388/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Pozn.: Do 31.12.2004 se vyhláška použije pouze pro postupy a úkoly k zabezpečení voleb konaných na území ČR v roce 2004 podle zvláštních právních předpisů.
 
Částka 128
pdf 3299 kB
30. 6. 2004 389/2004 Sb.
Vyhláška o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.
390/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí
391/2004 Sb.
Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy Pozn.: Ustanovení § 3 odst. 5 nabývá účinnosti 1.1.2005. Ustanovení § 11 a 12 nabývají účinnosti 1.1.2010.
392/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví minimální požadavky na akreditované zdravotnické magisterské studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství a farmacie
393/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
 
Částka 129
pdf 136 kB
1. 7. 2004 394/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se upravují podrobnosti o konání atestační zkoušky, zkoušky k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušky akreditovaných kvalifikačních kurzů, aprobační zkoušky a zkušební řád pro tyto zkoušky
395/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví zkušební řád pro atestační zkoušky a pro aprobační zkoušky lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
 
Částka 130
pdf 900 kB
7. 7. 2004 396/2004 Sb.
Nařízení o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků
397/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 287/2001 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví
398/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 331/2003 Sb.
399/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů
400/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění vyhlášky č. 477/2000 Sb.
401/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva
403/2004 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
402/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 371/2003 Sb., kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2004
404/2004 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 131
pdf 458 kB
8. 7. 2004 405/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
406/2004 Sb.
Nařízení o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
407/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška č. 18/1987 Sb., kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par
408/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas Ministerstva financí s vydáním komunálních dluhopisů a příloh k žádosti
 
Částka 132
pdf 500 kB
13. 7. 2004 409/2004 Sb.
Úplné znění zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), jak vyplývá z pozdějších změn
410/2004 Sb.
Úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 133
pdf 232 kB
13. 7. 2004 411/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv, včetně medikovaných krmiv a veterinárních autogenních vakcín, změn vydaných povolení, jakož i bližší podmínky vydávání povolení k činnosti kontrolních laboratoří (vyhláška o výrobě a distribuci léčiv)
 
Částka 134
pdf 1837 kB
15. 7. 2004 412/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí
413/2004 Sb.
Vyhláška o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných obcích a jejich částech za památkové zóny a určení podmínek pro jejich ochranu
414/2004 Sb.
Vyhláška o odměně nuceného správce, likvidátora a správce konkursní podstaty některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů
 
Částka 135
pdf 48 kB
9. 7. 2004 415/2004 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
 
Částka 136
pdf 1249 kB
16. 7. 2004 416/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
 
Částka 137
pdf 187 kB
19. 7. 2004 417/2004 Sb.
Zákon o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
418/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
419/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 138
pdf 148 kB
19. 7. 2004 420/2004 Sb.
Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
421/2004 Sb.
Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
422/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 139
pdf 434 kB
20. 7. 2004 423/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků
424/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
 
Částka 140
pdf 2929 kB
21. 7. 2004 425/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu
426/2004 Sb.
Vyhláška o registraci chemických látek
427/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika chemických látek pro zdraví člověka
428/2004 Sb.
Vyhláška o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické
429/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví pravidla jednání investičního zprostředkovatele se zákazníky, administrativní postupy a mechanizmus vnitřní kontroly nezbytné pro řádný výkon činnosti investičního zprostředkovatele Pozn.: Ustanovení částí druhé a třetí nabývají účinnosti 1.10.2004.
 
Částka 141
pdf 315 kB
22. 7. 2004 430/2004 Sb.
Úplné znění zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 142
pdf 268 kB
23. 7. 2004 431/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 19/2002 Sb., kterou se stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou
432/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí
433/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení
434/2004 Sb.
Vyhláška o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů
 
Částka 143
pdf 613 kB
23. 7. 2004 435/2004 Sb.
Zákon o zaměstnanosti Pozn.: Tento předpis souvisí s GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, General Data Protection Regulation).
436/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti Pozn.: Ustanovení části čtyřicáté sedmé nabývají účinnosti 1.1.2005.
 
Částka 144
pdf 998 kB
26. 7. 2004 437/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách
438/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. V bodů 11 až 21 a čl. VI nabývají účinnosti 1.1.2005.
439/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 49 a 50 nabývají účinnosti 1.1.2005. Tento předpis souvisí s GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, General Data Protection Regulation).
440/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 145
pdf 4293 kB
27. 7. 2004 441/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 32 nabývá účinnosti 15.4.2006.
 
Částka 146
pdf 3953 kB
29. 7. 2004 442/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh
 
Částka 147
pdf 15 MB
30. 7. 2004 443/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity látek a chemických přípravků
 
Částka 148
pdf 3060 kB
30. 7. 2004 444/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění vyhlášky č. 268/2001 Sb. Pozn.: Ustanovení bodu 2, pokud jde o § 2 odst. 1 písm. c) a g) nabývají účinnosti 11. 3. 2005, ustanovení bodu 7, pokud jde o položky pod referenčními čísly 178 a 382, bodu 8, pokud jde o položky pod referenčními čísly 14, 94 a 95, a bodu 9, pokud jde o položku pod referenčním číslem 36, nabývají účinnosti 24. 3. 2005.
 
Částka 149
pdf 2058 kB
30. 7. 2004 445/2004 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2005 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát
446/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky
447/2004 Sb.
Vyhláška o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu
448/2004 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
 
Částka 150
pdf 91 kB
30. 7. 2004 449/2004 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů
450/2004 Sb.
Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin
451/2004 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2004 - 2007, 3,95 %
 
Částka 151
pdf 4650 kB
4. 8. 2004 452/2004 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole
453/2004 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
 
Částka 152
pdf 784 kB
5. 8. 2004 454/2004 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Miroslavské kopce a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
455/2004 Sb.
Sdělení o vyhlášení změny plánu přidělených kmitočtových pásem
 
Částka 153
pdf 212 kB
5. 8. 2004 456/2004 Sb.
Úplné znění zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 154
pdf 219 kB
10. 8. 2004 457/2004 Sb.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
458/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech
459/2004 Sb.
Vyhláška o vydání zlatých mincí "Novogotika - zámek Hluboká" po 2 000 Kč
RS08/2004
Sdělení o opravě tiskových chyb v zákoně č. 257/2004 Sb.
 
Částka 155
pdf 669 kB
11. 8. 2004 460/2004 Sb.
Úplné znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn
461/2004 Sb.
Úplné znění zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), jak vyplývá z pozdějších změn
462/2004 Sb.
Úplné znění zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 156
pdf 1059 kB
11. 8. 2004 463/2004 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí
464/2004 Sb.
Úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 340/2004 Sb.
465/2004 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 157
pdf 1231 kB
13. 8. 2004 466/2004 Sb.
Úplné znění zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
RS09/2004
Sdělení o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 133/2000 Sb. vyhlášeném pod č. 302/2004 Sb.
 
Částka 158
pdf 699 kB
13. 8. 2004 467/2004 Sb.
Vyhláška kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 159
pdf 78 kB
13. 8. 2004 468/2004 Sb.
Vyhláška o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny
469/2004 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
 
Částka 160
pdf 115 kB
18. 8. 2004 470/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a k výkonu povolání dalšího zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek a náležitosti lékařského posudku (o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka)
471/2004 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 161
pdf 63 kB
24. 8. 2004 472/2004 Sb.
Zákon o přijetí úvěrů od Evropské investiční banky na financování výstavby části dálnice D8
473/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
474/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 162
pdf 1478 kB
26. 8. 2004 475/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 471/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění vyhlášky č. 326/2003 Sb.
476/2004 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 5 odst. 1 poslední věty, § 8 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
 
Částka 163
pdf 10 MB
31. 8. 2004 477/2004 Sb.
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
 
Částka 164
pdf 47 kB
3. 9. 2004 478/2004 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 165
pdf 48 kB
3. 9. 2004 479/2004 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 166
pdf 254 kB
7. 9. 2004 480/2004 Sb.
Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) Pozn.: Tento předpis souvisí s GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, General Data Protection Regulation).
481/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
482/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
483/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.
484/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 167
pdf 150 kB
9. 9. 2004 485/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
486/2004 Sb.
Úplné znění zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 168
pdf 146 kB
15. 9. 2004 487/2004 Sb.
Vyhláška o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru
488/2004 Sb.
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Český ráj
489/2004 Sb.
Sdělení o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají
RS10/2004
Sdělení o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn, vyhlášeném pod č. 346/2003 Sb.
 
Částka 169
pdf 145 kB
17. 9. 2004 490/2004 Sb.
Úplné znění zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 170
pdf 6874 kB
21. 9. 2004 491/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností
492/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění nařízení vlády č. 468/2000 Sb.
493/2004 Sb.
Nařízení , kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti
494/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška č. 50/1998 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě
 
Částka 171
pdf 226 kB
22. 9. 2004 495/2004 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
496/2004 Sb.
Vyhláška o elektronických podatelnách
 
Částka 172
pdf 2961 kB
22. 9. 2004 497/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorních zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků
498/2004 Sb.
Sdělení o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 173
pdf 311 kB
23. 9. 2004 499/2004 Sb.
Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Pozn.: Též označován jako "Archivní zákon".
 
Částka 174
pdf 546 kB
24. 9. 2004 500/2004 Sb.
Zákon správní řád
501/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
 
Částka 175
pdf 1138 kB
24. 9. 2004 502/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
503/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
504/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
505/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků
 
Částka 176
pdf 1916 kB
30. 9. 2004 506/2004 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průběh, hodnocení a ukončení
507/2004 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmu
508/2004 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů
509/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.
510/2004 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 425. výročí prvního vydání Kralické bible
 
Částka 177
pdf 1563 kB
30. 9. 2004 511/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
512/2004 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva financí č. 487/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a o návrhu na zrušení § 205d zákoníku práce a na zrušení vyhlášky č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
513/2004 Sb.
Sdělení o změně aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF)
 
Částka 178
pdf 873 kB
1. 10. 2004 514/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech
515/2004 Sb.
Nařízení o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek
516/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů
517/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
518/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
519/2004 Sb.
Vyhláška o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců
520/2004 Sb.
Sdělení o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2003
 
Částka 179
pdf 154 kB
8. 10. 2004 521/2004 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2003 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2003 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
522/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška České národní banky č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě
523/2004 Sb.
Úplné znění zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 180
pdf 359 kB
13. 10. 2004 524/2004 Sb.
Vyhláška o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání
525/2004 Sb.
Úplné znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
526/2004 Sb.
Úplné znění zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 181
pdf 73 kB
15. 10. 2004 527/2004 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly
528/2004 Sb.
Vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností v působnosti zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
529/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška č. 262/2003 Sb., kterou se stanoví částka pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
 
Částka 182
pdf 1288 kB
20. 10. 2004 530/2004 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Nádrž vodního díla Nechranice
531/2004 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Žehuňský rybník - Obora Kněžičky
532/2004 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Orlické Záhoří
533/2004 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Libavá
534/2004 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Podyjí
535/2004 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Řežabinec
 
Částka 183
pdf 211 kB
20. 10. 2004 536/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu
 
Částka 184
pdf 325 kB
22. 10. 2004 537/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů
538/2004 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 29. července 2004 a vrácenému prezidentem republiky dne 23. srpna 1002
539/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 3, 8, 9, 10, 11 a 12 nabývají účinnosti 1.1.2005.
540/2004 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 29. července 2004 a vrácenému prezidentem republiky dne 23. srpna 2004
 
Částka 185
pdf 454 kB
25. 10. 2004 541/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb.
542/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření)
543/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem
544/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb.
 
Částka 186
pdf 123 kB
29. 10. 2004 545/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění vyhlášky č. 473/2003 Sb.
546/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění vyhlášky č. 474/2003 Sb.
547/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění vyhlášky č. 475/2003 Sb.
548/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.
549/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění vyhlášky č. 477/2003 Sb.
550/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. č. 196/2000 Sb., kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb poskytovaných v rámci univerzální služby držiteli telekomunikační licence
 
Částka 187
pdf 1530 kB
5. 11. 2004 551/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem
552/2004 Sb.
Vyhláška o předávání osobních a dalších údajů do Národního zdravotnického informačního systému pro potřeby vedení národních zdravotních registrů
 
Částka 188
pdf 951 kB
8. 11. 2004 553/2004 Sb.
Vyhláška o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě
 
Částka 189
pdf 383 kB
9. 11. 2004 554/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
555/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení části první bodů 3, 4, 6 a 7, částí druhé až čtvrté a části páté bodu 3 nabývají účinnosti 9.11.2004.
556/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
557/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 13 nabývá účinnosti 1.1.2005.
558/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, zákon č. 235/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení části druhé, čl. II a části třetí, čl. III nabývají účinnosti 9.11.2004.
559/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 9 a čl. III bodu 57 nabývají účinnosti 1.1.2006. Ustanovení čl. III bodu 4 nabývá účinnosti dnem zrušení kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané 14.6. 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro ČR, v platnost.
560/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)
 
Částka 190
pdf 803 kB
10. 11. 2004 561/2004 Sb.
Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Pozn.: Ustanovení § 20 odst. 3, 5 až 7 nabývají účinnosti 10.11.2004. Ustanovení § 77 až 79, § 80 odst. 3 až 10, § 81 odst. 1 až 8 a § 82 odst. 3 nabývají účinnosti 1.9.2009. Autorkou komentáře je Pavla Katzová.
562/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
563/2004 Sb.
Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Pozn.: Autorkou komentáře je Hana Poláková.
 
Částka 191
pdf 1564 kB
10. 11. 2004 564/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 323/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 433/2004 Sb. Pozn.: Ustanovení bodů 2 a 4 nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
 
Částka 192
pdf 1180 kB
11. 11. 2004 565/2004 Sb.
Nařízení o zvýšení důchodů v roce 2005
566/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 351/2001 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů
567/2004 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chebu č. 582/1998 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky města Chebu č. 3/2003
568/2004 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 405/2003 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci
 
Částka 193
pdf 4317 kB
19. 11. 2004 569/2004 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu ve druhém pololetí roku 2004
570/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 387/2003 Sb.
571/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence
RS11/2004
Sdělení o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), vyhlášeném pod č. 374/2004 Sb.
 
Částka 194
pdf 758 kB
22. 11. 2004 572/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování
573/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje Národní přírodní památka Hojná voda a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
574/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Čertova stěna - Luč a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
RS12/2004
Sdělení o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 565/2004 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2005
 
Částka 195
pdf 2379 kB
23. 11. 2004 575/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění vyhlášky č. 13/2003 Sb.
 
Částka 196
pdf 13 MB
25. 11. 2004 576/2004 Sb.
Vyhláška Program statistických zjišťování na rok 2005
 
Částka 197
pdf 735 kB
25. 11. 2004 577/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 198
pdf 352 kB
25. 11. 2004 578/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek
579/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 243/2004 Sb., o stanovení některých podrobností a bližších podmínek při poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro rok 2004, a kterým se zrušují některá nařízení vlády, upravující podporu vývozu některých zemědělských produktů
580/2004 Sb.
Úplné znění zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 199
pdf 2594 kB
26. 11. 2004 581/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu
 
Částka 200
pdf 1058 kB
26. 11. 2004 582/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
583/2004 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Nezvěstice č. 1/2001 ze dne 12. března 2001 o chovu a držení zvířat na území obce
584/2004 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení slov "představitelům státní moci a některých orgánů1)" v § 1 zákona č. 308/1999 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry
 
Částka 201
pdf 173 kB
29. 11. 2004 585/2004 Sb.
Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) Pozn.: Ustanovení § 39 odst. 1 nabývá účinnosti 1.12.2004.
586/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
587/2004 Sb.
Zákon o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů Pozn.: Ustanovení § 1 a § 3 odst. 1 nabývají účinnosti 1.12.2004.
588/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb.
 
Částka 202
pdf 9694 kB
3. 12. 2004 589/2004 Sb.
Vyhláška o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely
 
Částka 203
pdf 73 kB
29. 11. 2004 590/2004 Sb.
Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2004 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a poslancům Evropského parlamentu, zvoleným na území České republiky
591/2004 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví členům zastupitelstev výše další odměny ve druhém pololetí roku 2004
592/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění vyhlášky č. 32/2000 Sb.
593/2004 Sb.
Sdělení o aktualizaci Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU)
 
Částka 204
pdf 643 kB
3. 12. 2004 594/2004 Sb.
Zákon , jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
595/2004 Sb.
Nařízení o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití
596/2004 Sb.
Sdělení , jímž se určují Emisní podmínky státních pokladničních poukázek
597/2004 Sb.
Sdělení o vyhlášení Změny č. 2 Číslovacího plánu signalizačních bodů signalizačních sítí signalizačního systému č. 7
 
Částka 205
pdf 16 MB
6. 12. 2004 598/2004 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady
599/2004 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Jeseníky
600/2004 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Krkonoše
601/2004 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Lednické rybníky
602/2004 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Novohradské hory
603/2004 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Jaroslavické rybníky
604/2004 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Hovoransko - Čejkovicko
605/2004 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Jizerské hory
606/2004 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Rožďalovické rybníky
607/2004 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Údolí Otavy a Vltavy
608/2004 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Bohdanečský rybník
609/2004 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Hlubocké obory
 
Částka 206
pdf 693 kB
7. 12. 2004 610/2004 Sb.
Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech a o změně vyhlášky č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností Pozn.: Ustanovení § 7 nabývá účinnosti 1.1.2005.
 
Částka 207
pdf 679 kB
7. 12. 2004 611/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků
 
Částka 208
pdf 584 kB
8. 12. 2004 612/2004 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
613/2004 Sb.
Vyhláška základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2005
614/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení bodu 44 nabývá účinnosti 8.12.2004.
615/2004 Sb.
Sdělení o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
 
Částka 209
pdf 86 kB
8. 12. 2004 616/2004 Sb.
Nařízení o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let
617/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve zněn pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje vyhláška č. 110/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb.
618/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 210
pdf 2136 kB
9. 12. 2004 619/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci
620/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění vyhlášky č. 195/2003 Sb.
 
Částka 211
pdf 73 kB
10. 12. 2004 621/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
622/2004 Sb.
Nařízení o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální
623/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy
624/2004 Sb.
Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2004 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti
625/2004 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 212
pdf 81 kB
10. 12. 2004 626/2004 Sb.
Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování Pozn.: Ustanovení čl. IX bodů 8, 9 a 10 a čl. X nabývají účinnosti 10.12.2004.
 
Částka 213
pdf 246 kB
14. 12. 2004 627/2004 Sb.
Zákon o evropské společnosti
628/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské společnosti
629/2004 Sb.
Zákon o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie
630/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 214
pdf 71 kB
15. 12. 2004 631/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
632/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů
 
Částka 215
pdf 4882 kB
17. 12. 2004 633/2004 Sb.
Ústavní zákon o změně státních hranic se Spolkovou republikou Německo
634/2004 Sb.
Zákon o správních poplatcích Pozn.: K rozdílné účinnosti viz ustanovení § 14.
635/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích Pozn.: Ustanovení části desáté nabývá účinnosti 1.1.2005.
 
Částka 216
pdf 285 kB
17. 12. 2004 636/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů
637/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
638/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 200/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky, a vyhláška č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky
639/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty
 
Částka 217
pdf 2872 kB
17. 12. 2004 640/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 452/2003 Sb.
641/2004 Sb.
Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
 
Částka 218
pdf 13 MB
22. 12. 2004 642/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
643/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 219
pdf 156 kB
22. 12. 2004 644/2004 Sb.
Vyhláška o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem všeobecného zdravotního pojištění, průměrných nákladech a o jednacím řádu dozorčího orgánu
 
Částka 220
pdf 1247 kB
22. 12. 2004 646/2004 Sb.
Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby Pozn.: Ustanovení § 2 odst. 8 a § 5 odst. 1 nabývají účinnosti 1.1.2006.
645/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 
Částka 221
pdf 59 kB
22. 12. 2004 647/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
648/2004 Sb.
Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2005
649/2004 Sb.
Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2005
 
Částka 222
pdf 274 kB
22. 12. 2004 650/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování
651/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře
652/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, ve znění vyhlášky č. 375/2003 Sb. a vyhlášky č. 201/2004 Sb.
 
Částka 223
pdf 53 kB
18. 12. 2004 653/2004 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky
654/2004 Sb.
Sdělení o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 224
pdf 141 kB
23. 12. 2004 655/2004 Sb.
Nařízení o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti
656/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 1 a 12 nabývají účinnosti 1.1.2005.
657/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 564/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
658/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění účinnost vyhlášek provádějících zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
659/2004 Sb.
Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů
 
Částka 225
pdf 6206 kB
29. 12. 2004 660/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 226
pdf 1917 kB
29. 12. 2004 661/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č.177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
662/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů Pozn.: Ustanovení bodů 17 až 20, 25 až 38, 44 až 48, 51, 56 až 62, 65 a 66 nabývají účinnosti 1.3.2005, ustanovení bodu 54 nabývá účinnosti 15.5.2005.
663/2004 Sb.
Sdělení , kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. října 2004
 
Částka 227
pdf 93 kB
23. 12. 2004 664/2004 Sb.
Nařízení , kterým se zvyšují částky životního minima
665/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 97/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let
666/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění vyhlášky č. 412/2004 Sb.
667/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní
 
Částka 228
pdf 629 kB
30. 12. 2004 668/2004 Sb.
Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel
669/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 46 a 49 nabývají účinnosti 1.1.2007, ustanovení bodů 47 a 50 nabývají účinnosti 1.1.2009.
670/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 229
pdf 201 kB
30. 12. 2004 671/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
672/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů
673/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem
674/2004 Sb.
Sdělení o vyhlášení plánu přidělení kmitočtových pásem
 
Částka 230
pdf 7429 kB
31. 12. 2004 675/2004 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2005
 
Částka 231
pdf 127 kB
31. 12. 2004 676/2004 Sb.
Zákon o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení § 34 nabývá účinnosti 31.12.2004.
677/2004 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005
678/2004 Sb.
Nařízení o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
 
Částka 232
pdf 11 MB
31. 12. 2004 679/2004 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Komárov
680/2004 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Třeboňsko
681/2004 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Šumava
682/2004 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Pálava
683/2004 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Labské pískovce
684/2004 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Křivoklátsko
685/2004 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Králický Sněžník
686/2004 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Horní Vsacko
687/2004 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Beskydy
688/2004 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Doupovské hory
 
Částka 233
pdf 1352 kB
31. 12. 2004 689/2004 Sb.
Nařízení o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
 
Částka 234
pdf 71 kB
31. 12. 2004 690/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 1/2004 Sb.
691/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 438/2003 Sb.
692/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
693/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
694/2004 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
 
Částka 235
pdf 3007 kB
31. 12. 2004 695/2004 Sb.
Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů
696/2004 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů
 
Částka 236
pdf 174 kB
31. 12. 2004 697/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb.
698/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění termín nabytí účinnosti některých nařízení vlády, týkajících se služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů
699/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
700/2004 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů